Page 1

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 1


pag. 2

csio barcelona


Artur Mas

President de la Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya President Presidente de la Generalitat de Catalunya

És tot un plaer adreçar-me un any més als organitzadors, esportistes i a totes les persones amants del món de la hípica que assistiu al més que centenari Concurs de Salts Internacional Oficial de Barcelona. Enguany ens hem de congratular pel fet que la bona feina i el prestigi del Reial Club de Polo de Barcelona, demostrats any rere any amb l’organització del Concurs de Salts Internacional Oficial de Barcelona, s’hagin vist recompensats per la Federació Eqüestre Internacional (FEI), designant Barcelona com a seu de la nova Copa de Nacions Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. Un esdeveniment que portarà a Catalunya les 19 millors nacions del món en una competició, sols comparable a la que vam viure amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona, que ajudarà a projectar la realitat del nostre país -cultural, econòmica i política- al món, i serà alhora un important incentiu econòmic per a la ciutat. En moments com els que vivim, la celebració de certàmens que suposin un incentiu econòmic és molt important, i voldria aprofitar l’avinentesa per agrair la iniciativa i l’esforç del Reial Club de Polo de Barcelona, i el fet que la Federació Eqüestre Internacional (FEI) hagi confiat en Barcelona per acollir aquest esdeveniment de primera categoria mundial. Amb el convenciment que aquesta nova edició serà un èxit absolut, i desitjant que sigui una oportunitat per apropar el món del cavall a la ciutadania en totes les seves facetes -com són l’educació, la salut, la cultura i l’esport- rebeu una cordial salutació.

It is my pleasure to communicate once again with the organizers, athletes and all the people who love the equestrian world and who attend the more than one-hundred-year-old Official International Jumping Competition of Barcelona. We must congratulate ourselves this year for the fact that the good work and prestige of the Real Club de Polo, demonstrated year after year with the organization of the Official International Jumping Competition of Barcelona, have been rewarded by the International Equestrian Federation (FEI) with the designation of Barcelona as the host of the new Nations Cup Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. An event that will bring to Catalonia the 19 best nations of the world together in a single competition, only comparable to what we experienced during the Barcelona Olympic Games, and which will help to project the reality of our country -cultural, economic and political- to the world, and which will also represent an important financial incentive for the city. During times like these, the hosting of events which imply an economic incentive is very important, and I wanted to take this opportunity to thank the initiative and the effort of the Real Club de Polo de Barcelona, and the fact that the International Equestrian Federation (FEI) has trusted Barcelona to host this world-class event. I am convinced that this new edition will be an absolute success, and I hope that it will be an opportunity to bring the equestrian world closer to the public in all its facets -including education, health, culture and sport-.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Es todo un placer dirigirme un año más a los organizadores, deportistas y a todas las personas amantes del mundo de la hípica que asistís al más que centenario Concurso de Saltos Internacional Oficial de Barcelona. Este año nos tenemos que congratular por el hecho que el buen trabajo y el prestigio del Real Club de Polo de Barcelona, demostrado año tras año con la organización del Concurso de Saltos Internacional Oficial de Barcelona, se hayan visto recompensados por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), designando Barcelona como sede de la nueva Copa de Naciones Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. Un acontecimiento que traerá a Cataluña las 19 mejores naciones del mundo en una competición, solo comparable a la que vivimos con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona, que ayudará a proyectar la realidad de nuestro país -cultural, económica y política- al mundo, y será a la vez un importante incentivo económico para la ciudad. En momentos como los que vivimos, la celebración de certámenes que supongan un incentivo económico es muy importante, y querría aprovechar el momento para agradecer la iniciativa y el esfuerzo del Real Club de Polo de Barcelona, y el hecho que la Federación Ecuestre Internacional (FEI) haya confiado en Barcelona para acoger este acontecimiento de primera categoría mundial. Con el convencimiento de que esta nueva edición será un éxito absoluto, y deseando que sea una oportunidad para acercar el mundo del caballo a la ciudadanía en todas sus facetas -como son la educación, la salud, la cultura y el deporte- recibir un cordial saludo.

pag. 3


pag. 4

csio barcelona


Xavier Trias

Alcalde de Barcelona Major of Barcelona Alcalde de Barcelona

Com a alcalde de Barcelona, és tot un plaer donar-vos la benvinguda a la nostra ciutat amb motiu de la celebració d’una nova edició del Concurs de Salts Internacional Oficial (CSIO Barcelona), una de les cites més esperades pels afeccionats a l’hípica d’arreu del món.

As mayor of Barcelona, it gives me great pleasure to welcome you to our city to hold a new edition of the Official International Jumping Competition (CSIO Barcelona), one of the most eagerly awaited events for equestrian lovers from around the world.

Como alcalde de Barcelona, es todo un placer daros la bienvenida a nuestra ciudad con motivo de la celebración de una nueva edición del Concurso de Saltos Internacional Oficial (CSIO Barcelona), una de las citas más esperadas por los aficionados de la hípica de todo el mundo.

Enguany, hem de celebrar que el CSIO Barcelona aculli la competició de salts hípics més important del món, la Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, que comptarà amb la participació dels millors equips que hi han pres part durant la temporada.

This year, we have to celebrate the fact that the CSIO Barcelona is hosting the world’s most important show jumping competition, the Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, which will involve the participation of the best teams to have taken part throughout the season.

Este año, tenemos que celebrar que el CSIO Barcelona acoja la competición de saltos hípicos más importante del mundo, la Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, que contará con la participación de los mejores equipos que han tomado parte durante la temporada.

Des d’aquestes línies, aprofito l’ocasió per tornar a felicitar el Reial Club de Polo de Barcelona per haver estat escollit com a seu d’aquesta gran Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, que projectarà la nostra ciutat al món. Aquesta elecció no va ser només motiu de satisfacció per als afeccionats del cavall i de la hípica, sinó per a tota la ciutat.

Therefore I would like to use this occasion to congratulate the Real Club de Polo de Barcelona once again for having been chosen as the venue for this major Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, which will showcase our city to the world. This choice was not only a source of great satisfaction for horse and equestrian lovers, but also for the whole city.

Sens dubte, una bona ocasió perquè Barcelona torni a demostrar el dinamisme, el talent organitzatiu, la professionalitat i la càlida acollida que ens caracteritzen com a ciutat, i que garanteixen l’èxit de les grans cites esportives internacionals que se celebren a casa nostra.

This is, without doubt, an excellent opportunity for Barcelona to once again show the dynamism, organisational skill, professionalism and warm welcome that characterises our city, and ensure the success of the major international sporting events held in our home.

Una competició que forma part del magnífic projecte Barcelona Equestrian Challenge, que té com a objectiu apropar el món del cavall a la ciutadania, no només a través de les competicions, sinó també amb accions educatives, socials i culturals.

A competition that is part of the magnificent Barcelona Equestrian Challenge project, which seeks to bring citizens closer to the world of horses, not only through competitions, but also by means of educational, social and cultural actions.

El CSIO Barcelona és una gran festa de la hípica que ens omple d’orgull i que, en aquesta 102a edició, tornarà a omplir Barcelona d’entusiasme. Desitjo molta sort a tots i a totes les participants, així com una feliç estada a tothom que ens visiti amb motiu del Concurs.

The CSIO Barcelona is a major equestrian festival that fills us with great pride and that, in its 102nd edition, will bring great excitement to Barcelona again. I wish the best of luck to all those taking part, and a happy stay to everyone visiting us for the Competition.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Desde estas líneas, aprovecho la ocasión para volver a felicitar al Real Club de Polo de Barcelona por haber sido escogido como sede de esta gran Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, que proyectará nuestra ciudad al mundo. Esta elección no fue solo motivo de satisfacción para los aficionados del caballo y de la hípica, sino para toda la ciudad. Sin duda, una buena ocasión para que Barcelona vuelva a demostrar el dinamismo, el talento organizativo, la profesionalidad y la cálida acogida que nos caracterizan como ciudad, y que garantizan el éxito de las grandes citas deportivas internacionales que se celebran en nuestra casa. Una competición que forma parte del magnífico proyecto Barcelona Equestrian Challenge, que tiene como objetivo acercar el mundo del caballo a la ciudadanía, no solo a través de las competiciones, sino también con acciones educativas, sociales y culturales. El CSIO Barcelona es una gran fiesta de la hípica que nos llena de orgullo y que, en esta 102a edición, volverá a llenar Barcelona de entusiasmo. Deseo mucha suerte a todos y a todas las participantes, así como una feliz estancia a todo el mundo que nos visite con motivo del Concurso.

pag. 5


pag. 6

csio barcelona


Eudaldo Bonet Ferrer

President del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona President Presidente del Real Club de Polo de Barcelona

Les edicions del CSIO Barcelona es succeeixen i el Reial Club de Polo de Barcelona inverteix en elles tots els seus esforços per oferir a la ciutadania i al món el millor dels espectacles hípics. Portem cent dos anys acollint a les nostres instal·lacions els millors genets i amazones internacionals i, en aquesta edició, la nova lliga Furusiyya FEI Nations CupTM, amb la seva extraordinària dotació en premis i un precís sistema qualificatiu situen al nostre Club a les primeríssimes figures del salt hípic, prometent un espectacle únic. Les nostres instal·lacions estan preparades i la nostra organització llesta per afrontar amb l’entrega i la il·lusió de sempre aquest gran repte. És un orgull que la Federació Eqüestre Internacional (FEI) hagi escollit el Reial Club de Polo per acollir aquesta gran final que, una vegada més, col·loca a Barcelona en el punt de mira de tots els afeccionats del planeta. La nostra vocació és el foment de l’esport, des de la base a través dels més de mil nens i nenes que acudeixen a les nostres escoles d’hípica, hoquei, pàdel, polo i tennis, passant pel desenvolupament de la competició social, territorial, nacional i internacional. El nostre Club compta amb equips de competició en totes les categories, des dels més petits fins als més veterans. I la culminació són els nombrosos títols que molts d’ells aconsegueixen. Importantíssima és també la nostra tasca com a organitzadors d’esdeveniments d’alt nivell que demostren, any rere any, la nostra capacitat organitzativa, la implicació dels nostres socis, la confiança dels nostres patrocinadors, la complicitat i el suport de les institucions i la fidelitat del públic. Espero que el CSIO Barcelona 2013 compleixi amb escreix les expectatives de tots ja que els millors genets del món acudeixen a Barcelona per donar-ho absolutament tot. Gaudeixin de la seva tècnica i dels magnífics cavalls que ens presenten.

The editions of CSIO Barcelona occur, and the Real Club de Polo de Barcelona contributes all of its support to them in order to offer the public the best horse jumping spectacle. We have been hosting the best international riders for a hundred and two years, and in this edition, the new Furusiyya FEI Nations CupTM, with its extraordinary prizes and precise scoring system, will bring the finest figures in horse jumping to our facilities, guaranteeing a show without equal. Our facilities are ready and our organization is prepared to face this great challenge with our customary dedication and excitement. It is an honor that the International Equestrian Federation (FEI) has chosen the Real Club de Polo to host this great final which, once again, places Barcelona in the sights of fans from all over the world. We are dedicated to promoting the sport, from the base through the more than one thousand boys and girls who attend our horse riding, hockey, paddle, polo and tennis schools, and continuing through the development of social, regional, national and international competitions. Our club has competitive teams in all categories, from the youngest through to the most seasoned veterans. And the culmination is the titles which many of them collect. Also extremely important is our role as organizers of high level events which demonstrate every year, our organizational capacity, the involvement of our partners, the trust of our sponsors, the complicity and support of institutions and the loyalty of the public. I hope that CSIO Barcelona 2013 meets with everybody’s expectations since the best riders in the world are coming to Barcelona to give their all. Enjoy their technique and the magnificent horses which they present us.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Las ediciones del CSIO Barcelona se suceden y el Real Club de Polo de Barcelona invierte en ellas todos sus esfuerzos para ofrecer a la ciudadanía y al mundo el mejor de los espectáculos hípicos. Llevamos ciento dos años acogiendo en nuestras instalaciones a los más renombrados jinetes y amazonas internacionales y, en esta edición, la nueva liga Furusiyya FEI Nations CupTM, con su extraordinaria dotación en premios y un preciso sistema calificativo sitúan en nuestro Club a las primerísimas figuras del salto hípico, prometiendo un espectáculo sin igual. Nuestras instalaciones están preparadas y nuestra organización lista para afrontar con la entrega y la ilusión de siempre este gran reto. Es un orgullo que la Federación Ecuestre Internacional (FEI) haya escogido el Real Club de Polo para acoger esta gran final que, una vez más, coloca a Barcelona en el punto de mira de todos los aficionados del planeta. Nuestra vocación es el fomento del deporte, desde la base a través de los más de mil niños y niñas que acuden a nuestras escuelas de hípica, hockey, pádel, polo y tenis, pasando por el desarrollo de la competición social, territorial, nacional e internacional. Nuestro Club cuenta con equipos de competición en todas las categorías, desde los más pequeños hasta los más veteranos. Y la culminación son los numerosos títulos que muchos de ellos cosechan. Importantísima es también nuestra faceta como organizadores de eventos de alto nivel que demuestran, año a año, nuestra capacidad organizativa, la implicación de nuestros socios, la confianza de nuestros patrocinadores, la complicidad y el apoyo de las instituciones y la fidelidad del público. Espero que el CSIO Barcelona 2013 cumpla con creces las expectativas de todos ya que los mejores jinetes del mundo acuden a Barcelona para darlo absolutamente todo. Disfruten de su técnica y de los magníficos caballos que nos presentan.

pag. 7


pag. 8

csio barcelona


HRH Princess Haya Presidenta de la FEI FEI President Presidenta de la FEI

En nom de la Federació Eqüestre Internacional (FEI), estic encantada de donar-los la benvinguda a la preciosa ciutat de Barcelona per a la Final Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Sèries. La Copa de Nacions és la sèrie més antiga de la FEI i aquest any s’ha llançat un nou format global. Des que tingués lloc la primera competició de les sèries reestructurades al febrer a Al Ain (EAU), han competit 37 països en sis lligues: Amèrica del Nord i Centreamèrica i les Illes del Carib; Europa; Àsia i Australasia; Orient Mitjà; Àfrica i Sud-Amèrica. Tots els equips classificats d’aquestes sis regions tenen dret a prendre part a la Final. Les primeres sèries de salt de la Furusiyya FEI Nations CupTM han servit com a motor per animar a països de tot el món a organitzar competicions de la Copa de Nacions. Això ha contribuït a fomentar l’esperit d’equip i la companyonia entre els genets de cada país i ha revifat l’esperit d’orgull nacional que ha acompanyat a les competicions de Copa de Nacions des que la seva primera competició tingués lloc fa 104 anys. La paraula àrab Furusiyya (en àrab: ‫ )فروسيه‬deriva de faris (genet), i faras (cavall) i abasta la idea d’equitació, cavallerositat i coneixement eqüestre en general. És un títol apropiat per a una sèrie que pretén unir a les nacions en el millor esperit de gran cavallerositat. Estenc la meva gratitud sincera al Fons Eqüestre Saudita per tenir la visió de comprendre el potencial de les nostres sèries insígnia i per confiar en nosaltres per treballar mà a mà amb els nostres accionistes per crear el nou format. També estic molt agraïda a Longines, principal soci de la FEI i Cronometrador Oficial de la Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping, per aportar a les sèries generacions d’experiència com a cronometrador oficial dels campionats del món. Vint-i-dues eliminatòries emocionants han portat a la Final que vostès tindran el plaure de veure aquí a Barcelona. Vull donar les gràcies a tothom qui amb el seu intens treball i compromís ha contribuït a l’èxit de la primera Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping sèries i els desitjo a tots una Final molt memorable.

On behalf of the Fédération Equestre Internationale (FEI), I am delighted to welcome you to the beautiful city of Barcelona for the Final of the Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Series. The Nations Cup is the oldest FEI series and this year has seen the launch of a new, truly global format. Since the first competition of the restructured series took place in February in Al Ain (UAE), 37 countries have competed in six leagues: North & Central America and the Caribbean Islands; Europe; Asia and Australasia; Middle East; Africa and South America. All qualified teams from these six regions are entitled to take part in the Final. The first Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping series has acted as a motor to encourage countries all over the world to organise Nations Cup competitions. In doing so, it has fostered team spirit and camaraderie between the riders in each country and rekindled the spirit of national pride that has accompanied Nations Cup competitions since the first event took place 104 years ago. The Arabic word Furusiyya derives from faris (horseman), and faras (horse) and embraces the idea of horsemanship, chivalry and equestrian knowledge in general. It is an appropriate title for a series that aims to unite nations in the best spirit of great horsemanship. I extend my sincere gratitude to the Saudi Equestrian Fund for having the foresight to understand the potential of our flagship series and for trusting us to work hand in hand with our stakeholders to create the new format. I am also grateful to Longines, Top Partner of the FEI and Official Timekeeper of the Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping, for bringing to the series generations of experience as the official timekeeper of world championships. Twenty-two exciting qualifiers have led to the Final that you will have the pleasure of seeing here in Barcelona. I thank everybody whose hard work and commitment have contributed to the success of the first Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping series and wish you all a very memorable Final.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

En nombre de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), estoy encantada de darles la bienvenida a la preciosa ciudad de Barcelona para la Final Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Series. La Copa de Naciones es la serie más antigua de la FEI y este año se ha lanzado un nuevo formato global. Desde que tuviera lugar la primera competición de las series reestructuradas en febrero en Al Ain (EAU), han competido 37 países en seis ligas: Norteamérica y Centroamérica y las Islas del Caribe; Europa; Asia y Australasia; Oriente Medio; África y Sudamérica. Todos los equipos clasificados de estas seis regiones tienen derecho a tomar parte en la Final. Las primeras series de salto de la Furusiyya FEI Nations CupTM han servido como motor para animar a países de todo el mundo a organizar competiciones de la Copa de Naciones. Ello ha contribuido a fomentar el espíritu de equipo y la camaradería entre los jinetes de cada país y ha reavivado el espíritu de orgullo nacional que ha acompañado a las competiciones de Copa de Naciones desde que su primera competición tuviera lugar hace 104 años. La palabra árabe Furusiyya (en árabe:‫ )فروسيه‬deriva de faris (jinete), y faras (caballo) y abarca la idea de equitación, caballerosidad y conocimiento ecuestre en general. Es un título apropiado para una serie que pretende unir a las naciones en el mejor espíritu de gran caballerosidad. Extiendo mi gratitud sincera al Fondo Ecuestre Saudí por tener la visión de comprender el potencial de nuestras series insignia y por confiar en nosotros para trabajar mano a mano con nuestros accionistas para crear el nuevo formato. También estoy muy agradecida a Longines, principal socio de la FEI y Cronometrador Oficial de la Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping, por aportar a las series generaciones de experiencia como cronometrador oficial de los campeonatos del mundo. Veintidós eliminatorias emocionantes han llevado a la Final que ustedes tendrán el placer de ver aquí en Barcelona. Quiero dar las gracias a todo el mundo cuyo arduo trabajo y compromiso han contribuido al éxito de la primera Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping series y les deseo a todos una Final muy memorable.

pag. 9


pag. 10

csio barcelona


Javier Revuelta

President de la RFHE RFHE President Presidente de la RFHE

En nom de tota l’hípica espanyola vull donar la benvinguda a tots els equips i esportistes que participaran en l’edició número 102 del CSIO Barcelona.

On behalf of all Spanish equestrian fans I wish to welcome all of the teams and athletes who will compete in the 102nd edition of the CSIO Barcelona.

En nombre de toda la hípica española quiero dar la bienvenida a todos los equipos y deportistas que participarán en la edición número 102 del CSIO Barcelona.

La dedicació i l’esforç del Reial Club de Polo han convertit el CSIO Barcelona en aquest any 2013 en un esdeveniment esportiu d’una especial rellevància internacional:

The dedication and effort of the Real Club de Polo have made the CSIO Barcelona in 2013 a sporting event of particular international relevance:

La dedicación y el esfuerzo del Real Club de Polo han convertido al CSIO Barcelona en este año 2013 en un acontecimiento deportivo de una especial relevancia internacional:

▫▫ D’una banda, per ser la principal de les activitats de Barcelona Equestrian Challenge, un conjunt d’esdeveniments hípics celebrats al llarg de tot l’any a la ciutat de Barcelona que ha estat catalogat com Esdeveniment d’Especial Interès pel Govern d’Espanya. ▫▫ I d’un altre, perquè el CSIO Barcelona és la Final de la Furusiyya FEI Nations CupTM, la competició hípica més important del món la primera final se celebrarà al nostre país. Tot això vol dir que podrem observar a l’Equip Espanyol competir amb els millors genets i cavalls del món, estant posades en ell les nostres esperances d’aconseguir un bon resultat. Vull igualment expressar el meu agraïment a tots els patrocinadors i institucions que donen suport a aquest Concurs, si el qual no seria possible tirar-lo endavant, i també, molt especialment, al Reial Club de Polo de Barcelona pel seu entusiasme i implicació per oferir una competició de primer nivell mundial en un escenari a l’altura dels millors del món. Els meus millors desitjos d’èxits esportius per a tots els participants.

▫▫ On one hand, for being the host of the Barcelona Equestrian Challenge, a set of equestrian events held throughout the year in the city of Barcelona which has been characterized as an Event of Special Public Interest by the Government of Spain. ▫▫ And on the other hand, because the CSIO Barcelona will host the final of the Furusiyya FEI Nations CupTM, the most important horse jumping competition in the world, whose first final will be held in our country. All of this means that we can watch the Spanish Team compete against the best riders and horses of the world, placing our hopes on them to achieve a good result. I also wish to express my gratitude to all of the sponsors and institutions who have given their support for this competition, and without which it would not be possible to carry it out; as well as, especially, to the Real Club de Polo de Barcelona for its enthusiasm and involvement to offer a competition of the highest international level in a setting equal to the best in the world. My best wishes for sporting success to all the participants.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

▫▫ De un lado, por ser la principal de las actividades de Barcelona Equestrian Challenge, un conjunto de eventos hípicos celebrados a lo largo de todo el año en la ciudad de Barcelona que ha sido catalogado como Acontecimiento de Especial Interés para el Gobierno de España. ▫▫ Y de otro, porque el CSIO Barcelona es la Final de la Furusiyya FEI Nations CupTM, la competición hípica más importante del mundo cuya primera final se celebrará en nuestro país. Todo ello significa que podremos observar al Equipo Español competir con los mejores jinetes y caballos del mundo, estando puestas en él nuestras esperanzas de conseguir un buen resultado. Quiero igualmente expresar mi agradecimiento a todos los patrocinadores e instituciones que prestan su apoyo a este Concurso, si el cual no sería posible llevarlo adelante; así como, muy especialmente, al Real Club de Polo de Barcelona por su entusiasmo e involucración para ofrecer una competición de primer nivel mundial en un escenario a la altura de los mejores del mundo. Mis mejores deseos de éxitos deportivos para todos los participantes.

pag. 11


pag. 12

csio barcelona


Emilio J. Zegrí

President Federació Catalana d’Hípica Catalonian Equestrian Federation President Presidente Federación Catalana de Hípica

En nom de la Federació Catalana d’Hípica dono la benvinguda a tots els genets i amazones que participaran durant aquests dies, en la 102 edició del Concurs Internacional de Salts, CSIO de Barcelona, que aquest any acull la gran Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final.

On behalf of the Catalonian Equestrian Federation, I would like to welcome all riders who will participate during the next few days in the 102nd edition of the International Jumping Competition, CSIO Barcelona, which this year will host the great Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final.

En nombre de la Federació Catalana d’Hípica doy la bienvenida a todos los jinetes y amazonas que participarán durante estos días, en la 102 edición del Concurso Internacional de Saltos, CSIO de Barcelona, que este año acoge la gran Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final.

Aquesta cita esportiva, que coincideix amb les festes de la Mercè, a més de posar de nou a Barcelona en el mapa de la celebració d’esdeveniments de primer ordre mundial està emmarcada dins de la “Barcelona Equestrian Challenge”, importantíssima i nova iniciativa que transcendeix a l’esport hípic per donar un impuls decidit a la divulgació de l’activitat eqüestre a la nostra societat i que pot donar-li tants beneficis, econòmics, ecològics i esportius.

This sporting event coincides with the Festivity of la Mercè, putting Barcelona once again on the map of hosting world class events. It is also framed within the “Barcelona Equestrian Challenge”, an extremely important and novel initiative which transcends the equestrian sport to provide a strong impulse to the spread of equestrian activities in our society and which can provide so many financial, environmental and sporting benefits.

Esta cita deportiva que coincide con las fiestas de la Mercè, además de poner de nuevo a Barcelona en el mapa de la celebración de eventos de primer orden mundial está enmarcada dentro de la “Barcelona Equestrian Challenge”, importantísima y novedosa iniciativa que trasciende al deporte hípico para dar un impulso decidido a la divulgación de la actividad ecuestre a nuestra sociedad y que puede darle tantos beneficios, económicos, ecológicos y deportivos.

Once again, I would like to congratulate and thank the human team of the Real Club de Polo de Barcelona, the work and dedication which makes something as complex as the organization of this unique sporting event, year after year, possible and easy.

Felicito y agradezco, una vez más, al equipo humano del Real Club de Polo de Barcelona, el trabajo y dedicación que hace posible y fácil algo tan complejo como la organización de este acontecimiento deportivo único, año tras año.

Felicito i agraeixo, una vegada més, a l’equip humà del Reial Club de Polo de Barcelona, el treball i dedicació que fa possible i fàcil una cosa tan complexa com l’organització d’aquest esdeveniment esportiu únic, any rere any.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 13


Longines - Official Partner and Timekeeper of the CSIO Barcelona, the final stage of the Furusiyya FEI Nations Cup™

The Swiss watch brand Longines is delighted to support again this year’s CSIO Barcelona – including the exciting final stage of the Furusiyya FEI Nations CupTM - taking place from 26th to 29th September 2013. Under the new agreement between Longines and the FEI (International Equestrian Federation) the Swiss watch brand is the Official Timekeeper of the Furusiyya FEI Nations CupTM final on Sunday. Furthermore, the brand has the pleasure to present the Longines Cup of the City of Barcelona on Friday.

Longines and the FEI have formalised in January 2013 a partnership that sees the brand become the FEI’s first Top Partner as well as the Official Timekeeper and the Official Watch of the FEI. This partnership currently involves a number of major rights packages, including the Furusiyya FEI Nations CupTM. In addition of being the Official Partner and Timekeeper of the event, the Swiss watch brand is the Official Timekeeper of the final stage of the Furusiyya FEI Nations CupTM rounding off the event on Sunday. Furthermore, Longines is delighted to present a second highlight of the CSIO Barcelona: the Longines Cup of the City of Barcelona on Friday. Longines’ passion for equestrian sport dates back to 1878, when it produced a chronograph engraved with a jockey and his mount. Seen on the racetracks as early as 1881 and extremely popular among jockeys and horse-lovers, this model enabled its user to time performances to the seconds. It was already being used by most sport judges in New York in 1886. In addition, the brand was involved for the first time in the Concours Hippique International Officiel de Genève as timekeeper in 1926. Today Longines’ involvement in equestrian sports includes besides show-jumping flat racing and endurance competitions.

pag. 14

The partnership between Longines and the FEI reinforces the traditional and long-lasting commitment of the Swiss watchmaker in equestrian sports and makes the brand a major player in this field. A key element of this collaboration is a significant investment by Longines in the development -together with the FEI- of cutting-edge timekeeping and data-handling services, including the related technology, specifically for equestrian sport. The development of these services will be for multimedia applications use, giant screens, scoreboards, and for broadcasters as part of the presentation of FEI events around the world.

The Official Watch of this year’s show jumping event in Barcelona is the new Conquest Classic line which is dedicated to Longines’ involvement in equestrian sports. True to the brand’s values of elegance, tradition and performance, this new collection of models, all fitted with self-winding calibres, is at the same time totally contemporary and perfectly timeless.

The French rider Eugenie Angot, winner of the Longines Queen’s Cup 2012 with Davendy S during the CSIO Barcelona 2012.

The winners of the Longines Queen’s Cup 2012: US Brianne Goutat (3rd), French Eugenie Angot (1st) and Brasilian Pedro Veniss (2nd).

csio barcelona


Walter von Känel

President de Longines President of Longines Presidente de Longines

Durant quatre dies, els millors cavalls i genets del món delectaran als espectadors del CSIO Barcelona amb les seves actuacions. Per tant, Longines s’enorgulleix de recolzar aquest extraordinari esdeveniment de salt de 5 estrelles i la fase final de la Furusiyya FEI Nations CupTM com a soci i cronometrador oficial. Sota el nou acord amb la FEI (Federació Eqüestre Internacional), Longines s’ha convertit en el seu principal soci igual que en el cronometrador oficial i el rellotge oficial de la FEI. Aquesta associació conté nombrosos paquets importants de drets, incloent la Furusiyya FEI Nations CupTM. Per tant, la marca suïssa de rellotges és el cronometrador oficial de la fase final de les sèries que finalitzen a Barcelona el diumenge 29 de setembre. A més, Longines té el plaer de presentar un segon moment destacat de l’esdeveniment el Copa Longines de la Ciutat de Barcelona el divendres. La passió de Longines per l’esport eqüestre es remunta a 1878, quan va crear un cronògraf amb un jockey i la seva muntura gravats. Si Longines ha triat recolzar els esports eqüestres, és a causa que aquestes disciplines no només requereixen concentració, precisió i experiència, sinó també imaginació i creativitat. La suma de les millors qualitats de munta condueix a actuacions esplèndides, plens d’emoció i elegància. Aquests són els valors sobre els quals la marca Longines, reconeguda mundialment, va ser creada: l’elegància és una actitud. Senyores i senyors, benvolguts amics dels esports eqüestres, els desitjo molts moments apassionants durant aquesta nova i excitant edició del CSIO Barcelona.

Over four days, the world’s best horses and riders will delight the spectators of the CSIO Barcelona with their performances. Longines is therefore proud to support this extraordinary 5 star show jumping event and final stage of the Furusiyya FEI Nations CupTM as Official Partner and Timekeeper. Under the new agreement with the FEI (International Equestrian Federation) Longines has become its first Top Partner as well as the Official Timekeeper and the Official Watch of the FEI. This partnership currently involves a number of major rights packages, including the Furusiyya FEI Nations CupTM. Therefore, the Swiss watch brand is the Official Timekeeper of the final stage of the series rounding off the event in Barcelona on Sunday, 29th September. Furthermore, Longines is delighted to present a second highlight of the event: the Longines Cup of the City of Barcelona on Friday. Longines’ passion for equestrian sport dates back to 1878, when it produced a chronograph engraved with a jockey and his mount. If Longines has chosen to support equestrian sports, it is because these disciplines not only require concentration, precision and experience, but also imagination and creativity. The sum of the finest riding qualities leads to splendid performances, bursting with emotion and elegance. These are the values the world-renowned brand Longines was built on: Elegance is an Attitude. Ladies and Gentlemen, dear friends of equestrian sports, I wish you many thrilling moments during this exciting new edition of the CSIO Barcelona.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Durante cuatro días, los mejores caballos y jinetes del mundo deleitarán a los espectadores del CSIO Barcelona con sus actuaciones. Por lo tanto, Longines se enorgullece de apoyar este extraordinario acontecimiento de salto de 5 estrellas y la fase final de la Furusiyya FEI Nations CupTM como socio y cronometrador oficial. Bajo el nuevo acuerdo con la FEI (Federación Ecuestre Internacional), Longines se ha convertido en su principal socio al igual que en el cronometrador oficial y el reloj oficial de la FEI. Esta asociación contiene numerosos paquetes importantes de derechos, incluyendo la Furusiyya FEI Nations CupTM. Por lo tanto, la marca suiza de relojes es el cronometrador oficial de la fase final de las series que finalizan en Barcelona el domingo 29 de septiembre. Además, Longines tiene el placer de presentar un segundo momento destacado del acontecimiento: el Copa Longines de la Ciutat de Barcelona el viernes. La pasión de Longines por el deporte ecuestre se remonta a 1878, cuando creó un cronógrafo con un jockey y su montura grabados. Si Longines ha elegido apoyar los deportes ecuestres, es debido a que estas disciplinas no solo requieren concentración, precisión y experiencia, sino también imaginación y creatividad. La suma de las mejores cualidades de monta conduce a actuaciones espléndidas, rebosantes de emoción y elegancia. Estos son los valores sobre los que la marca Longines, reconocida mundialmente, fue creada: la elegancia es una actitud. Señoras y señores, queridos amigos de los deportes ecuestres, les deseo muchos momentos apasionantes durante esta nueva y excitante edición del CSIO Barcelona.

pag. 15


pag. 16

csio barcelona


Luis Comas

President Fundació Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Foundation President Presidente Fundación Real Club de Polo de Barcelona

Com a president de la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona us vull donar la benvinguda a l’esdeveniment hípic més important del moment.

As President of the Real Club de Polo Foundation, I wish to welcome you to the most important horse jumping event of our time.

Como presidente de la Fundación Real Club de Polo de Barcelona os quiero dar la bienvenida al evento hípico más importante del momento.

Gràcies a l’esforç conjunt de l’Ajuntament de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Espanya i del RCPB, s’ha fet realitat el naixement d’un dels programes d’activitat relacionats amb el món de l’hípica més important de l’escenari internacional.

Thanks to the joint efforts of the City Hall of Barcelona, the Government of Catalonia, the Government of Spain and the Real Club de Polo de Barcelona, one of the most important activity programs related to the international equestrian world has been born.

Gracias al esfuerzo conjunto del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de España y del RCPB, se ha hecho realidad el nacimiento de uno de los programas de actividad relacionados con el mundo de la hípica más importante del escenario internacional.

La Barcelona Equestrian Challenge (BECH) integra un gran ventall d’actuacions en l’àmbit esportiu, cultural, educatiu i de salut que es desplegaran al llarg dels pròxims tres anys.

The Barcelona Equestrian Challenge (BECH) covers a wide range of activities in the areas of sport, culture, education and health which will take place over the course of the next three years.

La Barcelona Equestrian Challenge (BECH) integra un gran abanico de actuaciones en el ámbito deportivo, cultural, educativo y de salud que se desplegarán a lo largo de los próximos tres años.

M’agradaria destacar el gran impacte econòmic que la BECH tindrà per a la ciutat i per al conjunt del país. Grans empreses nacionals i internacionals ens han fet confiança, valorant els grans beneficis d’imatge i de compromís social que per això representa la Barcelona Equestrian Challenge. A totes les elles, moltes gràcies. L’equip de la nova fundació està preparat per assumir els enormes reptes plantejats amb la il·lusió i responsabilitat que significa poder contribuir a la millora de les condicions socials i econòmiques dels nostres conciutadans. Estem especialment orgullosos que la Federació Eqüestre Internacional (FEI) hagi ratificat la nostra aposta, atorgant l’organització dins del CSIO Barcelona de l’Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, l’esdeveniment hípic més important del món en 2013. Comptar amb la participació i la confiança dels aficionats a l’hípica a nivell internacional i dels ciutadans de Barcelona, és el nostre repte més important.

I would like to highlight the great economic impact that the BECH will have for the city and for the country. Large national and international companies have placed their trust in us, valuing the great benefits in terms of image and social commitment that the Barcelona Equestrian Challenge represents for them. We are very grateful to all of them. The team of the new foundation is ready to face the enormous challenges ahead with the excitement and responsibility that comes with being able to contribute to the improvement of the social and economic conditions of our citizens. We are especially proud of the fact that the International Equestrian Federation (FEI) has supported our proposal, granting us the organization within CSIO Barcelona of the Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, the most important horse jumping event of the world in 2013. Securing the participation and trust of the international horse jumping fans and of the citizens of Barcelona is our most important challenge.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Me gustaría destacar el gran impacto económico que la BECH tendrá para la ciudad y para el conjunto del país. Grandes empresas nacionales e internacionales nos han dado su confianza, valorando los grandes beneficios de imagen y de compromiso social que para ello representa la Barcelona Equestrian Challenge. A todas las ellas, muchas gracias. El equipo de la nueva fundación está preparado para asumir los enormes retos planteados con la ilusión y responsabilidad que significa poder contribuir a la mejora de las condiciones sociales y económicas de nuestros conciudadanos. Estamos especialmente orgullosos de que la Federación Ecuestre Internacional (FEI) haya refrendado nuestra apuesta, otorgándonos la organización dentro del CSIO Barcelona de la Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final, el evento hípico más importante del mundo en 2013. Contar con la participación y la confianza de los aficionados a la hípica a nivel internacional y de los ciudadanos de Barcelona, es nuestro reto más importante.

pag. 17


pag. 18

csio barcelona


Daniel Garcia Giró

Director CSIO Barcelona CSIO Barcelona Director Director CSIO Barcelona

El que semblava impossible s’ha fet realitat, la nostra ciutat acollirà a la 102 edició del CSIO Barcelona, l’esdeveniment hípic més important del món.

What seemed impossible has become a reality. Our city will host the 102nd Edition of the CSIO Barcelona, the most important equestrian event in the world.

Amb la implantació d’un nou format va néixer la Furusiyya FEI Nations CupTM, anomenada així en atenció al seu nou patrocinador, el Saudi Equestrian Fund. Al llarg d’aquesta temporada inaugural s’han disputat un total de vint esdeveniments i seran els 19 millors equips del moment els que competiran a la gran final de Barcelona procedents de les diferents lligues mundials.

Along with the implementation of a new format, the Furusiyya FEI Nations CupTM was born. It is so named in consideration of its new sponsor, the Saudi Equestrian Fund. Throughout this inaugural season a total of twenty-two events have been completed and the top 19 teams from different leagues worldwide will compete in the great Barcelona final.

A més, aquest concurs és el de major dotació econòmica en premis de la història de l’hípica.

In addition, this contest will award the highest prize money in the history of equestrian sports.

La selecció de Barcelona com a seu d’aquest esdeveniment per decisió de la FEI, certifica un cop més l’atractiu de la nostra ciutat per acollir els millors certàmens esportius a nivell mundial. Confirma també la confiança en un concurs més que centenari, en el RCPB com una de les organitzacions esportives amb més prestigi a Espanya i finalment, també ratifica el bon fer d’un gran equip de professionals i col · laboradors que fent pinya amb la màxima il·lusió i esforç, fan que CSIO Barcelona obtingui any rere any les més altes qualificacions de qualitat entre els esdeveniments hípics internacionals.

The selection of Barcelona as a venue for this event by the FEI (International Equestrian Federation), again confirms the attractiveness of our city to host the best sporting competitions around the world. It also confirms the confidence in a sporting event that is over a century old, in the Real Club de Polo de Barcelona as one of the most prestigious sports organizations in Spain and finally it also validates the integrity of a great team of professionals and collaborators working together with a great amount of enthusiasm and effort, allowing CSIO Barcelona to earn year after year the highest qualifications among international equestrian events.

També cal fer una menció especial a la confiança que en nosaltres han dipositat les grans empreses internacionals que patrocinen i fan possible aquest esdeveniment. Finalment volem que el CSIO Barcelona sigui una gran trobada hípic internacional que convoqui els aficionats de tot el món, però també volem que es consolidi com una cita hípica i lúdica per als ciutadans de Barcelona que valoren la impressionant demostració d’esforç i compenetració que cavalls i genets desenvolupen sobre la pista salts.

We must also make special mention of the trust that large international companies have placed in us whose sponsorship makes this event possible. Finally we wish CSIO Barcelona to be a great international equestrian meet for fans around the world, and we hope that it will be a fun event for the citizens of Barcelona who value the impressive demonstration of effort and skills that both horses and riders display on the jumping arena.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Lo que parecía imposible se ha hecho realidad, nuestra ciudad acogerá en la 102 edición del CSIO Barcelona, el evento hípico más importante del mundo. Con la implantación de un nuevo formato nació la Furusiyya FEI Nations CupTM, denominada así en atención a su nuevo patrocinador, el Saudi Equestrian Fund. A lo largo de esta temporada inaugural se han disputado un total de veintidós eventos y serán los 19 mejores equipos del momento los que competirán en la gran final de Barcelona procedentes de las diferentes ligas mundiales. Además, este concurso es el de mayor dotación económica en premios de la historia de la hípica. La selección de Barcelona como sede de este evento por decisión de la FEI, certifica una vez más el atractivo de nuestra ciudad para acoger los mejores certámenes deportivos a nivel mundial. Confirma también la confianza en un concurso más que centenario, en el RCPB como una de las organizaciones deportivas con más prestigio en España y por último, también refrenda el buen hacer de un gran equipo de profesionales y colaboradores que haciendo piña con la máxima ilusión y esfuerzo, hacen que CSIO Barcelona obtenga año tras año las más altas calificaciones de calidad entre los eventos hípicos internacionales. También hay que hacer una mención especial a la confianza que en nosotros han depositado las grandes empresas internacionales que patrocinan y hacen posible este acontecimiento. Finalmente queremos que el CSIO Barcelona sea un gran encuentro hípico internacional que convoque a los aficionados de todo el mundo, pero también deseamos que se consolide como una cita hípica y lúdica para los ciudadanos de Barcelona que valoran la impresionante demostración de esfuerzo y compenetración que caballos y jinetes desarrollan sobre la pista saltos.

pag. 19


COMITÈ D’HONOR

HONOUR COMMITTEE

Presidenta/President/Presidenta: S.M. La Reina Doña Sofía Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gabarró President de la Generalitat de Catalunya Catalan Government President Molt Honorable Sra. Núria de Gispert i Català Presidenta del Parlament de Catalunya Catalan Parliament President Excm. Sr. Xavier Trías i Vidal de Llobatera Alcalde de Barcelona Mayor of Barcelona H.R.H. Princess Haya Bint Al Hussein Presidenta de la Federación Ecuestre Internacional International Equestrian Federation President Excmo. Sr. D. Miguel Cardenal Carro Secretario de Estado para el Deporte. Consejo Superior de Deportes. State for Sport Secretary. Sports Council. Excmo. Sr. D. Miguel Ferre Navarrete Secretario de Estado de Hacienda y Administraciones Públicas Treasury Secretary and Public Administrations Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras President de la Diputació de Barcelona Barcelona Provincial Council President Excma. Sra. Ángeles Esteller Ruedas Diputada del Congrés i portaveu del Partit Popular de l’Ajuntament de Barcelona Membar of the Congres and spokeman of the Partit Popular of the Barcelona City Council

COMITÉ DE HONOR – CSIO BARCELONA 2013

Excmo. Sr. D. Alejandro Blanco Bravo Presidente del Comité Olímpico Español President of the Spanish Olympic Committee

Sr. D. Eudaldo Bonet Ferrer Presidente del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona President

Ima. Sra. Maite Fandos Payà Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Presidenta Comitè Organitzador BECH Deputy Mayor for Quality of Life, Equality and Sports BECH Organizing Committee President

Sr. D. Ramón Catalán Casanovas Presidente CSIO Barcelona CSIO Barcelona President

Excmo Sr. Alberto Fernández Díaz President del grup municipal del Partir Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona Chairman of the municipal Partido Popular of Catalonia in Barcelona City Council

Sr. D. Joaquín Calvo Jaques Presidente de Honor del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Honour President Sr. D. Luis Comas Martínez de Tejada Presidente Fundación Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Foundation President

Sr. David Moner i Codina President Unió de Federacions Esportives Catalanes Catalan Sports Federation Union President

Sr. D. Manuel Reñaga Sykes Presidente de Honor del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Honour President

Ima. Sra. Gloria Martín Vivas Regidor del Districte de Les Corts Les Corts District Councilman

Sr. D. Juan Ángel Calzado de Castro Presidente de Honor del Real Club de Polo de Barcelona Real Club de Polo de Barcelona Honour President

Sr. D. Javier Revuelta del Peral Presidente de la Real Federación Hípica Española Royal Spanish Equestrian Federation President Sr. Emilio Zegrí Boada President de la Federació Catalana d’Hípica Catalan Equestrian Federation President

Sr. D. Hans Peter Vogelsanger Director CSIO Barcelona 1993 – 2008 CSIO Barcelona 1993-2008 Director Sr. D. Luis Montesino-Espartero Juliá Marqués de Morella Morella Marquis

Sr. Ivan Tibau i Ragolta Secretari General. Consell Català de l’Esport. Generalitat de Catalunya. General Secretary. Catalan Sports Council. Generalitat of Catalonia.

pag. 20

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 21


COMITÈ ORGANITZADOR CSIO BARCELONA 2013

ORGANIZING COMMITTEE CSIO BARCELONA 2013

COMITÉ ORGANIZADOR CSIO BARCELONA 2013

President / President / Presidente RCPB Barcelona Eudaldo Bonet Ferrer

Comissari Cap / Chief Stewart / Comisario Jefe Frances Triulzi

Cronometratge / Time Keeper / Cronometraje Longines Swiss Timing

President / President / Presidente CSIO Barcelona Ramón Catalán Casanovas

Assistent Comissari en Cap/ Assistant Chief Stewart/ Asistente Comisario Jefe Daniel Balbino

Decoració Floral / Floral Decoration / Decoración Floral Garden Tona

President / President / Presidente Fundación RCPB Luis Comas Martínez de Tejada

Comissaris / Stewarts /Comisarios José Antonio Álvarez Nachón, Jorge Alonso, Rosa Bonavía, Tito Elías, Rodolfo Lami, Victoria Manjón, Ana Soler y Carmen Terés

Restauració / Restaurant / Restauración Lalos Sillero

Director CSIO Barcelona Daniel García Giró Gerència / Director / Gerencia RCPB Mª Victoria de Argila Secretària / Secretary / Secretaría CSIO Barcelona Elena González Natalia Cervera

Membres / Members / Miembros Luis Comas Cristina Olano

JURAT DE CAMP / GROUND JURY / JURADO DE CAMPO President / President / Presidente Freddy Smeets

SERVEIS / SERVICES / SERVICIOS Medge / Medical Doctor / Médico Orlando Naranjo Carme Ollé

Membres / Members /Miembros María Fernanda Cuervo, Stephan Ellenbruch y Enrique Rey

Locutors / Speakers / Locutores Carlos Miguel Claire van Gelder Steven Wilde

Judge estranger/Foreign Judge/Juez extranjero Freddy Smeets Delegat técnic / Foreign Technical Delegate / Delegado técnico Louis Konickx Seretària del Jurat / Jury Secretary / Secretaría del Jurado Fina Boillos Cap de Pista / Course Designer / Jefe de Pista Santiago Varela Assitents / Asistants / Asistentes Alejandro Ancín, Elena Boix, Isabel Fernández Cañete y Javier Trenor

pag. 22

COMITÈ D’APEL.LACIÓ / APPEAL COMMITTEE / COMITÉ DE APELACIÓN President / President / Presidente Jon Doney

Cap de Quadres / Stables Manager/ Jefe de Cuadras José Caravaca José Manuel Ortiz Cap de Manteniment / Maintenance Manager/ Jefe de Mantenimiento Carlos Acuña Megafonia / Loudspeakers / Megafonía Eugenio Carrió

COMISSIÓ VETERINÀRIA / VETERINARY COMISSION / COMISIÓN VETERINARIA President /President / Presidente Gaspar Carolus Castelijns Delegat Verinàri FEI / FEI Veterinary Delegate / Delegado Veterinario FEI Emile Welling Cap de Serveis Verinaris / Veterinarian Services Manager / Jefe de Servicios Veterinarios Mª Ángeles Esteban Lozano COMUNICACIÓ i MARQUETING / COMUNICATION AND MARKETING / COMUNICACIÓN Y MARKETING Comunicació i Protocol / Comunication and Protocol / Comunicación y Protocolo Ruth Birk Joan F. Chico Sergio Márquez Isabel Suter Coordinació TV / TV Coordination / Coordinación TV Álvaro Arrieta (OXER) Official Photographer / Fotògraf Oficial / Fotógrafo Oficial Nacho Olano Marqueting / Marketing / Marketing Aldo Garcini Laura Rodríguez Elisabeth Ruiz Producció / Production / Producción David Martínez

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 23


La paraula Furusiyya és poc coneguda fora del Orient Mitjà, i malgrat això, encara posseeix un important significat cultural al llarg de tot el món àrab.

trobat íntimament lligat amb l’Islam, i el Profeta va ensenyar als seus seguidors a honrar i respectar al cavall. En temps més recents, Aràbia Saudita és l’última nació a la terra per unir-se a un cavall. En què consisteix el rerefons de la més recent participació d’Aràbia Saudita en la revitalització de Furusiyya? Furusiyya va existir per a la gent del país durant milers d’anys. En els últims anys, des de la unificació, el difunt rei Abdulaziz va organitzar i va desenvolupar l’interès per les carreres i la cria del cavall àrab. La Saudi Equestrian Federation va ser fundada el 1990 per ordre del rei Abdullah, el Custodi de les Dues Mesquites Sagrades, el que va ser el començament de la participació al món internacional eqüestre.

Aquí, la seva Altesa el Prince Faissal bin Abdullah bin Muhammad Al Saud, president de la Junta de Consellers de Saudi Equestrian i un entusiasta del món del cavall des de sempre, explica el significat de Furusiyya i com va arribar a ser el patrocinador principal de la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping. La seva Altesa, què significa la paraula àrab Furusiyya? No hi ha cap paraula individual en anglès que defineixi el terme àrab. El seu significat té relació tant amb l’equitació formal com amb la cavalleria.

H.H. Prince Faissal bin Abdullah bin Muhammad Al Saud

Equitació, en aquest context, no significa únicament habilitat per muntar? No. En el context de Furusiyya, el concepte d’equitació és molt més ampli. No es refereix només a l’equitació o a les habilitats eqüestres, sinó també a la pràctica de la hipologia, la cura veterinària i la ferramenta.

I què hi ha del concepte de la cavalleria encarnada en el terme Furusiyya? L’equitació, especialment entre els àrabs, sempre s’ha associat amb nobles qualitats com el coratge, la justícia i la compassió. Juntament amb tals associacions, l’equitació es vincula amb la cultura i l’aprenentatge.

El 1996, la Biblioteca Pública del rei Abdulaziz va organitzar una innovadora exposició sobre Furusiyya que va ressaltar l’estreta i històrica relació entre l’home i el cavall i va publicar un monumental llibre de dos volums: Furusiyya I i Furusiyya II. Tant el llibre com l’exposició anhelaven presentar la nostra eterna admiració pel cavall i el paper que ha exercit al món i les cultures àrabs.

Quin és l’origen de la paraula Furusiyya? La paraula en si existeix des dels temps preislàmics. Aquella accepció que la relaciona oficialment amb l’equitació es va produir després de la creació de les cavalleries dempeus durant els primers califats.

Com s’estén el terme Furusiyya des de l’equitació per abastar el concepte de la cavalleria? Així com la necessitat de respectar i honrar al cavall àrab, també era un símbol de noblesa, puresa i esplendor en les dinasties islàmiques.

El 2009, el rei Abdullah bin Abdulaziz va crear el fons Saudi Equestrian per reial decret per atorgar al Regne d’Aràbia Saudita un llegat durador sobre la base de l’equitació a través d’esdeveniments esportius i culturals.

Durant el període abasí, el famós poeta del segle X Al Mutannabi va escriure: “el millor lloc per ser trobat a la terra es troba en la part posterior d’un cavall al galop, i el millor company per passar el temps és un llibre”. En aquest famós vers àrab, Al Mutannabi enllaça l’equitació amb la cultura i l’aprenentatge, la qual cosa demostra que Furusiyya juga un paper essencial en la cultura i la civilització.

El 2010, es va realitzar una segona edició de Furusiyya sota el patrocini del Custodi de les Dues Mesquites Sagrades, el rei Abdullah bin Abdulaziz, president de l’Alta Comissió Eqüestre. Furusiyya es va convertir en el nom de marca del braç comercial del Fons Saudi Equestrian.

Llavors, l’equitació aquí es refereix a l’entrenament de cavall i genet per a ús militar? Sí, i també es refereix a l’equitació d’una manera cortès. Al llarg de les terres àrabs es mostren amb freqüència les habilitats, tant en equitació militar i cerimonial, a l’espai públic conegut com Maydans. Quines són les arrels de la paraula Furusiyya? L’an tic terme Furusiyya (en àrab: ) es deriva del faris àrab, o cavaller, i faras, un cavall.

pag. 24

Als països àrabs, existeix alguna evidència de tal concepte a l’era preislàmica? Sens dubte. Els poetes àrabs famosos en les èpoques preislàmiques van immortalitzar els seus cavalls en els versos. Les seves paraules, recitades durant segles, demostren l’alta estima en la qual tenien als seus cavalls àrabs. Els poetes elogiaven les característiques de puresa, noblesa, valor, bellesa i resistència.

El concepte de Furusiyya ha estat adoptat per altres civilitzacions? Sí, no és solament que els europeus descobrissin les qualitats i el valor del cavall àrab com una gran font de millora durant les Croades, sinó que també van aprendre dels àrabs els conceptes incorporats a Furusiyya. Els primers llibres impresos sobre equitació a Espanya daten de finals del segle XV i van ser traduïts a partir de manuscrits àrabs. Les escoles d’equitació, l’alta escola i el domatge van ser fortament influenciades pels àrabs.

I estaven influenciats per altres civilitzacions, a part de l’àrab? Sí. També es van prendre conceptes dels perses i els habitants de l’estepa, així com de Roma, Bizanci i els mogoles, que van ser perfeccionats i enfortits pels otomans.

Quin és el significat particular, i també l’interès, de Furusiyya per Aràbia Saudita? Aràbia Saudita és el bressol de l’Islam i la llar de les ciutats santes de la Meca, Medina i la terra dels cavalls àrabs. A partir de l’arribada de l’Islam, el cavall s’ha

El maig de 2010, es va inaugurar l’exposició “Un regal del desert: art, història i cultura del cavall àrab” en el Museu Internacional del Cavall en el Kentucky Horse Park de Lexington, Kentucky. Tal exposició de cinc mesos va ser patrocinada per la Saudi Arabian Equestrian Federation i va comptar amb més de 350 peces d’art i artefactes recol·lectats de museus i particulars de tot el món. El maig de 2012, es va celebrar una exposició de quatre mesos patrocinada per Saudi Equestrian tit lada “El cavall d’Aràbia a Royal Ascot” en el Museu Britànic com a part de la celebració del jubileu de diamant de la Reina Isabel II. L’any 2012, la FEI (Federació Eqüestre Internacional) d’Aràbia Saudita va anunciar el seu suport per a la prestigiosa Copa de Nacions de la FEI creant la Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping.

csio barcelona


The word Furusiyya is little known outside of the Middle East and yet has an important cultural significance throughout the entire Arabic world.

been inextricably linked with Islam and the Prophet taught his followers to honour and respect the horse. In more recent times Saudi Arabia is the last nation on earth to be united on horseback. What is the recent background to Saudi Arabia’s lead in reinvigorating Furusiyya? The Furusiyya existed within the people of the country for thousands of years. In the recent years since the unification, the interest in racing and breeding the Arabian horse was organized and developed by the late King Abdulaziz. The Saudi Equestrian Federation was established in 1990 by an order of King Abdullah the Custodian of The Two Holy Mosques which was the start of the involvement in the international equestrian world.

Here, H.H. Prince Faissal bin Abdullah bin Muhammad Al Saud, Chairman of the Board of Trustees of Saudi Equestrian and a lifelong enthusiast of the horse, explains the meaning of Furusiyya and how it came to be the title sponsor of the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping. Your Highness, what does the Arabic word Furusiyya mean? There is no single English word that defines the Arabic term. Its meaning connects both formal horsemanship and chivalry. Does horsemanship here just mean riding skills? No. In the context of Furusiyya, the concept of horsemanship is much broader. It relates not just to equitation or equestrian skills but also refers to the practice of hippology, veterinary care and farriery. What are the origins of the word Furusiyya? The word itself exists in Pre-Islamic times. The meaning that relates to formal horsemanship came into use after the establishment of standing cavalries during the early caliphates. So does horsemanship here relate to the training of horse and rider for military use? Yes, and it also refers to horsemanship in a courtly mode. Throughout Arab lands, skills in both military and ceremonial horsemanship were frequently displayed in public space known as Maydans. What are the roots of the word Furusiyya? The ancient term Furusiyya (Arabic: ) derives from the Arabic faris, or horseman, and faras, a horse. Is there any evidence in Arab lands of the concept in pre-Islamic times? Definitely; the renowned Arab poets of pre-Islamic times immortalized their horses in verse. Their words handed down over centuries show the high esteem in which they held their Arabian horse. The poets eulogized characteristics of purity, nobility, bravery, beauty and stamina. And were they influenced by other civilisations apart from the Arabs? Yes. The concepts borrowed from the Persians and Steppe dwellers as well as Rome, Byzantium and the Moghul, were also refined and strengthened by the Ottoman.

H.H. Prince Faissal bin Abdullah bin Muhammad Al Saud

And what of the concept of Chivalry embodied in the term Furusiyya? Horsemanship, especially among the Arabs, has always been associated with noble qualities such as courage, righteousness and compassion. Along with these associations, horsemanship is woven into the fabric of culture and learning. How does the term Furusiyya extend from horsemanship to encompass the concept of chivalry? As well as injunctions to respect and honour the Arabian horse, it also was a symbol of nobility, purity and splendour in Islamic dynasties. During the Abbassid period, the famed 10th century poet Al Mutannabi wrote, “the best place to be found on earth is on the back of a galloping horse, and the best companion for time is a book.” In this famed line of Arab verse Al Mutannabi links horsemanship with culture and learning, demonstrating that Furusiyya plays an essential role in culture and civilisation. Has the concept of Furusiyya been absorbed by other civilisations? Yes, Europeans not only discovered the qualities and value of the Arabian horse as the great improver during the Crusades, they also learnt from the Arabs about the concepts embodied in Furusiyya. The first printed books on horsemanship were found in Spain at the end of the 15th century and were translated from Arabic manuscripts. Manège, haute ecole and dressage were strongly influenced by the Arabs. What is the particular significance of, and interest in, Furusiyya to Saudi Arabia? Saudi Arabia is the birthplace of Islam and home of the Holy Cities of Makkah, Medina and the land of the Arabian horse. From the coming of Islam the horse has

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

In 1996 the King Abdulaziz Public Library hosted a ground breaking exhibition on Furusiyya which highlighted the close and historic association between man and horse and published a monumental two-volume book Furusiyya I and Furusiyya II. Both the book and the exhibition were inspired to present our lifelong admiration for the horse and the role it has played in world and Arabic cultures. In 2009 the Saudi Equestrian Fund was created by King Abdullah bin Abdulaziz by royal decree to give the Kingdom of Saudi Arabia a lasting legacy in equestrianism through sport and cultural events. In 2010 a second edition of Furusiyya was published under the patronage of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Abdullah bin Abdulaziz, Chairman of the Equestrian High Commission. Furusiyya became the brand name for the commercial arm of the Saudi Equestrian Fund. In May 2010 the landmark exhibition, “A Gift from the Desert: The Art, History and Culture of the Arabian Horse” was opened at the International Museum of the Horse at the Kentucky Horse Park in Lexington, Kentucky. The five-month exhibition was sponsored by the Saudi Arabian Equestrian Federation and featured more than 350 pieces of art and artefacts collected from museums and individuals around the world. In May 2012, a four-month exhibition supported by Saudi Equestrian, “The horse: from Arabia to Royal Ascot”, was held at the British Museum as part of the Diamond Jubilee Celebration for HM Queen Elizabeth II. In 2012 the announcement was made by the FEI of Saudi Arabia’s support for the prestigious FEI Nations Cup™ creating the Furusiyya FEI Nations Cup™ Jumping.

pag. 25


CSIO Barcelona 2013, epicentre de l’hípica mundial CSIO Barcelona 2013, epicenter of world horse jumping

Del 26 al 29 de setembre el Reial Club de Polo de Barcelona acull a les seves instal·lacions olímpiques l’102 edició del Concurs de Salts Internacional - CSIO Barcelona, ​​l’esdeveniment esportiu internacional més antic d’Espanya, i que a més compta aquest any 2013 amb la prova més important del calendari hípic mundial.

CSIO Barcelona 2013, epicentro de la hípica mundial

El concurs, creat el 1902 gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, ​​el Cercle Eqüestre i l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, ha comptat en totes les seves edicions amb la participació dels millors genets del panorama internacional. Els millors binomis del planeta estaran presents al Reial Club de Polo per a la disputa d’un dels esdeveniments esportius més prestigiosos i emblemàtics del món. El CSIO Barcelona, esdeveniment ​​ principal de la Barcelona Equestrian Challenge, va a adquirir la major de les seves dimensions a ser aquest any seu de la primera Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. La competició

per equips més important del calendari eqüestre, converteix el nostre Club ia la nostra Ciutat en l’epicentre mundial de l’hípica. La nova edició de la final de Copa de Nacions serà molt diferent a totes les anteriors. La incursió de Furusiyya com a nou patrocinador li ha donat un salt de qualitat a l’esdeveniment, convertint-lo en la competició hípica amb la major retribució en premis de tota la història d’aquest esport: 2,3 milions d’euros. L’any passat la FEI va aprovar un nou format per a la Furusiyya FEI Nations CupTM, anomenada així en atenció al seu nou patrocinador, el Saudi Equestrian Fund. Furusiyya és un terme que en àrab engloba la idea d’equitació, cavallerositat i el coneixement eqüestre en general. Al llarg d’aquesta temporada inaugural s’han disputat un total de vint esdeveniments i seran 19 els equips que competiran en la gran final procedents de les diferents lligues mundials: nou de Europa, dues de Nord i Centre Amèrica, Amèrica del Sud, Orient Mitjà i Àsia i un Àfrica. Espanya participarà en qualitat de país amfitrió. Longines, per la seva banda, rellotger suís cronometrador oficial de la Furusiyya FEI Nations CupTM, ho serà així mateix de la Gran Final de Barcelona. 10 proves composen el programa esportiu del CSIO Barcelona. A més de les tres proves pertanyents a la Copa de Nacions (prèvia, consolació i final), CSIO Barcelona acull, entre d’altres, el Copa Longines de la Ciutat de Barcelona -única prova nocturna- i la Copa de SM la Reina-Trofeu Segura Viudas.

pag. 26

csio barcelona


From September 26th to the 29th, the Real Club de Polo de Barcelona will host in its Olympic facilities, the 102nd edition of the International Horse Jumping Competition, CSIO Barcelona, the oldest international sporting event in Spain, and which this year includes the most important tournament of the world horse jumping calendar. The contest, created in 1902 thanks to the collaboration of the Barcelona City Hall, the Equestrian Circle, and the Institut Agrícola Català de Sant Isidre, has included the best riders from the international scene in all of its editions. The best binomials in the planet will be present at the Real Club de Polo de Barcelona for one of the most prestigious and emblematic sporting events in the world. CSIO Barcelona, the main event of the Barcelona Equestrian Challenge, will be even bigger this year when it becomes

the first to host the Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. The most important team competition of the equestrian calendar, making our Club and our city the epicenter of world horse jumping. The new edition of the final of the Nations Cup will be much different than all the previous ones. The addition of Furusiyya as the new sponsor has greatly improved the quality of the event, making it the horse jumping competition with the largest prize money in the whole history of the sport, at 2,3 million euros. Last year, the FEI approved a new format for the Furusiyya FEI Nations CupTM, named after its newest sponsor, the Saudi Equestrian Fund. Furusiyya is an Arabic term which covers the idea of horse jumping, horsemanship, chivalry and equestrian knowledge in general.

www.twitter.com/csiobarcelona

www.csiobarcelona.com Del 26 al 29 de septiembre el Real Club de Polo de Barcelona alberga en sus instalaciones olímpicas la 102 edición del Concurso de Saltos Internacional – CSIO Barcelona, el evento deportivo internacional más antiguo de España, y que además cuenta este año 2013 con la prueba más importante del calendario hípico mundial. El concurso, creado en 1902 gracias a la colaboración del Ajuntament de Barcelona, el Círculo Ecuestre y el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, ha contado en todas sus ediciones con la participación de los mejores jinetes del panorama internacional. Los mejores binomios del planeta estarán presentes en el Real Club de Polo para la disputa de uno de los acontecimientos deportivos más prestigiosos y emblemáticos del mundo. El CSIO Barcelona, evento principal de la Barcelona Equestrian Challenge, va a

Throughout this inaugural season, a total of 22 events have taken place and 19 teams from the different world leagues will compete in the final: nine from Europe, two from North and Central America, South America, the Middle East and Asia, and one from Africa. Spain will compete as the host country. Longines, for its part, the official time keeper of the Furusiyya FEI Nations CupTM, will likewise be the official time keeper during the great final in Barcelona. The CSIO Barcelona will include ten competitions. In addition to the three competitions belonging to the Nation’s Cup (first round, consolation round and final), CSIO Barcelona will also include, among others, the Longines Cup of the City of Barcelona -the only night competition- and the Queen’s Cup-Segura Viudas Trophy.

www.youtube.com/csiobarcelona

www.facebook.com/csiobarcelona

adquirir la mayor de sus dimensiones al ser este año sede de la primera Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. La competición por equipos más importante del calendario ecuestre, convierte nuestro Club y a nuestra Ciudad en el epicentro mundial de la hípica. La nueva edición de la final de Copa de Naciones será muy diferente a todas las anteriores. La incursión de Furusiyya como nuevo patrocinador le ha dado un salto de calidad al evento, convirtiéndolo en la competición hípica con la mayor retribución en premios de toda la historia de este deporte: 2,3 millones de euros. El pasado año la FEI aprobó un nuevo formato para la Furusiyya FEI Nations CupTM, denominada así en atención a su nuevo patrocinador, el Saudi Equestrian Fund. Furusiyya es un término que en árabe engloba la idea de equitación, caballerosidad y el conocimiento ecuestre en general.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

A lo largo de esta temporada inaugural se han disputado un total de veintidós eventos y serán 19 los equipos que competirán en la gran final procedentes de las diferentes ligas mundiales: nueve de Europa, dos de Norte y Centro América, Sudamérica, Oriente Medio y Asia y uno África. España participará en calidad de país anfitrión. Longines, por su parte, relojero suizo cronometrador oficial de la Furusiyya FEI Nations CupTM, lo será asimismo de la Gran Final de Barcelona. 10 pruebas componen el programa deportivo del CSIO Barcelona. Además de las tres pruebas pertenecientes a la Copa de Naciones (previa, consolación y final), CSIO Barcelona acoge, entre otras, el Copa Longines de la Ciutat de Barcelona -única prueba nocturna- y la Copa de SM la Reina-Trofeo Segura Viudas.

pag. 27


pag. 28

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 29


Venda d’entrades

Ticket Sale

VENDA ANTICIPADA (les entrades anticipades disposen d’un preu especial) Les entrades es poden comprar on-line a través de ticketmaster.es. ENTRADA GENERAL (Entrada a l’esdeveniment i seient no numerat) PREU TAQUILLA Dijous, 26 de setembre

entrada gratuïta

Divendres, 27 de setembre

15 €

Dissabte, 28 de setembre

15 €

Diumenge, 29 de setembre

20 €

Abonament (4 dies)

40 €

Entrades vàlides per a accés general (IVA inclòs) ABONAMENT TRIBUNA NUMERADA (Entrada a l’esdeveniment i seient numerat en tribuna coberta, aforament limitat ) PREU TAQUILLA 80 € • Inclou: Accés al CSIO durant els quatre dies (IVA inclòs) SOPAR DE GALA Divendres, 27 de setembre a les 21.00 h. PREU 110 € per persona (IVA inclòs) Reserves: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com LLOGUER DE LLOTGES Durant els quatre dies del Concurs. PREU 1.600 € (IVA inclòs) Inclou: 8 seients amb passis d’accés a la llotja, 50 invitacions al CSIO Barcelona i Sopar de Gala per 6 persones. Reserves: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com

pag. 30

Venta de entradas

ANTICIPATED TICKET SALE (This tickets have a special price) Tickets can be bought on-line through the ticketmaster.es. GENERAL ACCESS (Access to the event with not numbered seat) PRICES free entrance

Thursday, 26th Friday, 27

15 €

th

Saturday, 28th

15 €

Sunday, 29th

20 €

Season ticket (4 days)

40 €

Tickets for general access (VAT included) TRIBUNE SEASON SEATS (Event access, covered and numbered seat, limited capacity) TICKET OFFICE PRICE Season seats 4 days 80 € (VAT included) GALA DINNER Friday, 27th September at 21.00 h. PRICE 110 € (VAT included) per person Reservations: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com PRIVATE BOXES For the 4 days of the event. PRICE 1.600 € (VAT included) Includes: 8 seats and access passes to box and 50 invitations to the CSIO. Gala Dinner for 6 persons. Reservations: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com

VENTA ANTICIPADA (Las entradas anticipadas disponen de un precio especial) Las entradas se pueden comprar on-line a través de ticketmaster.es. ENTRADA GENERAL (Entrada al evento y asiento no numerado) PRECIO TAQUILLA Jueves, 26 de septiembre

entrada gratuita

Viernes, 27 de septiembre

15 €

Sábado, 28 de septiembre

15 €

Domingo, 29 de septiembre

20 €

Abono (4 días)

40 €

Entradas válidas para acceso general (IVA incluido) ABONO TRIBUNA NUMERADA (Entrada al evento, asiento cubierto y numerado, aforo limitado) PRECIO TAQUILLA 80 € • Incluye: Acceso al CSIO durante los cuatro días (IVA incluido) CENA DE GALA Viernes, 27 de septiembre a las 21.00 h. PRECIO 110 € por persona (IVA incluido) Reservas: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com ALQUILER DE PALCOS Durante los cuatro días del Concurso. PRECIO 1.600 € (IVA incluido) Incluye: 8 asientos con pases de acceso al palco, 50 invitaciones al CSIO Barcelona y Cena de Gala para 6 personas. Reservas: +34 607 98 78 54 lalos@rcpolo.com

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 31


pag. 32

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 33


Barcelona Equestrian Challenge, hípica per la ciutat equestrian sports for the city hípica para la ciudad

Fa ja alguns mesos la Barcelona Equestrian Challenge (BECH) va començar a donar els seus primers passos. L’ambiciós projecte de promoció del món del cavall a Barcelona cobrava vida gràcies a una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Barcelona, el Reial Club de Polo i el Govern d’Espanya. La ciutat es convertia fins a 2015 en capital del món eqüestre i pel seu esforç per integrar la promoció del món del cavall, la hípica i els valors esportius, el Ministeri d’Economia i Hisenda li va concedir a finals de 2012 el caràcter d’Esdeveniment d’Especial Interès Públic. Per això, les empreses patrocinadores poden aplicar-se els màxims beneficis fiscals deduint-se fins a un 90% de les seves donacions econòmiques. Segons un estudi realitzat per PriceWaterhouse Coopers la BECH pot tenir un impacte econòmic, una generació de riquesa a Barcelona, d’entre 124 i 142 milions d’euros en els tres anys programats. La Barcelona Equestrian Challenge és una plataforma que busca que els ciutadans contemplin la hípica com una activitat lúdica i educativa. Quatre eixos marquen el projecte: esport, cultura, educació i salut. Un pony park per on passaran, de forma gratuïta, més de 8.000 nens de diferents col· legis de Barcelona, accions per fomentar la salut i l’esport, mostres d’art i cultura en temàtica hípica i activitats educatives entre moltes altres, serviran per promoure el respecte pels animals i la naturalesa. Els més importants esdeveniments esportius de l’àmbit eqüestre també tindran cabuda en la BECH, en una iniciativa que preveu tenir més de 195 milions d’espectadors a nivell global fins a 2015. La cita esportiva més rellevant és precisament la celebració de la Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. Genets i amazones de 19 equips nacionals competiran en la pista olímpica del club barceloní, en un esdeveniment emmarcat aquest any dins del Concurs de Salts Internacional de Barcelona (CSIO Barcelona) en la seva 102a edició. La repercussió de l’esdeveniment serà gran tant a nivell nacional com internacional, amb més de 300 professionals de mitjans de comunicació acreditats, i amb una previsió de públic de 50.000 persones.

FUNDACIÓ REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA Des del naixement de la BECH com a tal, el seu òrgan rectorés la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona, la presidència d’honor de la qual ostenten l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el president del RCPB, Eudaldo Bonet, i el president d’honor del RCPB, Joaquín Calvo. La Fundació treballa de forma conjunta amb el propi Comitè Organitzador encapçalat per la tinent d’alcalde Maite Fandos i el president del CSIO Barcelona Ramón Catalán. Al Comitè Organitzador estan representades entitats com l’Ajuntament de Barcelona, el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Reial Club de Polo de Barcelona i les Federacions Hípiques Catalana i Espanyola. Tant la Fundació Reial Club de Polo de Barcelona com el Comitè Organitzador s’hi dedicaran en exclusiva a la gestió de la BECH durant els propers tres anys, desvinculant-se del treball diari del Club. La Fundació compta amb diverses personalitats de l’àmbit esportiu, social i empresarial que ajudaran al bon desenvolupament de l’esdeveniment.

pag. 34

csio barcelona


A few months ago, the Barcelona Equestrian Challenge (BECH) began to take its first steps. The ambitious project for promoting the world of horses in Barcelona was coming to life thanks to an initiative launched by the City Hall of Barcelona, the Real Club de Polo and the Government of Spain. The city would become, until 2015, the equestrian capital of the world, and for being unique in the world and integrating the world of horses, equestrian sports and sporting values, the Ministry of the Economy and the Treasury classified it, at the end of 2012, as an Event of Special Public Interest. Therefore, the sponsoring companies can obtain the maximum economic benefits, deducting up to 90% of their donations. According to a study conducted by PriceWaterhouseCoopers, the BECH could have an economic impact that would generate between 124 and 142 million euros during the three year period. The Barcelona Equestrian Challenge is a platform which seeks to make the public look at equestrian sports as a fun and educational activity. The project consists of four axes: sports, culture, education and health. A pony park, which will be visited, free of charge, by more than 8,000 children from differents schools of Barcelona, actions to promote health and sports, samples of art and culture with an equestrian theme and educational activities, among others, will serve to promote respect for animals and nature. The BECH will also include the most important equestrian sporting events, and it is expected that more than 195 million viewers worldwide will watch the event through 2015. The most significant sporting competition will be the Furusiyya FEI Nations CupTM. Riders from 19 national teams will compete in the Olympic arena of the Barcelona club, in an event which this year will be included within the 102nd Edition of the International Horse Jumping Competition of Barcelona (CSIO Barcelona). The event will have great national and international repercussions, with more than 300 accredited media professionals on site and an expected attendance of 50.000 people.

REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA FOUNDATION Since the start of the BECH as such, its governing body is the Real Club de Polo de Barcelona Foundation, whose honour presidents are the mayor of Barcelona, Xavier Trias; the RCPB president, Eudaldo Bonet, and the RCPB honour president, Joaquín Calvo. The Foundation works closely with the Organizing Committee headed by deputy mayor Maite Fandos and CSIO Barcelona president, Ramón Catalán. Entities as the Barcelona City Council, the Sports Council, the Generalitat of Catalonia, the Barcelona Provincial Council, the Real Club de Polo and the Spanish and Catalan Equestrian Federations are represented in the Organizing Committee. Both, the Foundation Real Club de Polo de Barcelona and Organizing Committee, dedicate exclusively to the BECH management for the next three years, separating themselves from the daily work of the Club. The Foundation incorporates several personalities from the sport, social and business fields to help the good development of the event.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 35


Hace ya algunos meses la Barcelona Equestrian Challenge (BECH) empezó a dar sus primeros pasos. El ambicioso proyecto de promoción del mundo del caballo en Barcelona cobraba vida gracias a una iniciativa promovida por el Ajuntament der Barcelona, el Real Club de Polo y el Gobierno de España. La ciudad se convertía hasta 2015 en capital del mundo ecuestre y por ser único a nivel internacional, integrar la promoción del mundo del caballo, la hípica y los valores deportivos, el Ministerio de Economía y hacienda le concedió a finales de 2012 el carácter de Acontecimiento de Especial Interés Público. Por ello, las empresas patrocinadoras pueden aplicarse los máximos beneficios fiscales deduciéndose hasta un 90% de sus donaciones económicas. Según un estudio realizado por PriceWaterhouse Coopers la BECH puede tener un impacto económico, una generación de riqueza en Barcelona entre 124 y 142 millones de euros en los tres años programados. La Barcelona Equestrian Challenge es una plataforma que busca que los ciudadanos contemplen la hípica como una actividad lúdica y educativa. Cuatro ejes marcan el proyecto: deporte, cultura, educación y salud. Un pony park por donde pasarán, de forma gratuita, más de 8.000 niños de diferentes colegios de Barcelona, acciones para fomentar la salud y el deporte, muestras de arte y cultura en temática hípica y actividades educativas entre muchas otras, servirán para promover el respeto por los animales y la naturaleza. Los más importantes eventos deportivos del ámbito ecuestre también tendrán cabida en la BECH, en una iniciativa que prevé tener más de 195 millones de espectadores a nivel global hasta 2015. La cita deportiva más relevante es precisamente la celebración de la Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final. Jinetes de 19 equipos nacionales competirán en la pista olímpica del club barcelonés, en un evento enmarcado este año dentro del Concurso de Saltos Internacional de Barcelona (CSIO Barcelona) en su 102 edición. La repercusión del evento será grande tanto a nivel nacional como internacional, con más de 300 profesionales de medios de comunicación acreditados, y con una previsión de público de 50.000 personas.

FUNDACIÓN REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA Desde el nacimiento de la BECH como tal, su órgano rector es la Fundación Real Club de Polo de Barcelona, cuya presidencia de honor ostentan el alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el presidente del RCPB, Eudaldo Bonet, y el presidente de honor del RCPB, Joaquín Calvo. La Fundación trabaja de forma conjunta con el propio Comité Organizador encabezado por la teniente de alcalde Maite Fandos y el presidente de CSIO Barcelona Ramón Catalán. En el Comité Organizador están representadas entidades como el Ajuntament de Barcelona, el Consejo Superior de Deportes, la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona, el Real Club de Polo de Barcelona y las Federaciones Hípicas Catalana y Española. Tanto la Fundación Real Club de Polo de Barcelona como el Comité Organizador se dedicarán en exclusiva a la gestión de la BECH durante los próximos tres años, desvinculándose del trabajo diario del Club. La Fundación cuenta con varias personalidades del ámbito deportivo, social y empresarial que ayudarán al buen desarrollo del acontecimiento.

pag. 36

Agraïments/greatings/Agradecimientos • Excmo. Sr. Xavier Trias Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona • Excmo. Sr. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas • Excmo. Sr. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior • Molt Hble. Sra. Núria de Gispert, presidenta del Parlament de Catalunya • Excmo. Sr. Miguel Ferre, secretario de Estado de Hacienda • Excmo. Sr. Miguel Cardenal, secretario de Estado y presidente del Consejo Superior de Deportes • Hble. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya • Excma. Sra. Alicia Sánchez Camacho, senadora i presidenta del Partit Popular de Catalunya • Excma. Sra. Ángeles Esteller, diputada del Congrés i portaveu del Partit Popular de l’Ajuntament de Barcelona • IIma. Sra. Maite Fandos, tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports • Excmo. Sr. Alberto Fernández Díaz, president del grup municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona • Sr. Javier Revuelta, president Real Federación Hípica Española • Sr. David Moner, president Unió de Federacions Esportives Catalanes • Sr. Emilio Zegrí, president Federació Catalana d’Hípica • Sr. Sandro Rosell, president Futbol Club Barcelona • Sr. Sebastià Salvadó, president Reial Automòbil Club de Catalunya • Sr. Ramón Condal, expresident Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona • Sr. Albert Agustí, president Real Club de Tenis Barcelona – 1899 • Sr. Josep Manel Puente, president Centre Excursionista de Catalunya • Sr. Joan Lluís Abellán, president Club Natació Barcelona • Sr. Borja García-Nieto, president Círculo Ecuestre • Sr. Ignacio García-Nieto, president Cercle del Liceu • Sr. Baldiri Ros Prat, president Institut Agrícola Català de Sant Isidre • Sr. Josep Piqué, president Círculo de Economía • Sr. Miquel Valls, president Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació • Sr. Fèlix Bentz, president Cercle Artístic • Sr. Francesc Cabana, president L’Ateneu Barcelonès • Sra. Mariona Carulla, presidenta Orfeó Català • Sr. Joaquín Gay de Montellà, president Foment del Treball Nacional • Dr. José Antonio Pujante, president Panathlon International Barcelona • Sr. Manuel Carreras, president Sport Cultura Barcelona • Sr. Federico Montllonch, president Real Club de Golf El Prat • Sr. Joan Francesc Marco, director general Gran Teatre del Liceu

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 37


Proves i horaris dijous, 26 SETEMBRE 11.00 h Trofeu Coca-Cola “A” amb cronòmetre sense desempat 16.30 h Trofeu La Vanguardia “A” amb cronòmetresense desempat

Divendres, 27 de setembre 10.00 h Trofeu Estrella Damm “C” Velocitat imanejabilitat 14.00 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Primera Ronda Qualificativa “A” sense cronòmetre 21.00 h Copa Longines de la Ciutat de Barcelona Dues mànigues diferents amb cronòmetre 21.00 h Sopar de Gala presenciant Copa Longines de la Ciutat de Barcelona 23.30 h Espectacle eqüestre

Dissabte, 28 setembre 09.30 h Copa Negrita Dues Fases 14.30 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Prova de Consolació “A” sense cronòmetre 19.00 h Copa de S.M. la Reina Trofeu Segura Viudas “A” amb cronòmetre i desempat 21.00 h Espectacle eqüestre

Diumenge, 29 septiembre 11.00 h Trofeu “la Caixa” “A” amb cronòmetre sense desempat 13.00 h Espectacle eqüestre 15.30 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Prova Final “A” sense cronòmetre

pag. 38

csio barcelona


Competitions and schedule

Pruebas y horarios

Thursday, September 26th

Jueves, 26 septiembre

11.00 h Coca-Cola Trophy Table “A” against the clock, no jump-off

11.00 h Trofeo Coca-Cola “A” con cronómetro sin desempate

16.30 h La Vanguardia Trophy Table “A” against the clock, no jump-off

16.30 h Trofeo La Vanguardia “A” con cronómetro sin desempate

Friday, September 27th

Viernes, 27 de septiembre

10.00 h Estrella Damm Trophy Table “C” hunting competition

10.00 h Trofeo Estrella Damm “C” Velocidad y manejabilidad

14.00 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final First Qualifier Table “A” not against the clock

14.00 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Primera Ronda Calificativa “A” sin cronómetro

21.00 h Longines Cup of the City of Barcelona Two different rounds against the clock

21.00 h Copa Longines de la Ciutat de Barcelona Dos mangas diferentes con cronómetro

21.00 h Gala Dinner during the Longines Cup of the City of Barcelona

21.00 h Cena de Gala presenciando Copa Longines de la Ciutat de Barcelona

23.30 h Equestrian exhibition

23.30 h Espectáculo ecuestre

Saturday, September 28th

Sábado, 28 septiembre

09.30 h Negrita Cup Two Phases

09.30 h Copa Negrita Dos Fases

14.30 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Consolation competition Table “A” not against the clock

14.30 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Prueba de Consolación “A” sin cronómetro

19.00 h Queen’s Cup Segura Viudas Trophy Table “A” against the clock and jump-off

19.00 h Copa de S.M. la Reina Trofeo Segura Viudas “A” con cronómetro y desempate

21.00 h Equestrian exhibtion

21.00 h Espectáculo ecuestre

Sunday, September 29th

Domingo, 29 septiembre

11.00 h “la Caixa” Tropphy Table “A” against the clock, no jump-off

11.00 h Trofeo “la Caixa” “A” con cronómetro sin desempate

13.00 h Equestrian exhibition

13.00 h Espectáculo ecuestre

15.30 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Final competition Table “A” not against the clock

15.30 h Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final Prueba Final “A” sin cronómetro

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 39


pag. 40

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 41


pag. 42

Trofeu Coca-cola

Coca-cola trophy

Trofeo Coca-Cola

Dijous, 26 de setembre (11.00 h.)

Thursday, September 26th (11:00)

Jueves, 26 de septiembre (11.00 h.)

“A” amb cronòmetre, sense desempat

Table “A” against the clock, no jump-off

“A” con cronómetro, sin desempate

Amb una altura màxima aproximada d’1,45 m., aquesta prova es jutja pel Barem A amb cronòmetre sense desempat. El vencedor serà aquell genet amb menor penalització i temps.

With a máximum height of approx. 1.45 m., this competition will be judged by Table “A” against the clock. The winner will be the rider with the fewest penalties and the quickest time.

Con una altura máxima aproximada de 1,45 m., esta prueba se juzga por el Baremo A con cronómetro sin desempate. El vencedor será aquel jinete con menor penalización y tiempo.

Trofeu La Vanguardia

la vanguardia trophy

Trofeo La Vanguardia

Dijous, 26 de setembre (16.30 h.)

Thursday , September 26th (16:30)

Jueves, 26 de septiembre (16.30 h.)

“A” amb cronòmetre, sense desempat

“A” against the clock, no jump-off

“A” con cronómetro, sin desempate

El genet guanyador serà el que tingui menys punts de penalització amb el millor crono i l’altura màxima dels salts serà d’1,50 m. aproximadament.

The winner will be the rider with the fewest penalties and the quickest time, and the maxim height of the jumps will be around 1,50 m.

El jinete ganador será el que tenga menos puntos de penalización con el mejor crono y la altura máxima de los saltos será de 1,50 m. aproximadamente.

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 43


pag. 44

csio barcelona


Trofeu Estrella Damm

Estrella Damm Trophy

Trofeo Estrella Damm

Divendres, 27 de setembre (10.00 h.)

Friday, September 27th (10:00)

Viernes, 27 de septiembre (10.00 h.)

“C” Velocitat i manejabilitat

“C” Hunting competition

“C” Velocidad y manejabilidad

En aquesta prova de velocitat i manejabilitat les penalitzacions es converteixen en segons que s’agreguen al temps emprat a completar el recorregut, no existint penalitzacions per excés del temps concedit. La classificació s’obté per la suma del temps invertit en el recorregut, més els segons per enderrocament d’obstacles.

The penalties become seconds which are added to the time required to complete the course, there are no penalties for taking longer than the allowed time. To determine the overall score you add the time that it took to complete the course plus the added seconds for knocking down obstacles.

En esta prueba de velocidad y manejabilidad las penalizaciones se convierten en segundos que se agregan al tiempo empleado en completar el recorrido, no existiendo penalizaciones por exceso del tiempo concedido. La clasificación se obtiene por la suma del tiempo invertido en el recorrido, más los segundos por derribo de obstáculos.

Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Divendres, 27 de setembre (14.00 h.)

Friday, September 27th (14:00)

Viernes, 27 de septiembre (14.00 h.)

Primera Prova Qualificativa

First Qualifying Round

Primera Prueba Calificativa

“A” sense cronòmetre

Table “A” not against the clock

“A” sin cronómetro

Tots els 19 equips -4 genets per equip- prenen part en la primera màniga sense cronòmetre. Els 8 primers classificats passen a la final, la resta (10 equips) a la prova de consolació.

All 19 teams, with 4 riders per team, participate in the first round not against the clock. The top 8 teams qualify for the final, the rest (10 teams) move on to the consolation competition.

Todos los 19 equipos -4 jinetes por equipo- toman parte en la primera manga sin cronómetro. Los 8 primeros clasificados pasan a la final, el resto (10 equipos) a la prueba de consolación.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 45


pag. 46

csio barcelona


Copa Longines de la Ciutat de Barcelona

Longines Cup of the City of Barcelona

Copa Longines de la Ciutat de Barcelona

Divendres, 27 de setembre (21.00 h.)

Friday, September 27th (21.00)

Viernes, 27 de septiembre (21.00 h.)

Prova nocturna

Night competition

Prueba nocturna

Dues mànigues diferents amb cronòmetre

Two different rounds against the clock

Dos mangas diferentes con cronómetro

Sobre una altura màxima d’1,55/1,60 m. aproximadament, la prova es disputa a dues mànigues (Barem “A” amb cronòmetre). Es classificaran per a la segona màniga els deu millors de la primera amb un mínim del 25% dels participants. L’ordre de sortida de la segona màniga serà l’invers a la classificació de la primera. El resultat final s’establirà per la suma dels punts de les dues mànigues i el temps de la segona.

The height of this competition is 1,55/1,60 m. approx. It takes place over two rounds, table “A” against the clock. The ten best from the first round will qualify for the second round, representing at least 25% of the participants. The starting order for the second round follows the reverse order of results of the first. The final score is calculated by adding up the points from the first two rounds, and then the time from the second.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Sobre una altura máxima de 1,55/1,60 m. aproximadamente, la prueba se disputa a dos mangas (baremo a con cronómetro). Se clasificarán para la segunda manga los diez mejores de la primera con un mínimo del 25% de los participantes. El orden de salida de la segunda manga será el inverso a la clasificación de la primera. El resultado final se establecerá por la suma de los puntos de las dos mangas y el tiempo de la segunda.

pag. 47


palmarès

pag. 48

history

Palmarés Copa Longines de la Ciutat de Barcelona

1902

Henry Leclerc con “Gilles” (Francia)

1903

Paul Burgade con “Lisse Fleuron” (Francia)

1904

Capitán Moncada con “Talador” (España)

1905

M.F. de Rovira con “White” (España)

1906

Pedro Plandolit con “Montjoie” (España)

1907

Rafael de Bustos con “Comtesse – Bellevue” (España)

1908

Teniente F. Balmori con “Aza” (España)

1909

René Ricard con “Abricot” (Francia)

1910

René Ricard con “Double R” (Francia)

1911

René Ricard con “Double R” (Francia)

1912

Conde de Torrepalma con “Geranium” (España)

1913

Pedro G. Goyoaga con “Byorn” (España)

1914

Pedro G. Goyoaga con “Vendeen” (España)

1915

Pedro G. Goyoaga con “Cotorra” (España)

1916

Pedro G. Goyoaga con “Bucephale” (España)

1917

Teniente Felipe Gómez Acebo con “ Capadillo” (España)

1918

Marqués de los Trujillos con “Vendeen” (España)

1919

Marqués de los Trujillos con “Vendeen” (España)

1920

Alfredo Sanz con “Talisman V” (España)

1921

Fernando Barrón “Rossbiff” (España)

1922

Pablo Montoya con “Jira” (España)

1923

Pablo Montoya con “Jira” (España)

1924

José Herrero con “Alí” (España)

1925

Capitán Carlos López Bourbon con “Kurdo” (España)

1926

Capitán Alfonso Jurado con “Meseta” (España)

1927

Capitán Benigno Aguirre con “Eléctrico” (España)

1928

Capitán Alfonso Jurado con “Meseta” (España)

1929

Capitán Julio G. Fernández con “Revistada” (España)

1930

Capitán Alfonso Jurado con “Bagatela” (España)

1932

Capitán Angel Somalo con “Royal” (España)

1934

Capitán Manuel Silió con “Elucidar” (España)

1935

Capitán Angel Somalo con “Royal” (España)

1936

Capitán Angel Somalo con “Royal” (España)

1940

Capitán Jaime García Cruz con “Tan Tan” (España)

1941

Comandante Joaquín Nogueras con “Elucidar” (España)

1942

Capitán Fernando López del Hierro con “Nebly” (España)

1943

Francisco Goyoaga con “Tomillo” (España)

1944

Capitán Fernando López del Hierro con “Nebly” (España)

1945

Capitán Carlos Kirkpatrik con “Lequeitio” (España)

1946

Francisco Goyoaga con “Tomillo” (España)

1947

Alférez Isabelo Martínez Alcázar con “Desfondar” (España)

1948

Francisco Goyoaga con “Vergel” (España)

1949

Pierre Jonqueres d’Oriola con “Marquis III” (Francia)

1950

Francisco Goyoaga con “Bala” (España)

1951

Francisco Goyoaga con “Menorca” (España)

1952

Comandante Alvaro Fernández Muñiz con “Chispa” (España)

1953

Capitán Cavaleiro con “Invento” (Portugal)

1954

Francisco Goyoaga con “Bayamo” (España)

1955

Teniente Coronel Joaquín Nogueras con “Fogarata” (España)

csio barcelona


1956

Capitán Antonio Romeiras con “Fagulha” (Portugal)

1957

Francisco Goyoaga con “Thora” (España)

1958

Francisco Goyoaga con “Sea Leopard” (España)

1959

Francisco Goyoaga con “Sea Leopard” (España)

1960

Capitán Juan Nárdiz con “Ixión” (España)

1961

Francisco Goyoaga con “Rififí” (España)

1962

Capitán Piero D’Inzeo con “The Rock” (Italia)

1963

Marc Bertrand de Balanda con “Sultán” ( Francia)

1964

Francisco Goyoaga con “Kif Kif” (España)

1965

Marc Bertrand de Balanda con “Labrador” (Francia)

1966

Capitán Enrique Martínez de Vallejo con “Opium” (España)

1967

Marqués de Artasona con “On Dit” (España)

1968

Conde de Galiano con “Prometteur” (España)

1969

Luis Alvarez Cervera con “Bampur” (España)

1970

Hans Günter Winkler con “Torphy” (Alemania)

1971

Sarah Dawes con “The Maverick III” (Gran Bretaña)

1972

Luis Alvarez Cervera con “Val de Loire” (España)

1973

Alfonso Segovia con “Tic Tac”(España)

1974

Hans Günter Winkler con “Torphy” (Alemania)

1975

Alison Ward con “Pleeman” (Gran Bretaña)

1976

Duque de Aveiro con “Kurfürst” (España)

1977

Teniente Coronel Piero D’Inzeo con “Easter Light” (Italia)

1978

Daniel Constant con “Danoso” (Francia)

1979

Luis Alvarez Cervera con “Romeo” (España)

1980

Alejandro Zambrano con “Speed” (España)

1981

Luis Alvarez Cervera con “Izalco” (España)

1982

Pierre Delcourt con “Sami” (Bélgica)

1983

Michael Whitaker con “Overton Amanda” (Gran Bretaña)

1984

John Whitaker con “Hopcotch” (Gran Bretaña)

1985

Michel Ferverss con “Santa Claus” (Alemania)

1986

Xavier Leredde con “Jalisco B” (Francia)

1987

Manuel Malta da Costa con “Nacar de Tupot” (Portugal)

1993

Fernando Fourcade con “Sant Patrignano Ryon” (España)

1994

Markus Fuchs con “Blue Point” (Suiza)

1995

Nick Skelton con “Everest Showtime” (Gran Bretaña)

1996

Paul Darragh con “Cera” (Irlanda)

1997

Klaus Reinacher con “Leo K” (Alemania)

1998

Jacobo Maldonado con “My Blood” (España)

1999

Fernando Sarasola con “Ennio” (España)

2000

Johan Philippaerts con “Premium de Laubry” (Bélgica)

2001

Scott Smith con “ Cabri d’Elle” (Gran Bretaña)

2002

William Funnell con “Cortaflex Amber du Montois” (Gran Bretaña)

2003

Bruno Broucqsault con “Dileme de Chepe (Francia)

2004

Heinrich Hermann Engemann con “Aboyeeur W” (Alemania)

2005

Gerco Schröder con “Eurocommerce Milano”» (Holanda)

2006

Michael Whitaker con “Insul Tech Portofino 63” (Gran Bretaña)

2007

Ricardo Jurado con “Procasa Julia des Brumes” (Spain)

2008

Gerco Schröder con “Eurocommerce Milano” (Holanda)

2009

Jessica Kürten con “Castle Forbes Cosma” (Irlanda)

2010

Billy Twomey con “J’Taime Flamenco” (Irlanda)

2011

Eric Lamaze con “Atlete Van T Heike” (Canadá)

2012

Julien Epaillard con “Monalisa Ls” (Francia)

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 49


pag. 50

Copa Negrita

Negrita cup

Copa Negrita

Dissabte, 28 de setembre (09.30 h.)

Saturday, September 28th (09:30)

Sábado, 28 de septiembre (09.30 h.)

Dues Fases

Two phases

Dos Fases

Aquesta prova es realitzarà en dues fases sobre una altura d’1,45m. aproximadament. En la primera fase els cavalls es trobaran amb 8 obstacles i en la segona amb 4 o 5.

This competition will take place in two phases over a height of approx.. 1,45m. In the first phase the horses will encounter 8 obstacles, while on the second phase they will face 4 or 5.

Esta prueba se realizará en dos fases sobre una altura de 1,45m. aproximadamente. En la primera fase los caballos se encontrarán con 8 obstáculos y en la segunda con 4 ó 5.

Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Dissabte, 28 de setembre (14.15 h.)

Saturday, September 28th (14:15 )

Sábado, 28 de septiembre (14.15 h.)

Prova de Consolació

Consolation Competition

Prueba de Consolación

“A” sense cronòmetre

“A” not against the clock

“A” sin cronómetro

Participen els equips classificats del 9 – 18 lloc (4 genets per equip). En cas d’igualtat de punts al primer lloc, s’efectuarà un desempat.

The teams who finished 9 – 18 (4 riders per team) participate. This competition is run with an initial round not against the clock with a jump-off against the clock in case of equality of penalties for the first place.

Participan los equipos clasificados del 9 – 18 puesto (4 jinetes por equipo). En caso de igualdad de puntos al primer puesto, se efectuará un desempate.

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 51


pag. 52

csio barcelona


Copa de S.M. la Reina Trofeu Segura Viudas

Queen’s Cup Segura Viudas Trophy

Copa de S.M. la Reina Trofeo Segura Viudas

Dissabte, 28 de setembre (19.00 h.)

Saturday, September 28th (19:00)

Sábado, 28 de septiembre (19.00 h.)

“A” amb cronòmetre i desempat

“A” against the clock, with jump-off

“A” con cronómetro y desempate

En aquesta prova disputada pel Barem A amb desempat sobre una altura aproximada d’1,50/1,55 m., els genets igualats en el primer lloc després del primer recorregut, disputaran un desempat al cronòmetre. Guanyarà aquell que tingui menys punts de penalització i millor crono.

It is a table “A” competition with jump-off over an approx. height of 1,50 / 1,55 m. Those riders who are tied for first place after the first round will enjoy the jump-off. The winner will be the fastest rider with the lowest number of penalties.

En esta prueba disputada por el Baremo A con desempate sobre una altura aproximada de 1,50/1,55 m., los jinetes igualados en el primer puesto después del primer recorrido, disputarán un desempate al cronómetro. Ganará aquel que tenga menos puntos de penalización y mejor crono.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 53


palmarès

history

Palmarés Copa de S.M. la Reina-Trofeu Segura viudas

1978

Alvarez Cervera (España) con “New Shambell”

1979

Hubert Parot (Francia) con “Fucase Grimeu”

1980

Alfonso Segovia (España) con “Agamenón”

1981

Thirouin (Francia) con “Icare M”

1982

Christophe Cuyer (Francia)con “Faolo d’Escala”

1983

Guido Dominici (Italia) con “Fausto”

1984

Xavier Leredde (Francia) con “Jalisco”

1985

Hubert Bourdy (Francia) con “Liamone”

1986

Stefano Casaretto (Italia) con “Darantus”

1987

Nick Skelton (Gran Bretaña) con “Ruffles Apollo”

1993

Bruce Goodin (Nueva Zelanda) con “Reservation”

1994

Hervé Godignon (Francia) con “Si Jolie II”

1995

Pedro Sánchez Alemán (España) con “El Pozo Ricarda”

1996

Rutherford Latham (España) con “Desde Casa Sourire D’Aze”

1997

Michael Whitaker (Gran Bretaña) con “Virtual Village”

1998

Edouard Couperie (Francia) con “Amande du Chateau GPA”

1999

Max Thirouin (Francia) con “Caucalis”

2000

Eric Navet (Francia) con “Dollar du Murier”

2001

Antonio Chedraui (México) con “Scappino Xallapam”

2002

Michel Robert (Francia) con “Oline-Delisse”

2003

Ludger Beerbaum (Alemania) con “ Champion du Lys”

2004

Leygue Ludovu (Francia) con «Diabolo du Parc II»

2005

Vale Aaron (USA) con «Arthur 28»

2006

John Whitaker (Gran Bretaña) con “Nepos van Limbo”

2007

Christian Ahlmann (Alemania) con “Firth for Clyde”

2008

Otto Becker (Alemania) con “ECL Lunatic”

2009

Thomas Frühmann (Austria) con “The Sixth Sense”

2010

Suspendido por causas metereológicas

2011

Álvaro Miranda (Brasil) con “Ad Norson”

2012

Eugenie Angot (Francia) con “Davendy S”

*De 1988 a 1992 el CSI fue suspendido por la “Peste Equina”.


pag. 56

csio barcelona


Trofeu la Caixa

la Caixa Trophy

Trofeo la Caixa

Domingo, 29 de setembre (11.00 h.)

Sunday, September 29th (11:00)

Domingo, 29 de septiembre (11.00 h.)

“A” amb cronòmetre, sense desempat

“A” against the clock, no jump-off

“A” con cronómetro, sin desempate

Amb una altura màxima aproximada d’1,45 m., aquesta prova es jutja pel Barem A amb cronòmetre sense desempat. El vencedor serà aquell genet amb menor penalització i temps.

With a maximum height of aprox. 1,45 m., this competition is judged by table “A” against the clock and no jump-off. The winner will be the rider with the quickest time and the lowest number of penalties.

Con una altura máxima aproximada de 1,45 m., esta prueba se juzga por el Baremo A con cronómetro sin desempate. El vencedor será aquel jinete con menor penalización y tiempo.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 57


pag. 58

csio barcelona


Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Furusiyya FEI Nations CupTM Jumping Final

Furusiyya FEI Nations CupTM JUMPING SERIES Final

Domingo, 29 de setembre (11.00 h.)

Sunday, September 29th (11:00)

Domingo, 29 de septiembre (11.00 h.)

Final

Final

Final

“A” sense cronòmetre

Tamble “A” not against the clock

“A” sin cronómetro

Participen els 8 millors equips de la Primera Ronda Calificativa. S’efectua una primera màniga sense cronòmetre amb 4 genets per equip. En cas d’igualtat de punts al primer lloc, s’efectuarà un desempat.

The Final is open to teams placed 1-8 in the 1st competition. The competition is run by 4 athlets with an initial round not against the clock with a jump-off against the clock in case of equality of penalties for the first place.

Participan los 8 mejores equipos de la Primera Ronda Calificativa. Se efectua una primera manga sin cronómetro con 4 jinetes por equipo. En caso de igualdad de puntos al primer puesto, se efectuará un desempate.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 59


pag. 60

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 61


Els millors del món

The world’s best

Els millors genets i amazones del món, procedents de 19 nacions, competeixen al CSIO 2013. Són els autèntics protagonistes de l’esdeveniment. Aquí una petita selecció dels més destacats de cada país.

Elizabeth Madden (USA) Rank: 2 November 20, 1963 (age 49) Cazenovia, New York (United States of America) Major results: ▫▫ Olympic Games Athens 2004. • Team Pos. 1 ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Aachen (GER, 2006) • Team Pos. 2 • Individual Pos. 2 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S Hong Kong - The Beijing 2008 Olympic Games (CHN, 2008) • Individual Pos. 3 • Team Pos.1 ▫▫ Continental/Regional Games Pan-Am Games-S Guadalajara (MEX, 2011) • Team Pos. 1 • Individual Pos. 2

Edwina TopsAlexander (AUS)

pag. 62

Los mejores del mundo

The best riders in the world, from 19 nations, compete in the CSIO 2013. They are the real stars of the event. Here is a small selection of the highlights of each country.

Kevin Staut (FRA)

Los mejores jinetes y amazonas del mundo, procedentes de 19 naciones, compiten en CSIO 2013. Son los auténticos protagonistas del evento. Aquí una pequeña selección de los más destacados de cada país.

Gerco Schröder (NED)

Rank: 3 November 15, 1980 (age 32) Le Chesnay, Yvelines (France)

Rank: 4 July 28, 1978 (age 35) Tubbergen, Overijssel (Nederlands)

Major results: ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Windsor (GBR, 2009) • Individual Pos. 1 ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Lexington KY (USA, 2010) • Team Pos. 2 ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Madrid (ESP, 2011) • Team Pos. 2 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final Göteborg (SWE, 2013) • Individual Pos. 3

Major results: ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-Y-S Münchwilen (SUI, 1999) • Team Pos. 1 • Individual Pos. 1 ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Aachen (GER, 2006) • Team Pos. 1 ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Mannheim (GER, 2007) • Team Pos. 1 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S London (GBR, 2012) • Team Pos. 2 • Individual Pos. 2

Steve Guerdat (SUI)

Nick Skelton (GBR)

Rank: 6 March 29, 1974 (age 39) Sidney (Australia)

Rank: 7 June 10, 1982 (age 31) Bassecourt, Canton of Jura (Switzerland)

Rank: 11 December 30, 1957 (age 55) Bedworth (Great Britain)

Major results: ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Aachen (GER, 2006) • Individual Pos. 4 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S Hong Kong - The Beijing 2008 Olympic Games (CHN, 2008) • Individual Pos. 9 ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Lexington KY (USA, 2010) • Team Pos. 7

Major results: ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Windsor (GBR, 2009) • Team Pos. 1 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S London (GBR, 2012) • Individual Pos. 1 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final ‘s-Hertogenbosch (NED, 2012) • Individual Pos. 2 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final Göteborg (SWE, 2013) • Individual Pos. 2

Major results: ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-J-S Dornbirn (AUT, 1975) • Team Pos. 2 • Individual Pos. 1 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final Berlin (GER, 1985) • Individual Pos. 2 ▫▫ FEI World Cup™ Final 1995 Goteborg • Individual Pos. 1 ▫▫ World Championship CH-M-S Aachen (GER, 1986) • Team Pos. 2 ▫▫ Individual Pos. 3 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S London (GBR, 2012) • Team Pos. 1

csio barcelona


Els millors del món

The world’s best

Sergio Álvarez Moya (ESP)

Los mejores del mundo

Rolf-Göran Bengtsson (SWE)

Rank: 14 January 7, 1985 (age 28) Avilés (Spain)

Rank: 17 June 2, 1962 (age 51) Lund (Sweden)

Major results: ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Mannheim (GER, 2007) • Team Pos. 8 ▫▫ Continental/Regional Games Med Games-S Pescara (ITA, 2009) • Individual Pos. 5 • Team Pos. 2 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final Göteborg (SWE, 2013) • Individual Pos. 4 ▫▫ European Championship junior 2001 Gijón • Individual Pos. 1

Major results: ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S Hong Kong - The Beijing 2008 Olympic Games (CHN, 2008) • Individual Pos. 2 ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Madrid (ESP, 2011) • Individual Pos. 1

Álvaro Affonso de Miranda Neto (BRA)

Rank: 26 February 5, 1973 (age 40) Sao Paulo (Brazil)

Major results: ▫▫ Continental/Regional Games Pan-Am Games-S Winnipeg (CAN, 1999) • Team Pos. 1 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S Sydney NSW (AUS, 2000) • Team Pos. 3 ▫▫ Olympic Games Atlanta 1996. • Team Pos. 3 ▫▫ Continental/Regional Games Pan-Am Games-S Guadalajara (MEX, 2011) • Team Pos. 2

Katharina Offel (UKR) Rank: 32 December 8, 1976 (age 36) Rosenheim (Germany) Major results: ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Aachen (GER, 2006) • Team Pos. 4 ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Mannheim (GER, 2007) • Team Pos. 9

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Denis Lynch (IRL) Rank: 23 May 3, 1976 (age 37) Kildare (Ireland) Major results: ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Madrid (ESP, 2011) • Team Pos. 8 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final ‘s-Hertogenbosch (NED, 2012) • Individual Pos. 11

Ludo Philippaerts (BEL) Rank: 50 June 21, 1963 (age 50) Genk, Limburg (Belgium) Major results: ▫▫ European Championship Arnhem 2001 • Individual Pos. 2 ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S La Baule (FRA, 1991) • Team Pos. 7 ▫▫ Olympic Games Athens 2004 • Individual Pos. 4 ▫▫ Olympic Games-S Sydney NSW (AUS, 2000) • Individual Pos. 4 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final Las Vegas NV (USA, 2003) • Individual Pos. 7

pag. 63


pag. 64

csio barcelona


Els millors del món

The world’s best

Abdullah Waleed Sharbatly (KSA)

Los mejores del mundo

Eric Lamaze (CAN)

Eiken Sato (JPN)

Rank: 60 September 21, 1982 (age 31) London (England)

Rank: 70 April 17, 1968 (age 45) Montreal, Quebec (Canada)

Rank: 71 January 8, 1986 (age 27) Ogawa (Japan)

Major results ▫▫ Continental/Regional Games PanArab Games-S Cairo (EGY, 2007) • Team Pos. 1 ▫▫ World Equestrian Games 2010 Lexington • Individual Pos. 2 ▫▫ Continental/Regional Games Asian Games-S Guangzhou (CHN, 2010) • Team Pos. 1 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S London (GBR, 2012) • Team Pos. 3

Major results ▫▫ Continental/Regional Games Pan-Am Games-S Rio de Janeiro RJ (BRA, 2007) ▫▫ Team Pos. 2 • Individual Pos. 3 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S Hong Kong - The Beijing 2008 Olympic Games (CHN, 2008) • Individual Pos. 1 ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Lexington KY (USA, 2010) • Individual Pos. 3 ▫▫ FEI World Cup™ Final CSI-W Final Leipzig (GER, 2011) • Individual Pos. 2

Major results ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Aachen (GER, 2006) • Team Pos. 18 ▫▫ World Equestrian Games WEG-S Lexington KY (USA, 2010) • Team Pos. 14

Daniel Bluman (COL)

Ali Bin Khalid Al Thani (QAT)

Rank: 94 March 15, 1990 (age 27) Medellín, Antioquia (Colombia)

Rank: 106 September 1, 1982 (age 31) Doha (Qatar)

Major results ▫▫ Continental/Regional Games Pan-Am Games-S Guadalajara (MEX, 2011) • Team Pos. 7 • Individual Pos. 7 ▫▫ Olympic Games Olympic Games-S London (GBR, 2012) ▫▫ Individual Pos. 20

Major results ▫▫ Continental/Regional Games Asian Games-S Guangzhou (CHN, 2010) • Team Pos. 4 ▫▫ Continental/Regional Games PanArab Games-S Doha (QAT, 2011) • Team Pos. 2

Geir Gulliksen (NOR)

Rank: 208 January 9, 1960 (age 53) Alesund (Norway)

Major results ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Mannheim (GER, 2007) • Team Pos. 6 ▫▫ Continental/Regional Championships CH-EU-S Windsor (GBR, 2009) • Team Pos. 9

Font/Source/Fuente: FEI – Longines Ranking

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 65


Espectacle per a tota la família

A show for the whole family

Espectáculo para toda la familia

Al marge de les competicions estrictament esportives, un dels grans al·licients del CSIO Barcelona són els seus espectacles hípics. En aquesta 102a edició del Concurs de Salts Internacional de Barcelona, l’esdeveniment no pot prescindir d’un dels millors números que es recorden al llarg dels últims anys, el que protagonitza Sercam Shows. L’entranyable espectacle de Santi Serra, un dels referents nacionals del domatge natural, defuig de tot suport extern i estableix un vincle entre humà i cavall a través de gestos, mirades i sons. Altament emotiu, l’inèdit número que Sercam Shows oferirà al CSIO Barcelona mostrarà l’essència del cavall, un animal amic, dòcil i sensible. Santi Serra i els seus cavalls faran les delícies de grans i petits, emocionant i fent vibrar a un públic entregat a l’actitud d’un animal noble, honest i generós.

Horaris espectacle eqüestre: Divendres, 27 setembre, 23.30 h. Dissabte, 28 setembre, 21.00 h. Diumenge, 29 setembre, 13.00 h.

pag. 66

Aside from purely sporting events, one of the great attractions of the CSIO Barcelona must be the equestrian events. The 102nd International Show Jumping Competition of Barcelona has to include one of the best performances featured during the last few years - that presented by Sercam Shows. One of Spain’s natural dressage role models, Santi Serra provides a charming spectacle, rejecting all external backing and establishing a rapport between man and horse through gestures, looks and sounds. The unprecedented number of highly moving events that Sercam Shows have planned for the CSIO Barcelona will demonstrate the essence of the horse as an obedient and sensitive friend. Santi Serra and his horses will delight both young and old, exciting and thrilling a public dedicated to this honest and generous animal.

Horse show schedule: Friday, 27th September; 23.30 h. Saturday, 28th September; 21.00 h. Sunday, 29th September; 13.00 h.

Al margen de las competiciones estrictamente deportivas, uno de los grandes alicientes del CSIO Barcelona son sus espectáculos hípicos. En esta 102 edición del Concurso de Saltos Internacional de Barcelona, el evento no puede prescindir de uno de los mejores números que se recuerdan a lo largo de los últimos años, el que protagoniza Sercam Shows. El entrañable espectáculo de Santi Serra, uno de los referentes nacionales de la doma natural, rehúye de todo apoyo externo y establece un vínculo entre humano y caballo a través de gestos, miradas y sonidos. Altamente emotivo, el inédito número que Sercam Shows ofrecerá en el CSIO Barcelona mostrará la esencia del caballo, un animal amigo, dócil y sensible. Santi Serra y sus caballos harán las delicias de grandes y pequeños, emocionando y haciendo vibrar a un público entregado a la actitud de un animal noble, honesto y generoso. Horarios espectáculo ecuestre: Viernes, 27 de septiembre, 23.30 h. Sábado, 28 de septiembre, 21.00 h. Domingo, 29 de septiembre, 13.00 h.

csio barcelona


cuidam: una resposta solidària cuidam: a solidary response cuidam: una respuesta solidaria

El Programa cuidam neix l’any 2004 amb la finalitat d’ajudar a aquells nens i nenes les vides dels quals depenen, en gran mesura, de la possibilitat d’accedir a un tractament mèdic-quirúrgic d’alta complexitat i que els sistemes sanitaris dels seus països d’origen no els hi poden oferir. Des de la seva creació, ara fa vuit anys, el programa solidari cuidam ha fet possible el tractament a lHospital Sant Joan de Déu de 170 infants de tot el món que necessitaven per curar-se d’una intervenció de complexitat que no es practica al seu país. El trasllat dels nens de cuidam des del seu país d’origen fins a Esplugues i els tractaments han estat i són possibles en tota la seva complexitat tècnica i logística gràcies a que hem tingut i tenim el suport econòmic de particulars, empreses i entitats que han cregut en els nostres objectius i en els nostres resultats. La vinculació entre ells i el programa ha estat única i especial, i molts d’ells han pogut apropar-se d’una forma molt íntima a la seva acció solidària. La iniciativa es gesta amb el suport decidit de quatre socis fundadors que comparteixen els valors i el compromís amb l’acció social, fet que aporta al programa un caràcter plural i diferenciat. Els socis són el propi Hospital Sant Joan de Déu, la Companyia DKV Seguros, la Fundació El Somni dels Nens i l’Orde Hospitalària dels Germans Sant Joan de Déu.

The cuidam Program was born in 2004 for the purpose of helping those boys and girls whose lives depend, in great part, on the possibility of having access to vary complex medical-surgical treatment which their countries of origin are unable to offer. Since its creation, eight years ago now, the solidary cuidam Program has made it possible for 170 boys and girls from all over the world who, in order to be cured, required a very complex treatment which was not available in their home country, could be treated in the San Juan de Dios hospital. The transfer of the cuidam children from their home countries to Espluges, as well as the treatments, have been made possible in all their technical complexity and logistics thanks to us having had and continuing to have the financial support of private individuals, corporations and entities who have believed in our objectives and in our results. The link between them and the program has been unique and special, and many of them have been able to get close to their solidarity action in a very intimate way.

El Programa cuidam nace en 2004 con el fin de ayudar a aquellos niños y niñas las vidas de los cuales dependen, en gran medida, de la posibilidad de acceder a un tratamiento médico-quirúrgico de alta complejidad y que los sistemas sanitarios de sus países de origen no se los pueden ofrecer. Desde su creación, ahora hace ocho años, el programa solidario cuidam ha hecho posible el tratamiento en el Hospital San Juan de Dios de 170 niños de todo el mundo que necesitaban para curarse de una intervención de complejidad que no se practica en su país. El traslado de los niños de cuidam desde su país de origen hasta Esplugues y los tratamientos han sido y son posibles en toda su complejidad técnica y logística gracias a que hemos tenido y tenemos el apoyo económico de particulares, empresas y entidades que han creído en nuestros objetivos y en nuestros resultados. La vinculación entre ellos y el programa ha sido única y especial, y muchos de ellos han podido acercarse de una forma muy íntima a su acción solidaria.

The initiative is managed with the unyielding support of four founding partners who share the values and the commitment to social action, a fact which adds a plural and differentiated character to the project. These partners are Hospital San Juan de Dios, DKV Seguros, the Children’s Dream Foundation.

La iniciativa se gesta con el apoyo decidido de cuatro socios fundadores que comparten los valores y el compromiso con la acción social, hecho que aporta en el programa un carácter plural y diferenciado. Los socios son el propio Hospital San Juan de Dios, la Compañía DKV Seguros, la Fundación El Sueño de los Niños y la Orden Hospitalaria de los Hermanos San Juan de Dios.

Tots ells van voler donar una resposta solidària a les demandes d’atenció sanitària que de forma creixent rebia l’Hospital des de països en vies de desenvolupament.

All of them wanted to give a solidarity response to all the remaining health care demands which the hospital has been increasingly receiving from developing countries.

Todos ellos quisieron dar una respuesta solidaria a las demandas de atención sanitaria que de forma creciente recibía el Hospital desde países en vías de desarrollo.

Com cada any, el diumenge 29 de setembre s’efectuarà un sorteig amb interessants regals. Preu del bitllet: 5 euros. Participa!

One more year, on Sunday, September 29th, a draw will take place with interesting gifts. Ticket price: 5 euros. Participate!

Como cada año, el domingo 29 de septiembre se efectuará un sorteo con interesantes regalos. Precio del boleto: 5 euros. ¡Participa!

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 67


el village, restaurant i ponY park

The Village, restaurant and pony park

El Village, restaurante y pony park

El Village del CSIO Barcelona és un altre dels seus grans atractius. Amb més de quaranta stands al llarg del passeig d’entrada, el visitant pot gaudir amb les compres o degustar tot tipus de delícies gastronòmiques a la nova zona de restauració.

The CSIO Barcelona village is another of its main attractions. With more than forty stands located along the entrance way, the visitor can enjoy shopping or taste all kinds of gastronomic delights in the new food corner.

El Village del CSIO Barcelona es otro de sus grandes atractivos. Con más de cuarenta stands a lo largo del paseo de entrada, el visitante puede disfrutar con las compras o degustar todo tipo de delicias gastronómicas en la nueva zona de restauración.

Per completar aquesta oferta, CSIO Barcelona compta així mateix amb un magnífic restaurant panoràmic. Diàriament s’ofereix un atractiu menú que pot degustar-se seguint el desenvolupament de la competició des de la tribuna principal i la carpa instal·lada al costat de la pista olímpica.

To complete this offer, CSIO Barcelona also has a magnificent restaurant with a panoramic view. It offers an attractive menu every day which can be enjoyed while watching the competition from the main tribunes and in the tent installed next to the Olympic arena.

Para completar esta oferta, CSIO Barcelona cuenta asimismo con un magnífico restaurante panorámico. A diario se ofrece un atractivo menú que puede degustarse siguiendo el desarrollo de la competición desde la tribuna principal y la carpa instalada junto a la pista olímpica.

També durant aquesta edició tindrà lloc el ja tradicional Sopar de Gala la nit del divendres, coincidint amb la disputa de l’única prova nocturna, el Copa Longines de la Ciutat de Barcelona. Els interessats poden fer les seves reserves en el restaurant del Club (Tel: 93 448 02 09 - subjecte a disponibilitat). El Pony Park, situat a l’entrada del recinte del CSIO Barcelona, completa l’oferta lúdica de l’esdeveniment. Monitors especialitzats ajuden als més petits a establir un primer vincle amb els ponys de l’Escola Hípica del Reial Club de Polo. Es tracta d’una activitat en col·laboració amb la Fundació Renda, que té per objectiu la recaptació de fons per als petits pacients del programa cuidam. Preu del donatiu: 4 euros.

The traditional Gala Dinner will also be held during this edition of the event, at the same time as the only night competition, the Longines Cup of the City of Barcelona. Those who are interested can make their reservations at the Club’s restaurant (Telephone: 93 448 02 09 – subject to availability). The Pony Park, located at the entrance of the premises of CSIO Barcelona, completes the unique offer of the event. Specialized monitors help the children establish an initial bond with the ponies of the Horse Jumping School of the Real Club de Polo. It is a joint activity with the Renda Foundation whose goal is to raise funds for the young patients in the cuidam program. Price of the donation: 4 euros.

HORARIS / SCHEDULE / HORARIO - VILLAGE Dijous/Thursday/Jueves 26, de 10:30 a 19:30 h Divendres/Friday/Viernes 27, de 09:30 a 00:30 h Dissabte/Saturday/Sábado 28, de 09:00 a 21:00 h Diumenge/Sunday/Domingo 29, de 08:30 a 19:00 h pag. 68

También durante esta edición tendrá lugar la ya tradicional Cena de Gala en la noche del viernes, coincidiendo con la disputa de la única prueba nocturna, el Copa Longines de la Ciutat de Barcelona. Los interesados pueden hacer sus reservas en el restaurante del Club (Tel: 93 448 02 09 - sujeto a disponibilidad). El Pony Park, situado a la entrada del recinto del CSIO Barcelona, completa la oferta lúdica del evento. Monitores especializados ayudan a los más pequeños a establecer un primer vínculo con los ponys de la Escuela Hípica del Real Club de Polo. Se trata de una actividad en colaboración con la Fundación Renda cuyo objetivo es la recaudación de fondos para los pequeños pacientes del programa cuidam. Precio del donativo: 4 euros.

HORARI / HOURS / HORARIO- PONY PARK Dissabte/Saturday/Sábado 28 de septiembre, de 11:00 a 20:30 h Diumenge/Sunday/Domingo 29 de septiembre, de 11:00 a 20:00 h

csio barcelona


La cara més glamurosa de CSIO Barcelona The most glamorous face of CSIO Barcelona La cara más glamurosa de CSIO Barcelona

La Terrassa Damm és punt de trobada d’amazones i genets, així com de les celebrities disposades a gaudir en un entorn còmode i acollidor de l’excepcional espectacle hípic que ofereix el CSIO Barcelona.

The Damm Terrace is a place for meeting the male and female riders, as well as the celebrities willing to enjoy the exceptional equestrian show that is offered by CSIO Barcelona in a comfortable and cozy atmosphere.

La Terraza Damm es punto de encuentro de amazonas y jinetes, así como de las celebrities dispuestas a disfrutar en un entorno cómodo y acogedor del excepcional espectáculo hípico que ofrece el CSIO Barcelona.

Situada al costat del village a la carpa VIP, l’exclusiu ambient d’aquest racó glamurós, ofereix, a més, la millor panoràmica sobre la pista olímpica que al llarg de quatre dies de l’esdeveniment es converteix en passarel·la per als millors genets del món.

Located next to the village in the VIP tent, the exclusive atmosphere of this glamorous setting also offers the best view of the Olympic arena which will become the runway for the best riders in the world during the four days of the event.

Ubicada junto al village en la carpa VIP, el exclusivo ambiente de este rincón glamuroso, ofrece, además, la mejor panorámica sobre la pista olímpica que a lo largo de cuatro días del evento se convierte en pasarela para los mejores jinetes del mundo.

Aquest any el recinte de CSIO Barcelona disposa així mateix del nou Polo Lounge, un espai premium, situat darrere de la tribuna principal. Els convidats a l’esdeveniment, personalitats de la societat, el esport, la política i la cultura es donaran cita al costat de famosos en un entorn relaxat i còmode.

This year, the CSIO Barcelona facilities also offer the new Polo Lounge, a premium spot, located behind the main tribune. Those invited to the event, personalities from society, sports, politics and culture will be rubbing elbows with celebrities in a relaxed and comfortable setting.

Este año el recinto de CSIO Barcelona dispone asimismo del nuevo Polo Lounge, un espacio premium, ubicado detrás de la tribuna principal. Los invitados al evento, personalidades de la sociedad, el deporte, la política y la cultura se darán cita junto a famosos en un entorno relajado y cómodo.

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 69


Referent de l’esport a Barcelona Model for sports in Barcelona Referente del deporte en Barcelona

pag. 70

116 anys d’història contemplen al Real Club de Polo de Barcelona. Des de la seva creació, al 1897, per part d’un grup d’apassionats de l’hípica, aquesta entitat s’ha anat fent un espai cada vegada major en la vida esportiva i social de Barcelona. Tant que, en aquests anys, el Polo s’ha convertit en la tercera entitat amb més socis de tota la ciutat, només superada per gegants del futbol com el FC Barcelona i el RCD Espanyol.

The Real Club de Polo de Barcelona, boasts 116 years of history. Since its creation in 1897 by a group of equestrian fans, this institution has become an increasingly larger part of the sports and social life of Barcelona. So much so, in fact, that the Real Club de Polo has become the organization with the third largest number of members in the city, more than 10.200, behind the two soccer giants, FC Barcelona and the RCD Espanyol.

Amb cinc seccions esportives d’alt nivell: Polo, Hípica, Hoquei Herba, Tennis i Pàdel, el club combina tradició i modernitat. Pràctica esportiva amb vida social. 57 esportistes olímpics s’han format en les seves instal·lacions, aconseguint medalles diversos d’ells. Milers de practicants d’aquests esports omplen cada dia les seves pistes i molts d’ells competeixen al màxim nivell.

With five top level sporting sections: Polo, Horse riding, Field hockey, Tennis and Paddle, the club combines tradition and modernity and the practice of sports with social life. 57 Olympic athletes have been developed in these facilities, some of them medal winners. Thousands of participants in these sports fill its fields every day and many of them compete at the highest level.

Però tot això només és possible amb una base sòlida en la qual recolzar-se. Potser el millor patrimoni del Polo està en els seus socis més joves. Pràcticament 2000 nens i nenes de diferents edats practiquen algun esport en el Club, i molts d’ells ho fan a nivell competitiu. Tots ells representen el futur, però també són el brillant present del Reial Club de Polo.

But all of this is only possible with a solid base of support. Perhaps the greatest legacy of the Club is in its youngest members. Almost 2000 boys and girls of different ages practice some sport at the Club, and many of them do so at a competitive level. They all represent the future, but they are also the bright present of the Real Club de Polo.

Un club que combina la vocació de servei als seus socis amb l’organització d’esdeveniments de màxim nivell. Competicions com el Torneig Internacional d’Hoquei de Reis, el Barcelona Polo Classic o l’ITF Sènior de Tennis es preparen, modelen i se celebren en les instal·lacions del Polo oberts a tots els barcelonins, que poden acudir de forma gratuïta. A més, els Internacionals de Pàdel de Catalunya o el propi CSIO Barcelona porten a la ciutat als millors d’aquests esports.

A club that combines the vocation of service to its members with the organization of events at the highest level. Competitions such as the International Kings Hockey Tournament, the Barcelona Polo Classic or the Senior Tennis ITF are held in the facilities of the Polo Club and are open to all the citizens of Barcelona, who can watch these events for free. Furthermore, the International Paddle players of Catalonia or the CSIO Barcelona itself, bring the best in these sports to the city.

116 años de historia contemplan al Real Club de Polo de Barcelona. Desde su creación, en 1897, por parte de un grupo de apasionados de la hípica, esta entidad se ha ido haciendo un espacio cada vez mayor en la vida deportiva y social de Barcelona. Tanto que, en estos años, el Polo se ha convertido en la tercera entidad con más socios de toda la ciudad, sólo superada por gigantes del fútbol como el FC Barcelona y el RCD Espanyol. Con cinco secciones deportivas de alto nivel: Polo, Hípica, Hockey Hierba, Tenis y Pádel, el club combina tradición y modernidad. Práctica deportiva con vida social. 57 deportistas olímpicos se han formado en sus instalaciones, consiguiendo medallas varios de ellos. Miles de practicantes de estos deportes llenan cada día sus pistas y muchos de ellos compiten al máximo nivel. Pero todo esto sólo es posible con una base sólida en la cual apoyarse. Quizás el mejor patrimonio del Polo está en sus socios más jóvenes. Prácticamente 2000 niños y niñas de diferentes edades practican algún deporte en el Club, y muchos de ellos lo hacen a nivel competitivo. Todos ellos representan el futuro, pero también son el brillante presente del Real Club de Polo. Un club que combina la vocación de servicio a sus socios con la organización de acontecimientos de máximo nivel. Competiciones como el Torneo Internacional de Hockey de Reyes, el Barcelona Polo Classic o el ITF Sénior de Tenis se preparan, modelan y se celebran en las instalaciones del Polo abiertos a todos los barceloneses, que pueden acudir de forma gratuita. Además, los Internacionales de Pádel de Cataluña o el propio CSIO Barcelona traen a la ciudad a los mejores de estos deportes.

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 71


CSIO BARCELONA 2012

pag. 72

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 73


pag. 74

csio barcelona


Producci贸 editorial:

D.L.: LE-906-2013 102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 75


pag. 76

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 77


pag. 78

csio barcelona


pag. 79


pag. 80

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 81


pag. 82

csio barcelona


102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

pag. 83


pag. 84

csio barcelona


csio barcelona

102 concurs de salts internacional / international Jumping Competition

Barcelona CSIO Concuros Saltos 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you