Page 1

número 32

a prop

Butlletí d’Informació Municipal

DESEMBRE 2014 Exemplar gratuït

www.pinedademar.cat

Pressupostos 2015: L’Ajuntament redueix la despesa i el deute, i congela tots els impostos

L’AJUNTAMENT VOL INVERTIR 5.000.000 €

VIU PINEDA, VIU EL NADAL!

COM COMENÇO LA M E VA E M P R E S A?

El Pla d’Inversions 2015 prioritzarà els equipaments i els barris

El Nadal arriba a Pineda amb una àmplia oferta lúdica i comercial

Innova organitza un programa d’assessorament per a emprenedors


A PROP

2


Sumari EN PORTADA >>pàg. 4 PINEDA I ELS BARRIS >>pàg. 6 REPORTATGE >>pàg. 10 LES PERSONES >>pàg. 13 ECONOMIA I TREBALL >>pàg. 17 ENTREVISTA >>pàg. 22 LES ENTITATS >>pàg. 24 LA CIUTADANIA OPINA >>pàg. 28 GRUPS MUNICIPALS >>pàg. 29

EDITORIAL A PROP

Amb l’ull posat al 2015

D

esconec si a Frank Sinatra li interessava gaire la política local, però en una de les seves cançons més conegudes (New York, New York) diu que les ciutats no dormen mai. I és cert, els municipis no distingeixen entre anys, mesos o dies: funcionen contínuament, incansables, a batzegades; i obliguen, fins i tot quan descansem, a tenir un ull obert, pensant sempre en el que ha de venir. Per al Govern municipal, el Nadal són uns dies d’aparent treva, on trobem alguns moments per compartir amb la família i els amics; però també són dies de molt treball per la feina que genera el propi Nadal i, sobretot, perquè ja estem pensant en el proper any.

Precisament, la darrera feina de l’any ha estat preparar el pressupost del 2015. Un pressupost que pensa en les persones, els barris, el treball i, en definitiva, en les necessitats diàries dels ciutadans, tot contenint la despesa en activitats no bàsiques i incrementant aquelles inversions que contribueixen més directament a millorar la vida al poble i als barris. El Govern podria haver caigut en l’error de plantejar un pressupost electoralista, incrementant l’endeutament i la despesa al màxim per enlluernar els ciutadans, però hem volgut mantenir la línia de gestió responsable i coherent que ha seguit durant tot el mandat i impulsar les accions que toquen, en el moment que toquen i, sobretot, amb els diners que toquen. Ja tenim, doncs, l’ull posat al 2015. Mentre el nou any arriba, aprofiteu aquests dies per gaudir de Pineda, del Nadal i de les vostres famílies.

Xavier Amor i Martín Alcalde

Viu Pineda, viu el Nadal!

A prop és una publicació bimestral de distribució gratuïta que edita l’Ajuntament de Pineda de Mar. Coordinació, redacció i fotografia: Àrea de presidència. Publicitat: Edicions MIC Impressió i distribució: Edicions MIC

Dipòsit legal: B22980-2014 www.pinedademar.cat Els articles signats i les fotografies, gràfics o dibuixos que els acompanyen expressen l’opinió dels seus autors i la revista a prop no se’n fa responsable.

3


A PROP EN PORTADA

Un pressupost responsable, pensant en les persones, els barris i el treball L’Ajuntament redueix la despesa i el deute, i congela tots els impostos

D

es de l’inici de la crisi, l’Ajuntament de Pineda de Mar està fent un esforç continuat per evitar el dèficit, reduir l’endeutament i mantenir l’equilibri financer dels comptes municipals, minimitzant a la vegada la pressió fiscal sobre els ciutadans; de manera que es pugui assegurar la continuïtat dels serveis bàsics que garanteixen la qualitat de vida dels ciutadans i dels barris, i, simultàniament, impulsar noves línies d’actuació orientades a dinamitzar l’activitat econòmica del municipi i generar ocupació. En aquesta línia, l’Ajuntament ha aprovat per al 2015 un pressupost global de 27.333.000 €, el que suposa un reducció de la despesa del -2,1% respecte de G2014. Un pressupost pensant en les persones, els barris i el treball. Per això s’ha contingut la despesa en activitats no bàsiques i s’ha incrementat en aquelles línies d’actuació que més directament contribueixen al desenvolupament econòmic, a l’atenció social, a la seguretat als barris, al desenvolupament urbanístic generador de creixement econòmic, al manteniment de la via pública i a la millora dels equipaments municipals.

4

PRESSUPOST 2015 27.333.000 € OBJECTIUS • Mantenir l’equilibri econòmic dels serveis. • Reduir l’endeutament. • Contenir la despesa. • Congelar els impostos PRIORITATS • Economia i el treball • Serveis socials • Seguretat pública • Equipaments socioculturals i educatius • Inversió urbanística bàsica als barris RESULTATS • Reducció de la despesa en un -2,1% • Reducció del deute a la meitat • Millora de tots els serveis bàsics • 5.000.000 € d’inversió


en portada A PROP

10 PUNTS SOBRE EL PRESSUPOST 2015

A

grans trets, el Pressupost 2015 es resumeix en els següents 10 punts:

Reduir despesa, sense reduir serveis - Pressupost total es redueix un -2,1 %. - El 67 % de les partides es mantenen o baixen. - La despesa en personal es manté congelada. - La despesa en serveis bàsics augmenta un 3,8 %.

Creix un 27 % la despesa en seguretat S’incrementa un 27 % la despesa dedicada a seguretat pública (517.000 € en total), amb l’objectiu de posar en marxa un nou sistema de videovigilància de la seguretat viària, ampliar el servei de voluntaris de protecció civil i iniciar la renovació de la flota de vehicles policials.

Es congelen els impostos - Es congelen tots els impostos i taxes municipals. - Reducció en l’IBI per a les famílies aturades. - S’elimina la plusvàlua per execució hipotecària. - Es redueix l’impost per herències familiars. El deute municipal es rebaixa en 8.000.000 € Durant 2015, el deute global de l’Ajuntament es situarà en 12,7 milions d’euros i la taxa d’endeutament es reduirà fins al 48,8 % dels ingressos corrents; la qual cosa suposa haver rebaixat a la meitat el deute màxim del 99 % (21 milions d’euros) que l’Ajuntament tenia al 2007.

Augmenta un 17 % la despesa en atenció social La despesa en benestar social augmenta un 17 %, fins als 935.000 €, per millorar l’atenció a les persones necessitades i dependents, ampliar el rebost solidari, crear un nou servei de rober i ampliar els serveis de menjador; mantenint a la vegada la resta de programes d’ajut, gent gran, habitatge i famílies. S’incrementa un 9 % el pressupost en desenvolupament econòmic Augmenta un 9 % la despesa en promoció econòmica, fins als 383.000 €, amb una aposta estratègica per la captació i dinamització d’activitat turística i comercial; la formació i ocupació dels treballadors; i els ajuts directes a les empreses que contractin treballadors aturats i als autònoms que es donin d’alta.

Més serveis a la via pública Els serveis de manteniment de la via pública mantenen la despesa global, però amplien les seves prestacions, gràcies a canvis organitzatius que permeten assumir amb recursos propis noves actuacions en matèria de neteja viària, recollida de residus orgànics, retirada d’objectes voluminosos i jardineria. Augmenta el pressupost de cultura i joventut Els pressupostos de cultura i joventut augmenten un 17 %, per fer créixer els festivals de teatre, música i cinema que es promouen per captar activitat turística; així com per posar en marxa els programes d’activitat de la nova Sala Polivalent (Biblioteca Serra i Moret), la nova Sala d’Exposicions (antiga biblioteca), i del nou centre de recursos per a joves de Can Jalpí. Planejament urbanístic per activar l’economia En matèria d’urbanisme, la despesa global també es manté, però s’obre un programa estratègic de projectes 2015-2019 amb l’objectiu, entre d’altres, de donar un impuls definitiu a la revisió dels planejaments del polígon industrial i del sector comercial del PP-1. 5.000.000 € en inversions Durant 2015, l’Ajuntament té previst invertir fins a 5.000.000 € en la millora de la via pública, els equipaments i els serveis municipals.

5


A PROP pineda i els barris

L’Ajuntament vol destinar 5.000.000 € a inversions El Pla d’Inversions 2015 prioritzarà els barris i els equipaments

E

l Pla d’Inversions 2015 preveu una inversió global superior als 5.000.000 €, que es destinaran prioritàriament a la millora de l’espai públic, els equipaments socioculturals i els serveis. Les inversions es finançaran amb el pressupost de 2015, amb estalvis de tresoreria d’aquest any i amb subvencions i altres ingressos extraordinaris.

VIA PÚBLICA • XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC • ASFALTAT DE CARRERS • PLA DE VORERES • PASSEIG DE MAR POBLENOU • REORDENACIÓ CAMÍ DEL MIG • PISTA ESPORTIVA EL CARME • OBRES PLA DE BARRIS • CANALITZACIÓ RIERA St. JAUME • CANALITZACIÓ PG. MARÍTIM • JOCS INFANTILS • PLANTACIÓ D’ARBRES • MOBILIARI URBÀ • SENYALITZACIÓ VIÀRIA

6

365.000 € 850.000 € 250.000 € 650.000 € 205.000 € 70.000 € 100.000 € 60.000 € 270.000 € 35.000 € 60.000 € 15.000 € 50.000 €

EQUIPAMENTS • SALA POLIVALENT • CENTRE CÍVIC POBLENOU • SALA D’EXPOSICIONS • MILLORES CAN XAUBET • MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS • MILLORA ESCOLES • MILLORA BIBLIOTECA POBLENOU • NOVA OFICINA DE TURISME • TANATORI

450.000 € 600.000 € 100.000 € 80.000 € 150.000 € 90.000 € 30.000 € 300.000 € -€

SERVEIS • VEHICLES NETEJA • EQUIPS INFORMÀTICS • VEHICLES POLICIALS • EQUIPAMENT PROTECCIÓ CIVIL

150.000 € 90.000 € 40.000 € 30.000 €


pineda i els barris A PROP

Aprovada la urbanització del PP3 a Poblenou

S’instal·la el semàfor de la N-II de l’església

La Junta de Govern Local ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització del sector PP3, els terrenys del Barri de Poblenou situats entre el passeig Costa Brava i el passeig de la Marina. Aquest pla parcial té una superfície de 50.000 m2 i, segons el projecte inicial, un 22 % dels terrenys es destinarà a zona verda i a equipaments per al barri (entre ells, una reserva d’espai per fer una nova escola).

Contractada l’obra del futur tanatori de Pineda

Ja s’ha instal·lat el nou semàfor de la N-II, instal·lat a l’alçada de l’església. El semàfor té com a objectiu facilitar l’accés a peu dels vianants a la zona de Can Jalpí, escola Jaume I i urbanització Pinemar, que fins ara només es podia fer a través del pas soterrani, amb els problemes d’accessibilitat que això comportava per a les persones amb mobilitat reduïda (gent gran, discapacitats, mares amb cotxets de nens, etc.). El semàfor funcionarà amb un polsador que només detindrà el trànsit quan sigui necessari perquè passin les persones. Coincidint amb la mateixa obra, s’han eliminat també diverses barreres arquitectòniques que hi havia en aquest itinerari de vianants, tot rebaixant les cantonades de les voreres del carrer Antoni Doltra.

L’empresa Cabré i Junqueras serà l’encarregada de la construcció i explotació del futur tanatori de Pineda de Mar. La durada del contracte és de 50 anys i l’empresa assumirà íntegrament les despeses de construcció del tanatori, ampliarà la capacitat actual del cementiri amb 400 nínxols per a enterraments i 500 columbaris per a dipositar cendres, habilitarà un pàrquing i renovarà l’enjardinament dels voltants del cementiri i la plaça de Can Bepa. Està previst que les obres de construcció comencin cap a la primavera i s’allarguin durant tot l’any 2015.

7


A PROP pineda i els barris

Implantada la recollida orgànica a tots els barris

Durant aquest mes de desembre ha finalitzat la implantació de la recollida dels residus orgànics domiciliaris a tots els barris de Pineda de Mar. La mesura permet aconseguir un important estalvi, ja que la gestió reciclada dels residus és més econòmica, i reduir l’impacte ambiental. Ara, a més dels habituals contenidors verds i de reciclatge, tots els punts de recollida disposen també d’un contenidor marró, on s’hauran de llençar bosses que continguin exclusivament les restes de fruita i verdura, closques d’ou, carn o peix, pa, cafè i infusions, taps de suro, petites restes de jardineria o paper de cuina. Als antics contenidors de color verd s’hi haurà de continuar llençant tot allò que no sigui reciclable.

8

S’intensifica la vigilància policial a Poblenou

La Policia Local i els Mossos d’Esquadra han intensificat els serveis de vigilància i prevenció a Poblenou, amb un especial control dels punts de venda de begudes alcohòliques. S’ha incrementat la presència de les unitats de policia de barri, patrulles de vigilància i unitat canina, amb el resultat de vàries identificacions i detencions, i una millora sensible del clima al barri. L’Alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha dit que “la Policia Local actuarà amb la intensitat que sigui necessària”, però també ha insistit en que el problema no és només policial, sinó també social i de percepció, motiu pel s’està actuant des d’altres àmbits, com ara l’atenció social o la mediació comunitària.


pineda i els barris A PROP

Amb la tardor, comença un nou sistema de poda

L’Ajuntament inicia una prova pilot d’estacionament de rotació a Poblenou

El Servei de Parcs i Jardins ha començat la campanya de poda dels gairebé 6.000 arbres que hi ha als carrers i places de Pineda. La poda es realitza d’acord amb els criteris tècnics dels experts en jardineria, que, enguany, estan introduint una nova planificació: la poda es concentrarà al novembre-febrer, però també es faran podes en verd i de seguretat durant tot l’any, per reduir les podes dràstiques d’hivern.

Amb l’objectiu de millorar la rotació en l’estacionament a Av. Mediterrània i Av. Hispanitat, facilitar l’aparcament dels veïns i disposar de més places en horari comercial, l’Ajuntament ha creat una zona pilot de 31 places d’estacionament regulat amb disc horari en dos trams d’aquestes vies.

Es poden anualment les espècies que generen problemes amb els seus fruits, formació o seguretat (moreres, palmeres, tamarius o tarongers). Cada dos o tres anys, aquells arbres que envaeixen mot l’espai i els balcons (plàtans, mèlies, acer o phytolaca). I, per últim, cada quatre anys es fan podes de manteniment en d’altres espècies (pins, catalpa o jacaranda).

L’horari d’estacionament amb disc és de dilluns a dissabtes laborables, de 09.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h, i el temps màxim d’aparcament és d’1 hora. Amb aquesta mesura, el Govern municipal creu que millorarà significativament l’estacionament a la zona, de manera que, tant els veïns de Poblenou com els clients dels comerços, trobaran aparcament amb més facilitat.

250.000 viatges en bus a l’any El bus urbà de Pineda de Mar, que enllaça els barris, els principals equipaments del municipi, l’estació de tren i l’Hospital de Comarcal de Calella, es consolida com a mitjà de transport públic i acumula a prop de 250.000 viatgers l’any. La línia de bus, compta amb 26 parades i funciona de dilluns a divendres, de 6:40 a 21:20 hores, amb una freqüència de pas de 20 minuts; i els dissabtes, de 9:20 a 18:20 hores, cada hora.

9


A PROP REPORTATGE

Viu Pineda, viu el Nadal! Amb el desembre ha arribat el fred, els llums de colors, el tió, una pista de gel i molts moments que ens faran viure i recordar el Nadal

P

er un dies, vam arribar a pensar que l’hivern no arribaria mai i que tindríem un Nadal de màniga curta. Fidel a la seva cita, però, el desembre ha portat el fred necessari per donar caliu al Nadal; tant... que, fins i tot, tenim una pista gel. Els llums, la gent, les compres, les activitats, animen a sortir al carrer, a viure Pineda i a viure el Nadal, amb entusiasme i il·lusió. Foto: Xavier Raig / Joan Caimel

10


REPORTATGE A PROP

11


A PROP REPORTATGE

12


LES PERSONES A PROP

A Pineda, més Nadal que mai El Nadal arriba a Pineda amb una àmplia oferta lúdica i comercial

E

l Nadal és sempre un temps de trobada amb la família i els amics, de dinars i sopars a casa, de descans... Però també són uns dies d’intensa activitat al carrer, de compres, de festa...

Per això, l’Ajuntament de Pineda de Mar, amb els suport de les entitats, les associacions de veïns i els comerciants, ha organitzat un ampli programa d’actes culturals, lúdics i promocionals, amb l’objectiu de que els ciutadans visquin plenament aquest Nadal i puguin trobar al nostre poble tot el que esperen: des de les tradicions del Tió i Reis, passant per una pista de gel, exposicions, tallers, i la Fira de Nadal. Com deia l’Alcalde a la seva salutació del Programa de Nadal, “Aprofiteu el temps per sortir al carrer a gaudir de tot el que Pineda ofereix durant aquestes festes; aprofiteu el temps per parlar i compartir amb la gent; i, sobretot... Aprofiteu el temps per viure cada dia amb la màxima intensitat i il·lusió; perquè aquest és el millor regal que us podeu fer”.

PROGRAMA DE NADAL 13-14 Desembre

Fira de Nadal Pl. Espanya/Mèlies

14 Desembre

Caga Tió Pl. Espanya

24 Desembre

Caga Tió Pl. Nova (Poblenou)

28 Desembre

Patge Reial Can Comas

31 Desembre

Festa Cap d’Any Pl. Catalunya

5 Gener

Cavalcada Reis

Fins al 6 Gener

Pista de Gel Pl. Espanya

11 Gener

Pastorets Solidaris Centre Cultural

13


A PROP LES PERSONES

L’Escola d’Adults Natura expedirà titulacions de català i anglès

Nous tallers per a la gent gran

El Departament d’Ensenyament ha autoritzat l’Escola d’Adults Natura de l’Ajuntament de Pineda a expedir títols oficials de català (nivell B1) i anglès (nivell A2). L’autorització comporta que el centre pot reconèixer la formació mitjançant la certificació dels ensenyaments que imparteix, amb plens efectes oficials. En el cas concret de l’anglès, es tracta d’un ensenyament reglat, amb un professor nadiu, i permet obtenir, fent la prova corresponent, el certificat de Cambridge del nivell que s’hagi cursat.

Jornada de prevenció de les drogues en entorns escolars L’Ajuntament ha organitzat una jornada de formació específicament adreçada a professors, educadors i monitors de lleure, amb la finalitat de prevenir el consum d’estupefaents en els grups d’edat més joves. Durant el curs s’ha parlat de quins són els principals efectes i símptomes de les drogues (especialment del cànnabis), de quins consells donar als joves, de com abordar el problema si es manifesta en l’entorn escolar i de com traslladar-ho a les famílies.

Al mes de novembre han començat quatre nous tallers per a persones de més de 65 anys, organitzats conjuntament per l’Ajuntament, els casals d’avis i la Fundació La Caixa: “Activa’t”, per fomentar un envelliment actiu i saludable; “Dolor + Vida”, per millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel dolor; i dos tallers d’iniciació a la informàtica i les xarxes socials.

Teniu roba que no feu servir? Porteu-la al Rober Solidari

En la mateixa línia, l’Espai Jove ha programat diverses activitats (xerrades, exposicions, debats, tallers, trobades als instituts...) amb l’objectiu de reduir el consum d’alcohol com a forma d’oci i valorar els riscos associats.

La Regidoria de Benestar Social i els voluntaris de Càritas fan una crida a les persones que tinguin roba que no facin servir perquè la duguin al Rober Solidari que, des de fa uns mesos, s’ha posat en marxa a Pineda, amb l’objectiu de facilitar roba a persones i famílies necessitades. També es recull calçat en bon estat, llençols, mantes, tovalloles i estris infantils (com ara cadiretes, bressols, cotxets...). La recollida de roba es fa els dilluns al matí de 10 a 1, i dimecres i divendres de 5 a 8 de la tarda a la seu del Rober, ubicada al carrer de Mar, 60.

14


LES PERSONES A PROP

1.000 nous abonats al Complex Esportiu Can Xaubet

El nombre d’abonats al Complex Esportiu de Can Xaubet s’ha incrementat en gairebé un miler de socis més, d’ençà que l’Ajuntament va assumir-ne la gestió directa del servei contractant una nova empresa, ampliant l’oferta de cursos i serveis, fent una important inversió per a la millora de les instal·lacions i els aparells i revisant a la baixa els preus dels abonaments. Així, en pocs mesos, el complex ha passat dels 1.300 abonats que tenia a principis d’any als 2.200 que té en l’actualitat.

El Maresme acull la Triatló Ironman

‘Pineda sense Fums’ Sota el lema “Pineda sense Fums”, l’Ajuntament, amb el suport dels serveis i professionals de la salut que treballen al nostre municipi, ha impulsat una campanya de conscienciació que durarà fins al mes de maig, orientada a prevenir el consum del tabac i a promoure hàbits saludables, com ara la pràctica de l’esport. La campanya pretén que tothom es plantegi com a millor opció viure sense el tabac. Un missatge que es vol que arribi molt especialment als joves, als que encara no són fumadors, però també als que tenen dificultats per deixar de fumar. Durant la campanya es faran xerrades i s’establirà un circuit d’atenció i assessorament als consultoris mèdics i a les farmàcies. També es faran tallers a les escoles i instituts, un concurs de cartells i formació per als equips docents dels centres, als monitors i als entrenadors esportius.

Pineda contra la violència de gènere Durant la setmana de dimarts, 25 de novembre, es van celebrar els actes del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones amb la lectura d’un manifest i un seguit de xerrades, tallers i documentals, organitzats per l’Ajuntament de Pineda, a través de la Regidoria de Ciutadania, el Centre Anna Bachs i l’Espai Jove. Malauradament, la violència envers les dones continua sent una xacra injusta, contra la qual s’ha de continuar lluitant per arribar a construir una societat veritablement justa i igualitària.

Al mes d’octubre, el Maresme va acollir la Triatló Ironman Barcelona. La prova va comptar amb 2.500 participants de més de 50 països, dada que corrobora la seva importància tant des del punt de vista esportiu com turístic i econòmic. La competició va discórrer per 15 municipis de la comarca, entre ells Pineda, on els atletes havien de nedar 4 km a mar obert, fer 180 km en bicicleta i córrer una marató de 42 km.

15


A PROP LES PERSONES

“El Pirata Barba-rossa”, un llibre ambientat a Pineda

Es busca “Parella Lingüística”... ’Oficina de Català de Pineda de Mar ha posat en marxa la campanya de “Parelles Lingüístiques”, en què persones voluntàries ajuden a parlar en català a d’altres que el volen aprendre. Per desenvolupar l’activitat, l’Oficina de Català ofereix també suport i materials i proposa diferents activitats culturals i socials. Per a participar com a aprenent o com a voluntari, cal dirigir-se als matins a l’Oficina de Català de l’Ajuntament (telèfon 93 767 15 60, extensió 157).

La Biblioteca Serra i Moret va acollir la presentació del llibre infantil En Bernat i el pirata Barba-rossa, escrit per Xavier Castanyer Angelet i il·lustrat per Pol Cunyat, que relata la història d’en Bernat, un noi molt valent que va desafiar el temible pirata Barba-rossa, en una aventura trepidant que passa al mar Mediterrani, davant mateix de Pineda. El llibre enllaça amb la història real del pirata Barba-rossa, que era l’almirall d’en Dragut, el corsari turc que va atacar Pineda el 1545 amb onze galeres.

16


ECONOMIA I TREBALL A PROP

Per on començo la meva empresa? El Centre Innova organitza un programa d’informació i assessorament per a aquelles persones que volen posar en marxa una empresa

E

l Centre Innova ha desenvolupat durant el mes de desembre un programa de sessions dirigides a formar, informar i assessorar a les persones que s’estiguin plantejant muntar la seva pròpia empresa.

SESSIONS FORMATIVES

Es tracta d’un programa de 10 sessions, que tenen com a objectiu proporcionar eines i coneixements a les persones emprenedores perquè puguin crear la seva empresa amb més facilitat i garanties d’èxit. Durant les sessions es van tractar temes molt diversos sobre els aspectes jurídics, fiscals, financers i comercials d’una nova empresa. I, en definitiva, es va respondre a la pregunta “Sóc una persona emprenedora? Per on començo?”.

• • • • • • • • • •

Radiografia de l’idea empresarial Com crear una empresa Comercialització i vendes Tipologia d’empreses Creació de l’empresa: tràmits i pla Tràmits, creació i posada en marxa Què faig per guanyar diners Planificació econòmico-financera Impostos segons tipus d’empresa Què faig i per on començo?

La crisi econòmica dificulta l’activitat de les empreses, però també pot ser una oportunitat per aquells que volen iniciar, canviar o créixer en el seu negoci. El Centre Innova ofereix diversos serveis d’assessorament i suport, des de l’elaboració del pla de viabilitat fins a la formació específica, a aquells emprenedors, petits empresaris i autònoms que vulguin iniciar un negoci.

CENTRE INNOVA Servei d’Empresa Torres Quevedo, 16 Tel. 93 767 15 60 ext. 0 800 innova.empresa@pinedademar.cat

17


A PROP ECONOMIA I TREBALL

50 empreses i comerços s’acullen al pla d’ajuts d’Innova Una cinquantena d’empresaris i comerciants de Pineda e Mar s’han acollit al programa d’ajuts que oferia el Centre Innova per fomentar la contractació, l’autoocupació i la millora de les empreses. El programa incloïa diverses línies d’ajut: • Fins a 1.500 € per a ampliacions, adequacions i millores de locals comercials i naus industrials, així com per al trasllat d’activitats ja existents cap a zones de concentració comercial o al polígon industrial.

400 Botigues per triar Amb l’eslògan “400 Botigues per triar”, la Regidoria de Comerç i Turisme ha endegat una campanya de promoció que té com a objectiu subratllar el valor afegit de fer les compres als establiments del nostre municipi. Al respecte, la regidora Carme Aragonès ha volgut insistir en que “Pineda de Mar disposa d’una àmplia oferta de comerços de proximitat, amb una excel·lent relació qualitat/servei, i que durant la campanya de Nadal ofereixen importants descomptes en els seus preus”.

• 700 € per cada treballador aturat que fos contractat indefinidament o que es donés d’alta com a autònom. Una bonificació del 50 % de l’IAE per a les empreses que ampliïn la mitjana de la plantilla amb un contracte indefinit. • I una reducció de fins al 95 % en la taxa d’obertura de nous establiments. Vistos els bons resultats de la convocatòria, el Govern té previst continuar també amb aquestes línies de suport a l’empresa i l’ocupació durant 2015.

Homenatge a les empreses més antigues de Pineda L’Ajuntament de Pineda de Mar ha homenatjat a les empreses del municipi que compleixen 50 anys de treball. Es tracta d’un reconeixement molt merescut, per l’esforç i dedicació que requereix mantenir una empresa activa durant tant anys; i que en molts casos implica a vàries generacions, ja que són els fills els que continuen amb el negoci que van començar els seus pares, i inclús els avis.

18


ECONOMIA I TREBALL A PROP

3.000 persones visiten la IV Fira Tardor de Poblenou

La IV Fira Tardor de Poblenou, organitzada per Gent de Pineda, va assolir una xifra rècord de visitants, que va arribar als 3.000 visitants. La Fira oferia una àmplia oferta lúdica, comercial i artesana, amb què es pretenia atreure, promocionar i dinamitzar l’activitat dels establiments del barri. Les valoracions de la Fira, tant des dels establiments com des de la Regidoria de Comerç i Turisme, han estat molt positives, tot i que, en el context actual de crisi, els volums de venda no són tan elevats com voldrien els establiments per seguir creixent.

Com millorar la venda i l’atenció al client turista

El Centre Innova, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona, ha organitzat durant dos mesos un seguit de tallers adreçats a empresaris, comerciants i professionals del sector turístic, amb l’objectiu de millorar els punts de venda i l’atenció als clients turistes. El primer dels tallers, “L’excel·lència en l’atenció al client turista”, es va dedicar a identificar les claus de satisfacció del turista, les virtuts clau per atendre bé un turista, i com millorar la qualitat de l’atenció i el servei al client. Mentre que el segon taller, “Diagnòstic i optimització del punt de venda”, va servir perquè els comerciants i empresaris poguessin elaborar un pla d’acció per millorar la capacitat d’atracció del client turista al seu establiment, les vendes i la rendibilitat.

19


A PROP ECONOMIA I TREBALL

La Diputació de Barcelona donarà suport als Arts d’Estiu 2015

Més plans ocupacionals al 2015

La Diputació de Barcelona, ha anunciat que el proper any continuarà donant suport al cicle d’espectacles “Arts d’Estiu – Costa Barcelona”, organitzat a Pineda de Mar. El festival, amb més de 7.000 espectadors, s’ha convertit en un gran reclam per al municipi i la comarca, motiu pel qual la Diputació ha decidit apostar per la seva promoció com a producte associat a la marca turística Costa Barcelona.

Quan el canvi és el repte

La Diputació de Barcelona destinarà el proper any més de 400.000 € a finançar programes de plans ocupacionals a Pineda de Mar. Els programes tindran com a objectiu fomentar la formació i la inserció laboral d’aquelles persones que es troben en situació d’atur. En el moment de la seva convocatòria, l’Ajuntament sol·licitarà a la Diputació llocs de treball destinats preferentment a la via pública, als perfils professionals amb més índex d’atur i a aquells col·lectius amb més risc d’exclusió sociolaboral.

L’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial va organitzar al Centre Innova un taller sota el nom “Quan el canvi és el repte”, on s’han tractat les actituds i habilitats personals que són necessàries per fer front als canvis de model i gestió empresarial que exigeix la situació actual de crisi, globalització, competitivitat i tecnificació. El taller va ser impartit per Josep Mas, consultor, directiu de vàries empreses i professor d’ESADE.

20


A PROP

21


A PROP ENTREVISTA

El pessebrisme, més que una afició, una passió Entrevistem a Antoni Soldado, un dels organitzadors del 30è Concurs de Pessebres “Jonàs i Mataties”

A

ntoni (Toni) Soldado és l’actual portaveu dels Timbalers de l’Alt Maresme, una entitat emblemàtica de Poblenou, que aquest Nadal està d’aniversari, ja que el seu “Concurs de Pessebres Jonàs i Mataties” compleix 30 anys, i ho celebraran amb una exposició a la Parròquia de Poblenou i un taller per ensenyar a fer pessebres. Com va néixer el concurs?

Va ser per Nadal de 1984, jo era un nen. Recordo en Ramon Ortiz, el president, amb algunes famílies que ho van iniciar amb molta il·lusió. Primer només hi van participar alguns membres de l’entitat, però a poc a poc s’hi va engrescar més gent. Amb quin objectiu? Mantenir la tradició i fomentar les ganes de fer el pessebre. I ara, més que mai. De fet, hi ha poques botigues que venen figuretes de pessebre; en canvi, sembla que l’arbre de Nadal i els Papa Noël vagin a més. És com el Halloween i la Castanyada, hi ha tradicions que són nostres i d’altres que vénen de fora.

22

Per cert, el nom és molt curiós. D’on ve? Jonàs i Mataties són els dos personatges dels Pastorets “L’Estel de Natzaret” de Ramon Pàmies. El va triar Juan Carlos Osuna, que sempre ha col·laborat amb el concurs i ens fa les il·lustracions i cartells. Com vàreu definir les dues categories del concurs, ‘Popular’ i ‘Artístic’? El pessebre popular és el que està fet amb molsa, suro, sorra, elements de la natura... i l’artístic és aquell més elaborat, com el diorama, amb treball de perspectiva, fet amb altres materials, com el guix, el fang... De vegades, però, hi ha pessebres a cavall entre les dues categories, i llavors decideix el jurat a quina categoria de concurs entra el pessebre. Hi ha famílies que hi han participat durant anys. I tant! Van començar la família Márquez-Ramírez, la família Ortiz-Ortega, la família Gárrez, la família Tresserres... que no han mancat a cap convocatòria.


ENTREVISTA A PROP També hi ha entitats que hi participen sempre. Sí, estem molt contents de la participació del Casal d’Avis de Poblenou, la Parròquia de Sant Joan Baptista, l’Institut Joan Coromines i, durant molts anys, algunes escoles, com l’Antoni Doltra. Ens sorprèn molt que algunes escoles hagin deixat de participar pel fet que a les aules “hi conviuen diferents religions” i ara no ho troben adient. Entenem que el pessebre és més una tradició cultural en què tothom hi té cabuda, a l’igual que els infants volen que els Reis els hi portin joguines, independentment de la seva religió.

Explica’ns alguna anècdota dels anys de concurs de pessebres. En aquests anys, hi ha hagut pessebres molt originals i alguns d’enormes, com un que ocupava tot un garatge. Altres de curiosos, com un en què tots els personatges eren “tions”, o un pessebre fet amb fruïts secs, o un que recordo fet amb mitjons farcits que donaven forma a les figuretes. També recordo un altre fet amb taps de suro...

I el dia de Sant Esteve aneu a veure els pessebres. Sí, és el dia que passem el jurat per les cases. Sobre això també hi ha anècdotes, com quan ens trobem la gent amb pijama, o encara amb la taula de Nadal parada... Arreu ens ofereixen torrons, licor, “mantecados”... No podem tastar-ho tot! Hi ha una relació molt maca amb les famílies que hi participen. Quines activitats fareu amb motiu del 30è aniversari?

Continua la tradició entre els nens i nenes?

Estem molt contents de poder fer una exposició de diorames per primer cop a Poblenou. Es podrà visitar des del 20 de desembre fins a Reis a la Parròquia de Sant Joan Baptista de Poblenou.

Sí, és molt bonic saber que tenen ganes de participar i que no veuen el concurs de pessebres com una competició. Tots els participants tenen el seu reconeixement.

També hem preparat un curset d’iniciació als pessebres per a totes les edats del 20 al 23 de desembre. El farem en una carpa a la plaça del Pilar, cada tarda de 5 a 8.

23


A PROP LES ENTITATS

Gran èxit de la Trobada Gegantera del Maresme El festival d’arts escèniques presenta un cartell que el consagra com la millor oferta de qualitat de l’estiu

Pineda de Mar va acollir a finals d’octubre la 24a Trobada Gegantera del Maresme, que va aplegar les colles geganteres de totes les poblacions de la comarca, amb 29 parelles de gegants i més d’un miler de geganters. Pineda hi va participar amb el nostres gegants, l’Ermessanda i en Guerau I, com a Hereu del Maresme durant aquest any, honor que ara ha passat al Bernat Estornell de Malgrat de Mar. Gegants, capgrossos i colles de grallers van fer una cercavila pels carrers de Pineda Centre, amb una plantada i un ball final a la plaça Espanya que va entusiasmar tots els assistents per l’alegria i vivacitat d’aquesta tradició catalana. El cap de colla, Joan Burjons, va dir que “amb aquesta trobada es tanca un gran any per als Gegants de Pineda”; i va agrair molt especialment el suport de l’Ajuntament i de totes les entitats, així com l’èxit de públic i de participació.

24

ELS GEGANTS DE PINEDA GEGANTS Guerau I, senyor de Cabrera Alçada: 3´55m / Pes: 47 kg Ermessenda de Montsoriu, vescomtessa de Girona Alçada: 3´45 m / Pes: 38 kg GEGANTETS Pinet Raquel Nassitos CAPGROSSOS El pagès El Negre El Bomber +info: gegantspinedademar.blogspot.com.es


LES ENTITATS A PROP

ADIAM enceta un nou curs del casal “Gaudim”

L’associació de discapacitats de l’Alt Maresme ADIAM ha tornat a posar en marxa l’espai d’oci i respir familiar GAUDIM de Pineda de Mar, adreçat a infants i joves amb discapacitat o sense. El casal Gaudim està obert els dissabtes a la tarda, de 16.00 a 20.00 hores, i ofereix un ampli programa d’oci específicament adreçat i adequat a les necessitats dels diferents participants. Les activitats estan orientades principalment a enfortir la relació social dels nens i nenes amb l’entorn i a fomentar el seu propi creixement personal, tant físic com emocional, per ajudar a potenciar l’autoestima mitjançant jocs, tallers i activitats lúdiques. Per a més informació, podeu contactar per c/e: info@adiam-altmaresme.org; o bé al web: www.adiam-altmaresme.org, o per telèfon 699 15 83 22.

Esportistes de la Fundació Marpí participen als Special Olímpics

Esportistes de la Fundació Marpí van participar amb gran èxit als “Jocs Special Olímpics”, celebrats el passat mes de novembre. Es tracta dels jocs olímpics per a persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual que enguany s’han celebrat a Calella i Barcelona, i que ha inclòs, entre d’altres, competicions de handbol, bàdminton, futbol, bàsquet, petanca o natació. En total, hi han participat 1.400 atletes de tot el món. En reconeixement en aquest èxit, l’Ajuntament de Pineda de Mar va fer una recepció oficial als medallistes i participants de la Fundació Marpí als “Special Olimpics”. L’acte va ser presidit per l’Alcalde, Xavier Amor, i la Regidora d’Esports, Marta Maresma, que van subratllar l’esforç i tenacitat dels esportistes, els entrenadors i les seves famílies.

Més de 400 participants a la Marxa del Montnegre La VI Marxa del Montnegre, organitzada pels Fondistes de Pineda, va aplegar 460 participants, que van fer a peu o corrents els tres circuits (6 km, 14 km i 20 km) de què constava la caminada. El punt de trobada estava situat a la Font de Sant Jaume i la ruta passava per indrets com ara el Coll dels Altars, el Bagueny de Can Carreras, Cal Ros, la Feixa del Gram, Santa Susanna, Sant Pere de Riu i Can Cua.

25


A PROP LES ENTITATS

El Casal d’Avis de Poblenou estrena “Amics de la Música”

Les entitats de Pineda “formen part de la solució”

El Casal d’Avis de Poblenou ha posat en marxa un nou grup d’activitats que, sota el nom “Amics de la Música”, realitza actuacions musicals en playback amb tot tipus de música (pop, flamenc, sardanes...). El grup, que compta ja amb una vintena de membres, es reuneix al casal els dimarts i divendres, de 5 a 7 de la tarda, i estan preparant un ampli repertori de cançons amb el que ja han participat, entre d’altres, als actes de la Marató de TV3.

Sota el lema “Tu formes part de la solució”, la Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 entitats socials a Catalunya, ha fet una crida a la ciutadania perquè, juntament amb les administracions, col·laborin amb les ONGs socials del país en l’ajut a les persones que més estan patint la situació de crisi econòmica. Dins el mapa d’entitats socials de Catalunya, la Taula del Tercer Sector (www.tercersector.cat) ha reconegut, entre d’altres, diverses entitats socials amb presència a Pineda i l’Alt Maresme, com ara Càritas Santa Maria, Caritas Poblenou, la Fundació Marpí, la Creu Roja de l’Alt Maresme, l’Agrupació de Persones Sordes del Maresme i l’AEiG Montpalau.

El Mercat Solidari de Poblenou recapta més de 400 €

Càritas demana voluntaris per fer visites a la gent gran

El Mercat Solidari organitzat al novembre a Poblenou va recaptar més de 400 €, que es destinaran íntegrament a les obres socials de Càritas i a la Fundació Martí.

Càritas Poblenou està formant un grup de voluntaris per fer acompanyament i visites a la gent gran que viu sola o en residències i que no tenen familiars que les vagin a veure regularment.

El mercat va ser promogut pel col·lectiu Pineda Solidària, i hi van participar entitats com Art x Art, l’Associació de Veïns de Poblenou i d’altres organitzacions sense ànim de lucre, que van aprofitar la jornada per donar a conèixer els seus projectes solidaris.

26

Si vols fer-te voluntari del grup de visites a gent gran, amb la disponibilitat de temps que tinguis, pots informar-te a Càritas de la Parròquia de Poblenou o bé trucar al 93 769 72 27.


LES ENTITATS A PROP

El Cau de Pineda celebra El Pas

Campanya solidària de les farmàcies

Les farmàcies de Pineda de Mar s’han adherit a la campanya solidària “L’Arbre dels Petits Valents”, una iniciativa de l’Hospital Infantil Sant Joan de Déu que té per objectiu aconseguir, a través de la venda de capsetes de caramels solidàries, els 600.000 euros que falten per construir un nou hospital de dia per a nens.

Coincidint amb l’inici de la tardor, l’Agrupament Escolta i Guia Montpalau va organitzar el seu dia d’El Pas, una jornada de rutes pel Montnegre que acaben a Hortsavinyà amb una trobada de tot el Cau pinetenc. Allà, els infants i joves ingressen a les diferents branques de l’entitat o passen de l’una a l’altra, i així enceten l’inici del nou curs.

L’hospital de dia és un espai específic on l’infant o adolescent pot rebre tractament (especialment quimioteràpia i d’altres malalties no oncològiques) sense separar-se del seu entorn familiar, ja que no s’hi queda a dormir.

El volum sencer de ‘L’Abans’ ja està a la venda El llibre L’Abans, que recull la història recent de Pineda de Mar a través de 800 pàgines de gran qualitat i més de 1.000 fotografies que van de 1882 a 1975, ja es troba a la venda en format de volum sencer a les llibreries. Es tracta d’un recull d’imatges representatives del poble que posa especialment l’accent en l’aspecte humà, la manera com vivia la gent, els costums, les tradicions, les festes; però també en com ha anat canviant el poble, els paisatges, els edificis i els monuments més emblemàtics. El llibre ha estat publicat per l’editorial Efadós, amb redacció de Joan Pujadas, Francesc Roldán, Oleguer Massaguer i David Pavón, i amb la col.laboració inestimable de totes els ciutadans que han aportat fotografies antigues.

27


A PROP LA ciutadania OPINA

Com viuràs aquest Nadal?

Carmen Villaret

Sílvia Ferrer

Aquest any viuré el Nadal a Pineda amb la família. Ja fa 43 anys que visc a Pineda i aquí m’hi trobo molt bé. Procuro participar de les activitats que s’hi fan perquè en general m’agraden.

Ho passo en família, menys per Sant Esteve, que el passo a Barcelona amb la família que tinc allà.

Xavier Molins

Jaume Pombo

Soc argentí i aquest any passaré el Nadal allà. Visc entre Pineda i Barcelona, i aquest any viatjaré fins l’Argentina amb la meva parella.

Procuro estar amb la meva família i amb els familiars de la meva dona i ens repartim les festes; però especialment les passo a Pineda.

Laura Soler

Yolanda Risueño

El passaré a casa de la meva família, entre Pineda i Palafolls. Les festes de Nadal generalment es viuen en família.

Jo passaré el Nadal en família. Ho faig sempre que puc, perquè m’agrada molt estar amb les persones que estimo.

28


grups municipals A PROP

Pensa en Pineda!

D

urant els últims mesos, la política s’ha centrat de manera exclusiva, i quasi obsessiva, en el debat sobre el futur polític de Catalunya, el dret a decidir, la independència, el sobiranisme o “el procés”... tant és el terme o l’eufemisme que es faci servir per començar el debat. Es tracta, sense dubte, d’una qüestió cabdal per al nostre país, i se n’ha de seguir parlant; però en aquelles institucions a les quals corresponen aquestes matèries: l’Estat, la Generalitat i, si escau, la Unió Europea. Perquè mentrestant el món gira, els pobles continuen girant, i moltes de les necessitats i demandes dels seus ciutadans res tenen a veure amb aquest gran debat/procés. Més aviat al contrari: la Generalitat no té competències ni capacitat per netejar i asfaltar carrers, per arranjar

l’enllumenat públic, per ampliar els serveis de policia, per construir i mantenir els equipaments municipals i, en definitiva, per atendre amb proximitat les persones, els barris i les seves necessitats. La Generalitat, fins i tot, té problemes per fer front a les seves pròpies competències i als compromisos que té adquirits amb els municipis. En el cas del nostre poble, la Generalitat deu a l’Ajuntament de Pineda de Mar més de 2 milions d’euros en concepte de subvencions i ajuts que estan compromesos i signats, però que no paguen, com és el cas de les llars d’infants; obres que no comencen, com el tercer institut, o que no acaben, com la depuradora; i un llarg etcètera. La conclusió final és que, mentre la Generalitat estigui dedicada única i exclusivament al “tema”, el PSC, en l’àmbit local, no té altra obsessió que seguir pensant i treballant per Pineda. Perquè, vista la situació, ningú no vindrà de fora a netejar carrers, a construir equipaments, a vigilar els barris o a mantenir els centres escolars.

Queridos Reyes Magos de Oriente:

U

n año más, desde el Partido Popular de Pineda de Mar, te escribimos nuestra lista de deseos, y un año más, estos deseos no son para nosotros sino para todos y cada uno de los habitantes de Pineda de Mar.

Deseamos una Pineda de Mar a la altura de sus maravillosos habitantes. Donde el paro y la inseguridad no sean la mayor de las preocupaciones, donde comerciantes y empresarios estén dispuestos y encantados de instalar sus actividades creando esos puestos de trabajo tan necesarios para nosotros. Donde el turismo, aprovechando nuestras envidiables playas, puedan disfrutar de todo tipo de actividades lúdicas, recreativas, culturales y familiares, llenando día tras día nuestros hoteles, nuestras calles y nuestros negocios. Queremos que esta Pineda de Mar con luz propia se vea reflejada en la luz de sus calles, en la sonrisa y felicidad de habitantes y visitantes. Queremos nuestro pueblo limpio. Limpio de incívicos y de “sensaciones de inseguridad”. Queremos que nuestros hijos tengan las instalaciones que se merecen para crecer con la mejor

de las educaciones posibles y el mejor desarrollo físico, psíquico e intelectual que puedan llegar a alcanzar. Queremos vida en nuestras calles, pedid ayuda a entidades y asociaciones, muchas y todas maravillosas en Pineda de Mar, ellas os facilitarán el trabajo de forma humana y altruista. Queremos que todas y cada de las familias de Pineda de Mar, estas navidades, puedan tener un juguete para sus niños y un plato de comida en la mesa donde brindar por la familia y el futuro con esperanza. Tal vez estemos pidiendo demasiado. Tal vez sea complicado que en una noche, aún con toda vuestra magia, podáis arreglar todo esto que tanta falta hace. El Partido Popular de Pineda de Mar tiene ese proyecto y esa intención y si vosotros no podéis hacerlo, esperemos que en breve podamos iniciar ese camino. Ese camino que sin engaños, sincero, realista y cercano, espera llegar a situar a Pineda de Mar en el lugar que se merece. Así, seguiremos esperando la mañana del 6 de enero, pero si ese milagro no ocurre, continuaremos trabajando, intentaremos que todos los deseos de nuestros vecinos se realicen porque se lo merecen y es necesario. Mientras tanto, solo nos queda desear una feliz navidad a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Pineda, y desear que el año que entre, cumpla todos y cada uno de sus deseos y de sus necesidades.

29


A PROP grups municipals

L’

Honorable Senyora Neus Munté, consellera de Benestar social i Família, va presidir el sopar de Nadal que es va celebrar el passat dia 12 de desembre a l’antiga biblioteca Serra i Moret (plaça de les Mèlies). A l’acte, vàrem pre-

sentar la senyora Maria Cinta com a candidata i cap de llista de Convergència Democràtica de Catalunya a l’alcaldia de Pineda de Mar per a les eleccions municipals de 2015.

10 idees per a la creació de feina a Pineda

A

l mes de novembre a Pineda hi havia, d’acord amb les dades del Consell Comarcal, 2.878 persones que volen treballar i que no poden, amb una taxa d’atur del 21,46 %. Aquesta ha de ser la màxima preocupació del nostre Ajuntament i de les forces polítiques que hem rebut la confiança dels nostres conciutadans. Compartim l’angoixa, el desencís i la preocupació dels nostres veïns i per això volem proposar una sèrie de solucions.

Som conscients que l’Ajuntament per si sol no pot solucionar la crisi, però pot fer moltes coses, algunes de les quals actualment no s’estan portant a terme. Us fem unes propostes que formaran part de la nostra acció de govern en el proper mandat si tenim la confiança dels pinetencs: • Reactivem el polígon industrial aprovant un nou pla d’usos per tal que s’hi puguin instal·lar serveis industrials, indústria de les noves tecnologies, recerca, etc. • Fem una oficina de captació d’inversions del Polígon dins l’Innova que faci promoció de les naus disponibles, amb un cens públic de naus buides i accions de promoció.

100xCent Pineda 30

• Enfortiment del comerç que ja tenim: definim els eixos comercials a Pineda centre i a Poblenou i impulsem accions de fidelització (targetes comerç, vals per zona blava, fires itinerants, etc.). • Treballem perquè s’instal·lin nous comerços: cens de locals buits disponibles i facilitats per a llogar-los a preus viables (amb assegurances de pagament), bonificacions fiscals, etc. • Aprofitem el potencial agrícola de Pineda: foment de fires de producte Km 0, impuls d’activitats agrícoles ordenant els usos a la Vall de la Riera. • Facilitem la creació de cooperatives per a qui vulgui muntar una empresa. • Suport a la formació professional dual: facilitem que els alumnes dels cicles formatius facin pràctiques en empreses. • Programa d’aprenents i experts: per a qualificacions professionals bàsiques, aprofitem l’expertesa dels majors de 55 anys que estan sense feina i de forma remunerada que puguin ensenyar oficis als més joves. • Viver d’empreses: dinamitzem els espais del centre Innova i promocionem-los per tal que s’instal·lin noves empreses i projectes de joves emprenedors. • Agilitació de tràmits: passem de la llicència prèvia a la declaració responsable en tots els permisos més senzills, per evitar que els tràmits burocràtics retardin l’obertura de nous negocis.

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!


Aprob Nº32  

Boletín de Información de Pineda de Mar