Page 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


DESEMMASCARANT

BANKSY

Encara que la identitat de Banksy continua sent desconeguda, les especulacions sobre qui és en realitat no paren de produir-se a Internet i en tots els mitjans. Entre les teories que s’han posat sobre la taula hi ha les següents:

E

l 2016, uns alumnes de la Queen Mary University, de Londres, van fer un projecte de recerca en què afirmaven que havien descobert la veritable identitat de Banksy. Els universitaris van fer servir la tècnica coneguda com a «perfil geogràfic» —que sol utilitzar la policia per atrapar els delinqüents— a fi de situar en el mapa les zones on Banksy havia pintat amb més freqüència, i van descobrir que els nivells màxims es donaven prop d’adreces relacionades amb Robin Gunningham.

N

i Banksy ni ningú que afirmés parlar en nom seu no han fet cap comentari sobre els rumors que envolten la seva identitat. Tot i això, després que el 2008 es publiqués que Banksy era Robin Gunningham, el qual ja havia demostrat a l’escola el seu talent per al dibuix, va aparèixer una nota al web de Banksy que deia: «No puc fer cap comentari sobre qui és o deixa de ser Banksy. Però algú de qui es digui que “té facilitat per al dibuix” no em sembla que pugui ser Banksy.»

* QUE ÉS ROBIN GUNNINGHAM, UN EXALUMNE D’UNA ESCOLA PRIVADA DE BRISTOL. * QUE ÉS UN PINTOR I DECORADOR DE BRISTOL QUE ES DIU ROBIN BANKS.

Obra de Banksy en una paret a la seva ciutat natal de Bristol (agost del 2015).

* QUE EN REALITAT ÉS EL FAMÓS ARTISTA DAMIEN HIRST. * QUE ÉS EL CANTANT DEL GRUP MASSIVE ATTACK, 3D. * QUE ÉS UN GRAFITER QUE ES FA DIR KING ROBBO. * QUE ÉS UNA DONA. * QUE NO ÉS UNA SOLA PERSONA I QUE «BANKSY» EN REALITAT ÉS EL NOM D’UN COL·LECTIU. * QUE ÉS L’ARTISTA HUMORÍSTIC DE CARRER QUE ES FA DIR MR. BRAINWASH QUE VA APARÈIXER AL DOCUMENTAL EXIT THROUGH THE GIFT SHOP [SORTIDA PER LA BOTIGA DE REGALS] DEL 2010. 6

BANKSY_CAT_1-19.indd Banksy small format interior61-20.indd 6

7

5/10/16 11:56 8:44 25/05/2016

BANKSY_CAT_1-19.indd Banksy small format interior71-20.indd 7

5/10/16 11:56 8:44 25/05/2016


«PE R A M I, QUAN V BAN KSY NO T É GENS PE N SAR AIG VE U RE LE D’I NTE S RÈS… : “M IRA , AIXÒ É COS E S QU E FA E NTRET S U NA P VAIG ING U DA O RQ U E R PINTAD ARA S E IA A E N U NA MOLT M B LA Q AQU E S PARET. U E HAU TE S CO ” P E RÒ RIA DE SES SE PRE N D É S QU E RIOSAM R E ’M NO S É Q E NT I LA U VE RIT EVIDE N È N’HAIG DE D IR; É S B AT T QU E N EN O VAL R – MATT E S.» H EW C OLLING S, CRÍT IC D’AR T

ÉS ART?

Banksy, els goria artística de Pel que fa a la cate creuen que és ns gu Al tan dividits. crítics i el públic es lts el tenen per un vàndal, però mo ra té ob un geni. La seva món i el seu el t to a s or admirad eu. Els Gira-sol de Ba arr t to estil és imitat a situat a Bethnalnksy, veure n de po es os uix Londres (novem Green, seus dib bre del lendaris i fins 2007). en samarretes, ca a un ; ixí co de s de i tot en fun t al que cosa molt semblan , amb el ple em ex r passa, pe n Gogh Va famós quadre de ent és alm tu Ac . Els gira-sols r les obres ba tro nt rre co s mé galeria de Banksy en una ret de pa a un en e qu rt d’a r grans pe n ne ve totxos, i es an qu s quantitats de diner ta. as bh surten a su n, un l consell d’Islingto de rd no l de districte molts Londres, destina els grafitis r na diners a elimi considera ò, aix i t To . als il·leg la sy és art públic i se nk Ba que l’obra de na mi eli no ò aix r pe l, i pren com un rega s. posa que són seve mai obres que su

E S E M PR SY É S… TIU, NOU I «BAN K A E R C UE M E NT C O SA Q N T TOTAL E … U NA FRE SC LT POC CORR O M .» TROBO RTISTA A N U EN TISTA ST, AR IE N H IR – DAM

ÉS LEGA L? P E

E

«L’ART S’ HA INTE S E M PRE RE SSAT PE LS RE B E LS… DE BAN K [L’OB RA SY] É S E L TÍPIC A S U BVE R S IU, AIX RT Ò ÉS EL Q L’ART: E M PRE NYA U E FA R L’E STAB LI S H M E NT.» – WALD E MAR JA N U S ZCZA CRÍTIC K, D’ART

intar grafi tis no és teva en una paret que està proh s pot defi Regne Un ibit al nir it segons la Llei de aquells dib el grafiti com a la propie d anys m tat aliena issatges o uixos, gargots, de Molta gen tag t troba qu l 1971. e sc e riuen, ruix s que es pinten, són una a els grafitis en amb esp lteració d graven en e l’o rai o es sovint se’l parets o a s ha associ rdre públic i su ltres p a erfícies. A t a la cultu de bande l Regne U s i a cond ra qualsevol nit, a uctes anti pe socials. culpable d rsona a qui declarin e fer grafiti Mafiosos jubi lats empreso nar, multa s se la pot de Banksy r o obliga p re star serve a Londre ra is co (desembre des sego ns els dan munitaris, l y s 2007) Però que hagi ca hi ha fo usat. l’art de ca rmes de practicar rrer que só n legals. Alguns aju ntaments i algunes empreses pro altres estru porcionen parets o ct decorin am ures perquè es b grafitis, de manera que els art istes de ca rrer pugu mostrar la in seva obra . ens dubte pa Banksy s’h rt de l’obra de a fet il·leg Banksy ma nté molt b alment. en guarda secret de te la seva ide ntitat perq l sap que si uè la policia l’ atrapa seri processat. a

S

12

BANKSY_CAT_1-19.indd Banksy small format interior12 1-20.indd 12

«E L G RA PE RSON FITI E S PATLLA ES I ÉS E LS BÉ N S D’A U N S IG DE PÈ R LTRE S N E DE D DUA DE E SCOM CONTR POS IC IÓ OL… AC PROPIE TA I O STAR-S T PÚB LI DE S FIG E C U RAR-L A O PRIV A U NA A NO É ADA PE ART. O S R E L POTS E R QU E JO E NTE N É S ART C , PE RÒ D’E STA N O HAU P E R R PE RM RIA È S.» – M ICH AE L BLO EXALC OM BE R ALDE D G, E NOVA YORK

13

5/10/16 11:57 8:44 25/05/2016

BANKSY_CAT_1-19.indd Banksy small format interior13 1-20.indd 13

5/10/16 11:57 8:44 25/05/2016


LA CRISI DELS REFUGIATS

FER VOLEN UNA SA GNIA T ENS S ’UN «SOVIN MIGRA CIÓ É FILL D EL S ERA RENDIBLE D LA IM B O E J U E Q V S E SA E É O T R T S U M S E Ò A O R P S CR AÍS, PE ÉS L’EMPRE LARS EN IM E UN P L A PER E DÒ PPLE E QU IRIÀ. A 00 MILIONS D VA PERMETR 0 RANT S ES ITS.» N È U U IMMIG A MÉS DE 7. Q S R T TA ÉS PE AG ALS ES MÓN, P I SI EXISTEIX NTRÉS OMS E H L’ANY, E D Y JOVE BANKS

La crisi dels refugiats és una altra de les causes sobre les quals Banksy ha volgut cridar l’atenció i conscienciar la gent per mitjà del seu art. Una vegada tancada la seva instal·lació «Dismaland» (vegeu p. 38), Banksy es va encarregar que els materials de construcció utilitzats s’enviessin al camp de refugiats de Calais (França) per construir-hi refugis.

xer 16, va aparèi l gener del 20 ksy davant de Ban un mural de cesa de an fr a ad presenta l’ambaix Londres. Re a , ge id br ts gh Kni l musical ge femení de plorant, un personat u s, a qui es ve Els miserable un núvol que surt per que té als embolcallat s lacrimogen ga de t po d’un ge hi ha un at de la imat peus. Al cost llaça directament amb en codi QR que m uns què es veu co s un vídeo en ga cesos utilitzen ta en policies fran fe da tu ba una lacrimogen en giats de Calais. fu re un camp de tar en al es va pin L’obra origin temporal de ra una estructu ava part d’una rm fo ue q a fust rar al ue es va reti va bastida, i q le g o o G ò er P abans cap de poc. ra b l’o alitzar decidir digit er p muntada, i que fos des l’Street a e ur ve t o això es p View.

A

Després, al desembre del 2015, una obra de Banksy va aparèixer al camp de Calais. Representava Steve Jobs, el fundador d’Apple —una de les empreses més rendibles del món—, mort el 2011. Jobs era fill d’un sirià que va emigrar als Estats Units i Banksy va dir que l’obra estava pensada per fer notar els beneficis de la immigració.

24

BANKSY_CAT_20-48.indd 24 BANKSY SMALL FORMAT INTERIOR 20-48.indd 24

25

5/10/16 14:12 8:40 25/05/2016

BANKSY_CAT_20-48.indd 25 BANKSY SMALL FORMAT INTERIOR 20-48.indd 25

5/10/16 14:12 8:40 25/05/2016

Banksy, l'art trenca les regles  

Qui és Banksy? La seva obra es ven per milers d'euros, està penjada en algunes de les millors galeries del món i a les cases de molts famoso...

Advertisement