Page 1

S

S

LE

RE

ENTU AV d’ ALÍCIA

V IATGE

AIS DE LES M ERAVELLE AL

per pintar

Text de Lewis Carroll Il·lustracions de Good Wives and Warriors


p I —

e

serveix un llibre è u q ra

—va pen

sar Alícia—,

sense dibui

xos ni dià legs ?

Títol original Escape to Wonderland

Traducció Lluïsa Moreno Llort Coordinació de l’edició en llengua catalana Cristina Rodríguez Fischer Primera edició en llengua catalana, febrer de 2016 © 2016 Art Blume, S. L. Carrer de les Alberes, 52, 2.º 08017 Vallvidrera, Barcelona Tel. 93 205 40 00 Fax 93 205 14 41 e-mail info@blume.net © 2015 de les il·lustracions Good Wives and Warriors © 2015 Puffin Books (Penguin Random House), Estats Units ISBN: 978-84-9801-916-2 Depósito legal: B.2404-2016 Imprès a Tallers Gràfics Soler, Esplugues de Llobregat (Barcelona) Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra, ja sigui per mitjans mecànics o electrònics, sense la deguda autorització per escrit de l’editor.

WWW.BLUME.NET Aquest llibre s’ha imprès sobre paper manufacturat amb matèria primera procedent de boscos de gestió responsable. En la producció dels nostres llibres intentem, amb el màxim esforç, complir els requisits mediambientals que promouen la conservació i l’ús responsable dels boscos, en especial dels boscos primaris. Així mateix, en la nostra preocupació pel planeta, intentem utilitzar al màxim els materials reciclats, i sol·licitem als nostres proveïdors que facin servir materials el procés de fabricació dels quals estigui lliure de clor elemental(ECF) o de metalls pesants, entre d’altres.


— És ben curiós, tot això!


Era el Conill Blanc, que tornava amb un trot lent i mirava ansiĂłs al seu voltant, com si haguĂŠs perdut alguna cosa...


Viu la màgia de Les aventures

d’Alícia al País de les Meravelles amb aquest petit llibre per pintar, exquisidament il·lustrat, adequat per a totes les edats.

ISBN 978-84-9801-916-2

Preservem el medi ambient • Reciclem i reutilitzem. • Utilitzem paper procedent de boscos de gestió responsable.

9 788498 019162

Profile for Editorial Blume

Viatge al país de les meravelles  

per pintar

Viatge al país de les meravelles  

per pintar