Page 13

a-m¿-K-Z¿-i-\w-

2009 s^-{_-p-h-cn- 01˛14

13

C-¥y≥- kw-K-o-X-Øn-s‚- tem-I-kz-cwF.-B¿.-d-lv-am≥.- ]-cnN-b-s∏-SpØ-ep-It- fm- hn-ti-jW - ß - tfm- B-hi - yan-√m-Ø- C-¥y-≥- kw-Ko- X - - N-{I-h¿-Øn."Hm-kI -v m¿'- A-hm¿-Un-te-°p-≈- N-hn-´p]-Sn- F-∂p- hn-ti-jn-∏n-°m-hp-∂- "tKmƒU≥- t•m-_v'- ]p-ck - I v- m-cw- d-lav- m-\n-eqsS- B-Zy-am-bn- C-¥y≥- a-Æn-se-Øn."P-b-v tl-m'- F-∂p- Xp-Sß - p-∂- ln-µn- Km\-Øn-s‚- kw-Ko-XØ - n-\v- F.-B¿.-dl - vam≥- k-Ωm-\n-X\ - m-bt- ∏mƒ- B-Zc - n-°s∏-´X - -v C-¥y-bm-W.v - Im-cW - w- "…w- tUmKv- an-ey-s\-b¿'- F-∂- tlm-fn-hp-Uv- Nn{Xw- ]-db - p-∂X - -v C-¥y-≥- tN-cn-bn-se- IY-bm-Wv.- C-Xn-se- aq-∂p- Km-\ß - ƒ- lµn-bn-ep-≈X - m-W.v - A-`n-\b - n-®n-cn-°p-∂Xv- A-\n¬- I-]q¿- Dƒ-s∏-sS {]-ik - vX - t_m-fn-hp-U-v Xm-cß - f - pw.C-¥y-bp-sS- b-ik - v- d-lav- m-\n-eq-sStem-Ia- d- n-bp-tºmƒ- a-eb - m-fn-Iƒ-°p-ap≠v- G-sd- A-`n-am-\n-°m≥.- a-eb - m-fn-Ifp-sS- {]n-b-s∏-´- kw-Ko-X- kw-hn-[m-bI-\m-bn-cp-∂- B¿.-sI.-ti-Jd- n-s‚- a-I\mW--v d-la-v m≥.d-lv-am-s‚- kn-\n-am- kw-Ko-Xw- tI´p-Xp-Sß - p-∂X - -v "tbm-≤'- F-∂- a-eb - m-f-

hy-‡n-hn-ti-jwA-iz-XnNn-{X-Øn- e - q-sS-bm-W.v - "tbm-≤'-b° -v p-tijw- ]p-dØ - n-dß - n-b- "tdm-P'- (X-an- g- v,- lnµn-)- b-mW - -v d-la-v m- s- ‚- kw-Ko-Xs- Ø- temI-Ø-v ]-cn- N - n-Xa- m-°n-bX - .v - "Nn-∂- Nn-∂B-ssi'-, "Im-X¬- tdm-Pm-sh',- "]p-Xpsh-ssf- a-ssg'- Xp-Sß - n-b- tdm-Pb - n-seKm-\ß - ƒ- B-kzm-ZI - s- ‚- lr-Zb - a- n-Sn-∏pIƒ- sXm-´d- n-™v- C-∂pw- \n-e\ - n¬-°pI-bm-W.v 1966 P-\p-hc- n- B-dn-\m-W-v d-la-v m-s‚P-\\ - w.- X-an-g-v Ip-Spw-_Ø - n¬- ]n-d∂ - - F.B¿.-dl - av- ms‚- B-ZysØ- t]-cv- F.-Fkv.Z- n-eo-]I -v p-am¿- F-∂m-bn-cp-∂p.- kw-KoX-⁄\ - m-b- A-—s - \m-∏a- p-≠m-bn-cp-∂{]-Xn-`I - s- f- I-≠m-W-v d-la-v m≥- h-f¿-∂Xv.- Z-£n-Wm-aq¿-Øn,- tZ-hc - m-P≥,- A¿Pp-\≥,- _m-_p-cm-Pv- Xp-Sß - n-b- A-°m- e-sØ- {]ap-Jc - p-am-bn- C-S] - g- I - m≥- Ah-k-cw- e-`n-®- d-lv-am≥- \m-emw- h-bkn¬- X-s∂- ]n-bm-t\m-bp-sS- B-Zy-]mT-߃- h-ia- m-°n-bn-cp-∂p.- d-la-v m-\-v H≥]-Xp- h-bk - p-≈t- ∏m-gm-bn-cp-∂p- ]n-Xm-hns‚- a-cW - w.- ]n-∂o-S-v A-—s- ‚- ]n-bm-t\mhm-SI - b - v° - v- sIm-Sp-Øpw-,- {Sq-∏v- \-SØ - nbp-am-Wv- d-lv-am-\pw- A-Ω-bpw- Po-hn-®Xv.- ]-Xn-s\m-∂mw- h-bk - n¬- d-la-v m- ≥- C-

f-bc- m-Pb - p-sS- {Sq-∏n¬- Io-t_m¿-Uv- h-mb-\°m-c\ - m-bn.- ]n-∂o-S-v Fw.-Fk - .v h - n-iz\m-Y≥,- c-ta-iv- \m-bn-Up,- Ip-∂w-Ip-Snssh-Zy-\m-Y≥-,- F¬.-i¶ - ¿- Xp-Sß - n-bh - ¿s°m-∏w- Io-t_m¿-Up-am-bn- tem-I] - c- yS-\w- \-SØ - n.- C-tXm-sSm-∏w- e-≠\ - n-se{Sn-\n-‰n- tIm-f-Pv- Hm-^v- ayq-kn-°n¬-\n∂v- sh-kt-v ‰¨- ¢m-kn-°¬- ayq-kn-°n¬kvt- Im-f¿-jn-t∏m-sS- _n-cp-Zw- t\-Sn.1992 ap-X¬- d-la-v m≥- dn-°m-¿U - nw-K,v an-Ik -v nw-K-v kv‰- p-Un-tbm- \-SØ - p-∂p.- "]©-Xm≥- dn-°m¿-Uv- C≥'- F-∂- t]cmb- B- kv-‰-p-Un-tbm- h-f¿-∂v- C-∂v- Gjy-bn-se- X-s∂- G-‰h - pw- D-∂X - - \n-ehmc-Øn-se-Øn-\n¬-°p-I-bm-Wv.- d-lv-ams‚- B-Zy- kw-Ko-X- kw-hn-[m-\w- ]-ck - y߃,- Sn.-hn- Nm-\e - p-Iƒ,- tUm-Iy- p-sa‚dn-Iƒ- Xp-Sß - n-bh - b - s v- °m-s°- th-≠nbm-bn-cp-∂p.- A-Xn¬- ]-ck - y-Nn-{X-cw-KsØ- A-Xn-Im-b\ - m-b- cm-Po-ht-v a-t\m-\mWv- F.-B¿.-dl - a-v m-s\- a-Wn- c- X - \ -v Ø - n-\-v ]-cn-Nb - s - ∏-Sp-Øp-∂X - v.- a-Wn-cX - \ v- w- Nn{X-am-b- "tdm-P'-bneq-sS- d-la-v m-\n-se- kwKo-X- kw-hn- [ - m-bI - s - \- C¥y≥- N-e® - n{X-tem-Iw- A-dn-™p- Xp-S-ßn.- "tdm-P'bn-se- kw-Ko-XØ - n-eq-sS- an-I® - - kw-KoX-Øn-\p-≈- "c-PX - I - a- e - w'- d-la-v m-\-v kz¥am-bn.- ]n-∂o-S-v d-la-v m- \v- Xn-cn-™p-t\mt°-≠n-h-∂n-√.- "cw-Ko-e'- F-∂- Nn-{XØn-eq-sS- d-lav- m-≥- t_m-fn-hp-Un¬- Ac-tß-‰w- \-SØ - n.- hy-Xy-kX -v a- m-b- am-k-v a-cn-I- kw-Ko-Xh - p-am-sb-Øn-b- "cw-Ko-e'bn-se- Km-\ß - f - pw- kw-Ko-X- t{]-an-Iƒs\-©n-te-‰n.- Xp-S¿-∂v- "^-b¿-'- ap-X¬"Zu-Uv',- "I-`n- \- I-`n',- "Zn¬-sk',- "tUmen- k-Pm-sI- c-J\ -v '-,- "Xm¬',- "^n-k',- "eKm≥',- "km-Øn-b',- "bp-h',- "aw-K¬]msfi',- "Kp-cp',- "tPm-Y- A-I_ v- ¿',- "K-Pn\-n' h-sc-bp-≈- Nn-{X-ßf - n¬- d-la-v m-s‚am-ka-v c- n-I- kw-Ko-Xw- \n-d™ p-\n¬-°p∂p.d-la-v m≥- S-®p-≈- kw-Ko-Xw- t_m-fnhp-Un-s\m-∏w- X-s∂- X-an-g-v kn-\n-am- temI-Øn-\pw- k-z¥ - a- m-W.v - "tdm-P'- bv° - p-tijw- "t_mw-s_',- "Im-Xe - ≥',- "sP‚n¬am≥',- "C-¥y≥',- "Po≥-k'v ,- "t_m-bk -v 'v ,"C-{µ',- "an≥-km-c-I-\-hv',- "I-≠p-sImt≠≥',- "ap-X¬-h≥',- "in-hm-Pn',- "A-sse]m-bp-sX',- "I-≠p-sIm-t≠≥˛I-≠p-sImt≠≥'- Xp-Sß - n-b- \n-ch-[n- X-angv- Nn-{Xß-fn-epw- d-la-v m≥- kw-Ko-Xa- m-Wp-≈X - .v X-s‚- kz¿-Ko-b- kw-Ko-XØ - n-eq-sScm-Py-Øn\-IØ - pw- ]p-dØ - pw- P-\t- ImSn-If - p-sS- B-cm-[\ - - am-{X-a√ - - d-lva- m≥t\-Sn-sb-Sp-°p-∂X - .v - ]n-s∂-tbm- Cu- {]Xn`-bp-sS- t{]m-’m-l-\-Øn-\m-bn- cm-

Py-Øn-\I - Ø - pw- ]p-dØ - p-\n-∂pw- \n-ch - [n- A-hm¿-Up-If - pw- tX-Sn-sb-Øp-∂p-≠.v tdm-Pb - ° -v p-ti-jw- ho-≠pw- aq-∂p-Xh - W - tZ-io-b- k-n\ - n-am- A-hm¿-U-v d-la-v m-\-v e`n-°p-Ib - p-≠m-bn.- 1997˛¬- "an≥-km-cI - \-hv'-,- 2002˛¬- "e-Km≥'--,- 2003˛¬- "I-∂Øn¬- ap-Øa- n-´m¬'-- F-∂o- Nn-{X-ßf - n-

eq-sS-bm-bn-cp-∂p- A-X.v - t•m-_¬- ayq-kn°n-\p-≈- kw-`m-h\ - I - s- f- am-\n-®v kv‰- m¿t^-m¿-U-v bq-Wn-th-gk -v n-‰n- Hm-Wd- d- n- Ahm¿-Uv- \¬-In.- 2008˛¬- d-lav- m-s\- tXSn- {In-´n-kn-kv- t]m-bvk - v- A-hm¿-Uv- FØn.- A-h-km-\-am-bn- "…w- tUm-Kv- aney-s\-bd- n'-eq-sS- tKmƒ-U≥ t•m-_pw-

Hm-kvI - m¿- t\m-an-t\-j\ - pw- C-tXm-sSm∏w- an-I® - - kw-Ko-XØ - n-\p-≈- {]m-tZ-inI- K-h¨-sa‚ -v A-hm¿-Up-Iƒ- \n-ch - [ - nX-hW - - d-la-v m-s\- tX-Sn-sb-Øn-bn-´p-≠.v c-mP - yw- ]-fl{- io- \¬-In- B-Zc- n-®n-´p-≠.v sa-e-Un-bpw- A-Sn-s]m-fn- Km-\-ßfpw- X-\n-°-v H-cp-t]m-se- h-gß - p-sa-∂-v sXfn-bn-®n-´p-≈- d-lav- m≥- 2009˛¬- C-dß - m\n-cn-°p-∂- 11 kn-\n-a-Iƒ-°v- kwKo-X\n¿-hl - n-®p-Ig- n-™p.- C-tXm-sSm-∏w- taml≥-em-epw- Pm-°n-Nm- \ - pw- H-∂n-°p-∂- Nn{Xw- "\m-b¿-km-≥'- ˛- s‚ kw-Ko-Xh - pw- dlva- m-\m-W-v \n¿-hl - n-®n-cn-°p-∂X - .v - CuNn-{X-Øn¬- a-e-bm-fw,- Pm-∏-\o-kv-,- awtKm-fn-b- Xp-Sß - n-b- aq-∂p- `m-jI - f - n-emWv- Km-\ß - ƒ.Ne®n-{X- te-mI - Ø - -v D-bc- ß - ƒ- Iog-S° - p-∂X - n-s\m-∏w- a-‰p- k-wK - o-X- ]-≤Xn-If - n-epw- d-lva- m≥- X-t‚-Xm-b- ap-{Z-]Xn-∏n-®n-´p-≠v.- 1997˛¬- C-¥y-bp-sS- kzmX-{¥y-Zn-\-Øn¬- 50˛mw- hm¿-jn-I-Øn\v- A-t±-lw- C-d-°n-b- h-tµ-am-X-cwB¬-_w B- tZ-i`- ‡ - n- Km-\Ø - n-\-v ]pXn-sbm-cp- am-\w- \¬-In.- Xp-S¿-∂v- "P-\K-W-a-\'- Dƒ-s∏-Sp-Øn- sN-bv-X- B¬_-hpw- h≥-hn-Pb - a- m-bn-cp-∂p.- t]m-]-v Xmc-dm-Wn-am-cm-b- {_n-´W -v n- ]n-tb-gk -v n-gk -v ,v a-tUm-W- Xp-Sß - n-bh - c- p-sS- B¬-_ß - tf-°mƒ- hn-‰g- n-°s - ∏-´- B¬-_ß - f - pwF.-B¿.-dl - a-v m-\-v kz-¥a- m-W.v - d-la-v ms‚B¬-_ß - f - p-sS- C-cp-]X - -v tIm-Sn-bn-e[ - nIw- ]-I¿-∏p-If - m-Wv- tem-Iw- ap-gp-h\ - mbn- hn-‰g- n-™n-´p-≈X - v.kw-Ko-X- kw-hn-[m-\Ø - n-s\m-∏w- ]e- B¬-_ß - ƒ-°pw- kn-\n-am- ]m-´p-Iƒ°pw- d-lav- m- ≥- kz-¥w- kz-cw- \¬-In-bn´p-≠.v - h-tµ-am-Xc- w- B¬-_Ø - n-se- ]m´p-Iƒ,- Kp-cp- F-∂- kn-\n-ab - n-se- ]m-´pIƒ- Xp-Sß - n-b- Nn-e- D-Zm-lc- W - ß - ƒ- am{Xw-.- X-s‚- kw-Ko- X - Ø - n¬- d-lav- m≥- Xs∂- ]m-Sn-b- ]m-´p-If - pw- kq-∏¿- Uyq-∏¿ln-‰p-If - m-bn-cp-∂p.1989˛¬- aXw- am-dn- ap-…o-am-b-t∏mgpw- F.-B¿.-d-lv-am≥- X-s‚- kw-KoXtØm-Sp-≈- A-`n-\n-th-iw- a-d® - p-h® - n√.- X-_e - b - n¬- hn-kav- b - ß - ƒ- Xo¿-Ø"A-√m-cm-J'-tbm-Sp-≈- B-cm-[\ - - X-s‚t]-cn¬- {]-Xn-^-en-∏n-®v- "A-√m-cm-J- dlva- m≥'- F-∂- F.-B¿.-dl - a-v m-\m-bn.- ITn-\{- ]-bX - \ -v Ø - n-epw- B-flm¿-∏W - Ø - nepw- D-d® - p ap-t∂-dp-∂- F.-B¿.-dl - a-v m-\neq-sS- tKmƒ-U≥- t•m-_n-s\m-∏w- Hm-k-v Im-dpw- C-¥y-bn-se-Øn-bm¬- A-X-v "ssSw'-- am-Kk - n≥- Nm¿-Øn-b- "sa-mk - m¿´v- Hm-^v- a-{Zm-kv'- F-∂- \m-aw- A¿-∞]q¿-WX - b - n-se-Øpw.-

hm-b-\-

]o-Un-∏n-°p-∂- ]p-cp-j-∑m¿-°v- C-Sn-hmƒ!- Km¿-ln-I- ]o-U-\-Øn¬- \n-∂p-≈- h-\nXm- kw-c£ - W - - B-ISv- v,- 2005 (dq-fp-If - pw- a-eb - m-fhym-Jym-\-hpw.- !- ap-´-Øp- kp-[m-I-c≥- (ap≥- Pn√m- sk-j≥-kv- P-UP v- n-).- !- tI-cf - - ]m-Wn-\n- ]-_vfn-tj-gk v- v,- im-cZ- m-aµ - n-cw,- am-th-en-°c - - !- hn-e- 70 cq-].- !- {]-kn-≤o-Ic - W - w-:- c-≠mw- F-Un-j≥- 2009 P-\p-hc- n.-

hf- s- c- I¿-°i- - kz-`m-ha- p-≈- H-cp- \n-ba- a- mWv- 2005˛¬- ]m¿-e-sa-‚ v- ]m-km-°n-b- Km¿-ln-I]o-U\ - Ø - n¬- \n-∂p-≈- h-\n-Xm- kw-c£ - W - - \n-

_p-°v- sj¬-^vSn.-Fw.-sIb-aa- m-W-v ]p-kX -v I - Ø - n¬.- a-eb - m-fØ - n-epw- Cw-•ojn-ep-ap-≠v.- 2005 Hm-Kà - n-em-Wv- ]m¿-es - a-‚ v- _n√p- ]m-km-°n-bX - v.- 2005 sk-]‰v- w-_¿- 13˛-\p- cm-jv{S-]X - n- H-∏n-´p- \n-ba- a- m-bn.- ]-t£,- \n-ba- Ø - n-s‚A-\\ - y-km-[m-cW - X - zw- Im-cW - w- C-sXm-cp- k-a{- K\n-ba- a- m-bn-cn-°W - s- a-∂p-≈- e-£y-{]m-]X -v n-°m-bnG-sd- am-k-߃- Im-Øn-cn-t°-≠n- h-∂p.- A-Xn\m¬- 2006 H-Ivt- Sm-_¿- 26˛-\m-Wv- \n-ba- w- {]m-_ey-Øn¬- h-∂X - .v - N-´ß - f - p-sS- A-\\ - y-km-[m-cW - am-b- ku-jT-v h - h - pw- `m-h] - p-j° -v e - X - b - pw- sIm-≠-v `m-cX - k - {-v Xo-Iƒ- X≥- `m-hi - p-≤n-bp-sS- sh-◊b - ° -v -v a-t\m-lm-cn-X- h¿-[n-∏n-°p-∂- I-hN - - Io-co-Sß - f - mWv- Cu- \n-ba- Ø - n-se- Hm-tcm- h-Ip-∏pw- N-´ß - f - p-

sS- K-cn-ab - p-sW-∂-v {K-ŸI - m-c≥.- kv{- Xo-Is - f- ]-¶n´p- ]m¿-Ø- ]m¿-∏n-Sß - f - n¬- ]o-Un-∏n-°p-∂- ]p-cpj-∑m¿-°v- h-\n-Xm- kw-c£ - W - - \n-ba- w- H-cp- C-Snhm-fm-W.v hn-hn-[- tI-kp-If - p-am-bn- _-‘s - ∏-Sp-Ønbp-≈- ]p-kX v- Ø - n-se- Nn-e- hym-Jym-\ß - ƒ-:! Cu- \n-ba - w- A-\p-kc- n-®v- im-co-cn-Ih - pwssew-Kn-Ih - pw- B-b- Km¿-ln-I- ]o-U\ - ß - ƒ°v- ]p-dt- a- h-g° - p- ]-db - ¬,- \n-µn-°¬,- am-\kn-I- hn-ja- w- D-≠m-°p-∂- hn-[Ø - n-ep-≈- s]cp-am-‰w,- ]-cm-Xn-°m-cn-°p- Xm-X] -v c- y-ap-≈h - s - cssI-Im-cyw- sN-øp-sa-∂p-≈- `o-jW - n,- km-ºØn-I- Zp¿-hn-\n-tbm-Kw- C-h- Km¿-ln-I- A-Xn{I-aß - f - p-sS- ]-´n-Ib - n¬- h-cpw.! kv{- Xo-[\ - w,- A-Xn-s‚- t]-cn¬- ]n-∂o-Sv`¿-Øm-thm- A-bm-fp-sS- Ip-Spw-_mw-Kß - t- fmKm¿-ln-Ia- m-bn- ]o-Un-∏n-°p-∂X - pw- Ip-‰I - r-Xyam-bn-cn-°pw.! `¿-Øm-hp-am-bn- ]n-W-ßn-bm-epw- Km¿ln-I- ]o-U-\-Øn-\v- C-c-bm-b- `m-cy- ]-¶m-fn]m¿-Øn-cp-∂- ho-´n¬- \n-∂v- C-d-ßn-s°m-Spt°-≠-Xn-s√-∂v- \n-b-a-Øn¬- hy-h-ÿ- sNbvX - n-´p-≠.v ! A-]c - n-Nn-Xc- m-b- A-\y-tcm-S-v `m-cy- G-sd- t\cw- t^m-Wn¬- kw-km-cn-°p-∂X - pw- Ip-fn-ap-dn-bn¬H-Øn-cn- t\-cw- I-gn-bp-∂X - pw- `¿-Øm-hn-t\m-Sp-≈{Iq-cX - b - √ - .! {In-an-\¬- \-S] - S- n- \n-ba- w- h-Ip-∏v- 125 ]-cn-K-

- n-°W - s - a-∂-v `¿-Øm-hn-\-v ]-db - m-hpWn-°p-tºmƒ- c-≠p- a-X° - m-cm-sW-¶n-epw- G-sd- sSm-∏w- Xm-ak - .°m-ew- H-cn-SØ - -v H-∂n-®p- Xm-ak - n-®p- F-∂X - -v `m-cy- ∂-X√ ! Km¿-ln-I- ]o-U\ - w- an-°h - m-dpw- kz-Im-cy-XF-∂- \n-eb - n-em-bn-cp-∂p- F-∂v- Du-ln-°mw.-

! l¿-Pn-°m-cn-°-v kw-c£ - W - - sN-eh - -v \-eI -v m\p-≈- F-Xn¿-I£ - n-bp-sS- _m-[y-X- l¿-Pn-°m-cnhy-`n-Nc- n-®p- I-gn-bp-∂p- F-∂p- ]-db - p-∂X - p-sIm-≠-v C-√m-Xm-Ip-∂n-√.! hn-hm-lt - am-N\ - w- t\-Sn-b- `m-cy-°v- sN-eh - n\p- sIm-Sp-°p-∂p-sh-∂X - p- sIm-≠-v A-h¿- X-t∂m-

bn¬- \-S° - p-∂X - m-bX - p- sIm-≠v- km-£n- F-Xn¿I-£n-bp-tS-tbm- l¿-Pn-°m-cn-bp-tS-tbm- _-‘p-hmbn-t∏m-bn- F-∂X - p-sIm-≠v- A-hc - p-sS- sX-fn-hv- X≈n-°f - b - m-hp-∂X - √ - .{K-Ÿ-Im-c-s‚ -C-˛-sa-bn¬-:- msudhakaran77 @yahoo.com

Crossroad Vol 03 Issue 05  

Executive Editor: Thomas Mathai Karikkampallil

Crossroad Vol 03 Issue 05  

Executive Editor: Thomas Mathai Karikkampallil

Advertisement