Page 10

10

\¿-Ωw-

2009 s^-{_-p-h-cn- 01˛14

]p-©n-cn-®n-{XwXa- m-ipw- Iu-Xp-Ih- pw- B-I¿-jI- X- z-hpw- \n-d™ - F-{X-sb-{X- t^m-t´m-If - m-W-v C-˛s - a-bn-ep-If - n-eq-sS- Np-‰n-Øn-cn-bp-∂X - v.- hm-b\ - ° - m¿-°v- A-ßs - \-bp-≈h - t{Im-ktv- dm-Un-te-°v- A-b° - mw.- sX-cs - ™-Sp-Øh - - {]-kn-≤o-Ic- n-°pw.A-b-t°-≠- C-˛-sa-bn¬-:- photo.crossroad@gmail.com

A-]q¿-h- \n-an-j-߃Nn-e- ar-Kß - f - p-sS- Po-hn-XØ - n-se- A-]q¿-h- \n-an-jß - ƒ.\m-jW - ¬- tPym-{K-^n-I-v sX-cs - ™-Sp-Ø- an-I® - - t^m-t´m-Iƒ.(A-b® - p- X-∂X - :-v - am-b)- -

h-gn-tbm-cw-

^-en-X-Øp-≈n-Iƒ-

I-eym-W-s∏-Æn-s‚- sh-fp-Ø- h-kv-{XwsIm-®p-Ip-´n- H-cp- hn-hm-l- th-fb - n¬- A-Ωt- bm-Sv:- F-¥n-\m-W-v I-eym-Ws - ∏-Æ-v sh-fp-Ø- h-k{-v X-߃- [-cn®n-cn-°p-∂X - .v A-Ω:- - I-eym-Ws- ∏-Æn-s‚- Po-hn-XØ - n-se- G-‰h - pw- kt¥m-ja- p-≈- Zn-hk - a- m-bX - p-sIm-≠m-WX - .v Ip-´n- B-tem-Nn-®n-´:v- - A-Xp- i-cn,- I-eym-Ws - ®-dp-°≥F-¥n-\m- I-dp-Ø- kyq-´v- [-cn-®n-cn-°p-∂s - X-∂v- a-\k - n-embn.]nW - ß - n-t∏m-b- `m-cy-b° -v -v `¿-Øm-hn-s‚- I-Ø:-v - {]ntb,- F-s‚- lr-Zb - Ø - n-s‚- a-[p-ct- a.- \-Ωƒ- ]n-Wß - n- amdn- \n-∂-Xn¬- ]n-s∂- Rm≥- G-I-\m-bn.- \n-\-°p- Xn-cn®p- h-∂p- Iq-tS.- a-s‰m-cp-Øn-°pw- F-s‚- lr-Z-b-Øn-s‚hn-Sh - v- \n-IØ - m-\m-In-√.- \n-t∂-t∏m-se- a-s‰m-cp-hs - f- F\n-°v- C-\n- I-eym-Ww- I-gn-°m≥- e-`n-°n-√.- F-√mw- £an-®v- ]p-Xn-sbm-cp- Xp-S-°w- B-bn-°q-tS.- Rm≥- \n-s∂kvt- \-ln-°p-∂p.- \n-s∂- am-{Xw- Hm¿-Øv- `¿-Øm-hv.- Ip-dn∏v-:- \n-\-°v- tem-´-dn- A-Sn-s®-∂p- A-dn-™p.- A-`n-\-µ \ - ß - ƒ.-

amt- \-P¿-:- C-t∏mƒ- sXm-gn¬- \-eIv- m-\m-In-√.- C-hnsS- A-Xn-\p- X-°- tPm-en-bn-√..D-tZym-Km¿-Yn-:- A-Xp- i-cn- km¿,- Rm-\m-bn-cn-°pw- Chn-sS- i-cn-°pw- tbm-Pn-®-bmƒ.- F-s∂- \n-b-an-®m¬- Fs¥-¶¶ - n-epw- tPm-en- X-cW - s - a-∂v- Rm≥- tNm-Zn-°p-It- bbn-√.-

h° - o¬-:- ar-Xi - c- o-cw- ]-cn-tim-[n-®- k-ab - s - Ø-°p-dn®v- Hm¿-°p-∂p-t≠m-?tUm-IS-v ¿-:- t]m-Ãt-v am¿-´w- G-It- Z-iw- cm-hn-se- F-´c- bv° - m-W-v B-cw-`n-®X - .v h-°o¬-:- A-t∏mƒ- A-bmƒ- a-cn-®n-cp-t∂m-?tUm-IvS- ¿-:- C-√,- F-¥n-\m-Wv- Rm≥- t]m-Ãvt- am¿-´w\-SØ - p-∂s- X-∂-v A-¥n-®-v ta-ib - n¬- C-cn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p.tNmZ- yw-:- X-eI- p-Øn- \n-e° -v p-tºmƒ- c-‡w- X-eb - nte-°-v C-c® - p- I-bd- p-∂p.- F-∂m¬- Im-en¬- \n-e° -v p-tºmƒc-‡w- Im-en-te-°-v C-c® - p- h-cp-∂n-√.- F-¥m-W-v Im-cW - w.D-Øc- w-:- A-Xv- Im-ep-Iƒ- s]m-≈b - √ - m-Øp- sIm-≠mWv...]c- k - ] -v c- w- kvt- \-ln-°p-∂- bp-hX - o-bp-hm-°ƒ- hn-am\-Øn¬- \n-∂p- Nm-Sn- B-fl-l-Xy- sN-øm≥- Xo-cp-am-\n®p.- B-Zyw- bp-hm-hp- Nm-Sn-bt- ∏mƒ- bp-hX - n- ]n-t∂m-´p- amdn-bn-´p- ]-d™ - p.- kvt- \-lw- A-‘a- m-W.v - ]-Ip-Xn-°p- h-®p]m-cj - q-´v- Xp-d∂ - - bp-hm-hv- ]-d™ p.- kvt- \-lw- H-cn-°e - pwa-cn-°p-∂n-√.Xnc- t- °-dn-b- _-kn¬- H-cp- bm-{X-°m-c≥- s]-s´-∂vI-ÆS- ® - n-cn-°p-∂X - p- I-≠v- A-Sp-Øn-cp-∂b - mƒ-:- F-¥p- ]‰n-?- F-s¥-¶n-epw- A-kzm-ÿyw-?a-dp-]S- n-:- F-\n-°p- Ip-g∏ - s- am-∂p-an-√.- {]m-ba- m-bh - ¿- \nev° - p-∂X - p- Im-Wp-∂X - -v F-\n-°-v C-jS-v a- n-√.-

tdm-bn- ]n.- ]-t{Xm-kv-

Crossroad Vol 03 Issue 05  

Executive Editor: Thomas Mathai Karikkampallil

Crossroad Vol 03 Issue 05  

Executive Editor: Thomas Mathai Karikkampallil

Advertisement