Page 1

MAY, 2557/2014 VOL.1

คืออะไร?

ดิจิตอล ทีวี

FREE COPY


Editor Note

Are you ready for this? THAILAND 2014/2557 “DO NOT HESITATE TO FIGURE OUT WHAT’S YOUR SOLUTION TO LESS MINUTE TO FINISH YOUR WORK FAST & PERFECT FOR YOUR CONTENTS” “อย่าลังเล ที่จะค้นหา อะไรก็ได้ที่ จะทำ�ให้งานคุณเสร็จ รวดเร็ว และ ดีที่สุด สำ�หรับ Contents ของคุณ เพราะคู่แข่งคุณเป็น...ดิจิตอล ที่รวดเร็ว และอาจจะดี...ไม่แพ้คุณเช่นกัน” A NUCHA I CHA NVRA Anuchai Chanvra Editor-in-Chief

For more informations www.facebook.com/edithousethailand www.edithouse.tv www.digitaltvmagazine.com


Contents Digitaltv Magazine / May, 2557

PAGE 2 Editor-in-Chief Time Less Program PAGE 4-10 Digital TV All about Digitaltv's Idea in Thailand PAGE 12-18 Satellite TV What's Digital TV PAGE 20-26 Digital Faculty Digital Convergence PAGE 26-28 Production House Tiger Studio PAGE 30-36 New Face Model : Metploy PAGE 38-48 Cover Fashion Model : Bonus PAGE 50 Special Scoop www.ookbee.com PAGE 52-54 Top Pretty / MC Model : Ning PAGE 56-57 Digital Gossip

Magazine Download www.ookbee.com www.edithouse.tv

Editor-in-Chief : Anuchai Chanvra Editorial Head : Ittsawat Pintong Director : Krithsada Yoodee Photographer : O.P. Art director : O.P. Assistant Art di : Sutiphan Assistant editoral : Suwaree and Team

Edithouse Co., Ltd.

31/83 Ladprao1 Jompol Jatujak Bangkok 10900 email:edithouse@hotmail.com M.086 325 1213


Satellite TV

ดร.นิ พ นธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย

“ คุ ณ อาจไม่ ต้ อ งไปสนใจว่ า ที วี ดาวเทียมหรือทีวีดิจิตอล ถามว่า เเล้วคุณอยากดูอะไร ” 12

|

Sattellite TV

เรื่อง : ครูมาย ภาพ : o.p. art : aunz กองบ.ก. : su


“ อะไรคือโทรทัศน์ดาวเทียมครับ

เอาอย่างนีน ้ ะครับ ถ้าสมมุตวิ า่ คุณเป็นคนดูอยูท ่ บ ี่ า้ น แล้วมีทวี เี ครือ่ งหนึง่ คุณทราบไหมว่าทีวีช่องไหนเป็นดาวเทียม ช่องไหนเป็นเคเบิ้ล ถ้าสำ�หรับคนทั่วไปไม่ทราบครับ จำ�เป็นต้องทราบไหม อาจจะไม่จำ�เป็นต้องทราบครับ แต่คุณจะทราบใช่ไหมว่ารายการไหนคุณอยากดู ใช่ ถูกต้องครับ ” แล้วดิจิตอลมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องไปดูปี 2538 คนทีเ่ อาเข้ามาครัง้ แรกนะ เค้าเอามาเพือ่ ใช้ ในการสือ่ สารทางไกล ยิงขึน ้ ไปบนดาวเทียมแล้ว ส่งลงมาที่โรงเรียน ทุกวันนี้มีโรงเรียนที่รับได้ 3,000 กว่าโรงเรียน อันนั้นคือที่มาของดิจิตอล แล้วถามว่าแล้วพวกทีวีอื่นๆล่ะ ในปี 2540-43 ไม่มีดาวเทียม ไม่มีอะไร มีแต่เคเบิล แล้วเคเบิลทำ� อะไรล่ะ ก็คือเอาฟรีทีวีไปออกอากาศ และช่อง 9 ช่อง 5 ช่อง 3 เค้าก็เริ่มมีสตูดิโอที่เป็นดิจิตอล ตัง้ แต่ปี 2542 แล้วถามว่าทำ�ไม ก็เพราะทำ�เตรียม การรอ กสทช. นี่ ล่ ะ ถามว่ า ทำ � ไมต้ อ งไปทำ � ดิจิตอล เพราะดิจิตอลมีความชัดกว่า คมกว่า เก็บข้อมูลได้ดีกว่า ประหยัดกว่า ตั้งแต่ปี 2545 ก็เริ่มมีช่อง MVTV ส่งขึ้นดาวเทียม แบบเป็น ดิจต ิ อล ถามว่าทำ�ไมต้องเป็นดิจต ิ อล เพราะว่าส่ง แบบดิจิตอลได้ 16-18 ช่อง ในขณะที่ส่งแบบ อนาล็ อ กได้ ช่ อ งเดี ย ว ค่ า ใช้ จ่ า ยเลยถู ก กว่ า เป็น10 เท่า ก็เลยใช้อย่างนี้ พอขึ้นไปแล้วลงถึง บ้านทำ�ไมต้องมีกล่อง ก็แปลงกล่องจากดิจต ิ อล ให้เป็นอนาล็อก เพราะบ้านยังมีอนาล็อกอยู่ ถาม ว่าประเทศไทยวันนี้มีดิจต ิ อลหรือยัง มันมีมาตั้ง นานแล้ว แต่ว่าที่บ้านเค้ายังไม่ใช้กันก็ต้องไปหา กล่องนีม้ าแปลงสัญญาณ ส่วนเคเบิลเค้าก็แปลง จากต้นทางมา แต่ถ้าแปลงง่ายที่สุดคือก่อนเข้า

บ้านแล้วแปลง

ดิจิตอล ทีวีแตกต่างอย่างไรกับ โทรทัศน์ดาวเทียม ใน แง่ของกลุ่มลูกค้า วิ ธี ก ารส่ ง มั น ประหยั ด กว่ า ตั้ ง สิ บ เท่ า แล้ ว ใครจะส่ ง อนาล็อกล่ะ อันนี้คือการส่ง แต่ถามว่าแล้วดิจิตอลที่ พูดกันนี่พูดถึงอะไร เค้าจะมีคำ�ว่า terrestrial ซึ่ง terrestrial แปลว่าภาคพื้นดิน คำ�เต็มๆนั้นก็คือ Digital terrestrial televistion แต่เค้าพยายามตัดคำ�ว่า terrestrial ให้ดูเหมือนกับว่าทุกวันนี้มันคือทีวีดิจิตอล แล้วทีผ ่ า่ นมามันคืออนาล็อกทีฝ ่ า้ ๆไม่ชด ั มีทวี บี า้ นไหน ทุกวันนี้ฝ้า ไม่ชัดบ้าง ทั้งๆที่ทีวีที่บ้านเป็นอนาล็อก มี ไหม ก็ถ้ามี 10 บ้าน มีอยู่ 3 บ้าน ทำ�ไมผมถึงได้รู้ ก็ AC Nielsen บอกว่า 3 บ้านยังใช้เสาอยู่ อะไรที่เปลี่ยนเป็น กล่อง เค้าเปลี่ยนให้คุณแล้ว แต่ว่าบ้านคุณบังเอิญ ไม่ทันสมัย เค้าเลยเปลี่ยนให้เป็นอนาล็อกให้ดู ถามว่า ดิจิตอลมีแล้วไหมก็มีแล้ว high definition มีแล้วไหม ก็มีแล้ว มีคนพยายามส่ง เช่นผู้ให้บริการบางราย ถ้าดู รุน่ เก่านะ ก็ทำ�ดับๆติดๆ พอโทรไปก็บอก “เปลีย่ นกล่อง เลยไหมครับ” แล้วเค้าก็เอากล่อง high definition มา เค้าก็มี high definition ให้ดูอยู่ 10 กว่าช่อง แต่ high definition บางอันก็เอาของเก่ามาออก ซึง่ ก็ไม่คอ่ ยจะ high definition เท่าไหร่ นอกจากพวกใหม่ๆที่เป็น high definition ได้กค ็ อื การ์ตน ู ถามว่าคนแฮปปีท ้ จี่ ะ ทำ� high definition ไหมถ้าคุณมีเงินเยอะคุณทำ�ได้ Sattellite TV

|

13


ถ้าคุณมีเงินน้อยนะ สมมุติผมนั่งตรงนี้ คุณใช้ไฟ คุณ ถ่ายได้ แต่ผมไม่เรียก high definition นะ ถ้าคุณจะใช้ high definition คุณต้องเสียอีกประมาณ 20,000 นะ เพื่อทำ�ไฟให้ผมข้างหลัง ซึ่งนี่คือการลงทุน แล้วจำ�เป็น ไหมล่ะ ละครซิทคอม (situation comedy) ก็ไม่จำ�เป็น เพราะคุณถ่ายในห้อง ละครผีจำ�เป็น เพราะมันวิ่งมาแต่ ไกล มันหลอกกันมา มันต้องเห็น back เป็นกิโลๆ ต้อง ใช้ไปเป็นแสงเพื่อจะทำ�ให้มันมีเดป (Depth) บางอย่าง จำ�เป็น บางอย่างไม่จำ�เป็น แล้วทำ�ไมคนถึงตื่นเต้นกับไฮเดฟฟินิชั่น เหมือนที่เราตื่นเต้นหลายๆอย่างที่เค้ามี แล้วเราไม่มีนะ มันเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับ เพราะมันมี มาร์เก็ตติ่ง โปรโมชั่นที่แรง ก็ผม บอกมีตงั้ แต่ปี 2538 แล้วทำ�ไมทางไกลเค้าไม่ทำ�โปรโมชัน ่ ล่ะ 2545 ก็เริ่มใช้ 2542,2543 ก็เริ่มมีสตูดิโอแล้วทำ�ไม เค้าไม่พูดล่ะ เพราะถ้าเค้าพูดไปก็ยังไม่รู้ว่าคุณจะไปซื้อ อะไรมาใช้ เพราะว่าไอ้ตวั ดีไซน์เครือ่ งรับนี้ มันต้องมีแบบ ของมัน แล้วถ้าคุณดีไซน์แบบผิดก็ไม่รู้จะมีอะไรมาอีก แล้ว Samsung จะออกมาอีกหรือ ปล่าว 7-8 แบบ พอ ถ้าเค้าบอกว่า DVB-T2 มันก็จบไง เพราะว่า Standard-def ถ้ามันทำ�ดีที่สุดใน standard มันก็ชด ั อยูแ่ ล้ว เพราะเราไม่ตอ้ งการความละเอียดทีม่ าก ขนาดนั้นถูกไหมครับ แล้ว Hi-Def นี้ มันต้องใช้ความละเอียดมากกว่า standard ตั้งหลายเท่า ประมาณ 3 เท่าใช่ไหม ค่าใช้จ่าย ค่า ส่งขึ้นลง ทุกอย่างหนักหมด จำ�เป็นไหม? โปรดักชั่นก็เปลี่ยนไป... โปรดักชั่นก็เเพงขึ้นเป็นเท่านะ ผมเคยเอาดารามาถ่าย โฆษณาเนี๊ย ผมเสียเกือบล้าน แต่ในขณะที่ผมไปถ่าย testimonial ผมก็หมดเเค่หมื่น นั้นหมายความว่า Hi-Def นี้มันจำ�เป็นเป็นบางเรื่อง และ หมายความว่าทีวีดาวเทียมนี้ก็ยังไม่เน้นเรื่องของ HiDef เท่าไหร่ มันก็ต้องดูว่าคุณจะดูอะไร ซึ่งอันนั้นมันเรื่องของคนดู แต่ เ รากำ � ลั ง ไปวิ่ ง ตามเทคโนโลยี แต่ ถ้ า เราวิ่ ง ตาม 14

|

Sattellite TV

เทคโนโลยีมากๆ เรากลับมาดูว่าเค้าอยากดูอะไรก็จบ การเช็คเรทติง้ ของ รายการบนดาวเทียม ทำ�ได้อย่างไร? ขณะนี้ทางเราไม่ได้ทำ� แต่ทาง PSI เค้าทำ� เค้าใช้การฝัง ชิพในเครือ่ ง แล้วเค้าก็อา่ นได้เฉพาะคนทีใ่ ช้บริการของ PSI และ ACNielsen เค้าก็ทำ�มาจากอนาล็อกเดิม แล้ว ก็เค้ามาทำ�ให้กับดาวเทียม แต่ก็มีคนเชื่อมั้งไม่เชื่อมั้ง เพราะดาวเทียมมันเยอะแล้วมันจะอ่านยังไง แล้วก็ต้อง มาคุยกันว่าพอถึงรุ่นใหม่จะทำ�กันอย่างไร สำ�หรับอีก 24 ช่องทีจ่ ะเกิดมา ดาวเทียมอีก 700 ช่อง แล้วของเดิม อีก 6 ช่อง ตกลงแล้วจะทำ�อย่างไร เพราะว่าถ้าฐาน เปลี่ยนมากๆ เอเจนซี่ก็จะงงมากขึ้น สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม จะมีกลยุทธ์อะไรสำ�หรับ ผู้ ที่สนใจผลิตรายการบนดาวเทียมเช่น ราคาที่ถูกลง หรือนโยบายอื่นๆ คุณจะผลิตรายการรายการหนึ่ง คุณตัดสินใจว่าจะ ทำ�อะไร แล้ว position ของคุณต้องชัด แล้วต้องดูว่า position ของคุณเข้ากับช่องนั้นได้ไหม แล้วรายการทีเ่ ป็นคาเรคเตอร์ของดาวเทียมควรจะเป็น รายการประมาณไหน ผมก็ตอบไม่ได้นะ แต่ตอบได้ว่ามันเกิดยังไง ดาวเทียม นี้ เ กิ ด 2538 แต่ ว่ า มั น อยู่ ต ามโรงเรี ย น ต่ อ มาเมื่ อ ลิขสิทธิ์ขายกันยากขึ้น เค้าอะไรกันไม่ได้ เทคโนโลยีมา ใหม่ๆ เอ็มวีทีวี ก็เริ่มทำ�ช่องของตัวเอง ทำ�รายการ บันเทิง ซึ่งขณะนั้นของเอ็มวีทีวี ยังเป็นสัญญาณของเพื่อน บ้านหรือเปล่าครับ เราอย่าไปพูดอะไรอย่างนั้น เดี๋ยวมันไปอีกเรื่องซึ่งมัน คนละเรือ่ ง ก็ตอ้ งดูวา่ มีคนดูหรือปล่าว สิง่ แรกที่ ผมพูด กับอาจารย์ของผมว่า เราต้องมีรายการเด็ดๆของเรา สัก 2 ชั่วโมง ไม่งั้นคนไม่ดู เพราะเค้าไม่รู้ว่าจะเปิดมาดู อะไร แล้วเราค่อยขยาย แล้วเราก็พยายามไปหารายการ มา ก็ไม่ได้ จนกระทั้่ง กันยา 2548 ถูกเตะออกจากช่อง 9 ก็มาพูดที่นี่ AS TV ก็ถึงได้ดังปลายปี 2548 แล้วก็ 2 ชั่วโมงแค่นั้นเองที่เริ่มต้น พอมันเริ่มดังมากรัฐบาลก็ เริม่ ไม่ชอบ ก็ไปให้ผวู้ า่ นายอำ�เภอ ตำ�รวจปิดเคเบิล พอ


“ คนดูไม่ได้สนใจนะว่าคุณจะส่งมาทาง ไหน เค้าสนใจว่า..จะได้ดูในสิ่งที่เค้าชอบ ”

Sattellite TV

|

15


เดือนธันวา 2548 แทบจะไม่มีเคเบิลดูว่าคุณสนธิพูด อะไรในวันศุกร์ ซึง่ คนทีด ่ ไู ด้กต ็ อ้ งดูจากจานดาวเทียม นี้คือพวกที่ 1 พวกที่ 2 คือต้องมีอินเตอร์เน็ต แล้วยิ่ง เคเบิลถูกสัง่ ปิดมากเท่าไหร่จานยิง่ ขายดี แล้วคุณรูแ้ ล้ว นะว่าคุณจะทำ�รายการยังไง ไปเข้าช่องไหน คุณอาจจะ เข้าช่องหนึ่งแล้วมีคนดูเต็มเลย ในขณะที่ไปเข้าอีกช่อง ไม่มคี นดู ผมมีตวั อย่าง Bill cosby ดังมาทัว่ โลก ซึง่ เป็น หนังเรื่องเดียวที่ผมซื้อมาแล้วตกม้าตายในเมืองไทย เลยทำ�ให้ผมรู้ว่าการที่เราจะซื้อมาเราต้องดูรากภาษา comedy ฝรั่งถ้าเป็น comedy เเบบท่าทางอย่างชาร์ ลีแชปลิน แต่ไม่ใช่ตลกคำ�พูด เพราะว่ามันคนละภาษา วัฒนธรรมมันไม่เหมือนกัน ปัจจุบัน อัตราโฆษณา ทีวีดาวเทียม เป็นอย่างไร ราคา เท่าไหร่ เมื่อเทียบกับ Free Tv และ Cable TV เมื่อเค้าต้องการสื่อโฆษณาไปให้คนรู้ เพราะฉะนั้นเค้า ก็ต้องดูว่าอะไรคุ้มกับอะไร ซึง่ วิธีการดูก็คอื เอาราคาที่ คุณตั้ง หารด้วย เปอร์เซ็นต์คนดู เค้าก็จะทราบว่าอัน ไหนถูกกว่าอันไหน ดาวเทียมมันก็ไม่ได้ถูกกว่าฟรีทีวี เราก็บอกว่าดาวเทียมเนีย ๊ มันไม่ใช่ Mass Communication แต่มันเป็น Secment Communication ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเอามาหาร Mass แล้วคุณได้หัว ล่ะ 5 บาท ไม่ได้แปลว่าคุณถ่ายได้ 10 บาทนะ แต่ถ้า สมมุติคุณถ่ายได้ 10 บาท คือคุณลง 5 บาท คุณได้ 10 บาท แต่ของเราคนดูคนเดียว หัวเดียวก็ 5 บาท อันนั้น 5 คน อันนีค ้ นเดียว แต่คณ ุ ถ่ายได้เท่ากัน เพราะอำ�นาจ การซือ้ ของเรานีเ่ จาะจงกลุม ่ มากกว่า แต่อน ั นีค ้ ณ ุ ต้อง identify ให้ได้ วิธีการ identify ง่ายๆ ก็คือจัดโปรโม ชั่น เช่น ซื้อวันนั้น-วันนี้ แถมอันนั้นอันนี้ แล้วดูซิว่าลง ทัง้ ฟรีทวี ี ลงทัง้ ของเรา ใครจะโทรมาหาคุณมากกว่ากัน อั น นี้ เ ป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ไหมครั บ ที่ ก ารทำ � สิ น ค้ า ใน ลักษณะนี้จะเยอะในช่องดาวเทียม ใช่ คือในฟรีทีวี นี่ เค้าเพียงแต่กระตุ้นให้รับรู้ว่าสินค้า เค้าคืออะไร เมื่อคุณไปถึงตลาดคุณต้องมานั่งอ่าน แต่ เค้ามีให้อา่ นทัว่ ประเทศซึง่ มันง่ายต่อการศึกษา ในขณะ 16

|

Sattellite TV

ที่เงินเล็กๆ คุณไม่มีโอกาสไปวางทั่วตลาด ไม่มีใครเค้า มานัง่ อ่านของคุณได้ คุณก็ตอ้ งอ่านให้เค้าฟัง เพราะมัน ไม่มสี นิ ค้าให้อา่ น เพราะฉะนัน้ คุณถึงจำ�เป็นต้องมาอ่าน ให้เค้าฟังทางทีวี นั้นก็เพราะคุณไปหาตามตลาดไม่ได้ แล้วถ้าเราจะ identify ย่อยลงไปว่า กลุม่ ผูซ้ อื้ ของกลุม่ ดาวเทียมมักจะเป็นประมาณไหน มีทุกกลุ่ม สิ่งสำ�คัญที่สุดในการทำ�ทีวีหรือทำ�สื่ออะไร ก็ตามคือเราต้องจับพฤติกรรมกลุ่มผู้รับสารของเรา ให้ได้ เข้าถึงเค้า ได้ด้วยวิธีไหน แต่ถา้ ดู ณ ปัจจุบน ั ผมว่าดาวเทียมนีก ่ ม็ อี ยูห่ ลายช่อง ที่มีคาเรคเตอร์เหมือนทีวี เค้ามีหลายช่องที่มีความรู้สึกว่าเค้าเป็น Mass ไง รูปแบบรายการต่างๆ บนดาวเทียมจะเป็นอย่างไร หาก กสทช. เข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีได้ตามกฏหมาย ถ้าพูดให้กว้างทีส่ ด ุ เลยคือ ทุกอย่าง ที่ออกมาต้องไม่เป็นเท็จและไม่ทำ�ให้เข้าใจผิดในสาระ สำ�คัญ เช่น คุณจะบอกว่าคุณจะออกสื่อข้างเดียว ใน รัฐธรรมนูญมีไหมว่าให้ออกสองข้าง มีตรงไหน? แต่วา่ ถ้าคุณเอาเรื่องของคนที่เลวมากๆของคนคนหนึ่งมา ออก ก็พยายามหาด้านที่ดีของเขามาออกด้วย กสทช. กับทีวีดาวเทียม มีแนวทางการทำ�งานร่วมกัน อย่างไร? ต้องดูว่ากสทช. มาทำ�อะไรกับทีวีดาวเทียมได้ไหม ก็ ต้ อ งบอกว่ า ที วี ด าวเที ย มเนี่ ย เป็ น ที วี ที่ แ พร่ ภ าพ กระจายเสียงในเมืองไทยก็ได้ ต่างประเทศก็ได้ พอไป ต่างประเทศมันก็จะเป็นในเรื่องของ international จะ ไปคุมได้อย่างไร แต่กสทช. ก็ยังมีบทจำ�กัดอีกจุดหนึ่ง ทีส่ ามารถทีจ่ ะมองได้วา่ ในเมือ่ เขาคุมโทรคมนาคม มัน ก็แปลว่าสิ่งที่ลงมาในเมืองไทยแล้วเพียงเครื่องรับมัน เป็นโทรคมนาคมหรือเปล่า เขาก็พยายามตีความว่าใช่ อย่างพวก platform ต่างๆ แล้วเขาทำ�อะไรกับเรา อย่าง มากเขาก็อนุญาตให้เราประกอบกิจการนี้ได้โดยที่เขา รู้เขาเห็น แบบเดียวกับขณะนี้ ไม่มี พรบ. อะไรควบคุม เครื่องสำ�อางที่ไม่เป็นพิษ แต่คนทำ�เครื่องสำ�อางไปจด แจ้งไว้ ถ้าไม่จดแจ้งเดี๋ยวจะถูกตรวจ


“ ทีวีดิจิตอลเข้ามาแล้ว เขามาเป็น คู่แข่งหรือเปล่า ผมบอกว่าเปล่า ”

Sattellite TV

|

17


คนดูจากนีไ้ ปจะได้รบั การเปลีย่ นแปลงอะไรบ้างจาก ทีวี ดาวเทียม (ภาพรวม) ปีนเี้ ป็นปีทที่ วี ด ี าวเทียมเองก็ตอ้ งหันมาดูคณ ุ ภาพของ ตัวเอง หันมาสร้างภาพจำ�ให้กับตัวเองให้มากขึ้น ถาม ว่าถ้าคุณมีแต่คุณสร้างหมู่บ้านนี้ให้ใหญ่ขึ้น มีคน อยากดูทวี มี ากขึน ้ แต่เขาจะไปดูอน ั ใหม่หรือดูของคุณ อยู่ที่ว่าคุณมีอะไรให้เขาดู แสดงว่าทาง ดร. ยังเชื่อว่า ตลาดคนดูจะขยายมากขึ้น ตลาดคนดูจะขยายมากขึ้น เพราะเมื่อก่อนนี้คนคิดว่า ดูละครอย่างเดียวก็พอ แต่เราก็พยายามทำ�มาตั้งแต่ปี 53 เราอยู่ในโลกไร้เสา จนกระทั่งคนดูกว่า 10-20%

18

|

Sattellite TV

ตอนนี้คนไปอยู่ในโลกไร้เสากว่า 70-80% อันนั้นคือ สิ่งที่เราทำ� ถามว่าวันนี้ กสทช. พยายามจะให้คนกลับ มาเสียบเสา เพื่อจะดูทีวีดิจิตอล ทำ�ได้ไหม ทำ�ได้ แต่จะ ดูได้เพียง 24 ช่อง ถ้ากลุม่ ทีด ่ แู ค่ 24 ช่อง เขาก็หยุดได้ที่ 24 ช่อง แต่กลุม่ ทีด ่ มู ากกว่า 24 ช่องเขาก็จะไม่สน กลุม่ ทีอ่ ยากจะดูอะไรทีไ่ ม่ได้ดก ู ต ็ อ้ งไปเอาคลืน ่ สัน ้ มาดู ต้อง ติดจานมาดู เขาก็ดอู ย่างเดิม อีกหน่อย Youtube อาจ จะเป็นเรื่อง 1 เลยก็ได้ อาจจะมี Thai Youtube พอเปิด มาเจอแต่เรื่องมันๆ ทุกอย่างอยู่ที่ถ้าเราทำ�อะไรตรงใจ ที่เขาอยาก ไปได้แน่นอน ทุกอย่างอยู่ที่เหตุหมด แต่ละ เรือ่ งแต่ละเรือ่ งมันอยูท ่ ด ่ี ไี ซน์ ครีเอทีฟ โพซิชน ั่ ต้องเป๊ะ.


Sattellite TV

|

9


Digital Faculty

“ เพราะว่าที่นี่หอการค้า คุณเรียนมีเดีย คุณก็ตอ้ ง ทำ�ธุรกิจเป็น -”ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำ�เร็จ คณบดีคณะนิเทศศาตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

20

เรื่อง: KruMind ภาพ : o.p. art : aunz กองบ.ก. : su

|

Digital Faculty


ทีมงานมีโอกาสได้แนะนำ� Digitaltv Magazine ของเรากับอ.รุ่งรัตน์ เลยได้พูดคุยเรื่องพูดถึงดิจิตอล แม็กกาซีนของคณะที่ม.หอการค้าว่า...หอการค้าได้ทำ� อย่างนี้มาได้ซัก 2-3 ปี แล้วก็เอาไปไว้บนออนไลน์กับอีก ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพดิจิตอล เราก็จะ มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ และตัวที่เราพยายามจะผลัก ดันคือในเรือ่ งของหลักสูตรวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ที่ ก่ อ นนี้ ถ้ า จะเรี ย นวารสารศาสตร์ ก็ ต้ อ งเป็ น สื่ อ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารก็ตอ้ งทำ�เป็นเล่ม พอช่วงปี 2555 เราก็ปรับหลักสูตรใหม่เราก็มาสอนให้เป็นวารสารศาสตร์ คอนเวอร์เจนซ์ ซึง่ ตรงนีถ้ า้ นักศึกษาเข้ามาเรียนก็คอื ต้อง สามารถทำ�งานข่าวได้ทกุ ๆ platform นักศึกษาทีเ่ รียนเอก นี้ต้องเฉลียวฉลาดในเชิงข่าว แล้วก็มีฝีมือในการเขียน การนำ�เสนอ ต้องกระตือรือร้นมาก ต้องรวดเร็ว และก็ตอ้ ง อึดด้วย ซึง่ ใช้คณุ สมบัตเิ ยอะทีเดียว ก็เลยเป็นเอกทีอ่ าจจะ มีนกั ศึกษาไม่มากนัก ไม่ถงึ 100 คน แต่วา่ เอกนีบ้ งั เอิญโดด เด่นค่ะ เนื่องจากที่นี่โชคดีที่ได้อาจารย์เก่งมากมาควบคุม การเรียนการสอนวิชาเกี่ยวกับทำ�ข่าว และก็หนังสือพิมพ์ ก็ได้รางวัลของสมาคมนักข่าวและก็ของสถาบันอิสระ เป็น รางวัลที่เรียกว่า “พิราบ” พิราบน้อย พิราบยูนิเซฟ พิราบ ดิ จิ ต อล ซึ่ ง ก็ ต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น ปี ที่ 9 แล้ ว ค่ ะ แล้ ว ก็ หนังสือพิมพ์ตดิ อันดับทุกปี ถ้าไม่ชมเชยก็ดเี ด่น ปีทเี่ เล้วก็ ดีเด่น ปีนี้เราได้ชมเชย แต่ข่าวเราดีเด่นมาตลอดค่ะ และ อาจารย์มานะ ท่านเชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียคะ โดย เฉพาะโซเชียลมีเดียในเรือ่ งของงานข่าว แล้วก็บทบาทของ โซเชียลมีเดียที่มีประเด็นกับทางสังคมหรือว่าการสื่อสาร ทางด้านการตลาดด้วย คือ อ.มานะ จะช่วยดูแลในกลุม่ วิชา ทีเ่ ป็นสือ่ ใหม่เพือ่ การสือ่ สารทางการตลาด คือความทีเ่ ป็น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ เราจะมีปรัชญาหลักในเรื่องของ การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ใน ด้านธุรกิจ ”

ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนปรัชญาที่มาจากสภาหอการค้า ถึงแม้จะเป็นนิเทศศาสตร์ ถึงแม้จะเรียนเรือ่ งมีเดียแต่สว่ น หนึ่งก็ต้องมองเห็นบทบาทที่ไปสนับสนุนในเชิงเศรษฐกิจ เราก็มเี อกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ซึง่ อ.มานะ ดูแล หลักสูตรนี้ แล้วก็มีเอกการระจายเสียงเเพร่ภาพก็คือ โทรทัศน์วิทยุซึ่งตอนนี้ก็ปรับเพื่อจะให้รองรับกับเทรนด์ ของทีวี แล้วก็เราเน้นไปที่ผลิตรายการ และก็เอกใหม่ที่ กำ�ลังจะเปิดก็คอื ภาพยนตร์ดจิ ติ อล แต่ทนี่ ที่ กุ ๆเอก นศ.จะ ต้องเรียนวิชาที่เป็นเรื่องของการจัดการธุรกิจเพราะว่าที่

นี่หอการค้า คุณเรียนมีเดีย คุณก็ต้องทำ�ธุรกิจเป็น ตกลงเเล้ว หอการค้า นี่ใครเป็นเจ้าของครับ หอการค้าไทยเป็นเจ้าของค่ะ เป็นสมาคมหอการค้า ใช่คะ่ เป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจจากองค์กรต่างๆพอ ขึน้ มาเป็นหอการค้าไทยจะมีสภาหอการค้าไทยแล้วก็ทา่ น ทีเ่ ป็นประธานสภาหอการค้าไทยก็จะต้องมาดำ�รงตำ�แหน่ง เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยอัตโนมัติ จริงๆมีมูลนิธิหอการค้าไทยนะคะเป็นเจ้าของ คือบริหาร โดยกรรมการมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นของตระกูลใดตระกูล หนึ่ง ส่วนผลกำ�ไรจากการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยก็จะให้นำ�กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย เช่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยส่งอาจารย์ไป เรียนปริญญาเอกโดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งก็ผลักดัน มากเกื อ บ 200 คนแล้ ว ก็ ไ ปแล้ ว ก็ ก ลั บ มาพั ฒ นา มหาวิทยาลัย อย่างตอนนี้คณะนิเทศฯเองมีอาจารย์วุฒิ ปริญญาเอกเกิน 50 % นะคะ แต่เราก็รู้ว่าในความจริงการ จะสอนเด็ ก ปริ ญ ญาตรี นี้ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งการอาจารย์ วุ ฒิ ปริญญาเอกเสมอไป เราต้องการอาจารย์ที่เป็น professional มากกว่า ก็เคยคุยกันในบรรดาอาจารย์ อันนี้แชร์ กันสนุกๆ เราก็มองกันว่าจริงๆเรียนนิเทศศาสตร์ เครื่อง มือเป็นตัวเสริมนะ สิ่งสำ�คัญอยู่ตรงที่คุณต้องเป็นคนคิด เป็น คุณต้องเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ คุณต้องเป็นคน เล่าเรือ่ งเก่ง ต้องรูจ้ กั ผูช้ ม แต่ทนี่ เี่ ด็กสมัยนีพ้ อมาถึงปุบ๊ ก็ มาสนใจเครื่องมือว่าจะมีอะไรให้จับให้เล่น แต่เราก็คุยกัน ว่ามันไม่ตอ้ งลงทุนเยอะในเรือ่ งอุปกรณ์เครือ่ งมือหรอก แต่ ให้สอนเค้าคิดเป็น ซึ่งอันนี้สำ�คัญกว่า เห็นด้วยในเรื่องความคิดว่าสำ�คัญมากครับ เป็นเหมือนหัวใจเลยค่ะ เรื่องความคิดสอนกันไม่ได้จริงๆ ใช่คะ่ ส่วนหนึง่ เพราะเค้าอ่านน้อย พออ่านน้อยคนเราก็จะ ไม่ค่อยสังเกตอะไร แล้วก็ต้องฟัง ฟังแล้วก็ต้องเก็บไปคิด เพราะฟังแล้วก็จะได้เรียนรูป้ ระสบการณ์จากคนอืน่ คือตัว เองทำ�งานบริหารและก็สอนด้วย ที่นี่ก็ได้รู้จักเด็ก เข้าใจ เด็กด้วย นอกจากคุยกับเด็กที่เรียน ก็มีโอกาสได้ทำ�โฟกัส กรุป๊ กับเด็กทุกเอก ทุกชัน้ ปี คือพอคุยกับเค้าเเล้วทำ�ให้รคู้ ะ่ ว่าเด็กๆเค้าคิดอะไรกันอยู่ เด็กมีอะไรหลายอย่างทีน่ า่ สนใจ บางเรื่องก็ได้เเก้ไขปัญหาให้เค้าด้วย บางเรื่องก็ได้กระตุ้น ให้เค้าตื่นตัวมากขึ้น เหมือนเป็นการสร้างคาเรคเตอร์ซึ่งสำ�คัญกว่าหน้าตา จริงค่ะ เดี๋ยวนี้ก็ทำ�ได้กันหมดนะ ต้องปลูกฝังความเชื่อให้ เค้าเหมือนกันค่ะ เพราะว่าเด็กส่วนหนึ่งก็บอกว่ามาเรียน ทางด้านนีต้ อ้ งหน้าตามาก่อน โดยเฉพาะสาขาทีน่ า่ เห็นใจ Digital Faculty

|

21


“ รูเ้ ท่าทัน คือความเฉลียวฉลาดทีจ่ ะใช้ สื่อ ที่จะฟัง จะดู ทั้งฉลาดที่จะประเมินได้ ว่าอะไรเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง เรื่อง ของข้อคิดเห็น เรื่องของความรู้สึก ”

22

|

Digital Faculty


มาก อย่างด้านพีอาร์ เค้าก็จะนึกว่าเรียน พีอาร์ คือต้องไป เป็นพีอาร์ อะไรที่สวยๆ เหมือน receptionist อะไรแบบนี้ เราก็บอก No! จริงๆคุณต้องเรียนเรื่อง strategy ซึ่งยาก ทีส่ ดุ เลย คือเป็นคนต้องคิดเก่งมาก คือเราก็พยายามทำ�ให้ เค้าเห็นว่าเรื่องพีอาร์นี่ไม่ได้แค่เรื่องหน้าตา หรือว่าบาง คนก็จะไม่เข้าใจก็บอกว่า “ผมเป็นคนชอบพูด เลยมาเรียน” อาจารย์สอนอะไรบ้าง พี่สอนพวกสื่อสารองค์กร พวกที่เกี่ยวกับแนวพีอาร์ พวก corporate, communication, corporate brand อะไรพวก นี้ค่ะ เป็นเชิง strategic ซึ่งจะไม่ใช่ด้าน media production ผมว่าเรื่องสื่อดิจิตอล เรื่องทีวี มันเป็นเรื่องสำ�คัญมาก ใช่ค่ะๆ มันพลิกพฤติกรรมหมดเลยนะคะ ทั้งพฤติกรรมผู้ บริโภค ทั้งพฤติกรรมผู้ผลิตสื่อเอง แล้วก็ตัวเยาวชนเองก็จะได้ประโยชน์และโทษจากตรงนี้ เยอะมาก ใช่ ค่ ะ ปั ญ หาอั น หนึ่ ง ที่ ห่ ว งมากคื อ การรู้ เ ท่ า ทั น เป็ น ประเด็นวาระเเห่งชาติเลยคะ อยากให้อาจารย์ขยายความคำ�ว่ารู้เท่าทันหน่อยครับ จะเรียกว่าเป็นความเฉลียวฉลาดทีจ่ ะใช้สอื่ พูดแบบง่ายๆ เป็นภาษาทัว่ ไป “รูเ้ ท่าทัน คือความเฉลียวฉลาดทีจ่ ะใช้สอื่ ทีจ่ ะฟัง จะดู ทัง้ ฉลาดทีจ่ ะประเมินได้วา่ อะไรเป็นเรือ่ งของ ข้อเท็จจริง เรื่องของข้อคิดเห็น เรื่องของความรู้สึก” ใคร เป็นคนส่งมาให้ อันนี้มันมีคุณค่ายังไงกับตัวเอง หรือต่อ ส่วนรวม แล้วอันนีถ้ า้ เราจะต้องมาเป็นคนตีความแล้วเอา ไปถ่ายทอดต่อ เพราะด้วยความที่โซเชียลมีเดียมัน just click to share เราก็สามารถใช้วิจารณญาณที่จะตัดสินใจ ได้ว่าเราควรที่จะทำ�ตัวเป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดสิ่งเหล่า นีอ้ อกไปสูค่ นอืน่ หรือเปล่า ฉะนัน้ การทีเ่ ขาจะมีความเข้าใจ ในตรงนี้ทั้งกระบวนได้ก็ถือว่าโอเค เขาน่าจะรู้เท่าทันว่า ควรจะรับสือ่ อันไหน คือบางทีเราก็ปดิ กัน้ ไม่ได้นะคะ อย่าง เราแค่อา่ นไลน์ คือมันเปิดมาแล้วเราก็ตอ้ งอ่าน แต่พออ่าน เสร็จก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะประเมินมันอย่างไร อันนี้คือข้อเสียในยุคดิจิตอล ใช่ไหมครับ คะ คือว่าข่าวสารมันเร็ว เร็วเกินกว่าที่คนจะได้มีเวลาทัน ตั้งตัว ผมอยากให้อาจารย์พดู ถึงข้อดีในยุคดิจติ อลทีวที จี่ ะเกิดขึน้ ถ้าเป็นประชาชนทัว่ ไป หรือเยาวชนก็แล้วแต่นะคะ มันเปิด โลกของเขาน่ะค่ะ คือเขามีโอกาสที่จะเรียนรู้โลกที่กว้าง และก็ง่ายขึ้นผ่านทางช่องทางที่ unlimited แล้วก็ในแง่ เทคนิคมันจะคมชัด มีชอ่ งทีวเี พิม่ ขึน้ อันนีก้ ค็ อื เรารูก้ นั แต่ สิ่งที่มาด้วยอีกอย่างก็คือมันเปิดโลกใหม่สำ�หรับผู้ชม แนวทางของคณะนิเทศศาสตร์ในการที่จะผลิตบุคคลากร เพื่อตอบสนองในยุคทีวีดิจิตอลเป็นอย่างไร

ถ้าเป็นในเรือ่ งของการตอบโจทย์ทวี ดี จิ ติ อล คือจริงๆก็อาจ จะต้องพูดเลยไปว่าไม่ใช่แค่เรือ่ งของทีวดี จิ ติ อลอย่างเดียว แต่เป็นอะไรทีอ่ ยูใ่ นสือ่ ทีเ่ ป็นลักษณะของช่องทางเเบบใหม่ คือเราจะเน้นที่ว่าจะทำ�อย่างไรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีองค์ ประกอบของความพร้อมในการก้าวเข้าสูส่ ายวิชาชีพ ส่วน หนึ่งก็คือมีพื้นฐานในของการคิด ความคิดสร้างสรรค์ที่ สามารถจะเล่าเรื่อง หรือถ่ายทอดเรื่องราว ซึ่งตรงนี้เรา ถือว่าเป็นหัวใจสำ�หรับคนที่จะทำ�งานในลักษณะของการ สือ่ สารจริงๆ คือจะไปทำ�โปรดักชัน่ อะไร ต้องมีพนื้ ฐานตรง นี้ก่อน แต่มันเป็นสิ่งจำ�เป็น คะ เด็กหอการค้าเรียนวิจัย 2 ตัวนะคะ ป.ตรี ก็เข้มคะ แต่ จะไม่อยู่ในลิสต์วิชาที่เด็กสนใจ คือจะเรียนวิชาที่บอกว่า บังคับเลย คือวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ทุกคนต้อง เรียน เสร็จเเล้วพอเข้า major คือบังคับอีกทีว่าทุกคนต้อง เรียนวิจยั ใน major ซึง่ ต้องนัน้ ก็จะเหมือนเป็นยาขมนิดนึง แต่ผมมองว่ามันมีประโยชน์มาก มันจะทำ�ให้กระบวนการ คิดเค้าเปลี่ยน ถูกต้องคะ ขอบคุณมากเลยคะทีเ่ ข้าใจ คือต้องบอกทีน่ เี่ น้น ในเรื่องการคิดที่อยากจะให้เค้าสามารถที่จะพัฒนาตัวเอง ได้ในระยะยาว เพราะว่าคุณจะไปทำ�สื่อ แต่ว่าคุณไม่เข้าผู้ บริโภค ไม่เข้าใจผู้รับสาร ถามว่าแล้วคุณจะเข้าใจกลุ่มคน เหล่านั้นที่เป็นเป้าหมาย ถามว่าเชิง strategic communication ถามว่าเข้าใจ stake holder ได้อย่างไร คุณก็ต้องมี พื้นฐานมาก่อนว่าคุณรู้จักไหมว่าเค้าจะหาข้อมูลมายังไง บ้าง ให้ได้ข้อมูลที่มันจะมีค่าในการที่จะไปวางแผน เพราะ ทุกอย่างมันต้องอาศัยการวางแผนอย่างมี strategy เพราะ เมื่ อ ไหร่ ที่ คุ ณ ต้ อ งสร้ า งสรรค์ ใ นลั ก ษณะของนั ก นิเทศศาสตร์ทจี่ ะออกไปหาคนอืน่ คุณก็ตอ้ งตอบโจทย์เค้า ให้ได้ และก็อกี ตัวก็คอื โปรดักชัน่ ทีไ่ ด้เคยเรียนให้ทราบ แล้ว ก็อีกส่วนที่ขาดไม่ได้ ด้วยความที่เป็นนิเทศศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก็คือเรื่องของความรู้ในเชิง ธุรกิจ ก็ผลักดันมาตลอดว่านิเทศศาสตร์ทนี่ ตี่ อ้ งเรียนวิชา ที่บังคับนะ คือ การบริหารธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจ ซึ่ง นิเทศที่อื่นไม่ต้องเรียน แต่ที่นี่บังคับ คือเราบอกว่ามันคือ สิ่งที่จำ�เป็นสำ�หรับการไปทำ�มาหากินได้ แล้วก็มันตอบ ปรัชญามหาวิทยาลัย เพราะเราต้องการสร้างบัญฑิตที่มี ตรงนี้ ก็จะมีวิชาบังคับให้เรียนการบริหารธุรกิจ ถูกบังคับ ให้เรียนหลักการตลาดคะ เด็กทีน่ ที่ กุ คนต้องเรียนหลักการ ตลาด เด็กที่นี่ทุกคนต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเราบังคับ (หัวเราะ) แต่พอทุกคนผ่านไปได้เค้าก็จะมีพื้นฐาน คือไม่ จำ�เป็นต้องเรียนได้ A แต่คือพอคุณเรียนผ่านไปแล้วคุณก็ จะมีพนื้ ฐานบางอย่างในการเปิดมุมมองทางความคิด แล้ว Digital Faculty

|

23


“เราไม่ได้เน้นในเรื่องของ โปรดักชั่น แต่เราเน้นให้เด็ก คิดได้มากกว่า” พอเค้าไปเรียน major ทุกๆคนก็จะถูกบังคับคือวิชาการ จัดการธุรกิจแล้วแต่ว่าธุรกิจนั้นเป็นสื่ออะไรที่ตัวเองอยู่ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับภาพยนตร์ เกีย่ วกับดิจติ อล มีอะไรให้เด็ก ได้ทำ� ได้ฝึกในภาคปฏิบัติบ้างครับ อย่างตอนนี้เรามาเปิดวิชาเอกกลุ่มล่าสุดคือภาพยนตร์ ดิจติ อล แล้วก็ถามว่ามันเหมือนหรือมันต่างจากภาพยนตร์ ที่อื่นอย่างไรบ้าง ก็คือเรายังยึดในเรื่องของคอนเซปต์เดิม คือเราไม่เน้นว่าเค้าต้องไปเป็นคนสร้างหนังอย่างในด้าน เทคนิคอะไรต่างๆ แต่เน้นว่าเค้าจะถ่ายทอดเรือ่ งราวยังไง และถ้าสมมุติว่าต่อไปเทรนด์มันไม่ได้ไปเป็นผู้สร้างหนัง ใหญ่แต่กจ็ ะสามารถเป็นผูป้ ระกอบการสือ่ รายย่อยได้ไหม หรืออะไรแบบนี้ และนีค่ อื โอกาสของเค้าถ้ารอให้เค้าไปอยู่ ในค่ายใหญ่ตลาดมันก็มีอยู่นิดเดียว หรือว่าเค้าจะไปทำ� อะไรทีไ่ ปสูต่ ลาดอาเซียนได้ไหม ซึง่ ตรงนัน้ เค้าก็ตอ้ งมีพนื้ ฐานในเรื่องของภาษาที่แข็งแรง คืออยากให้เค้าเป็นผู้ ประกอบการสื่ อ รายย่ อ ยได้ ห รื อ อะไรก็ แ ล้ ว แต่ แต่ ว่ า เหมือนกับว่าได้ทำ�อะไรในวิชาชีพแล้วก็ทำ�ในเชิง

24

|

Digital Faculty

สร้างสรรค์ได้ และก็ตรงนี้ทำ�ให้เมื่อเราดีไซน์ออกมาแล้ว หน้าตาก็จะไม่เหมือนกับเอกภาพยนตร์ของมหาวิทยาลัย อื่นๆ คือมันยังคงมีอย่างที่บอกว่าเด็กต้องเรียนหลักการ ทางการตลาด เรียนเศรษฐศาสตร์ เรียนกฎหมาย เรียน อะไรต่างๆเยอะไปหมดเลย เรียนวิจยั อีกต่างหาก ก็ท�ำ อะไร เป็นในระดับหนึง่ แล้วก็ไป พัฒนาตัวเองนะ เพราะว่าในท้าย ทีส่ ดุ แล้วเทคนิคทีม่ นั ลึกซึง้ มากคือต้องรอตอนทีไ่ ปจับจริง ในอาชีพ มันจะมีตัวหนึ่งวิชาที่เป็นเรื่องการจัดการธุรกิจ สื่ อ ภาพยนตร์ ดิ จิ ต อลน่ ะ ค่ ะ ซึ่ ง ตรงนั้ น อาจารย์ เ ขาก็ วางแผนไว้ว่าเริ่มที่จะรู้จักการหาช่องทางของแหล่งทุน ของการทำ�ภาพยนตร์ดิจิตอลและก็รู้จักที่จะดีไซน์หากว่า ตัวเองจะบริหารตัวโปรเจคยังไง ถ้าจะต้องทำ�ออกมา เหมือนกับเป็นสือ่ ย่อยทีย่ นื อยูบ่ นขาตัวเองได้อะไรอย่างนี้ น่ะค่ะ มีบางมหาวิทยาลัยลงไป 300-400 ล้านกับอุปกรณ์ แต่ นศ.ไม่ได้ใช้งานเต็มที่ ทีน่ ไี่ ม่ลงทุนเเน่คะ่ คือลงทุนในระดับหนึง่ อย่างในแผนงาน คือจะสร้างสตูดิโอขนาด 17x17 เมตร แล้วตอนนี้เราก็มี แลปทีเ่ ป็น Mac อยู่ 6 ห้อง มีทงั้ แบบรุน่ ใหม่ทเี่ พิง่ ซือ้ ไปและ ก็รุ่นเก่าที่รอเปลี่ยนในงบปีหน้า ก็มีอยู่ทั้งหมดเกือบ 200 เครื่องอะค่ะ คือก็คิดว่าเยอะไปเพราะว่ามันลงทุนสูงมาก แล้วก็มีสตูดิโอทีวีอยู่ห้องหนึ่ง จริงๆก็สร้างมาพร้อมตึกนี้ ก็นานแล้วนะคะ 17 ปี แล้วก็จะมีที่ชั้น 3 ห้องอัดรายการ วิทยุ มีอยูป่ ระมาณ 5 ยูนติ ทีเ่ ป็นคูก่ นั ก็จะมีตดั ต่อเสียง แล้ว


ก็ตดั ต่อภาพอยูช่ นั้ 2 แล้วก็มโี ฟโต้สตูดโิ ออยูข่ า้ งบน แต่วา่ ไม่ใหญ่โตมาก แล้วก็จะมีห้องที่สอนสื่อโฆษณาอะไรต่างๆ ก็จะเป็นห้อง Mac อยูข่ า้ งบน อันนีก้ เ็ พิง่ ซือ้ เครือ่ งใหม่และ เพิง่ ลงเมือ่ ไม่กเี่ ดือนนีค้ ะ่ ห้องหนึง่ ก็จะประมาณ 35 เครือ่ ง ให้อาจารย์เครือ่ งหนึง่ และก็มหี อ้ ง Macใหม่อยูอ่ กี ตึกหนึง่ 100 กว่าเครื่อง ปัญหาของเด็กที่เรียนคือกลับบ้านไปแล้วไม่มีเครื่องใช้ ใช่ค่ะ นี่ก็กำ�ลังของบเพื่อจะลง Mac อีกจำ�นวนหนึ่ง ก็ยัง คุยกันอยู่เลยว่าแล้วเขาจะให้เราไหม เพราะที่ขอก็เกือบ 20 เครื่อง เพราะเราก็ว่าอยากให้เด็กยืมกลับบ้าน เค้าก็ บอกว่า “โห! เสี่ยงมากเลยนะถ้าให้ยืมกลับไป” ผมก็ว่าเสี่ยงไป ใช่ อย่างสมมุติว่าหล่นมาแล้วเอามาคืน มันก็ดูไม่ออก หรอก แล้วแบบนี้ทำ�ไง ผมว่ า เปิ ด แลปให้ เ ด็ ก เข้ าไปใช้ แล้ ว มี เ วลาเปิ ด -ปิ ด ที่ แน่นอน อย่างนั้นจะโอเคกว่าครับ ล่าสุดเราก็ถูกขโมยเครื่อง Mac ใหม่ไป 2 เครื่องค่ะ ขโมยเอาไปได้ยังไง เค้าก็งัดห้องเลยค่ะ คือ Mac ตัวใหม่มันยกจอไปได้เลย รปภ. รับผิดชอบอยู่ 2 ตัว เค้าร้องเลย พอเห็นราคา แล้วที่ นี่แจก iPad ให้เด็กด้วย คืออันนี้เล่าให้ฟังขำ�ๆนะคะ พอดี ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อเช้าเราก็เอาค่า เล่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอกชนด้วยกันมาเทียบกัน หอการค้านี่ค่าเล่าเรียนถูกมากเลยค่ะ ผมเข้าใจว่าใกล้ๆกันหมด ไม่คะ่ อย่างนิเทศศาสตร์ของหอการค้าถูกกว่าหลายที่ เค้า เลยถามว่าของเรามันด้อยกว่าคนอื่นตรงไหนหรอ ทำ�ไม เราต้องเก็บค่าเล่าเรียนถูกขนาดนี้ คือถ้าสมมุติว่าดูเป็น เทอมนี่ บางมหาวิทยาลัยก็จะเก็บไม่เท่ากัน อย่างเทอม แรกก็อาจจะเก็บน้อยหน่อยทำ�ให้ดูเหมือนค่าเล่าเรียนถูก เเล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ปรากฎว่าพอเทียบกัน อันนี้พูด เฉพาะนิ เ ทศศาสตร์ ก็ คื อ ว่ า ของเราต่ำ � กว่ า หลายๆ มหาวิทยาลัยมาก ทั้งๆทีบางมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ๆได้ พร้อมเท่าเรา อย่างของเราอยูป่ ระมาณ 200,000-250,000 อันนีค้ อื 4 ปีคะ่ แต่วา่ หลายมหาวิทยาลัยทัง้ ๆไม่พร้อมเท่า เรา ก็อยู่ที่ประมาณ 270,000-280,000 แต่มหาวิทยาลัยที่ พร้อมมากกว่าในแง่อุปกรณ์เขากระโดดข้ามไป 300,000 เกือบ 320,000 ซึ่งก็โอเค คือเราต้องบอกเลยเราไม่เเข่ง เพราะเขามีอปุ กรณ์ มีแลป ทีพ่ ร้อมมาก ทีน่ เี่ ด็กก็ให้คณุ ค่า กับตรงนัน้ ด้วยนะคะ เพราะแบบเขาดูดมี าก แต่กแ็ บบเป็น ห่วงอยู่เหมือนกันนะคะ ว่าทำ�ไม ม.เอกชนอีกหลายแห่ง ถึงกล้าตั้งราคาสูง

แล้วที่ประชุมกันมีนโยบายยังไงครับ ที่นี่พยายามจะตรึงราคาไว้ส่วนหนึ่ง อย่างที่เรียนว่าไม่ใช่ เป็นธุรกิจเต็มตัวทีเดียว อย่างเค้าบอกว่าพอมีเงินส่วนต่าง เค้าก็เอามาพัฒนาอาจารย์ เอามาปรับcampusไรแบบนี้ และก็อย่าง iPad แจกเด็กอะไรอย่างนี้ เค้าก็บอกหอการค้า ทำ�มาร์เก็ตติ้งเก็บเงินไปแล้วอยู่ในค่าเล่าเรียน คือทุกครั้ง มาเราก็จะเจอแบบนี้ ก็ตอ้ งบอกว่า “ไม่ได้เก็บเงินเพิม่ เห็น ไหมว่าค่าเล่าเรียนถูกกว่าที่อื่นอีก ณ วันนี้” แต่ก็คือแจก iPad แล้วรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแจก iPad Air คือทุกคนจะต้องได้ iPad ใช่ค่ะ แจกให้ใช้หรือแจกไปเลย แจกให้ใช้เป็นของส่วนตัวเลยค่ะ อย่างiPad Air ที่จะแจก ไปนี่เครื่องหนึ่ง 16,900 แต่ที่นี้เป้าหมายที่เราพยายามจะ บอกเพือ่ ไม่ให้เข้าใจผิดกันว่า นีไ่ ม่ใช่การทำ�มาร์เก็ตติง้ แล้ว เก็บค่าเล่าเรียนอยู่ในนั้นแล้ว แต่เพราะมหาวิทยาลัย ต้องการจะพัฒนาระบบ Hybrid learning ทีพ่ ยายามทำ�กัน มาหลายปี ณ วันนีก้ น็ บั วันนีเ้ รียกว่าค่อนข้างจะเต็มรูปแบบ และเด็กปี 1 จะได้ใช้ iPad แบบเต็มๆค่ะ มหาวิทยาลัยมี app ให้ แล้ว app พวกนี้เปิดมาเป็นบทเรียน ปีหนึ่งทั้งหมดมีกี่คนครับ ทัง้ หมดมีประมาณ 5,000 กว่าคน ก็ 5,000 กว่าเครือ่ ง เป็น มหาวิทยาลัยทีซ่ อื้ iPad เยอะทีส่ ดุ ในประเทศไทย (หัวเราะ) ท่านอธิการพอดีได้รับเชิญจากทาง Apple ท่านเพิ่งไป อเมริกามา แล้วก็ปรากฎคุยกันไปคุยกันมาก็จะทำ� Hybrid learning คำ�ว่า Hybrid ก็คือว่า ส่วนหนึ่งให้เรียนจาก app ที่เป็น e-learning แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักศึกษายังต้อง เข้าห้องเรียนนะ ไม่ใช่พอเรียน e-learning แล้วไม่ต้องมา เข้าห้องเรียน พอเข้าห้องเรียนก็คือมันจะมีการลิ้งค์กัน ระหว่างสิง่ ทีอ่ าจารย์สอนในห้องกับสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นบนเรียน งัน้ ถ้าสมมุตินักศึกษาเกิดอยากจะทบทวนก็แค่เปิด e-learning อย่างบางวิชาทีม่ นั นีม่ ากๆเค้าก็จะมีครูสอนเลยหรือมี คำ�บรรยายให้... วันนี้เรามีเวลาสัมภาษณ์ท่าน อ.รุ่งรัตน์ ชัยสำ�เร็จ ในเวลา ทีจ่ �ำ กัด และยังมีเรือ่ งราวทีค่ ณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย หอการค้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตบุคคลากรด้าน ดิจิตอล ทีวี ที่น่าสนใจและอยากให้ผู้อ่าน โดยเฉเพาะ นศ.ทัว่ ๆไปได้เล็งเห็นถึความตัง้ ใจของสถาบันการศึกษา... อย่างเช่น คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

Digital Faculty

|

25


เสือ

บนจอสี่เหลี่ยม ผลงานที่ผ่านมา 1. วีดิทัศน์เทิดพระเกียรติ เพลงสายฝน พ.ศ. 2554 2. ภาพยนตร์โฆษณา น้ำ�มันเครื่องอเนกประสงค์ WD-40 โดย บริษัท เกรียงไทยวัฒนา กรุ๊ป จำ�กัด พ.ศ. 2555 3. รายการโทรทัศน์ iStudio by truemove H 3G+ ออกอากาศทางช่อง True Inside สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ ทุกวันจันทร์ พ.ศ. 2553-2557 4. รายการทรูปลูกปัญญา 3G+ เพื่อโรงเรียนและชุมชน โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด(มหาชน) พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน 5. ผลิตสารคดี “เรื่องเล่าจากปากหลุม(ขุดค้น)” ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 26 |

Production House


Production House

Photo/Story : O.P.

TIGER STUDIO


เข้าวงการทีวีได้อย่างไร เข้าไปเสนองานกับลูกค้า รับผิดชอบอะไรบ้าง บริหาร ควบคุม การถ่ายทำ�และตัดต่อ ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่องาน FCPX เพราะไม่ต้องรอ Render งานนานๆ ประหยัดเวลาในการทำ�งานเยอะมาก อะไรสำ�คัญที่สุดในการทำ�งานอาชีพนี้ ทัศนคติที่ดี คาดหวังอะไรจากดิจิตอลทีวี ที่เกิดขึ้น ได้ผลิตงานทีวีเยอะขึ้น อยากให้วงการทีวีพัฒนาอะไร Costume อุปกรณ์ไฮเทคที่ขาดไม่ได้ iPhone นอกเวลาทำ�งานทำ�อะไรบ้าง ดูหนังครับ Social Network ให้อะไรเราบ้าง ได้เห็นความคิดของผู้คนที่หลากหลาย


Mr. VEERASAK KERDDEE (Boh) EXECUTIVE PRODUCER TIGER STUDIO Co.,Ltd. 3 Soi On Nut 74/1, On Nut rd.,Prawet, Prawet Bangkok 10250 OfficeTel +66(0) 2320-5949 Fax: +66(0) 2320-5950


New Face Photo/Story :O.P.-SU- Aunz

หน้าใหม่แววดี ว่าที่นางเอก.. กองบอ.กอ.เจอน้องเม็ดพลอยก่อนที่จะเริ่ม ผลิตนิตยสารเล่มนี้เสียด้วยซ้ำ�ตั้งแต่ความสูง แค่เด็กสาวคนนึ่ง..จนปัจจุบันนี้ 178 CM น้อง คนนี้คงจะสูงขึ้น สูงขึ้น แล้วเราก็จะเตี้ยลงไปอีก..วันนี้ก่อนที่จะได้นัด น้องเม็ดพลอยผ่านคุณแม่หนิงนั้น ทีมงาน ทราบมาว่าตอนนี้งานเดินแบบ ถ่ายแบบ และ ถ่ายโฆษณา ของน้องเยอะมากยังไม่รวมกับ กิจกรรมของโรงเรียนที่น้องเม็ดพลอยไม่เคย ขาดเลย (ขนาดงดรับงาน ทุกชนิดหากตรงกับกิจกรรมโรงเรียน) ยังไงก็ดีเร็วๆนี้น้องกำ�ลังมีผลงานภาพยนต์ โฆษณา ถ่ายแบบ และอีกมากมายยังไงก็ คอยติดตามผลงานน้องเม็ดพลอยได้ผ่าน DigitalTV Magazine หรือตามสื่ออื่นๆนะค่ะ 30

|

New Face


CM 178

น้องเม็ดพลอย

ภูริชญา เจนจบจริง

New Face

|

31


ชื่อน้องเม็ดพลอย หนูชอื่ ภูรชิ ญา เจนจบจริง ชือ่ เล่น เม็ดพลอย อายุ 17 ย่าง 18 เรียน ม.5 ที่โรงเรียนเซนต์ ปอลคอนเเวนต์ มีผลงานอะไรที่ภูมิใจที่สุด ที่จริงก็ภูมิใจทุกผลงานที่ทำ�มานะค่ะ เพราะ เป็นความตัง้ ใจของเรา เรามีความสุขทีไ่ ด้ท�ำ เช่น เดินแบบ ถ่ายโฆษณา แม้ว่าเหนื่อยแต่ ก็มีความสุขที่ได้ทำ� น้องพลอยรู้จัก ดิจิตอลทีวี บ้างไหม? เคยได้ยิน แต่ยังไม่เข้าใจ เพิ่งเข้าใจตอนที่พี่ บอกนี่แระค่ะ (หัวเราะ) ชอบดูรายการอะไรเป็นพิเศษบ้าง หนูเป็นคนชอบเรื่องสวยงาม เรื่องแต่งหน้า เป็นพิเศษ ค่ะ น้องพลอยอยากให้มรี ายการอะไรในดิจติ อล ทีวี บ้าง อยากให้ เ ป็ น ข่ า วสาร เกี่ ย วกั บ เด็ ก และ เยาวชน เพราะเด็กส่วนใหญ่มักมีค่านิยมที่ ผิด เช่น การดื่มเหล้า และสูบแล้วจะเท่ เลย อยากให้สื่อช่วยในการรณรงค์ด้านนี้เยอะๆ นะค่ะ เริ่มสนใจวงการบันเทิงได้อย่างไร เริ่มอยากเป็นนางแบบตอนอายุประมาณ 6 ขวบ จากที่ได้ดูทีวีช่อง แฟชั่นค่ะเลยอยาก เดินแบบค่ะเพราะคิดว่าเราน่าจะทำ�ได้ ไอดอลในวงการบันเทิง มีใครบ้าง ชอบพีแ่ พนเค้กค่ะ คือพีเ่ ค้าทำ�ได้หลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็นร้องเพลง เต้ เห็นพีเ่ ค้าแล้วปลืม้ 32

|

New Face


ผู้ชายในอุดมคติเป็นแบบไหน ตอนนี้ชอบดาราเกาหลีชื่อ จงฮยอน วง CNBLUE ค่ะ เพราะเค้าเป็นคนช่างฝัน คือฝันให้ ไกลแล้วไปให้ถึงค่ะ ไม่ใช่แค่ฝันอย่างเดียว แต่ มีความพยายามทีจ่ ะไปให้ถงึ ฝันด้วย ชอบตรง ที่เค้ามีความมานะพยายามค่ะ ตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราติดตาม ละครธรรมนำ�ชีวิตเพิ่งถ่ายไป 3 เรื่องค่ะ นิตย สารทัว่ ๆไป แล้วก็โฆษณาของ AIS ค่ะ , ซิม 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ ,โฆษณาโซดาสิงห์ แล้วหนัง ก็เรือ่ งโจ๊ะ ของเครือเมเจอร์ซนี เี พค ทีก่ �ำ ลังถ่าย ทำ�อยู่ ซึ่งรับบทเป็นนางเอกของเรื่องค่ะ เรียนจบแล้ว อยากเรียนต่อที่ไหน อยากด้านเรียนนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ เพราะชอบด้านภาษา หนูชอบ ภาษาจีน เพราะอาก๋งก็เป็นคนจีน อีกอย่าง ภาษาจีนเป็นภาษาที่2ของโลก รองจากภาษา อังกฤษ เพราะคนจีนเยอะมาก แล้วหนูเองก็มี เชื้อสายจีนด้วยค่ะเลยอยากจะพูดเป็นค่ะ อยากฝากอะไรถึงพ่อแม่ อยากขอบคุณ คุณพ่อ-คุณแม่ที่คอยสนับสนุน มาตลอด คอยผลักดันให้หนูได้ท�ำ ในสิง่ ทีห่ นูรกั ขอบคุณโรงเรียนทีใ่ ห้โอกาสกับหนูให้หนูได้ท�ำ ในสิง่ ทีห่ นูรกั ขอบคุณ คุณครูทคี่ อยให้ก�ำ ลังใจ ขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำ�ลังใจ และคอยช่วย เหลือมาตลอด อย่างตอนทีห่ นูท�ำ งานแล้วก็ไม่ ค่อยมีเวลาเพื่อนก็จะคอยช่วยตลอดเลย อยากบอกอะไรถึง แฟนๆที่ติดตาม อยากขอบคุณที่คอยติดตาม ขอบคุณที่ตั้งเพจ ให้ ถ้าสมมุติว่ามีเวลาว่างก็อยากให้มาเจอกัน หนูไม่หยิ่ง ไม่กัดค่ะ (หัวเราะ)

นิยามคำ�ว่าความรักสำ�หรับหนุ่มสาวสมัยนี้ ความรักไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะ แต่ด้วยความที่เรา เป็นผู้หญิงเราต้องรู้จักวางตัวให้ดี รู้จักรักนวล สงวนตัวค่ะ ข้อดีและข้อเสียของความสูง หนูรู้สึกภูมิใจที่ตัวสูงนะค่ะ คือถ้าทำ�งานด้าน นางแบบมันโอเคค่ะ ซึง่ ตัวหนูเองคืออยากเป็น นางแบบตั้ ง แต่ เ ด็ ก อยู่ แ ล้ ว แต่ ถ้ า เป็ น งาน โฆษณา งานละครก็จะมีปญั หาบ้าง อย่างบางที ที่อาจสูงกว่าพระเอกได้ค่ะ อยากทำ�อะไรนอกจากงานนางแบบและนัก แสดง อยากลองเป็นผูก้ �ำ กับค่ะ มันดูนา่ สนุกดี เพราะ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ คือจากเดิมทีเ่ ราเคย เป็นนักเเสดง เราก็อยากลองพลิกมาเป็นผู้ กำ�กับบ้าง อย่างตอนอยู่ที่โรงเรียนหนูเคยทำ� MV ส่งอาจารย์ คืออาจารย์เค้าให้คิดว่าเรื่อง ราวมันจะเป็นยังไง ซึ่งรู้สึกว่ามันก็สนุกดีค่ะ

New Face

|

33


เป็นเพื่อนกับเม็ดพลอยเมื่อไร เจอกันตอน ม.1 เราเห็นเค้าเรารูส้ กึ ว่า เพือ่ น ตัวสูงดีนะ ผมยาวจังก็เข้าไปทักเขาก็ยมิ้ แล้ว วันนัน้ ตอนเย็นก็เจออีกเลยได้คยุ กัน สักพักแม่ เค้าก็ชวน “ปันปันไปค้างบ้านเม็ดพลอยไหม” เราไปค้างบ้านเค้าเลย ฮ่ะๆๆ จากนั้นก็ไปๆ มาๆบ้านเค้าบ่อยๆ เม็ดพลอยเวลาอยู่ในห้องเรียนเป็นอย่างไร เค้าตั้งใจเรียนค่ะ แต่เป็นคนสายตาสั้น พอ มองไม่คอ่ ยเห็น ก็จะมาขอดูกบั เพือ่ น ก็จะยุก ยิกๆ เหมือนพวกไฮเปอร์อยู่ไม่สุข ตอนแรก หนูก็รำ�คาญนะ แบบอะไรของเค้าก็ไม่รู้คืออยู่ นิ่งๆไม่ได้ สนิทกับน้องพลอยมากไหม สนิทค่ะ แต่ก็บอกไม่ได้ว่าสนิทมากแค่ไหน ต้องให้เจ้าตัวเค้าพูดเอง เวลาน้องเม็ดพลอยเค้าทำ�งานเยอะ เราช่วย เหลือเพื่อนอย่างไร คือเราก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเค้านะ แต่เพื่อน ในกลุ่มที่คอยตามงานให้ ถ้ามีงานหรือมีสอบ ก็จะใช้วิธีส่งข้อความเสียงไปบอกเค้า หรือ อย่างบางทีที่เค้านอนไม่พอ ล้างเครื่องสำ� อางค์ไม่หมด เราก็จะเข้าไปช่วยเค้า เพราะ เค้านอนดึกมาก แล้วต้องมาเรียนแต่เช้าด้วย มีเวลามาเรียนน้อยนะ แต่พอเค้ามาเรียนเค้า จะตั้งใจเรียนมาก แล้วตอนที่หนูไม่ได้ศัพท์ ภาษาจีน เค้าจะคอยบอกแล้วก็แนะวิธีจำ�ให้ พอเราเอาไปลองใช้ดู ก็เลยจำ�ได้ แต่พอสอบ เสร็จก็ลืมค่ะ ฮ่ะๆๆ 34

|

New Face

น้องปันปัน (เพื่อนคู่หู)

แสดงว่าน้องเม็ดพลอยเป็นคนเรียนเก่ง เก่งค่ะ เม็ดพลอยทำ�งานหนักไหมค่ะ หนักค่ะ เข้าวงการตั้งเเต่ ม.3-4 แล้วก็เริ่มดัง ขึ้นเรื่อยๆ บางทีก็ซื้อนิตยสารที่มีหน้าตัวเอง มาให้ดู นี่ๆมาดู ก็ขำ�ๆดี เค้าหนุ่มๆเข้ามาจีบบ้างไหม ในโรงเรียนไม่มนี ะค่ะ เพราะเป็นโรงเรียนหญิง ล้วน แต่ถ้าเป็นข้างนอก หนูว่าก็น่าจะมีนะ แต่มองเฉยๆไม่กล้าจีบอย่างในโรงเรียนก็มคี น ปลื้มมากนะ เช่น เด็กประถมที่ปลื้มเค้า ก็จะ วิ่งๆมาชนเค้า มากอดเค้าค่ะ


New Face

|

35


ม ้ ื ล ป น ค ี ม ็ ก น ย ี ร เ ง ร โ น ใ ง า ่ [อย ้ ื ม ล ่ ี ป ท ม ถ ะ ร ป ็ ก เด ่ น เช มากนะ ้ า ค เ ด อ ก า ม ้ า ค เ น ช า ม ๆ ่ ิ ง ว กจ็ ะ ค่ะ] --ปันปัน--

36

|

New Face


สวัสดี ดิจิตอล ทีวี ี ม ย ค เ ่ ี ท .. า ่ ว ก ด ั ช ม ค ดูทีวีแบบ เริ่มออกอากาศ เมษายน 57 นี้ สมบูรณ์ทั่วประเทศ 2563 นะค่ะ

38

|

Cover Fashion


มีทั้งหมด 48

ช่องบริการธุรกิจ 2 ช่องทั่วไปมี 14 ช่องข่าวและส

ช่องเด็กและเ

e

Model : Bonus / Photograph

ช่องสาธารณะ

ช่องบริการชุมชน


ช่อง(ดูฟรี!ค่ะ)

24 ช่อง ง อ ่ ช 7 = D H 7 = D S ง อ ่ 4ช สารประโยชน์ = 7 ช่อง

เยาวชน = 3 ช่อง

ce : Buzzaba Studio

er : O.P. / Stylist : Ammy / Pla

(SD) 12 ช่อง น (SD) 12 ช่อง


SD = Standard Definition

เป็นความคมชัด แบบปกตินะค่ะ


HD = High Definition

เป็นความคมชัด สูงสุดนะค่ะ


DVB-T2 ระบบ tuner ที่ใช้รับสัญญาณดิจิตอล ทีวี มีอยู่ใน STB (set top box) หรือ อยู่ใน ทีวีรุ่นใหม่ๆ นะค่ะ


ชื่อ-นามสกุล ชื่อโบนัส สิริยากร จันทหาร ชีวิตประจำ�วันทำ�อะไรบ้าง ทำ�กิจกรรมที่มหาลัยเล่นเปีย โนบ้าง ช่วยแม่ทำ�กับข้าวบ้าง ฝ า ก อ ะ ไ ร ถึ ง ค น ว ง ก า ร บันเทิงที่ดูเราอยู่ผ่าน Digitaltv Magazine ฝากสวัสดี ชอบอะไรในตัวเองมากทีส่ ดุ ชอบตา ไม่ ช อบอะไรในตั ว เองมาก ที่สุด ไม่ ช อบแขนเพราะแขนไม่ มี กล้าม

อะไรที่ ทำ � ให้ หั ว เราะมาก ที่สุดในปัจจุบัน คุ ณ พ่ อ อยู่ บ้ า นชอบเล่ น มุ ก ตลกกัน อะไรที่ทำ�ให้เศร้ามากที่สุด สอบไฟนอล เครียดมาก คิ ด ยั ง ไงกั บ รายการที่ เ อา ผญ ไปให้ผู้ชายเลือก ไม่โอเคเลย เราน่าจะเป็นคนได้ เลือก ชอบรายการที วี อ ะไรบ้ า ง เพราะอะไร ชอบรายการเพลง มันมีหลาย อารมณ์ดี ชอบพิธีกรคนไหนบ้าง ชอบโอปอล มีคาแรกเตอร์ดี ชอบศิลปินดาราคนไหน ชอบชมพู่ อ ารยาเขาดู เ ป็ น ธรรมชาติดีไม่แสแสร้ง ชอบศิลปินคนไหนบ้าง Bethoven ขนาดหูหนวกยัง แต่งเพลงได้

ไม่ชอบผู้ชายแบบไหนเลย ไม่ชอบ ผช สกปรกหนวดรุงรัง ใช้อินเตอร์เน็ตมากน้อยแค่ ไหนใน 1 วัน ใช้ทั้งวัน FC, IG, twitter รู้จัก กสทช รึเปล่า รู้จักสิ คนที่แบนรายการต่างๆ รู้จัก Digital TV ไหม ใช่ทีวี ออนไลน์ รึเปล่า อะไรในรายการที วี ที่ ทำ � ให้ เราติดตาม ช อ บ เ พ ร า ะ พิ ธี ก ร ดำ � เ นิ น รายการไม่น่าเบื่อ อะไรในรายการที วี ที่ ทำ � ให้ เราเปลี่ยนช่อง รายการที่โฆษณษบ่อยๆ คิดอย่างไรกับ AEC ก็ ดี ค่ ะ เราน่ า จะมี โ อกาสนำ � วั ฒ นธรรมเราไปแลกเปลี่ ย น กัน ที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้าง (รวมในมหาวิทยาลัยด้วย อัญเชิญพระมหามงกุฏเป็น คฑากรคณะวิทยาศาสตร์ร้อง เพลงและเล่นเปียโนประกอบ หนังนิเทศเกษตร ลาดกระบัง และล่าสุดถ่ายแบบกับ Digitaltv Magazine


BONUS Faculty of Science Department of Applied Biology Stylist: Manthana Supaporn Cloth: Pherus Make up: Splendid Palette by Thippwan Place: buzzaba studio Photographer : O.P.

Siriyakorn Chantaharn


Special Scoop

How

50

|

Special Scoop

? e s u to


ADS OOKBEE


Top Pretty Photo/Story : O.P.

20 Questions 1. ชื่ออะไร

ชื่อหนิงค่ะ นาถพร เพชรอร่าม

2. จำ�งานพริตตี้ครั้งแรกได้ไหม นานมากเลยค่ะ งาน DTAC

3. ชอบใครในวงการพริตตี้ ชื่อตาลนี่ น่ารัก และเก่งมาก

4. เลิกทำ�พริตตี้ แล้วอยากทำ�อะไร คงจะทำ�ธุรกิจ เช่นขายเสื้อผ้าค่ะ

5. คิดว่าอะไรทำ�ให้เรามีงานตลอด

น่าจะเป็นประสบการณ์เยอะ และทำ�งานตรงเวลานะค่ะ

6. ชอบอะไรในวงการพริตตี้

เป็นงานอิสระ เราเลือกงานเองได้

7. ไม่ชอบอะไรในวงการนี้

มีแต่คนมองว่าเรา และอาชีพนี้ไม่ดี

8. อยากให้วงการนี้พัฒนาไปในทิศทางใด อยากให้มีระบบการทำ�งานที่ดี อย่าให้มีคนมาแอบแฝงทำ�สิ่งไม่ดี

52

|

Top Pretty-MC


9. อยากฝากอะไรถึงนายจ้าง น่าจะเปิดโอกาสให้พริตตี้ที่มีความสามารถ มากกว่าหน้าตาสวยได้มาทำ�งานบ้าง 10. เสียใจที่สุด ถูกมองว่าทำ�อาชีพไม่ดี ไม่สุจริต 11. ดีใจที่สุด มีคนรู้จักเราเยอะ 12. ภูมิใจกับอาชีพนี้ที่สุด มีงานทำ� ดูแลตัวเองได้ ที่สำ�คัญ ดูแลพ่อแม่ได้ 13. ชอบผู้ชายแบบไหน ผู้ชายที่ให้เกียรติเรา ให้เกียรติผู้หญิง 14. เกลียดผู้ชายแบบไหนที่สุด จู่โจม เข้ามาขอเบอร์โทร 15. ใช้อินเตอร์เน็ต มากน้อยแค่ไหน ใช้ตลอดเลยค่ะ Facebook, IG


16. รู้จัก กสทช. ไหม รู้ค่ะ...เคยได้ยินว่าเขาดูแลควบคุม วิทยุ และโทรทัศน์ ใช่ไหมค่ะฺ 17. รู้จัก digitalTV ไหม น่าจะเป็นทีวีความคมชัดสูงรึเปล่าค่ะ 18. ประโยชน์ของ Social Network ทำ�ธุรกิจ หรือติดต่อกับใครได้ง่ายขึ้น 19. โทษของ Social Network มีการโขมยข้อมูล และบางทีเอารูปเราไปใช้ในทางที่ผิด 20. ฝากให้ติดตามเราหน่อย ฝากติดตามหนิงทางเฟสบุ็คนะค่ะ https://www.facebook.com/NingNatthaphorn หรือติดตามหนิงได้ที่ www.digitaltvmagazine.com นะค่ะ เรื่อง/ภาพ : O.P.


เรื่อง / ออกแบบ : โอพี

DIGITALTV GOSSIP มีผู้ให้บริการโครงข่าย ดิจิตอลทีวี 5 โครงข่าย Mux#1. กรมประชาสัมพันธ์ Mux#2. กองทัพบก Mux#3. อสมท Mux#4. ไทยพีบีเอส Mux#5. กองทัพบก

12 ช่องประเภทบริการ สาธารณะมีใครบ้าง 1 2 3 (4-12) ยังไม่ออกใบอนุญาต

56

|

Digital Gossip

มีข้อสงสัยเ ดิจิตอลทีวี

Call Center โทร กลุ่มงานขับเคล โทรทัศน์และวิท ดิจิตอล

ประเทศใดใ ระบบทีวี ดิจ ที่สุด?

1. สหรัฐอเมริก 2. อังกฤษ ใช้เ 3. ประเทศไทย เวลา 7 ปี


เกี่ยวกับ

ร 1200 ลื่อนกิจการ ทยุในระบบ

ใช้เวลาเข้าสู่ จิตอล นาน

กา ใช้เวลา 15 ปี เวลา 10 ปี ย คาดว่าจะใช้

DVB-T2 คืออะไร

คือระบบ Tuner ที่ใช้รับสัญญาณ ดิจิตอลทีวี สามารถ 1.ใช้ STB (Set top Box) เพื่อรับ สัญญาณจากเสา เข้าสู่ทีวี 2. ทีวีรุ่นใหม่มี DVB-T2 อยู่ในตัว แล้ว

ใครใช้เงินประมูลช่องดิจิตอล ทีวี แพงที่สุด บริษัท บีิอีซี-มัลติมีเดีย (ช่อง3) ใช้เงินประมูลช่อง HD ทั้งสิ้น

3,530 ล้านบาท


Digital#1  

Digitaltv magazine #1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you