Page 1

CERTIFICAT DE CANVI DE JUNTA DIRECTIVA N’Edita Sanjuán Bataller, secretària de l’associació AMIPA S’OLIVERA, amb domicili a Finca de S’Olivera, s/n, de Puig d’en Valls (Santa Eulària des Riu), i inscrita al registre d’Associacions de les Illes Balears amb número: APM-286-4 CERTIFIC QUE: a la sessió ordinària de la Junta Directiva que va tenir lloc amb la convocatòria prèvia, en data 27 d’octubre de 2008, es varen adoptar entre altres, els acords següents: 1.- Nominar una nova Junta Directiva, la composició de la qual és la següent: David Muñoz Román Hernández, amb DNI 41441535-C i domicili a Barri Can Ramon s/n de Jesús 07819, que exercita les funcions de President. Signatura:

Milena Herrera García, amb DNI 46951175-X i domicili a C/ Avestruz, 13-3º de Jesús 07819, que exercita les funcions de Vicepresidenta. Signatura:

Mª Rosa Cardona Planells, amb DNI 41446093-R i domicili a Can Esteve, Polígon 20, 177 de Jesús 07819, que exercita les funcions de Tresorera. Signatura:

Edita Sanjuán Bataller, amb DNI 20012569-Q i domicili a C/ Joan Pereyra i Morante, 8-5º-2ª d’Eivissa 07800, que exercita les funcions de Secretària. Signatura:

Encarnación Silverde Fernández, amb DNI 01810304-C i domicili a Camí Vell de Sant Mateu, 12-4ª-A d’Eivissa 07800, que exercita les funcions de Vocal. Signatura:

Victoria Eugenia Alemany Franch, amb DNI 18969331-N i domicili a C/ Perella, 11 d’Eivissa 07800, que exercita les funcions de Vocal.


Signatura:

Juan Manuel Monroig Cerdà, amb DNI 20419507-S i domicili a C/ Canàries, 41 Esc. 1-2ºC d’ Eivissa 07800, que exercita les funcions de Vocal. Signatura:

Armando José Hernández Mauleón amb DNI 41461588-U i domicili a C/ Aguila. Balcón de Jesús, 2 Bloc 2- Esc. 2 Bj.2 de Jesús 07819 que exercita les funcions de Vocal. Signatura:

2.- Autoritzar a Edita Sanjuán Bataller (Secretària de la Junta Directiva) per tal que, en la seva representació, pugui dur a terme les gestions necessàries perquè les modificacions abans descrites s’inscriguin al Registre d’Associacions de les Illes Balears. I, perquè consti, expedesc aquest certificat,

Vist-i-plau El President

La Secretària

Certificat  
Certificat  

certificat