Page 1

LUETTELO

SOSIAALIJA TERVEYSALA Toinen aste

2021


SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA PAKOLLISIIN TUTKINNON OSIIN SOVELTUVAT MATERIAALIMME Kasvun ja osallisuuden edistäminen • Lähihoitaja kasvun ja osallisuuden edistäjänä • Lähihoitaja hyvinvoinnin tukena • Lähihoitajana yhteiskunnassa Uudistettu

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen • Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka Uudistettu • Lääkelaskut • Helmitaulu. Hoitajan matematiikka • Dosetti Tulossa 2022 • Ihon alle. Ihmisen anatomia ja fysiologia Uutuus • Päästä varpaisiin. Ihmisen anatomia ja fysiologia • Näytteenottajan käsikirja • Näytteenotto Uutuus • Lähihoitaja hyvinvoinnin tukena • Lähihoitajana yhteiskunnassa Uudistettu • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen Tulossa 2022

OSAAMISALOIHIN SOVELTUVAT MATERIAALIMME Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala • Lapsen parhaaksi. Lähihoitaja varhaiskasvattajana

Mielenterveysja päihdetyön osaamisala • Mieli ja terveys • Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala • Kotihoidossa toimiminen Tulossa 2022 • Ihkusti iloon! Ikääntyvien osallisuuden edistäminen Tulossa 2022

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala • Kotihoidossa toimiminen Tulossa 2022 • Mikrobit hoitotyön haasteena Uudistettu


Valinnaiset tutkinnon osat Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen • Lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen Uutuus

Saattohoidossa toimiminen • Saattohoidossa toimiminen Uutuus

Yrityksessä toimiminen • Ammattilaisen ABC Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous

Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä • Toimii! Hoitajan opas toiminnallisiin menetelmiin Uudistettu

Yritystoiminnan suunnittelu • Ammattilaisen ABC Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous

Yhteiset tutkinnon osat

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen • Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka Uudistettu • Helmitaulu. Hoitajan matematiikka • Lähihoitajan fysiikka ja kemia Uutuus • Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen • Ihan lähellä. Työelämän suomea lähihoitajille

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen • Lähihoitajana yhteiskunnassa Uudistettu


Kasvun ja osallisuuden edistäminen Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

LÄHIHOITAJA HYVINVOINNIN TUKENA Tämän digitaalisen oppimateriaalin lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset elämän ilmiöt, joita tarkastellaan aidoissa elämänyhteyksissä. Tosi­pohjaisten tapausten kautta esitellään yksilön tai perheen näkökulma eri teemoihin sekä yhteiskuntamme tukija auttamisjärjestelmää. Ilmiöpohjaisuus tuo esille arkipäivän erilaisia tilanteita, osaamisperusteisuus linkittää opittavan tiiviisti työelämään. Digikirja on pääsääntöisesti rakennettu kahden kaikille pakollisen tutkinnonosan kehyksiin, mutta alaotsikkoina on osaamisaloihin liittyviä sisältöjä. Kirjaa voidaan tästä syystä käyttää paitsi opintojen alkuvaiheessa myös myöhemmin, kun opiskelija on valinnut osaamisalansa. Se soveltuu hyvin myös itsenäiseen opiskeluun ja aikuisopiskelijoiden tarpeisiin.

Lue lisää Tilaa opettajan koekäyttö Kirjan teemoja: • perheiden moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet • lasten ja nuorten kasvatus ja hyvinvointi • nuorten kehityksen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisykeinot • toimintakyvyn edistäminen monenlaisin toimenpitein eri asiakasryhmissä • vammaisten ja ikääntyvien osallisuuden edistäminen • päihde- ja mielenterveystyö.

“Vastaa hyvin tämän päivän työelämän tarpeisiin ja tutkinnon perusteisiin sekä tukee hyvin tutkinnon osan tavoitteita ja ammattitaitovaatimuksia.”


Kasvun ja osallisuuden edistäminen

LÄHIHOITAJA KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ Lähihoitaja kasvun ja osallisuuden edistäjänä on oppimateriaali lähihoitajakoulutuksen kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osaan. Lähihoitajan tuleva työ on kirjan keskeinen näkökulma. Siihen pureudutaan avaamalla opetussuunnitelman tavoitteita ja osaamisen arvioinnin kriteerejä. Kirjan tekstissä kuvataan ammatillista vuorovaikutusta siten, että osallisuuden edistäminen lähihoitajan työssä korostuu tai konkretisoituu. Digikirja sisältää runsaasti työpaikalla tehtäviä harjoituksia. Siinä on myös paljon ja monentasoisia tehtäviä lähiopetukseen ja ryhmien yhteiseen työskentelyyn. Osa tehtävistä perustuu lisämate­ riaaliin, joka on linkitetty digikirjaan ja näin helposti saatavilla. Oppikirjan tehtävien kautta opiskelijat saavat kokemuksia osallisuudesta, kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta. Kirjoittajilla on vuosien kokemus opetuksesta, varhaiskasvatuksen kehittämisestä, psykologisen tiedon soveltamisesta sekä lähihoitajan tutkinnon vaatimuksista ja tarpeista. Heillä on myös vankka kokemus lähihoitajan kasvun ja osallisuuden toiminta­ ympäristöistä ja työkäytännöistä, eli näkökulmaa myös työn toteutukseen. Kirjoittajien opetus-, suunnittelu- ja kehittämistyö turvaa tiedon ja käytäntöjen ajantasaisuuden.

Lue lisää Tilaa opettajan koekäyttö

”Kirja antaa hyvä kokonaisnäkemyksen kasvun ja osallisuuden edistämisestä. Selkeästi jäsennelty ja kirjoitettu. Sisältö vastaa tutkinnon osan kriteerejä.”


Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

UUTUUS

IHON ALLE Ihmisen anatomia ja fysiologia Ihon alle – Ihmisen anatomia ja fysiologia auttaa opiskelijaa rakentamaan tietopohjaansa ihmiskehon anatomiasta ja fysiologiasta pala palalta helposti omaksuttavien perustietojen ja selkeiden kuvien kautta haastavampiin aiheisiin. Opiskelija voi valita perusasioista tai sukeltaa syvemmälle ihmiseen. Digikirjan runsaat interaktiiviset tehtävät ja mielenkiintoiset lisätiedot tekevät ihmisen elimistön rakenteiden ja toiminnan oppimisesta kiinnostavaa. Sanaselitykset auttavat itsenäisessä etenemisessä, ja laajempaa osaamista tavoitteleva voi harjoitella helposti myös latinankielistä termistöä. Käytännönläheiset kuvaukset kehon toiminnoista yhdistettynä hoitotyön asioihin auttavat kokonaisuuksien ymmärtämisessä. Tähän digikirjaan opettajalla on mahdollisuus luoda ryhmiä: tällöin opettaja saa nopealla silmäyksellä yleiskuvan kunkin ryhmän etenemisestä ja menestymisestä digikirjan tehtävissä. Lisäksi opettaja voi antaa tehtävistä henkilökohtaista palautetta, jonka opiskelija vastaavasti näkee omasta tehtäväkoosteestaan.

Lue lisää Tilaa opettajan koekäyttö


Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

PÄÄSTÄ VARPAISIIN Ihmisen anatomia ja fysiologia Päästä varpaisiin antaa vankat tiedot ihmiselimistön rakenteesta ja toiminnasta. Kirja etenee johdonmukaisesti solutasolta elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn.

Lue lisää Opettajan digiaineisto Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

UUTUUS

NÄYTTEENOTTO Näytteenotto-verkkokurssi koostuu kolmesta osas­ta: laskimoverinäytteenotto, virtsanäytteet ja EKG-tutkimus. Hoitajan on tärkeä osata ohjata asiak­kaita näytteenotossa, tuntea näytteenottovälineet ja osata käyttää niitä. Laboratoriotutkimusnäyte on käyttökelpoinen ja hyödyllinen vain, kun se on otettu ja säilytetty oikein. Kurssi koostuu PowerPoint-nauhoitteista, joiden avulla voi opiskella turvallisen näytteenoton perusasiat. Mukana on myös yksityiskohtaiset ohjevideot laskimoverinäytteiden otosta. Jokaisen luvun jälkeen on tehtäviä, joilla voi varmistaa osaamisensa. Vaikeilta tuntuvia asioita voi harjoitella omaan tahtiin ja tehtäviä tehdä niin monta kertaa, että asia jää mieleen.

Lue lisää Tilaa opettajan koekäyttö


Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

NÄYTTEENOTTAJAN KÄSIKIRJA Kirjassa käydään läpi kaikki keskeisimmät näytteen­ ottomenetelmät sekä muun muassa asiakkaan ohjaukseen, näytteen käsittelyyn, säilytykseen ja kuljetukseen sekä jätehuoltoon liittyviä asioita. Kirja on saatavana myös e-kirjana.

Lue lisää E-kirja


Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen Kasvun ja osallisuuden edistäminen

UUDISTETTU

LÄHIHOITAJANA YHTEISKUNNASSA Lähihoitajana yhteiskunnassa on tärkeä perusteos lähihoitajaopiskelijalle. Kirja tarjoaa tietoa muun muassa sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmästä, alan lainsäädännöstä, suunnitelmallisesta asiakastyöstä ja asiakastyön menetelmistä, työelämän taidoista ja yrittäjyydestä. Kirja esittelee suomalaisen yhteiskunnan toimintaa aina kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista julkisiin palveluihin ja päätöksentekoon. Suositun kirjan seitsemäs painos on täysin uudistunut. Se sisältää 1.8.2018 voimaan tulleiden tutkinnonperusteiden mukaisten ammattitaitovaatimuksien sekä osaamiskriteerien mukaiset teoriatiedot kasvun ja osallisuuden edistämisen sekä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osista. Kirja tukee tunnilla oppimista ja on tärkeä tuki työvaltaiselle, itsenäiselle oppimiselle. Kirja tarjoaa opiskelijalle myös esimerkkejä siitä, miten osaamista voi näyttää.

Lue lisää Opettajan digiaineisto Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Tässä kirjassa on Kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osan koko teoriatausta sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osan teoriatausta sairauden hoitoon liittyviä toimenpiteitä lukuun ottamatta. Kirja pohjautuu tutkinnon perusteisiin, joten opettajan ja opiskelijan on helppo opiskella sekä seurata opetussuunnitelman vaatimusten täyttymistä. Kirja soveltuu näin ollen erinomaisesti myös itsenäiseen opiskeluun, esimerkiksi oppi­ sopimus­opiskelijoille. Kirja on tärkeä perusteos lähihoitajaopiskelijalle. Kirja sisältää myös näyttösuunnitelmalausekkeet näiden tutkinnonosien tutkinnonperusteiden kriteereihin, mikä helpottaa valmistautumista ammatti­osaamisen näyttöön.


UUDISTETTU

MIKROBIT HOITOTYÖN HAASTEENA Mikrobit hoitotyön haasteena on havainnollinen, käy­ tännöllinen ja kattava opas nykypäivän infektiosai­ rauksien ennaltaehkäisemiseen ja hoitamiseen. Teos sisältää perustiedot mikrobiologiasta, yleisimmistä kliinisesti merkittävistä mikrobeista, infektiotaudeis­ ta ja niiden hoidosta sekä sairaala­infektioista, asep­ tiikasta ja näytteenotosta käytännönläheisine tehtä­ vineen. Kirjaan on koottu hoitotyön näkökulmasta keskeistä, ajan tasalla olevaa tietoa pelkistetysti ja mielenkiintoa herättävästi. Teoksen runsas kuvitus helpottaa teoriatiedon omaksumista ja yhdistämistä käytännön hoitotyöhön. Vuonna 2021 uudistettua kirjaa on päivitetty muun muassa tartuntatautilain, pandemioiden hoitoon liittyvien ohjeiden ja rokotteiden suhteen. Kirja soveltuu oppimateriaaliksi sosiaali- ja terveys­ alan ammatilliseen koulutukseen ja ammattikor­ keakouluopintoihin sekä käsikirjaksi työelämään. Kirja soveltuu sosiaali- ja terveysalan perustutkin­ non tutkinnon osaan Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalaan.

Lue lisää

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala


Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

VER

UUTUUS Tulossa 2/2022

KKO

KOU LUT U

S

KOTIHOIDOSSA TOIMIMINEN Kotihoidossa toimisen verkkomateriaali on tarkoitettu Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen toisen tutkinnon osan opintoihin. Siinä lähtökohtana on ikääntyvän kotona asumisen tukeminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen, unohtamatta hyvää hoitoa. Materiaalissa on paljon alan toimijoiden haastatteluja, kuitenkin asiakasnäkökulman ollessa aina keskiössä. Uutuusmateriaali ilmestyy vuoden 2022 alussa.


UUTUUS

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Tulossa 2/2022

IHKUSTI ILOON! Ikääntyvien osallisuuden edistäminen Ihkusti iloon! Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -oppikirja on tarkoitettu ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen toisen tutkinnon osan opintoihin. Siinä lähtökohtana on mielekkään elämän tuottaminen ikääntyvien asiakkaiden elämään, hoitoon ja hoivaan sekä myös saattohoitoon. Keskeistä on asiakkaan ja hänen elämänsä hyvä tuntemus ja perehtyneisyys, johon tutkinnon osa antaa eväitä: ilolla. Digikirja ilmestyy vuoden 2022 alussa.

DI

GI

KIR

JA


Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

HOITAJANA MIELENTERVEYSJA PÄIHDETYÖSSÄ Käytännön työskentely mielenterveys- ja päihdehäiriöiden parissa sisältää monitieteiseen havainnointiin perustuvaa toimintaa, jossa hoitotyöntekijä toimii hoitotyön asiantuntijana. Kirjassa kuvataan muun muassa mielenterveys- ja päihdehäiriöiden yhteisesiintyvyyttä, hoitotyöntekijän roolia nopeasti vaihtuvissa hoitotyön tilanteissa ja turvallista ja työssä jaksamista edistävää työotetta. Kirja on saatavana myös e-kirjana.

Lue lisää E-kirja

”Sopii sekä oppikirjamaiseksi perusteokseksi vasta­ valmistuneelle että kokeneemmalle konkarille herättelijäksi ja perusasioiden muistuttajaksi. Lisäarvoa kirjan sisältö­kokonaisuuteen tuo aiheen tarkastelu eettisestä ja juridisesta näkökulmasta.”  Sairaanhoitaja-lehti

”Kokonaisuutena Holmbergin kirja haastaa kokeneenkin mielenterveys- ja päihde­hoidon sairaanhoitajan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja miettimään omia toimintatapoja. Voi vain kuvitella, kuinka paljon hoitotyön opiskelija ammentaa tietoa tästä kirjasta.”  Tiimi, päihdetyön erikoislehti


Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

MIELI JA TERVEYS Teoksessa käsitellään mielenterveyttä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia sekä päihde­ ongelmia ja riippuvuussairauksia. Kirjassa perehdytään muun muassa ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmiin.

Lue lisää


Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen

UUTUUS

LAPSEN JA NUOREN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Oppimateriaali on tehty uuden opetussuunnitelman mukaisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistämisen tutkinnon osan opiskeluun. Se on rakennettu uuden opetussuunnitelman ammattitaito­ vaatimusten pohjalle ja materiaali noudattaa opetussuunnitelman rakennetta. Materiaali avaa monipuolisesti lasten ja nuorten maailmassa ajankohtaisia mielenterveyttä uhkaavia ja suojaavia tekijöitä. Se opastaa kohtaamaan lapsen ja nuoren vaikeissakin tilanteissa ja ohjaamaan lasta tukien tämän mielenterveyttä. Moodle-alustainen oppimateriaali sisältää konkreettisia tehtäviä ja toimintavinkkejä lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen. Materiaali antaa mahdollisuuden monipuoliseen opiskeluun: sitä voi käyttää itsenäiseen tai ryhmässä tapahtuvaan opiskeluun ja se sopii myös opettajan ohjauksessa tapahtuvaan opiskeluun. Materiaali pohjautuu tiimioppimisen, osallistavan oppimisen ja digioppi­ misen menetelmiin. Kirjoittajaryhmällä on monivuotinen kokemus lähihoitajien opettajina. Moniammatillisella työryhmällä on osaamista mielenterveys-, sosiaali- ja kasvatustyöstä.

Lue lisää Tilaa opettajan koekäyttö


UUTUUS

SAATTOHOIDOSSA TOIMIMINEN Saattohoidossa toimiminen -moodle-kurssi on tehty sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon samannimisen valinnaisen tutkinnon osan oppimateriaaliksi. Se etenee tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja kriteerien mukaan. Miten toteuttaa hyvää saattohoitoa? Millainen henkilö sopii saattohoitajaksi? Miten oppia saattohoidon asenne? Miten kuolevan ihmisen kanssa puhutaan? Kurssilla opiskelija pääsee tutustumaan konkreettisesti saattohoitotyöhön: materiaali sisältää runsaasti saattohoitotyössä toimivien haastatteluja. Niissä kokeneet ammattilaiset kertovat esimerkiksi siitä, millaisia toiveita kuolevilla voi olla, miten toimitaan kuolevan omaisten kanssa, miten palautua työstään ja millaista on saattohoito kuolevan kotona.  Opiskelija voi suorittaa Saattohoidossa toimiminen -kurssin itsenäisesti verkossa. Kurssin lopussa on koe, jonka avulla voi varmistaa osaamisensa. Kurssin tekijä, Arja Grönlund, on toiminut pitkään saattohoitotyössä ja saattohoidon opettajana.

Lue lisää Tilaa opettajan koekäyttö

Saattohoidossa toimiminen


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

UUDISTETTU

LÄHIHOITAJAN LÄÄKELASKUT JA MATEMATIIKKA + digiratkaisut Uudistetussa kirjassa on kaikki lähihoitajan tarvitsema matematiikka ja lääkelaskut yksissä kansissa. Kirjan kuusi osiota – perusmatematiikka, geometria, matematiikan välineitä ongelmanratkaisuun, tilastomatematiikka, talousmatematiikka sekä lääke­ matematiikka – perehdyttävät opiskelijan niin arjessa kuin työssä tarvittavaan matematiikkaan. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset. Tehtävien yksityiskohtaiset ratkaisut ovat tarjolla sähköisessä muodossa. Uudistettu kirja on rakennettu vastaamaan uuden opetussuunnitelman rakennetta ja järjestystä. Lisäksi geometrian osuuteen on lisätty tehtäviä. Muuten kirja soveltuu käytettäväksi rinnakkain aiem­man painoksen kanssa.

Lue lisää Tehtävien ratkaisut


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

UUTUUS

Tulossa 2022

LÄÄKELASKUT

DOSETTI

Kirja sisältää lääkelaskentaan kuuluvan perusmatematiikan sekä lääkkeen annostamiseen liittyvän matematiikan. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset.

Tulossa digitaalinen lääkelaskennan materiaali vuonna 2022.

Lue lisää


Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

HELMITAULU Hoitajan matematiikka + digiaineisto Helmitaulu kattaa kaikki lähihoitajalle tärkeät matematiikan alueet. Se opettaa arvioimaan laskun tulosta ennen itse laskutoimitusta ja valmentaa näin työelämän käytännön tilanteisiin. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset. Laaja, uudistettu sähköinen lisämateriaali on tehty opetuksen tueksi. Sitä voi käyttää hyvin myös itsenäiseen opiskeluun.

Lue lisää Opettajan digiaineisto


UUTUUS

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

LÄHIHOITAJAN FYSIIKKA JA KEMIA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN FYSIIKKA JA KEMIA

Uudessa digikirjassa fysiikan ja kemian ilmiöt on sovellettu hoitotyöhön ja arkeen. Digikirja tarjoaa lähihoitajan tarvitsemat perustiedot fysiikasta ja kemiasta. Lisää tietoa haluavalle on tarjolla syventäviä kokonaisuuksia. Kirja opastaa lähihoitajaa tiedon lähteille ja itsenäiseen tiedonhankintaan. Kirja sisältää paljon tehtäviä sekä ilmiöitä havainnollistavia kokeita.

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia lähestyy fysiikan ja kemian ilmiöitä lähihoitajan ammatin näkökulmasta. Kirjassa esitellään fysiikan ja kemian perusteet niin ihmisessä kuin hoiva- ja hoitotyössäkin. Keskeisiä aihepiirejä ovat kemikaalien ja laitteiden käyttöturvallisuus sekä sosiaali- ja terveysalaan liittyvät ympäristövaikutukset. Kirja sisältää runsaasti käytännön kokeita, jotka on helppoa ja turvallista toteuttaa.

Lue lisää

Tehtävien ratkaisut


Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

LAPSEN PARHAAKSI Lähihoitaja varhaiskasvattajana + sähköinen tehtäväaineisto Teos painottaa lapsen parhaan edistämisessä kasvatuskumppanuutta sekä varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä ja toteuttamista. Kirjan uudistukset koskevat muun muassa uudistunutta varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetussuunnitelmaa. Lisäksi uutta sisältöä on muun muassa monikulttuurisuutta koskevassa osiossa. Sähköinen opettajan aineisto sisältää videoita ja monipuolisia tehtäviä kaikkien kirjan lukujen aiheisiin. Tehtävät kannustavat opiskelijaa itsenäiseen tiedonhakuun. Mukana on myös ryhmissä tehtäviä töitä. Jokainen luku alkaa aktivoivalla ristikolla. Poikkeuksellisen materiaalista tekevät sen kymmenet videot, joita on kuvattu kahdessa päiväkodissa ja niihin liittyvät monipuoliset tehtävät.

Lue lisää Opettajan digiaineisto Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

IHAN LÄHELLÄ Työelämän suomea lähihoitajille Monipuoliset tehtävät valmentavat esimerkiksi kirjaamisen, eettisen ohjeistuksen, raportoinnin ja hoitotilanteiden vuorovaikutuksen tilanteisiin. Kirja sopii hyvin myös peruskoulussa tai lukiossa S2-oppimäärää opiskelleiden ammatilliseksi suomen kielen oppikirjaksi. Kirja on saatavana myös e-kirjana.

Lue lisää E-kirja


Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

UUDISTETTU

TOIMII! Hoitajan opas toiminnallisiin menetelmiin Toimii!-kirja on uudistettu vastaamaan uusia ammat­ titaitovaatimuksia, jotka otettiin mukaan uuden opsin Toiminnalliset menetelmät -tutkinnonosaan. Lähihoitajan työssä pelkkä perushoito ei enää riitä, vaan tarvitaan uusia ideoita ja uusia mahdollisuuksia toimintaan. Kirja antaa neuvoja muun muassa siitä, kuinka erilaisilla osallistavilla ja toiminnallisilla menetelmillä, kuten musiikin, draaman, kuvataiteen, sanataiteen ja liikunnan avulla ja niitä eri tavalla yhdistellen, voidaan lisätä mielekkyyttä koko elämänkaareen varhaiskasvatuksesta vanhustyöhön. Kirjan toimintakokonaisuuksia voi hyödyntää ilman erityisasiantuntemusta luovista menetelmistä. Kirjassa on tehtäviä erilaisille ryhmille: lapsille, nuorille, erilaisille kuntoutujille, ikääntyneille, muistisairaille ja maahanmuuttajille. Kaikki harjoitukset on käytännön asiakastyössä testattu ja hyviksi havaittu. Uudistettua kirjaa on laajennettu sisällöllisesti lisäämällä runsaasti uusia taidelähtöisiä toiminnallisia menetelmiä ja työpajoja. Painotuksia on tullut uuden tutkinnonosan mukaisesti vahvemmin muun muassa liikuntaan, ja uusi­na sisältöalueina mukana ovat muun muassa kierrätysmateriaalien hyödyntäminen ja eläin­avusteisuus toiminnallisissa menetelmissä.

Lue lisää


Yrityksessä toimiminen Yritystoiminnan suunnittelu

AMMATTILAISEN ABC Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous Teos tarjoaa tietoa nuorelle ammattiin opiskelevalle ja ammattilaiselle oman polun löytämiseksi työntekijäksi sekä aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kirja soveltuu työelämä-, yritys- ja yhteiskuntatietouden oppikirjaksi kaikille aloille. Kirja on saatavana e-kirjana ja sen voi ostaa myös erikseen kolmessa osassa (työelämä-, yhteiskunta- ja yritystietous).

Lue lisää


Nimi

Tuotetyyppi

Verollinen Veroton Vero hinta hinta

Vero %

ISBN

Ammattilaisen ABC (osa A), pdf-kirja

E-kirja

9,70

8,82

0,88

10,00

3769857

Ammattilaisen ABC (osa B), pdf-kirja

E-kirja

9,40

8,55

0,85

10,00

3769864

Ammattilaisen ABC (osa C), pdf-kirja

E-kirja

9,40

8,55

0,85

10,00

3769871

Helmitaulu, opettajan aineisto, yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

84,30

76,64

7,66

10,00

3755737

Helmitaulu, opettajan aineisto. Oppilaitoslisenssi

Sähköinen

110,00

100,00

10,00

10,00

3759971

Helmitaulu. Hoitajan matematiikka

Painettu

49,90

45,36

4,54

10,00

3765750

Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

Painettu

49,90

45,36

4,54

10,00

3766566

Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä

E-kirja

38,60

35,09

3,51

10,00

3770655

Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla. Digiaineisto (tehtävät), yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

76,40

69,45

6,95

10,00

3765965

Hoitoa ja huolenpitoa ammattitaidolla. Digiaineisto (tehtävät), Oppilaitoslisenssi

Sähköinen

229,20

208,36

20,84

10,00

3765972

Huomiot

Ihan lähellä. Työelämän suomea lähihoitajille

Painettu

42,30

38,45

3,85

10,00

3765194

Ihan lähellä. Työelämän suomea lähihoitajille

E-kirja

32,40

29,45

2,95

10,00

3770617

Ihminen mielessä. Psykologian perusteet lähihoitajalle E-kirja

34,95

31,77

3,18

10,00

3769840

Ihon alle – ihmisen anatomia ja fysiologia. Digikirja, oppilaitoslisenssi 12 kk

Digikirja

35,00

31,82

3,18

10,00

3780975 * Saatavana vain välittäjän kautta

Ihon alle – Ihmisen anatomia ja fysiologia, Digikirja 6 kk

Digikirja

26,00

23,64

2,36

10,00

3778927

Ihon alle - Ihmisen anatomia ja fysiologia, Digikirja organisaatiolisenssi

Digikirja

35,00

31,82

3,18

10,00

3778941

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen. Digikirja

Digikirja

UUTUUS! Ilm. 2/2022

Kotihoidossa toimiminen. Digikirja

Digikirja

UUTUUS! Ilm. 2/2022

Kuolevan hyvä hoito, pdf-kirja

E-kirja

26,40

24,00

2,40

10,00

3769949

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, Moodle oppilaitoslisenssi 12 kk

24,20

22,00

2,20

10,00

3782726 * Saatavana vain välittäjän kautta

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, Moodle 6kk

19,90

18,09

1,81

10,00

3775995

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, Moodle organisaatiolisenssi

24,20

22,00

2,20

10,00

3776015

Lapsen parhaaksi, sähköinen aineisto

Sähköinen

110,00

100,00

10,00

10,00

3769505

Lapsen parhaaksi. Lähihoitaja varhaiskasvattajana

Painettu

54,50

49,55

4,95

10,00

3774264

Lähihoitaja hyvinvoinnin tukena Digikirja, oppilaitoslisenssi 12 kk

Digikirja

25,20

22,91

2,29

10,00

3777593 * Saatavana vain välittäjän kautta


Nimi

Tuotetyyppi

Verollinen Veroton Vero hinta hinta

Vero %

ISBN

Huomiot

Lähihoitaja hyvinvoinnin tukena Digikirja 6 kk

Digikirja

21,60

19,64

1,96

10,00

3774172

Lähihoitaja hyvinvoinnin tukena Digikirja, organisaatiolisenssi

Digikirja

25,20

22,91

2,29

10,00

3774196

Lähihoitaja kasvun ja osallisuuden edistäjänä Digikirja, oppilaitoslisenssi 12 kk

Digikirja

29,00

26,36

2,64

10,00

3777609 * Saatavana vain välittäjän kautta

Lähihoitaja kasvun ja osallisuuden edistäjänä Digikirja 6 kk

Digikirja

23,30

21,18

2,12

10,00

3775667

Lähihoitaja kasvun ja osallisuuden edistäjänä Digikirja, organisaatiolisenssi

Digikirja

29,00

26,36

2,64

10,00

3775674

Lähihoitajan fysiikka ja kemia Digikirja, oppilaitoslisenssi 12 kk

Digikirja

16,50

15,00

1,50

10,00

3782078 *Saatavana vain välittäjän kautta

Lähihoitajan fysiikka ja kemia Digikirja, 6 kk

Digikirja

26,00

23,64

2,36

10,00

3782054

Lähihoitajan fysiikka ja kemia Digikirja, organisaatiolisenssi

Digikirja

35,00

31,82

3,18

10,00

3782061

Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka

Painettu

36,80

33,45

3,35

10,00

3775001

Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka, ratkaisut, oppilaitoslisenssi

Sähköinen

110,00

100,00

10,00

10,00

3763732

Lähihoitajan lääkelaskut ja matematiikka, ratkaisut, yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

53,50

48,64

4,86

10,00

3764593

Lähihoitajana yhteiskunnassa (uud.)

Painettu

47,40

43,09

4,31

10,00

3774981

Lähihoitajana yhteiskunnassa, Digiaineisto, oppilaitoslisenssi

Sähköinen

110,00

100,00

10,00

10,00

3763619

Lähihoitajana yhteiskunnassa. Digiaineisto, yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

65,60

59,64

5,96

10,00

3763602

Lääkelaskenta-verkkomateriaali. Oppilaitoslisenssi

Sähköinen

462,80

420,73

42,07

10,00

3759933

Lääkelaskenta-verkkomateriaali. Yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

77,30

70,27

7,03

10,00

3755584

Lääkelaskut (uud.)

Painettu

39,90

36,27

3,63

10,00

3768850

Mieli ja terveys

Painettu

54,50

49,55

4,95

10,00

3776060

Mikrobit hoitotyön haasteena, e-kirja

Sähköinen

51,40

46,26

5,14

10,00

3779733

Mikrobit hoitotyön haasteena, uud. 2021

Painettu

52,90

48,09

4,81

10,00

3781064

Näytteenottajan käsikirja

Painettu

52,90

48,09

4,81

10,00

3766726

Näytteenottajan käsikirja, epub

E-kirja

44,80

40,73

4,07

10,00

3770792

Näytteenotto, oppilaitoslisenssi 12 kk

Moodle

31,00

28,18

2,82

10,00

3782771 * Saatavana vain välittäjän kautta


Nimi

Tuotetyyppi

Verollinen Veroton Vero hinta hinta

Vero %

ISBN

Huomiot

Näytteenotto, Moodle-kurssi (6 kk)

Moodle

26,90

24,45

2,45

10,00

3778958

Näytteenotto, Moodle-kurssi (organisaatiolisenssi)

Moodle

32,00

29,09

2,91

10,00

3778972

Perheen parhaaksi. Perhetyön arkea

Painettu

56,20

51,09

5,11

10,00

3762117

Päästä varpaisiin. Ihmisen anatomia ja fysiologia

Painettu

69,90

63,55

6,35

10,00

3764852

Päästä varpaisiin. Ihmisen anatomia ja fysiologia, Opettajan digiaineisto, yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

76,40

69,45

6,95

10,00

3764166

Päästä varpaisiin. Ihmisen anatomia ja fysiologia, Opettajan digiaineisto, oppilaitoslisenssi

Sähköinen

110,00

100,00

10,00

10,00

3764173

Saattohoidossa toimiminen, oppilaitoslisenssi 12 kk

Moodle

25,40

23,09

2,31

10,00

3782764 * Saatavana vain välittäjän kautta

Saattohoidossa toimiminen, 6 kk lisenssi

Moodle

19,90

18,09

1,81

10,00

3778187

Saattohoidossa toimiminen, organisaatiolisenssi

Moodle

25,40

23,09

2,31

10,00

3778194

Sanoista tekoihin

Painettu

47,20

42,91

4,29

10,00

3763565

Sanoista tekoihin, opettajan materiaali, yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

47,40

43,09

4,31

10,00

3763817

Sanoista tekoihin, opettajan materiaali, oppilaitoslisenssi

Sähköinen

110,00

100,00

10,00

10,00

3763824

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia

Painettu

52,90

48,09

4,81

10,00

3766269

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia, ratkaisut, yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

42,00

38,18

3,82

10,00

3762872

Sosiaali- ja terveysalan fysiikka ja kemia, ratkaisut, oppilaitoslisenssi

Sähköinen

168,00

152,73

15,27

10,00

3762889

Sosiaali- ja terveysalan viestintä

Painettu

47,60

43,27

4,33

10,00

3763848

Tautinen Suomi. Kansansairauksien synty

E-kirja

42,50

38,64

3,86

10,00

3768935

Tautinen Suomi. Kansansairauksien synty, Digiaineisto yhden käyttäjän lisenssi

Sähköinen

65,60

59,64

5,96

10,00

3770662

Tautinen Suomi. Kansansairauksien synty, Digiaineisto oppilaitoslisenssi

Sähköinen

196,30

178,45

17,85

10,00

3770952

Toimii! Hoitajan opas toiminnallisiin menetelmiin

Painettu

41,40

37,64

3,76

10,00

3775018

*) Välittäjät: Kirjavälitys ja Kirjastopalvelu.


Opettajapalvelu opettajapalvelu@edita.fi puh. 020 450 010 www.oppinet.fi

Ota yhteyttä!

Suvi Palletvuori Vastaava kustannuspäällikkö suvi.palletvuori@edita.fi p. 040 860 2391

Sanna-Mari Hovi Kehityspäällikkö sanna-mari.hovi@edita.fi p. 040 860 2507

Päivi Tuuli Asiakkuuspäällikkö paivi.tuuli@edita.fi p. 040 860 2877

Monika Lahtinen Markkinointiassistentti monika.lahtinen@edita.fi p. 020 450 2866

Anu Mikkonen Graafinen suunnittelija anu.mikkonen@edita.fi p. 040 572 2789

Sanna Laajasalo Graafinen suunnittelija sanna.laajasalo@edita.fi p. 040 860 2732

Pidätämme oikeuden hintojen, tuotetietojen ja ilmestymisaikojen muutokseen. Hinnat ovat 1.1.2021 voimaan tulleita kustantajan hintoja.

Profile for Edita

Edita Sosiaali- ja terveysalan luettelo 2021  

Edita Sosiaali- ja terveysalan luettelo 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded