Page 1

SOSIAALI- JA TERVEYSALA Toinen aste

2017


EHDINKÖ, VENYNKÖ, JAKSANKO? kurssilla oli ”Ennen tällä iopetusta, nyt 36 tuntia läh siinä ajassa vain 10. Miten itään?” ehtii oppia m

”Opiskelijat kuvittelevat, että vastaus kysymykseen on suoraan kopioitu tekstinpätkä jostakin. Pahimmillaan vastaus on ollut linkki jollekin sivulle, josta opettaja voi itse kaivaa vastauksen kysymäänsä asiaan.”

Tuntuuko tutulta? Tällaisia kommentteja ovat kertoneet monet opettajat eri puolilta Suomea. Jaamme yhteisen huolen: miten osaava, asiantunteva ja vastuuntuntoinen opettaja pystyy tekemään parhaansa, kun ulkoiset olosuhteet tuntuvat koko ajan vain huononevan? Lähiopetustuntien vähentyessä ja arviointiperusteiden muututtua on entistä tärkeämpää, että opiskelijoiden itsenäinen työskentely edistää laadukasta oppimista ja kasvattaa ammatti-identiteettiä.

”Opiskelijoilta puuttuu ihan perusva lmiuksia. Monelle usea mman virkkeen luke minenkin tuottaa vaikeu ksia.”

Editan ajantasaiset, jatkuvasti uudistuvat oppi­ materiaalit tehdään opettajien kanssa avuksi opettajan ja opiskelijan arkeen. Kerro mielellään niistä myös palautetta: se auttaa meitä kehittämään tuotteistamme vielä parempia. Moni oppimate­riaali on syntynyt opettajan ideasta ja toteutunut opettaja­ ryhmän voimin. Iloa työntekoon!

Me Editalla olemme pohtineet, miten voisimme auttaa teitä opettajia vielä paremmin arkityössänne. Siksi olemme julkaisseet runsaasti uutta digitaalista lisämateriaalia painettujen kirjojemme rinnalle. Niiden avulla opettaja voi joustavoittaa tekemistään: Aineistoja voi käyttää tuntiopetuksessa isonkin ryhmän kanssa. Toisaalta niissä on paljon oppilaiden itsenäiseen työhön sopivaa materiaalia. Kaikissa digiaineistoissamme on runsaasti tehtäviä, osassa myös valmiita koepaketteja. Tutustu sivuilla olevien linkkien kautta tehtäväpakettien esimerkkisivuihin. Tästä voit myös käydä katsomassa, miten helppoa digiaineistojen käyttö on.

Sanna-Mari Hovi Kehityspäällikkö Ammatilliset oppimateriaalit ja ammattitieto


Monipuolinen perusteos mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä

HOITAJANA MIELENTERVEYSJA PÄIHDETYÖSSÄ Sosiaali- ja terveydenhuollossa kohdataan kaikissa toimintaympäristöissä ihmisiä, joilla on mielenterveys- ja päihdehäiriöitä. Teoksessa kerrotaan, millaista on käytännön työskentely mielenterveys- ja päihdehäiriöiden parissa. Arkinen työ sisältää monitieteiseen havainnointiin perustuvaa toimintaa, jossa hoitotyöntekijä toimii hoitotyön asiantuntijana. Kirjassa lähdetään liikkeelle mielenterveys- ja päihdehoito­ työhön liittyvästä tutkimustiedosta, laeista, etiikasta ja asenteista. Siinä kuvataan muun muassa mielenterveysja päihdehäiriöiden yhteisesiintyvyyttä ja sitä, miten eri päihteet esiintyvät yhdessä mielenterveyshäiriöiden kanssa. Mikä on hoitotyöntekijän rooli nopeasti vaihtuvissa hoitotyön tilanteissa? Millainen on turvallinen ja työssä jaksamiseen kannustava työote? Tähän teokseen on koottu monipuolista teoreettista tietoa ja käytännön osaamista ihmisen kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta ja hoitamisesta. Teos sopii hyvin alan opiskelijalle, työhön perehdytettävälle työntekijälle tai kollegalle. ISBN 987-951-37-6656-6 1. painos 2016 44,80 €

Lue lisää

Sisällys

ePub E-kirja


Kattava tietopaketti suomalaisten kansansairauksista

TAUTINEN SUOMI Kansansairauksien synty ja hoito Terveyden edistäminen on merkittävä osa hoito- ja hoivatyötä. Terveyttä edistävän ohjauksen ja sairastumista ehkäisevän toiminnan osaaminen on yhtä tärkeää kuin itse sairauksien hoidon hallinta. Tässä kirjassa kuvataan suomalaisten kansansairauksien hoitotyön kokonaisuus aina tautien synnystä ja ennaltaehkäisystä kansansairauksien hoitotyöhön.

5 SYDÄN- JA VERISUONITAUDIT

sekä erilaisia viilentäviä tai rauhoittavia on ummetuksen tuotteita. Tärkeä hoito ja hyvästä ä ehkäisyssä intiimihygienia kus kookkaat sta huolehtiminen ja vaivaa aiheutt . Josavat pukamat sanottua ”kumil leikataan tai käytetä enkkihoitoa”. än niin Tätä kutsutaan pukamien hirttäm myös hirttäm isessä yhden iseksi. Perätai useamman laitetaan kumile peräpukaman nkki, minkä ympärille seurauksena itsestään noin pukama kuolioi 5–10 vuorokauden tuu ja irtoaa sisällä.

102

Ruoansulatuska Ruoansulatusk anavan

navan loiset

tyyppillisimpi ä loisia ovat kuudessa epidem erityisesti lasten ioina esiintyv kesät kihomadot. sotaan eliöt, Loisiksi eli parasiit jotka käyttäv eiksi katät hyväkseen elimistöä ja ovat isäntänsä, esimerk riippuvaisia siitä. iksi ihmisen, Parasiiteiksi katsota vaivoja aiheutt avat madot, joita an myös ihmisil le kihomatojen lisäksi ovat muun muassa Kuva 7.8. Kihoma don kulku elimistö

ssä.

2

✧✧ Sydän- ja verisuonisairaudet ovat suurin yksittäinen kuolinsyy Suomessa. ✧✧ Yleisimpiä sydän- ja verisuonitauteja ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta ja aivoverenkierron häiriöt. Kohonnut verenpaine on myös yleinen löydös. ✧✧ Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät, perimää ja sukupuolta sekä ikää lukuun ottamatta, liittyvät useimmiten elämäntapoihin. Elämäntapaohjauksella voidaan estää suuri määrä sairastumisia. ✧✧ Kun normaali sydämen rytmi eli sinusrytmi syystä tai toisesta häiriintyy, on kyseessä rytmihäiriö. Jos henkilöllä on oireita tai hoitaja löytää epäsäännöllisen sykkeen, asiakas tulee ohjata tarkempiin tutkimuksiin. ✧✧ Sydänlihaksen ja sen rakenteiden tulehduksien oireiden tunnistaminen on tärkeää (kuumeilu, rytmihäiriöt, hengenahdistus, rintakivut). ✧✧ Ateroskleroosi eli valtimon seinämien kovettuminen (valtimonkovettumatauti) aiheuttaa valtimoiden ahtautumista. Sydämen sepelvaltimoissa ateroskleroosi aiheuttaa sepelvaltimotaudin eli koronaaritaudin. Muissa valtimoissa se aiheuttaa katkokävelyä ja aivoverenkierron häiriöitä, kuten aivoinfarktin. Valtimoiden ahtautuminen etenee salakavalasti, ja sen ensimmäinen oire voi olla aivo- tai sydäninfarkti. ✧✧ Kohonneita veren rasva-arvoja pidetään yhtenä merkittävimmistä riskitekijöistä ateroskleroottisissa sairauksissa. Oleellista on tunnistaa riskitekijät ja tukea asiakasta elämäntapamuutoksiin. ✧✧ Aivoinfarktilla tarkoitetaan aivojen verisuonen tukosta, joka aiheuttaa aivokudoksessa hapenpuutetta. Oireet tulee tunnistaa nopeasti ja autettava on saatava pikaisesti hoitoon. ✧✧ Aivoverenvuotojen yleisin syy on kohonnut verenpaine. Verenpaineen hoidolla ehkäistään aivoverenvuotoja. ✧✧ Lukinkalvonalainen verenvuoto (SAV) syntyy kun verisuonen heikko kohta (pullistuma eli aneurysma) repeää tai pään alueelle kohdistuu jokin isku. ✧✧ Suonikohjut ovat yleinen laskimotauti, jota voidaan ehkäistä ja hoitaa lapamato ja heisima tukisukkien avulla. to. Loistartuntaa epäillään oireiden perusteella sekä ulostetutkimuksella. Kihoma to on yksinom aan ihmisen 103 loinen, ja se tarttuu ihmises tä toiseen pääasiassa käsien välityksellä. Päiväko deissa kihomatoepidem ioiden ehkäisy n kannalta on tärkeää ohjata lapsia pesemä än käsiä sekä ohjata vanhem pia pitämään lasten kynnet lyhyinä. Joskus pitkään jatkune essa tartunnassa ulostee ssa on selväst i silmin nähtäv sä pieniä kihoma istoja. Kihomatotartu saattaa myös nnan huomata, kun lapsi valittaa kutinaa peräau kossa ja pyrkii raapimaan peräaukon seutua. Erityisesti yöllä lapsi on levoton, koska kihomadot tulevat yöaikaan peräau Loistartunnat kon suulle. hoidetaan lääkkei llä eli matoku häätöön käytetä ureilla Kihom än pyrviiniembon atojen aattia. Lapam nainen, koska ato on nykyää raa’an kalan n harvisyönnin vaarat tään kerta-annokse tunnetaan. Lapam lla niklosamidia. ato häädeLihan mukan ovat myös nykyää a tarttuvat heisim n harvinaisia, adot ja myös niitä häädetään niklosa midilla.

Tehtäviä

3

4 5

1 – Kansansairauksien

Teos on suunniteltu selkeäksi perusteokseksi ja käsikirjaksi, jotta sitä voi hyödyntää koko lähihoitajaopintojen ajan sekä myös muissa hoito- ja hoivatyön opinnoissa ja itsenäisessä opiskelussa. Teos soveltuu myös sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tutkintojen alkuopintoihin. ISBN 978-951-37-6828-7 1. painos 2016 44,80 €

Lue lisää

1. Asiakkaallasi on esiintynyt usein ummetu tuista voisi ehkäistä sta. Millaisin keinoin umme? Miten neuvot asiakastasi? 2. Asiakkaasi kertoo kärsivän sä ilmavaivoista suttelee” koko ja on noloissa ajan. Hän kertoo an kun ”pukmyös ulosteid sassa olevan en olevan löysiä ajoittain kipuja. ja vatHän kertoo pitäväns aamunsa aina ä jäätelöstä ja mannapuurolla. aloittaa Mistä voisi olla selvittämään kysymys? Miten ja helpottamaan lähdet hoitotyön keinoin tilannet 3. Asiakas kertoo ta? kivuliaan näköise nä kovasta vatsakiv 4. Asiakkaasi usta. Miten toimit? iho ja silmänva lkuaiset kellertäv ja miten toimit? ät. Mistä voisi olla kysymys

Sisällys

E-kirja

Opettajan digiaineisto

176 Tautinen Suomi

Teos perehdyttää lukijan aluksi tautiopin ja mikrobiologian sekä terveyden edistämisen perusteisiin. Se antaa siten valmiuksia ymmärtää lääketieteellisiä diagnooseja, hoitotyön tutkimusartikkeleita ja julkaisuja, joita hoitaja tarvitsee työssään aika ajoin. Kirjaan on valittu niitä kansansairauk­sia ja pulmia, joita hoitaja kohtaa työssään yleisimmin. Kunkin luvun lopussa on aktivoivia ja käytännönläheisiä tehtäviä, joiden kautta lukija pääsee soveltamaan teoriatietoa.

synty ja hoito 7 Ruoansulatuselim

istön sairaude

t ja häiriöt

177

ePub Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Perusteellinen opas kuntoutuksen opintokokonaisuuteen

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITO Kirjan punaisena lankana kulkevat vuorovaikutuksellinen toiminta, toimintakyvyn arviointi ja kuntouttava työote kaikenikäisten ja kaikenlaisten kuntoutujien elämänlaadun edistämisessä. ISBN 978-951-37-6365-7 7., uudistettu painos 2013 49 € Lue lisää

Kotihoitoa asiakkaan ehdoilla

KEHITTYVÄ KOTIHOITO Teos on kattava tietopaketti kotihoidon etiikkaan ja arjen käytänteisiin. Se antaa valmiuksia myös kotihoidon kehittämiseen sekä palvelusuunnitelman tekemiseen ja arviointiin. ISBN 978-951-37-6605-4 4., uudistettu painos 2015 49 € Lue lisää

Hoitoa vanhuksen yksilöllisen tilanteen mukaan

VANHUKSEN PARHAAKSI Hoitaja vanhuksen toimintakyvyn tukijana Teos esittelee toimintakyvyn tukemisen prosessin ja tarjoaa konkreettisia tukemisen menetelmiä. Kirjassa on runsaasti havainnollisia kuvia. ISBN 978-951-37-6488-3 2., uudistettu painos 2014 48,90 € Lue lisää


Taustalla kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä

Perusopintojen psykologia yhdessä kirjassa

MIELI JA TERVEYS

IHMINEN MIELESSÄ

Teoksessa käsitellään mielenterveyttä, erilaisia mielenterveyden häiriöitä ja sairauksia sekä päihde­ ongelmia ja riippuvuussairauksia. Kirjassa perehdytään muun muassa ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä hoito- ja kuntoutusmenetelmiin.

Psykologian perusteet lähihoitajalle

ISBN 978-951-37-6489-0 4., uudistettu painos 2014 48,90 € Lue lisää

Teokseen on koottu perusopintojen eri tutkinnon osien psykologian osuus tiiviissä muodossa. Mukana on runsaasti tehtäviä sekä tapausesimerkkejä ja tositarinoita lähihoitajan eri toiminta-alueilta. ISBN 978-951-37-6127-1 1. painos 2012 39,90 € Lue lisää

E-kirja


Perusteos käytännön työssä tarvittavista tiedoista ja taidoista

Ihmiselimistö solutasolta elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn

HOITOA JA HUOLENPITOA AMMATTITAIDOLLA

PÄÄSTÄ VARPAISIIN

Teoksessa keskitytään lähihoitajan työn perusteisiin sekä käytännön työssä tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Tehtävät tukevat oppimista, ja niitä voi hyödyntää myös osaamisen näyttämisen suunnittelussa.

Päästä varpaisiin antaa vankat tiedot ihmiselimistön rakenteesta ja toiminnasta. Kirja etenee johdonmukaisesti solutasolta elimistön rakenteisiin ja toimintojen säätelyyn.

ISBN 978-951-37-6620-7 3., uudistettu painos 2015 59,90 €

Ihmisen anatomia ja fysiologia

ISBN 978-951-37-6485-2 7.–8. painos 2015 62,90 € Lue lisää

Lue lisää Opettajan digiaineisto Opettajan digiaineisto Tutustu digiaineiston näytesivuihin Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Opas infektiosairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

MIKROBIT HOITOTYÖN HAASTEENA Vuonna 2016 ajantasaistettu kirja sisältää perustiedot mikrobiologiasta, infektiotautien hoidosta, aseptiikasta ja näytteenotosta. ISBN 978-951-37-6618-4 4., uudistettu painos 2016 48,90 € Lue lisää

Selkeät ohjeet näytteenottoon

NÄYTTEENOTTAJAN KÄSIKIRJA Vuonna 2016 ajantasaistettu kirja esittelee kaikki keskeisimmät näytteen­ otto­menetelmät sekä mm. asiakkaan ohjaukseen, näytteen käsittelyyn, säilytykseen ja kuljetukseen sekä jätehuoltoon liittyviä asioita. ISBN 978-951-37-6672-6 2., uudistettu painos 2016 47,20 € Lue lisää

E-kirja

Perusteos lääkehoitoon

LÄÄKEHOITO HOIVA- JA HOITOTYÖSSÄ Vuonna 2015 ilmestynyt kirja esittelee lääkkeet vaikutusalueittain. Se käsittelee lääkkeiden säilytystä, lääketurvallisuutta ja hoitajan vastuuta sekä lääkehoitoon nivoutuvia lääkelaskuja. ISBN 978-951-37-6619-1 1. painos 2015 48,50 € Lue lisää


Kaikki lähihoitajan tarvitsema matematiikka ja lääkelaskut yksissä kansissa

LÄHIHOITAJAN LÄÄKELASKUT JA MATEMATIIKKA + digiratkaisut

Kirjan kolme osiota – perusmatematiikka, lääkematematiikka ja elämänhallinnan matematiikka – perehdyttävät opiskelijan niin arjessa kuin työssä tarvittavaan matematiikkaan. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset. Tehtävien yksityiskohtaiset ratkaisut ovat tarjolla sähköisessä muodossa. ISBN 978-951-37-6329-9 1–3. painos 2016 33,70 €

Lue lisää

Tehtävien ratkaisut

Lääkelaskennan perusteet selkeästi

LÄÄKELASKUT Kirja sisältää lääkelaskentaan kuuluvan perusmatematiikan sekä lääkkeen annostamiseen liittyvän matematiikan. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset. ISBN 978-951-37-6885-0 9., uudistettu painos 2016 35,10 €

Lue lisää

Laaja sähköinen lisämateriaali opetuksen tueksi

HELMITAULU

Hoitajan matematiikka + digiaineisto Helmitaulu kattaa kaikki lähihoitajalle tärkeät matematiikan alueet. Se opettaa arvioimaan laskun tulosta ennen itse laskutoimitusta ja valmentaa näin työelämän käytännön tilanteisiin. Kirjan lopussa on tehtävien vastaukset. Laaja, uudistettu sähköinen lisämateriaali on tehty opetuksen tueksi. Sitä voi käyttää hyvin myös itsenäiseen opiskeluun. ISBN 978-951-37-6575-0 4., uudistettu painos 2014 46,20 €

Lue lisää

Opettajan digiaineisto


Arjen fysiikkaa ja kemiaa

Sopii myös itsenäiseen opiskeluun!

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN FYSIIKKA JA KEMIA

LÄÄKELASKENTAVERKKOMATERIAALI

+ digiratkaisut

Tässä kirjassa fysiikan ja kemian ilmiöt on sovellettu hoitotyöhön ja arkeen. Kirja sisältää paljon tehtäviä sekä ilmiöitä havainnollistavia kokeita. Kirjan tehtävien ratkaisut ovat saatavissa sähköisinä. ISBN 978-951-37-6626-9 9., uudistettu painos 2015 48,40 € Lue lisää

Tehtävien ratkaisut

Lääkelaskenta on laaja ja selkeä itseopiskeluun soveltuva nettisivusto, jonka avulla sekä terveydenhuoltoalan opiskelija että jo työssä toimiva hoitaja voi opiskella työssään tarvitsemaansa matematiikkaa. Kustakin aihealueesta on tarjolla selkeä teoria­osuus ja paljon tehtäviä ratkaisuineen. Moniin aiheisiin löytyy testejä ja lisäesimerkkejä. Oppilaitoslisenssi 472,80 €/vuosi Yhden käyttäjän lisenssi 78,80 €/vuosi Lue lisää ja tilaa


Kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista julkisiin palveluihin ja päätöksentekoon

Tietotaitoa kasvatus-, hoiva- ja kuntoutustyöhön ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi

LÄHIHOITAJANA YHTEISKUNNASSA

SOSIAALINEN TURVA JA HYVINVOINTI

Kirja tarjoaa tietoa muun muassa sosiaali- ja terveys­ alan palvelujärjestelmästä, alan lainsäädännöstä, suunnitelmallisesta asiakastyöstä sekä asiakastyön menetelmistä, työelämän taidoista ja yrittäjyydestä.

Sosiaaliturvan ja yhteisöjen rakenteiden muuttuessa työntekijöiden osaamisessa korostuu ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja herkkyys nähdä asiakkaiden tarpeita elinkaaren kaikissa vaiheissa.

ISBN 978-951-37-6624-5 4., uudistettu painos 2015 41,70 €

ISBN 978-951-37-6493-7 5., uudistettu painos 2014 47,50 €

Lue lisää

Opettajan digiaineisto

Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Lue lisää

Opettajan digiaineisto

Tutustu digiaineiston näytesivuihin


Tuore teos Kasvun tukeminen ja ohjaus -opintokokonaisuuteen

ELÄMÄN KULKU Lähihoitaja kasvua tukemassa Vuonna 2015 ilmestynyt kirja painottaa osallisuutta kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Se tukee lähihoitajaopiskelijaa tiedon hankinnassa ja työn analysoinnissa. ISBN 978-951-37-6628-3 1. painos 2015 48,90 € Lue lisää

Tutustu kirjan näytesivuihin

Lapsen etu ensisijaiseksi

LAPSEN PARHAAKSI Lähihoitaja varhaiskasvattajana Teos painottaa lapsen parhaan edistämisessä kasvatuskumppanuutta sekä varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä ja toteuttamista. ISBN 978-951-37-6492-0 3., uudistettu painos 2014 49,50 € Lue lisää

Asiakaslähtöinen perhetyön perusopas

PERHEEN PARHAAKSI Perhetyön arkea Kirja käsittelee perhetyön asiakkaita, asiakkaiden odotuksia ja työntekijän ammatillista osaamista perhetyön laajassa kentässä. ISBN 978-951-37-6211-7 2., uudistettu painos 2012 49,50 € Lue lisää


Ohjaa oppimaan, etsimään, keskustelemaan ja oivaltamaan

Tukee itsearviointitaidon kehittymistä ja oman kielitaitoprofiilin ymmärtämistä

ÄIDINKIELI HOIDOSSA

IHAN LÄHELLÄ

Työelämälähtöinen kirja kannustaa kysymään ja löytämään kieleen, kirjallisuuteen ja viestintään liittyviä ilmiöitä oman ammattinsa näkökulmasta. Teos sisältää hyödyllisiä esimerkkejä ja asiakirjamalleja myös opintojen jälkeiseen elämään.

Työelämän suomea lähihoitajille

ISBN 978-951-37-6498-2 1. painos 2014 37,60 € Lue lisää

Monipuoliset tehtävät valmentavat esimerkiksi kir­ jaamisen, eettisen ohjeistuksen, raportoinnin ja hoitotilanteiden vuorovaikutuksen tilanteisiin. Kirja sopii hyvin myös peruskoulussa tai lukiossa S2-oppimäärää opiskelleiden ammatilliseksi suomen kielen oppikirjaksi. ISBN 978-951-37-6519-4 1. painos 2014 37,60 € Lue lisää

E-kirja


Tukea oman tien ja ammatin löytämiseen

AMMATTILAISEN ABC Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietous Teos tarjoaa tietoa nuorelle ammattiin opiskelevalle ja ammattilaiselle oman polun löytämiseksi työntekijäksi sekä aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kirja soveltuu työelämä-, yritys- ja yhteiskuntatietouden oppikirjaksi kaikille aloille. ISBN 978-951-37-6187-5 1. painos 2012 30,10 € Lue lisää

Opettajan digiaineisto

Tutustu digiaineiston näytesivuihin E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain

Erityishetkiä ilahduttamaan hoidossa olevan asiakkaan arkea

TOIMII! Hoitajan opas luoviin menetelmiin Teos antaa vinkkejä muun muassa siitä, kuinka esimerkiksi musiikin, draaman, kuvataiteen, sanataiteen ja liikunnan avulla voidaan lisätä mielekkyyttä koko elämänkaareen varhaiskasvatuksesta vanhustyöhön. ISBN 978-951-37-6627-6 1. painos 2015 34,20 € Lue lisää

Tutustu kirjan näytesivuihin


Sähköinen haavanhoitotuotetietokanta

VULNUS FENNICA Jatkuvasti päivittyvässä Vulnus Fennicassa on mukana yli 700 haavanhoitotuotetta. Aina ajantasaisen tietokannan laajasta tuotevalikoimasta

voi valita asiakkaalle sopivat haavanhoitotuotteet geneerisen nimen ja käyttötarkoituksen mukaan. Tuotteita voidaan selata kategorian, tuoteluettelon tai markkinoijaluettelon kautta monipuolisesti, ja palvelusta voidaan hakea haluttua tekstiä hakutoiminnolla. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla.

”Arvostan erityisesti sitä, että jokaisesta tuotteesta on kuva. Hakutoiminto on myös kätevä silloin, kun kysytty tuotenimi ei ole tuttu.”

”Palvelussa on kätevästi katsottavissa ajantasaiset tiedot mihin vuorokauden aikaan tahansa.”

”Selkeä ja helppokäyttöinen.”

Käyttäjälisenssit alk. 106,00 €, 1 henkilön lisenssi Organisaatiolisenssit alk. 468,10 €, 11–300 käyttäjää

Lue lisää ja tilaa

Vulnus Fennica

Sote luettelo toinen aste 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you