__MAIN_TEXT__

Page 1

LUETTELO

SOSIAALIJA TERVEYSALA Korkea-aste

2019


SOSIAALIALA

Apua yhteistyöhön muuttuvassa sote-kentässä

ASIAKKAAN MONIAMMATILLINEN OHJAUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA Tässä julkaisussa tarkastellaan monialaista ja moni­ammatillista yhteistyötä ja yhdessä tekemistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lisäksi tarkastellaan neuvontaan ja ohjaukseen perustuvia työmenetelmiä ja -käytäntöjä. Artikkeleissa hahmotetaan yhdessä tekemisen mahdollisuuksia ja haasteita. Kirja valmentaa muutoksiin sote-kentässä. ISBN 978-951-37-7226-0 1. painos 2017 50,70 €

Lue lisää ”Miten puuttua moniammatillisesti koulukiusaamiseen? Kuinka kuntouttaa masentunutta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteispelillä? Miten kehittää ikäihmisen kotihoitoa monialaisena yhteistyönä? Oppimateriaaliksi kirjoitettu kirja tarjoaa eväitä yhteistyön tiivistämiseen, muttei vaikene myöskään käytännön vaikeuksista. Kirja on käyttökelpoinen myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistyössä.” Tehy-lehti 2/2018, Kirjat-osio.


SOSIAALIALA

Sosiaalityön menetelmien asiantuntijaksi

ASIAKASTYÖN MENETELMIÄ SOSIAALIALALLA Tässä kirjassa esitellään keskeisiä yksilö-, ryhmäja yhteisötyön menetelmiä sekä moniamma­tillisen asiakaslähtöisen työorientaation näkökulmaa osana uudistuvaa sosiaalityön asiantuntijuutta. Osallisuuden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä asiakkaan voimaantumisen ja valtaistumisen näkökulmista korostetaan. Esitellyt menetelmät ja lähestymistavat soveltuvat erityisesti aikuissosiaa­ lityön sekä mielenterveys- ja päihdetyön toiminta­ ympäristöön. ISBN 978-951-37-6655-9 1. painos 2015 50,70 €

Lue lisää


SOSIAALIALA

Sosiaaliohjauksen tietopaketti

SOSIAALIOHJAUS – lähtökohtia ja käytäntöjä Sosiaaliohjaus on työkäytäntö, jota alan ammatillinen henkilöstö hyödyntää kansalaisten tuen tarpeisiin vastaamisessa.Kirjassa tarkastellaan sosiaaliohjauksen toteutusmahdollisuuksia sosiaalialan eri toimintaympäristöissä. Tarkastelu kattaa niin varhaiskasvatus- ja perhepalvelut, aikuisille suunnatut palvelut kuin ikääntyneiden palvelut. Mitä voivat olla sosiaaliohjauksen asiakastyön lähtökohdat ja miten sosiaaliohjauksen asiakastyön käytännöt voivat rakentua sosiaalialan eri toimintakentillä? Artikkelit tarjoavat näkökulmia kysymysten tarkasteluun, mutta samalla ne avaavat sosiaaliohjausta koskevaa keskustelua. ISBN 978-951-37-6712-9 1. painos 2015 49,90 €

Lue lisää


SOSIAALIALA

Sosiaalipsykologian kotimainen klassikkoteos

JOHDATUS SOSIAALIPSYKOLOGIAAN Mikä on yhteistä metsästäjä-keräilijöille ja jälkiteollisten, postmodernien yhteiskuntien jäsenille? Miten ihminen pitää yllä myönteistä kuvaa itsestään? Miten persoonallisuus vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseemme? Miten voidaan muokata asenteita, muuttaa elämäntapoja terveellisemmiksi ja parantaa ryhmien välisiä suhteita? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin kirja pyrkii antamaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia vastauksia. Esimerkit on poimittu laajalti kotimaisista lähteistä, joten lukija saa samalla käsityksen myös suomalaisesta alan tutkimuksesta. Kirjaan sisältyvä kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) sanasto helpottaa opintojen jatkamista pitemmälle. ISBN 978-951-37-6625-2 10., uudistettu painos 2015 51,40 €

Lue lisää E-kirja


JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

Lähiesimiehen tarvitsema tieto tiiviissä paketissa

LÄHIJOHTAMISEN PERUSTEET TERVEYDENHUOLLOSSA Kirjassa käsitellään tiiviisti lähiesimiesten tarvitsemat tiedot ja taidot. Sen rakenne ohjaa tarkastelemaan organisaatiota tai työyksikköä henkilöstön, asiakkaan, prosessin ja talouden näkökulmista. Tehtävät ohjaavat pohtimaan aiheita käytännönläheisesti. Teos käsittelee muun muassa työuupumusta, työn imua, voimistavaa ja eettistä johtamista, delegointia, päätöksentekoa, sekä johtajan vastuuta ja alaistaitoja. Kirjassa ovat mukana laatujärjestelmät, uudet sähköiset tietojärjestelmät sekä julkisen terveydenhuollon ajankohtainen lainsäädäntö. ISBN 978-951-37-7084-6 3., uudistettu painos 2017 55,90 €

Lue lisää E-kirja

”Kirja on käytännönläheinen ja konkreettinen työväline tavoitteelliseen johtamiseen.” Tehy-lehti 12/2017, Kirjat-osio.


LÄÄKELASKENTA JA MATEMATIIKKA

Opi ja kertaa lääkelaskenta tehokkaasti

LÄÄKELASKUT AMMATTIKORKEA­ KOULUIHIN Lääkelaskut ammattikorkeakouluihin -kirja on jaettu perusmatematiikan ja lääkematematiikan osioihin. Perusmatematiikassa käsitellään seikkaperäisesti läpi lääkelaskentaan tarvittavat peruslaskutoimitukset lääkelaskennan esimerkein. Lääkematematiikka-osiossa käydään läpi annostamiseen liittyvät käsitteet, kiinteän ja nestemäisen lääkkeen annostaminen sekä infuusioliuokset ja tiputusnopeudet. Kirjassa käsitellään myös muun muassa lääkkeen annostusta painon mukaan sekä ateriainsuliinin laskentaa. ISBN 978-951-37-7139-3 1. painos 2017 39,90 €

Lue lisää

”Erittäin selkeä tietopaketti lääkelaskujen alkuopetukseen ja niiden myöhempään kertaukseen. Hyvät havainnollistavat esimerkit lääkelaskujen kaavojen käyttämisestä (lähes ’rautalankamallit’). Lääkkeiden oikeat nimet antavat myös aidon perspektiivin lääkehoidon maailmaan!”

”Hyvin rakennettu, ja loogisesti etenevä kirja. Paljon harjoituksia ja opastus ratkaisuihin, hyvä!” ”Vastaa sh/th opiskelun vaatimuksiin hyvin.” ”Toimiva perusteos.”


HOITOTYÖ

Kätilön tärkein tietokirja

KÄTILÖTYÖ Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika Kirja on laajin Suomessa aiheesta kirjoitettu oppikirja. Se keskittyy kätilön osaamiseen seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijana. Naisen terveyden edistäminen ja perheen hyvinvoinnin tukeminen raskauden ja synnytyksen aikana sekä lapsivuodeaikana ovat kirjassa keskeisessä asemassa. Lisääntymiseen liittyvä anatomia, fysiologia ja hedelmöitys sekä alkion- ja sikiönkehitys esitetään monipuolisesti ja selkeästi kuvitettuna. Kirjassa käsitellään kattavasti kätilötyön eettisyyttä ja tietoperustaa. Siinä kuvataan laajasti se teoreettinen tieto ja taito, mihin matalan ja korkean riskin raskaana olevan, synnyttävän, lapsivuoteisen ja vastasyntyneen hoitamisen asiantuntijuus perustuu. ISBN 978-951-37-6604-7 6.–7., uudistettu painos 2017 • 99,90 €

Lue lisää


HOITOTYÖ

UUTUUS

KÄTILÖTYÖ Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika

HARJOITUKSIA Kätilötyö raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika -kirjaan perustuva tehtäväkirja tukee kätilön osaamisen kehittymistä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntijaksi. Kätilötyö raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Harjoituksia on ensimmäinen kätilötyön tehtäväkirja. Se on itseopiskelukirja, jossa on selkeitä tehtäviä ja harjoituksia, jotka auttavat parantamaan kätilötyön tietoperustaa ja osaamista. Kirjaa voidaan käyttää itseopiskeluun, kertaamiseen ja loppukokeisiin valmistautumiseen sekä lähiopetuksen apuna. Kirjan tekijät ovat kätilötyön opettajia Metropolia Ammatti­ korkeakoulusta. ISBN 978-951-37-7492-9 • 1. painos 2019 • 27,00 €

Lue lisää

KÄTILÖOPISKELIJAN HARJOITTELUN TYÖKIRJA Kätilöopiskelija saa kirjattua työkirjaan EU-säädösten mukaiset opintonsa kätevästi. ISBN 978-951-37-6136-3 • 5.–7. painos 2017 • 27,20 €

Lue lisää


HOITOTYÖ

Perusteos naisen terveyden hoitoon

NAISEN TERVEYS Naisen terveys on kattava yleisesitys naisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä sekä  näihin liittyvien tarpeiden tunnistamisesta ja hoitamisesta. Hoitotyön ammattilaiseksi  opiskeleva  oppii ymmärtämään oman roolinsa hoitoketjussa, joka koostuu terveysongelman ja hoidon tarpeen määrittelystä, hoidosta sekä hoidon arvioin­nista. Se antaa erinomaiset perustiedot seksuaalisesta kasvusta ja kehityksestä tytöstä naiseksi, naisen anatomiasta  ja fysiologiasta, gynekologisesta hoitotyöstä poliklinikalla ja osastolla, rintasyöpää sairastavan naisen hoidosta sekä raskauden ja synnytyksen ajan hoitotyöstä. ISBN 978-951-37-6731-0 3., uudistettu painos 2015 59,90 €

Lue lisää


HOITOTYÖ

Terveyden edistämisen menetelmät yksissä kansissa

TERVEYDENHOITAJAN OSAAMINEN Kirjassa kuvataan, kuinka nykyisten osaamiskuvausten mukainen työ toteutuu terveydenhoitajatyön eri osa-alueilla: neuvolassa, koulussa, työterveyshuollossa, ympäristöterveyden parissa ja erilaisissa projekteissa. Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti erilaiset terveyden edistämisen työmenetelmät ja toimintamallit. ISBN 978-951-37-6490-6 2., uudistettu painos 2015 50,30 €

Lue lisää


HOITOTYÖ

Onnistu näytteenotossa

NÄYTTEENOTTAJAN KÄSIKIRJA Kirja sisältää käytännön ohjeet näytteiden ottamiseen. Lisäksi siinä tarkastellaan muun muassa asiakkaan kohtaamista, aseptiikkaa, näytteen käsittelyä, jätehuoltoa ja laboratoriotuloksia. Kirjasta on saatavana myös e-kirjana. ISBN 978-951-37-6672-6 2. painos 2016 49,90 €

Lue lisää E-kirja


HOITOTYÖ

Tietopaketti mikrobeista

MIKROBIT HOITOTYÖN HAASTEENA Teos sisältää perustiedot mikrobiologiasta, yleisimmistä kliinisesti merkittävistä mikrobeista, infektiotaudeista ja niiden hoidosta sekä sairaalainfektioista, aseptiikasta ja näytteenotosta käytän­nönläheisine tehtävineen. Kirjaan on koottu hoitotyön näkökulmasta keskeistä, ajan tasalla olevaa tietoa pelkistetysti ja mielenkiintoa herättävästi. Teoksen runsas kuvitus helpottaa teoria­ tiedon omaksumista ja yhdistämistä käytännön hoitotyöhön. ISBN 978-951-37-6618-4 4. painos 2016 49,90 €

Lue lisää


MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Arjen opas mielenterveys- ja päihdetyöhön

HOITAJANA MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖSSÄ Mikä on hoitotyöntekijän rooli nopeasti vaihtuvissa hoitotyön tilanteissa? Millainen on turvallinen ja työssä jaksamiseen kannustava työote? Kirjassa lähdetään liikkeelle mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön liittyvästä tutkimustiedosta, laeista, etiikasta ja asenteista. Siinä kuvataan muun muassa mielenterveys- ja päihdehäiriöiden yhteisesiintyvyyttä ja sitä, miten eri päihteet esiintyvät yhdessä mielenterveyshäiriöiden kanssa. ISBN 978-951-37-6656-6 1. painos 2016 48,00 €

Lue lisää E-kirja

”Kokonaisuutena Holmbergin kirja haastaa kokeneenkin mielenterveys- ja päihde­hoidon sairaanhoitajan pohtimaan asioita eri näkökulmista ja miettimään omia toimintatapoja. Voi vain kuvitella, kuinka paljon hoitotyön opiskelija ammentaa  tietoa tästä kirjasta.”  Tiimi Päihdetyön erikoislehti 1/2017

”Sopii sekä oppikirjamaiseksi perusteokseksi vasta­valmistuneelle että kokeneemmalle konkarille herättelijäksi ja perusasioiden muistuttajaksi. Lisäarvoa kirjan sisältö­ kokonaisuuteen tuo aiheen tarkastelu eettisestä ja juridisesta näkökulmasta.”  Sairaanhoitaja-lehti 8/2016


MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Hoitotyöntekijän tarvitsema tieto mielenterveydestä

MIELENTERVEYDEN PSYKOLOGIA Mielenterveyden psykologia on kattava teos mielenterveydestä sekä siitä, kuinka mielenterveyden horjuminen on ymmärrettävissä, havaittavissa, tutkittavissa ja autettavissa kliinisen psykologian avulla. Kirjassa käsitellään ehkäisevää mielenterveystyötä, kuntoutusta sekä tutkimusja hoitomenetelmiä. Kirjan käsittelemiä ajankohtaisia ilmiöitä ovat muun muassa lähisuhdeväkivalta, koulukiusaaminen ja peliriippuvuus. ISBN 978-951-37-6064-9 • 3., uudistettu painos 2013 • 53,50 €

Lue lisää

Apua vaativaan asiakastyöhön

MINÄ MIELENTERVEYSTYÖN TEKIJÄNÄ Mielenterveystyötä ohjaa monialainen tietoperusta, ja siinä toimimiseen vaikuttavat myös työntekijän minuuteen ja persoonaan liittyvät tekijät. Kirjan avulla lukija voi pohtia henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja taitojensa hyödyntämistä vaativan asiakastyön välineinä ja resursseina. Kirjassa esitellään erilaisia mielenterveystyössä käytettäviä tapoja jäsentää asiakastyön ja ammatillisten yhteistyösuhteiden luonnetta. ISBN 978-951-37-6527-9 • 2., uudistettu painos 2014 • 55,50 €

Lue lisää


TOIMINTATERAPIA

Käsikirja toimintaterapeuteille

TOIMINNAN VOIMAA Toimintaterapia käytännössä Terapeuttista toimintaa lähestytään kirjassa yksilön, ympäristön ja osallistumisen näkökulmasta. Teoksessa kuvataan toiminnan piirteitä ja sen vaikutusta ihmisen kehitykseen sekä muun muassa motivoitumista, toiminnan terapeuttisuutta ryhmässä sekä toiminnan yhteiskunnallista ja sosiokulttuurista merkitystä. ISBN 978-951-37-6428-9 3.–5. painos 2019 49,90 €

Lue lisää


PALLIATIIVINEN HOITO

Tukena arvokkaassa kuolemassa

KUOLEVAN HYVÄ HOITO Kuolevan hyvä hoito tukee terveydenhuollon ammattilaista tärkeässä tehtävässä kuolevan ja tämän omaisten hoidossa. Hoitotyöntekijää autetaan ymmärtämään kuoleman läheisyyteen liittyviä kokemuksia, kuten kuolemanpelkoa ja kipuja. Kirja kertoo, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen: millaista on vainajan käsittely osastolla tai millaista erikoisosaamista tarvitaan eri uskontokuntiin kuuluvien vainajien kanssa. Se luo katsauksen kuolemaan liittyviin eettisiin kysymyksiin sekä hoitotyöhön vaikuttaviin juridisiin säännöksiin. ISBN 978-951-37-6071-7 1. painos 2011 55,80 €

Lue lisää E-kirja


VIESTINTÄ JA KIELET Hoitoalan suomea helposti

SAIRAAN HYVÄÄ SUOMEA Terveysalan suomea maahanmuuttajille Kirja vie opiskelijan kielikylpyyn muun muassa terveydenhoitajan, lääkärin ja fysioterapeutin vastaanotolle. Tekstit ovat puhekielisiä, ja tehtävissä harjoitellaan paljon yleiskieltä. Mukana on runsaasti vuorovaikutteisia puhe- ja sosiodraamaharjoituksia. Tekstien yhteyteen liitetyt englanninkieliset sanastot helpottavat itseopiskelua. E-kirjaa voi ostaa myös myös osissa. ISBN 978-951-37-5491-4 • 1.–2. painos 2011 • 49,90 €

Lue lisää

Opettajan aineisto 2012

E-kirja

Osta e-kirja myös luvuittain tai vuokraa e-kirja

Viestinnän käsikirja ammattilaiselle

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN VIESTINTÄ Teoksessa lähestytään viestintää havainnollisesti ja käytännönläheisesti sosiaali- ja terveysalan opintojen ja työn näkökulmasta. Teoksessa on runsaasti muun muassa työelämän viestintätilanteisiin, asiakastyöhön, opinnäytetyön tekemiseen sekä työnhakuun liittyviä tehtäviä. ISBN 978-951-37-6384-8 • 1. painos 2013 • 44,90 €

Lue lisää


VIESTINTÄ JA KIELET

Take care!

HEALTHY ENGLISH Teoksessa perehdytään hoitoalan keskeisiin aihe­ alueisiin ja teemoihin. Kirja sisältää runsaasti monipuolisia tehtäviä, ja lopussa on lyhyt peruskieliopin kertaus. Teos sopii erityisesti tuleville sairaanhoitajille, ensihoitajille, kätilöille ja terveydenhoitajille. ISBN 978-951-37-6367-1 1. painos 2013 46,20 €

Lue lisää Äänite 2015 Opettajan aineisto 2013


PERSONA GRATA -SARJA

TOIMIVAT AIVOT Aivojen toiminta ja aivotutkimuksen tulokset herättävät jatkuvasti kiinnostusta ja ovat usein esillä myös mediassa. Tietoa aivojen toiminnasta tarvitaan nykyään yhä useammilla aloilla. Tämä teos sisältää perusteet kognitiivisesta neurotieteestä eli aivojen tiedonkäsittelyn tutkimuksesta. Se antaa tiiviin kokonaiskuvan kognitiivisen neurotieteen eri osa-alueista. Teos lähestyy tieteenalaa sen keskeisimpien löydösten, teorioiden, menetelmien, koeparadigmojen, ongelmanasetteluiden ja kiistakysymysten kautta. ISBN 978-951-37-6860-7 1. painos 2016 54,10 €

Lue lisää E-kirja

”Pidän erityisesti kirjan oivaltavasta ja kriittisestä otteesta. Kirjan vahvuutena on yhden tekijän kokonaisvaltainen ote, joka kantaa läpi koko esityksen. Lisäksi tekijä onnistuu tekemään asioista mielenkiintoisia, mikä omalta osaltaan voi motivoida lukijaa tutustumaan asioihin syvällisemmin. Hän osoittautuukin erääksi parhaista tietämistäni oppikirjatekstin tuottajista.” Heikki Hämäläinen: Psykologia 01/2017

”Kirja kattaa lähes neljässäsadassa sivussaan kaikki kognitiivisen neurotieteen osa-alueet alkaen kognitiivisen neurotieteen juurista ja mielen ja aivojen suhteen tarkastelun yleispiirteistä ja ulottuen katsaukseen aivotutkimuksen mahdollisuuksista ja rajoista.”


PERSONA GRATA -SARJA

TERAPIASUHTEESSA OLEMISEN TAITO Terapiasuhdetta erilaisten asiakkaiden kanssa rakentaessaan terapeutti kohtaa monenlaisia kysymyksiä ja haasteita. Tässä teoksessa esitetään teoria- ja tutkimuspohjaista tietoa terapiasuhteesta tukemaan kliinistä terapiatyötä. Kirja edustaa integratiivista lähestymistapaa, jossa yhdistetään tietoa psykoterapiatutkimuksesta sekä eri psykoterapiasuuntauksista. Kirjan näkökulma hyödyttää näin ollen eri teoreettisista viitekehyksistä käsin terapiatyötä tekeviä ja mahdollistaa kirjan käytön erityyppisissä hoitokonteksteissa ja psykoterapian alan koulutuksissa. ISBN 978-951-37-6873-7 1.–2. painos 2019 54,10 €

Lue lisää


PERSONA GRATA -SARJA

MIKÄ PSYKOTERAPIASSA AUTTAA Integratiivisen lähestymistavan perusteita Ensimmäinen suomenkielinen integratiivista lähestymistapaa esittelevä teos kokoaa psykoterapia-alan asiantuntijoiden ajantasaisen käsityksen siitä, mikä on psykoterapian vaikuttavuus hoitomuotona, mitkä asiat psykoterapiassa johtavat hyvään hoitotulokseen ja miten psykoterapeutti tai hoitoalan työntekijä voi hyödyntää tätä ymmärrystä työssään. Lähestymistapa psykoterapiaan on integratiivinen – erilaisia psykoterapiasuuntauksia, menetelmiä ja tutkimustietoa yhdistelevä. ISBN 978-951-37-6172-1 1.–3. painos 2018 55,20 €

Lue lisää


PERSONA GRATA -SARJA

SKEEMATERAPIA Skeematerapiassa yhdistetään kognitiivis-behavioraalista terapiaa muihin käytössä vakiintuneisiin terapian muotoihin. Teoksessa on kuvattu mm. miten saada nopeasti jäsenneltyä vaativia asiakastapauksia: miten saadaan tietoa lapsuudesta ja identiteetistä; miten voidaan muokata ja korjata haitallisia käyttäytymismalleja ja millaisia uusia kokeellisia välineitä on otettu terapiakäyttöön.  ISBN 978-951-37-6201-8 1.–2. painos 2018 55,20 €

Lue lisää


PERSONA GRATA -SARJA

Vaikuttava terapiamuoto

INTERPERSOONALLINEN PSYKOTERAPIA Depression fokusoitu hoitomenetelmä Interpersoonallinen psykoterapia (IPT) on erityisesti depression hoitoon räätälöity terapiamuoto. Se tuo toivoa depressiosta kärsiville ja heitä hoitaville ammattilaisille, sillä sen avulla voidaan parantaa huomattavasti depression ennustetta. Terapiamuodon vaikuttavuus on osoitettu useissa kokeellisissa tutkimusasetelmissa. IPT on aikarajattua ja vaiheittain etenevää terapiaa. Teos kuvaa interpersoonallisen terapian lähtökohdat. Se selittää empiirisen psykoterapiatutkimuksen tuloksia ja depression esiintyvyyttä Suomessa. Depressio yltää Suomessa kansantautien katego­ riaan, sillä noin kymmenen prosenttia perusterveydenhuollon asiakkaista potee kliinisesti merkittävää masennusta. ISBN 978-951-37-7512-4 1. painos 2007 55,20 €

E-kirja


TILAA ILMAINEN KOEKÄYTTÖ Sähköinen haavanhoitotuotetietokanta

VULNUS FENNICA Jatkuvasti päivittyvässä Vulnus Fennicassa on mukana yli 700 haavanhoitotuotetta. Aina ajantasaisen tietokannan laajasta tuotevalikoimasta voi valita asiakkaalle sopivat haavanhoitotuotteet geneerisen nimen ja käyttötarkoituksen mukaan. Tuotteita voidaan selata kategorian, tuoteluettelon tai markkinoijaluettelon kautta monipuolisesti, ja palvelusta voidaan hakea haluttua tekstiä hakutoiminnolla. Palvelu toimii myös mobiililaitteilla. Voit tutustua tietokantaan tilaamalla ilmaisen koekäytön. Käyttäjälisenssit alk. 113,50 €

Lue lisää ja tilaa

”Hyvä palvelu kaikille haavojen parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.” ”Arvostan erityisesti sitä, että jokaisesta tuotteesta on kuva. Hakutoiminto on myös kätevä silloin, kun kysytty tuotenimi ei ole tuttu.” ”Suosittelen sairaanhoitaja­opiskelijoille.”

Vulnus Fennica


OPETTAJAN AMMATTIKIRJALLISUUS

UUTUUS Uutuuskirja formatiivisesta arvioinnista

KÄÄNTEINEN ARVIOINTI Kirja keskittyy arvioinnin pedagogisen tehtävän ytimeen. Käänteisessä arvioinnissa on kyse formatiivisesta arvioinnista, jota tehdään oppimista, ei oppimisen arvostelua varten. Aiheen käsittely pohjautuu käytännön kokemuksiin ja vahvoihin teoreettisiin perusteisiin. Kirjoittajan inhimillinen tarina arvioinnin kehittämisestä tarjoaa tukea niin opettajan omalle ammatilliselle kasvulle kuin oppilaiden itseohjautuvuuteen ohjaamiseen. Kun arvioinnilla ohjataan lapsia ja nuoria katsomaan oppimistaan growth mindset -mallin kautta, virheet ovat luonnollinen ja välttämätön osa oppimista. Kirjan kirjoittaja on käänteisen oppimisen ja arvioinnin pioneeriopettaja ja tutkija sekä vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettaja. ISBN 978-951-37-7377-9 1. painos, 2019 39,00 €

Lue lisää

E-kirja

Kuuntele podcast

Lue blogikirjoitukset: Marika Toivola on vuoden matemaattisten aineiden opettaja Arviointi armahtaa ysin tytön


OPETTAJAN AMMATTIKIRJALLISUUS

Suosittu teos käänteisestä oppimisesta

FLIPPED LEARNING – KÄÄNTEINEN OPPIMINEN Kirjassa esitellään käänteisen oppimisen perusteita ja teoriataustaa sekä käytännön toteutusta. Käänteisen oppimisen perusta on vahvasti käytännössä. Siinä korostuvat inhimillinen lähestyminen oppimiseen ja oppilaan vapaus oppia. Käänteisessä oppimisessa opettajalla on enemmän aikaa kohdata oppilas yksilönä ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa. Kirja sopii opettajille, rehtoreille ja sivistystoimen johtajille,  opettajankoulutuksessa opettaville ja siellä opiskeleville, oppilaiden vanhemmille sekä kaikille opetuksesta kiinnostuneille. Kirjan kirjoittajat ovat tunnetuimpia käänteisen oppimisen vaikuttajia ja kehittäjiä Suomessa. ISBN 978-951-37-7128-7 1.–2. painos 2018 43,00 €

Lue lisää Myös englanninkielisenä E-kirja

Lue blogikirjoitus: Ammatillinen opettaja flippaa


OPETTAJAN AMMATTIKIRJALLISUUS

UUTUUS Kirsti Longan uutuusteos

PHENOMENAL LEARNING FROM FINLAND Professori Kirsti Longan uutuuskirja Phenomenal Learning from Finland esittelee suomalaisen koulutuksen tulevaisuutta. Suomalaisen koulutuksen menestys kansainvälisissä arvioinneissa on herättänyt kiinnostusta maailmanlaajuisesti, mutta mitä seuraavaksi? Englanninkielisessä Phenomenal Learning from Finland -kirjassa pohditaan, miten suomalainen koulutus vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Vahvasti ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjautuvan Phenomenal Learning from Finland -kirjan keskiössä ovat opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja ilmiöoppiminen. Kirjassa on myös käytännöllinen näkökulma, ja se sisältää esimerkkejä innovatiivisista pedagogisista metodeista ja uusista oppimisympäristöistä. Lisäksi kuvataan Suomen tarina köyhyydestä kukoistavaan ja tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Phenomenal Learning from Finland on kirjoitettu kaikille suomalaisesta koulutuksesta, opetuksesta ja opettajankoulutuksesta kiinnostuneille. ISBN 978-951-37-7308-3 1. painos 2018 45,00 €

Lue lisää

E-kirja


Opettajapalvelu opettajapalvelu@edita.fi puh. 020 450 010 www.oppinet.fi

Ota yhteyttä tai pyydä meidät käymään.

Suvi Palletvuori Vastaava kustannuspäällikkö suvi.palletvuori@edita.fi p. 040 860 2391

Päivi Tuuli Asiakkuuspäällikkö paivi.tuuli@edita.fi p. 040 860 2877

Sanna-Mari Hovi Kehityspäällikkö sanna-mari.hovi@edita.fi p. 040 860 2507

Monika Lahtinen Markkinointiassistentti monika.lahtinen@edita.fi p. 020 450 2866

Tiia Kähärä Kustannustoimittaja tiia.kahara@edita.fi p. 040 860 2333

Anu Mikkonen Graafinen suunnittelija anu.mikkonen@edita.fi p. 040 860 2873

Sanna Laajasalo Graafinen suunnittelija sanna.laajasalo@edita.fi p. 040 860 2732

Pidätämme oikeuden hintojen, tuotetietojen ja ilmestymisaikojen muutokseen. Hinnat ovat 1.1.2019 voimaan tulleita kustantajan hintoja.

Profile for Edita

Edita Publishing Oy Sosiaali- ja terveysala Korkea-aste luettelo 2019  

Edita Publishing Oy Sosiaali- ja terveysala Korkea-aste luettelo 2019  

Advertisement