Page 1

LIIKETALOUS Toinen aste

2017


OPETTAJAPALVELU opettajapalvelu@edita.fi puh. 020 450 010 www.oppinet.fi

OTA YHTEYTTÄ TAI PYYDÄ MEIDÄT KÄYMÄÄN!

Suvi Palletvuori Vastaava kustannuspäällikkö suvi.palletvuori@edita.fi p. 040 860 2391

Miina Ojaniemi Tuotepäällikkö miina.ojaniemi@edita.fi p. 040 860 2768

Kati Halminen Kustannustoimittaja kati.halminen@edita.fi p. 040 860 2515

Jenni Turunen Kustannustoimittaja jenni.turunen@edita.fi p. 040 860 2517

Päivi Tuuli Asiakkuuspäällikkö paivi.tuuli@edita.fi p. 040 860 2877

Monika Lahtinen Markkinointiassistentti monika.lahtinen@edita.fi p. 020 450 2866

Anu Mikkonen Graafinen suunnittelija anu.mikkonen@edita.fi p. 040 860 2873

Anne Hassinen Graafinen suunnittelija anne.hassinen@edita.fi p. 040 860 2732

Pidätämme oikeuden hintojen, tuotetietojen ja ilmestymisaikojen muutokseen. Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja.


Palkanlaskennan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen

PALKANLASKENNAN HARJOITUSAINEISTO Palkanlaskennan sähköisen harjoitus­aineis­ ton avulla voi joustavasti harjoitella erilai­ sia palkkahallinnon vuodenkiertoon liitty­ viä tapahtumia ja tilanteita. Harjoitusta on mahdollista tehdä eripituisina jaksoina ha­ lutun haastavuusasteen mukaan. Kaikkiin palkanlaskennan tapahtumiin annetaan malliratkaisut. Harjoitusmateriaali perustuu aidonoloisen taloushallinnon alan yrityksen toimintaan. Aineisto soveltuu palkanlasken­ nan taitojen harjoitteluun ja syventämiseen amk- ja merkonomiopinnoissa sekä am­ mattitutkinnoissa. Käyttäjälisenssit alk. 514 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa

Palkanlaskennan käytännönläheinen oppikirja

PALKKAVUOSI

Lue lisää


Kirjanpidon ja tilinpäätöksen käytännön harjoitteluun

KIRJANPIDON TOSITEAINEISTO ”Opiskelijat innostuivat oikeista tositteista ja todellisuutta simuloivasta tilanteesta!”

”Tarpeeksi pitkä (12 kk), jotta kirjanpidon tekem isestä saa oikean kuvan.”

Monipuolinen sähköinen aineisto sisältää ict-tar­ vikkeita ja -ohjelmia myyvän aidonoloisen pk-yri­ tyksen kirjanpidon tositeaineiston vuoden ajalta. Materiaaliin kuuluu osto- ja myyntilaskuja, työn­ antajamaksutositteita, palkanlaskennan tositteita sekä muita yrityksessä vuoden aikana syntyviä tapahtumatositteita. Aineisto on pdf-muodossa, ja ostolaskut sekä tiliotteet ovat saatavilla myös konekielisinä. Digitoitu aineisto toimii kaikissa taloushallinnon ohjelmissa, joihin on mahdollista lukea Finvoice-muotoisia verkkolaskuja sekä pank­ kistandardin mukaista tilioteaineistoa. Materiaali päivitetään säännöllisesti, ja se soveltuu sekä toi­ selle asteelle että korkea-asteelle. Käyttäjälisenssit alk. 818,90 €, 1–30 käyttäjää

Tutustu näytesivuihin Lue lisää ja tilaa

Kirjanpidon kattava perusteos

KÄYTÄNNÖN KIRJANPITO Lue lisää


Kirjanpidon perusteet selkeästi ja kattavasti

YRITYKSEN TALOUSHALLINTO 1 Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet

Kirja tutustuttaa kirjanpidon perusteisiin: liike- ja palkkatapahtumien kirjaamiseen, laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan sekä arvon­ lisäverotukseen. Siinä käsitellään menojen ja tulojen jaksottamista sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksen ja tilinpäätösraporttien laatimista. Monipuoliset harjoitukset syventävät opiskeltavia asioita. ISBN 978-951-37-6922-2 • 13., uudistettu painos 2016 • 45,00 € Tehtävien ratkaisut 2016

Lue lisää

Runsaasti oppimista tukevia esimerkkejä ja harjoituksia

YRITYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Kirjanpidon erityiskysymyksiä

Kirjassa tarkastellaan kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen erityiskysy­ myksiä, eri yritys- ja yhtiömuotojen kirjanpitoa sekä yrityksen tulo­ verotusta. Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä ja oppimista tukevia, monipuolisia harjoituksia niin yksittäisistä aihe-alueen kysymyksistä kuin koko tilikauden kirjanpidostakin. ISBN 978-951-37-6923-9 • 8., uudistettu painos 2016 • 45,00 € Tehtävien ratkaisut 2016

Lue lisää

Sisäisen laskennan havainnollinen oppimateriaali

YRITYKSEN TALOUSHALLINTO 3 Kannattavuus- ja kustannuslaskenta

Kirjassa tutustutaan yrityksen kannattavuuden ja talouden suunnit­ telun perusteisiin. Siinä käsitellään kannattavuuden osatekijöitä, ka­ tetuottolaskentaa, hinnoittelua ja budjetointia sekä suoritekohtais­ ten kustannusten laskentaa, toimintolaskentaa, investointilaskelmia ja Balanced Scorecardia. Kirja sisältää havainnollisia, oivaltamaan auttavia esimerkkejä ja tehtäviä. ISBN 978-951-37-7062-4 • 11., uudistettu painos 2016 • 38,70 € Tehtävien ratkaisut 2016

Lue lisää


Valmentaa varmoin askelin asiakaspalvelun ammattiosaamisen näyttöön

Käytännön oppikirja haastaa pohtimaan B2B-myynnin erityispiirteitä

ASIAKASPALVELUN AMMATTILAISEKSI

MYYNNIN AMMATTILAISENA

Kirja pohjautuu liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja soveltuu osin myös ammatillisten yhteisten opintojen työelämätaitojen opetukseen.

Ammattimainen myyntityö yritysympäristössä

ISBN 978-951-7-7010-5 2. painos 2016 39,90 €

Tutustu videoon Lue lisää

Kirjassa korostetaan myyntitoiminnan ammattimaisuutta, kurinalaisuutta ja tuloksiin tähtäävää tekemistä. Lähtökohtana on asiakkaan aktiivinen kuunteleminen ja ongelmien ratkaiseminen. ISBN 978-951-37-6668-9 1. painos 2015 38,80 € Lue lisää


Monipuolinen kokonaisuus merkonomin viestintäopintoihin

LINKKI Työyhteisön viestintä Linkki on suomen kielen ja viestinnän oppikirja liiketalouden ja tietojen­ käsittelyn perustutkintoihin. Kirja sisältää runsaasti käytännönläheisiä esimerkkejä ja harjoituksia sekä itsenäisen kielenhuolto-osion. ISBN 978-951-37-6357-2 • 4.–5. painos 2014 • 39,90 € Opettajan digiaineisto 2014 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Lue lisää

Markkinoinnin ja asiakaspalvelun perusoppikirja – myös aikuiskoulutukseen

MARKKINOINNIN MAAILMA Kirja sisältää runsaasti esimerkkejä ja harjoituksia sekä viisi casea tehtävä­ kokonaisuuksineen. ISBN 978-951-37-4775-6 • 8.–13. painos 2013 • 43,00 € Tutustu ajantasaiseen ja laajaan Yrityksen asiakasmarkkinointi -kirjan Opettajan aineistoon Lue lisää

Käytännönläheinen opas yrittäjyyteen ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen

LIIKEIDEASTA LIIKKEELLE Yrittäjyyden oppimateriaali sisältää perustiedot yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta sekä työkirjaosion liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. ISBN 978-951-37-6611-5 • 10., uudistettu painos 2015 • 38,50 € Lue lisää


Työtehtävien kannalta oleellinen matematiikka yksissä kansissa

Työtehtävissä tarvittavat tiedot luonnontieteistä ja ympäristöosaamisesta

MERKONOMIN MATEMATIIKKA

MERKONOMIN JA DATA­NOMIN FYSIIKKA, KEMIA JA YMPÄRISTÖOSAAMINEN

Kirjassa kehitetään matematiikan perustaitoja ja sovelletaan opittua esimerkiksi korkolaskentaan, verotukseen, hinnoitteluun ja lainoihin. ISBN 978-951-37-6158-5 5.–7. painos 2015 39,40 €

Tehtävien ratkaisut 2012 2014 Lue lisää

Kirja soveltuu liiketalouden ja tietojenkäsittelyn perustutkintojen fysiikan, kemian ja ympäristö­ osaamisen opintoihin. Sitä voidaan käyttää myös tuotetiedon ja laatuasioiden opiskeluun. ISBN 978-951-37-6585-9 8., uudistettu painos 2015 38,10 € Opettajan digiaineisto 2015 Tutustu digiaineiston näytesivuihin

Lue lisää


Kaupallisen englannin klassikko

BUSINESS FIRST Basics for Business Communication Kattava kirja sisältää yksissä kansissa materiaalin merkonomitutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin ja ammatillisiin englannin opintoihin. Kirjan aiheita ovat mm. itsestä, koulutuksesta ja työtehtävistä kertominen, työnhaku, suullinen ja kirjallinen lii­ keviestintä, suhdetoiminta sekä asiakaspalvelu. ISBN 978-951-37-6564-4 13.–14. painos 2016 51,00 €

Äänite 2015 Opettajan käsikirja 2015 Tutustu opettajan käsikirjan näytesivuihin Lue lisää

Englannin kielioppia myös itsenäiseen opiskeluun

PRACTICE FIRST

– Basic Grammar for Working Life

ePub

Lue lisää


Käytännönläheistä ruotsia merkonomiopintoihin ja työelämään

MITT I PRICK Svenska i affärslivet Uudistettu kaupallisen ruotsin oppikirja pohjautuu kommunikatiivisuutta painottavaan oppimiskäsityk­ seen: opiskelija oppii viestimään luontevasti ja te­ hokkaasti asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä. Myös omaan ja yrityksen taloudenpitoon liittyvä sanasto tulee tutuksi. ISBN 978-951-37-6607-8 3., uudistettu painos 2015 41,30 €

Äänite ja opettajan digiaineisto 2015 Tutustu digiaineiston näytesivuihin Lue lisää

Suomen kielen alkeet ruotsiksi

FINSKAN

Lättare än du tror

ePub

Lue lisää

E-kirja

Liiketalous luettelo toinen aste 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you