Page 1


JACOB

PHOTO: STROSETZKI


JUUL.


Who’s your daddy? Randy Abels Royale Foto Dominic Swagemakers


Voor als je het jezelf afvraagt: aan de hoofden achter de muur zitten ook nog lichamen vast hoor.

August van der Velden 180 Mute Foto Thijs Tel


Met hevige ontwennigsverschijnselen nemen wij een nieuwe dosis Hockey tot ons. Eindelijk weer.

Hans Hardonk Ao Topacid Foto Roel Verhoeven


@#"/<&0$17)#6H% !=/)@%!&''"(4% 0"%/)3&>$(#.2/% N(-.+5&=4",%W4X*+&% 0"%/)3&>#(Q% WP+41*3">0&#% 0"%/)3&F)+.3)H% 7*..*)-4%T."(/@%H(-.1%,%% H-(3@%2&=35%7'&35-./% 0"%/)3&P/)3.)%% !*$&(4,%U=/,%N(&=.+%7&.3(&',% G.0"(0&I"(,%M=''"36(=A",%% 41*3"6(&>+1% 0"%/-.&L).1)%2$% 0"K)&8$617M)H%

!"! #$%&

!"#$%&'(#%)#& !"#$% !*"+&,#"-.% !*#/"%&0)12% !&''"()'*+",%!&''-./(&01%% 21*3"45&6,%7*#6%8-''4-+"%9::;% !3)4&5#"%1$%% !%6$%/$&5#/)*#/17% <&(3=.*,%!='"3*%*3+>% 8)%-"+/%&9$$*1$12% ?=#4@%*.+%6*56*5% 8)#%7"#*&5)7#% 8/:/&;"<"==$% <".A*.-B%,%;:C/*./%,%2&1*DE?% 8$#/.&>"/.%)#% !&''"(0'=),%!*$&(4,%7("*3"%% F(-/-.*'4% 8#(%$&?"%6"%

0"K)&>)73)#6& 0"K)&A(6.17"33& G2H,75-#"(*,O.A"(.*'% 0)%%/.&5#)%=)%% G.#*0,%!5-.&4% 0)K/%&N(/&

>/"%3(1"&!.(%/.& <".A*.-B%,;:C%/*./% >3)%&@$12/%% >3)%&A/12/)% 7&'#*.L4%?=43*(+,%M"35*.*'% N("".%N@#,%O7<,%E"+%M*1"(%<'*3% 7*64% >%"B&C6$D/)& 8*P*--%2=(A,%Q=."33"4,%% !"#-%E*33&&,%R>S(3-4*.% >$#2"&8"-$&0)&E"&F$=& !*$&(4,%<(&.34-+"45&6,%% ?=3"+%7'&35-./%7&#6*.@% >#G<$#H&'/"/:"& >#)/=/.&!#6(#.& >(H&8(33)/*&

0/)<$&E(DD/& <".A*.-B,%Y*%<-ZI("% 0$+/%/2&F"++)#&

F"#/.&;":/7/1& 8"+&.41*3"%,%!"#$% F)%#/2&I"3:H%

O*<"#.&;$=)%6"3.& E5"(&''-./>'I% O#/2&0#$$<7& H(@A-45-./% OK)#6&E(:-"&

J"#$.3"K&?7)/2$% S/I25&6,%G2H,%J-$"(,%<"43"(% P5""'4% L"12&8"..)6% F6-*3"%T#6-(",%!*#6P&(B% L"12&?M/%*)33.% J*3-1,%!&''"()'*+"%GJ,%% O+"*%7'&35-./% L"2)&;/12)66.% !&''%J-./4,%2#&&35%-.0,%% E5"%M&."@*(+%21*3"6*(1% L"+).&8$M)#&

OK<)%/H&N(17)#(2% SN[45&6,%W4X*+&% OK<)%H&E)$%$K& G2H,%M87,%J*'3-1,%!&''"(0'=)% 5)*$#&?/+$%$K% !*$&(4,%WDV&('+,%% G.#*0D7'&35-./>% 5#"%1/.&!3/& 5#"%2&I$$<*&

@"#3$"3:)#6$&;"<"==$% <".A*.-B,%;:C%/*./% @"#3$.&8)#%"3% E5"%7&.A"(".0",%G2H,%!&''%*.+% (&''% @)."#)&;/$.% 2=.45-."%+-43(-)=3-&.4%"=(&6",% <(""#&I"45&6>% @7#/.6/"%&8$7+% I*(#-.*>+",%H-I&+"43% @$%%"/#)&?2)##/66%

>"%).7&;/$.&>$%="3)=% !&''"()'*+"%26*-.,%J*'3-1%*.+% !&''K'-A"%25&6% >)#"#*&>"#1/"%

>":#/)3&!*#/"%/& >":#/)3&>R2% 8*./Y&4"(4%G.-3"+%% !&''"()'*+-./%7'=)% >":#/)3&A$(.6"*#/B& >")6"%&5)#%"3*& >"S6"%&E"K/33)&

L"+).&N)H6)% G2H,%!&''J-./4% L"%&O::)#6% !&''"()'*+"% L"%&5)73+"%%% !&''-./%!&01% L)**/.$%&,$#6$&*$&P".1/+)%6$% L)33)&8#/<<)+"%% E5-4-44&='%21*3"45&6,%21*3"'*.+% !&33"(+*#% L)#)+H&N).3)#% !*$&(4,%<".A*.-B,%U=/,%<*#=4% V5""'4,%<<<%


A#1#:+'EM$%S*#! 40<! A#1"#R'?81#"5! I%0-6G!<S%S%S! A8.B%:'D*",4#1J! ?#J%0.&!Q()&!I0%(6<!N%6/0%$&! PUNA!NV! A8.8'L#,18'!$2#&' A8#1+'2."',#'L8$! ?#J%0.&!M(06.1<-&!34F! A80."'K."'G%#-' >W/-6G-! A8&M'LM1#9' A8&#)0'=.12#+' 4R%%/,!N$%/,16)! A&8"'!,1%."%! ?#J%0.&!I016<,%(.-&!?%$$!$16-! .71$&!Q()&!I0%(6<!N%6/0%$! A*$%."'78*$-#1' A*$%#"'D#:8%"#! C,#$#6)-0!4,%2&!U%(5-$$-!X1)6-! A*1%R'L#$.#2'

E%50.#$'L#,#1&#"! ?OFO3! E%50.#$'L1.,8! P6O)0#51/*&!:,-!N%6=-0-6G-! E%50#$'@#BN#1-'

O%58$.'<%81#"9.' 0%$$!$16-!.71$$! O%58$.&'(8&&:.""' H$.2'O810#%:' "#$%! H$%2#1'3P0:#1! H$$%#'A8"#&! ?-RJ! L.&5.$'O.*,%"' L0%$%))8&'6B.$.&! G.>'K.",#N.$$#!

6#"-0'T$2#,.$' I016<,%(.-&!?-RJ! 6%",'E.U%:#!

G.%:8",&'L1*&%&! /,-0%$$16)S$5! G#:%'C."-8&! N$1GO6O?%$$!?%$$-0.,%2! G%."8'K."'(#"'=#*2#$! 9-6=#61>! G%B'2."'=*%B! F<#2/!M0#6<&!:,-!N,1R-0#!N%6O .210#G*&!:,1.1..%($!47#/-.,%2&! 47#/-$#6<!?%//-0<#R&!4*R-/01G.! G84#1-'3188B&!

E.15'2."'@."*:! E.158'K.$#1.! :,-!N%6=-0-6G-!P/#$*! E.1-%"'61*-%".' P6$16-.2-G1#$SGJ&!?#J%0.! E.1N%"'C-P4#! 5#0R16#S<-&!315%<-./! E.-#R'V1W:' ?(==!N1/*!N0-@! E.-0#8'H-08"! E.U'781-#&! 4IYZS.-! E%50.#$'HI31%#"! B#$/17!

#$%&

E%0.%'3%28$' ?#J%0.&!?%$$16)?%G7&!MAN&!F6%6! E%B#'C%:)&8"' Q4F! E81%-9'@#BN#1-'

6.:%$'A#19+'68"%#59"+'

61+&-%."'/.19#59"+! A-<%6.7#/-&!P6/0(J&!?#J%0.! D#N%&'38N,#"' 0%$$716).SG%R! D*48&';*1#B! 4,%@2#07!A%$-.%51G-! D*5.'?8448! :,1.1..%($&!U%#,.#07! D*5%#"'=*J*#&' C8I&!B4M!G0-@! D+*,:%$'(.50#2!

!"!

G8,"#+'H)I-'Q+",#! G8*$%8';.--88! C,#$#6)-0!&!?S:S4!&!F061G#$1G1%(.!&! 8-/-%0&!FR6-J1#&!I-@(0/J! G*4#"'C:*$,#1&! +##$,#$$#!47#/-2#07! C.:'3188B>%#$,! C.:'718>-&! ?%$$-0;$#<-&!C0%$16-!47#/-.,%2&! A1),!9%G(.!?-G%0<.&!P<#0-! N$%/,16)! C.",#1'C..1,! A-<%6.7#/-! C."R%"'=.,9%8:#1&).0%5! C.&50.'G#%50#1-' ?#J%0.&!:0(./!89I&!! :,-!M#G7T#0<!O!47#/-2#07!

C#:'718>-' F<#2/!M0#6<! C#10.-'!"$.B! 5#0R16#S<-&!315%<-./! C)%-.$#1%'D*5.' 9-6=#61>! ;.&0##,'/..$:."! 30*=1.,16)! ;#1#"5#'#X,X'3*+"#! ;08:.&'3#1J>81-' 5#0R16#S<-&!315%<-./! ;%:8'=*>#"! ;%"'=.,9%8:#1&).0%5! U%71#&!'>/0-R-!.,%2![#)0-;&!! QN!#6<!G%S! ;8:'2."'=#:#1-! ;8:.&'E.5B8! 31G71-.O./%0-SGJ! ;8:WY'H,$89%$! ;8:#B'L19+4+$%B! A-<%6.7#/-&!P6/0(J! ;8:&'C$*B%"&! ?#J%0.&!@@@S/,-0%$$16)S$5! ;1%&-."'K#14*"-! K.$#"-%"'78-."! @%$$%.:'61ZJ#1! [.2%#1';0#,#".-' \.""%5B'701%&-#"#1


'()*+

!""#$%#&'(#)*+,-! !&&%.'/.0.1%#2.! 3%4%50#'6$..&&#! 70%0%18'!9*:.! "#$%&!'($%)*!+,--$.&!/012$-!-1),/&! 3--2%0/&!4%($51.1%6!+%07.&!! 89:;0#6<&!+(00=1/! 781.$%#';."! 40<! <.$$8"'=#>>#1"."! 9-6=#61>!;*!9#$$%6&!! ?%$$-0@#0-,%(.-! ?1.9+".'@1.-"+! A-<%6.7#/-! A.5B+'C50188-#"! A#"5%."#'(.1%#&! D.*1#"'E8>>.-! 'BC#07&!D0;#6$*! E."8"'(#11%#"! C1-00-!E(1!?%($-!4,%2&!! F0G-6#&!4?3! E#1+'E*F89! ?%$$-0;$#<-&!B#$/17&!?%$$H$1=-! 4,%2!I0#6#<#! G8&%#'HI(8"8J0*#! ?#J%0.!DB&!4$#2/#2&!D61/KL!! 47#/-2#07&!'5%$(/1%6!47#/-2#07! C.1.'K%$#$$.'L.$.5%8&! C-M)0."%#'G%50#1! MMN&!B#$/17


!"#$%&'(%)*%$)+! "#$%&'($! !,-,&.'/0"'#%$'1%*#%"' )*(+(++&,-!"#$%.+*&'! 234'5)6%%$'

E3#3,'(0$43%!

2$,"3'57..3"!

T7*&'R7"0&! ;<(35*&,+.! <0.$7)F'B-0"! E$M+(C%MN!"#$%.'$<#! R0"#@'A3**%$'

83"3$'59$7"-'83*%:0"! /$-%(#! (0$73';0&&3"%'

R347"'E3&)6! "#$%&'($!5.6&%.$6! R3#"%@'/0"'#%$'2,$-!

(0/7#'<$0=>' 01!"*&'! (0/7#'?0-"%$!

50:'H%7"%"'

(3:7"7)'2$,)%' 2&--#(34+! (3""@'A3**%$!

5.,0$.'R34%$.'P,)0&!

($7%&'5)60:90%$.! "#$%&'($!5.6&%.$6! B*70&'<$0&.'

;63::@'5)63"7&!

C%*7D'E%"$0.6' C$%#%$7)'2,F3G&F7! 7&6$5.+*&'8!9:;! H0$0*#&'H0$IJ' 1.3%&!2&--.<=-$5(34! K0)F'BF63*:! +4>?@+.! K360""%&'L0$*&&3"! A.<&!B3.!"(C!"#$%.'$<#! K3"0.60"'L7""%:0$! L%0"0"'E)M$0.6N(0/7&! L%/7"'59O"-' A.<&!B3.!"(C!"#$%.'$<#! L7$7**'L3)6%.F3/' "DEF"GE!%.$6! P%'80:'!,$Q*%! ).<<.!5.!;-(++.8!H.!1$<(=&,! P%""%$.'M33$:0"&! "#$%&'($! P%/7'/0"'R7="' )*(+(++&,-!"#$%.+*&'8!2$I&<+! P,)'80$*&&3"! A.<&!B3.!"(C!"#$%.'$<#! E0$.7"'(0""7"-! 2&--.<=-$5.8!"/J8!2&K#+%$<!L3.<4M! E0.S3'K067%$' )<,.!J(+*!

5=3%$#'<%.%$&!

;6%3#3$'R%,:%$.!

;7&60"'C%4%$@! E$M+(C%MN!"#$%.'$<#! U0""7)F'P3..3! U%".*'(7%$)F%"

!"#$%&


'&%

!#$7%"'!""%! ;<(35*&,+.8!1&3O.<.3K.8!7.P!L<$8! E,--.%'<,O.8!2"Q! !*%D'2,$&.3"! 2$I&<+8!;<&,35!1&3%<&-8!0,48!ER1! !"#@'M7*4%$.! S<5!9-$K.!Q6$%.,<!T1UVWU8!! G/!"#$%.! !".3"@'<3..7%$! J.3O$3(C8!2$I&<+!+#$%.8!0,48!:,OX38! T$CC! 2%"'H0$:0",&! Q5$'%8!1*(6.<$!

P0.3,)6%';0@*3$' R$P$((+,<O8!2$I&<+!LF/-&I(3! P%'M%".7*'M,7**0,:%! 2&--.<=-$5.8!;<&,35!1&3%<&-8! 1-(K]3]2&--!"*&'8!)$<MO! E0.670&'57*60"! 2$I&<+8!ER18!7&6$5.+!+*&'8!;18! 0G;8!E$4,$!+*&.+! E0D7:%'M%"3,#! W+%!9-$K.!Q6$%.,<!T(3%.<K-$+*!UVWU8! 2&--.<=-$5.8!J.3O$3(C8!G<=$3!/<.$F %(&38!R"SN!"#$%.'$<#8!:&&5!

2*0F%'27$#! Y+Z$5&8!"-$'%$'!

T7)F'P3:0D! G"\8!H&K&8!GK&38!G35.<K&[.<8!! J(C!E.$<(34+8!/(I.<!

8='?%**&:3$%' ".=$8!G35.<K&[.<!

T7)3*0&'5)639V%$' /$-%(#8!Y+Z$5&8!G35.<K&[.<!

(7%-3'M,7**3,#' J.3O$3(C8!G"\8!Q!K*&+.3!O.P8!! 0,48!+%$<#&!'<&5!

T7*&'K0"&3"&! R.5&3+#$%.8!2.6I8!ER18!)*.!R([.8! ;<&,35!1&3%<&-8!/(34!1<&P!

(3:7"7F'?0-"%$' 2.6I8!E-$K#!0$K#8!1*(6.<$!

R7)67%'B7&*%$' G"\8!G35.<K&[.<8!H&K&!"#$%.+8!/(I.<!

($%'<3G%**! 2$I&<+8!0,48!ER1!

R3:07"'M3#%"07$%! ).$6!J<$3K.8!R$P$((+,<O!"*&'!

B#G7"'?7%$7"-6! 2$I&<+@!J.+%.<!P*..-+!8! )*(+!(+!+&,-!+#$%.+*&'!

5)3..'W,7""! 2$I&<+8!;<&,35!1&3%<&-8!2&--#(34+@ K&68!,3(%US+#$%.'$<#@K&@,#!

M04$7%*'H@#%"' "":8!;<&,35!1&3%<&-8!1*(6.<$8! E-$K#!0$K#8!)*.!R([.!

537)67$3'L0"0&67:0! ^$-&8!:J)!

K%$%:@'5,0$%>' 2&--.<=-$5.8!/$-%(#8!J.3O$3(C8!! Q<K.3$8!J&<P$<5O<..+%M-.! K3'A%"F' 2.6I8!;<(35*&,+.8!U35!Q:!! T(3%.<K-$+*!UVWU! K3%@'B-0"! /$-%(#8!ER18!2.6I! L3$%@'?07F7F7! 2$I&<+!

5.%V0"'H3$"-0)6%$' 2$I&<+8!;<&,35!1&3%<&-8!2.5!E,--! 5.%960"%'!*V0"3' /$-%(#8!JO<+8!1&6(%_!2_4(&3$-!2&--.<! "'&<%+!;,M$3.! 5/%"'23%F63$&.' 2&--.<=-$5.8!J&<P$<5!J<..+%M-.! ?0$$%"'(7-"%' 2&--.<=-$5.8!7&6$5.+!"*&'8!E.3K*8! 7.P!L<$8!J.3O$3(C


!"#$%& '()*+!,-".%"&

!!"##$%&'&$())*+$,-./$0$1*%2.+3)4 #5"##$-&'&$6'%7.8*$9.':$;:/%< #="##$-&'&$>8/:)*$;:/%< #="5#$-&'&$?:*<$;:/%< #@"##$-&'&$1*%2.+3)4$A<)+.+ #@"5#$-&'&$6'%7.8*$;:/%< #B"##$-&'&$C*)$D8%<:E:F%7:)/ #G"##$-&'&$C*)$;:/%<. !!"##$-&'&$9H%7.-%*H$A<)+.+

/%)."$%& '0)*+!,-".%"&

!I"##$-&'&$())*+$,-./ #5"##$-&'&$1*%2.+3)4$,-./+ #B"##$-&'&$>8/:)*$0$6'%7.8*$$ 0$?:*<$D8%<:E:F%7:)/ #J"##$-&'&$;*..$9.++:)/ !#"##$-&'&$1*%2.+3)4$A<)+.+ !!"##$-&'&$9H%7.-%*H$A<)+.+


1%"2%3%4+5,4,-"%)#627++ #2+8#2$*63,2+#2+9':; A%*/%K%<$ LA%*/:K%<M$ :/$ I#!5$ 7%H.+$ -<%F.$ E*)'$ ;*:2%N$ ;.O*8%*N$ G73$ 8/7:<$ 18.+2%N$;.O*8%*N$!I73&$P7$:+$%$A%73)<:F$7*%2:7:)/$F.<.O*%7:/Q$73.$4..H$O.E)*.$ 73.$ E%+7:/Q$ )E$ R./7&$ A%*/%K%<$ :+$ ')+7<N$ F.<.O*%7.2$ :/$ 73.$ 9)873.*/$ %*.%+$ )E$ 73.$$ S.73.*<%/2+$L%/2$:/$+)'.$A%73)<:F$K:<<%Q.+$:/$)73.*$-%*7+MT$73.$S)*73.*/$%*.%+$O.:/Q$ -*.2)':/%7.<N$C*)7.+7%/7&$(.+-:7.$:7+$*))7+$O.:/Q$%$*.<:Q:)8+$E.+7:K%<T$N)8$4:<<$O.$3%*2$ -*.++.2$7)$E:/2$%/N$*.<:Q:)8+$)K.*7)/.+$3.*.& UK.*N$7)4/$F.<.O*%7.+$A%*/%K%<$2:EE.*./7<NT$V8+7$<:H.$.K.*N$(87F3$7)4/$3%+$:7+$)4/$8/:W8.$ -.*+)/%<:7N&$ UK.*N$ 7)4/$ 3%+$ %$ 2:EE.*./7$ /%'.T$ 28*:/Q$ A%*/%K%<$ %/2$ U:/23)K./$ :+$ F%<<.2$$ XR%'-.Q%7YT$73:+$4)8<2$7*%/+<%7.$7)$+)'.73:/Q$<:H.$X<:Q37$O8<O$3)<.YT$43:F3$*.E.*+$7)$73.$3:+Z 7)*N$)E$73.$F:7N$43.*.$73.$E:*+7$.K.*$<:Q37$O8<O+$4.*.$'%2.$:/$73.$-%+7&$13.$F:7N$E)F8+.+$:7+$ %77./7:)/$)/$'8+:FT$2%/F:/QT$%/2$E8/&$P7$F%/$Q.7$-*.77N$*)42N$O87$:E$N)8$H/)4$43%7Y+$Q):/Q$)/$ 43.*.T$A%*/%K%<$:+$E8/$E)*$.K.*N$'.'O.*$)E$73.$E%':<N& 13.$./7:*.$F:7N$:+$2.F)*%7.2$4:73$O*:Q37$F)<)*+&$13.$U:/23)K./$F)<)*+$%*.$)*%/Q.$%/2$ O<8.&$ 97*.%'.*+$ %/2$ F)/E.77:$ F)K.*$ 73.$ +7*..7+$ %/2$ '8+:F$ -<%N+$ E*)'$ .K.*N43.*.&$ 6<73)8Q3$%$F)+78'.$:+$/)7$*.W8:*.2T$:7$:+$Q*.%7<N$./F)8*%Q.2&$A)+78'.$+3)-+$%*.$ .K.*N43.*.$O87$73.$E)F8+$:+$%<4%N+$)/$+:<<N&$PE$N)8$E..<$8/F)'E)*7%O<.$:/$%$F)+Z 78'.$N)8$F%/$O8N$%$E8//N$3%7$)*$%$4:Q&$[)8$'%N$73:/H$N)8$%*.$Q):/Q$7)$O.$ 8/F)'E)*7%O<.$ 2*.++:/Q$ 8-$ O87$ 4.$ -*)':+.$ N)8$ 4:<<$ E:7$ :/$ O.77.*$ 4:73$$ +)'.73:/Q$ E8/$ %/2$ )87*%Q.)8+$ )/&$[)8$ 4:<<$ E:7$ :/$ -.*E.F7<N$ %/2$ 73.$ <)F%<+$4:<<$Q)$)87$)E$73.:*$4%N$7)$'%H.$N)8$E..<$%7$3)'.& 9%78*2%N$+7%*7+$4:73$%$-%*%2.&$;<)%7+$<:/.$73.$+7*..7+T$O%/2+$ '%*F3$:/$8/:+)/T$%/2$F)<)*E8<$F)+78'.+$E:<<$73.$F:7N&$13.$ C%*%2.$+7%*7+$%7$73.$F./7*%<$7*%:/$+7%7:)/$%7$!5"!!$L!!$:+$ F)/+:2.*.2$73.$XF*%\N$/8'O.*YT$+)$.K.*N73:/Q$+7%*7+$ )*$E:/:+3.+$%7$"!!$28*:/Q$A%*/%K%<M$%/2$+/%H.+$:7+$ 4%N$73*)8Q3$].+72:VHT$,<2$97%2+Q*%F37T$A:7N$^%<<$ 9W8%*.T$ _%<T$ `:<2.*2:VH<%%/$ 7)$ ?.<2*)-+.4.Q&$ _%7F3:/Q$73.$-%*%2.$:+$%$4)/2.*E8<$4%N$7)$+7%*7$ 73.$4..H./2&$PE$N)8$2)/Y7$H/)4$73.$+7*..7+$V8+7$ E:/2$%$'.7%<$O%**:.*T$-:FH$%$+-)7$4:73$%<<)7$)E$ -.)-<.$%/2$V):/$:/& 6/N73:/Q$ Q).+$ E)*$ 73.$ *.+7$ )E$ 73.$ 4..H./2&$_%<H$%*)8/2$%/2$N)8$4:<<$ E:/2$ 73.$ -.*E.F7$ +-)7$ 7)$ F.<.O*%7.T$ 97*%78'+.:/2$ :+$ %<4%N+$ %$ N)8/Q$ %/2$ F*%\N$ -<%F.T$ 3.%2$ 7)$ _:<Z 3.<':/%-<.:/$ E)*$ %$ ')*.$ '.<<)4$ F*)42T$ %/2$ a%*H.7$ 9W8%*.$ :+$ 73.$ O.+7$ )E$ O)73$ 4)*<2+&$ 13.$ O.77.*$ 73.$4.%73.*$73.$')*.$)87+:2.$)-Z 7:)/+&$ P/$ %/2$ )87$ 73.*.$ :+$ %<4%N+$ '8+:F$%/2$-<./7N$7)$2*:/H&


Hamer naar Keistad

De Hamer van het jaar is na een spannende strijd gewonnen door Max Fesunenko! Max en fotograaf Luca Gobbo winnen met hun foot van de ao topsoul niet alleen DĂŠ Hamer maar ook de foto op posterformaat voor beiden. Wij feliciteren Max en Luca en hopen dat we de komende jaren nog vele hamers voorbij zien komen....


Wij feliciteren Randy met een prachige kleine meid!

Sven stopt met wedstrijden Koningin Beatrix zelf kwam na lange tijd dan toch echt met de langverwachte mededeling: Sven Boekhorst stopt met het skaten van wedstrijden. Dit betekent totaal niet dat hij er helemaal mee stopt; lees meer hierover in ons interview met hem deze maand.

De Crocket en Tubbs van Zandvoort, de Bonnie en Clyde van het Tikibad... Meer kunnen we je voorlopig niet vertellen, maar blijf op je hoede!


Robin Bosgra Ao Topacid Foto Bojd Vredevoogd

Timmy van Rixtel Bs Royale

Foto Ralf van de Kerkhof


Met grab, dan telt hij onder de rivieren ook!

Bartosz Beller Backslide

Foto Roel Verhoeven


Levi van Rijn Drop in Foto Thijs Tel


Je had erbij moeten zijn.

Donny StraubeTopside Black Ninja Foto Dominic Swagemakers


Dennis Kloen Soul Foto Erwin Kloen


Govert van der Klei Backslide

Foto Erik Droogh


Ja kinders, dit noem je een Sunnyday.

Ernest Wennekers Sunnyday Foto Ralf van de Kerkhof


Roel is in opperste concentratie om zo zijn schaduw de gleuf ta laten grabben.

Roel Verhoeven Makio

Foto Dominic Swagemakers


Laatst s het nieuw p o ik e d r hoo n de Mar a v id e h r e een meerd derlander voel h geen Ne kk ic z n e k r u t de gema T ie n k o o r a zijn da el te zijn. e r u want ‘wij’ lt u ic lt u we zeer m e zetten t t n ie d tenderen in aar ste stap d e houding van Ned r e e e d ie w td n. N val aan da e g r e ers’ krijge d d ie n la r e d gaf in e N at ‘nieuwe ren, al heb a w v l e n o e v t e la g te het ewoonten egen in de kunstwi g n e ig e je t al kom ik ook r, de elitaire kun e ip c in r p ee Ditzelfde t ook prob en blijf een ama e h ik t s ia enthous n. Ik ben acceptere ook? Zelf n e t a k s ij b raag; is dit n jong m v e e e d is ij m m o ij lk we Nu rijst b is k zo? Hoe o o it e welkom d o H is ? r n a a e k m ij , k zijn zonder te oe welkom H t p ? t o r ie d z in x r a kee nw roeken en liever gee b r a e a d ij m w lt t e de inliners me ers om binnen t wordt? Of oorbijgang ge v n ij z m o ht open of c e p a Hoe welk h c s gemeen s schreef ]’ G A [M e t de eers om a In één van aronder de vrijheid wa k akt het oo a m t a w , h Ac


s dat en rokkanen denk ik, lt. Terecht k al preoo kelijkste in atuurlijk ook n De vraag is pper in beeld nscha n; de wete g van invloed is op s er blijkbaar t n derlander e k e t e er zijn b . Nederland ijfels over w t n ij m e o lf z f koop. Ho r e v ik daar ze ig t a n ik regelm ĂŠĂŠn van he inkel waar ls a it o o n zal mij nstwereld itenstaander. bu ateur, een elijk m toegank r o n e e w op graag dat iasme keer s u o h t n f geloof ik e n at in al zij ousiasme manneke w rder die al ons enth eam boa it mainstr o o een skate n e t a k ans? ters als s m zijn hips ? Baarden? Skinny je ij als w irts clash? Zijn r n NOFX sh e t in W e n bij d ag? te stappe ewoon gra g it d e w eloven n groep; e e n a v n e e kenmerk f ik over d an de menigte. nv af te wijke toch al bij... r e r o o h k uit. Ik


Iedere maand een magazine eruit persen is niet niks. Het heeft veel overleg, inzet en toewijding nodig, iets wat jaarlijks gevierd wordt met een gezamenlijke activiteit. En wat maakt een magazine nou beter dan met een stel ongemanierde (oud) skaters te gaan discobowlen? Bij het helaas ontbreken van Dennis Kokkie, Martin van Drunen en Roel Verhoeven was het aan Ernest, Thijs, Rick, Ralf, Bojd, Dominic en mijzelf om de â&#x20AC;&#x153;vergaderingâ&#x20AC;? tot een goed eind te brengen. En net wanneer je denkt dat ideale schoonzoon Domo voor de wijze woorden zorgt kom je erachter dat zijn bowlingtechniek sterk lijkt op die van een Russische kogelstootster waarbij hij geen enkele bal kan laten landen binnen 2 meter van het startpunt. Helaas blijkt zijn techniek hem op het eind van de aonvd echter wel de fel begeerde beker op te leveren. Onder het genot van een overheerlijk steengrillbuffet hebben we de plannen voor komend jaar doorgesproken; aan ambities en enthousiaste lezers geen gebrek! Alleen het vormgeven is niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Waar je vaak hoort dat vergaderingen frustraties opleveren hebben wij de Oosterse wijsheid van Thijs gebruikt: bier, veel bier. Het werkt! Tsja, het leven van een magazinemaker gaat niet over rozen...


[MAG] Jaarvergadering


Erik wilde zo graag in [MAG] dat hij er speciaal voor naar Amsterdam is gekomen. Echt waar.

Erik Bailey Stale Foto Bojd Vredevoogd


Erwin Kloen Fishbrain Foto Dennis Koen

Jack van der Plas Fakie Stairride Foto Thijs Tel


Niels Groenendijk Makio to Bank

Foto Ralf van de Kerkhof


Wij geven toe, iedere trick van Grindhoven maakt ons benieuwd naar de Lunchroom!

Timmy van Rixtel Acid to darkside true top acid Foto Ralf van de Kerkhof


Deel je edits, lees


[MAG]s en meer...


n e t a k s d j i r t s d e w t e m t p o t s en

Sv

met s n e e r e e w m o ] [MAG r o o v g e o n e g n e d Re omst. k e o t n e r e g e o r v er hem te praten, ov


n Tekst: Paul Pelle


die het nieuws hoorden, Hee Sven, tof dat je tijd voor ons hebt. We zijn niet de heb je al iets van reacties gehoord of gelezen? op af komt: Omroep Het was best wel verrassend voor me dat er veel media blad besteedt er een Brabant heeft een interview uitgezonden, Brabants Dag misschien 2 dagen te pagina aan, Hart van Nederland heeft aangegeven mij radio. Daarnaast via willen volgen, vrijdag voor de Winterclash ook nog FunX t er soms ook â&#x20AC;&#x153;Sven Facebook ook best veel reacties. Het is dus wel leuk, al staa wedstrijden organiseren, stopt met skatenâ&#x20AC;?, en dat is het verre van. Ik blijf sowieso shows doen en videoprojecten blijf ik ook leuk vinden. rblade stap. Dat is niet Misschien dat ik aan het einde van het jaar wel uit het Rolle ambassadeur zal blijven. zo heel officieel allemaal, misschien dat ik altijd wel een it moet droppen, dat Het verschil zou zijn dat ik dan niet ieder jaar een streeted die druk wat minder wordt. Voel je die druk nu dan? ste maand toch meer Nou ja, die druk geef ik mezelf af en toe. Nu ben ik de laat lash. Niet zozeer nieuwe aan het skaten als een soort voorbereiding op de Winterc en zodat ik niet na 10 tricks oefenen, maar wel mijn conditie weer op peil krijg rdag spierpijn heb. minuten buiten adem ben. Of dat ik vrijdag skate en zate


Wil tro Hah je o

her je e

Ja, her wa an me tot de is n

wi In he ho w w na za M â&#x20AC;&#x153;S

M V O ik D w t e w e


l je de Winterclash (nog) winnen ouwens? ha, tsja, dat zou wel leuk zijn. Of bedoel of ik ervoor ga? Nou ja, ik kan me zelf nog

rinneren dat in Berlijn velen vonden dat eigenlijk had moeten winnen. dat weet ik ook nog goed! Die rinnering is misschien nog wel meer aard dan de overwinning, het is een heel

nder tijdperk dan de X-Games waar je et televisiecamera’s stond te wachten t je je run mocht doen. Of dat er tussen e eerste en tweede plaats $8000,- zit. Het nu gewoon het meedoen en het feesten, innen is niet meer het belangrijkste. het [SVEN] magazine staat ook dat et moment in Berlijn ook één van mijn oogtepunten van wedstrijdskaten was. Ik

weet nog goed dat ik die trick deed en blij was, waar ik pas later toen ik ging zitten aar links keek en een bende malloten ag springen. Toen dacht ik, “ah, lachen”. Misschien is dit ook wel zo’n moment als de

Spritefight” uit de RAI in ’96.

Maar....als je niet wint? Vanaf 2006 heb ik dat helemaal losgelaten. Omdat ik zelf niet meer gevoeld heb dat k het in me had om te winnen misschien. Daarvoor wist ik dat ik dat ik fit genoeg was om bijvoorbeeld minimaal in de top 3 te eindigen, anders zou het eerder

een teleurstelling zijn of zo. Vanaf 2006 werd het een andere mindset, ik heb dan eerder een aantal tricks in mijn hoofd die

ik gewoon graag wil doen. Iets wat bij de Winterclash in Berlijn erg mooi uitpakte. Dat heb ik ieder jaar, en dan hoop ik gewoon dat er een vette sfeer is en dat er gejuicht wordt. De laatste twee keer stond ik wel in de finale maar heb ik ze niet gereden, ik was helemaal op en had gedaan wat ik wilde doen. Om dan met knikkende knietjes nog een finale te rijden terwijl ik weet dat ik niet kan winnen, dat hoeft niet meer. Ik hoop dat ik dit jaar voor het publiek ook weer een vette gap of disaster kan doen. Maar als ik reëel ben zie ik winnen niet echt als een optie, ook al lijken anderen dat wel te zien. Het is vooral gewoon een vet feestje hoop ik! Zijn er andere dingen die je dit jaar hoopt te zien bij de Winterclash? Ik hoop dat ze de amateurs niet zo lang rekken. Niet voor mezelf, maar ik kan me goed voorstellen dat 80% van de mensen mensen die een kaartje kopen vooral Soichiro en Wellsmore het park kapot willen zien skaten. Nu is het vaak zo dat mensen het koud hebben en al met hun hoofd bij de afterparty zijn. Het is jammer dat er vaak een beetje een gehaast sfeertje hangt terwijl het juist om die gasten draait. En verder zou het heel vet zijn als zoiets in Berlijn nog een keer ontstaat, maar dat heb je verder niet in de hand.


Heb je verder nog van andere pro’s reacties gehad? Pfoe,... Nee, dat niet. Maar op zich verandert er niet echt veel: vorig jaar heb ik meegedaan aan de Winterclash, een wedstrijd in Korea en een wedstrijd op het Roskilde festival. Maar daar kon je alleen bier winnen, haha. Toch kies je er wel voor om via een persbericht het nieuws te verspreiden. Klopt. Dat heeft er wel mee te maken dat ik in de skatewereld meer wil gaan doen. Zo ben ik bezig met lessen en wil ik een kantoortje in het nieuwe World Skate Center krijgen, aandacht van de media is dan toch handig om te krijgen. Het is toch gratis reclame, wat je niet krijgt als je alleen zegt “ik doe mee aan de Winterclash”. Ik heb nog wel meer ideeën zoa ls een klein winkeltje ofzo, maar dat zien we nog wel. Een tijd van wedstrijdskaten sluit ik ermee af, de reden om het officieel te maken heeft te maken met de media zoals ik net uitlegde. Het is wel even een moment om te kijken wat je met de toekomst gaat doen. Het gaat langzaam meer naar het organiseren van dingen, ik denk dat het geleidelijk toch allemaal een stapje minder zal worden. Je hebt nooit echt meegedaan aan Real Street wedstrijden. Had dat een reden? Misschien het rauwe karakter van jezelf helema al kapotskaten denk ik. Toen die wedstrijden speelden was ik niet echt zo’n typ e skater. En dat je er hooguit een setje wielen en een sch uimtoeter mee wint. Haha, toen dacht ik dat wel. Al doe ik dat nu ook met de Winterclash, waar ik wel bereid ben geblesseerd te raken terwijl de prijzen nog steeds niet erg groot zijn. Ik ben pas echt gaan streetskaten vanaf 200 4, toen ben ik begonnen met online edits enzo. Daarvoor deed ik wel af en toe street, maar was ik er gewoon minder mee bezig. Ik weet nog wel dat de IMY TA in San Francisco was, ik was daar toen ook voor de X-Games, die ik dat jaar ook won. Toen heb ik ook niet meegedaan aan de IMYTA.


Zijn er wedstrijden die je nog zou willen skaten? Nee, ik heb alle wedstrijden geskate die ik zou willen skat en en daarmee ook alles bereikt wat ik had willen bereiken . Ik heb ook geen spijt van wedstrijden waar ik niet aan mee heb gedaan. Dat moment was gewoon dat moment zeg maa r. Er zijn er maar weinig die dat kunnen zeggen. Ja, misschien wel inderdaad. Toen ik 20 was had ik echt een wedstrijdinstelling, sommigen noemden het ook echt trainen wat ik toen deed. Ik vond het gewoon tof om â&#x20AC;&#x2122;s avonds 3 uur lang tricks te oefenen in een skatepark. Ik denk dat dit, in combinatie met het tactisch indelen van runs , zo veel bereikt heb. In de tijd dat ik al die wedstrijden won was ik ook meer gesloten, ik had een selectief groepje met wie ik omging en dat vond ik toen prima. Ik denk dat het ook te maken had met hoe ik toen in het leven stond, dat was heel veilig voor me. Het is op zich wel apart dat ik langzaam de streetkant ben opgegaan, via edits droppen naar losse videoprojecten. Het is begonnen met wedstrijden en eindigt nu een beetje in het creatieve. Als je het verder trekt kan het zelfs te mak en hebben met mijn achtergrond, het feit dat ik kom uit een familie van voetbal en presteren. Vanuit die start heb ik me langzaam als persoon ook meer ontwikkeld en ben ik mee r waarde gaan hechten aan andere dingen. Dat is wat skat en met je kan doen, of in ieder geval wat het met mij geda an heeft. Sven, wij willen je bedanken voor je tijd en wensen je een prachtige laatste Winterclash!


Nog meer Sven! Vrijdag 8 februari zit Sven live in de uitzending van FunX radio. Hij mag 2 Winterclash tickets weggeven!!

Omroepbrabant “Onder Ons” Blading.info Blackout edit


Koen heeft model gestaan voor het masker van Scream. Denken wij.

Koen van Rijn Bs Savannah

Foto Thijs Tel


Niels Groenendijk Negative Mistrial Foto Ralf van de Kerkhof


Ja. Je mag het ook topporn noemen.

Donny Straube Topporn / Sunnyday

Foto Roel Verhoeven


KOKEN MET

KOKKIE Dennis ‘Kokkie’ Vermeulen is een chefkok, werkend ;&-$<'#9&#1$=>$&($?"#13"(%.$@&(%)$A"1'$&)$8&-$""A$5#6#1'&76##1%$ leermeester. Iedere maand schotelt Dennis jullie de lekkerste gerechten voor, om op je gemak thuis eens uit te proberen. Deze keer coquille met pijlstaart inktvis, !"#$%&##"'()$*#+,-.$(*/.0#$+($+($$+(*0$%$(102/*3$(42+( inktvis. Moeilijkheidsgraad: Bereidingswijze ­ Maak de bloemkool schoon en maak er mooie roosjes van. ­ Kook deze gaar in water met een snuf zout en schud ze af. ­ Doe ze in een keukenmachine en blend ze tot er een mooie korrel ontstaat. ­ Breng het geheel op smaak met creme fraiche, citroensap, peper en zout. ­ Zorg dat de cous cous van bloemkool niet te nat is. ­ Meng de overige creme fraiche met het zakje inktvis inkt en breng op smaak met peper en zout.

Afwerking gerecht ­ Grill de coquilles en gaar deze een paar minuten in een voorverwarmde oven van 175 graden.

­ Breng ze op smaak met peper en zout. ­ Bak de inktvis ringetjes en zuignapjes in een pan met een scheut olijfolie. ­ Blus deze af met een scheutje citroensap en witte wijn. ­ Breng op smaak met peper en zout. ­ Zorg dat ze niet taai worden.

­ Maak de pijlstaart inktvisjes schoon en snijd dunne ringetjes van het achterste deel.

­ Leg de bloemkool cous cous mooi op een bord.

­ Dit ziet na het bakken mooi uit. ­ Maak de coquilles schoon. ­ Leg de garneringen klaar.

 ­ 2 Coquilles   ­ 2 Pijlstaart inktvisjes (klein)   ­ Creme Fraiche   ­ 1 zakje inktvis inkt   ­ 0,5 Bloemkool   !"#$%&'%(&)"*+$,-"$./,$"0%'-    en red chard sla   ­ Peper en Zout   ­ Citroensap   ­ Witte wijn "!"123")'0+&/45'"0(5%+'&"6-07(,8

­ Let op dat ze niet te gaar worden. Ze moeten mooi glazig van binnen zijn.

­ !"#$%&'$&($##($)*+&',#)-#.

­ Laat het voorste deel met de zuignapjes heel.

INGREDIENTEN (2 personen)

­ Leg de coquille en inktvis er speels op en omheen. ­ Maak mooie puntjes met de inktvis creme fraiche. ­ /01(##1$02$3#'$40'$5#6"(7-'#$ $$$6&'1"#()68&9$:$02790$61#))$#($1#%$ chard. ­ Je kunt er ook een paar takjes zeekraal in verwerken.

Concept en tekst: Dennis Vermeulen                                                                                  Opmaak: Martin van Drunen & Thijs Bode


[MAG] February 2013  
[MAG] February 2013  

Beer Hendriks profile, Sven Boekhorst interview, Winterclash preview and more, much more!

Advertisement