Page 1

FÖLDEÁK

-1-

19. évfolyam 6. szám

1

FÖLDEÁK

I. cikkely

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

2012. június

2012 Rózsapárjai: Czene Tünde és Kurunczi Richard, Dulin Henrietta és Horváth Gábor Pedagógusnapra „Bár zord a harc, megéri a világ, Ha az ember az marad, ami volt, Nemes, küzdő, szabadlelkű diák” (Ady Endre) Pedagógusnap alkalmából Földeák község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel köszöntöm a Gyermekmosoly Óvoda, a Návay Lajos Általános Iskola és a Makói Magánzeneiskola nevelőit. Munkájukhoz jó egészséget, türelmet és sok sikert kívánok! Tisztelettel: Vass Imre polgármester - 1 -2012.június

Tartalom: 2-7. oldal: Önkormányzati hírek 8-9. oldal: Köszönet, Vöröskeresztes hírek Iskolai Mozaik 10. oldal: Egyházi oldal, Meghívó 11. oldal Ötletmorzsák, Makói Operettfesztivál Makói Muzsika 12. oldal Hirdetések


2

-2-

FÖLDEÁK

1

ÜNNEPI TESTÜLETI ÜLÉS 2012. MÁJUS 26. A XVII. Földeáki Falunapokat Vass Imre polgármester nyitotta meg, ezt követően Franz Diewald Ortenburg képviselője köszöntötte a megjelenteket. Földeákért cím átadása Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 79/2012./IV.25/ számú határozatával Földeákért címet adományoz Tatárné B. Szűcs Etelka részére. A címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

Tatárné B. Szűcs Etelka Földeákon született, mezőgazdasággal foglalkozó családban. Általános iskolai tanulmányai befejezésével a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági Szakközépiskolában tanult. A jeles érettségi vizsga után munka mellett tovább folytatta tanulmányait és a bajai Tanítóképző Főiskolán jeles államvizsgát tett és jó minősítésű diplomát szerzett. A helyi általános iskolában 1975 óta tanít. Gyerekkori álma vált ezzel valóra, hiszen mindig tanító néni szeretett volna lenni. Nagy lendülettel és örömmel vetette magát a munkába. A tanítási órákon kívül is minden lehetőséget felhasznált a tanulók fejlesztésére. Vetélkedőkre, komplex tanulmányi versenyekre, prózamondó és szavalóversenyekre készítette fel a diákokat. Nagy gondot fordított és fordít a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására. A családokkal, szülőkkel mindig jó kapcsolatot alakított ki.

Harminc évesen a nevelő-oktató munkájáért miniszteri dicséretet kapott. Több évtizeden keresztül lelkiismeretesen, becsületesen és a gyermekek iránt érzett nagy-nagy szeretettel végzi munkáját. Volt diákjai évek múltán is jó szívvel gondolnak rá, és viszont is így van, hiszen mindenkihez van egy jó szava. Etelka a mai napig nyomon kíséri volt tanítványai életútját. Pedagógus pályája kezdetén kapcsolódott be a község közéletébe is. Több évtizeden keresztül évfordulókra, ünnepekre, találkozókra műsorokat adott tanítványaival, köszöntőket, megemlékezéseket szervezett. A községi könyvtárral és a civilszervezetekkel együttműködésben könyvbemutatókat, felolvasói esteket, előadásokat, országos konferenciákra műsorokat szervez. A Látókör Kulturális Egyesületnek húsz évvel ezelőtt az egyik alapító tagja és több éven át vezetőségi tagja is volt. Számos közkedvelt és sikeres programot rendezett. Tizennégy éve lelkesen szerkeszti a Földeák újságot. Eleinte bizottsági tagként, több éve már felelős szerkesztőként. Mindig ügyel arra, hogy pontos, precíz, hiteles munka kerüljön ki a keze közül. Fontos számára, hogy színvonalas lap kerüljön az olvasók kezébe. Az egyházközséget is segíti munkájával, hitoktatásokat tartott a gyermekeknek. Felvállalta az ünnepi műsorok szerkesztését, betanítását. Pedagógusi munkáját mindig szívvel-lélekkel végezte. Tanítványai éveken át feltűntek iskolai rendezvényeken, közösségi alkalmakon, egyházi és községi ünnepeken, akik állandóan tanúsították felkészültségükkel azt a minőségi munkát, amit Etelka tanító néni nyújtott diákjainak. Tatárné B. Szűcs Etelka kreatív ötleteivel, precíz munkájával, hasznos kritikáival és tanácsaival elismert és kedvelt tagja községünknek. Egykori pedagógusa Csillik Mihály „Tisztán és fényesen” című verses kötete, valamint „Csönddé válni” című válogatott műfordításai kiadásában tevékenyen részt vett. Volt pedagógusa bíztatására kiadta saját verses kötetét 2006-ban, „A természet csodálata” címmel, melyben a természetről, érzéseiről, élményeiről, gyermekkoráról, pályájáról ír a szeretet, a jóság és a szépség nyelvén.

- 2 -2012.június


-3-

FÖLDEÁK

1

3

A pályámról című versében így vall hivatásáról:

„Ez nemcsak foglalkozás, sima oktatás, tanítás. Művelni,mint kitanult szakmát. Nekem több,gyönyörűséges hivatás.

Teljes embert igényel, igaz, őszinte odaadást. Egészlényem erejét, lelkét. Maximális,figyelmes gondoskodást.”

Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Köszönöm az elismerést mindazoknak, akik javasoltak, köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, köszönöm a tanítványaimnak és a szüleiknek. Négy évtizedet végig dolgozni nagyon sok munka, most visszatekintve gyorsan lepergett. Csak tettem a dolgom lelkiismeretem szerint. Mindig jó szívvel tettem, szeretetből tettem. Drága szüleim kitartó, szorgalmas, becsületes munkára neveltek. Megtanították nekem, hogy mindenért nagyon meg kell dolgozni. Hálás vagyok érte. E szerint is élek és munkálkodok. Azt gondolom és meggyőződésem a tanítónak nem ér véget a dolga, ha az iskola kapuját becsukja. Az osztályközösségek mellett, ott a falu közössége, a különböző korosztályok közössége, akikért tenni kell, akiknek segíteni kell. Többször is lett volna lehetőség, arra, hogy elmenjek szülőfalumból, de nem tudtam megtenni. Nem tudtam megtenni, mert a gyökerek itt vannak. Itt van a családom, itt vannak a barátaim és legfőképpen a tanítványaim. Tanítványaim nagy része már felnőtt, sőt gyermekeik is felnőttek. Nagyszerű velük együtt élni, dolgozni, barátkozni. Büszke vagyok rájuk, dolgos becsületes emberek. Akár fizikai munkát végeznek, akár diplomások lettek, megállják a helyüket. Szememben felnőttként, de szívemben gyermekként ragyognak ők tovább. Lehet, hogy a mai világban furcsán hangzik, de őszintén azt érzem és vallom nagyon szép dolog másokért tenni, talán legszebb dolog a világon. Hálát adok az Úrnak, hogy eddigi életemben azt csinálhattam, amihez értek, és amit nagyon szeretek. Aranydiploma átadása Dr. Szabó Gáborné ötven éve szerzett tanítói oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, ezért elismerésül volt tanintézménye jogutódja a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Aranyoklevélben részesítette.

Dr. Szabó Gáborné 1961-ben, ötven éve szerzett tanítói oklevelet a Szegedi Tanítóképzőben. A tanítói munkáját szülőfalujában Mezőgyánon kezdte meg. A Földeáki Általános Iskolában 1967. január elsejétől tanított, majd 1970-től-1976-ig az Óföldeáki tagiskolában napközis csoportvezető volt, ezt követően 1976-tól-1998-ig, nyugállományba vonulásáig, a földeáki intézményben oktatott. Pedagógiai munkáját az alapos felkészültség, tervszerűség jellemezte. Az adott kor korszerű pedagógiai eljárásait beépítette a mindennapi munkájába. A gyermekek életkorához igazodva változatos módszerek alkalmazásával tette színesebbé a tanórákat. A közösségi munkából is kivette a részét. Nevelőtársaival a gyermekek szüleivel jó kapcsolatot ápolt. Szakmailag folyamatosan tovább képezte magát. Kísérleti jelleggel az egész napos oktatás bevezetésén dolgozott. Rendszeresen tartott bemutató órát kollégáinak és a térség pedagógusainak is. Munkája elismeréseként Miniszteri dicséretet kapott, majd kiváló munkájáért kitüntetést és szolgálati érdemérmet. Falu legszebb utcája, Falu legrendezettebb portája cím átadása A Földeáki Mentálhigiénés Egyesület hagyományt teremtett a település lakóinak környezetük szépítésére, rendezésére való ösztönzésében. Az Egyesület részéről a Falunapon került átadásra a Falu legszebb utcája és a Falu legrendezettebb portája cím. A Falu legszebb utcája címet a Kossuth utca lakói kapták. A falu legrendezettebb portája címet Kocsis István, József Attila u. 47. szám alatti lakos kapta.

- 3 -2012.június


1 FÖLDEÁK kultúra, a művészet, a sport és a szakmai tevékenységek területén. Önkéntes Tűzoltó Egyesület köszöntése „Az Európa a polgárokért” program keretében a Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 120 testvértelepülések találkozásának megszervezésére éve járul hozzá a település tűzvédelméhez. került sor az idei falunapi rendezvények életre Az elmúlt évtizedekben a tűzesetekhez történő hívásával. Az önkormányzatok és civil szervezetek riasztáskor mindig elsőkként vonultak a helyszínre, baráti együttműködését Földeák község így megakadályozva a további károk kialakulását. Önkormányzata megköszönte Újszékely, valamint Technikai lehetőségeiket kihasználva viharkárok Ortenburg önkormányzatának és elhárításában, belvíz kármentesítésben is segítséget civilszervezeteinek (Újszékely település nyújtanak. néptánccsoportjának, Ortenburg település tűzoltó Az Egyesület tagjai részt vesznek szakmai egyesületének, Ortenburg település tanfolyamokon, továbbképzéseken, versenyeken hagyományőrző egyesületének). tudásuk fejlesztése, tapasztalat szerzés érdekében, hogy kármentesítő feladatukat minél hatékonyabban A kitüntetetteket, a díjazottakat, a testvértelepülések tudják végezni. A tűzoltó szertárat felújították, képviselőit Szabó Hanna a Návay Lajos Általános felszereléseiket megújították, korszerűsítették. Iskola 3. osztályos tanulója, valamint Szabó Sára a makói József Attila Gimnázium 9. osztályos tanulója fuvolán ünnepi műsorral köszöntötte. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek fennállásuk 120 éves évfordulója alkalmából, valamint a mindenkori tagok emlékére és tiszteletére az A testvértelepülések találkozása tiszteletére a önkormányzat elismerésben részesítette őket. földeáki Művelődési Házban működő „Kavar a nagyi klub” tagjai meglepetéssel készültek. Százhúsz szeletes tortát sütöttek, melynek a „Barátság” torta Testvértelepülések köszöntése, ajándékok átadása elnevezést adták. A torta csokoládé, vanília és eper Földeák község Önkormányzata, valamint ízű tejszínes krémmel volt töltve. testvértelepülései - Újszékely és Ortenburg Fondant borítása az uniós zászlót ábrázolta, rajta önkormányzatai elősegítik, hogy településeik szemből nézve - balra Ortenburg kék-fehér színei intézményei, egyesületei, iskolái, vállalkozói virágból, jobbra Újszékely egy székelykapuval és egymással élő kapcsolatot építsenek ki. piros-fehér-zöld virágokkal jelezve, középen Földeák Hozzájárulnak, hogy a települések polgárai között a piros-fehér-zöld virágokkal ábrázolva. lehető legtöbben vegyenek részt egymás kölcsönös A „Barátság” tortát Barta Ildikó, Balázs Lászlóné megismerésében, a szokások, a hagyományok, a és Balázs Katalin készítették.

4

-4-

A „Barátság” torta

A testvértelepülések köszöntése

- 4 -2012.június


-5-

1

FÖLDEÁK

5

Önkormányzati hírek A képviselő-testület 2012. május 30-án tartotta meg soron következő rendes ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: A képviselő-testület zárt ülés keretében egy átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában elutasítása elleni fellebbezést tárgyalt meg. A testület a szociális bizottság határozatát helybenhagyta, a fellebbezést elutasította. A polgármesteri tájékoztató kapcsán a polgármester úr írásban tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a 2012. április 25-i ülést követő eseményekről: Április 26-án részt vett a Makói Kistérség Többcélú Társulás ülésén, ahol a 2011. évi zárszámadás került megtárgyalásra. Ezt követően vett részt a Makó és Térsége Víziközmű Társulat, valamint a Makói Helyi Védelmi Bizottság ülésén. Április 28-án a Magán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Zeneművészeti Szakképző Iskola Földeáki tagozatának művészeti bemutatóján volt jelen. Május 2-án útkátyúzással kapcsolatos szerződés kötésére került sor. A maroslelei szennyvízcsatornázás kivitelezési szerződés aláírása alkalmából sajtótájékoztatón vett részt. Május 4-én részt vett a Városnapi ünnepi megnyitón Makón, majd Megyesi János festményeiből nyílt kiállítás megnyitóján a Makói József Attila Könyvtárban. Május 6-án került megrendezésre a Rügyecskék Napja a Művelődési Házban, ahol a 2011. évben született gyermekek Földeák polgáraivá fogadására került sor. Május 7-én Intézményvezetői megbeszélést tartott. Május 10-én munkaindító megbeszélés volt a KEVIÉP Kft. képviselőjével, valamint a MakóTérségi Víziközmű Kft. szakembereivel a csatornaberuházásról. Május 16-án részt vett a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén, ahol napirend volt az 2011. évi mérleg és üzleti jelentés, a 2012. évi üzleti terv. Tájékoztató hangzott el a Szentes-Víz Kft-vel kötendő szindikátusi szerződésről, illetve stratégiai megbeszélés a 2011. évi CCIX. törvény ismeretében.

Május 17-én részt vett a Makó és Térsége Víziközmű Társulat Intéző Bizottság ülésén. Május 19-én volt a Polgárőr Egylet közgyűlése, melyen részt vett Palicz András rendőrkapitány és a Megyei Polgárőr Szövetség elnöke is. Május 21-én intézményvezetői megbeszélést tartott. Május 22-én ülésezett a szociális bizottság. Május 23-án a Víziközmű Társulás küldöttgyűlésén vett részt. Május 24-én a TXM Kft. 5 éves bányaengedélyezési évfordulója volt, ahol jelen volt a TXM vezérigazgatója Kanadából. A programok Óföldeákon, Földeákon és Hódmezővásárhelyen voltak. Ezen a napon volt a TIMA közgyűlése Makó-Igáson. Május 25-én érkeztek a vendégek Ortenburgból és Erdélyből. A falunapi programok sikeresen, gond nélkül, jó időben zajlottak. Polgármester úr köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik a falunapi program lebonyolításában szervezőként, segítőként, szereplőként, támogatóként részt vettek. Ezt követően az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló tájékoztató hangzott el. Dabis Krisztina intézményvezető-helyettes a szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az intézmény szakmai ellenőrzésére március hónaptól 3 alkalommal került sor. Az ellenőrzések rámutattak, hogy pozitívnak értékelhető a szakmai munka az intézményben, valamint megjegyezték, hogy az is látszódik, hogy mennyire gondoskodik az önkormányzat az intézményéről. A testület a tájékoztatót elfogadta. A képviselő-testülete tudomásul vette a Földeák Községért Közalapítvány kuratóriuma tagjának, Fodor Imre tagságáról történő lemondását 2012. július 01. napjával. A Képviselő-testület megköszönte Fodor Imre - a településért, a településen élőkért - a kuratórium tagjaként - kifejtett önzetlen munkáját. A Képviselő-testület, mint a Földeák Községért Közalapítvány alapítója a kuratórium tagjának 2012. július 1. napjától Mészáros István, választotta meg. Fentieket figyelembe véve módosításra került a Közalapítvány alapító okirata.

- 5 -2012.június


1 FÖLDEÁK Megtárgyalta a Makó és Térsége Ifjúsági A képviselő-testület határozott arról, hogy 2012. évre Művésztelep kérelmét, és a művésztelepen részt az önkormányzatnál, valamint intézményeinél venni kívánó 3 tanuló költségeit – 15.384 Ft/fő közbeszerzési eljárás lefolytatásával nem számol. 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény A testület a Földeáki Szárazér Néptánccsoport intézményvezetői álláshelyére pályázatot írt ki. A pályázati felhívás megtekinthető a Sóvirág és Szarkaláb csoportjainak a Székelykeresztúri „Sóskúti Fesztivál”-on való www.foldeak.hu oldalon, valamint a Nemzeti részvételéhez 50.000 Ft útiköltség-térítéssel Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában a Szociális hozzájárult. Közlönyben.

6

-6-

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. §. (2) bekezdése szerint az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. A fenti rendelkezés 7 db helyi rendeletet érintett. A testület hatályon kívül helyezte az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.

A testület 2012. május 31. napjával megszüntette a Dr. Polycsik Ilona lakásbérleti jogviszonyát a Makói u. 46. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozóan. A testület Dr. Csehpál Etelka háziorvost kijelölte a Földeák, Makói u 46. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjéül 2012. június 01. napjától, háziorvosi tevékenységének idejére, praxisjogának fennállásáig. A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adta három tanyához vezető önkormányzati út felújításához.

Tisztelt földeáki lakosok!

KÖSZÖNET Földe{k község Önkorm{nyzat képviselőtestülete nevében köszönöm a v{llalkoz{sok, t{rsulatok, t{rsul{sok, egyéni v{llalkozók, egyh{zak, civil szervezetek, mag{nszemélyek munk{j{t, anyagi és egyéb t{mogat{sukat, vendégl{t{sukat, amely hozz{j{rult az „Európa a Polg{rokért” program „Testvértelepülések tal{lkoz{sa Földe{kon” projekt sikeres megvalósít{s{hoz. Köszönettel: Vass Imre polg{rmester

A Start-közmunka program keretében az Önkormányzat 10 személyt foglalkoztat. Ezen személyek a belvízvédelmi rendszerek karbantartását és felújítását végzik. Jelenleg a József Attila utcán lévő bélelt vízelvezető árok oldalfalát építik újra, illetve a másik oldalon lévő szikkasztó árok mélyítését fogják elkezdeni június hónapban. A munkálatok során sor kerülhet fák, cserjék és bokrok ritkítására, esetleg kivágására. Az út mellé időlegesen elhelyezett földből a Tisztelt Lakosok szükség szerint szállíthatnak el. Kérem a lakosság szíves türelmét és közreműködését!

HATÁRSZEMLE A 2012. évi határszemlét, valamint a parlagfű felderítést a Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatal az alábbi tervezett időpontokban végzi: Földeák település külterületén: július 30. Óföldeák település külterületén: július 18. Utóellenőrzés: szeptember 03-26.

- 6 -2012.június


-7-

FÖLDEÁK

Tájékoztató izzók, lámpák és fénycsövek hulladékai begyűjtésének lehetőségéről

1

7

Tisztelt Lakosok! Értesítjük Önöket, hogy a Kéménytechnika Kft. kéményseprője várhatóan 2012.05.29.-től – 06.22-ig 7.30-15.00-ig járja le Földeák községet a kémények ellenőrzése céljából. Köszönjük szíves együttműködésüket! Kéménytechnika Kft. 6900 Makó, Tompa u. 47 +36-20-324-2864

A településen lehetőség nyílik az elhasznált izzók, lámpák, fénycsövek begyűjtésére. Az e célra szolgáló gyűjtőedény a Művelődési Ház aulájában került elhelyezésre. Kérjük, hogy izzóikat, lámpák és fénycsövek hulladékait a gyűjtőedényzetbe szíveskedjenek elhelyezni.

Felhívás!

Indul a csatorna beruházás Földeákon

Földeák Község Önkormányzata a Növényvédelmi Törvény értelmében június 20-tól végezteti a tulajdonában lévő dűlőutak mentén a parlagfű, aranka, selyemkóró és fenyércirok irtását. A felhasznált növény védőszer TAIFUN 480. Legeltetési, kaszálási tilalom július 15-ig. Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Áprilisban aláírásra került a földeáki csatornaépítési munkálatokról szóló kivitelezési szerződés, így hamarosan indul az építkezés a településen. A megbízást a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyerte, a munkálatok 27 hónapig tartanak majd, ebből 6 hónap a próbaüzem.

Önkormányzat

Tisztelt földeáki lakosok! Gyakori problémává vált a Piac téren a szemétgyűjtő konténerek mellett felhalmozott különféle hulladék elhelyezése. Az A.S.A. az ilyen szemétlerakókat csak külön megrendelés alapján számolja fel, melynek költségei magasra rúgnak. A hulladéknak az ilyen módon történő elhelyezése a környezetvédelmi és hulladékkezelési törvény alapján szabálysértési eljárást von maga után. Az Önkormányzat számára ezen hulladékok elszállítatása anyagi terhet jelent, ezért a továbbiakban élni fog a hulladékot elhelyezők elleni szabálysértési feljelentéssel. Az A.S.A. a rendszeres heti hulladékgyűjtő edény ürítése mellett elszállítja az edény mellé 1 db 120 literes, be nem kötött zsákban, illetve azzal azonos mennyiségű összekötött, kévézett zöldhulladékot is. Problémát jelent a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken az oda való hulladékok elhelyezése (TV képernyő, műanyag kerti szék, porszívó, stb.), melyeket az A.S.A. az őszi egyszeri lomtalanítás alkalmával szállít el. Kérem a lakosságot, hogy környezetünk tisztántartása és védelme érdekében, kihasználva a szervezett szemétszállítást, a közterületeken lévő hulladékgyűjtő edényeket is rendeltetésszerűen használja!

Eredményes közbeszerzési eljárást követően a KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyerte a Földeáki kivitelezés lehetőségét, így hamarosan itt is megindulhat a csatornaépítés. A beruházás ezen eleme több mint 1,1 milliárd forintból valósul meg. Az építkezés során összesen csaknem 18 km gravitációs és több mint 3 km nyomás alatti hálózat, valamint 1258 házi bekötés valósul meg 25 hónap alatt. Jelenleg az adminisztratív munka zajlik. Bár ezek a feladatok a lakosság számára láthatatlanok, mégis nagyon fontos részét képezik a kivitelezésnek. A szerződéskötéshez kapcsolódó adminisztrációs teendők után a KEVIÉP és a Társulás újra egyezteti, szükség esetén módosítja az építési terveket, majd a végleges engedélyek beszerzése után kezdődhet meg a csatornázás szemmel látható része. A nyertes cégnek komoly pénzügyi biztosítékokat kellett vállalnia, hogy az esetleges csúszás vagy nem megfelelő teljesítés esetén anyagilag is felelősségre vonható legyen a Társulás által. Egyebek mellett ez a feltétel a biztosítéka annak, hogy a kivitelezésre szánt összegből, amely tartalmazza a lakossági befizetéseket is, megfelelő minőségű csatorna készüljön az ígért határidőre. A beruházással kapcsolatos információk legfontosabb forrásai a projekt honlapja (http://szennyviz.mako.hu) és a telefonos ügyfélszolgálat, mely hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között a 06/62/20-9911 telefonszámon áll az érdeklődők rendelkezésére.

- 7 -2012.június


8

-8-

FÖLDEÁK

Az I. FÖLDEÁKI AUTÓS ÉS MOTOROS NAP szervezői ezúton mondanak köszönetet a támogatásokért: Földeák Község Önkormányzatának, Óföldeák Község Önkormányzatának, Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének, Földeák Polgárőr Egyesületének, a Makói és Szegedi Rendőrkapitányság munkatársainak, a MÁV Zrt. –nek, a Mezőker Kft.nek(Szeged) Hoffmanné Lele Anikónak, Szabóné Hoffmann Andreának, Telegdi Ágnes írónőnek (Budapest), Rácz Ferencnek (Kiszombor), Horváthné Venczel Brigittának, Varga Imrének, Kocsis Jánosnak, Görbe Józsefnek, Molnár Jánosnak, Dulin Mihálynak, Kardos Sándoréknak. Továbbá szeretnénk megköszönni ezt a fantasztikus napot minden önkéntes segítőnek, résztvevőnek, és látogatónak! Jövőre találkozunk! Szab Ilona

1

Vöröskeresztes hírek A Vöröskereszt földeáki szervezete vacsorás bállal ünnepelte véradóit Pünkösd vasárnapján. Kitüntetettjeink: 10x-es véradó: Angyal Péter, Borbély Bánk Dénes, Gulyás Zsuzsanna, Mészáros Erik, Rostás László, Sándor Tibor, Telek Csaba. 20x-os: Béni Attila, Hajnalné Rácz Mária, ifj. Simon Mátyásné, Kovács János (hentes). 25x-os: Kocsis János 30x-os: Machan Anikó, Kovács Mária (Óföldeák) 50x-os: Farkas Sándorné (könyvtáros), Ferenczi Sándor, Herczeg Dezső, Terjékné Borbíró Mária, Vass András 60x-os: Varga Sándor 75x-ös: Sebők István 85x-ös: Farkas Sándor (postás) Támogatóinknak köszönjük, hogy hozzájárultak a bál sikeres megrendezéséhez. Az aktivistáknak köszönjük a munkát, amivel segítettek minket! Vöröskereszt vezetősége

Iskolai Mozaik Országos kompetenciamérés Versenyeredmények 2012. május 27-én került sor az Országos Kompetenciamérésre. A mérés iskolánk 4. 6. és 8. évfolyamát érintette. A negyedikeseknél az elemi írás-olvasás- és számolási készséget mérték, míg a felső évfolyamok szövegértésből és matematikából írtak feladatlapot. A mérés reggel 8 órától 12 óráig tartott.

A kistérségi Madarak és fák napja alkalmából, Magyarcsanádon rendezett vetélkedőn szép számú, természetet kedvelő tanulónk nevezett. A csapatversenyen Pataki Dóra, Horváth Fanni, Tapasztó Fanni alkotta csapat eredményesen szerepelt. Alsó tagozatból is nevezett csapat, ők játékos sport- váltóverseny formájában a 2.-ok lettek. A csapat Görbe Péter, Kovács Dávid és Telek Benedek 4. osztályos tanulókból állt.

Az olvasás estéje Gyermeknap 2012. május 4-én, pénteken, 18 órai kezdettel rendeztük meg első alkalommal iskolánkban az OLVASÁS ESTÉJE elnevezésű programot. Az érdeklődő felső tagozatos diákok előzetesen szavazhattak azon könyvek címének megjelölésével, amelyeket szívesen meghallgatnának. A rendezvényen, melyen 10 diák és 4 pedagógus vett részt, Milne: Micimackó című műve került felolvasásra. A jó hangulatú olvasóest emlékezetes maradt a megjelentek számára. A következő tanévben is szeretnénk hasonló rendezvénnyel színesíteni az iskolánk által nyújtott szabadidős kikapcsolódási lehetőségeket.

A hagyományokhoz híven 2012-ben is megszervezte iskolánk és a Diákönkormányzat a Gyermeknapot. Az alsó tagozatos tanító nénik érdekes és színes programokat, akadályversenyt rendeztek a gyermekeknek a Szent László téri iskolában és a parkban. A csapatoknak főként ügyességi feladatokban kellett jeleskedni. A felső tagozaton szintén akadályverseny várta a tanulókat. Egy körutat kellett megtenniük a csapatoknak iskolától iskoláig, közben akadályok leküzdésével (kerékpár ügyességi- verseny,

- 8 -2012.június


-9-

FÖLDEÁK

akadálypálya, horgászat, lajhármászás, rókavadászat, stb.). A gyerekek fáradtan, de élményekkel tették meg a távot. Ezen a napon került sor az év folyamán rendezett házi bajnokságok eredményhirdetésére, melyek a következőképp alakultak: Lány kézilabda: I. hely: 7.b; II. hely: 6.o; III. hely: 5. b; IV. hely: 8. o; V. hely: 5. a Gólkirályok: I.: Hoffmann Réka; II.: Horváth Fanni; III.: Pataki Dóra Fiú foci, 5-6. osztály: I. hely: 6. o; II. hely: 5. b; III. hely: 5. a Gólkirályok: I.: Farkas Dániel; II.: Guti László; III.: Schneider János Fiú foci, 7-8. osztály: I. hely: 7. b; II. hely: 7. a; III. hely: 8. o Gólkirályok: I.: Nacsa Viktor; II.: Tabányi Miklós; III.: Tóth Róbert Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk Diákönkormányzatának és vezetőjének Tóthné Csáki Erzsébet tanárnőnek, hogy ebben az évben is megszervezték diákjainknak a Gyermeknapot. Köszönet illeti a Szülői Munkaközösség tagjainak segítségét. Sporthírek Atlétika verseny A Makó és Makó város környéki térségi diákolimpia keretén belül rendezett „Több próba atlétikai csapatversenyen” iskolánk ebben az évben is minden korcsoportban képviselte magát. Első megmérettetésként selejtezőn kellett helyt állni, melyen szinte minden csapatunkkal bejutottunk a városi döntőbe. Az atlétikai döntő eredményei a következőképpen alakultak: I. korcsoport, fiú: IV. helyezés I. korcsoport, lány: IV. helyezés II. korcsoport fiú: III. helyezés A csapat tagjai: Kovács Dávid, Nagy Rajmond, Guti Tibor, Zoppé Marcell, Horváth Levente, Varga Viktor II. korcsoport, lány: III. helyezés A csapat tagjai: Bugyi Noémi, Bertóti Dorina, Dani Doloresz, Dani Vanessza, Máriás Nóra III. korcsoport, fiú: III. helyezés A csapat tagjai: Guti László, Lele Zoltán, Farkas Dániel, Vas Károly, Schneider Eliot, Schneider János III. korcsoport, lány: III. helyezés A csapat tagjai: Hoffmann Réka, Horváth Nikolett, Szekeres Éva, Szabó Zsóka, Tapasztó Fanni, Bajusz Luca IV. korcsoport, lány: II. helyezés A csapat tagjai: Pataki Dóra, Varró Sarolta, Tapasztó Fanni, Vízi Virág, Horváth Fanni Egyéni versenyben is született érem: Horváth Fanni, 7. b osztályos tanuló kislabdahajításban a 2. lett. Testnevelő: Lele Zsuzsanna Pünkösdi focitorna A Falunapok keretén belül rendezte meg a X. Pünkösdi labdarúgó tornát a Návay Lajos Általános Iskola Diáksport Egyesülete. Több csapat is részt vett a mérkőzéseken, az alábbi eredményekkel: U7-es korosztály (8 csapat vett részt) I. helyezett: Rendőr TE, Szeged

1

9 II. helyezett: Bordány III. helyezett: MUFC, Makó Gólkirály: Harmath Zalán (Rendőr TE) A torna legtechnikásabb játékosa: Lippai Ákos (Bordány) U9-es korosztály (4 csapat vett részt) I. helyezett: Rendőr TE, Szeged II. helyezett: Návay Lajos Általános Iskola, Földeák III. helyezett: Rendőr TE, B csapat IV. helyezett: Apátfalva Legjobb kapus: Pósa Ádám (Rendőr TE) Gólkirály: Handl Rikárd (Apátfalva) A torna legtechnikásabb játékosa: Nagy Krisztián (Návay Lajos Ált. Isk., Földeák) Nyílt kategória (12 csapat vett részt) I. helyezett: Kacsner Nagyker, Makó II. helyezett: Gold Boys III. helyezett: Manna Sörház, Makó Legjobb kapus: Frank Ádám Gólkirály: Papp Zoltán A torna legtechnikásabb játékosa: Bress Ádám Öregfiúk, 35 év felettiek (6csapat vett részt) I. helyezett: Old Boys, Makó II. helyezett: Finlandia, Hódmezővásárhely III. helyezett: Leningrád Cowboys, Makó Legjobb kapus: Tóth Csaba (Finlandia) Gólkirály: Sós Imre (Finlandia) A torna legtechnikásabb játékosa: Brakszatórisz András (Old Boys) A helyezettek oklevélben, éremben és kupában részesültek. A többi korcsoport mérkőzéseit a kedvezőtlen időjárás miatt június hónapban rendezték meg, melynek eredményeit a következő számban közöljük. A Návay Lajos Általános Iskola csapatainak edzője: Molnár János. 2012. május 12-én a Földeáki 5próba sorozat kerékpáros próbája következett. A 203 regisztrált résztvevőnek (köztük 174 földeáki) körutat kellett megtenni Földeák- Igás- Makó útvonalon. A kb. 20 km-es távot sokan kétszer is megtették. Az EDF jóvoltából 400 ezer forint értékű sportszerek kerültek kisorsolásra a próbát teljesítők között. 2012. május 19-én 4 korcsoport fiú focicsapata vett részt Ruzsán, a „Bozsik foci” megyei döntőjén, az alábbi eredményekkel: I. korcsoport: A gyerekeknek központi edzést tartottak II. korcsoport: III. helyezés- A torna legjobb kapusa Hartenstern Kevin lett III. korcsoport: III. helyezés- A torna legjobb kapusa Borbíró Csanád lett IV. korcsoport: IV. helyezés Méltán nagy siker, hogy a 2005. január 1-je után született korosztályunkat meghívták az országos döntőbe, így 2012. június 10-én iskolánkat képviselhetik a Pest megyei Telkin. Edző: Molnár János 2012. június 1-jén focisták, kézilabdások és floorballosok küzdöttek meg Kiszomboron a Dózsa kupáért. 1-2. osztályos fiúk fociban, 5-6. osztályos fiúk- lányok vegyesen floorball-ban, 7-8. osztályos lányok kézilabdában jeleskedtek. Mivel mindhárom kiírást a földeáki Návay Lajos Általános Iskola csapatai nyerték meg, egyedülálló sikert értek el. A Dózsa kupa történetében ugyanis először fordult elő, hogy egy intézmény nyerje meg az összes versenyt, így hódítva el a kupát. Gratulálunk! Edző: Molnár János Ált. Isk. vezetősége

- 9 -2012.június


10

- 10 -

FÖLDEÁK

1

Egyházi oldal „A mi hazánk a mennyben van.” Fil. 3,20. Ötven évvel ezelőtt Pál apostolnak ez a meggyőző kijelentése indította el a papi pályára. Ezt írtam fel az első szentmisémet meghirdető képre. Ez a kijelentés volt ezüstmisémet meghirdető kép feliratán is. Most ezt írtam az aranymisés áldást meghirdető képre is. De hozzáírtam: Segítsen Isten a hazatalálásban! Azért írtam hozzá ezt a kívánságot kifejező mondatot, mert az ötven év alatt azt tapasztaltam, hogy egyre nehezebb, erről a nyilvánvaló igazságról úgy meggyőzni a hívő embert, hogy áldozatok árán is ragaszkodjon életvitelében ehhez az igazsághoz. Sajnálatos, hogy ez nem azért van így, mert más meggyőződésre jutottak az emberek, mert akkor vissza lehetne téríteni, hanem azért, mert nem érdekli az igazság. Nem vagy csak nagyon nehezen lehet, értelmi érvekkel életvitelében befolyásolni Sodródik a látványos eseményekkel abban az irányban, amerre többség halad. A Római Birodalomban így írták le ezt a jelenséget, hogy semmi más igénye nincs, mint panem et circensem. Cirkuszt és kenyeret. És ahol „jó cirkusz van” oda megy. Akkor a kereszténység elindulása tudott véget vetni ennek a jelenségnek. Ma ugyanolyan látványos összejövetelekkel-karizmatikus közösségek, hit gyülekezete, ifjúsági világ találkozók stb. - próbálnak véget vetni ennek a jelenségnek. Úgy gondolják, ott is jól

érzik magukat az emberek, és oda fognak menni, és hitük is megmarad. Ezt nem látom helyes megoldásnak, mert másik irányba történő sodródással, nem lehet megszüntetni ezt a jelenséget. Új pünkösd kellene. Ehhez a szegény Krisztushoz hasonló emberekre lenne szükség.”A rókának odúja van, a madárnak fészke, de az Emberfiának nincs hová lehajtani fejét.” Hirdetette magáról Jézus és kérte:”Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét.” Ha lesznek olyan emberek, akik így hirdetik Pál apostol meggyőződését. „A mi hazánk mennyben van!”Akkor lesz új pünkösd. Pál apostol is ezt tette. Ma más világban élünk, ahol „eszközökre van szükség, az eredményes tanításhoz.” Ezek nélkül pedig reménytelennek látszik az új pünkösd. Végrendeleten gondolkodva, próbálom arra használni Istentől kapott javaim, amire Isten adta, hátha ez vezet az új pünkösdhöz, de az is lehet, hogy Zakeust kellene példaképnek tekinteni. Az biztos, hogy nehéz elfogadtatni másokkal, hogy A mi hazánk a mennyben van, ha ez nem látszik életünkből. Próbáljuk a modern korban eszközöket birtokolva, szegénynek maradva, elfogadtatni. Katona Pál

Meghívó 2012. július 1-jén 10 órakor a földeáki templomban kezdődő szentmisére, valamint Oltványi Pál szobrának és Kossuth-kútnak átadására és megáldására Program: 1000 szentmise 11 Oltványi Pál szobrának megáldása A szentmisét mondja és a szobrot megáldja: Kondé Lajos-prépost, plébános 1130 Kossuth-kút átadása Beszédet mond:Mágori Józsefné országgyűlési képviselő 00

Mindenkit szeretettel vár: Kossuth-kút Földeák Szent László Plébánia Földeák község Önkormányzata

- 10 -2012.június

Oltványi Pál


11

- 11 -

FÖLDEÁK

1

Ötletmorzsák Bözsi szelet Hozzávalók: 4db tojássárgája és habja, 12 dkg cukor,12 dkg liszt, 2dkg kakaó Krémhez: 15dkg margarin, 15dkg cukor, 15 dkg hámozott mandula néhány csepp keserű mandula aroma. Mázhoz: 2dkg kakaó, 16 dkg cukor, 4-5 evőkanál víz, 2 dkg margarin Elkészítés: A keményre felvert habhoz hozzákeverjük a porcukrot, a tojássárgáját, a kakaót és belekeverjük a lisztet. Egy kisebb papírral bélelt tepsibe öntjük és közepes hőmérsékletű sütőben megsütjük. A kihűlt tésztát deszkára borítjuk, ha kihűlt,

a krémet rákenjük. A margarint habosra keverjük a vaníliás porcukorral és hozzákeverjük az őrölt mandulát és a mandulaaromát. A vajas mandulakrémet ujjnyi vastagon a tésztára kenjük, kiszaggatjuk és mázzal bevonjuk. A cukrot 4 evőkanál vízzel főzzük, amíg apró hólyagos nem lesz /próbaként kistányérra kiszedve kanállal dörzsölve fehéredni kezd/. Hozzákeverjük az 1-2 evőkanál meleg vízben elkevert kakaót, majd a tűzről levéve hozzákeverjük a margarint, néhány csepp vízzel meghintjük, átkeverjük és a tészta tetejét hirtelen bevonjuk vele. Vizezett késsel eligazítjuk.

Meggyes pite Hozzávalók:7db tojássárgája és habja, 7 evőkanál cukor, 8 evőkanál őrölt dió, 6 evőkanál zsemlemorzsa, 2 evőkanál olvasztott vaj, 40 dkg-nyi magozott meggy. Elkészítés: A felvert tojáshabot tovább verjük a cukorral, majd a tojássárgájával, hozzákeverjük az őrölt diót, a zsemlemorzsát,

végül az olvasztott vajat. Zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük, magozott meggyel kirakjuk, közepesen meleg sütőben sütjük. Ferencziné

Kedves Színházkedvelő Közönség! Úgy gondoljuk, a makói kistérség településeinek összefogása, a kölcsönös segítség olyan kivételes értékünk, melyet minden átalakulás, minden változás mellett is, fontos megőrizni. Azt valljuk, hogy a város a falu, a falu a város nélkül nem boldogulhat. Éppen ezért nem csupán a makóiaknak, de a térségben élőknek is nyújtunk kedvezményt. Azt szeretnénk, hogy a város programjait valamennyi térségben lakó felhőtlenül élvezhesse. Látogasson el Makóra, legyen a vendégünk Ön is! Kedvezményes TÉRSÉGI AKCIÓ az Operettfesztivál és a Makói Muzsika előadásaira június 4.-24. között! Kedvezményes jegyárak: I. hely:1000Ft II. hely:750Ft III. hely:400Ft A jegyek a Hagymaház jegypénztárában válthatók meg. /Lakcímkártyát szíveskedjék magával hozni./

A Makói Muzsika és az Operettfesztivál programjai a településen kihelyezett plakátokon olvashatók! - 11 -2012.június


12

- 12 -

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

-

júniusi akciós ajánlata

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Coop Bolognai, Milánói alap 150.Coop Mexikói Alap 158.Coop Ételízesítő 250gr. 239.- 1544.-/kg Tisztelt Földeáki Lakosok! Lays Chipo minden íz 229.- 2974.-/kg Gyors Rizs 4x125gr. 194.- 388.-/kg Szeretnék ismét köszönetet mondani azoknak a lakosoknak, akik Az itt felsoroltak 2011. Joó Jánosdecemberi kárpitos és januári befizetők: Liboló édesítőtabletta 1200db-os 347.- 4819.-/kg befizetéseikkel hozzájárultak a településünkön létrehozott Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682 Coop Narancs ízű szörp 1,5l 299.- 199.-/l Horgászegyesület kamerarendszerhez. Csemege Uborka 720gr. 175.- 500.-/kg Mészárosné Bartal Katalin Vásárhelyi u.47.Meghívó! Coop Mustár 500gr. 280.- 560.-/kg Tisztelt Damjanich utcai Kozel sör 1,5l 539.- 359.-/l lakosok és VOLT +Rocky üveges sör 99.198.-/l LAKOSOK, + kik itt éltek, vagy itt nőttek fel! Áraink a készlet erejéig érvényesek! Az Szeretettel meghívunk 1990 esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem benneteket az utcában tudunk vállalni! Rekviem Temetkezés rendezett szalonnasütésre vagy Temetést Szervező Iroda és batyus beszélgetésre Húsfüstölést vállalunk (Mindenki hozzon magával Bemutatóterem Földeák, Rákóczi u. 12. enni és innivalót). Földeákon Petőfi u.5. sz. alatt H-P: 16-19 óráig Időpont: 2012. augusztus 24. Klémán-Alföldi Andrea Sz: 8-18 óráig (péntek)17órától, bármeddig. Éjjel-nappal hívható: Részletekről érdeklődni: V: 8-12 óráig 06-30-522-7717 Süliné Elek Vicánál a Érd: Kurunczi Ildikó 06-62/295-077 vagy 06-20-388-8682 06-70/932-9704; 06-30/908-7809 06-70/394-3774-es Halottszállítási ügyelet: telefonszámon.

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384

06-20-9258-780

Földet vásárolnék vagy bérelnék. Tel: 06-30/740-1750

Kossuth L. utcán családi ház eladó. Érd: 06-30-723-1201 2

Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új és régi tetők készítése, javítása stb. 06-30-4567-451 Mikszáth K.u.14. sz. ház eladó. Érd: Zrínyi M. u.17. VIRÁGSZIGET H DE: ZÁRVA, H DU:14-17 K-P:8-12; 14-17 SZ:8-12 V: 830-1130 Köszönettel: Szabóné Bánfi Erika: 30/653-5860, 62/294-742, Szabó Csaba 06-30-318-26-94

72 m –es családi ház és egy hálószobabútor franciaággyal eladó. Érd: Somogyi B. u. 43. Vasárnaponként 17 óráig 120 kg-os hízó van eladó. Érd: Ady E. u.10. Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2012.július 3. A következő lapzárta: 2012. július 5. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor ISSN azonosítószám:2063-4889 Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Kurai Edina Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

- 12 -2012.június

Földeák újság 2012.  

Földeák újság 2012. június

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you