Page 1

FÖLDEÁK

-1-

19. évfolyam 7. szám

FÖLDEÁK

I. cikkely

A helyi önkormányzat lapja II. cikkely

Kossuth-kút átadása

Oltványi Pál szobrának megáldása - 1 - 2012.július

1

2012. július


2

-2-

FÖLDEÁK

1

Önkormányzati hírek A képviselő-testület 2012. június 27-én tartotta meg soron következő rendes ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek:

Június 16-án a Návay Lajos Általános Iskola végzős diákjainak ballagása volt. Június 18-án intézményvezetői megbeszélést tartott.

A polgármesteri tájékoztató kapcsán a polgármester úr írásban tájékoztatta a képviselő-testületet, majd szóbeli kiegészítést tett a 2012. május 30-i ülést követő eseményekről:

Június 19-én a Nyári gyermekétkeztetésről folytatott tárgyalást Varga Imre vállalkozóval. Június 20-án lett megszervezve a „Jó tanuló, jó sportoló” rendezvény a Községháza nagytermében.

Május 31-én a KEVIÉP Kft. képviselőivel munkamegbeszélés a csatornázással kapcsolatban Makón. A Makói Operettfesztiválra kedvezményes belépőket biztosítanak a szervezők a kistérségekben élők részére. Június 6-án a Településrendezési terv felülvizsgálatáról megbeszélést folytatott Takács Máté úrral. Ezen a napon volt az I. Földeáki motoros találkozó kiértékelése a szervezőkkel és segítőkkel. Június 7-én a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ START munkaprogram végrehajtásának ellenőrzése történt. A szennyvíz-átemelő körzetek, illetve átemelők helyszíni bejárása a KEVIÉP Kft., a Víziközmű Kft, a tervező, a mérnöki team és a projektmenedzser részvételével. Június 12-én a Dr. Diósszilágyi Sámuel Területi Kórház-Rendelőintézet TÁMOP 6.1.2-11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” pályázatának bemutatásán, valamint a háziorvosi praxisok az EMed Solution rendszerhez történő csatlakozási lehetőségének bemutatásán vett részt. Június 13-án Horváth Mihály bibliográfiájának nyomdakész példányát tekintette meg. Június 15-én részt vett a Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási tanácsa ülésén.

Ezt követően került sor a Návay Lajos Általános Iskolában a tanévzáró ünnepségre. Június 21-én a DAREH ülésén vett részt Orosházán, ahol közbeszerzési eredményhirdetés volt. Június 24-én Katona Pál esperes úr Aranymiséjén vett részt.

- 2 - 2012.július


1 FÖLDEÁK 3 Az előterjesztések közül először az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét módosította. A November 28. 1./ Zárt ülési előterjesztések módosítást a központosított támogatások és saját 2./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű hatáskörű átcsoportosítások tették indokolttá. határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról Előadó: polgármester Ezt követően a testület 2012. december 21. napjáig 15.000.000 Ft összeggel jóváhagyta a 3./ Beszámoló a Návay Lajos Általános Iskola folyószámla hitelkeret-szerződés ismételt munkájáról megkötését. Előadó: igazgató A testület kezdeményezte a Földeák községre 4./ Beszámoló a Gyermekmosoly Óvoda munkájáról vonatkozó, jelenleg hatályos Helyi Építési Előadó: intézményvezető Szabályzat, Településrendezési terv és Hosszútávú 5./Tájékoztató Földeák község Önkormányzata 2012. Fejlesztési Koncepció felülvizsgálatát és szükség évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szerinti módosítását. Előadó: polgármester Elfogadásra került a képviselő-testület 6./ Földeák község Önkormányzatának 2013. évi 2012. II. félévi ülésterve az alábbiak szerint: költségvetési koncepciója Előadó: polgármester FÖLDEÁK KÖZSÉG 2.01. szakasz KÖZMEGHALLGATÁS-sal ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐegybekötve 7./ Előterjesztések TESTÜLETÉNEK 8./ Interpellációk, kérdések 2012. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 9./ Egyebek Július – ülésszünet Augusztus - ülésszünet December12. 1./ Zárt ülési előterjesztések 2./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű Szeptember 12. 1./ Zárt ülési előterjesztések határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta 2./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta Előadó: polgármester történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról 3./ Rendelet-tervezet Földeák község Önkormányzata Előadó: polgármester átmeneti gazdálkodásáról 3./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési 1) ELŐADÓ: POLGÁRMESTER rendeletének módosítása 4./ A 2012. évi adóbevételek alakulása és Előadó: polgármester felhasználásuk, a helyi adórendeletek felülvizsgálata 4./ Tájékoztató Földeák község Önkormányzata 2012. 2) ELŐADÓ: POLGÁRMESTER évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról a) KÖZMEGHALLGATÁS-sal Előadó: polgármester egybekötve 5./ Előterjesztések 5./ Előterjesztések 6./ Interpellációk, kérdések 6./ Interpellációk, kérdések 7./ Egyebek 7./ Egyebek A testület a Citerazenekar és Pávakör részére a Népzenei Találkozó megrendezéséhez 50.000 Ft Október 31. 1./ Zárt ülési előterjesztések hozzájárulást biztosított. 2./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Leader pályázaton előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, eszközbeszerzésre nyert 2.000.000 Ft támogatást, tárgyalásokról melyre előfinanszírozási kérelmet nyújtott be a Előadó: polgármester képviselő-testület felé. A képviselő-testület 3./ Előterjesztések elsősorban a számlavezető pénzintézet 4./ Interpellációk, kérdések hitellehetőségét kéri kihasználni, végső esetben tud 5./ Egyebek csak helyt adni a kérelemnek. -3-

- 3 - 2012.július


1 FÖLDEÁK önkormányzat intézményeinek villamos energia A képviselő-testület, mint a Makó-Térségi Víziközmű szabadpiacon történő megvásárlására az MVM Kft. tulajdonosa – a viziközművek jövőbeni tartós Partner Energiakereskedelmi Zrt.-vel köt üzemeltetése céljából, víziközmű-szolgáltatásról szerződést. szóló 2011. évi CCIX. törvény végrehajtása érdekében Megtárgyalta a Délalföldi Regionális szándéknyilatkozatot fogadott el. Környezetvédelmi Társulás Társulási A testület megtárgyalta a közvilágítási megállapodásának módosításáról szóló villamosenergia-árajánlatokról szóló előterjesztést, előterjesztést, és a megállapodás módosítást elfogadta és 2013. január 01. napjától - 2013. december 31. és jóváhagyta. napjáig határozott időtartamra a közvilágításra A képviselő-testület a Tekeszakosztály részére a villamos energia szabadpiacon történő működési költségeinek biztosítására 100.000 Ft megvásárlására a MVM Partner támogatást biztosított. Energiakereskedelmi Zrt. –vel köt szerződést, Nyári gyermekétkeztetés megvalósítására a testület egyidejűleg a meglévő szabadpiaci szolgáltatóvalfelhatalmazta a polgármestert, hogy Varga Krisztina E.ON Energiaszolgáltató Kft.- 2012. december 31. vállalkozóval a szerződést kösse meg. napjával felmondja a szabadpiaci szolgáltatói A képviselő-testület az általános iskola 2013. január szerződést. 1-i állam általi átvétele miatt a konyha szakfeladat A Képviselő-testület megtárgyalta az Gyermekmosoly Óvoda által történő átvételének intézményeink villamos energia vételezésére előkészítését indítványozta. vonatkozó árajánlatait és 2013. január 01. napjától 2013. december 31. napjáig határozott időtartamra az

4

-4-

Földeák Községért Közalapítvány tájékoztatója Földeák községért Közalapítvány Kuratóriuma 2012. június 14-én tartotta soron következő ülését, amelyen döntött a Návay Lajos Általános Iskola Tantestületének véleményezése, illetve javaslata alapján a 8. osztályt végzett jó tanulók egyszeri támogatásáról.

A Tantestület véleményezése alapján egyszeri támogatásban részesült: Bajusz Nikolett Földeák, Somogyi B. u. 67. Kocsár Mercédesz Földeák, Karabukai u. 29. Szecskó Gergely Földeák, Köztársaság tér 14.

Csatornázási hírek A képviselő-testület 2012. június 27-én megtartott ülésén a polgármesteri tájékoztató keretében Helmeczi Miklós, a KEVIÉP Kft. főépítésvezetője tájékoztatást nyújtott az induló beruházásról az alábbiak szerint: A települést 5 átemelő körzetre osztották a lejtési célnak megfelelően. A településen keletkező szennyvizet Makóra juttatjuk be, az Igási útnál egy gravitációs csatornába megy majd, mely leúsztatja a makói szennyvíztelepre. A szennyvízkezelésnek van egy olyan előírása, hogy a keletkezett szennyvizet bizonyos időn belül el kell juttatnunk a szennyvíztelepre. Itt a nagy távolság miatt szükségszerű egy közbenső átemelő állomást építeni. Ez az átemelő valószínűleg az Euroaszfalt Kft. betontelepe körül lesz. Ez fogja lehetővé tenni a szennyvízáramlás meggyorsítását. Így a kigázosodás, biológiai beindulása elkerülhető lesz. A helyi

átemelők csendes üzeműek, teljesen zárt rendszerűek, aktív biofilterrel ellátottak. Az aktív biofilter egy szagtalanító berendezés, mely úgy működik, hogy mikroorganizmusokkal etetik meg a szaghatást, kókuszpálmára telepítik az organizmusokat, és ezen keresztül a szennyvíz szaghatása nem jelentkezik. A rendszer főgyűjtőkből és mellékgyűjtőkből áll, a gyűjtők nagyobb átmérőjű csövek lesznek, itt nagyobb munkaárok, nagyobb földkitermelés várható, a kisebb végcsatornák kisebb árkokat jelentenek, ezek általában a falu szélén lesznek. A tervek szerint, illetve a mérnökökkel egyeztetve átemelő körzetenként kapunk munkakezdési engedélyt. Ahol lehet, igyekszünk kitenni az út mellé a nyomvonalat. Jelenleg a kutatások zajlanak. A tendertervben minden csatorna be van tervezve középre, függetlenül attól, hogy földút, vagy aszfaltút. Szándékunkban áll, hogy ahol a közművek távolsága engedik, az aszfaltútból

- 4 - 2012.július


1 FÖLDEÁK 5 kitegyük, mivel a helyreállítás sávosan fog történni. nagyobb méretű. A gerincvezeték 20 cm, 25 cm, 30 Mindent Önökkel fogunk egyeztetni, hogy mit hova cm átmérőjű csövekből áll. A házi bekötésekhez 16 szeretnénk. Ennyit a gerincvezetékről. A belső cm átmérőjű csövek kellenek. Az ingatlanon kívül, és rendszer tőlünk teljesen független. Mi a kerítésen a járda mellett lesz egy 25 cm átmérőjű tisztító nyílás. belül beállunk egy úgynevezett szennyvízcsonkkal, Ez teszi lehetővé azt, hogy mosatótömlővel befelé az onnantól pedig majd a belső bekötést végző ingatlan felé, illetve kifelé a gerincvezeték felé is vállalkozó tájékoztatja lakosokat, hogy ki hogy nagynyomású sugarú csővel a rendszer takarítható szeretné a belső munkálatok elvégzését. Nekünk ezt a legyen. Az ingatlanon kívülről fúrógéppel be fogunk csatlakozási lehetőséget, amit az ingatlanra beadunk, fúrni egy furatot, ami 1 méterre lesz az ingatlan úgy kell magasságilag megépíteni, hogy a meglévő telekhatárától. A kivitelezési munkákat igyekszünk rendszerhez illeszkedjen, illetve belefolyjon majd a úgy intézni, hogy az utca napközben zsákutcásítva házból kijövő szennyvíz. A munka megkezdése előtt lesz, 30 métereket fogunk egyszerre haladni, illetve a tájékoztatót adunk ki, melyben le is írjuk, hogy köldökcső fektetésnél 20 métert, de az utcába mindkét mindenki tudja meg, hogy milyen mélységben jön ki oldalról a mentő, rendőrség, tűzoltó be tud menni. Ha az épületből ez a cső, de ebben mi segítséget szűk az utca, akkor éjszakára betemetik teljesen, nyújtunk. A vállalásunkban nincs benne az, hogy reggel kinyitjuk. Ha széles az utca, akkor a nyitott kiássuk, de ha a lakó ezt megteszi, akkor kiszámoljuk munkaárkot elkorlátozzuk, és nyitva marad a a lejtést, és arra a szintre építjük a csonkot. Amikor munkaárok. Tájékoztatjuk majd folyamatosan a elkészül a házibekötés, akkor minden lakosokat. Indokolt esetben (ha valakihez bútort, vagy ingatlantulajdonosnak alá kell írni egy lakossági fát, stb. hoznak,) igyekszünk úgy szervezni nyilatkozatot, amin egy ikonszerű, szimbolizált munkánkat, hogy ne okozzon fennakadást, épületingatlan rá lesz vezetve, hogy hová készült a természetesen nem a munka rovására. bekötés, a szomszédtól hány méterre, milyen mélyen, és hogy ezt ő így kérte. Így elkerüljük azt, hogy ne Kérjük a lakosság megértését és együttműködését! legyenek félreértések. A házibekötések úgy fognak megvalósulni, hogy lesz egy tisztító idom, ami -5-

Iskolai Mozaik Osztálykirándulások Május, június az osztálykirándulások ideje egy iskola, az ott tanító pedagógusok és a gyermekek számára. Ebben az évben is minden osztályban szerveztek kirándulást az osztályfőnökök. Az alsósok, a 7.a és a 8. osztályosok egy napra, az 5., 6. és a 7.b osztályok három napra utaztak el. Az 1. osztályosok Ásotthalomra, a másodikosok Kecskemétre, a 3. osztály tanulói Ópusztaszerre látogattak el. A 4. osztályok Makóra utaztak, a 7.a osztály a hódmezővásárhelyi, a 8.osztály a makói fürdőben töltött el egy kellemes napot. 5. illetve 6. osztályos tanulóink a Dunakanyar nevezetességeivel ismerkedtek meg. A 7.b osztály Mártélyra kerékpározott, és töltött ott három élményekkel teli napot. Iskolánk pedagógusai évről évre tapasztalják, hogy ezek a kirándulások fontosak, mert amellett, hogy tanulóink megismerkednek országunk nevezetességeivel, közösségformáló erejük is van. Ezúton szeretnénk megköszönni a Földeáki Iskolásokért Közalapítványnak, hogy ebben az évben is támogatta kirándulásainkat. Köszönjük továbbá iskolánk pedagógusainak, hogy tanulóinknak megszervezték ezeket a kirándulásokat! Projekthét A tanév utolsó napjai mindig a vakáció várásával telnek egy iskola életében. Azért, hogy ezeket a napokat színessé és

változatossá tegyük, iskolánk pedagógusai ebben az évben második alkalommal projekthetet szerveztek Mind az alsó, mind a felső tagozatban kiválasztottak egy témát és azt dolgozták föl az osztályok, egy kicsit máshogy, mint azt a hagyományos órakeretben tették volna. A júniusi projekthét témája – nem véletlenül- az Olimpia volt. Tanulóink megismerkedhettek e rendkívül fontos sportesemény jelentőségével, az olimpiák történetével, a sportágakkal és érmes sportolóinkkal. A hasznos tárgyi tudás megszerzésén kívül ügyességi versenyek, játékok színesítették a napokat. A felső tagozatos diákok még egy „igazi” olimpikonnal is találkozhattak. Elfogadta ugyanis iskolánk meghívását Skaliczki László, a Pick Szeged edzője, a 2004-es olimpiai 4. helyezett férfi kézilabdacsapat akkori szövetségi kapitánya. A Návay Lajos Általános Iskola pedagógusai nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez a pár nap jól sikerüljön. Fontos volt számukra, hogy az ismeretszerzésen kívül jól érezzék magukat a gyermekek ezeken a foglalkozásokon. A tapasztalatok azt mutatták, hogy érdemes és hasznos a jövőben is projektnapot, vagy hetet szervezni. Ballagás 2012. június 16-án rendezte meg iskolánk a 8. osztályos tanulók Ballagási ünnepségét. Ebben az évben 23 végzős tanuló vett búcsút általános iskolájától. Emlékezvén az együtt töltött nyolc évre, sok sikert és kitartást kívánunk nekik további életpályájuk során!

- 5 - 2012.július


6

-6-

FÖLDEÁK

1

polgármestere. A tanulók év végi bizonyítványukkal, illetve tanulmányi versenyeredményükkel érdemelték ki a jó tanuló címet, a jó sportolók pedig a tanévben rendezett térségi, megyei és országos sportversenyeken értek el szép eredményeket. Teljesítményükért oklevelet és ajándékot kaptak Polgármester Úrtól. A 2011/2012-es tanévben az alábbi tanulók kapták meg a címet:

Ballagó diákjaink: Bajusz Nikolett, Balog Nóra, Borbíró Balázs, Búza Ibolya Virág, Czékmán Csaba Márk, Csányi Cintia Éva, Csányi Helga Marinetta, Kakuja Bence Máté, Karakas Péter Gellért, Kocsár Mercédesz, Kovács Annamária, Kuklai Henrietta, Kurunczi Zsuzsanna, Lizák Andrea Laura, Máriás Bence Dániel, Mikes Zoltán, Molnár Sándor, Németh Nikoletta, Ocskó Lilla, Szecskó Gergely, Vass Tibor Ákos, Vincze Dániel Levente, Vízhányó Márk Osztályfőnök: Berényi Lászlóné Jó tanulók, jó sportolók Jó tanuló, jó sportoló címeket osztottak ki 2012. június 20-án. Ez alkalomból 64 gyermeket hívott meg Vass Imre, községünk

Tanulmányi munka: Bajusz Andrea (6.o), Borbíró Csanád (5.b), Csányi Bíborka Elvira (7.b), Futó Mária (2.a), Görbe Péter (4.b), Gulyás Ádám Zoltán (3.o), Hartenstern Kevin (3.o), Horváth Eszter (2.a), Horváth Noémi (5.b), Kecskeméti Gergő (2.b), Kis Virág (2.b), Kiss Csanád (3.o), Kovács Dávid (4.a), László Letícia (5.b), Megyesi Ferenc (3.o), Molnár Zétény Márton (4.a), Oláh Odetta Tamara (5.b- tanulmányi munka+ tanulmányi versenyeredmény), Palócz Léna (3.o), Süli Anna Luca (2.a), Szabó András (4.a), Szabó Dóra (3.o), Szabó Hanna (3.o), Szabó Katinka Veronika (2.a), Szabó Nikoletta (3.o), Telek Benedek (4.a), Torma Bodza (2.b), Tóth Vivien Patrícia (4.a), Varga Viktor (3.o), Vass Csongor (5.b), Vass Virág (2.b), Vízhányó Dorka (2.a), Zékány Gabriella (5.b) Versenyeredmény- sport: Bajusz Luca (6.o), Bugyi Noémi (5.a), Dani Doloresz (4.b), Farkas Dániel (6.o), Gulyás Dzsenifer (5.b), Horváth Nikolett (5.b), Kocsár Mercédesz (8.o), Kovács Laura Fanni (1.a), Kürtösi Dzsenifer (1.a), Lele Dóra (7.b), Máriás Bence Dániel (8.o), Máriás Dávid Márk (5.b), Máriás Diána Nóra (3.o), Meleg Nikoletta (1.b), Molnár Alexandra (3.o), Nacsa Viktor (7.b), Ocskó Lilla (8.o), Szabó Zsóka (6.o), Szatmári Fanni (7.b), Szatmári Réka (6.o), Szekeres Éva (6.o), Szűcs Edina (4.b), Varró Sarolta Rozália (7.a), Vass Kincső (6.o), Vizi Virág (7.b) Tanulmányi munka + versenyeredmény- sport: Bertóti Dorina (4.a), Gilinger Tibor (5.b), Hoffmann Réka (6.o), Horváth Fanni (7.b), Pataki Dóra (7.b), Tapasztó Fanni (7.b), Zékány Melinda Zsófia (2.b)

Tanévzáró 2012. június 20-án érkezett el a gyermekek által oly annyira várt esemény, az iskolai Tanévzáró ünnepély. Iskolánk igazgatója, Tóth Imre tanévet lezáró ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy nehéz, de színes, programokkal teli és sikerekben gazdag év állt mögöttünk, ami nem ér véget június közepén, hiszen úszótanfolyam, hagyományőrző tábor, Erzsébet tábor és augusztus végén kerékpáros sporttábor várja a szünetben is a gyermekeket. Szorgalmával, kitartásával sok diákunk ért el kitűnő vagy jeles bizonyítványt. 1. a: Kitűnők: Kócsár Fanni Dorina, Köröm Ádám, Kürtösi Dzsenifer, Mikáczó Melánia; Jelesek: Ábrahám Dáriusz, Farkas Laura Eszter, Farkas Liána Judit, Illés Dóra Rebeka, Kovács Laura Fanni, Olasz Dániel, Schneider Levente András, Simon Gergő Zalán, Veszelovszky Dominik 1. b: Kitűnők: Borsi- Kis Alexandra, Búza Tamás Endre, Gilinger Kristóf, Gilinger Patrik, Sipos Fruzsina Szonja, Szabó Gréta; Jelesek: Béni Levente Bátor, Kolompár Laura Barbara, Meleg Nikolett, Simon Dorottya 2.a: Kitűnők: Futó Mária, Horváth Eszter, Süli Anna Luca, Szabó Katinka Veronika, Vízhányó Dorka; Jelesek: Kocsis Zalán, Kosztolányi Emese Noémi, Nagy Krisztián Barnabás

2.b: Kitűnők: Kecskeméti Gergő, Kis Virág, Torma Bodza, Vass Virág, Zékány Melinda Zsófia; Jelesek: Bertóti Bianka Laura, Czveiner Ákos 3.o: Kitűnők: Gulyás Ádám, Hartenstern Kevin, Kiss Csanád, Megyesi Ferenc, Palócz Léna, Szabó Dóra, Szabó Hanna, Szabó Nikoletta, Varga Viktor; Jelesek: Angyal Levente, Ádók Diána, Kiss Imre, Lele Norbert, Máriás Diána Nóra 4.a: Kitűnők: Bertóti Dorina, Kovács Dávid, Molnár Zétény Márton, Szabó András, Telek Benedek, Tóth Vivien Patrícia 4.b: Kitűnő: Görbe Péter; Jelesek: Bakacsi Réka, Dani Vanessza, Kiss Krisztián Barnabás, Szűcs Edina 5.b: Kitűnők: Borbíró Csanád, Gilinger Tibor, Horváth Noémi, László Letícia, Oláh Odetta Tamara, Vass Csongor, Zékány Gabriella; Jeles: Dekker Eliza 6. o: Kitűnők: Bajusz Andrea, Hoffmann Réka; Jelesek: Görbe Eszter, Herczeg Zsolt 7.b: Kitűnők: Csányi Bíborka Elvira, Horváth Fanni, Pataki Dóra, Tapasztó Fanni; Jeles: Vass Bálint 8. o: Jeles tanuló: Bajusz Nikoletta

- 6 - 2012.július


-7-

FÖLDEÁK

A falu búcsú ünnepi sorozatának alkalmából ügyesen szerepeltek a következő gyerekek: Kecskeméti Gergő, Kiss Csanád, Csányi Bíborka, Csányi Helga és (volt diákunk) Molnár Zsófia. A megható műsort szerkesztette: Zsarkó Józsefné és Tatárné B. Szűcs Etelka tanítónők.

1

7

Ezúton is szeretnénk megköszönni iskolánk pedagógusainak egész évi munkájukat, kitartásukat, lelkesedésüket. Nekik és tanulóinknak kellemes nyári szünetet és kikapcsolódást kívánunk!

Olimpikon vendége volt iskolánknak 2012. június 13-án iskolánk vendége volt Skaliczki László, a Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának mesteredzője, aki a 2004-es athéni Olimpiai Játékokon a magyar férfi válogatott szövetségi kapitányaként a 4. helyen végzett csapatával. Ebből az apropóból mesélt élményeiről a projekthét keretében felső tagozatos tanulóinknak.

Skaliczki edző másfél órás élménybeszámolójából sokat meríthettek diákjaink, mit is jelent sportolóinknak az ötkarikás játékokon való szereplés. Sőt, a beszámoló után a gyerekek is tehettek fel őket érdeklő kérdéseket, amiért még ajándékokat is kaptak az edzőtől. A nap zárasaként közös fotó készült, majd a gyerekek megrohanták az elmúlt 50 év legjobb szegedi edzőjét, Skaliczki Lászlót, hogy aláírást kérjenek tőle.

Általános Iskola vezetősége

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény híre A Hagymatikum Fürdőben jártunk

A földeáki Idősek Klubja meghívást kapott a Makó környéki nyugdíjas klubok találkozójára. A meghívásnak eleget téve június 21-én részt vettünk a találkozón. Különjárattal érkeztünk a csodálatosan szép fürdőbe. A fürdőzési lehetőség mellett nótaszó szórakoztatott bennünket, majd zsíros kenyérrel kínáltak, ami mellé paradicsomot, lila hagymát és almát is kaptunk.

A találkozón részt vett Búzás Péter polgármester is, aki szeretettel üdvözölte a találkozón résztvevőket. Gyorsan eltelt az idő, kellemesen elfáradva indultunk hazafelé, egy szép és emlékezetes nap után. Köszönjük Dabis Krisztikének, hogy részt vehettünk és részesei lehettünk egy szép napnak.

- 7 - 2012.július

Lele Jánosné


8

-8-

1

FÖLDEÁK

Egyházi oldal A tudás és megszentelődés átadása úgy, hogy az ember megtalálja Istentől kapott feladatát Ez volt a titka Oltványi Pál sikeres működésének. Könnyű ezt így megállapítani, de nem könnyű a megvalósítás. Sokan lázadoztak is abban az időben ilyen irányú tevékenysége ellen. Főként rokonsága, de mások is. Miért? Azért, mert nehezen tudja az ember elfogadni, hogy minden –még életem is- Isten tulajdona. Csak rövid időre, földi életemre adta. Sőt meghatározott célra adta, amiről majd el kell számolni. Nem könnyű így tekinteni, számra, kezemre, lábamra, sőt még pénzemre is. Még nehezebb ennek megvalósítása. Oltványi Pál azért tartotta fontosnak az iskolát, hogy annak vezetését Temesvárról Földeákra hozott Szegény Iskolanővérekre bízza, mert ők abban az időben modern módon tanították a gyermekeket. Hármas fogalmukkaltisztaság, szegénység, engedelmességigazolták az emberek előtt, hogy tudatában vannak, annak hogy Istentől, földi életre, meghatározott célra kapták értékeiket. Arra használták, annak tudatában, hogy majd Isten elszámoltatja őket. Ez a magatartás megkönnyítette annak elmagyarázását a gyermekeknek, hogy ti is így gondolkodjatok. Mire kaptad a szádat? Arra, hogy dicsérd vele az Istent. Jó tanítást mondj majd vele. Mire kaptad a kezed, lábad, pénzed? Mit tenne ezekkel Isten? Ha ezeket a kérdéseket vallási ismeretek birtokában, komolyan megismerik az emberek, akkor már a megszentelődést, azért igénylik, mert ennek megvalósításához szükséges. Le kell, győzni mindezekhez önző módon ragaszkodó természetünket. Ehhez kell, Jézus segítsége, amit a

szentségek, imádság, jó cselekedetek gyakorlása révén a nővérek segítettek megszerezni a gyermekeknek Oltványi Pál plébános vezetésével. Ma ilyen ismeretek hiányoznak az emberekből, azért nem ismeri fel feladatát és nem tud értelmén keresztül irányítást adni ideiglenesen kapott javai ilyen használatra, mert nem ismeri ezt a tanítást, és főként azokat a követelményeket, amelyek az ilyen irányú vagy más irányú, önző felhasználásból fakadnak. Ez a tanítás, akkor se volt könnyű, de ma, amikor sok rossz példa, még több rossz ajánlás létezik körülöttünk, még nehezebb. Sőt szülők- néhányanmondták nekem, hogy lehetetlen. Nem lehetetlen, de nehéz, válaszoltam, de ha sikerül, akkor értékes ember és főként örök boldogságra felkészült ember lesz gyermekünkből. Oltványi Pál ilyen szellemben rendelkezett örökségéről is – Isten elgondolása szerint osztotta el-meg is nehezteltek rá azok, akik részesedni akartak belőle. Ma is ez a helyzet. Én magam is tapasztalom.

Kiss Jenő szobrászművész leleplezi alkotását - 8 - 2012.július

Katona Pál plébános

Kondé Lajos helynök úr megáldja a szobrot


-9-

FÖLDEÁK

1

9

„A mi hazánk a mennyben van” Katona Pál esperes úr aranymiséje alkalmából

Június 24-én a harangok is talán másképp zendültek meg, mert ezen a napon, sok-sok ünneplő gyűlt össze a földeáki templomban. Nagy meghatottsággal és kegyelettel várták a hívek a mise kezdetét. Különös érzés töltötte el az ember lelkét mikor megszólalt az orgona és a kántor elkezdte énekelni „Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén” című gyönyörű éneket. Ez idő alatt történt a nagy bevonulás, elől a szent kereszt utána a ministránsok. Őket követték a vendég papok közöttük Kondé Lajos prépost plébános majd az aranymisés Katona Pál esperes úr zárta a menetet. Mire az orgona hangja elhalkult elfoglalták helyüket az oltár előtt. Katona Atya meghatódva köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hálát adott Istennek, hogy ezt a szép alkalmat megérhette. Míg csak teheti, szívvel-lélekkel szolgálja az Urat. Külön öröm volt számára, hogy távoli testvéreit, rokonait is köszönthette e gyönyörű napon. Kondé Lajos prépost plébános köszöntője következett. Először felolvasta Dr. Kiss Rigó László megyés püspök levelét, melyben köszöntötte az ünnepeltet és további jó egészséget, Isten áldását kérte papi hívatása teljesítéséhez. Szent beszédében kihangsúlyozta, hogy különös ünnep ez a mai, Szent János születésnapja és a Katona Atya 75. születésnapja, névnapja valamint aranymiséje is erre a csodálatos napra esett. Megható pillanatok következtek Kondé Lajos főtisztelendő úr átadta Őszentsége XVI. Benedek pápa áldását az 50 évi papi szolgálatért. A szent beszéd után ifj. Sipos József az egyházközség képviselőtestület elnökének köszöntőjét hallgattuk meg. Szívhez szóló ünnepi beszéde mindenkire nagy hatással volt. A világi és a keresztény emberek összefogását jelképző ajándékot Kondé Lajos és Vass Imre polgármester úr adta át az ünneplő atyának. Közben a hittanos gyerekek Tóthné Bódi Andrea vezetésével elénekelték az „Áldja meg az Úr” kezdetű éneket, majd ők is ajándékot adtak át. Ezek után községünk polgármestere Vass Imre szeretettel köszöntötte és méltatta az atyát, és átadta az

önkormányzat ajándékát. Az egyházközség nevében diákok és felnőttek közösen lelkiekben gazdag műsorral köszöntötték Katona atyát. Elhangzott: Szalézi Szent Ferenc: A kereszt, Ima a szeretetért, bibliai idézet, Teréz anya - A szeretet hangja, Fohász. Előadták: Molnár Zsófia, Mészáros Ádám gimnazisták, Hajnal Istvánné egyházközségi tag, Kecskeméti Tamásné és Tatárné B. Szűcs Etelka tanítónők. A műsor színvonalát gyönyörűen emelte Szabó Sára fuvolajátéka, és Kun Szabó Henrietta klarinétjátéka, amit gitáron kísért Rakonczás Pál tanár úr. Ezek után átadták az egyházközség képviselőtestülete és a földeáki hívek ajándékait. Továbbra is nagyon megható pillanatok következtek. Az aranymisés Katona Atya Őszentsége XVI. Benedek pápa apostoli áldását adta át Tatárné B.Szűcs Etelkának a földeáki egyházközségben végzett áldozatos szolgálatáért. A kitüntetett Etelka tanító néninek az atya külön gratulált, néhány társa pedig szívet-lelket melengető percekkel lepte meg. A szeretetről szóló verseket előadták: Tóthné Bódi Andrea, Kissné Bába Olga, Kecskeméti Tamásné és Mezőfi Jánosné Timike. A református egyház nevében Szabó Imréné Terike tanító néni köszöntötte Katona Pál plébános urat. Az aranymisés áldás után a pápai himnusz és a magyar himnusz eléneklésével ért véget a szentmise. Köszönet Surinya Mária kántornőnek a szép zenei szolgálatért, közreműködésért. A művelődési házban a vacsora vendégeket Mágori Józsefné országgyűlési képviselő üdvözölte. A vacsora elfogyasztása előtt rövid vetítés keretében Katona Pál életútját láthattuk képekben. 75. születésnapja alkalmából a földeáki hívek még egy különleges születésnapi tortával kedveskedtek. Köszönet a segítőknek, akik részt vettek a vendégek ellátásában, így Wéber Jánosnak, Kovácsné Olgának, Dácsinné Incinek, Mezőfiné Timikének, Ács Rozikának, Sipos Istvánnak és mindenkinek, akik anyagilag vagy szolgáltatással hozzájárultak az ünnepség szervezéséhez. Katona Atya jelszava „ A mi hazánk a mennyben van” és ajánlja minden embernek, hogy oda jusson el. Segítsen Isten a hazatalálásban.

Fodor Imre

- 9 - 2012.július


10

- 10 -

FÖLDEÁK

Katona Pál hálaadó miséje

1

A pápai áldás átadása

Az aranymisés áldás Aranymisés Katona Atya köszöntése Kedves Jelenlévők! Földeák község Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm Kondé Lajos prépost plébános urat, püspöki helynököt, Mágori Józsefné asszonyt, térségünk országgyűlési képviselőjét, a Szent László Egyházközség világi elnökét Sipos József urat, az egyházközség képviselőit, tagjait, minden jelenlévő tisztelőt és meghívottat. Külön nagy szeretettel és őszinte megbecsüléssel köszöntöm Katona Pál prépost, plébános urat. Az atya 2004. augusztus 1-től szolgál Isten kegyelméből községünkben. Tevékenysége és munkája az elmúlt 8 évben mind az egyházközség, mind a település vonatkozásában is áldásos. A feladatok, pályázatok, fejlesztések kapcsán a polgármesterrel, az önkormányzat képviselő-testületével, az érintett intézmények vezetőivel egyeztetve, azokkal

összhangban dolgozik. Így nem csak az egyház, hanem a település érdekei is érvényesülnek. Az önkormányzat képviselő-testülete tavaly, 2011. évben, Pünkösdkor, a Falunapok alkalmakor „Földeákért” címet adományozott számára. Földeák község Önkormányzata nevében köszönöm plébános úr hatékony, értékteremtő tevékenységét, gratulálok az elmúlt 50 év egyházi, önkormányzati és egyéb tudományos, pedagógiai munkájához, aranymiséje, 75. éves születés- és névnapja alkalmából! További életéhez, munkájához, jó egészséget és sok sikert kívánok!

- 10 -2012.július

Vass Imre Polgármester úr


- 11 -

FÖLDEÁK

1

11

Szoboravatás és kútszentelés Szent László búcsú ünnepén Július 1-e ismét nagyon szép ünnep volt községünk életében. Lelket építő, lelket erősítő csodálatos napot kaptunk ajándékba a Teremtőtől. A lovagkirály, a dicsőséges Szent László király templomunk védőszentjének ünnepét, templomunk búcsú ünnepét tartottuk. A mise előtt ifj. Sipos József az egyházközség képviselőtestülete elnökének szeretetteli szavai köszöntötték az ünneplő híveket és a megjelent kedves vendégeket. Jó látni és tapasztalni, a mai kor embere képes még meghallani nagy királyunk üzenetét. Ezt bizonyítja a mai nap is. – fejezte ki megható gondolataival. „Tán sehol se volt ekkora vitéz, ilyen fenséges győzelmes király, Hited sugárzik, erőd megigéz, lelked a mennyből gyakran visszaszáll…Reményt hozol, védsz ma is bennünket… Dicső táltos hős bajnokunk László, űzd a gonoszt s mi bátran követünk… „ (Siklósi András) A szentmisét Kondé Lajos prépost plébános úr mutatta be. Ő már többször járt Földeákon, mindig lelket megérintően, mély tanítással ajándékozta meg közösségünket. A főtisztelendő úr Szent László király életét állította elénk példaként, legyünk a mai kornak megfelelően méltó, igaz követői neki. Katona Pál plébános úr hálával telt szavakkal köszönte meg Kondé Lajos atyának a búcsúmise celebrálását. Ezek után a templom előtt egy újabb csodálatos dolognak lehettünk szemtanúi, még pedig az Oltványi szobor avatásának. A Magánzene iskola zenekarának előadásában elhangzott a Himnusz és utána Katona atya kérésére Kiss Jenő makói szobrászművész leleplezte alkotását. Hatalmas taps fogadta az Oltványi Pált ábrázoló gyönyörű mellszobrot. Köszönjük a művész úrnak tehetséges keze munkáját. Ezt követően Kondé Lajos prépost plébános úr megáldotta a zobrot. Majd koszorúzásra került sor. Az önkormányzat, az egyházközség képviselője és az 1944-es Rózsaünnepély emlékére az egykori rózsamenyasszony helyezett el koszorút a templom falán lévő Oltványi emléktábla alá. Zenei aláfestésként Kodály Zoltán: Erdő mellett…kezdetű

egyházi énekét hallhattuk Kiss Csanád 3. osztályos diák előadásában. „Ahány csillag van az égen, Ahány fűszál van a földön, Jézus annyiszor áldassék, Szűz Mária tiszteltessék.” szólt Kodály üzenete. Utána Katona Pál plébános úr méltatta a templomépítő, iskolaépítő, a földeáki népért élő Oltványi Pál prépost kiemelkedő munkásságát. Végrendelete utolsó szavainak „ ..hogy az unokáink is ismerjék meg a már sírban nyugvó ősatyáik tiszta erkölcsű buzgalmát”, eleget tettünk. Tiszteletünk kifejezése e szobor állítása, kiváló őseink eredményeinek elismerése. A jelenlévők zenei kíséret mellett átvonultak a felújított Kossuth kúthoz. Ott Vass Imre polgármester úr köszöntő beszédet mondott. Kiemelte az első fúrott kút jelentőségét és a fiatalok munkáját. Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony is megtisztelte jelenlétével e jelentős napot. Kifejezésre juttatta, hogy milyen szép és példás a falu összefogása. A szorgalmas munka eredménye mekkora összetartó erő a közösség életében. Ezután Bakos Adrienn a MOBIL FFE vezetője elmondta, hogyan fogtak össze, hogyan kezdtek el együtt gondolkodni a jó ügy érdekében. Sok önkéntes munkával, közadakozással és Katona atya segítségével sikerült megvalósítani az elképzelésüket. Ennek eredménye lett a szépen felújított Kossuth kút és környéke. A Földeák község életében azért van különösen nagy jelentősége ennek a búcsú ünnepnek, mert három alapvetően fontos dologra emlékeztünk. A templomépítésre, az iskolaépítésre és az első kútra. Áldja meg az Úr minden ember dolgos kezét, munkáját, akik hozzájárultak e csodálatos ünnepünk létrejöttéhez. Köszönet érte. Hitünk és falunk iránti szeretetünk tartson össze bennünket, és a jövőben is legyünk méltók történelmi örökségünkhöz Tatárné B. Szűcs Etelka Egyházközség képviselőtestületi tag

Polgármester úr köszöntője (Elhangzott a Kossuth-kútnál) Tisztelt képviselő asszony, tisztelt helynök úr, kedves jelenlévők! Szent László király Egyházközség és Földeák község Önkormányzata nevében, szeretettel köszöntöm Önöket Búcsúnapi ünnepségünkön. Az imént lett leleplezve és megáldva Oltványi Pál pápai kamarás, Ferencz József császár-király és a jeruzsálemi szent sír lovagja, prépost plébános szobra.

A templom felszentelésének 140 éves évfordulójára (1997), az Oltványi Pál emléktábla avatására, szentelésére Ádók István az emlékfüzetébe a következőt írta Oltványi Pál tevékenysége kapcsán: ”Méltó elismerést akkor kapott volna, ha itt a templom előtt, aminek alapjait Ő rakta le, egy kőbe vésett szobor hirdetné alkotó munkáját”. Pista bácsi elvárása, de nem csak az Övé, a templom

- 11 -2012.július


12

- 12 -

FÖLDEÁK

szentelésének 155 éves évfordulójára válik valóra (1857 tavaszán a harang szentelése, majd november 1-én a templom felszentelésére került sor). Az Egyházközség, a település, méltó emléket állít a község, a közösség, egyedülállóan nagy alapítójának, Oltványi Pálnak. A Kossuth-kút kapcsán szeretném elmondani, hogy a település első mélyfúrású kútja, amelyet a kút-katasztere szerint 1895-ben fúrtak, 215 m mélyre. Nyugalmi vízszintje +2 m volt, vízhőmérséklete 20 Celsius fok. A vízhálózat kiépítéséig (1962) az artézi kutak és ez a kút szolgáltatta az ivóvizet az itt élőknek. Ennek a kútnak az akkori kiképzése és nyomása lehetőséget biztosított a lajtos-kocsik feltöltésére is. 1948-ban, az 1848-as Forradalom és Szabadságharc 100. évfordulójára avatták Kossuth-kúttá, melyre márványtábla emlékeztet. A kút felújítása, illetve elbontása már a szabadtéri színpad sorsának eldöntése kapcsán felmerült. Később Rakonczai János bácsival, az aranykoszorús kőművesmesterrel, Földeák „örökségeinek és kegytárgyainak mentőjével” is kerestük a felújítás módját és lehetőségét. Az állag romlásával többször szóba került a kút felújítása. Végül az idén, 2012 tavaszán, a Mobil Földeáki Fiatalok Egyesület tagjainak kezdeményezésére, Katona Pál plébános úrral, az önkormányzat képviselőivel és Magyar Istvánné Rozival, a

1

könyvtárban konkrét elhatározás született a kút felújításáról. Ennek eredménye, az itt látható, szépen kialakított környezetben megújult Kossuth-kút. Mind két köztéri alkotás megvalósításában döntő szerepet játszott Katona Pál atya és a Szent László király Egyházközség. A Kossuth-kút felújításában a Mobil F.F.E tagjai voltak a kezdeményezők, valamint aktívan részt vettek a munkában és környezetének kialakításában is. A pályázat mellett, ismét jelentős lakossági és vállalkozói támogatás segítette a megvalósulást, a megvalósítást,. Újra gazdagodott községünk de nem csak két köztéri alkotással, hanem emberileg, közösségileg is! A község lakóinak nevében megköszönöm mindazoknak a munkáját, segítségét, támogatását, amely megvalósíthatóvá tette Oltványi Pál prépost plébános szobrát és a Kossuthkút felújítását. Kérek mindenkit, becsüljük meg és méltóképp vigyázzunk e két új köztéri alkotásra is!

Vass Imre Polgármester úr

Így kezdődött…. Mobil F.F E elnökének beszéde 2012. július 1. Ki mondjon beszédet? Ki tett a legtöbbet? Hát nem én. Mégis engem kértek fel erre a nemes feladatra. De nincs min csodálkozni, fiataloknál nem ritka ez a jelenség, viszont az már annál inkább, hogy helyettük most a tettek beszélnek. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy napjainkban egyre kevesebb szabadidejük van a szorgos embereknek és egyre később érnek a fiatalok. Így különösen örömmel tölt el a sok eredmény, melyet fel tud mutatni a falu ifjúsági egyesülete. Amiért itt összegyűltünk, a legutóbbi cél megvalósítása: a Kossuth kút rendbehozatala. 1895-ben fúrták a kutat, Földeák első fúrt kútja volt ez. Jelenlegi mélysége 170 méter, a víz hőfoka 16,2 fok. A kút jelenleg nem üzemel, hiszen az áramellátás még nincs megoldva. Baráti beszélgetés során merült fel az ötlet, hogy fel kellene újítani. Kerestük a lehetőségeket, segítséget kértünk a plébános úrtól, a polgármester úrtól és az önkéntes tűzoltó egyesülettől. Elkészítésre kerültek a tervek és felbecsültük

a költségeket. Miközben Mészáros István és Gera Gábor vezetésével hozzáfogtunk a kút felújításához, a plébános úr segítségével elkezdtünk adományt gyűjteni. Külön köszönet illeti Katona Pál atyát és a képviselőtestületet, amiért ilyen nyitottan és tettre készen fogadták az ötletet. Nagyon sok önkéntes munkával és helyi civil segítséggel elkészültünk. Rengetegen működtek közre a megvalósításban: volt, aki lapátot ragadott, szakmunkát végzett, téglát pakolt, locsolt, térkövet rakott, virágot ültetett, ásott, vagy egyszerűen kedveskedett az elfáradt munkásoknak és bíztatta őket. Köszönjük mindenkinek az anyagi hozzájárulást és az elvégzett önkéntes munkát, amelyben már minden korosztály részt vett. Továbbra is örömmel fogadjuk támogatásaikat az áram kiépítéséhez és a fenntartás költségeihez. Sűrűn halljuk a méltatlankodást: ezek a mai fiatalok. Ők is a mai fiatalok, legyünk büszkék rájuk!

- 12 -2012.július

Bakos Adrienn


- 13 -

1

FÖLDEÁK

13

Előző számból hely hiány miatt kimaradt Pünkösdi bál a „Jurtában” A földeáki vöröskereszt hagyományos véradók bálját rendezte az idén is, jó hangulatú szép ünnepség volt. Mi láttuk vendégül az ide látogató, testvértelepülésről az Ortenburgi és az Újszékelyi nagyon kedves embereket. Kétszáznál többen ültek a szépen megterített asztalnál. Ilyenkor ünnepeljük a sokszoros véradóinkat, akikre egyre nagyobb szükség van. Minden alkalomkor van új, fiatal véradó. Megyei szinten elsők közé tartozik Földeák. Egy ilyen ünnepség csak úgy jöhet létre, ha vannak komoly támogatóink.

Megköszönjük az Önkormányzat, a Bartal Trans Kft. és a Gorzsa Zrt. valamint a Vöröskereszt aktivistáinak, akik kivették részüket minden ezzel járó munkából. A mindig jó ízűre sikerült pörköltet Lőkös Józsi és csapata főzte. Hajnal négy óráig a talpalávalóról a Party zenekar gondoskodott. Mindenkinek megköszönöm hozzáállását a segítő szándékát.

a

Lóczi Istvánné gazdasági vezető

Falunapi horgászverseny A május 27. horgászverseny eredménye. Felnőtt:

A május 28. csapatbajnokság eredménye. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Pálinkás Sándor 5160 gr 2. Oláh Zsolt 4880 gr 3. Vízhányó Zsolt 4620 gr Gyermek:

LISHE. 6 pont 26700 gr. összsúly Földeák 1: 9pont 17020 gr összsúly Makói HE: 10 pont 11330 gr összsúly Kunszentmártoni HE: 12 pont 6300 gr összsúly Csanádpalotai HE: 13 pont 4220 gr összsúly Maros Ponty HE: 14 pont 7900 gr összsúly Gratulálunk!

1. ifj.: Szabó András

Kávéházi este A Könyvtár meghívására a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra iskola középsúlyos és súlyosan sérült gyermekeielmondásuk szerint-nagy örömmel jöttek Földeákra. Először a Színkottás zenekar műsorát láttuk. A „Felfénylő szavak” országos szavalóversenyen két tanuló is nagy sikerrel vett részt, Atyimó Alex 3. helyezést ért el, most Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma című versét szavalta el. A másik szavaló Adamovszki Norbert volt, ő a versenyen különdíjat kapott, itt Radnóti: Nem tudhatom… című versét hallottuk előadásában. Mindkét szavalat gyermekkorunkat idézte, jó volt újra hallani ezeket a verseket. Tánc következett, a jól ismert Charleston (cselszton), korhű ruhában táncoltak a fiatalok. A Színjátszó szakkör is megfordult már országos versenyen, a Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozón arany minősítést kaptak. Most „Az ördög és a

székely menyecske” című mesét adták elő. A tanáraik soksok ötlettel jelenítették meg, hogyan bújt az ördög a királykisasszonyba és a huszár hogyan űzte ki belőle. Sokat nevettünk. Minden műsorszámot meghatottan fogadott a közönség. A gyerekek nagy izgalommal és komoly felkészüléssel jöttek. A műsor végén kaptak egy kis emléket, egy kulcstartót. Az iskola igazgatója, Megyesi Istvánné szólt néhány szót az iskolában folyó nevelő-fejlesztő munkáról. Utána a gyerekeket házi készítésű pizza és sok-sok sütemény várta, amit a közönség tagjai hoztak jutalmul, köszönetképpen a szép előadásért. A közönség tagjait kávé, tea és sütemény várta. A kávéházi szezon ezzel végéhez ért, köszönjük a szép estéket, ősszel várjuk a folytatást.

- 13 -2012.július

Lele Jánosné


14

- 14 -

FÖLDEÁK

1

A „Sóskút Néptáncfesztiválon” jártak táncosaink Erdélyben Június első négy napja telt el tartalmasan táncosainknak, már az első nap odautazásunkba beillesztettük a segesvári vár megtekintését. Kissé esős nap volt, de az 1848-as szabadságharc végső csatáinak helyszínei, az ódon falak mégis nagy hatással voltak fáradt csoportunkra. Székelykeresztúron a nálunk járt táncosok családjai vártak bennünket elszállásolásra nagy szeretettel. Másnap kirándulással telt az idő, először Székelykeresztúron a Gyárfás kúriánál néztük meg Petőfi körtefáját, ahol utolsó éjszakáját töltötte nagy költőnk, szabadságharcosunk. A fa a 70-es években elpusztult, de egy hajtása él és növekszik, a kiszáradt törzset a múzeológusok bebalzsamozták és eredeti helyén áll. Kányádi Sándor szép verssorai jelzik a fa sorsát is: „Haldoklik az öreg tanú, /Petőfi vén körtefája. /Azt beszélik, ő látta volt /Verset írni utoljára.” Ezután Székelyudvarhelyen keresztül jutottunk el Szejkefürdőre, ahol immáron 15 székelykapu őrzi Orbán Balázs „a legnagyobb székely” síremlékét. Farkaslaka következett ezután Tamási Áron síremlékével: Budapesten halt meg, azonban végakarata szerint itt helyezték örök nyugalomra, ismét Kányádi Sándort idézve: "Kívánhat-é ember többet / Derékaljnak szülőföldet / S két cserefa tömött árnyát / szemfedőnek." Parajdon megnéztük a sóbányát, ahol annyi só van, hogy Európát még 300 évig ellátja. Nagy élmény volt

a hatalmas tárna a hegy gyomrában, és mindenütt só,só,só. Szováta volt a késő délutáni program, körbesétáltuk a Medve-tavat, ami majd csak júliusban melegszik fel fürdéshez, közben egy felszíni sótömböt is megmásztunk, megkóstoltunk. A harmadik napon közel 700 táncos lépett fel azon a néptáncos rendezvényen, ahová a Szárazér utánpótlás csoportjai: a Szarkaláb és a Sóvirág meghívást kapott. Először Székelykeresztúr főutcáján vonultunk fel, majd onnan jutottunk ki a városka melletti szép kis völgybe, ahol a szabadtéri színpadon egymás után léptek fel a néptánccsoportok, mi voltunk a 22. fellépő csoport. Hosszú volt a várakozás, de közben sok csoport fellépését láthattunk, hallhattuk. Este táncház volt a kultúrházban, vidáman telt ez az este is. Reggel korai könnyes búcsú a háziaktól, majd egy hosszú út hazafelé. Még találkozunk! Köszönjük a meghívást! Útközben a Dévai vár felvonóját kipróbálva, a várból elénk tárult Déva és a Maros völgye, amelyet a középkorban a vár védői őriztek. Ezúton köszönjük a csoport nevében az Önkormányzat, a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány és a Diáksport Egyesület támogatását utazási költségeinkhez.

- 14 -2012.július

Búzásné Vízi Judit


- 15 -

FÖLDEÁK

1

15

Ötletmorzsák Almatorta: Hozzávalók: Legalább 2kg alma, 5 dkg margarin, 10 dkg fahéjas diót és mazsolát szórunk rá. Azután 4-5 tojásból vizes piskótát cukor a tepsibe, 4-5 tojásból vizes piskóta, egy marék darabos készítünk, /lásd:alább/ és az alma tetejére simítjuk. Ha megsült, dió, 3-4 dkg mazsola, tálaláshoz tejszínhab. kicsit hagyjuk hűlni, utána deszkára borítjuk. Felül lesz az alma. Az almát meghámozzuk, apró darabokra vágjuk és jól kivajazott Kockára vágjuk és tejszínhabbal kínáljuk. Nemcsak nagyon tepsibe rakjuk. Meghintjük fahéjas cukorral, kevés margarint mutatós, de nagyon finom is. reszelünk rá és sütőbe tesszük. Mikor már megpuhult darabos Főzött vizes piskóta: Hozzávalók: 5db tojás,ahány dkg a héjas tojás megmérve, annyi tűzhely legalacsonyabb hőfokán addig kavarjuk, nem fő. dkg cukor és annyi liszt mokkáskanál sütőporral elkeverve és 5 Hozzáadjuk a cukrot és azzal is a tűzhelyen kavargatjuk. Ha evőkanál víz. kihűlt, hozzáadjuk a sütőporos lisztet és a tojások felvert habját. Elkészítés: Az egész tojásokat megmérjük, és ahány dkg a tojás, Lisztezett, zsírozott tepsibe sütjük. Előnye nem esik össze. annyi dkg cukor és annyi dkg sütőporos lisztet adunk hozzá meg Ferencziné öt evőkanál vizet. Tojássárgájához hozzáadjuk a vizet és a Helyreigazítás: az előző számban megjelent Bözsi szelet sütinél elírás történt. Mikor a vajas krémet a tésztára kenjük nem kiszaggatjuk, hanem kifagyasztjuk azaz jól lehűtjük és úgy vonjuk be mázzal. A hibáért elnézést kérek.

Köszönet! Néptáncosok köszönik: Szabó Istvánné Ági néninek a kalapot, Sándor Jánosnénak a 2 pár csizmát.

Családi események SZÜLETETT: Kovács Andornak és Rakonczai Juditnak (Földeák, Ady E. u. 9.) 2012.05.23-án Adél Anna Mészáros Csabának és Csorba Erikának (Földeák, Érmellék u.3.) 2012.05.25-én Milán nevű gyermeke. Gratulálunk! Meghívó! Tisztelt Damjanich utcai lakosok és VOLT LAKOSOK, kik itt éltek, vagy itt nőttek fel! Szeretettel meghívunk benneteket az utcában rendezett szalonnasütésre vagy batyus beszélgetésre (Mindenki hozzon magával enni és innivalót). Időpont: 2012. augusztus 24. (péntek) 17 órától, bármeddig. Tisztelettel várnak mindenkit az utca lakói. Részletekről érdeklődni Süliné Elek Vicánál a 06-62/295-077 vagy 06-70/394-3774-es telefonszámon. Kedves Vásárlóim! Hűségükért megajándékozom Önöket! Minden vevő, aki 3000Ft felett vásárol, ajándékba kap egy Dalma 1l padlófelmosószert! „Hűség Akciónk” július és augusztus hónapban tart! Szeretettel várom Önöket! Neparáczki Olga Nepi-100-as üzlet Földeák Szent László tér 17.

Hirdetések Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27 Földet vásárolnék vagy bérelnék. Tel: 06-30/740-1750 Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új és régi tetők készítése, javítása stb. 06-30-4567-451 - 15 -2012.július

Virágüzletünket megnyitottuk a Földeák, Petőfi u. 4. sz. alatt. Szolgáltatásaink: Csokrok - Cserepes virágok - Ajándéktárgyak - Menyasszonyi csokrok - Esküvői dekorációk - Koszorúk, sírcsokrok Telefonszám: 06-30/946-1580 Nyitva tartás: Hétfő- Péntek: 8 - 16.30 Szombat: 8-12 Cgt.: Andrási Béláné Makó, Zrínyi u. 3/a. Jöjjön el! Nézzen be hozzánk! Öreg-Kishomokon 900 m2 telek (bekerített, rendezett, közművesített) 30 m2 könnyűszerkezetes, szigetelt, lakható épülettel eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd: 62/295-233


- 16 -

16

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

júliusi akciós ajánlata Rocky dob. sör 139.278.-/l Kőbányai dob. sör159.318.-/l Arany Ászok 1,5l PET 549.Kozel sör 1,5l PET 539.Coop Barengold sör 99.Coop gyorsrizs 4x125gr. 229.Coop Ételízeíitő 250gr. 239.Coop italpor 39.Coop margarin 250gr. 166.Coop paradicsomlé 1l 229.Coop szörp 1.5l 299.199.Coop kávékrémpor 200gr. 249.Lapka sajt 300gr.16 szelet 428.Dolcetta csokis parány 150gr. 236.Nápolyi 450gr. 399.887.-kg Dr. Oetker Dzsemfix Extra 2:1 2+1 Szuper 3:1 2+1 479.-

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

373.-/l 359.-/l 198.-/l 458.-/kg 956.-/kg

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682

664.-/kg

Juca Kozmetika

1245.-/kg 1422.-/kg 1523.-/kg 479.160.-/cs 160.-/cs.

Áraink a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni!

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384 Mikszáth u. 14. ház eladó. Érd.: Zrínyi Miklós u. 17.

1990 Rekviem Temetkezés Temetést Szervező Iroda és Bemutatóterem Földeákon Petőfi u.5. sz. alatt Klémán-Alföldi Andrea Éjjel-nappal hívható: 06-30-522-7717 06-20-388-8682 Halottszállítási ügyelet: 06-20-9258-780

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2012.július 31. A következő lapzárta: 2012. augusztus 2. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni! Keveset használt gáztűzhely eladó. Érd: 295-338

Tartalom: 2-4. oldal: 5-7. oldal: 8. oldal: 9. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 13. oldal 14.oldal 15.oldal 16.oldal

Önkormányzati hírek Iskolai Mozaik, EESZI híre Egyházi oldal „A mi hazánk a mennyben van” Aranymisés Katona Atya köszöntése Szoboravatás és kútszentelés, Polgármester úr köszöntője Így kezdődött… Pünkösdi bál a „Jurtában”, Falunapi horgászverseny, Kávéházi este A „Sóskút Néptáncfesztiválon”jártak táncosaink Ötletmorzsák, Köszönet, Családi események, Hirdetések Hirdetések - 16 -2012.július

Rugalmas időbeosztású, ösztönző és türelmes segéderőt szeretne általános iskolás gyermekének nyári felzárkózásához vagy pótvizsgafelkészüléséhez? Angol különórákat szeretne venni személyre szabott ütemben? Közel a megoldás. Érdeklődni lehet a 06-30/648-05-01 telefonszámon.

Földeák, Petőfi u.4. Tel: 06-30-398-25-24 Teljeskörű szolgáltatással várom régi és új vendégeimet. Nyitva tartás: Hétfő:13 órától Szerda 13 órától Szombat: bejelentkezés alapján. Bejelentkezni telefonon vagy érdeklődjön az új virágüzletben. VIRÁGSZIGET H DE: ZÁRVA, H DU:14-17 K-P:8-12; 14-17 SZ:8-12

V: 830-1130 Köszönettel: Szabóné Bánfi Erika 06-30/653-5860, 62/294-742, Szabó Csaba 06-30-318-26-94

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor ISSN azonosítószám:2063-4889 Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Kurai Edina Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2012.  

Földeák újság 2012. július

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you