Page 1

FÖLDEÁK

-1-

1

FÖLDEÁK

18. évfolyam 3. szám ----

I. cikkely

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

2011. március

Tavasz elé (részlet)

Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm községünk nő lakosait.

Eltünt a hó. A lejtőkön a földből meleg gőz csap meg, édes keserű; a fák vad láza sisteregve föltör s halványzöld kardját feni már a fű; suhanc szelek viháncolnak napestig, a húnyó eget lángszínűre festik; a hegyeken még fáklyatűz ragyog, de máris följöttek a csillagok.

Vass Imre polgármester

Jöjj hát, tavasz! Sarjadjatok vetések! Virulj Tündérkert, kicsi Magyarország! Koldusnak is jó földeden az élet. ha szebbé válik tőle az orcád. Költő, dalolj hát! énekeld hazádat, mutasd föl szívét magas világnak! S porod fölött csak ezt véssék fába: "Megtette dolgát és nem élt hiába." Rónay György

Tartalom: 2-4. oldal: 4. oldal: 5. oldal: 6. oldal: 7. oldal: 8. oldal: 9. oldal: 10. oldal: 11. oldal: 12. oldal - 12011. -

március

Önkormányzati hírek Óvodai hírek Március 15. Iskolai mozaik Egyházi oldal Civil szervezetek bemutatkozása Bölcsőde, Horgászbál Üres a pad Ötletmorzsák Hirdetések


2

-2-

1

FÖLDEÁK

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 4-én tartotta meg rendkívüli ülését, melyen az alábbi döntés született: A képviselő-testület „Az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges IKT eszközök beszerzése a Földeáki Návay Lajos Általános Iskola részére” árubeszerzési eljárás megindításáról (TIOP) szóló 2/2011.(I.18.) Kt. határozattal jóváhagyott ajánlattételi felhívást módosította . - Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 15-én tartotta meg soron következő ülését, melyen az alábbi döntés született: A polgármesteri tájékoztató keretében a polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testült tagjait az január 26-i soros ülés óta eltelt időszak eseményeiről: Január 23-án Mikrotérségi Fórumon vett részt, ahol a Makói Kistérség Többcélú Társulás ülés előkészítésére került sor. A képviselő-testület tagjaival helyszínbejárásra került sor, melyen a Martinovics utca – Vasút sor kisköz forgalomszabályozása és az Önkormányzati ingatlanok megtekintése történt meg. Január 31-én Külterületi belvízproblémák egyeztetésére került sor, melyen részt vett: Versegi László - ATIKöVIZIG Görbe József – vállalkozó Megyesi Ferenc – alpolgármester Hajnal Gábor polgármester. Február 01-én a külterületi belvízproblémák megoldásának lehetőségeinek megbeszélése volt: Balla Iván, Tamasi József – TIMA Megyesi Ferenc – alpolgármester Hajnal Gábor polgármester részvételével. Ezen a napon került sor a MAPI Magyar Fejlesztő Iroda képviselőivel tárgyalásra. Február 03-án megvételre és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadásra került a belvízvédelemre szánt szivattyú. Bölcsőde felújítás egyeztetése a tervező (Keresztes Attila), a kivitelező (Szűcs Béla) az intézmény (Dabis Krisztina) és az önkormányzat képviselői (Vass Imre, Megyesi Ferenc) részvételével.

Február 04-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt a közbeszerzési kiírás változtatása miatt. Február 08-án Dr. Czomba Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár tájékoztatója a közmunkaprogramról. (Makó) Falugyűlés Február 09-én Megyei polgármesteri Fórumon vett részt, Szegeden. Február 10-én Makói Kistérség Többcélú Társulás ülése, ezen belül Fejlesztési Tanács és a Polgármesterek Tanácsa ülésén vett részt. Makó Térségi Víziközmű Kft. taggyűlése, Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülése. A polgármesteri tájékoztatót követően tájékoztató hangzott el a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról. A képviselő-testület megköszönte a bizottságok elnökeinek, volt elnökeinek, tagjainak és volt tagjainak végzett munkáját. Ezt követően elfogadásra került Földeák község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelete. A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetésének Bevételi főösszegét: 429.024 e Ft- ban Kiadási főösszegét: 535.540 e Ft- ban Hiányát: 106.516 e Ft-ban állapította meg. Pályázat kiírására került sor a Gyermekmosoly Óvoda és a Návay Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshely betöltésére. A pályázati kiírások megtekinthetőek a www.foldeak.hu címen, illetve a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán. Jóváhagyta a Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkatervét és az ehhez kapcsolódó 2011. évi önkormányzati rendezvénytervet.

ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNYTERV Március 11. Május 8. Június 11. Augusztus 20. Október 21. December 18. December 20.

Megemlékezés az 1848-as szabadságharcról Rügyecskék Napja FALUNAP Szent István király ünnepe Megemlékezés az 1956-os forradalom 55. évfordulójáról Idősek Ünnepe Ünnepváró

- 22011. -

március


-3-

1

FÖLDEÁK

3

Módosította a helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló helyi rendeletét. A rendelet módosítása az önkormányzat részére kb. 100.000 Ft megtakarítást eredményezett. A testület a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatására pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

Beszerzés teljes összege: 780.000 Ft Önerő (50%): 390.000 Ft Támogatás: 390.000 Ft A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében – a Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásai terhére – biztosítja.

Módosításra került a gyermekek védelméről szóló rendelet, az intézményi térítési díjak emelésre kerültek az alábbiak szerint:

Bölcsőde 10,3 % Óvoda 10,4 % Iskola 10,4 %

Tájékoztató az étkezési térítési díjak változásáról 2011. március 1. napjától fizetendő (bruttó) térítési díjak összege: Ft/nap Bruttó árak:

50 % esetén:

kedvezmény * Teljes árat fizetők:

Bölcsőde: Reggeli tízórai: ebéd uzsonna:

105 35 230 70

Összesen: Óvoda:

440

220

415

tízórai ebéd uzsonna.

80 280 65

40 140 33

80 255 65

Összesen: Iskola

425

213

400

tízórai ebéd uzsonna

80 280 65

40 140 33

80 255 65

Összesen:

425

213

400

* Továbbra is a teljes árat fizetőknek az ebéd árából 25 Ft kedvezményt biztosít az önkormányzat. A kedvezmények köre (ingyenes, 50 % -os kedvezmények) úgy változott, hogy 2011. január 1.-től az

1-8. osztályos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkezésre jogosultak.

FELHÍVÁS ! Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a gépjármű adó, a helyi iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója kamatmentesen 2011. március 16. szerdáig fizethető be ! Amennyiben lehetőségük van, kérjük befizetéseiket közvetlen banki átutalással, vagy OTP fiókban történő

befizetéssel szíveskedjenek teljesíteni az alábbi számlaszámokra: Gépjárműadó: 11735074-15354642-08970000 Iparűzési adó: 11735074-15354642-03540000 Mag. kom. adó: 11735074-15354642-02820000

Körjegyzőségi Hivatal

Felhívás! Tisztelt földtulajdonosok, földbérlők! A Gorkij soron élők érdekében kérjük a mezőgazdasági tevékenységeket úgy végezni, végeztetni, hogy az ott lévő ingatlanok mind gyalog, mind

kerékpárral, mind személygépkocsival elérhetők legyenek, a járda és az út használhatósága megmaradjon.

Köszönettel: Községi Önkormányzat - 32011. -

március


4

-4-

1

FÖLDEÁK Tájékoztató LTP befizetésekről

A Makó és Térsége Víziközmű Társulat azon tagjai, akik 5 évvel ezelőtt LTP szerződést kötöttek a szennyvíz-csatornarendszer megépítésének finanszírozására, a napokban kaptak egy levelet az OTPLTP-től, úgynevezett számlakivonatot, amelyen az OTP azt közli, hogy 2010. év folyamán ki, milyen összeget fizetett be. Mivel a decemberi befizetés átutalása 2011. január hónapban történt, ezért még az

nem szerepel az OTP kimutatásában. A decemberi átutalásból és abból a tényből, hogy a szerződés 2011. február 28-án jár le szerepel a levélben a 2011. márciusi dátum, vagy amennyiben elmaradása van, még későbbi időpont is szerepelhet. Kívánság szerint a 62 /211 – 177 /114 melléken minden munkanapon szívesen adunk tájékoztatást a hozzánk fordulóknak.

Felhívás A Makó és Térsége Víziközmű Társulat megalakulásakor egyes társulati tagok úgy döntöttek, hogy a havi törlesztő részt bankjukon keresztül állandó átutalási megbízással utaltatják a Társulat részére. Egyes tagjaink nem követték a befizetett összeget, ezért már túlfizetésben vannak, a bankok viszont továbbra is utalják a megbízás szerint.

Kérjük, hogy szíveskedjenek ellenőrizni számlájukat, és amennyiben a 62, illetve 49 hónapot kifizették, akkor a megbízást vonják vissza bankjuktól. A túlfizetésük nem vész el, azt át kell utalnunk az OTP-LTP megtakarítási számlára. Természetesen a 30 %os állami támogatást a túlfizetésre is meg fogják kapni.

Óvodai, iskolai beiratkozás időpontjai Óvodai beiratkozás

Iskolai beiratkozás

2011. április 18-19. 8,00-16,00-ig

2011. április 18-19. 8,00-16,00-ig ÓVODAI HÍREK

A Gyermekmosoly Óvoda tájékoztatja az érintett szülőket, hogy óvodánkba a 2011- 2012 nevelési évre beiratkozást tartunk. Ideje 2011. április 18-án 08:00 – 16:00 óráig 2011. április 19-én 08:00 – 16:00 óráig Helye: az óvoda épülete Óvodai felvételre jelentkezhet minden kisgyermek, aki 2011. december 31-ig betölti a 3 életévét. Azon gyermekek, akik 2011. december 31-e után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezzék az intézményben. Az óvodai felvételükről a 2011/2012. nevelési évben a jogszabályban meghatározott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt, az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője legkésőbb május 20-ig írásban tájékoztatja az érintett szülőket.

címzett, de a Gyermekmosoly Óvodához 2 példányban benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A beíratáshoz szükséges: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata - a gyermek TAJ száma - a beírató szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája - orvosi igazolás óvodai alkalmasságról - igény szerint: gyermek baleset biztosításra pénz Az óvodába lépés feltételei: - szobatisztaság - önálló mozgáskészség - önálló étkezés Az óvoda 06:00 – 16:30 óráig tart nyitva, ezen idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Óvodánkban mind az öt csoport vegyes életkorú.

A döntéssel szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül Földeák-Óföldeák községek körjegyzőjéhez - 42011. -

március

Felhívjuk a Kedves Szülők figyelmét, hogy az óvoda nyári nagytakarítás miatt 2011. augusztus 1 – 19-ig ZÁRVA tart. Nyitás 2011. augusztus 22.


-5-

1

FÖLDEÁK Ábrányi Emil - Petőfi - A segesvári csatatéren. –

Ki az, aki hamvát sírva össze szedte? Senki! Tán az Isten, ő maga temette.

Gazdaggá így tette az egész világot. S aztán az öröklét ormaira hágott.

El sem is temette - föl vitte magának: Szabadság, szerelem kettős csillagának.

Tisztán olvadt át a halhatatlanságba. Csupa lélek volt! Por nem maradt utána!

Ifjan halt. De látjuk: nagygyá lenni rá ért. Költő volt. Szeretett. S meghalt a hazáért.

Hol a teste? Nincsen! Hol a lelke? Itt van. Itt van, ó magyar nép, legszebb dalaidban!

Ám előbb a lelkét égő szenvedéllyel Millió szegény közt osztogatta széjjel.

Hol a sírja? Sehol! - Hol a dicsősége? Az egész világon! S nem lesz soha vége! Arany János : Széchenyi emlékezete

Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élte kincsét, ámbár napja múl; Hanem lerázván, ami benne földi, Egy éltető eszmévé fínomul, Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye, Amint időben, térben távozik; Melyhez tekint fel az utód erénye: Óhajt, remél, hisz és imádkozik.

MEGHÍVÓ Földeák község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 2011. március 11-én (pénteken) 13.00 órakor az 1848-as forradalomra történő megemlékezés ünnepségére. Program: 13.00 Zászlófelvonás, koszorúzás helyszín: Park, Hősi Emlékmű

13.15 A Návay Lajos Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak ünnepi műsora helyszín: Művelődési Ház nagyterme A műsort követően: Szavalóverseny (A Látókör Kulturális Egyesület szervezésében) helyszín: Művelődési Ház nagyterme

Szeretettel várunk minden megemlékezőt! Tisztelettel: Vass Imre polgármester

- 52011. -

március

5


6

-6-

FÖLDEÁK

1

ISKOLAI MOZAIK Szülői értekezletek Február első hetében ült össze iskolánk Szülői Szervezete. Értekezletük témája az első féléves tanulmányi munka értékelése, a második félév várható feladatainak áttekintése és a farsang lebonyolításával kapcsolatos feladatok megbeszélése voltak. Február második hetében került sor az első félévet lezáró Szülői értekezletekre. Az értekezlet fő témái az első félév értékelése mellett a második félév feladatainak, munkarendjének ismertetése volt. A további fő témák a 8. osztályosoknál a továbbtanulással és a Ballagással kapcsolatos tudnivalók, míg a többi osztálynál a farsanggal kapcsolatos feladatok megbeszélése voltak.

5-6. évfolyam I. hely: 6. b osztály II. hely: 5. osztály III. hely: 6. a osztály

7-8. évfolyam I. hely: 8. b osztály II. hely: 8. a osztály III. hely: 7. osztály

Február hónapban megkezdődött 8.-os tanulóink beiskolázása a középiskolákba. 2010. február 18-ig kellett beadni a felvételi lapokat, melyeknek visszajelzését április végén várjuk.

Az eredményhirdetések után a tombolahúzás következett. A szerencsés nyertesek sok értékes ajándékot vihettek haza. A délután a gyerekek által talán legjobban várt disco-val ért véget. A jó hangulatról Vass Szilveszter gondoskodott. Köszönjük neki! Ezúton szeretnénk megköszönni iskolánk Diákönkormányzatának és vezetőjüknek Tóthné Csáki Erzsébet tanárnőnek a farsang megszervezését. Köszönet illeti továbbá iskolánk pedagógusait, akik a színvonalas produkciókat betanították és bábáskodtak felettük. Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az épület helyiségeit. Mind az alsós, mind a felsős karneváli délután nem sikerülhetett volna ilyen jól a Kedves Szülők segítsége és közreműködése nélkül. Köszönjük nekik a farsang lebonyolításában nyújtott segítségüket!

Farsang

Helyesíró verseny

2011. február 17-én rendezte meg iskolánk alsó tagozatos tanulóink farsangi délutánját. A gyerekek, mint minden évben, idén is nagy izgalommal várták ezt a napot. Színpompás, ötletes jelmezekbe öltöztek fel. A karneváli hangulatot a 4.a és 4. b osztályosok műsora alapozta meg. Verses, jelmezes összeállításukat Tatárné B. Szűcs Etelka és Kecskeméti Tamásné osztályfőnökök tanították be. Meglepetéssel is készültek, Mihalik Zita tanító néni vezetésével, Flinstone család címmel, zenés- táncos műsort adtak elő. Ezután osztályonként felvonultak a gyermekek, bemutatva jelmezeiket. Nagy tetszést aratott a 3. a műsora. Méhecskék tánca című produkciójukat Zsarkó Józsefné tanította be. A szünetben az előzetesen megvásárolt tombolák kihúzása tette izgalmassá a mulatságot. Rengeteg tombolatárgy talált gazdára. A büfében elfogyasztott szendvics, sütemény, üdítő után következtek a várva várt Tátika-produkciók, melyben a 3. a osztály, a 3. b osztály lányai és a két negyedik osztály 6 műsorszámmal képviseltette magát. Örömünkre szolgált, hogy ebben az évben nagyon sok és színvonalas Tátikákat mutattak be alsósaink. Azért, hogy a kisebbek sem maradjanak ki, elsős és másodikos tanulóink is felmehettek a színpadra, táncolhattak, vonatozhattak a tanító nénikkel. Másnap, február 18-án a felsősök vették birtokukba a Művelődési Házat. Az ő farsangi mulatságuk sem aratott kisebb sikert. Az osztályok már hetekkel a karnevál előtt lázas izgalommal készültek jelmezes produkcióik bemutatására. Ennek meg is lett az eredménye, mert a zsűri (Búzásné Vízi Judit, Diószegi Judit, Gilinger Tiborné, Mellák Etelka, Siket Tamás) csak nagyon nehezen tudta a színvonalas, ötletes, vicces műsorokból kiválasztani a legjobbakat. Az eredmények:

Február 16-án rendezték meg a Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny térségi fordulóját a Makói Általános Iskolában. A versenyen iskolánk több tanulója is részt vett, szép eredménnyel. Közülük is kiemelkedő teljesítményt nyújtott Vass Bálint 6. b osztályos tanuló, aki a verseny 2. helyezését szerezte meg. Teljesítményéhez gratulálunk neki, és felkészítőjének, Gilicze Tünde tanárnőnek! A versenyen részt vettek az alábbi tanulók: 5. évfolyam Bajusz Andrea (felkészítő: Vízhányó Gábor), Ocskó Anna (felk.: Hoffmanné Lele Anikó), Görbe Eszter (felk.: Hoffmanné Lele Anikó), Herczeg Zsolt (felk.: Vízhányó Gábor) 6. évfolyam Sallai Zsuzsanna és Tapasztó Fanni (felkészítő: Gilicze Tünde) 7. évfolyam Kocsár Mercédesz (felkészítő: Hoffmanné Lele Anikó), Búza Ibolya (felk.: Vízhányó Gábor), Ocskó Lilla (felk.: Hoffmanné Lele Anikó) 8. évfolyam Sebők Katalin, Wéber Éva Dominika (felkészítő: Pappné Tóth Ildikó)

Felvételi a 8. osztályosoknak

- 62011. -

Sporthírek

A Návay Lajos DSE szervezésében ismét lehetőség nyílt kézilabda Bajnokok Ligája mérkőzésen szurkolni. Földeákról 62 szurkoló utazott a szegedi sportcsarnokba, ahol a PICK- SzegedValladolid meccset tekintették meg. A gyerekek jegyét a PICK Szeged biztosította. 2011. április 15-én, 3. alkalommal kerül megrendezésre „Futás a múltba” tömegsport rendezvényünk. A 12 kategóriában lebonyolított verseny részletes kiírását megtalálhatják a www.foldeaksportja.hu internetes oldalon. Tóth Imre igazgató

március


-7-

FÖLDEÁK

1

7

EGYHÁZI OLDAL Isten munkatársának tekinti az embert A Biblia ezt úgy hozza tudomásunkra, hogy ezt írja: „Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert.” Ez azt jelenti, hogy értelmet, és szabad akaratot adott az embernek – nem úgy, mint az állatoknak, vagy növényeknek – melyek nem értik, és nem is tudják befolyásolni az körülöttük lévő világot. Az ember meg tudja ismerni a világmindenségben végbemenő folyamatokat, és a tudomány előbbre jutásával egyre nagyobb mértékben befolyásolni is tudja azok kimenetelét. Így például a Földön lakás feltételeit elronthatja, vagy jobbá teheti. Embertársai életét boldogabbá, vagy boldogtalanabbá teheti. De saját életét is erkölcsössé, másokért áldozatot vállalóvá, vagy erkölcstelenné teheti. Isten az embert a lelkiismerete, a Biblia, és Jézus segítségével arra akarja rávenni, hogy vele együttműködő munkatárs legyen. Ezért kapcsolatot akar az emberrel. A keresztségben gyermekévé fogadja, és megismerteti vele az együttműködés föltételeit. Kéri, hogy időt szánjon a vele való kapcsolatra. Napi imádság, ünnepek megtartása, erkölcsi parancsok megismerése, és megtartása. Ha ezt elfogadja az ember, akkor jó munkatársa lesz Istennek, és jóvá alakítja környezetét, boldogabbá teszi embertársai életét. De mivel szabad akaratot kapott, ezt el is utasíthatja, és nem Isten ajánlása szerint, hanem a saját elképzelése szerint alakíthatja a világot.

Értelmével azt is megismeri, hogy felelős döntéséért, és a következményekért, amelyek ebből származnak. Sajnos az ember, sok elfoglaltsága miatt – amit magára vállal – egyre kevésbé figyel döntéseinek következményeire, és ezért kerül nem kívánt körülmények közé. Hajléktalan lesz, Különféle függőségei lesznek. Elrontja az életét, mert különféle okok miatt nem vállalja a munkatársi viszonyt a Teremtővel. A Teremtővel való munkatársi viszony, fegyelmezett életet, áldozatvállalást kíván az embertől, és ha ezt nem fogadja el – ezt is világosan megmondja Isten – rossz következményei lesznek. De láthatja a mindennapi életből is, hogy milyen következményei lesznek, ha Isten által felajánlott munkatársi viszonyt elutasítja. Az erkölcsi nevelés nem más, mint döntései következményeinek a mérlegelése, és magának ránevelése arra, hogy akkor is a helyes döntést vállalja, ha az nehéz, áldozatot jelent. Akkor nem kerül az előzőekben felsorolt helyzetekbe, függőségekbe. Példázattal ezt úgy szokták ajánlani, hogy könnyebb az egészséget megőrizni – helyes életmóddal –mint a betegséget, amely a helytelen életből adódott – meggyógyítani. Örülnék, ha sokan elgondolkodva elolvasnák írásom és válaszolnának rá, elfogadják, vagy valami miatt elutasítják az abban foglaltakat? Katona Pál plébános

A családok éve Január első hetében a kislányom Orsika azzal jött haza, hogy énekelni tanulnak az Atya vezetésével és Tóthné Bódi Andrea segítségével Bródy János által megzenésített verseket a Tiszta hangok című könyvből és cd-ről. Makkos Norbert előadásán találkoztam a plébános úrral, akivel előbb Orsiról, majd arról beszélgettünk, hogy a Családok éve alkalmából előadás sorozat kezdődik februárban. Kíváncsian vártam az első előadást, mely február elsején délután öt órakor kezdődött Isten terve a családról címmel. Az előadás háziasszonyának Hajnal Istvánnét kérték fel. Szabó Sára nyolcadikos tanuló fuvolajátéka után, elhangzott az egybegyűltek köszöntése és az előadás mottója: ”Az embernek ahhoz, hogy élhessen, oltalmazó helyre, családra van szüksége, amely védelmet nyújt, ellenáll a viharoknak és életnek is kiinduló pontja.”Haraszti István: Együtt a családokért hírlevele felolvasása után Tatárné B.Szűcs Etelka és a negyedikes gyerekek verses összeállítása következett. A hittanos gyerekek 2 csodálatos dallal örvendeztettek meg bennünket. Katona Pál előadásában beszélt az Isten terve a családokról, a minőségi nevelésről és a helyes útról. ”Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem a te nevedet.”(zsoltárok 86,1). Szabó Sára újabb fuvolajátékát követően Az estét két gyönyörű fohász zárta Kecskeméti Tamásné és Tatárné B.Szűcs Etelka tanítónők előadásában. Február ötödikén az Adventista Imaházban látogattak el énekes gyerekeink. Énekükkel megörvendeztették a gyülekezet tagjait. Kovácsné Bokor Sarolta lelkésznő Dávid könyvéből mesélt el egy tanulságos történetet, melynek feldolgozásában a gyerekek is aktívan vettek részt. Az istentisztelet után megvendégeltek minket sok- sok finomsággal. Következő alkalommal február 10-én találkoztunk. Köszöntöttek bennünket és elhangzott a mottó.

- 72011. -

Mezőfiné Ica néni, Mezőfi Jancsika és Mezőfiné Timi mondtak szép verseket. Az Édesanyákról: Dsida Jenő: Édesanyám keze, az Édesapákról: Heltai Jenő: Apám című verseket Hajnalné Ancsi néni olvasta fel. Kardos Lucia klarinétozott. Tatárné B.Szűcs Etelka és a gyerekek szép verses összeállítása követte. Az énekes gyerekek szívhez szóló énekekkel kedveskedtek. Katona Pál megnyitó gondolatai után Kovácsné Bokor Sarolta lelkésznő a Biblia tanítása a családról tartott előadást. Idézett a Teremtés könyvéből, beszélt a család fontosságáról és a családon belüli feladatokról. Nincs hibátlan problémamentes család és közösség. Mondanivalóját átjárta a szeretet. Az este végén a már ismert fohász hangzott el. Február tizenötödikén találkoztunk ismét. Hajnal Istvánné sok szeretettel köszöntötte a vendégeket (Csikota és Kun házaspárok) és minden jelenlévőt. A mottó elmondása után Ancsi néni Együtt a családokért hírlevélből: A jó családot olvasta fel. Szabó Sára fuvolajátékát követően Arany János: Fiamnak című verse hangzott el. A gyerekek énekét Katona Pál gondolatai és a két család bemutatása követte. A házaspárok előadásukban elmesélték a jegyes hétvége illetve a házas hétvégével való találkozásukat és azok szerepét az életükben. Mondandójukat átjárta a kölcsönös tisztelet, a szeretet és az elfogadás. Szomolányi Márta gondolatait a Fülemüle apák életéről Hajnal Istvánné, a szeretetről szóló történetet Tatárné B.Szűcs Etelka adta elő. Szabó Hanna fuvolázott. Katona Pál zárógondolatai és a fohász felolvasása fejezte be az előadást. A plébános úr jóvoltából közös vendéglátással ért véget az este. Hiszem, hogy az együtt töltött idő alatt mindannyian lelkiekben gazdagabbak lettünk. Hálás szívvel köszönjük! Kocsisné Máriás Kati

március


8

-8-

FÖLDEÁK

1

TELEPÜLÉSÜNKÖN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK FOLYTATÓDIK A BEMUTATKOZÁS Az amatőr színkör Fiatal kezdeményezés, még csak egy éve alakult a csoport. Különböző foglalkozásúak és korúak a tagjai, három férfi és nyolc nő. Nincs színjátszói képesítésünk, mindössze szeretünk játszani, és másoknak örömet szerezni. Az elmúlt évben több alkalommal szerepeltünk. Először az elszármazottak találkozójának hangulatát oldottuk fel, majd ősszel az addig tanult darabokat mutattuk be a kávéházi esték keretén belül. Részt vettünk Csanádpalotán az amatőr színkörök bemutatkozásán, ahol egymástól tanulhattunk. A Földeáki Idősek Klubja tagjainak hétköznapjait tettük vidámabbá két jelenettel, történetekkel.

Január 22-én nyolc tréfás darabbal szórakoztattuk az érdeklődő közönséget. Jelenleg új műsor próbái folynak a falunapi fellépésre. Köszönjük Domjánné Krisztinek és a BA-VA-KER Kftnek az eddig nyújtott anyagi támogatásukat. Várjuk a további játszani szerető férfiak és nők jelentkezését. Szívesen vesszük már nem használt tárgyak, bútorok, régi ruhák felajánlását a következő előadások színesítésére. Előre is köszönjük! Viplak Anna

Földeáki Mentálhigiénés Egyesület Az egyesület 1997 májusában alakult, országos konferencia keretében, 42 fővel. Célja Földeák lakosságának mentálhigiénés szemléletformálása, egészségmegőrzés, az egyének és közösségek lelki egyensúlyának védelme és segítése. A Magyar Mentálhigiénés Szövetség (országos szervezet) tagjaként 2003-ban az önkormányzat támogatásával „Lelki egészség a vidéki Magyarországon”; 2007-ben „A vidék megtartó ereje” címmel konferenciát szerveztek. Évente eljutnak értékteremtő, lélekemelő konferenciákra, Miskolctól Zalaegerszegig, Budapesttől Szekszárdig. Tevékenyen részt vesznek a település életében a Falunapokon

díjazzák a legszebb utcát, és a legrendezettebb portát. Gyermeknapon reformételeket készítenek az óvodásoknak és az alsó tagozatos iskolásoknak. Megszervezik és lebonyolítják az adventi gyertyagyújtást, a karácsonyváró ünnepséget, és egyéb rendezvényeket. 2008 nyarán egy hetes jógatábort szerveztek Óföldeákon, minden télen jógatanfolyam működik. Ma már „csak” 10-12 aktív tagja van, a kis csapatot (már 10 éve) Hajnal Istvánné fogja össze. Minden érdeklődőt szeretettel várunk sorainkban, rendezvényeinken! Hajnal Istvánné

Továbbra is várjuk a civil szervezetek bemutatkozó írásait, melyet folyamatosan közölni fogunk! Szerkesztőség

Musical kávéház A legutóbbi kávéházi est előadói kellemes megjelenésű, kedves mosolyú fiatal művészek voltak, akik a Szegedi Tudományegyetem utolsó éves hallgatói. Szilágyi Éva énekművész szakos, Iski Roland a Tanárképző Főiskola ének szakos hallgatója. Nagy sikerük tehetségüknek, megnyerő, szép előadásmódjuknak, és gyönyörű tiszta énekhangjuknak köszönhető. Műsorukban az egyik legnépszerűbb musical, Webber: Macskák című művéből az „Emlék” című dal hangzott el Szilágyi Éva előadásában.

Az Operaház fantomjából „Az éj zenéje” című dal Iski Roland előadásában volt hallható. Elhangzott még Aladin meséjéből az „Új élmény” című dal, amit közösen adtak elő, nagyon szép és hangzatos volt. Minden elhangzott dalukat hosszan tartó taps követett. Legjobban tetszett a közönségnek a Rómeó és Júliából a „Szívből szeretni” című duett, amit közkívánatra megismételtek. Befejezésül a kávéházi hangulat kedvéért süteményt, teát, kávét kínáltak. A művészek is velünk maradtak egy kis beszélgetésre, majd búcsúztak a viszontlátásig. Lele Jánosné

ULTI HÍREK A Földeáki Baráti Ultitársaság 2011. 04. 16-án rendezi meg a hagyományos Földeáki Kupa Ulti versenyét. Bővebben az áprilisi számban vagy Tóth Sándor 30/434-8214. - 82011. -

március


-9-

FÖLDEÁK

1

9

Farsangi mulatság a bölcsődében 2011. február 24-én délelőtt ismét megrendezésre került a bölcsődések farsangja. Reggel 8 órakor összegyűltünk a kicsik termeiben. A Cica és a Micimackó csoport tagjai lelkesen készültek erre a napra. Néhány gyermek még meseszép jelmezt is magára öltött. Volt köztük pillangó, angyalka, bohóc és még varázsló is. A szülők izgatottan várták csemetéjük szereplését, akik – bár kicsit megilletődve a sok felnőtt láttán – nagyon aranyos, megható produkcióval lepték meg szeretteiket, természetesen gondozónőik segítségével. A kis műsor után mindenki ízletesen fogyasztotta a sok finom szendvicset és teát. A nap itt még nem ért véget, a délelőtt további részében mi szülők, és a gyerekek közösen

játszottunk, farsangi álarcokat készítettünk, rajzoltunk, szólt a zene, ment a tánc és a mulatozás. Mindeközben a szakács keze által elkészült a friss, meleg fánk, melyet mindenki jóízűen falatozott. Ezúton köszönjük Megyesi Péter szakácsnak és Apró Pálnénak a finom falatokat, a szülőknek az ehhez való felajánlásaikat és segítségüket. Természetesen külön köszönet a bölcsőde vezetőjének, minden gondozójának és dolgozójának a jó hangulatért, a gyerekek odaadó felkészítéséért és állandó lelkiismeretes munkájukért. Gulyás Éva anyuka

Télűző, de nem babonások Február a farsangok, mókás játékok, bálak hava. A Földeáki Horgászegyesület február végén rendezte 13. horgászbálját. E bálnak minden évben nagy varázsa van. Baráti társaságok jönnek el e rendezvényre évek óta. Nagy gondossággal szokták díszíteni a vendégfogadót. Nádasdiné Takács Klára hónapok óta készítette a teremdíszeket. Férfiak hordják az asztalokat, székeket, így segítenek hozzá a vendégek fogadásához. Jó hangulatban telik már az előkészület. Így történt ez ebben az évben is. Több lelkes horgásztárs hozzájárult társadalmi munkájával a sikeres rendezvényhez.

A Betyárcsárda betyáros módon elkészített halászleve megadta az alaphangot. A jó szórakozáshoz még fokozottan hozzájárult a Party zenekar fergeteges játéka. A tombola, melynek egy részét a családok ajánlják fel, éjféltájban került kisorsolásra. Utána nem volt más, csak a hajnalig tartó mulatozás és tánc… Jó érzéssel és megelégedéssel távoztak a bál résztvevői és egy véleményen voltak, hogy: Veletek jövőre ugyanitt! Szabó Sándorné Terike

Hírek az Idősek Klubjából Nem régóta nyertem betekintést az Idősek Klubja életébe. Pár hónapja járok át – kísérettel – programjaikra. Meglepetésemre nemcsak rászoruló, beteg, magányos emberek vannak tagjai között. Olyanok jönnek el hetente kétszer, akik gyógyulni is szeretnének, s a lehetőség adott nekik, mert Lakatosné Pál Ágota ügyes kezei által gyógyító masszázsban részesülnek. Orvosi, hitéleti előadásokkal teszik hétköznapjaikat színesebbé, érdekesebbé. A klub vezetője Dabis Krisztina az aktualitásokat is figyelembe veszi a programok kialakításával. Például legutóbb farsangkor meghívta a Gyermekmosoly Óvoda Csőrike csoportját. A klubvezető rövid, tömör előadásban elevenítette fel a farsangi népszokásokat.

- 92011. -

Az óvodások műsora követte mindezt Vízhányó Ferencné és Szabó Sándorné óvónők vezetésével. A kicsik mondókákkal, énekkel, táncokkal köszöntötték az idős néniket, nagymamákat. Még menyasszony, vőlegény is volt. Kiűzték a telet, jelképesen elégették a kiszebábot. Nagyon jólesett látni a sok vidám, ügyes kisgyereket. Farsangi fánk, tea még a kicsiknek csoki is akadt jutalmul. A nénik is kaptak, s hálásak voltunk a vidám percekért. Nemcsak az ovisoknak, a klub vezetőjének és dolgozóinak is köszönjük az ünnepséget. Ezúton köszönöm meg Dácsinné Inci és Daniné Rózsika segítségét is. Bugyi Pálné

március


10

- 10 -

1

FÖLDEÁK

ÜRES A PAD Hartenstern Jakab 1921-2011 Jakab bácsi elhunyta alkalmából némi biztatásra, no meg a magam és sok-sok ismerőse nevében felkerestem ifjú Hartenstern Jakabot, hogy néhány gondolatban emlékezzünk elhunyt édesapjára. Kissé meglepődve fogadott, de szívesen elbeszélgettünk. Hiszen én is több mint hatvan éve és a falu lakosságának többsége régen ismertük az édesapját. 1921-ben született a Tolna megyei Gyönk községben. Iskoláit is ott végezte, majd mint boltos segéd került Földeákra. 1945-ben kötött házasságot kereskedő családból származó Ungyi Margittal. Kübekháza és Csanádpalota után Földeákon telepedtek le, három fiúgyermekük született. Mint kereskedő üzletvezető volt az ÁFÉSZ vegyesboltban, de főleg vasedény szaküzletben. Nevéhez fűződik sok műszaki cikk árusítása, rádió, TV, segédmotorok beszerzése, eladása. Ha valakinek szüksége volt valamire, no menj el Jakabhoz. Emellett kiszolgálta a több száz személyes lakodalmakat bográcsokkal és teljes étkészlettel, táltól az evőeszközig mindennel. Mint üvegező és képkeretező is sokkal segítette a lakosságot, ha éppen nem volt anyaga, rögtön rendelt. Mivel anyanyelvi szinten beszélt németül is, és olvasott,

akinek éppen ilyen problémája volt, szívesen segített a fordításban vagy éppen levélírásban. A sport lelkes híve volt, főleg a focit szerette Wágner Mihállyal mindent elkövettek az FTC sikeres szereplése érdekében hosszú éveken keresztül. Az 1930-as években a falunak igen sikeres csapata volt, nagy szurkolótábora. 1934-ben szép csapatzászlót avattak gyönyörű selyem anyagból. Návay Aranka volt a zászlóanya. Ezt meccsek alkalmából a templomból kivitték a pályára, ennek a zászlónak a rúdjába rézlemezecskékre ráírták a szponzorok nevét és beleütötték a rúdba. Nos, ezt a rudat Jakab bácsi megszerezte és a sok-sok nevet egyenként kicsiszolta. Rám bízta a továbbiakat, én átadtam a Művelődési Háznak, jelenleg a könyvtárban tekinthető meg. Kereste a szép zászlót, de nem találta meg, sokat bánatoskodott miatta. Szívesen beszélgettek vele a padon ülve ismerősei, korabeli emberek, Pali bácsi, Miska bácsi, no meg a focibarátok. Most már üres a pad, a sok-sok ismerős nevében búcsúzunk Jakab bácsi. Fodor Imre

Gyümölcsfáink, környezetünk védelmében Sokukkal egyetértek: legszebb évszak a tavasz. Remélem, mikor írásom megjelenik, már túl vagyunk a hosszúra nyúlt télen és egy félresikerült falugyűlésen. Nyiladozik a természet, egyre több gyümölcsfa kerül rügypattanási állapotba. A ’60-as évek közepén az utcai eperfák helyett a falu lakossága gyümölcsfákat ültetett. Így tavasszal, virágzáskor gyönyörködhettünk bennük. A telepítés óta már sok fa az enyészeté lett. Sajnos, figyelmen kívül hagyták azt a helyi rendeletet, hogy helyette újat kell ültetni. A közmondás is azt igazolja: aki fát ültet, telepít, azt a jövőnek teszi. Meg kell említeni még ma is a Zöldág utcának nevezett Bajcsyt, az Eötvös utcát, az Adyt, a Somogyi Bélát és a pálya utcáját (Dehény Lajos), ahol a gyümölcsfák a termésektől roskadnak. Külön kell szólnom a gyümölcsfák védelmében. Egyik legnagyobb kárt okozó vírus a monília, amely legjobban a meggyfákat károsítja. Védekezés tavasszal, virágzáskor két alkalommal, de ha elhúzódik a virágzás a rossz időjárás miatt, akkor három alkalommal méhkímélő szerekkel permetezzünk! Nem áll módomban leírni a vegyszereket, mert az reklámnak minősül, de bizalommal forduljanak a gazdaboltokhoz. Nagy örömömre szolgált, hogy a makói bekötő úttól a Földeák helység tábláig az elmúlt években fákat telepítettek. Az önkormányzat alkalmazottai gondozták, a füvet nyírták. Mivel mindennap megteszem ezt az utat, sajnálattal kellett tudomásul vennem, hogy ma már 32 fa hiányzik, vagy megcsonkolódott.

Betakarítási munkáknál a széles járművek nagy kárt tesznek bennük. Ugye nem gondolják, hogy az útvonalengedélyükben benne van a természet károsítása? Európai uniós csatlakozásunkkor, ami Nyugaton rossz volt, azt mindet sikerült átvennünk, de ami jó, az várat magára. Ha elhagyjuk Hegyeshalmot, egy más világba csöppenünk: rend, tisztaság, nincsenek szemetes utcák, utak, parkok. Tudom, a vadásztársaság minden év tavaszán nagytakarítást végez a területeiken, igen szép eredménnyel. Több pótkocsi szemetet szednek össze erdősávokból, csatornákból. Egyet biztosan állíthatok: „azt nem Mariska néni hordta ki talicskával!” Személyes tapasztalatból tudom, az autósok nagy szeretettel – hazaérkeztünk, vagy megérkeztünk a hosszú útról címszó alatt – megállnak a bejövő úton, kidobálják az addig elfogyasztott ételek-italok csomagoló anyagait. Évek óta meg kellett szokni, hogy a Gagarin utcát akár szemetes utcának is nevezhetnénk, a gyerekek iskolába jövet-menet eldobálják a fölösleges cuccaikat, ételmaradékaikat. De mit is látnak a gyerekek a felnőttektől? Igazán az Európai Unióhoz akkor fogunk szorosan tartozni, ha sok más teendő mellett a környezetünkre is nagy figyelmet fordítunk. Óvjuk, védjük, tartsuk tisztán ezt az amúgy is emberek által tönkretett Földet! Szabó Sándor

Kedves Földeáki Lakosok! Településünkön a közbiztonság megerősítése kiépített kamerarendszer segítségével régen dédelgetett álom. Szerveződésünk s az Önökkel történő összefogás eredményeként talán most elérhető közelségben kerül a rendszer megvalósítása. Nagyobb biztonságban tudhatnánk gyermekeinket, családunkat, értékeinket, házunkat… stb. Az autópálya közelsége azt a veszélyt is magával hozta, hogy a szervezett bűnözés is begyűrűzhet falunkba. Ezt szeretnénk megelőzni az Önök segítségével. - 102011. -

Bővebb felvilágosítást az ezzel kapcsolatosan összehívott lakossági fórumon tartunk, melynek időpontjáról értesítjük Önöket. Addig is kérdéseikkel megkereshetik a szervezőket. Állunk rendelkezésükre! Neparáczki Olga, Kocsis János, Vízhányó Sándor, Gémes Ferenc

március


- 11 -

FÖLDEÁK

1

11

ÖTLETMORZSÁK Anna-tészta Hozzávalók: 40 dkg liszt, 25 dkg cukor, 25 dkg margarin, 1 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 4 db tojás, 12 evőkanál tej, 2 evőkanál kakaó, 2 dl meggylé, magozott meggybefőtt, eperpuding. A tészta elkészítése a következő: a tojásokat a cukorral és a margarinnal jól kikeverjük. Hozzáadunk 10 kanál tejet, a vaníliás cukrot, a lisztben elkevert sütőport. A felét belesimítjuk a zsírozott és lisztezett tepsibe. A másik feléhez hozzákeverjük a

kakaót és a maradék két kanál tejet. Rásimítjuk a sárga masszára, meggyel megszórjuk, majd megsütjük (hullámos lesz a teteje). A krémet a következőképpen készítjük: az 1 csomag eperpudingot 2 dl meggylével sűrűre főzzük. Fél csomag margarint habosra keverünk 10 dkg cukorral, a kihűlt epres pudinggal összekeverjük. A krémet a tészta tetejére simítjuk, és csokoládémázzal bevonjuk. Gázsütőben 6-os, 7-es fokozaton 35 percig sütjük. Ferencziné

Örömünnep Észak-Magyarországon Fennállásának egyik legnagyobb sikerét érte el tekecsapatunk. Ózd Tekecentrum falán tábla hirdeti 2011. február 20. óta hatszor százhúszas vegyes dobás pályacsúcsa 3335 fa, ütötte Földeák csapata. Kezembe tartom a mérkőzés jegyzőkönyvének másolatát, hihetetlennek tűnik nekem, ami színtiszta valóság. Még mielőtt ismertetném a jegyzőkönyv tartalmát, tekintsünk egy kicsit vissza. Tavaszi fordulóra heti két edzéssel készült a csapat Szegváron. A téli átigazolási időszakban sikerült visszaigazolni a földeáki születésű Elek Attilát, aki Szeged TE ifjúsági versenyzője volt és a vásárhelyi kötődésű Zsibók Zoltánt. A február 5-i Oroszlány elleni mérkőzésig, amelyet 5:3 arányban megnyert a csapat, mégis érezhető volt, még vannak tartalékok. A Salgótarján elleni mérkőzés, amely Ózdon került megrendezésre, nem a legjobb előjelekkel utazott el a csapat. Korai felkelés, hosszú út, iszonyatosan nehéz pálya. Na, de lássuk a jegyzőkönyv tartalmát. BE-BF Salgótarján – Földeák TC 0:8

Ütött fa 3161, amely egyben pályacsúcs is. Érdemeiket megnagyobbítja, hogy már sok nagycsapat megfordult a Tekecentrumban. Első földeáki páros Veres Zsolt és Hajdú Attila Zsolti élete egyik legjobb dobásaival 599 fát ütött, Attila 537 fa. Első páros után 0:2 hetvenhat fa különbséggel. Második párosunk Farkas Mihály, Elek Attila. Misi 576 fa, Attila 536 fa. Újabb két egyéni pont, azaz már 0:4, és már 114 fa különbség. Ekkor már kérdés csak az volt, milyen arányban nyer csapatunk. Harmadik párosunk Ács Tamás 548 fa, Zsibók Zoltán 541 fa. Újabb két egyéni pont, így ki is alakult a végeredmény, 6 egyéni pont és a több fáért ütött csapatpont 2, azaz 0:8 Sportszerű salgótarjáni tekézők elismerték: attól a csapattól, aki pályacsúcsot dob, nem szégyen kikapni. A levél írója mit tehet hozzá ehhez a sikerhez. Gratulálunk, szép volt fiúk. Öregbítettétek Földeák jó hírnevét. Ózd Tekecentrum falán Földeák nevére aki rátekint, lehet, hogy annak az interneten kell segítséget kérni, hogy megtalálja e helységet. Sebaj, mi tudjuk, hol élitek mindennapjaitokat, és büszkék vagyunk rátok! Szabó Sándor

SZÜLETÉSEK Született: Neparáczki Zoltánnak és Kis Editnek (Földeák, Táncsics M. u. 7.) 2011. 02. 08-án Zoltán Vízhányó Gábornak és Kurunczi Henriettának (Földeák, Budai N. A. u. 2.) 2011. 02. 24-én Benjámin Gábor nevű gyermeke. Gratulálunk!

A falugazdász ügyfélfogadási ideje megváltozott! Hétfőn 8-16-ig Szerdán 8-16-ig Somogyiné Bárdi Beáta

Néptáncosok köszönete: Nagyon köszönjük a részünkre felajánlott 4 pár bőrcsizmát Antal Erzsébetnek, Márton Józsefnek és Szabó Józsefnek. Néptáncosok

A könyvtár új telefonszáma: 294-277 - 112011. -

március


12 + +

- 12 -

1 FÖLDEÁK Joó kárpitos üzlet ajánlata: -

márciusi akciós ajánlata Asztali só 1 kg 39.Papír törlőkendő 137.- 69.-/db Sajtos ostya 150 g 216.- 1440.-/kg Diabetikus omlós keksz 243.- 1350.-/kg Coop pudingpor 40.-/cs Coop császárcsík 350 g 599.- 1711.-/kg Coop szeletelt szalámi mix 229.- 2863.-/kg Tasakos levesek 197.Completta 200 g utántöltő 299.- 1495.-/kg Ortomio sűrített paradicsom 500 ml 138.- 276.-/l Eucalyptus Mentol cukor 250 g 277.- 1108.-/kg Pepsi Cola 2,5 l 299.- 120.-/l Rocky sör dobozos 0,5 l 129.- 258.-/l

Áraink a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni! Angol nyelvből oktatást, érettségire illetve nyelvvizsgára való felkészítést vállalok, kezdő és haladó szinten egyaránt. Érdeklődni e-mailben: info@endless-net.us vagy telefonon: 06-30/820-24-56 (16 óra után).

CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682 Január 1-jén elveszett Szimat nevű, barna-fehéres színű német vizsla-foxi keverék kutyánk. A becsületes megtalálót megjutalmazom. Tel: 06-30/942-6116 Vakcinázott naposcsibe és előnevelt csibe előjegyezhető Kotárka Tápbolt Tel: 295-145 Ház eladó Somogyi B. 43 sz. Érdeklődni szombaton és vasárnap Tel: 62/237-497 Földeák határában, szántót bérelnék hosszú távra, megegyezés szerint. Terület nagysága: 5-15 ha, Kedvező feltételek mellett föld vásárlás is érdekel. Tel: 20/523-6622; 30/362-3313 HELYESBÍTÉS

06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384 Dr. Gyuris Réka ügyvéd tel.:+36 70-932-9774 drgyurisreka@invitel.hu TELJES KÖRŰ ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS Ügyfélfogadás: minden szerdán 17-19 óráig a könyvtárban

A FÖLDEÁK újság 2011. évi naptárában helytelenül jelent meg Berta László mezőgazdasági vállalkozó telefonszáma. A helyes szám: 06-70/866-9730

Keresek megvételre fóliabordát, magvas pulyka és gyöngyös tojást. Ugyanitt eladó 2 db bontott 150 x 150 cm-es panel ablak, és ingyen elfogadnék bontott pvc padlót Tel: 06-70/327-86-49

Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27 Savanyú káposzta kapható. Érd: Simon Mátyás, Sallai u. 20. Jó állapotban levő, három égős használt Karancs gáztűzhely eladó. Érd: 06-70/933-35-75

VIRÁGSZIGET Virágüzlet Nyitva tartás: H-P 8-12; 14-17 Sz: 8-12 V: 830-1130 62/294-742; 30/653-5860 Szabóné Bánfi Erika

FÖLDEÁK

Vevő visszalépése miatt Somogyi B. u. 29. sz. ház újra eladó, gazdálkodásra is alkalmas, azonnal beköltözhető. Irányár: 6,8 millió Ft. Tel: 62/241-240; 20/971-9965 Hagyatékból ingóságok eladók. Sertéstartók, növénytermelők figyelmébe! Az Alföld 2005 – Start Kft. 2011 évben is folytatja sertésfelvásárlási és vetőmag-értékesítési tevékenységét. Kis- és nagysúlyú sertéseket, valamint tenyésztésbe fogott kocasertéseket a legmagasabb napi áron azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk. Az Agromag Kft. által forgalmazott vetőmagok széles választékával állunk termelőink rendelkezésére. Keresse felvásárlónkat/értékesítőnket, Szűcs Sándort. Tel.: 20/515-7413; 30/478-7055 06-30/339-9981

HÚSFÜSTÖLÉST VÁLLALUNK Földeák, Rákóczi F. u. 12. H.-P.: 16-19 SZ.: 8-18 V.: 8-12 érd.: Kurunczi Ildikó 06-70/932-9704

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2011. április 1. A következő lapzárta: 2011. április 4. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni! - 122011. -

március

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Hajnal Istvánné, Szabó Csaba, Tóth Sándor Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: szerkesztoseg@ foldeakimuvhaz.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2011.  

Földeák újság 2011. március

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you