Page 1

FÖLDEÁK

-1-

17. évfolyam 2. szám ----

FÖLDEÁK

I. cikkely

A helyi II. önkormányzat lapja cikkely

1

2010. február

A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot szimbolizáló szokásai miatt tiltották. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást. A magyarság körében A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német polgári hatásra vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló adatok is. A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok elnevezése is (pl.: első menyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, vővasárnap = farsangvasárnap az ifjú férj az após kontójára fogyasztott, stb.). A falvakban a legények szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt. Más országokban Nagy Britannia és Írország

Elterjedt szokás, hogy a városok palacsintás versenyfutást (Pancake Day) rendeznek Nagycsütörtökön, amikor futás közben egy serpenyőből néhány Tartalom: másodpercenként kell feldobálni a palacsintát. Van ahol tömegfutballt (mob football) rendeznek ezen a 2-3. oldal: Önkormányzati hírek napon. 4. oldal: Iskolai mozaik 5. oldal: Egyházi oldal 6-7. oldal: Tóni bácsi Gajdoson, Múltidéző 8. oldal: Kávéház, Vöröskereszt 9-10. oldal: Művelődési Ház hírei 11. oldal: Ötletmorzsák, 1 % 12. oldal: Hirdetések -2010. 1-

február


2

-2-

FÖLDEÁK

1

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Földeák község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. január 27-én tartotta meg 2010. évi első ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: A polgármesteri tájékoztatót tárgyalta meg és fogadta el. A tájékoztató keretében polgármester úr köszönetet mondott a 2009. december 22-i Ünnepváró rendezvényen - műsort adó óvodásoknak, a műsorokat betanító óvónőknek és Csókási Csaba tánctanár úrnak, - a fellépő Návay Lajos Általános Iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak, a műsort összeállító és betanító pedagógusoknak, - a vendéglátást lebonyolító Földeáki Mentálhigiénés Egyesület tagjainak. 2010. január 5-én a „Közösségi közlekedés fejlesztése Makó térségében” projekt pótmunkáira beérkezett közbeszerzési pályázat elbírálásán vett részt Makón Vass Imre polgármester. Január 6-án Szentesi József Apátfalva volt polgármesterének temetésére került sor, ahol képviselte Földeák község Önkormányzatát. Január 11-én Intézményvezetői megbeszélést tartott. Január 13-án került megrendezésre a Dr. Diósszilágyi Sámuel Rendelőintézet és Kórház partnerségi találkozó Makón, ahol Dr. Baráth Lajos főigazgató úr tájékoztatója hangzott el a 2009. év munkájáról, a 2010. év terveiről. Bővebben: www.dioshosp.hu honlapon. Január 18-án az Óvoda bővítés közbeszerzési eljárás helyszín bejárásán vett részt, majd az Intézményi Társulások 2009. elszámolása, illetve 2010. évi költségmegosztás elveinek egyeztetésére került sor Óföldeák polgármesterével és alpolgármesterével. Január 19-én Budapesten, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban vett részt tárgyaláson, ahol az Önkormányzati Társulás Makó város és térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására döntést hozóinak tájékoztatása hangzott el a Támogatási Szerződés módosítási kérelemről, a szolgáltatási és minőségbiztosítási tenderekről teendőkről, a közbeszerzési pályázaton történő kiírásukról. Az elvégzett közmunkák az alábbiak voltak: Intézmények környékének tisztántartása, sózás, hóeltakarítás, Belvízelvezető csatornák surjázása, nád kaszálása (Vasút sor, Karabukai csatorna). Kisebb javítások elvégzése (tetőjavítás, fűtés javítás, stb.) Ezt követően a társadalmi szervezetek vezetői számoltak be az önkormányzat által biztosított 2009. évi támogatási összeg felhasználásáról. A szervezetek beszámolóit a képviselő-testület elfogadta, munkájukat megköszönte, a 2010. évi támogatási összegekről - a 2010. évre benyújtott kérelmüket figyelembe véve - a 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadásakor dönt. -2010. 2-

Az önkormányzat által alapított közalapítványok vezetőinek beszámolóit tárgyalta meg a képviselőtestület, az 2009. évi működésükről. Az előterjesztések között elsőként a Földeák községért Közalapítvány alapító okiratának módosítására került sor. Piros András Szegfű u. 9. szám alatti lakos a kuratóriumi tagságáról lemondott, helyére Megyesiné Zombori Etelka, Sallai u. 8. szám alatti lakost választotta meg. A testület Piros András lemondását tudomásul vette, és megköszönte a településen élőkért, a kuratórium tagjaként kifejtett önzetlen munkáját. A képviselő-testület módosította a Földeáki Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány alapító okiratát is. Borbíró Zsoltné kuratóriumi elnök (Bajcsy-Zs. u. 22/a szám alatti lakos) bejelentette lemondását. A testület Borbíró Zsoltné kuratóriumi elnökségről és tagságról történő lemondását tudomásul vette, és megköszönte a település óvodásaiért kifejtett önzetlen munkáját. A kuratórium új elnökének NagyGyörgy Ildikó Somogyi B. u. 48. szám alatti lakost választotta meg. A Földeáki Napköziotthonos Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány elnevezése Földeáki Óvodásokért Közalapítvány névre módosult. Végül a 2009. évi közbeszerzési terv került módosításra az Óvoda épület beruházása kapcsán. Földeák és Óföldeák község Képviselő-testületei 2010. január 27-én tartották együttes ülésüket, ahol: a Körjegyzőségi Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámoló megtárgyalására és elfogadására került sor. A képviselő-testületek megköszönték a Hivatal vezetőjének és dolgozóinak 2009. évben végzett munkáját. Ezt követően került sor: a Körjegyzőségi Hivatal 2009. évi fenntartási költségeinek elszámolására és a 2010. évi fenntartási költségeinek meghatározására, valamint a 2010. évi költségvetése elfogadására, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás 2009. évi költségelszámolására, a 2010. évi fenntartási költségeinek meghatározására. - a Védőnői Szolgálat Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása (2009. évi költségek megosztásának elszámolása, 2010. évi költségek megosztása) a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás) fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása (2009. évi költségek megosztásának elszámolása, 2010. évi költségek megosztása), az Általános Iskolai Intézményi Társulás és Óvodai Intézményi Társulás fenntartási, üzemeltetési költségeinek, pénzügyi fedezetének meghatározására,

február


-3-

FÖLDEÁK

az Óvodai Intézményi Társulás fenntartási, üzemeltetési költségeinek, pénzügyi fedezetének meghatározására, a Könyvtári Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalására,

1

3

- a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására, - a köztisztviselőknek adható szociális, kulturális, egészségügyi juttatásokról, szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet megalkotására.

Tájékoztató országgyűlési választásról A Magyar Köztársaság Elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2010. évi választását.

SZAVAZÁS A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár belföldön igazolással, külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain adhatja le szavazatát.

Az első forduló napja: 2010. április 11. vasárnap A második forduló napja: 2010. április 25. vasárnap A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart. A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről 2010. február 12-ig kapnak értesítést. A névjegyzék 2010. február 10-től február 17-ig tekinthető meg a Körjegyzőségi Hivatalban.

Igazolás kiadását ajánlott levélben 2010. április 6-ig, személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. április 9én 16,00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-én 16,00 óráig lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy területi listára lehet.

AJÁNLÁS

Részletes tájékoztatásért a Körjegyzőségi Hivatalban működő helyi választási irodához lehet fordulni:

A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig ajánlószelvényen lehet. A jelöléshez legalább 750 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

Wéberné Bandur Rozália Helyi Választási Iroda vezetője Rákóczi Edit Helyi Választási Iroda vezető-helyettese Schultheisz Lajos névjegyzék vezetése, igazolások kiadása. Felhívás!

Tisztelt Lakosság! A téli fűtési szezon alatt a lakások fűtését mindenki oly módon oldja meg, ahogyan lehetőségei engedik. Felhívom a figyelmet, hogy a környezetvédelemre, a szomszédokra és az egymás mellett való együttélésre tekintettel a fűtésre ne használjanak

erőteljes bűzt és káros anyagot kibocsátó terméket, azaz kérem ne használjanak: műanyagot (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak), gumit, festéket és színezéket.

Tájékoztató az alkalmi munkavállalással kapcsolatos jogszabályokról 2010. április 1-jén lép hatályba az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény (2009. évi CLII. tv.), emiatt ezen időponttól változnak az alkalmi munkavállalás szabályai. A jelenleg érvényes alkalmi munkavállalói könyvek 2010. március 31-ig használhatók, az eddigi szabályok szerint, de új alkalmi foglalkoztatás létesítésére és a közterhek lerovására 2010. április elsejét követően nem alkalmazhatók. Az alkalmi munkavállalói könyvek a 2010. március 31-égi fennállt munkaviszonyok fennállásának igazolására azonban a fenti időpontot követően is felhasználhatók.

-2010. 3-

Az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. július 31-éig kell leadni az alkalmi munkavállalói könyvet kiállító munkaügyi kirendeltségeken. 2010. április 1-jétől az alkalmi munkavállalói könyvek és a közteherjegyek megszűnnek, helyette a törvény mellékletében szereplő nyomtatvány kitöltésével egyszerűsített munkaszerződést kell kötni, illetve elektronikusan kell bejelenteni a foglalkoztatást a munkáltatónak az APEH felé. Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól a kirendeltség munkatársai adnak felvilágosítást. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. tv. letölthető a www.magyarorszag.hu kormányzati portál „Jogszabálykereső” menüpontjából.

február


-4-

4

FÖLDEÁK

1

ISKOLAI MOZAIK

L

ezárult a 2009/2010-es tanév első féléve. 2010. január 22-én kapták meg tanulóink az első félévi bizonyítványukat. Örömünkre szolgál, hogy ebben a félévben is értek el tanulóink kitűnő és jeles eredményt. Gratulálunk nekik, kívánjuk, hogy év végére is megőrizzék ezt a teljesítményt. Iskolánk pedagógusai szeretnék, ha a tanév végén még többen csatlakoznának hozzájuk. Félévkor kitűnő bizonyítványt kaptak alábbi tanulóink: 2.a: Bertóti Dorina, Kovács Dávid, Szabó András, Telek Benedek, Tóth Vivien 2.b: Bakacsi Réka, Dani Vanessza, Görbe Péter, Lakatos Lili, Szűcs Edina 3.a: Gilinger Tibor, Kovács Enikő, László Letícia, Zékány Gabriella 3.b: Borbíró Csanád, Horváth Noémi, Oláh Odetta, Vass Csongor 4.a: Bajusz Luca, Szabó Zsóka, Szekeres Éva 4.b: Bajusz Andrea, Farkas Dániel, Guti László, Lele Zoltán, Ocskó Anna 5.b: Lele Dóra, Pataki Dóra, Tapasztó Fanni 6.o: Csányi Helga 8.b: Juhász Marcell Félévkor jeles eredményt értek el: 2.a: Nagy Rajmond, Molnár Zétény, Virág Zsófi 2.b: Dani Doloresz, Ferenczi Botond, Kis Krisztián 3.a: Máriás Dávid, Mezei Patrik 3.b: Horváth Nikolett, Schneider Lejla 4.a: Görbe Eszter, Herczeg Zsolt, Vass Kincső 4.b: Hoffmann Réka, Imre Alexandra 5.b: Csányi Bíborka, Hoffmann Márk, Horváth Fanni, Kardos Dániel, Sallai Zsuzsanna 6.o: Kocsár Mercédesz 7.b: Bakacsi Alexandra, Balázs Bence, Bugyi Dorina, Csíki Otília, Wéber Éva Színházlátogatás Január 7-én a felső tagozatos, január 20-án az alsó tagozatos diákok utaztak Szegedre, a Nemzeti Színházba, bérletes előadásra. Az alsósok Csjkovszkij: Hattyúk tava című balettjét láthatták, gyermekeknek szóló átdolgozásban, a felsősök Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde című „tündéri színjátékát”. Az előadások sikert és tetszést arattak tanulóink körében.

-2010. 4-

Versenyeredmény A szegedi Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola által szervezett informatika versenyen Juhász Marcell, 8.b osztályos tanuló az első helyezést szerezte meg. A megyei verseny három fordulóból állt, az első két forduló levelező, a harmadik helyi forduló volt. Szívből gratulálunk teljesítményéhez! Felkészítő pedagógus: Kelemenné Molnár Ildikó Eötvös Junior Kupa 2010. január 22-én, a Hódmezővásárhelyen megrendezett Eötvös Junior Kupán 7. és 8. osztályos diákok képviselték iskolánkat. A versenyen ügyességi, sportos és tantárgyakhoz kapcsolódó elméleti feladatok várták őket. Iskolánk csapata a 3. helyezést érte el. A csapat tagjai: Wéber Éva (7.b), Gojdár Jennifer (8.b), Bereczki Csaba (8.b), Mezei László (8.b) Sporthírek 2010. január 29-én rendezték meg a Város és város környéki terematlétika bajnokság térségi fordulóját. Minden esztendőben erős mezőny gyűlt össze ezen a versenyen, és hasonlóan az eddigi évekhez, Földeák is szép eredményeket ért el. 2010ben az alábbi tanulók hoztak haza érmeket. Gratulálunk teljesítményükért nekik és felkészítőjüknek Lele Zsuzsanna testnevelő tanárnőnek. 1998-ban született fiúk: Nacsa Viktor, rajtverseny 20 méteren: I. hely, medicinlabda-lökés: II. hely 1998-ban született lányok: Varró Sarolta, magasugrás: II. hely 1997-ben született fiúk: Vízhányó Richárd, medicinlabda-lökés: III. hely 1996-ban született fiúk: Hajdu Márk, rajtverseny, 20 méter: III. hely Varga Dániel, rajtverseny, 20 méter: II. hely 1995-ben született fiúk: Vízhányó Dávid, helyből távolugrás: II. hely

február

Tóth Imre igazgató


-5-

FÖLDEÁK

1

5

EGYHÁZI OLDAL EREDMÉNYEKBEN GAZDAG ÚJ ESZTENDŐT!

M

egtartotta 2009. évi zárszámadó gyűlését, és a 2010. évet megtervező költségvetési gyűlését Földeák Egyházközség Képviselőtestülete. Itt nemcsak anyagi javakról, de arról szemléletváltásról is szó volt, ami a 4 év alatt az egyházközség életében történt. A község vezetőivel és közösségeivel jó kapcsolat épült ki, és ez az egyházközség elfogadását, sőt külső megújulását is eredményezte. A faluba haza látogatók is észrevették, és megemlítették a temető tisztaságát. Az új modern ravatalozót, a Szent István emlékhelyet, a templomtető felújítását, az új temetőkaput és aki járt a plébánián, annak belső rendbetételét is, és a folyamatosan készülő színes templomablakokat. Mindezt a plébános az új esztendő elején megköszöni a munkáját szorgalmasan végző és közösségi célokra nagylelkűen adakozó lakosoknak. Tudatosan lakosokat írok, mert nemcsak a templomba járók adakoztak a felsorolt dolgokra. 2010. évben tovább szeretnénk folytatni ezt a munkát. Felújítjuk a temetőkápolnát kívül-belül. Örülök, hogy még a téli időben is igénylik itt a temetések alkalmából a szentmisét. Felújítjuk és kiszélesítjük a temetőbe vezető utat. Szeretnénk a ravatalozóval és a temetői irodával úgy

összekapcsolni ezt a felújított utat, hogy ne kelljen esős időben sem sarat taposni a temetésen megjelenteknek. Felújítjuk, réz lemezzel fedjük le a templomtornyot. Megcsináljuk a templom akadálymentesítését. Szobrot állítunk Oltványi Pálnak a falu első plébánosának, aki sok segítséget adott a falu lakosságának az áttelepülés alkalmával, amikor az árvíz miatt Óföldeákról magasabban fekvő helyre kellett települni. Mindezen beruházások mellett szép ünnepségeket is tervezünk. Falunap, búcsú, első áldozás, bérmálás, házasok megáldása stb. Bízunk az eredményeket észrevevő lakosok további, nagylelkű támogatásában. Természetesen az önkormányzat és a hozzá tartozó közösségekben is. Falunapra könyv formájában megjelentetjük a 4 év jelentősebb eredményeit. Amikor ismételten megköszönjük a nagylelkű támogatást a falu lakóinak és az elszármazottaknak, továbbra is számítunk támogatásukra és eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk mindenkinek. Cseh Péter papszentelésére való utazást, az első szentmiséjét és az utána lévő vendégséget a Szent László Király Plébánia és munkatársai rendezték. Ebben szívesen segítettek a múlt havi újságban felsorolt szereplők. Katona Pál plébános

…Kiegészítésképpen…

M

ég néhány szó a decemberi programokkal kapcsolatban: Katona Pál plébános úr igen nagy odaadással és fáradságot nem kímélve szervezte meg a Cseh Péter papszentelésére való elutazást Pécs városába. Majd másnapra az első szentmiséjét a földeáki templomban és az azt követő vendégséget. Itt Katona atya nagyon szép ajándékot nyújtott át Cseh Péternek. Aranyozott szentségtartót és betegellátó készletet adott,

amely segíteni fogja őt lelkipásztori munkájában. Nagyon szépen köszönjük plébános úrnak, hogy sok teendői között időt és energiát fordít ilyen felemelő, közösségformáló eseményekre. Külön köszönet illeti a felszolgálókat, az itt nyújtott munkájukért. Köszönet mindenkinek és mindenért, akik valamivel is hozzájárultak, segítettek, együttműködni tudtak a meleg hangú rendezvény létrehozásában. - egy keresztény -

Kedves Testvérek, Barátaink, bárhol az országban! Erős, büszke közösség a miénk, hiszen ismét megmozdult a falu. Oltványi Pál szoborra történő befizetések száma örvendetesen növekszik. Nem felejtik el barátaink templomunk üvegeit sem, melynek munkálatai lassan-lassan befejeződnek. Hála Katona Pál Atyának,

folyamatos munkában és mozgásban van egyházközségünk, közösségünk. Isten segítségével a tervek szerint elkészül a köztéri szobor, és megvalósul jó néhány egyházi elképzelés. Kérjük Önöket, segítsék munkánkat. Köszönettel írjuk adományozóink névsorát.

Gazdag Lászlóné Földeák, József A. u. 9/a Novák Andrásné Földeák, Dózsa Gy. u. Sóki Endréné Komló, Alkotmány u. 56. Marczi Jenőné Abaújszántó, Arany J. u. 58.

Vassné Búza Katalin Földeák, Advent u. 6. Marczi Jenőné Abaújszántó, Arany J. u. 58. Horváth Antal Földeák, Petőfi u. 12. Ferencziné Hajnal Mária Földeák, Móricz Zs. u. 3/a Tatárné B. Szűcs Etelka Földeák, Vásárhelyi u. 37. B. Szűcs Ferencné Földeák, Vásárhelyi u. 37. Baross László Budapest, Margó T. u. 274-276 Barossné Cserba Veronika Budapest, Margó T. u. 274-276 Bugyi Antal és neje Földeák, József Attila u. 8.

Oltványi Pál szoborra fizetők névsora Orosz Lőrinc Debrecen, Szt. Anna u. 21. Wéber & Wéber Kft, Földeák, Szent László tér 18.

Tisztelettel: dr. Varga Károly

-2010. 5-

február


-6-

6

FÖLDEÁK

1

Múltidéző TÓNI BÁCSI GAJDOSON

A

földeáki embereknek nagyon sok emléke van Gajdosról, ki így, ki úgy emlékszik vissza erre a régi uradalmi területre. Azok, akik itt voltak cselédek, már nem élnek, de a leszármazottai még elevenen emlékeznek a régi időkre vagy vonattal mentek az állomásra. Táblán nagy betűvel ki volt írva: Gajdospuszta. Nos, itt már minden eltűnt, a régi majorban a bőven folyó ártézi kút, no meg a nagy vasvályú emléke maradt. Az akkori Dózsa Tsz egy hatvan férőhelyes gaztetejű növendékmarha istállót épített, mellé egy takarmányost meg egy kis fűthető gondozó szobát. Ideális körülmény volt az állatok számára, de bizony a falutól igen távol esett. Az itt dolgozók, valamint az állatállomány is az én felügyeletem alá tartozott. Nos, az emberek néha 48 órát is a telepen töltöttek, váltósról kellett néha gondoskodnom. Megkértem Tóni bácsit, hogy néhány napra kijönne-e váltósnak a telepre. Mondja, jól van öcsém, majd mögbeszélöm Eta nénéddel. Megegyeztünk, és jött is dolgozni, nagyon szerettem Tóni bácsit, igen megbízható, szorgalmas ember volt, szinte mindig mosolygott. Középmagas, jó erőben levő ember volt, naponta jártam a telepet, meg voltam mindig elégedve vele. Talán Eta néniről is néhány gondolatot, még nem nagy gyerek voltam, már ismertem. Apám télen fatüzeléses pörkölővel járt disznót pörkölni. Nagymamám és nagynéném ültek a padkán és jött, hogy hívja apámat pörkölni. Beszélgettek, anyám és apám nem voltak otthon, a két mama nem ismerte. Rájuk förmedt, hogy mondják mög kentök, hogy Jóska gyüjjön pörkölni, néznek egymásra, de hova? hát nem ismernek kentök? hát Dekkerékhön. Én is odafigyeltem, jól megjegyeztem

magamnak az esetet. Szóval Eta néni szókimondó asszony volt, mindenkinek megmondta a magáét. Úgy gondolta, hogy szögény embörnek főz finom ebédet és kiviszi neki, hát úgyis vasárnap van. Úgy suttyomban várta Tóni bácsi is az ebédet, de nem mondta, hogy fáradjon vele ki Gajdosra. Megfőzte az ebédet, szépen elpakolta, biciklizni nem tudott, levitte az állomásra, felszállt a vonatra, na most már nemsokára Gajdoson lesz, várta, hogy jön a kalauz, de nem jött. Egy kicsit elgondolkozott, a csárdát már elhagytuk, nemsokára le kell szállni Gajdoson. Nézi, nézi, hát már Gajdost elhagytuk, nem állt meg a vonat. Kezdett ideges lenni, jött Szikáncs, na most mi lesz, leszállt, káromkodott, az ég és föld majdnem leszakadt. Tóni bácsi ki-ki nézett az állomás felé, de a vonat elment, nem jött az asszony. Elővette a tarisznyát, megebédelt, bekapcsolta a telepes rádiót, szunyókált a vackon. Eta néni már belefáradt a káromkodásba, mire odaért. Jó néhány kilométert gyalogolt. Odaért az ajtóba, halk zenét hall, meg az öreg horkolását. Még jobban elönti a fejét a vér. Bevágja az ajtót, Tóni bácsi odanéz, nyugodt hangon köszönt, hé, hát möggyütté – azt hittem nem hozol önnivalót ilyen messzire! Kinéztem de nem láttalak. Hát nem is láthattá me Szikáncsról gyüvök, hát hogy-hogy? me nem át mög a vonat Gajdoson. Eta néninek sok sztorija volt, mindig kikövetelte a maga igazát, még akkor is, ha talán nem is volt igaza. Ha aztán később Tóni bácsival viccelődtem, csak annyit kérdeztem: jó volt-e az ebéd? Fodor Imre

A FÖLDEÁKI ELSŐ VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ TÖRTÉNETE “Mindazok akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelékében híven teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében.” (1917. évi VIII. tc. 1. §)

1

926. január 28-án rendkívüli közgyűlésen foglalkozott Földeák község képviselő-testülete egy első világháborús emlékmű felállításával. Ekkor még végleges határozat nem született. Több felvetés és javaslat elhangzott, Mátyás Béla plébános például rámutatott, hogy olyan szobrot kell állítani, amely hosszú időn keresztül ellenáll a természeti viszontagságoknak, ugyanis a környező településeken létrehozott emlékművek igen rossz állapotúak. Bizottságot hoztak létre, mely megvizsgálta a régió szobrait, hogy a legmegfelelőbb anyagot kiválaszthassák. A szobor helyéül a Főtéren az Erzsébet

-2010. 6-

parkot jelölték ki, átadását májusra tervezték. Ez az időpont többször módosult. Április 16-án, a tavaszi közgyűlésen a képviselőtestület határozatot hozott a templom körüli Erzsébet park rendbetételéről, utasította a község vezetését, hogy "a község eme gyönyörű sétaterét nemes fa s virág ültetvényekkel gyarapítsa, a park szépségét emelje, annál is inkább, mert a közeljövőben leleplezendő hősök szobrát is ebben a kertben fogják elhelyezni." Június 30-án a képviselő-testület tanulmányozta a szoborbizottság véleményét, majd ennek alapján Pásztor

február


-7-

FÖLDEÁK

János szobrászművész "Krisztus átöleli a haldokló katonát" szobortervezetét fogadták el. A szerződés megköttetett, a műkő emlékmű magasságát 5 méterben állapították meg. Költségként 80 millió koronát különítettek el erre a célra, ami nem foglalja magában a földalatti alapozás, a földeáki állomásról való szállítás, valamint a nevek bevésési költségeit. Ekkor (módosítva a korábbi elképzelést) 1926. november elsejét jelölték meg a leleplezés dátumául. A Marosvidék c. napilap 1926. október 17-én megjelent száma közli, hogy a szobor elkészült, a község elöljárósága a szoborbizottsággal egyetemben november hetedikét jelölte ki véglegesen a szobor átadásának napjául. Ekkor már folytak az alapozási munkálatok. Október 30-án Földeák vezetése szétküldte a meghívókat a jeles eseményre. November 5-én a makói főszolgabíró hirdetés útján értesítette az ünnepségre utazni szándékozókat, hogy a Megyeházától külön autóbuszt indítanak. 1926. november 7-én, a leleplezés napján a Marosvidék című napilap felsorolta a szobor talapzatán feltüntetett 238 hősi halált halt földeáki nevét, és közölte Ménesi György: A földeáki hősök emlékénél című, 12 strófából álló versét. A falu főterén már a reggeli órákban gyülekezni kezdtek a vendégek. A meghívottak és a falu lakói fél 10-kor a templomba vonultak az ünnepélyes misére, majd a templom előtti téren várták az ünnepség kezdetét. "Szomorú őszi hangulattal teljes, gyönyörű szép verőfényes időben állta körül Földeák község hazafias közönsége a szobrot, amelyet 238 hős fia soha el nem múló emlékének emelt." - írta a korabeli sajtó tudósítója. A község vezetőségén és a falu lakóin kívül megjelent az ünnepségen Tarnay Ivor alispán vezetése alatt az egyesített három vármegye tisztikara, a honvédelmi miniszter képviseletében Shvoy Kálmán (1881-1971) ezredes (későbbi altábornagy). Nagy Gyula főszolgabíró vezetésével a központi járás tisztviselőkara, a katonaság és a csendőrség Teszling ezredes és Czirenner őrnagy vezetésével, a Návay család, továbbá Apátfalva, Magyarcsanád, Palota, Lele és számos község képviselete, akik a szoborral szemközt foglaltak helyet. A Dalárda Himnuszával kezdődött az ünnepség, amelyet Nagy Gyula főbíró megnyitó beszéde, majd Tarnay alispán leleplező beszéde követett, miközben lehullott a szobor leple. A mű Pásztor János művészi elgondolásában egy haldokló katonát ábrázol, akit a Megváltó tart a karjaiban. A szobor talapzatán ez áll: 19141

1

7

1918. Pro Patria. Három oldalon pedig fekete betűkkel a 238 hős neve. A leleplezés után megindult a koszorúk áradata. Először Shvoy ezredes helyezte el a honvédség koszorúját, azután Tarnay alispán a vármegyéjét, Szabó Imre főmérnök Makó város lakosságáét, majd Bajusz Mihály bíró Földeák község koszorúját és egyben néhány szó kíséretében átvette a szobrot. A szoborátvétel után Mátyás Béla plébános emelkedett szólásra, majd elhelyezte a földeáki özvegyek és árvák, továbbá özv. Várkövy Kálmánné, a szintén hősi halált halt földeáki igazgató-tanító özvegyének a koszorúját2. Koszorút helyeztek el továbbá: a Vámőrség, a Vitézi Szék, a Vármegyei Hadirokkant Egyesület, a Római Katholikus Egyház, a Református Egyház nevében Veres Lajos református segédlelkész. A Földeáki Hangya Szövetkezet, a Földeáki Vitézi Szakasz, a Földeáki Levente Egyesület, a Földeáki Csendőrség szintén lerótta kegyeletét. Az iskolák képviseletében a Földeáki Római Katholikus Fiúiskola, Földeáki Római Katholikus Leányiskola és az Óföldeáki Állami Iskola járult az emlékműhöz. Végül, de nem utolsósorban a Földeáki Hitelszövetkezet, a Földeáki Dalárda, a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgári Olvasókör, az Önálló Iparosok, a Földeáki Katholikus Kör, a Földeáki Torna Club, a Függetlenségi - és 48-as Olvasókör. A hősök szülei számtalan virággal halmozták el a szobor talapzatát. Megemlékezik a korabeli hírlapíró az iskolások szavalatairól is, különös tekintettel Nádasdi Mihály levente „Hősök ünnepén” című szavalatáról. Az ünnepséget teljessé tette a dalárda többször felcsendülő éneke. Az ünnepség után a községi nagyvendéglőben 150 terítékes bankettet rendeztek, ahol Nagy Gyula főszolgabíró pohárköszöntőjét Mátyás Béla, Urbanics Kálmán képviselő és Tarnay alispán beszéde követte, aki külön megemlékezett Návay Lajosról, akit, mint a 239. hősi halottat említett. A Marosvidék krónikása kiemeli a terem díszítését és terítést végző Vetró Józsefet, illetve a kiváló ebéd elkészítőit: Szántó Jánost és Berecz Jánost. 1989. augusztus 19-én Wéber Mátyás felkérésére az országgyűlés akkori elnöke, Szűrös Mátyás avatta fel a (nyugdíjasok egyesülete közbenjárására elkészített) második világháborús emléktáblát. Ez utóbbi kiegészíti az évtizedekkel korábban az alapzatba vésett névsort. Így a szobor ma már két háború hősi áldozatainak állít emléket Földeák központjában. Horváth Mihály (Somogyi-könyvtár, Szeged)

1

Pásztor János (Gyoma, 1881. jan. 29. - Budapest, 1945. jan. 7.) szobrászművész, 1910-ig Hódmezővásárhelyen, majd Budapesten élt. Az Iparművészeti Iskola után ösztöndíjjal Párizsban tanult, több hazai elismerés után elnyerte a barcelonai világkiállítás nagydíját. Egyik leghíresebb alkotása II. Rákóczi Ferenc lovas szobra Budapesten látható a Kossuth téren.

-2010. 7-

2

A Maros Ujság 1916. június 25-iki közlése szerint Várkövy Kálmán földeáki tanító (aki majd' negyed századon át tanított a faluban) Cservenka mellett 1916. június 06-án halálos láblövést szenvedett. Nagy vérveszteségén az operáció sem segített.

február


-8-

8

FÖLDEÁK

1

KÁVÉHÁZI ESTE BARÁTSÁGOS, CSALÁDIAS HANGULATBAN

J

anuár 25-én sokan siettünk a kávéházi este műsorának megtekintésére. Az est előadója Papp Lajos nótaénekes és vendégei voltak. Az este megnyitója a könyvtár vezetője Marika bemutatta az előadó művészeket. Papp Lajos már korábban is járt Földeákon, így ismerős volt a jelenlevők számára. Óföldeákon született, így sokan részt vettek falujuk híressé vált előadóművészének műsorán. Barátságos, családias hangulatban kezdődött az este műsora. Arra kérte a közönséget, hogy tegeződjünk az este folyamán. Az első nóta az volt, hogy Óföldeáki gyerek vagyok, amit büszkén hangoztatva többször is elénekelt. Így valóban családissá vált a hangulat. Az este vendége Marika nótaénekes szívhez szólóan énekelte el a Honfoglalás c. dalt. Majd sok szép nótát hallhattunk még tőle. A nótaénekes, aki pedagógus is, beszélt a munkájáról, arról, hogy a kibontakozó tehetségeket is támogatni kell a kibontakozás megvalósítása érdekében.

Az este folyamán egy csodálatos dal – A magam módján My Way – elhangzása közben egy képzeletbeli utazásra hívta meg közönségét. Gondolom, hogy sokunkban egy képzeletbeli emlék, érzés felidézése valósult meg, így becsukott szemmel. Ez nagyon jó érzés volt. A jövőben egy CD-lemez kiadását szeretné megvalósítani, ahol opera, operett, nóták, és világslágerek lennének egy csokorba kötve. Kívánunk ehhez sok sikert, és azt, hogy minél előbb megjelenhessen. „Nyíljon a rózsa” még nagyon sokáig, hogy tehetségét sokan megismerhessék. Büszkék vagyunk rá, hogy egy ilyen sokoldalú művészember visszajár szülőfalujába, a közönséget szórakoztatni, közvetlen családias hangulatban. Befejezésül bécsi és ír kávét, süteményt kínáltak a résztvevőknek az este szervezői. Köszönjük szépen. Lele Jánosné

HÍREK A VÖRÖSKERESZT ÉLETÉBŐL

A

2009-es esztendőt kiszállásos véradással zártuk. Területi képviselőnk szorgalmazta, főzzünk ebédet a váradóknak. A Művelődési Ház dolgozói is hozzájárultak lábatlankodásunkhoz. De mivel az első véradó már kilenc órára végzett, az ebédnek is késznek kellett lennie. Reggel 6 órakor már készült a gulyás, Kirtyánné Ani és Lőkösné Kati üstben főzte a finom levest, és a terített asztalnál 8-10 fő beszélgetve, vidáman megebédelt. A desszert túrós és lekváros bukta volt, amit Tóthné Mari sütött. Legvégül a véradó állomás dolgozói, és a főorvos asszony is asztalhoz ületek, jóízűen elfogyasztották az igazán jóra sikerült ebédünket. 2010. januárjában, a Koronában tartotta a területi képviselet a véradók napját. Dr. Búzás Péter volt a fővédnök, Kardos Sándorné Györgyi köszöntötte a véradókat, és meghívott vendégeket. A makói Margaréta

tánccsoport adta a vidám műsort,.Bőséges vacsorával zárult a megemlékezés, Földeákról 14 meghívott vendég volt. 2010-ben is a véradók lesznek a munkánk legfontosabb részei. Igyekszünk apró figyelmességgel még vonzóbbá tenni ezt a humánus, emberi odaadást, mert eben az elhíresült világunkban az emberi vért mással nem lehet pótolni. Várjuk fiataljainkat! 25-30 éves korunkban kell azt eldönteni, hogy „én véradó leszek”. Ekkor még egészségesek vagyunk, és így lesz belőlünk 50-szeres, 60-szoros, 70-szeres, 100-szoros véradó! Megköszönve segítőinknek egész éves munkáját, létünk az összetartozás, a jó kedv és a derű. Ez éltessen mindnyájunkat. Lóczi Istvánné

Meghívó 2010. február 26-án (pénteken) a Cukorbeteg klub, Vöröskereszt, Mentálhigiénés Egyesület, Citerazenekar és Pávakör farsangi mulatságot tart a Művelődési Házban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak

a szervezők

-2010. 8-

február


-9-

FÖLDEÁK

1

9

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI

Bakai János emlékére Bakai János lelki üdvéért szólt a lélekharang 2010. január 29-én a csongrádi temetőben. Szülőfalujából, Földeákról fiatalon elkerült, de bármilyen messze sodorta a sors, sohasem feledte gyermekkori kedves emlékeit, szülei sírját. A Falunapok illetve a Rózsalakodalom első éve, 1996 óta minden alakalommal Ő fényképezte, videózta kedves feleségével, Terikével együtt a falunap eseményeit, a rózsapárokat, a menetet, a templomi

Új sír van a temetőben Rajta virág, koszorú…

szertartást, a műsorokat. Hozott az elszármazotti találkozóra saját termésű borából, örömmel üdvözölte a régi ismerősöket, szomszédokat. Ősszel találkoztunk utoljára, akkor már elveszett a szeméből a tűz, a rá olyannyira jellemző vidámság. Nem köszön már be az ajtón: „Csók, lányok! Mi újság?” Fotói, videói megőrzik keze munkáját, mi sem felejtjük alakját, nevetését. 77 évet élt. Nyugodjék békében! Művelődési Ház és Könyvtár

AJÁNLÓ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEIBŐL Suzanne Collins: Az éhezők viadala Észak-Amerika romjain ma Panem országa, a ragyogó Kapitólium és a tizenkét távoli körzet fekszik. A Kapitólium kegyetlenül bánik Panem lakóival: minden évben, minden körzetből kisorsolnak egy-egy 12 és 18 év közötti fiút és lányt, akiknek részt kell venniük az éhezők viadalán. Az életre-halálra zajló küzdelmet élőben közvetíti a tévé… Claudia Gray: Evernight - örökéj Bianca szökni akar. Bianca új diák az Evernight Akadémián, egy háborzongató, gótikus bentlakásos iskolában, ahol az osztálytársak valahogy mind túlságosan tökéletesek: okosak, elegánsak, jóformán olyanok, mint a ragadozók. Bianca tisztában van vele, hogy nem illik közéjük. Ekkor találkozik Jareddel, aki szintén kilóg a sorból, s aki szemmel láthatólag mindent megtesz azért, hogy ne legyen olyan, mint a többi evernightos. Kettejük között tagadhatatlanul van valamiféle vonzalom. Bianca minden veszélyt vállalna, hogy a fiúval lehessen, de sötét, régesrégi titkok elszakítják őket egymástól. Bianca ekkor megkérdőjelez mindent, amit eddig igaznak hitt. Claudia Gray rossz csillagzat alatt született szerelmi története, és a veszélyes szövetségeket felvonultató izgalmas események lélegzetelállító modern vámpírmese a mai olvasónak. Claudia Gray New Yorkban él és dolgozik. Az Evernight az első regénye.

-2010. 9-

Claudia Gray: Stargazer - nézz az égre! "Visszafojtott lélegzettel figyeltem, ahogy a fagy felkúszik a szoba ablakára és elhomályosítja az éjszakai égboltot odakint, kizárja a holdfényt, de valahogy mégis láttam. A fagy az ablakon minden irányban terjedni kezdett, de nem véletlenszerűen. Egy kísérteties alakzat kezdett kirajzolódni a jégvirágokból. Egy arc. Sötét, dühös szeme mintha engem nézett volna. A legrészletesebb kép volt, amit valaha láttam. Aztán szíven döfött a felismerés: a fagyember pillantása egyenesen a szemembe fúródott. Volt idő, hogy nem hittem a kísértetekben." Az Evernight időtlen falai között mindenkinek van rejtegetnivalója. Különösen alakul Bianca és Lucas titkos viszonya. A lány furcsa alkut köt Balthazarral, akit a múltja kísért. De minden veszni látszik, amikor az akadémiára gonosz erők támadnak. Mindennek legmélyén pedig egy borzongató rejtély lappang: Bianca születésének titka. Ha mindenütt titkokba ütközöl... Ha már senkiben sem bízhatsz... Ha a csillagok az egyedüli barátaid... Ha félsz, hogy elvéted az utad... NÉZZ AZ ÉGRE! Olvass ki múltat és jövőt! Alyson Noel: Evermore - mindörökké Fordul a kocka. Rajtad a sors! A családból egyedül Ever élte túl a szörnyű balesetet. A lány arra eszmél a kórházban, hogy látja az emberek auráját, hallja a gondolataikat és egyetlen érintésből kiolvassa élettörténetüket. Egy másik városba, új iskolába,

február


1 FÖLDEÁK idegen társak közé kényszerül. Retteg minden Az utcán, a strandon, az áruházban, az étteremben, a érintkezéstől, nehogy fény derüljön különös suli folyosóján, a postán sorban állás közben, az adottságaira, így aztán hamarosan ki is közösítik, mint orvosi rendelőben, bár a fogorvosnál még sosem. De afféle magának való csodabogarat. Aztán egy napon nem zavarnak, mint azok, akiket a tévében meg a Damen mellé sodorja a sors szeszélye. Ever moziban látni, nem kérnek segítséget, nem állnak le döbbenten észleli, hogy nem látja a fiú auráját, nem cseverészni Leginkább csak mosolyogva integetnek, hallja a gondolatait, és hiába érinti meg, Damen őrzi amikor rájönnek, hogy látom őket. Mint az emberek titkait. Márpedig titka rengeteg van. Valaki általában, ők is szeretik, ha észreveszik őket." Van, megpróbálja megölni Evert. Mi köze az ármányhoz aki különleges akar lenni. Van, aki mindent megtesz Damennek? Mióta jár a fiú a fény és a sötétség azért, hogy beleolvadjon a tömegbe, de nem teheti. határvonalán? Mitől olyan sorsszerű a köztük Evernek sem sikerül. kibontakozó szerelem? Tudd meg a titkukat! Örökké Könyvtárosok emlékezni fogsz rá. "Szellemeket látok. Mindenütt. - 10 -

10

VALENTIN NAPRA Szent Bálint

Bálint-napi babonák

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából.

A rendszerváltást követően érkezett Magyarországra a Bálint-napi ünneplés szokása, és vált Valentin-napként népszerűvé. Csörgő Zoltán hagyománykutató szerint emiatt nem is gondolnánk, hogy magyar népi hiedelmek kapcsolódnak február 14-éhez.

S

zent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) egy vagy több keresztény mártír volt az ókori Rómában. A szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziától szenvedők védőszentje. A római katolikus naptár szerint 1969-ig ünnepét február 14-én tartották, amikor kivették a külön napon ünnepelt szentek sorából. Ez a nap azonban ma is Bálint, illetve Valentin névnapja. (Lásd még: Bálint-nap) A 3. századból, II. Claudius császár (meghalt 270-ben) három Valentinus nevű keresztény mártír is ismert: egy papé Rómában, egy püspöké Interamnában (a mai Terni Róma közelében) és egy harmadik vértanúé Africa provinciában. A Valentinus név, amely az "erősnek lenni" jelentésű latin valens szóra utal, nagyon népszerű volt a késő antik korban. Így a szent személye, illetve születési helye és ideje sem pontosan ismert. A név nem szerepelt a 354-ben készült két mártírlistán. Annyi azonban biztos, hogy 496-ban I. Gelasius pápa elrendelte ünnepét, azok között „…akiknek nevét méltán tisztelik, de akinek cselekedeteit csak az Isten ismeri.” Bálint halálának idejét is különböző évekre teszik: 269-re, 270-re vagy 273-ra.

Adni a másiknak igaz szeretetet, adni a másiknak egy ölelő kezet, adni a másiknak egy érintést, melytől boldog lesz, adni a másiknak valamit, amitől jobb lesz, adni s ez a lényeg igaz szeretetet. (ismeretlen)

-2010. 10 -

A babonák legtöbbje fiatal lányoknak adott segítséget ahhoz, hogy találják, hódítsák és tartsák meg életük remélt párját. Például, ha a lányok a Bálint-nap előtti éjfélkor a temetőbe mentek, megláthatták leendő férjüket. Ha már megvolt a jelölt, olyan almát kellett fogyasztaniuk, aminek kilenc magja van. Amennyiben megették a gyümölcsöt, magvait pedig beleszórták a kiválasztott férfi zsebébe, a szerelem szinte biztosnak tűnt. „Amennyiben ezek a praktikák nem voltak sikeresek, fel kellett venni a hóból a kiszemelt férfiú lábnyomát, amit aztán el kellett ásni a küszöb alá, így az azt átlépő fiatalember még abban az évben biztosan megkérte a hajadon leányzó kezét. Persze azt már a lánynak kellett elérnie, hogy a legény átlépje azt a bizonyos küszöböt" - teszi hozzá Csörgő Zoltán. Vélhetően a Bálint-nap szerelmi hagyományai a néphitben római eredetűek, és a Lupercaliához kötődhetnek. Igaz, ezt az ősi pásztorünnepet nem február 14-én, hanem 15-én tartották, és termékenységi rítusok kapcsolódtak hozzá. Később ezt a napot Szent Valentin orvos és ókeresztény püspök gyógyításával és halálával hozták összefüggésbe, aki hitéért 269-ben vértanúhalált halt. Mindenesetre Gelasius pápa rendelte el 496-ban, hogy attól kezdve Szent Valentin napját február 14-én ünnepeljék.

február


- 11 -

1

FÖLDEÁK

11

ÖTLETMORZSÁK Kakaós krémes vendégváró Hozzávalók: 30 dkg liszt, 8 dkg cukor, 10 dkg margarin, 2 tojás, fél csomag sütőpor, 2 dkg kakaó. Piskótatésztához: 3 tojás, 3 evőkanál víz, 6 kanál cukor, 6 kanál liszt, sütőpor. Krémhez: 5 dl tej, 3 evőkanál liszt, 20 dkg vaj, 20 dkg cukor, 2 csomag vaníliás cukor. Csokoládémáz: 20 dkg cukor, 2 és fél evőkanál kakaó, 3 evőkanál tej, 10 dkg vaj. Elkészítés: a hozzávalókat kevés tejjel és 2 dkg kakaóval összegyúrjuk és két lapot készítünk belőle. Ezután vizes piskótát készítünk a fent leírt alapanyagokból.

Krém: 5 dl tejben 3 evőkanál lisztet megfőzünk, 20 dkg vajat 20 dkg cukorral, 2 csomag vaníliás cukorral kikeverünk és a kihűlt péphez keverjük. Az alsó lapot megkenjük a krém felével; erre jön a piskótalap, majd a krém másik fele és végül a másik kakaós lap. Tetejét csokimázzal vonjuk be. Csokoládémáz: 20 dkg cukrot két és fél evőkanál kakaót 3 evőkanál tejben felfőzzük, majd a tűzről levéve 10 dkg vajat keverünk bele. A tészta tetejére simítjuk. Nagyon ízletes és mutatós sütemény. Ferencziné

ULTI HÍREK A földeáki ultiklub 2010. március 13-án megrendezi a földeáki kupa hagyományos nevezési díjas baráti társasági ultiversenyét. Helyszín: földeáki Művelődési Ház Nevezés a helyszínen, a verseny kezdete 9 óra. A lebonyolítás a MARABU ultiverseny szabályai

szerint történik. Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! További információk: Tóth Sándor Mobil: 30/434-8214

Az 1 + 1 %-ról Tisztelt adózó földeáki lakosok! Idén is éljenek a lehetőséggel, hogy jövedelemadójuk egy része (1 + 1 %) maradjon Földeákon a helyi lakosok javára. A személyi jövedelemadó egy százalékának közcélú felhasználásáról rendelkező törvény szerint Földeákon ebben az évben a következő szervezetek lehetnek kedvezményezettek: Adószáma: 19082394-1-06 18460636-1-06 18460629-1-06 18459564-1-06 18454545-1-06 18452581-1-06 19983972-1-06 18454961-1-06

Földeák Községért Közalapítvány Földeáki Iskolásokért Közalapítvány Földeáki Óvodásokért Közalapítvány Földeáki Horgászegyesület Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Polgárőr Egylet Földeák Földeáki Torna Club Mobil Földeáki Fiatalok Egyesülete A másik 1 % kedvezményezettjei: Magyar Katolikus Egyház Magyarországi Református Egyház Keresztény Advent Közösség H. N. Adventista Egyház Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Hetednap Adventista „Reformmozgalom” Nemzetközi Misszióegyesület KIEMELT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT: Nemzeti Tehetség Program feladatai Parlagfű mentesítés feladatai

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetünket szeretnénk mindazoknak, akik drága szerettünk CSÁNYI IMRE temetésén megjelentek és sírjára virágot helyeztek.

Technikai szám: 0011 0066 0080 0248 0406 1452 1823 1153

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS kifejezni koszorút,

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, CSONKA ISTVÁN temetésén megjelentek, rá koszorúval, virággal emlékeztek. Gyászoló felesége

A gyászoló család

-2010. 11 -

február


12

- 12 -

1

FÖLDEÁK

Joó kárpitos üzlet ajánlata:

februári akciós ajánlata Goldberger sör dobozos 139.-/db 278.-/l Borsodi sör 1 l-es ü. 329.- + ü. 50.Családi tészta 1 kg (köret) 290.-/cs Cimbalak finom felvágott 729.-/kg Cimbalak bártfai gépsonka 1260.-/kg Cimbalak tolvaj turista 862.-/kg Cimbalak töltött húskenyér 994.-/kg Jacobs aroma kávé 1 kg-os 1520.-/db Gyorsfagyasztott csirkemáj 0,5 kg 295.-/cs 590.-/kg Vásárhelyi forrásvíz 1,5 l dús, enyhe, -mentes 85.-/db, 57.-/l Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni! CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. FÖLDEÁKON A TEMETŐI CSŐSZHÁZBAN Képviselőnk: STÁL GYULÁNÉ Teljeskörű temetésszolgáltatás! 62/294-574 06-30/548-7036

Halottszállítási ügyelet: 06-30/565-8384 Megnyílt a Rekviem Temetkezés földeáki lerakata. Teljes körű temetésszolgáltatás a Gagarin utcai Virágüzletnél. Ügyintéző: Szabóné Bánfi Erika 30/653-5860 Ügyeleti telefon: 20/925-8780 Virágüzlet Nyitva tartás: H-P 8-12; 14-17 Sz: 8-12 V: 830-1130 62/294-742; 30/653-5860 Vakcinázott napos és előnevelt csibe előjegyezhető. Kotárka tápbolt Vass István Tel: 295-145

-

Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok kaphatók. Modern és antik székek és asztalok nagy választékban találhatók. Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek.

Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 62/211-682 Földeák, Béke u. 15. sz. alatt jó állapotban lévő 1500-as Lada és egy magasítóval ellátott utánfutó eladó. Érd.: 62/295-343 Élelmiszer Vegyes bolt februári akciói Földeák, Vásárhelyi u. 51. Marha, disznó, szalámi belek kedvező áron pl.: sertés vékonybél 10 m-es 350 Ft/cs Pulyka darált hús 1 kg-os 399 Ft Kifli, zsemle 15 Ft/db Paraszt kenyér 1 kg 199 Ft Szeletelt reálos kenyér 199 Ft/kg 2 l Origó üdítők 85 Ft 43 Ft/l 0,5 kg Bravos kávé 499 Ft 998 Ft/kg Paloma kávé 250 g 399 Ft 1596 Ft/kg Bravos kávé 3 az 1-ben 25 Ft/db Reálos 0,5 kg tészták 99 Ft/cs 198 Ft/kg Reálos háztartási keksz 99 Ft/ 200 g 499Ft/kg Étolaj 1 l 299 Ft Barkács bolt ajánlata Földeák Vásárhelyi u. 51 sz. alatt február-március hónapra Vetőmagok, apró magok bő választékban Kertészkedéshez szerszámok, szerszámnyelek Kerékpáralkatrészek, ajándéktárgyak Háztartási eszközök, játékok Festékek, gipszek, glettanyagok, diszperzitek Vetőmag kukoricák már megrendelhetők Jöjjön el, győződjön meg bő árukészletünkről! 2.000.- Ft feletti vásárlásnál február-március hónapban 10 % kedvezményt adunk. Várjuk kedves vásárlóinkat! Sertéstartók, növénytermelők figyelmébe! Az Alföld 2005 – Start Kft. 2010 évben is folytatja sertésfelvásárlási és vetőmag-értékesítési tevékenységét. Kis- és nagysúlyú sertéseket, valamint tenyésztésbe fogott kocasertéseket a legmagasabb napi áron azonnali készpénzfizetéssel vásárolunk. Az Agromag Kft. által forgalmazott vetőmagok széles választékával állunk termelőink rendelkezésére. Keresse felvásárlónkat/értékesítőnket, Szűcs Sándort. Tel.: 20/515-7413; 30/478-7055 06-30/339-9981

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2010. február 26. A következő lapzárta: 2010. március 1. Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

-2010. 12 -

február

Vállalom idős vagy beteg ember ápolását, gondozását és házimunkát igény szerint. Tel: 06-70/262-25-62 Gázkészülékek javítása és garanciális beüzemelése Metán-Gáz 98’ Kft. Gera Róbert Földeák, Vásárhelyi u. 67. Tel: 06-30/624-22-27 2 db heverő, automata mosógép, benzines rokkantkocsi és 5 q árpa eladó. Tel:06-30/414-0581

50 Ak föld eladó. Érd: 06-70/931-21-19 Újra kaphatók különböző ízesítésű sajtok. Túró folyamatosan kapható. Érd: Lele Mihálynénál a Művelődési Házban Tel:: 06-30/349-72-19

FÖLDEÁK

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka Szerkesztőbizottság: Bugyi Pálné, Ferenczi Sándorné, Fodor Imre, Terjékné Borbíró Mária, Levélcím: 6922, Földeák, Községi Könyvtár E-mail: muvhaz@muvhazfoldeak.koznet.hu Nyomdai előkészítés: Vízhányóné Kurunczi Mária Nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1500 példányban Terjeszti a Magyar Posta

Földeák újság 2010.  
Földeák újság 2010.  

Földeák újság 2010. február

Advertisement