Page 1

Els colors del semàfor The COLOURS OF THE traffic light Carme Miquel i Anna Ferrís Il·lustracions de Paz Aguado


Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org ) si necessiteu fotocopiar, escanejar o fer còpies digitals d’algun fragment d’aquesta obra.

© del text: Carme Miquel i Anna Ferrís © de les il·lustracions: Paz Aguado © de l’edició: Edicions 96, SL Edita: Edicions 96, SL www.edicions96.com Apt. de correus 23 46670 la Pobla Llarga edicions96@edicions96.com Tel.: 962 461 104 / 692 221 004 Coordinació i assessorament lingüístic de “Bressol de Lletres bilingüe”: Anna Ferrís Disseny de la col·lecció “Bressol de Lletres”: Eugenio Simó Disseny i maquetació: Josep Olaso i Pau Àlvarez / Edicions 96 Revisió del text en anglés: Alessandra Bell DL: V-3561-2012 ISBN: 978-84-15802-01-3


A tu, que ja véns de camí


Jordiet va cap a casa amb el pare. Arriben a un semàfor. El semàfor està roig. –Esperem, Jordiet, que no podem passar.
Jordiet is going home with his daddy. They reach a traffic light. The light is red. -Let's wait, Jordiet, we can't cross just yet.
El semà for canvia a verd. –Ja podem passar?
The light turns green. -Can we cross now?
–Sí, ja podem passar.
-Yes, now we can cross.Els colors del semàfor / The colours of the traffic lights (Primeres pàgines)  

Jordiet camina per la ciutat amb son pare. Quan han de creuar un carrer ho fan per on hi ha pas amb semàfors. Els semàfors, a través dels...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you