Issuu on Google+

Els colors del semàfor The COLOURS OF THE traffic light Carme Miquel i Anna Ferrís Il·lustracions de Paz Aguado


Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot ser realitzada amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, www.cedro.org ) si necessiteu fotocopiar, escanejar o fer còpies digitals d’algun fragment d’aquesta obra.

© del text: Carme Miquel i Anna Ferrís © de les il·lustracions: Paz Aguado © de l’edició: Edicions 96, SL Edita: Edicions 96, SL www.edicions96.com Apt. de correus 23 46670 la Pobla Llarga edicions96@edicions96.com Tel.: 962 461 104 / 692 221 004 Coordinació i assessorament lingüístic de “Bressol de Lletres bilingüe”: Anna Ferrís Disseny de la col·lecció “Bressol de Lletres”: Eugenio Simó Disseny i maquetació: Josep Olaso i Pau Àlvarez / Edicions 96 Revisió del text en anglés: Alessandra Bell DL: V-3561-2012 ISBN: 978-84-15802-01-3


A tu, que ja véns de camí


Jordiet va cap a casa amb el pare. Arriben a un semàfor. El semàfor està roig. –Esperem, Jordiet, que no podem passar.
Jordiet is going home with his daddy. They reach a traffic light. The light is red. -Let's wait, Jordiet, we can't cross just yet.
El semàfor canvia a verd. –Ja podem passar?
The light turns green. -Can we cross now?
–Sí, ja podem passar.
-Yes, now we can cross.
Els colors del semàfor / The colours of the traffic lights (Primeres pàgines)