Page 1

2012


1 Hi podran concórrer tots els treballs poètics

inèdits que no hagen estat premiats en altres concursos o publicats anteriorment. 2 L’extensió màxima dels treballs ha d’estar al

voltant dels 200 versos, que poden constituir un o més poemes, o proses poètiques.

3 S’hi estableixen dos guardons, dotats amb

1.200 euros cadascun: un per al millor original presentat en valencià, i un altre per al millor presentat en castellà. A més a més, l’autora o autor guanyadors rebran 20 exemplars de la seua obra, que serà publicada, en el termini màxim d’un any, dintre de la col·lecció de plaquetes de poesia , d’Edicions 96, en exemplars individualitzats. 4 Amb aquesta dotació es consideren liquidats

els drets de la primera edició del poemari. Corre a càrrec de l’editorial la liquidació d’edicions posteriors d’acord amb el contracte d’autoria signat amb els guanyadors.

5 Els treballs s’han de presentar per quadruplicat,

enquadernats o cosits, mecanografiats a doble espai i per una sola cara. Hauran de presentar-se acompanyats d’un sobre tancat, a l’exterior del qual hi haurà el lema o títol del treball, la cita «CERTAMEN DE POESIA MARC GRANELL VILA D’ALMUSSAFES», i la modalitat (valencià o castellà) en què opta al premi; i a l’interior, el nom, els cognoms i l’adreça de l’autor/autora, així com el telèfon de contacte. 6 Constituiran el jurat: Marc Granell, Maria Josep

Escrivà (en representació d’Edicions 96) i José

Antonio Bueno Mateo (en representació del grup poètic Argila de l’Aire), designat des de l’Ajuntament d’Almussafes. Hi actuarà com a secretària Sònia Martí Alepuz, funcionària de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament. 7 Les obres podran presentar-se fins al 26 de

març de 2012 a la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes, c/ Llauradors, 42, 46440 Almussafes. S’hi admetran igualment aquelles obres que arriben a aquesta adreça amb data de certificació inclosa dins del termini establert. 8 Les obres no premiades podran ser retirades

personalment a partir del dia 2 de maig. No es faran devolucions per correu postal.Transcorregut un mes, les obres no retirades seran destruïdes.

9 La decisió del jurat es farà pública en l’Acte de

Lliurament de Premis que tindrà lloc el dia 27 d’abril, a les 22:30 hores, al Centre Cultural de l’Ajuntament d’Almussafes. 10 El Jurat podrà recomanar la publicació d’algu-

na de les obres presentades pel seu contingut o qualitat. 11 Qualsevol dubte que poguera generar-se sobre

aquestes bases serà resolt pel jurat del Certamen, el veredicte del qual serà inapel·lable.

12 El jurat podrà declarar deserta qualsevol de

les modalitats del premi, si es considera que les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient.

13 La participació en el Certamen suposa l’accep-

tació de les presents bases.


Podéis recibir más información en el Centre Cultural Vila d’Almussafes

2012 Organiza: Organiza:

Colabora:


1 Podrán concurrir, en cualquier modalidad, todos

los trabajos poéticos inéditos que no hayan sido premiados en otros concursos o publicados anteriormente.

2 La extensión máxima de los trabajos debe estar

alrededor de los 200 versos, que pueden constituir uno o más poemas, o prosas poéticas.

3 Se establecen dos premios, dotados con 1.200

Antonio Bueno Mateo (en representación del grupo poético Argila de l’Aire), designado desde el Ayuntamiento de Almussafes. Actuará como secretaria Sònia Martí Alepuz, funcionaria del área de Cultura del Ayuntamiento. 7 Las obras podrán presentarse hasta el 26 de

marzo de 2012 en la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes, c/ Llauradors 42, 46440 Almussafes. Se admitirán también aquellas obras que hayan sido enviadas por correo certificado dentro de este plazo a la dirección anteriormente indicada.

euros cada uno: uno para el mejor original presentado en valenciano, y otro para el mejor presentado en castellano. Además, la autora o autor ganadores recibirán 20 ejemplares de su obra, que será publicada, en el plazo máximo de un año, en la colección de cuadernos de poesía «Razef», de Edicions 96, en ejemplares individualizados.

8 Las obras no premiadas podrán ser retiradas per-

4 Con esta dotación se consideran liquidados los

9 La decisión del jurado se hará pública en el acto

derechos de la primera edición del poemario. Corre a cuenta de la editorial la liquidación de ediciones posteriores de acuerdo con el contrato de autoría firmado con los ganadores. 5 Los trabajos se presentarán por cuadruplicado,

encuadernados o cosidos, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. Tendrán que presentarse acompañados de un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el lema o título del trabajo, la cita “CERTAMEN DE POESIA MARC GRANELL - VILA D’ALMUSSAFES” y la modalidad (valenciano o castellano) a la que se presenta y, en el interior, el nombre, los apellidos y la dirección del autor o autora, así como el teléfono de contacto.

6 Constituirán el jurado: Marc Granell, Maria Josep

Escrivà (en representación de Edicions 96) y José

sonalmente a partir del día 2 de mayo. No se realizaran devoluciones por correo postal.Transcurrido un mes, las obras no retiradas serán destruidas. de entrega de premios que tendrá lugar el día 27 de abril, a las 22:30 horas, en el Centre Cultural del Ayuntamiento de Almussafes.

10 El jurado podrá recomendar la publicación de

alguna de las obras presentadas por su contenido o calidad.

11 Cualquier duda que pudiera generarse sobre las

presentes bases será resuelta por el Jurado del Certamen, cuyo veredicto será inapelable. 12 El jurado podrá declarar desierta cualquiera de

las modalidades del premio, si se considera que las obras presentadas no reúnen la calidad suficiente.

13 La participación en el Certamen supone la acep-

tación de estas bases.

Bases Marc Granell 2012  

Beses del certamen de poesia Marc Granell - Vila d'Almussafes 2012

Bases Marc Granell 2012  

Beses del certamen de poesia Marc Granell - Vila d'Almussafes 2012