Page 1

ALLMANNA VILLKOR pÖl' HYRES- OCH SERVICEAV'If\L Under hyrestiden tillhandaIiller LeverantÖren hyresobtektet i enlighet med vad som framgår av dessa allmiiiina vilkor.

konflikt. råvarubrist, lagbud. l1Ylltlighetsåtgiird, krigshändcIse eller annan liknande åtgärd, samt fel eller fÖrsening från underleverantÖr på grund av samma skäl utgÖr det

Hyresobjekt Hyrestagaren erhåller under avtalstiden riitt att nyttja angivna hyresobjekt enligt anvisnìng på Överenskommen uppsHHlnîngsplats. Hyrèsrätten gäller i fÖrsta hand de specìfìccrade objekten. men LeverantÖren äger efter eget fritt val ersätta ett liyrcsobjckt med ett motsvarande hyresobjekt

17. Tvist Tvist angående tolkning eller tìlWmpning av detta avtal dler därmed sammanhiingande rÜttsförhållanden skall avgÖras av skiljemiin enligt svensk lag, Oaktat ovanstående Üger LeverantÖren rätt att vid allmän domstol vHcka talan fÖl' betalning av hyrcsavgiften.

befrielse från skadeståndskyldighet och andra eventuella påWljdèL

1. Leveranser av vatten m m

LeverantÖren åtar sig att leverera vatten och tillbehÖr till hyresobjekten enligt Överenskommelse. Hyrestagaren fÖrbinder sig ('tt till hyresobjekten enbart använda av LeverantÖren levererat och/eller godkiint vatten, Levererat vatten och tillbehÖr debiteras enlígt LeverantÖrens vid tidpunkten fÖl' leveransen g~ì1ande prÎsiista, 2. Service

LeverantÖren äger rätt att utfÖra service på hyresobjekten på uppstiillningsplatsen under normal kontorstid. dvs vardagar 8JJO - 16-30, Servicen omfattar utvändig och invändig kontroll och rengÖring av serviceobjektet med desinficerande medeL

3. Serviceperiodicitet Service utfürs upp till tre (3) gånger per år och noteras på avsedd plats på hyresohjekt med namn och datum.

4. Funktionsgaranti LeverantÖren ansvarar för hyresobjektens funktion under hyrestiden fÖrutsatt att endast av LeverantÖren levererat och/eller i!odldint vatten används. Fel eller brist utgHrdas av LeverantÖren inom tre arbetsdagar ~från att felanmälan mottagits. LeverantÖren äger fritt välja att reparera eller ersätta hyresobjekten, Har hyresobjekten varit ur funktion i mer än tre dagar äger Hyrestagaren rÜtt till kompensation genom neds~Htning av hyresavgiften med belopp som motsvarar detta antal dagaL Kompensation utgår ej vid fef eller brist som beror på hyrestagarens handlande eller annan yttre pliverkan,

i\LLMANNA VILLKOR FÖR LEVERANS- OCH SERVICEAVTAL 1. Leveranser av vatten Jn m LeverantÖren åtar sig att leverera vatten och tillbehÖr til serviceobjekten enligt

5. Hvrestiden Hyr~stiden löper från och med angiven startdag och tìll och med den dag som intrHffar

efter den angivna hyrestidens slut Avtalet upphÖr efter skriftlig uppsägning senast tre månader fÖre hyrestidens utgång, Om uppsiigning inte skett senast tre månader före hyrestidens utgång f()rlängs avtalet med ny hyresperiod om 12 månader.

6. Hyresavgift Hyrcsavgiften erläggs förskottsvis fÖr angiven betalningsperiocL Hyrcsavgiften är under den angivna hyrestìden fast. FÖrlängs avtalet äger LeverantÖren därefter justera hyresavgiften tidigast tre månader efter att Hyrestagaren skriftligen informerats om justeringen.

Överenskommelse. ServIcetagaren fÖrbinder sig att till servÍLeobjekten enbart använda av LeverantÖren levererat och/eller godkänt vatten, Levererat vallen och tillbehÖr debitents separat enligt LeverantÖrens vi~l tidpunkten fÖr leveransen gUllande prislista.

2. Service LeverantÖren Hger rätt att utfÖra service P::l serviceobjekten på uppsÜH1ningsplatscii

under normal kontorstid. dvs vardagar 8J)0 - i 630, Servicen omfattar utvändig och invilndig kontrolloch rengÖring av scrviceobjektet med desinficerande medeL.

3, Serviceperiodicitet ServÍce utfÖrs upp till tre (3) giíngerper åroch noteras på avsedd plats påobjektct med namn

7. Depositionsavgift Hyrestagaren erlägger i samband med första hyresbetalningen ett depositionsbelopp om 1000 SEK per hyresobjekt som siikerhet fÖl' rätta fullgÖrandet av sina åligganden enligt detta avtaL Depositionsbcloppet återbetalas vid hyresavtalets upphÖrande,

8. Ändringar Hyrestagaren äger inte flytta hyresobjekten friui Överenskommen uppstüllningsplats utan att !(rst skriftligen underriitta LeverantÖren och ff dennes samtycke.

och datum,

4. Avtalstiden Avtalstiden löper från och med angiven standag och till och med den dag som inträffar

efter den angivna avtalstidens slut. Avtalet upphÖr efter skriftlig uppsägning senast tre månader fÖre avtalstidens utgång. Om uppsägning inte skett senast tre månader fÖre avtabtiùens utgång fÖrlängs avtalet med ny avtalsperiod om 1'2 månader.

5. Serviceavgilt Serviceavgítten erläggs fÖrskottsvis fÖr angiven betalningsperiod. Servîceavgítten är

9. Äganderätt I--lyresobjekten är LeverantÖrens egendom och Hyrestagaren fÖrvärvar inte någon anmm

under den angivna avta!stiden fast. Förlängs avtalet äger LeverantÖren därefter justera

rätt till hyresobjekten än vad som uttryckligen framgår av della avtaL

serviceavgiften tidigast tre månader efter att Servicetagaren skriftligen informerats om justeringen.

10. Faran mr hyresobjekten Hyrestagaren står från och med leveransdagen och under hela avtalstiden faran fÖr

6. Andringar

oberoende av vållande fÖr all fÖrlust aveller skada på hyresobjekten, Aven om hyresobjekt skadas, fÖrloras eller eljest blir obrukbart skall Hyrestagaren fullgÖra sina förplíktelser enligt avtalet om Leverantören väljer att reparera eller hyresobjekten och ansvarar

ersätta fÖrlorat eller skadat hyresobjekt eller del diirav, I annat fall upphÖr avtalet att gälla. varvid Hyrestagaren skall ersälla LeverantÖren med ett belopp motsvarande kÖp av nyttliyresobjekt enligt vid tidpunkten gällande prislista,

7. Leverantörens rätt til uppsägning LeverantÖren äger rätt att säga upp detta avtal om

a) ServIcetagaren bryter mot någon bestämmelse i detta avtal. FÖl' upprepad

sen betalning med minst en påminnelse skall d~Üvid anses utgÖra

tillriickliga skäl fÖr alt LeverantÖren omedelbart äger riitt att siiga upp avtalet

H. Skada orsakad av hyresobjekten LeverantÖren ansvarar fÖr skada orsakad av hyresobjekten 1',1 grund av fel i produkten,

men endast om Iiyresobjekteten blivit anviint enligt givna aiivisningae LeverantÖren Hger rätt att säga upp detta avtaloch

åteita hyresobjekten på Hyrcstagar-

ens bckostnad om a) Hyrestagaren hryter mot någoii bes!Ümmelse i detta avtaL FÖl' upprepad

sen betaliiing med minst en påiniiinelse skall därvid anses utgÖra tillriickliga

skäl fÖl' att Leverantören omedelbart äger rätt att säga upp avtalet. b) Hyrestagarcn inställer sina betalningar, fÖrsätts i konkurs, inleder ackords-

förhandlingar. träder i likvidatioii eller kan hefaras vara på obestånd, Om Leverantören säger upp avtalet enlígt denna punkt skall Hyrestagaren till LeverantÖren utge samtliga fÖrfallna hyresbelopp och andra fordringar enligt detta avtal jiimte riinta diirpå enligt punkt 15, Till täckande

b) Strvicetagarcn inställer sina betalningar, fÖrsätts i konkurs, inleder ackord,.flrhandli;;gar, träder i likvidation '~lIer kan befaras vara på obestllmL Om LeverantÖren säger upp avtalet enligt denna punkt skall Servicetagaren till LeverantÖren utge samtliga nirfallna servícebelopp och andra fordringar enligt detta

12. Leverantörens rätt til uppsägning

av ovanniimnda

ersättning äger LeverantÖren ta i anspråk den av Hyrestagaren enligt punkt 7 erlagda depositioneii,

13. Hyrestagarens rätt till uppsägning Hyrestagaren Hger rHtt att säga upp detta avtal om

Servicetagaren äger inte rätt att Hytta objektet från Överenskommen uppställningsplats utan att fÖrst skriftligen underriitta LeverantÖren och få dess samtycke,

avtal jämte riinta därpå enligt punkt Itl-

8. Servicetagarens rätt til uppsägning Servicetagaren iiger rätt att säga upp detta avtal

om LeverantÖren vid upprepade

tillfiillen inte lever upp till sina åtaganden enligt avtalet

9. Leverantiirens rättigheter Leverantören äger utan Servícetagaren fÖlt~gående medgivande Överlåta, pant~ätta, eller

på annat sätt fÖrfoga Över sina rättigheter enligt dclta avtal under förutsättning att förbehåii görs fiir Servìcctagarens rätt enligt avtalet.

io. Betalningsvilkor. dröjsmålsränta och indrivningskostnad('r Betalningsvillkor;j 20 dagar netto. om inte annat anges,Vid drÖjsmål med betalning av service eller annat belopp utgår drÖjsmålsränta enligt lag. Påminnelseavgift tas ut med 45 kr per faktura. Servícetagaren skall ersatta samtliga kostnader som L,everantörcn

LeverantÖren vid upprepade tillällen

åsamkas fÖr indrivning av förfallen service, annan fordran, eller annan åtgärd enligt

inte lever upp till sina åtaganden enligt avtalet

detta avtaL

L 4. Leverantörens rättigheter Leverantören äger utan Hyrestagaren fÖregående medgivande överlåta. pantsätta eller på annat sätt fÖrfoga Över sina riHtigheter enligt detta avtal under fÖrutsättning att

L 1. Äganderätt vid klip Vid kÖp av kylare Övergår äganderätten av kylaren till Servicetagaren fÖrst när kylaren

förbeh?11l gÖrs för Hyrestagarens r~itt enligt avtalet.

iiI' tillfullo betald,

is, Betalningsvilkor. dröjsmålsränta och indrivningskostnader

12. Force majeur Om Leverantören fÖrhindras att fullgöra sina fttaganden enligt detta avtal på grund av

Betalningsvillkor är 20 dagar netto. om inte annat anges. Viò dröjsmål med betalning

omständighet som han inte kunnat råda Över sÙsom blixtnedslag, eldsvåda, ,irbctskon-

av hyra eller annat belopp utgiír drÖjsmålsränta enligt lag, Påminnelseavgift tas ut med

flikt. råvarubrist. lagbud. rnyndighetsåtgärd. krigshändelse eller annan liknande åtgärd. samt fel eller fÖrsening från underleverantör på grund av samma skülutgör det befrielse

45 kr per faktura, Hyrestagaren skall ersätta samtliga kostnader som LeverantÖren åsamkas !(r indrivning av fÖrfallen hyra eller annan fordran. återtagande av hyresobjekt ellcr annan åtgärd enligt dctta avtaL

16. Force iiajeur Om LeverantÖren förhíndras aH fullgÖra sina tttaganden enligt detta avtal på grund

av omstttndighet som han inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, eldsvåda, arbets-

från skadeståndskyldighet och andra eventuella påföljder-

13. Tvist Tvist angttende tolkning eller tillämpning av detta avtal eller dii111ed sammaiili~ingande rHItsfÖrhållanden skall avgÖras av skiljemän enligt svensk lag. Oaktat ovanstående ~igtr LeverantÖren rätt att vid allmän domstol väcka talan -rör betalning av serviceavgiften.


L1i

http://www.edensprings.se/form/form/pdf/se/accept_business  

http://www.edensprings.se/form/form/pdf/se/accept_business.pdf

http://www.edensprings.se/form/form/pdf/se/accept_business  

http://www.edensprings.se/form/form/pdf/se/accept_business.pdf

Advertisement