Page 1

-

GENERELLE VILKÅR FOR LEIE AV VANNKJØLER MED SERVICE OG VANNLEVERING

GENERELLE VILKÅR FOR LEVERINGS- OG SERVICEAVTALE

EDEN SPRINGS (NORWAY) AS er benevnt som utleier.

EDEN SPRINGS (NORWAY) AS er benevnt som leverandør.

1. Levering av vann Utleier forplikter seg til å levere vann i henhold til denne avtalens leveringsintervaller. Kunden forplikter seg til å kun bruke vann anvist fra utleier. 2. Minimumsvolum Kunden forplikter seg til å motta minimum det antall vannbeholdere som er spesifisert på kontraktens forside. 3. Service Service omfatter utvendig og innvendig kontroll og rengjøring av vannkjøler(ne) med desinfiserende midler, samt bytte av filter, pakninger og kraner ved behov. 4. Funksjonsgaranti Utleier garanter kun leieobjektets funksjon. Om det oppstår feil på eller skade på leieobjektets funksjoner som ikke er forårsaket av leietakers handlinger eller andre ytre omstendigheter, skal utleier innen 3 dager erstatte eller reparere leieobjektet. Leietaker har ikke rett til leiekompensasjon i den tiden leieobjektet ikke har vært funksjonsdyktig. Er leieobjektet ute av funksjon i mer enn 3 dager, har leietaker rett til leiekompensasjon.

10. Risiko for leieobjektet, skade eller tap Leietaker bærer fra og med leveringsdato risikoen for leieobjektet, og er ansvarlig for skade eller tap, uavhengig om det er ufrivillig eller ikke. Hvis leieobjektet kommer til skade, forsvinner eller blir ubrukelig i løpet av avtalens gyldighetstid, skal leietaker straks informere utleier om dette. Utleier er ikke pliktig til å bytte ut, reparere, eller på annen måte istandsette forsvunnet eller skadet leieobjekt. Når utleier anser leieobjektet tapt eller umulig å reparere opphører denne leiekontrakten, kunden skal da betale til utleier et beløp som tilsvarer kjøp av nytt leieobjekt etter til enhver tid gjeldende satser.

1. Levering av vann Leverandøren forplikter seg til å levere vann i henhold til denne avtalens leveringsintervaller. Kunden forplikter seg til å bruke vann anvist fra leverandøren.

11. Skade forårsaket av leieobjektet Ved skade forårsaket av leieobjekter hviler ansvaret på utleier. Ved skade oppstått på grunn av feilaktig håndtering av leieobjektet hviler ansvaret på leietaker.

4. Servicefrekvens Service gjennomføres etter avtale og noteres på vannkjølerens servicekort. I ekstreme miljøer kan det være nødvendig å rengjøre oftere, dette inngår ikke i serviceavtalen, men belastes separat.

12. Selskapets rett til heving av leie og skadeserstatning Utleier har rett til å si opp avtalen og ta tilbake leieobjektet på leietakers bekostning hvis: a). Leietaker bryter noen av bestemmelsene i denne avtalen. Gjentatt sen betaling etter minst en purring utgjør tilstrekkelig grunn til at utleier har rett til umiddelbart å heve avtalen. b). Leietaker slutter å betale, blir insolvent, 5. Leietiden Leietiden løper fra og med utleiedatoen og til innleder gjeldsforhandlinger eller blir slått konkurs. og med på foranstående side angitte Hvis utleier hever denne avtale skal leietaker i utløpsdato. Ønsker ikke kunden å forlenge tillegg til å betale alle forfalte leiebeløp og andre avtalen utover avtalt utløpssdato, må utleier fordringer utleier har i henhold til avtalen, også varsles skriftlig om dette senest tre (3) betale leieavgift og avtalt minimumsvolum av måneder før denne dato. I motsatt fall forlenges avtalen med suksessive perioder på vann i gjenstående avtaleperiode. For å dekke inn nevnte erstatning har utleier rett til å ett (1) år, med samme varslingsplikt for beholde depositum som er innbetalt i følge kunden. punkt 7. 6. Leieavgift Leieavgiften betales etter faktura med 13. Leietakers rett til heving av avtalen foranstående sides angitte beløp, Leietaker har rett til å heve avtalen hvis utleier forskuddsvis for angitte periode. Ved ved gjentatte tilfeller ikke oppfyller sine avtaleforlengelse vil automatisk leieavgiften forpliktelser. bli belastet i henhold til gjeldende satser. 14. Utleiers rettigheter 7. Depositum Utleier har, uten på forhånd å ha innhentet Leietaker betaler i forbindelse med første leietakers samtykke, rett til å pantsette eller på innbetaling et depositum på NOK 1000,- per annen måte disponere utleiers rettigheter under leieobjekt som sikkerhet for oppfyllelse av forutsetning av at leietakers rettigheter blir sine forpliktelser i avtalen. Depositum ivaretatt. tilbakebetales ved leieavtalens opphør. 15. Betalingsvilkår, forsinkelse og 8. Prisendringer inndrivelseskostnader Prisene på produktene og leiepris på kjøler Betalingsfrist er 15 dager fra fakturadato, hvis kan endres som følge av økte kostnader i ikke annet er avtalt. Hvis kunden ikke betaler henhold til konsumprisindeks. Prisen følger leie eller annet skyldig beløp ved forfall, skal det den til enhver tid gjeldende prisliste. Evt. beregnes, til enhver tid gjeldende forsinkelsesprisendring/ regulering vil skje ved årsskifte. rente, per måned. Leietaker skal dessuten Priser kan endres med 1 måneds varsel eller erstatte ovenfor utleier samtlige kostnader ved med øyeblikkelig virkning ved inndrivelse av forfalt leie, eller andre fordringer, avgiftsendringer. avhenting av leieobjektet eller andre tiltak. 9. Eiendomsrett Leieobjektet er utleiers eiendom. Leietaker har ikke annen rett til leieobjektet enn det som er angitt i denne avtalen.

2. Minimumsvolum Kunden forplikter seg til å motta minimum det antall vannbeholdere som er spesifisert på kontraktens forside. 3. Service Service omfatter utvendig og innvendig rengjøring og vedlikehold av vannkjøler(ne) med desinfiserende midler. I tillegg kommer det eventuelle andre kostnader for bytte av deler som ikke dekkes av vannkjølerens garanti, dette belastes separat.

5. Servicetiden Servicetiden løper fra og med første servicedato og til og med på foranstående side angitte utløpsdato. Ønsker ikke kunden å forlenge avtalen ut over avtalt utløpsdato, må leverandøren varsles skriftlig om dette senest tre (3) måneder før denne dato. I motsatt fall forlenges avtalen med suksessive perioder på ett (1) år, med samme forpliktelse for kunden. 6. Serviceavgift Serviceavgiften betales etter faktura med forestående sides angitte beløp, forskuddsvis for angitte periode. Ved avtale forlengelse vil automatisk serviceavgiften bli i henhold til gjeldende satser. 7. Prisendringer Prisene på produktene kan endres som følge av økte kostnader i henhold til konsum-prisindeks. Prisen følger den til enhver tid gjeldende prisliste. Evt. prisendring/regulering vil skje ved årsskifte. Prisene kan endres med 1 måneds varsel eller med øyeblikkelig virkning ved avgiftsendringer. 8. Kundens rett til å heve avtalen Kunden har rett til å heve denne avtalen hvis leverandøren ved gjentatte tilfeller ikke oppfyller sine forpliktelser i følge denne avtale. 9. Betalingsvilkår, forsinkelsesrente og inndrivningskostnader Betalingsfrist er 15 dager fra fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Hvis kunden ikke betaler leie eller annet skyldig beløp ved forfall, skal det beregnes, til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, per måned. Leietaker skal dessuten erstatte ovenfor utleier samtlige kostnader ved inndrivelse av forfalt leie, eller andre fordringer, avhenting av leieobjektet eller andre tiltak. 10. Brudd på avtale Hvis kunden ikke oppfyller avtalen vil kunden bli fakturert med serviceomkostning og minimums-volumet av vann for resten av avtalens gyldighetstid.

http://www.edensprings.no/form/form/pdf/no/accept_business  

http://www.edensprings.no/form/form/pdf/no/accept_business.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you