Page 1

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN SADJARJEV LENDAVA LENDVAI SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSTERMELŐK EGYESÜLETE

V A B I L O Na podlagi 12. člena statuta društva in sklepa Upravnega odbora sklicujem občni zbor DVS Lendava, ki bo v petek 07. Februarja 2013 ob 18,00 uri v prostorih Ribiškega doma v Lendavi z naslednjim predlogom DNEVNEGA REDA: 1. Pozdravni nagovor predsednika in otvoritev zbora; 2. Izvolitev organov občnega zbora • Delovno predsedstvo:predsednik in dva člana • Zapisnikar • Dva overovatelja zapisnika • Verifikacijska komisija 3. Poročila in razprava po poročilih ter njih potrditev • Poročilo predsednika o delu društva • Finančno poročilo • Poročilo nadzornega odbora • Poročilo disciplinske komisije • Razprava ter potrditev poročil 4. Predlog obravnava in sprejem programa dela ter finančni načrt za leto 2013 5. Razno Hkrati naprošamo vse člane društva, da prinesejo s seboj dve steklenici svojega vina, ki ga bomo po večerji skupaj poskusili. S seboj prinesite tudi članske izkaznice, da lahko vpišemo podatke o plačani članarini , ki jo lahko poravnate na zboru. Kdor ne bo članarine poravnal na zboru, lahko to stori SAMO V PISARNI DRUŠTVA GLAVNA ULICA 73 PRI Ga.GÖMBÖŠ.

Lendava,dne29.01.2013

Predsednik DVS Marija FEHER l.r.

Vabilo na občni zbor DVS  
Vabilo na občni zbor DVS  

Vabilo na občni zbor DVS Lendava 2013

Advertisement