Page 1

ZA O W

WINTER

WO ZA

AARON’S COATS

We have a new store in PMB

Fur Coats R250 HAWKERS WELCOME, BUY BALES UPTOWN

N OW UPT 154 CHURCH STREET – NEXT DOOR TO RUSSELLS N TOW WN

DO

513 CHURCH STREET – NEXT DOOR TO ARCADE RADIO & TV FOR INFO CALL: 033 394 5140

Lisungulwe Ngo 2008 • 44 899 Wamakhopi Masonto Onke • 9 Meyi 2014 • Ushicilelo Lwe 299

mahHala•free

ukhetho luka-2014

lugcine lufikile olungaliyo LIKE US

E&OE

ser vice with a smile

OPEN ON THE FIRST & LAST SUNDAY OF EVERY MONTH

2 Bridge Road, Shop 15 Bridge Centre, Prestbury • Tel: 033 344 1786 Box of 30

R 195

25lt Heat-A-Container

Hand Painted Bowl 8”

Box of 36

Diamond Oven + Hotplate

R 299

R 399

FREE 9lt Bucket

30 Hiball Tumblers in Blue Crate

R 100

R 180

Double Track Curtain Rails

From 1mt - 2.5mt

*2 Per Customer

All prices include VAT • We accept Visa & Mastercard No Cheques accepted withour prior arrangement •Ample Parking

R 1590 p/m

Valid from 08 - 10 May 2014

Hand Painted Dinner Plate

UDkt. May Mashego Mkhize akasalanga kulabo akade bevota enkulisa iThandokuhle eWillowfontein izolo njengengxenye yabaningi abvote okhethweni lukazwelonke. Akubanga nazigigaba ezithikameze ezibikiwe eMgungundlovu namaphethelo. Mayelana nokhetho funda ikhasi 2 no 3.


2

Izindaba

Eyethu ADVERTISING

Maximise your profits and Increase your exposure! Advertise in Edendale Eyethu, Call one of our friendly consultants to structure a deal to suit you!

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

Iphephandaba le-Edendale Eyethu izolo njengoba kade kuwusuku lokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe livakashele indawo yaseSnathing, labuza ukuthi izakhamizi zakhona zikuthokozelele yini ukuba yingxenye yokhetho lwakulonyaka, ziphendule kanje: Izithombe nodaba uSlondile Nene.

Sifiso Ngubane 033 394 0044

Henry Makhathini 033 394 0044

Dennis Radebe “Akuve kungijabulisile ukuphinde ngivote nakulonyaka, futhi ngavotela nenhlangano engiyithandayo newusizo kumina. Ongavotanga wenze elikhulu iphutha, wabukela phansi nelungelo lakhe elibaluleke kakhulu. Kwafa abantu befuna lelilungelo.”

Jabulani Ngidi “Ukuvota kwami ukutshengisa ukuthi ngiyisakhamuzi esilikhathalele ikusasa lezwe. Ngivote ngoba ngifuna ukubona iNingizimu-Afrika inenqubekela-phambili futhi iphumelele. Kuyasiza ukuvota futhi kubalulekile. Ngaqala ukuvota ngonyaka ka-1994, nengisazimisele ngokuqhubeka nako.”

Sipho Ndlovu “Ngizwa sengathi kusuke umthwalo omkhulu emahlombe ami emva kokuvota. Kubalulekile ukuba sivote njengoba kwafa inqwaba yabantu ukuba thina sibe namalungelo, sigcine sesikwazi nokuzikhethela abaholi. Kumele siqhubeke sivote nje, lelizwe ngelethu.”

Gladys Zulu “Ngijabule kabi emva kokuba nami njengesakhamuzi sakuleli ngithole ithuba lokusebenzisa ilungelo lami lokuvota. Abantu kumele bazi ukuthi ukuvota kubalulekile futhi kumele kube yibo abazikhethela bona abaholi bezwe. Abangavoti basithwe yisithupha nje, belibele begxeka uhulumeni ngokuthi akabenzeli lutho, sukuma uzithuthukise nawe uma ufuna inqubekela-phambili.”

Nkululeko Ngcobo “Ngizizwa ngijabulile emva kokuvota okokuqala ngqa empilweni yami. Ngivotele amathuba nokuba uhulumeni aqhubeke nokusinika izidingo zethu njengezwe. Njengoba kusekuningi esisakufisa njengabantu emiphakathini yethu, kumele sivote, siphinde siphakamise izimfuno zethu.”

Sthembiso Nqayi 082 065 6863

Romano Boucher 079 161 1922 Certified

44 899 copies delivered weekly, October - December 2013 Certified and Audited

IZINOMBOLO ZOSIZO OLUPHUTHUMAYO

SAPS: 10111 TRAFFIC: 033 392 2900 FIRE: 033 392 3725 WATER: 033 392 5200 POWER: 033 392 5000 WASTE: 033 392 5359 COUNCILLORS LOUNGE: 033 392 2572 Ingosi Yomhleli Write To The Editor; Send Your Letters To news@capitalmedia.co.za drop off at 7 Stranack Street, Pietermaritzburg, 3201 or Fax to 033 394 0046. Physical Address 7 Stranack Street Pietermaritzburg 3201 P.O Box 965 Luxmi, 3207 Editorial news@capitalmedia.co.za Tel: 033 394 0043 Fax: 033 394 0046 General Info info@capitalmedia.co.za Advertising: sifiso@capitalmedia.co.za Tel: 033 394 0044 Fax: 033 394 0046 Website: www.eyethunews.co.za Publisher: 7 Stranack Street Pietermaritzburg 3201

UNobhala kaKhongolose KwaZulu-Natali uMnuz. Sihle Zikalala ovote ngoLwesibili.

Busisiwe Mdunge “Ngisebenzise ilungelo lami, ngavota. Ngiyajabula njengoba ngiphinde ngathola elinye ithuba lokuphinde ngikhethe umholi engifisa ukuba asiphathe. Ukuvota kuhle, kubalulekile, futhi akusiyo impoqo, nokwenza kube kumuntu ngamunye ukwenza isinqumo sokuthi uyavota yini noma cha.”

Ida Ndwandwe “Ngijabule, ngivotele nomuntu engimuthembile nengimthandayo. Asivoti nje mahhala kodwa sivotela intuthuko, sifuna uhulumeni asibhekelele, azi ukuthi nathi kulendawo sisafuna izidingo ezifana nemixhaso nemigwaqo. Kumele ivoti lethu lisisebenzele.”

Doris Ngcobo “Ngivotile ngavotela iqembu eselisihole iminyaka nokungenxa yalo ngibona ushintsho nenqubekela phambili. Yize noma uKhongolose esewenzile umsebenzi omningi, kusakuningi okusamele ukubheke, sifuna ukubona lendawo ithuthuka njengezinye esezingcono.”

Sthombe Kunene “Ngivotile futhi ngiyaziqhenya ngesinqumo sami njengoba kumele njengesakhamuzi ngikhethe mina ukuthi kumele ngiphathwe ubani, noma yiliphi iqembu okumele libuse njengohulumeni wethu. Imisebenzi kahulumeni ibonakele, ikakhulukazi ngokukhipha imali yempesheni neyesondlo sezingane.”

Themba Bruce “Ngikujabulele kakhulu ukuthi ngivote, ngivuke ekuseni ngoba ngifuna ukuba sohleni lokuqala lwalabo abavotayo. Kimina kuyinto ebaluleke kakhulu ukuba ngivote ngoba kusho ukuthi ngikwazi ukuba nezwi ngokufanele kwenziwe endaweni yakithi. Njengoba ngivota ngiyazi ukuthi kuyilungelo lami okumele ngihlale ngilisebenzisa.”

Israel Mkhize “Ekhaya kuseduze kabi nalesikhungo sokuvota, ngenxa yothando lokuvota kanye nothando lukahulumeni wethu ngivuke ekuseni ukuze ngizovotela uhulumeni othandwa imina. Ngenxa yokubona umphumela nomehluko empilweni yami nasendaweni engihlala kuyona akukho ukungabaza ngesidingo sokuthi ngivote uma ithuba livela.”

Ntombizini Langa “Ngiye kovota ngoba ngisibona isidingo sokuba ngivote futhi kubalulekile. Ngisakholelwa eqenjini elibusayo futhi ngiyazi ukuthi kusekuningi elizokwenza. Okuhle nje futhi ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuvotela nanoma iyiphi inhlangano ngaphandle kokugxekwa, nokumele kube yinto eqhubeka nokuba yenzeke, asifune dlame oluhlobene nezombusazwe.”

Landela izindaba ezithinta ukhetho ku-website yethu w w w. ey e t h u n ew s . c o . z a


Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

Abaholi bavotele ngasemakubo

UMgcinimafa-jikelele weqembu le-ANC uDkt Zweli Mkhize useveze ukuzethemba ngeqembu lakhe nathe lizokwenza kahle okhethweni. UMkhize uthi leliqembu lithole ukwesekwa kakhulu nokunguphawu lokuthi imiphumela yokhetho izoba mihle. Ukusho lokhu emva kokuvotela ngasekhaya lakhe eWillowfontein, ngaphandle kwaseMgungundlovu, ngoLwesithathu ekuseni. Uthi njengeqembu balindele ukwenza kahle okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe. “Ngizokhuluma ngeqembu le-ANC njengoba kuyilona qembu esengibe yingxenye yalo. Ngibona lizokwenza kahle,” kusho uMkhize. Ubephelezelwe ngabalandeli beqembu elibusayo, beya naye eThandokuhle, osekuyisikhungo sokhetho esisetshenziswe naseminyakeni edlule

njengendawo yokuvotela. UMkhize uthi yize noma kubekhona udlame kwezinye izingxenye zesifundazwe, akukho okungaphazamisa ukhetho. “Sesidlulile ezikhathini ezinzima, abantu sebekhululekile ukwenza izinqumo mayelana namaqembu abawesekayo,” kusho uMkhize. Ngesikhathi ebuzwa ukuthi kungani ekhethe ukuvotela kulendawo emva kokuthuthela eGoli, uMkhize uthe iWillowfontein iyohlale iseduze nenhliziyo yakhe. “Ngikhulele kulendawo, iphethwe ngabalimi abathathu, ngesikhathi ngisekudingisweni iqhubekile nokuba yikhaya lami, yingakho ngiqhubeka nokuxhumana nayo nabantu bayo,” kubeka uMkhize. Abavoti baseWillowfontein bafike izintathakusa ukulindela ukuvota, abanye babalula ukuthi bafike ezikhungweni zokuvota kusasele amahora amabili kuqalwe uhlelo lokuvota, ngehora

lesikhombisa. Umholi weDemocratic Alliance uMnuz Sizwe Mchunu yena ovote eMehlokazulu High School uthe kumjabulisile ukubona abantu bephuma ngobuningi babo beyovota. “Njengoba sigubha iminyaka engu-20 yenkululeko, kungijabulisile ukubona ukuthi abantu basakubona kubalulekile ukuba baphume bayovota, lokhu kubeka ngokusobala ukuthi inkululeko yabo isho okuthile.” Uthe unethemba lokuthi iqembu le-DA lizokhula ngokwedlulele kulesifundazwe emva kokhetho. Ube esenxenxa abantu baKwaZulu-Natali ukuba baphume ngobuningi bayovota. “Umyalezo wethu ucacile, sonke kade silubheke ngabomvu lolusuku, sinxenxa abantu baseNingizimu Afrika ukuba bathathe isikhathi sabo bahambe bayovota ngoba ivoti labo lingenza umehluko,” kusho uMchunu.

Kwesokunxele Umholi weDemocratic Allince uMnuz. Sizwe Mchunu ovote esikoleni iMehlokazulu eMbali kanye noMgcinimafa we-African National Congress uDkt. Zweli Mkhize ovote eWillowfotein izolo (ngoLwesithathu).

IMEYA IBEKE UPHAWU EMBALI Sheikh Fahd

Igama lami nginguZanele Khumalo ohlala eMpangeni. Sengihlupheke impilo yami yonke, ngisebenza enkampanini elapha eMpangeni. Sengisebenze iminyaka engaphezu kwengu-20 kodwa imali ivele iphelele ezandleni, ngingazi nokuthi ngiyenzeni. Ngike ngazama nokuqala ibhizinisi lokudayisa kodwa konke kwavele kwashabalala, bese ngicabanga nokuduka nezwe ngenxa yezinkinga ebezingikhungethe. Ngibonga wena Thabile mngani wami owangiyalela kumthandazi uSheikh Fahdi owangithandazela wangisiza, okumanje senginyuselwe isikhundla emsebenzini, sengikwaze nokuthenga imoto, imoya emibi ayisekho. Ukusizakala nawe ungaxhumana

noFadhi ku:073 9806 568.

Imeya kamasipala uMsunduzi uMnuz. Chris Ndlela ovotele esikoleni iFunulwazi eMbali, okade elokhu egqugquzela abantu ngesidingo sokuvotela uhulumeni othandwa yibo.

MAMA BARBARA

UZAMILE WEHLULEKA!!! NGINOMUTHI OTHI THI!! Ungadlali izinyanga mbumbulu. Phatha inkanyiso uqedele uma usuphumelele. Buyisa isithandwa, umkhulisa induku, ima kuze kuse. Isigubhu, isibunge. Yeka utshwala nogwayi, owenhlanhla, amagundane. Intando ezwe wean, isichitho 2 days, silapha iAids, khiya intombi noma indoda, isisu esingapheli cupha imoto, cupha umuzi, Wina ICasino, Amahhashi, umhluma, izinduna, izintwala, iring, owebhizinisi, sandawana, siqeda amanzi kwabesifazane, owecala, siyahlola ngabalozi efonini, isigubhu sokuhlola, isivimbo. Woza uzozibonela. Imithi yami isebenza 24hrs guarantee. Sivulile ngamaSonto, bekisa isikhathi. FONELA KU: 083 551 8444 PMB and DURBAN

3


4

Izindaba

Kusuke izibhelu kwaJika Joe

_______________________ Sicebi Mbanjwa

Bavuke umbhejazane abahlali basemjondolo yakwaJika Joe kulandela ukuthi amaphoyisa akwamasipala waseMsunduzi ecishe ugesi wezinyoka kulendawo.Labahlali bavale umgwaqo uMasukwana ngamathayi avuthayo kwama nse yonke into befuna ukukhuluma neziphathimandla zomkhandlu ngoMsombuluko.Lezizindlu zesikhashana abahlala kuzona ezomkhandlu waseMsunduzi njengoba besohlwini labalindele izindlu zomxhaso. Ilunga lekomidi yomphakathi uMnuz. Bheki Dladla uthe

sibathukuthelise kabi isenzo somkhandlu njengoba bebacimela ugesi ngosuku olwandulela olokuvota. “Umkhandlu kufanele ngabe wenza izinto ngokucophelela njengoba kuyisikhathi sokhetho.Kuyacaca ukuthi lokhu bakwenziswa ukuthi abawadingi amavoti ethu.Kungani besicimela ugesi sekubanda nakangaka,” kusho uDladla. Uqhube wathi basola ukuthi lena indlela yomkhandlu yokubagweba njengoba abahlala bakwaJika Joe abangaphezulu kuka -200 ejoyine ubulunga beNkatha Freedom Party ngenyanga edlule besola lomkhandlu oholwa uKhongolose ukuthi kawunazo izinhlelo

Dr X.F.A. Gumede • B.Sc.MB.CHB.(NATAL) • Dip.HIV MAN.(SA)(CMSA) PR No.: 0461989

24 Jabu Ndlovu Pietermaritzburg 3201 033 345 7320 072 598 9064 fundi@tiscali.co.za

zokubahlinzeka ngezidingo zabo njengomphakathi. UNksz. Nelisiwe Ndlela, ,ongomunye wabahlali abahlukumezekile ngokucishelwa ugesi uthe usehlale kulendawo kusukela ngonyaka ka-2009 kanti yena uthi ubewukhokhela ugesi wakhe. “Ngikhokha u-R 300 njalo ngenyanga kanti ingxenye yomholo wami uphelela ezikweletini ngingakakubali ukudla.Nginezingane ezintathu okumele ngizibheke.Abaphathi bomkhandlu abanabo ubuntu. Akuzoba khona ukuthula kulengxenye yedolobha uma bengasixhumeli ugesi wethu lingakashoni sizoshisa zonke izigxobo zikagesi kulendawo,” kusho uNdlela. Okhulumela umkhandlu uMadeleine Jackson-Platjies uzichithile izinsolo zalabantu wathi ukucinywa kwagesi wezinyoka uhlelo oluqale endaweni yaseZinketheni kanye naseNhlalakahle futhi akuyona indlela umkhandlu ozibuyisela ngayo emphakathini wakaJika Joe.

Single Vision Day/Night Package package includes:

• Tinted Glass Lenses • Frame • Eye test Photochromic Night/Day

all

for for only only

R 399 • Bifocal and Varifocal packages available at unbelieveable prices • Upgrade to top brands for only R800 • We accept most medical aids Please note: Picture for advertising purposes only, might not reflect the actual item on promotion.

Exclusive to Moffat Optical 32 Church St. 033 342 6333 Terms & Conditions apply. Errors & Omissions Expected. Unless we state a specific limitation, we will attempt to have sufficient advertised stock available. If we run out of stock, we will attempt to obtain stock or we will offer you reasonable alternatives. We take care to ensure that all advertisements are correct. If a mistake occurs in the advertisement, we will display a notice in store with the correct details. Prices include VAT at 14% · One promotion per persion · 60yrs and older qualify for pensioner packages · Expires 30 June 2014

Edcon Group cards accepted

Edendale Eyethu EE 99Meyi Meyi2014 2014

Kuthathe ukungenela kwamaphoyisa kanye nabezokucisha umlilo ngesikhathi kusuka izibhelu emijondolo yakwaJika Joe ngoLwesibili kulelisonto. Abahlali bavuke umbhejazane bathikameza ukuhamba kwezimoto ngesikhathi beshisa amathayi emgwaqweni uMasukwana.


Izindaba

EE 9 Meyi 2014

5

hamba ngalamandla onawo, “SEKUSILE”

uLee-M Msomi wezinkulumo ezakhayo, nongumnikazI we -Lean On Me Power House ukhuthaza osomabhizinisi, ulusha nabesifazane. kubafundi baleliphephandaba ngidlulisa okukhulu ukubonga ngokungeseka kwenu nokudlulisela umbiko nitshele nabanye ngomsebenzi wase Lean On Me Power House. kulelikhaya, sidayisa sifake amatshe, sibuye sidlale umshwalense wokudlalela itshe usaphila. ngibonge ukungethemba kwenu mphakathi, namuhla ngicela ukutshala loluhlamvu ezinhliziyweni zenu ngamunye ngamunye. “Sekusile”. isisho sabadala sithi kubamnyama kakhulu uma sekuzosa, noma bathi sekubomvu ezansi. Uma uqala ibhizinisi ubobazisa abantu abathe kuwe, kuyayeka phambili, ngoba abaningi bathi soke sibone, ubengubani yena, ucabanga ukuthi kuyadlalwa la, vele indlela eya kaNompumelelo idlula, kaNokuhlupheka, noKuhletshwa kodwa iqiniso ukuthi kuyayeka phambili. Namuhla ngizothi kuwena, uLOM LIFESTYLE MEMORIAL TOMBSTONES, uqale zingu 6 Meyi 2013, emva kokubeka phansi izintambo njengomphathiswa kwenye yezinkampani zingu 15 Ephreli kuwo lonyaka ka-2013. Sivulile kwangena umama mumbe wathi hhawu nenza amatshe?? waqhubeka wathi oh kodwa masenizofaka itshe ubusuku sekuwe nenkomo!!!!. abasebenzi bami bazama ukuveza ukuthi hhayi thina, bephatheke kabi kepha kimi ukungena kwalawo mazwi kwaba ukungena kukakhiye uzokhulisa lenkampani. ngafunga ngathi angisoze ngakha indlu yomnumzane ngobusuku sekuwe nenkomo, angizose ngashiya amaphepha kasemende endaweni engithi ngizoyihlanza, imibhalo ephambene, angisayiphathi eyokufaka itshe ethuneni okungelona, ngoba ngizosebenza ngesineke nangokuqaphela. lezizifungo zalandelwa umndeni wokuqala wase Riverside-upper Mzimkhulu ka Ngwara esahamba siyofaka itshe sashiya abantu bemile bekhala ngenhlanzeko, kuzekube namuhla angikaze ngibheke emuva. qaphelisisa lokhu, umsebenzi uma uqala kuzongena abangani bakho, bakuxhase bathenge, wena yenzisisa ngoba abazwile nababonile basendleleni. kodwa uma sekungena izinsizwa nezimpunga zithi mntanami besingayinaki lento kodwa uthe uma uyichaza sayibona. ukungena nje kwamadoda emizi yawo ebhizinisini lami kungenze ngawuhlonopha kakhulu lomsebenzi ngawuthobekela ngoba

kwawona usuyahlonishwa futhi ngizothi zul’omnyama wendlela’mhlophe ngiyabonga mina. yingakho namuhla ngizokhuthaza wena ngithi qinisela nakuwena kuyasa. angikukhuthaze, lelotafula, lihambisa abantwana esikoleni, leyonqola oyiqhubayo, ibeka ipuleti etafuleni labantwana nomndeni wakho, impumelelo yabantwana incike kulo, Mbonge uJehova ngomuntu ngamunye ofike ame kwelakho itafula emaningi kangaka, hlonipha uthobekele abantu, lungisa amaphepha nemvume yokuba ngusomabhizinisi, funa ulwazi, zibandakanye nabantu abakujabulelayo ukuphumelelela kwakho, register ibhizinisi lakho liselincane linjalo. gcina iziliphu zayoyonke imadlana engenayo nephumayo, uyibale uma u kuphela unyaka uzomangala ukuthi lomsebenzi owubukela phansi iwona othwele wena nomndeni wakho. bonga konke okuhle okwenzeka endaweni yakho yokusebenza, udlulisele izimpi zakho kuye....ungumqalisi nomphelisi. Thatha lamazwi SEKUSILE ukuthi nje ubusazibukela phansi, zihloniphe uhloniphe umsebenzi wakho, hlanganyela nathi kwi One Bright Shinning Hope Woman in Business Society, OBSH Women’s Voice, uzwe ukuthi impela kumnyama kangaka nje yingoba sekuyasa. Bomama asilime izivande khona emagcekeni ethu sidle esikutshalile, bowazi ukuthi ukunisela isihlahla kungakuxoxela indaba ngekusasa lakho?.. vuka ke SEKUSILE.

72.99

R

69.99

R

10kg

9

68.99

R

10kg

Aunt Caroline Rice

Supreme Cake Flour

5L

Sunfoil Oil

R .99

Each

2L

Sparletta Range

28.99

R

51

R

.99

1kg

Kellogg’s Corn Flakes

6x1L

Creamline Long Life Milk

asiphephe

8

R .99

vehicle test station

6

R .99

13.99

contributing towards saving lives

R

FOR ALL YOUR COR/COF REQUIREMENTS

410g

Koo Baked Beans

450g

SERVICES AVAILABLE

Bokomo Weet-Bix

• COR & COF Specialist • Computerised Brake Report • Safety Check Inspection • 150 Multi Point Inspection • SABS Approved Number Plates • Micro Dot Fitment Center • License & Registration

410g

Rhodes Butter Beans

Valid until Sun 11 May 2014

37.99

14.99

R

R

2kg

700ml

Goldi Mixed Portions

All Gold Tomato Sauce

OFFICE HOURS: MONDAY TO FRIDAY: 8:00 AM TO 17:00PM OUR PROMISE - EFFECTIVE EFFICIENT AND TRANSPARENCY WITH CONSISTENCY

Buy 2 for R .00

10

16 Akerman Street (off Hoosen Haffejee St) Tel: 033 345 335/8 Fax: 033 345 3336 Cell: 079 502 4344

17.99

R

1kg

McCain Fry Chips/ Skinny Chips

125g

Close up Toothpaste

MUKHULU MAWEWE WANGISIZA UKUSUSA ZONKE IZIKWELETI ENGANGINAZO

14.99

R

NOSIPHO DLAMINI, 55YRS, ULUNDI

Bengingakwazi ngisho ukwenzani. Ngayalelwa umngani wami enyangeni yesintu eseThekwini ebizwa ngo MKHULU MAWEWE. ngathuka ngenkathi ngifica oSopolitiki kanye nosoMabhizinisi abaseThekwini nabadlali bebhola besizwa nguye lomlisa. Lenyanga yanginikeza amafutha yathi angiwagcobe ebusweni, akuphelanga izinsuku ezingaki ngezwa sekuthiwa angisakweleti muntu. Yaphinde yanginikeza nenduku yokuthi ngiyisebenzise ukuze ngiwine imincintiswano yakoMabonakude naseMsakazweni. 18780/I

Ayi namanje ngiyabonga into engenzelwa u-MKHULU MAWEWE, uMKHULU MAWEWE usiza ngezinto eziningi njengeMISHADO, AMABHIZINISI, ASUSE NAMABHADI. BUYISA ISITHANDWA SAKHO

078 360 8714 (MKHULU MAWEWE)

R .99

Handy Andy Pouch

Lifebuoy Soap

200g

750ml

750ml

Ngonyaka odlule benginezinkinga eziningi, ngingene shixi ezikweletini, ngikweleta amabhange amakhulu ngibala u-ABSA-R12,000 kanye no FNB-R18, 000 nase-AFRICAN BANK- R15, 000, bese kuba iseTHALA BANK-R8, 000.

MUFONELE NJENGAMANJE ku:

5

9

R .99

Sunlight Liquid Pouch

34.99

R

13

R

Spring Fresh/ Lavender Only

.99

2kg

Sunlight Washing Powder

500ml

Sta-soft Refills Whilst Saverite will always attempt to have sufficient advertised stock available, the above prices are valid only whilst stocks last. Saverite reserves the right to limit quantities. Errors and omissions excepted - Saverite will always take the utmost care to ensure that advertising information is correct however should a mistake or inaccuracy occur Saverite shall display an in-store notice reflecting the correct details.

Prices Valid 8 to 14 May 2014 All prices inclusive of VAT

Saverite Pietermaritzburg 457 Langalibalele Street Tel: 033 342 8832

Ample FREE Secure Parking ATM Instore No Hawkers No Traders Pension Payouts done instore

Become part of our family, like and follow us on /SaveriteSupermarket

Tollfree: 0861 62 7283 www.saverite.co.za

/YourSaverite

© Masscash (Pty) Ltd


6

Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014


Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

Ezesifundazwe

I-IEC ithi akuzukubakhona mkhonyovu okhethweni Isikhulu esibhekelele ukhetho kulesi sifundazwe uMnuz Mawethu Mosery uthi akuzukubakhona mkhonyovu wamavoti okhethweni njengoba amanye amaqembu ezepolitiki ake akhale ngokurojwa uma sekuphuma imiphumela. Ubalule ukuthi kuqokwe inkampani iPriceWaterhouseCoopers ukuqinisekisa ukuthi izibalo ezikhishwayo ziyizo ngempela. UMalema akafuni ukusebenzisana namanye amaqembu Umholi we-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnuz Julius Malema uthi angeke iqembu lakhe lisebenzisane namanye amaqembu emva kokhetho. Uthi ngisho ngabe bayahlulwa okhethweni angeke banqume ukusebenzisana namanye amaqembu ezombusazwe ngoba lokhu kuzodunga inhlangano yakhe. UMalema uthi iqembu lakhe yikusasa lezwe, futhi angeke ishatshalaliswe nje kalula. Kuzoqhutshwa uphenyo lokudayiswa kwezikhundla OnguNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga ubalule ukuthi uMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma uvumile ukuba kusungulwe

ikhomishini ezophenya ngezinsolo zokugwazela izikhundla zothishanhloko kothisha, nokuthiwa zidayiswa yinyunyana yabo i-Sadtu, nokungumkhonyovu okubikwa ukuthi wande kakhulu kulesi sifundazwe. Abomnyango bathi bazothatha izinyathelo ezifanele uma sekutholakele ukuthi ngobani abathintekayo. Ugwetshwe iminyaka engu-20 umsebenzi wasengadini Owesilisa waKwaMashu kwa-K ugcine ngokugwetshwa iminyaka engu-20 yiNkantolo yeMantshi yaseThekwini mayelana necala lokubamba inkunzi nokuzama ukudlwengula umqashi wakhe abemsebenzela engadini. USbonga Khanyile (42) inkantolo imugwebe iminyaka engu-15 ngecala lokweba imali nomakhalekhukhwini womqashi, iminyaka emihlanu yona kwaba ngeyecala lokuzama ukumdlwengula, nokuyicala lanyakenye ngoJulayi, eClare State, ekhaya lommangali. I-IFP ayiyizwa eyabe Sadtu abaqashwe yi-IEC Iqembu le-IFP alihambisani nodaba lwabe-Sadtu abaqashwe yinhlangano emelele ukhetho kuleli i-IEC, nekhononda ngokuthi ukhetho angeke lube ngolukhululekile uma beqashwa njengoba i-Sadtu icheme neqembu elibusayo, i-ANC. Abe-IFP

isimangalo sabo sichithwe ngabeIEC, nasebezimisele ngokuba loludaba baludlulisele enkantolo enkulu. I-ANC izophikiswa kakhulu yi-IFP ne-NFP kolwesifundazwe Ucwaningo lwakamumva olushicilelwe ngabe Electoral Institute lukhomba ukuthi kulesi sifundazwe, i-IFP ne-NFP ngamaqembu azoba namandla ukwedlula ezinye izinhlangano eziphikisayo,

njengoba kusingathwa ukhetho nje kulonyaka. Lolucwaningo luthi lamaqembu abhekene nengqinamba impela njengoba i-ANC inamandla emikhankasweni yayo.. Bakhala ngokuqhathwa ngungqongqoshe osomatekisi Osomatekisi baseNtuzuma osekuphele isikhathi eside bebanga umzila, bathi udlame seluqale phansi, nababeka

7

ungqongqoshe wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi icala, bethi nguye obaqhathayo, njengoba angenelela empini yabo ethi abasebenzisane ngokubambisane emzileni kuze kuphume isinqumo senkantolo, kodwa manje akasabanakile. Kuphenywa icala lokuzama ukubulala, emva kokubakhona kokudubulana esitobhini saseNhlungwana, eNanda.


8

Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014


Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

Izindaba

9


10

Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

IMIBONO INGOSI YODUMO KA NOMVULA Nomvula Ntuli

Gogo Tryphina

Asizihlelele yize kuthiwa isifo asihlelelwa

NGICELA ukukhuluma nganansi into eyenzakalayo, futhi esazokwenzeka ngokubuka kwami, nokuthi siyigwema

kanjani. Ngiya-ke ngizwe abanye bekhuluma ngokuthi isifo asihlelwa, okuyiqiniso. Uzwe abantu ngeke uqhathanise ukufa nomcimbi ngoba umcimbi uyahlelwa lokho futhi okuyiqiniso. Lawo mazwi uwezwa masekuhlelwa kuhlanganiswa indaba yokungcwaba, sekubanjwa sekuyekwa. Inkinga enginayo ukufa akuhlelwa impela kodwa akekho ongazi usuku lokufa luzofika. Umbuzo wami ukuthi uyake umuntu engazicabangi efa yena na? Uzwe kuthiwa umuntu obedumile useshonile

ZONDIE AND SIYA FROM FRANCE

Ukuze ubonane noBaba Bongkhosi Pietermaritzburg. Shayela 073 886 5802

akasangcwabeki, izimali azisekho, ihlazo. Ake sithi masihleli impilo isemnandi imiqondo yethu ingajiki lana, isabalale sicabangele ikusasa. Sekwaba nezindawo zokuzibekela umngcwabo ezingabizi ezingekho

ngaphezu kwekhulu leli okwazi ukuthenga ngalo i-airtime ngenyanga. Abanye bakhala bathi kuyabiza ukuzihlelela umngcwabo usaphila kodwa okusalayo vele isiphetho ukufa. Kade unemali kodwa mase ungcwatshwa usungcwatshiswa okwenja. Kusafana nalaba abahamba iminyaka bebuye sebezoba imithwalo sebefuna ukungcwatshwa. Awuthi uhleli lapho ohleli khona ungasayi nasemakhaya udla imali noyidla nabo cabangela ikusasa ukuba lizofika. Ungabuyi usuzoba umthwalo. Ngivele ngingayiqondi eyosaziwayo sekucelwa abazobangcwaba. Asihlele impilo yethu sisaphila. Asihlangane kufacebook nomvula mantuli kunene or email motivation.souls@ ovi.com


Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

Izindaba

11


12

Izindaba

Big Brother Africa Izindaba ezingezinhle kojikanelanga baseMzansi ukuthi kulonyaka kungenzeka iBig Brother Afrika ingabi khona. Yize lamahlebezi engakaqinisekiswa sekuphume imibiko yokuthi lomdlalo kulonyaka ngeke ube khona. Kodwa vele kuwukumosha isikhathi nje ukuhlalela iBig Brother ibe impilo yakho imile, ngakho hambani nifune imisebenzi.

Edendale Eyethu EE 99Meyi Meyi2014 2014

Ezikaqeda isizungu Zama Ngcobo Engabe abaphathi boKhozi FM bacabangani ngempela njengoba befuna ukubuyisa uZama Ngcobo kulomsakazo. Uyazi indlela lentokazi ebhora ngayo angikhumbuli ngisho uhlelo olulodwa eyake yalushayela. Bekunani nje uSgqe aqhubeke ayenze yedwa iBreakfast show? Phela ayikho into etheni ezolethwa uZama bakithi, noma uKhozi luzama ukusika iphethini kweminye imisakazo ngokuba nabantu abaningi ohlelweni lwasekuseni? Okokuqala nje izwi lalentokazi liyanenga.

Punch Masenamela Kodwa lomphuphe ngempela ubuthi wenzani? Kuthiwa lomdlali weMamelodi Sundowns uqambe amanga wathi uthunjiwe wabe esephoqa abaphathi beqembu lakhe ukuba bakhiphe u-5million ukuze bamkhulule. Iyihlaya yazi lendaba yalomfana, cha kusafanele akhule. Ngempela uzitshela ukuthi uMotsepe ubezovele nje ayikhiphe lemali ngaphandle kokuphenya. Ugcine etholakale kwelinye lamahhotela eGoli nentombazane. NgiwuMotsepe bengizomxosha emsebenzini bese ngimvulela necala khona eyogcina ngci ukuba yiqola.

AKA Yonke indawo lapho kukhona khona uchuku, ukungcofana kanye nokungezwani ngeke lisale igama lika AKA, ngakho uma kuvela izindaba zokuthi akazwani nomunye wozakwabo uCassper Nyovest angizange ngithuke ngoba vele u-AKA uyisideleli. Uyazi abantu bazobanga umsangano nje, ukuthi ubani oneculo elithandwa kakhulu kunelomunye. Lokhu komfana ebengingakwazi ngisho igama kuthi ingoma yakho ethi ‘Doc Shebeleza’ ihamba phambili nokuyinto eyacanula u-AKA yabe isisusa umsindo. Ake nisimele kancane ngokushisa please.

Itumeleng Khune Uyazi abantu abadala basuke beqinisile uma bethi akuze kwaphasa konke kanye kanye. Ngisho ngoba uKhune kulezinsuku ubhizi ujahana neziketi ubengeke impela akwazi ukubamba namagoli ngesikhathi esisodwa. Ngizwa kuthiwa enjalo nje akakasitholi isikhathi sokuthi ayoxolisa kuBonang ngokumthinta thinta ebe enentombi yakhe. Engabe uthini uMinnie bakithi, nginesiqiniseko sokuthi uthi uzomeseka umuntu wakhe kukho konke ngisho emdelele bukhoma. Ewu amantombazane ancenga ubudlelwano.


Izindaba

EE 9 Meyi 2014

13

Hlela kuyima uthatha isinqumo Ake ngikhulume namadoda, uma uyindoda awusithathi isinqumo udiniwe. Indoda iyahlela mayizokwenza into njengo Jehova ezodala umuntu wahlala phansi wahlela. Imishado iminingi nothando lubulewe amadoda angafuni ukucabanga  athatha izinqumo ediniwe. Umuntu wesifazane wenza iphutha elincane, ngokudinwa kwakho uthathe izinqumo ezinkulu ozisolayo ngazo namhlanje. Umuntu wesilisa nowesifazane othatha isinqumo ediniwe, hhayi indoda. Kubuhlungu ukwala umuntu usamthanda ngakusasa kubonakala ngawe uyamlandela uyoxolisa. Lapho usuphendeke ihlaya kuthiwa wawenzani. Kodwa mekumuntu wesifazane akubi ihlazo ngoba vele kuyaziwa ukuthi umuntu wesifazane uthatha izinqumo ediniwe. NoMoses wafela endleleni ehola u -Israel ngokuthatha izinqumo ediniwe. Okunye masibheke uma sinezinkinga othandweni ukuthi sikhulumaphi. Ungakhulumi ngobuthakathaka bomuntu wakho kumngani wakho, emndenini noma ezihlobeni zakho. Noma kungathiwa usekufebele kodwa ungakhulumi kumuntu osondelene nawe, kunalokho khuluma kumuntu okude nani. Asiqaphele ukuthi sikhuluma sithini ngothando lwethu ,sikhuluma kobani. Kunabantu engabe namhlanje bayabuyelani abakwazi , abavinjiwe umuntu, abathakathwanga kodwa bavinjwe amagama abawakhuluma mhlazane INKINGA YEMALI KHOKHA SEWUPHUMELELE. FIKA NEMALI ELINGANA NEMINYAKA YAKHO. NAMAKHANDLELA NAMANZI. ULAHLEKELWE ISITHANDWA SAKHO FONELA BABA AZIZ. CALL: 076 445 4350

THE BENEFITS OF A

behlukana. Nomuntu wakho akafunwa nje kini uyakhohlwa ukuthi uwena owakhuluma ngaye kini. Namhlanje wena usumxolele kini basabambe ukuthi mubi. Umuntu owa “black mailer” uthando lwenu uwe uqobo lwakho. Ngokukhuluma kubantu okungafanele bezwe izindaba zenu. Soyiqhuba ngesonto elizayo. Ngithole kuFacebook Phumlani Xolani Hadebe, call -0799111328.

THE BENEFITS OF A


14

Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

MEC Ina Cronjé

KZN FINANCES - A GOOD STORY TO TELL

The following initiatives by KwaZulu-Natal Treasury demonstrate the province’s commitment to addressing the Triple Challenge (Poverty, Unemployment and Inequality).

Strategic Provincial Initiatives KZN Treasury has contributed R300 million towards the development of Moses Mabhida Stadium in 2009/10 – now an iconic structure in the province. It has assisted to finance the BRICS Summit, Soccerex, Mandela Day Celebrations, AFCON and other strategic provincial events spending R100 million.

Stimulating the Economy The department’s Economic Analysis And Infrastructure Team has ensured that five regional airports in the province are upgraded, i.e. Pietermaritzburg, Ulundi, Richards Bay, Margate and Mkhuze. It also delivered on its objective to host the KZN Winter Air Tour and Air Series.

centre for excellence in financial management, the department forged relations with the South African Institute of Chartered Accountant (SAICA) to train 100 Thuthuka Bursary holders to become Chartered Accountants. This three-year agreement identifies students with potential from all municipalities to participate in the SAICA’s training programme. The bursary holders are expected to serve their respective municipalities after qualification so that they can improve the financial management capacity at municipal level. This will help the youth that will study towards financial management as per the contract. The Department will appoint some of the students after they completed their training.

HoD’s Office

Infrastructure Crack Team Infrastructure development is high in government prioritises but government infrastructure projects had bottlenecks. The department formed the Infrastructure Crack Team (a team of built environment experts) to unlock development. A multi-million rands bus and taxi rank; and road infrastructure projects that were driven by the team in Nongoma have been upgraded - clearing a massive traffic congestion in the town.

Improving Financial Management in Government To achieve its vision to be the

Jointly with the DEDT, the Provincial Treasury has established a list of targeted items to be procured solely from SMMEs and cooperatives. This list has been approved by Cabinet.

Simiso Magagula, HoD deployed to lead the Operation Sukuma Sakhe in eThekwini District, has funded the training of 1 000 community field workers (Community Development Workers, Community Care Givers and Youth Ambassadors) in eThekwini. Further, HoD Magagula, accompanied by eThekwini Mayor, Councillor James Nxumalo, have distributed 600 pairs of school shoes for needy learners in eThekwini. Social partner Al-Imdaad also supplied two pairs of socks to 300 beneficial children. who received school shoes. The HoD’s Office has sourced R30 million in donor funding to support sector reviews in Education and Health to assist with improving efficiencies and enhance service delivery in these two key departments.

Revamp of the Provincial Supplier Database The old supplier database had challenges ranging from inaccurate data on suppliers, to lack of clarity of suppliers’ locations and core businesses. The establishment of a new single suppliers’ database for all provincial

citizens in KZN through financial education. Todate, over 100 private sector partners have joined in.

Budget Roadshows

Internal Audit The provincial consolidated financial statements for Departments and Public Entities and the Annual Financial Statements of the Provincial Revenue Fund have been audited and tabled in the Provincial Legislature within the year of the Audit. The Revenue Fund has received clean audit opinions for the past five financial years. The Provincial Treasury received clean audits for the past four years and is confident that this will continue in 2014/15 financial year.

Municipal Support Programme

KZN Funding Fair and Infrastructure Funding Fair The department, in partnership with the Department of Economic Development and Tourism DEDT), KZN Deloitte, staged a ground-breaking initiative: the KwaZulu-Natal Funding Fair in 2013. This initiative, pioneered by KZN, seeks to unlock job opportunities while boosting the provincial economy and mobilise funding for infrastructure projects. Over R300 million was mobilised to fund projects that would stimulate the economy, alleviate poverty and create job opportunities.

departments and municipalities promotes accountability and compliance.

The department has assisted various municipalities in cashflow management (uMngeni, uMtshezi, uThukela, Nquthu, uPhongolo Nongoma, uLundi and uMfolozi), internal controls (Ezinqoleni, uMngeni, uThukela, eNdumeni, Newcastle, uLundi, Nquthu, Mthonjaneni and KwaDukuza) and Annual Financial Statement preparations (13 municipalities have been assisted). Seventy four percent reduction in provincial government debt to municipalities from R466 million in 2010 to R121 million currently.

Municipal Workshops Taking queue from the Auditor-General’s Report that municipalities had serious shortfalls in their financial reporting, MEC Ina Cronjé took it upon the Provincial Treasury to visit municipalities in 11 districts in KZN to share best practices that could turn around their reporting challenges. This enables municipalities to deliver services to the people with speed.

Financial Education The Financial Literacy Partnership Programme was initiated by the MEC and 2014 sees the third year of a unique partnership between government and the private sector to reduce poverty by expanding social and economic opportunities for all

The department intensified Budget Roadshows to attract inputs from members of the public, and other stakeholders so that the budget will reflect the needs of the people. Todate, people of KZN have a chance to make their inputs in the provincial budget.

Operation Sukuma Sakhe As the Political Champion of Umgungundlovu District, MEC Cronjé, has launched a successful Campaign Against Social ills in Northdale (Msunduzi Municipality). The campaign is aimed at stamping out social ills like drugs, rape, crime, while reclaiming the streets of uMgungundlovu. As part of the campaign, MEC has led the beautification of the Trim Park in Northdale.

The campaign was also rolled out to Vulindlela and Swayimane areas to clamp down on social ills that prevailed in the area.

Electrification Project: uMngeni Municipality MEC Cronjé, together with uMngeni Municipality initiated the electrification project to respond to the needs of 288 households on farms in the Karkloof area. The initiative consisted of government, farm owners and farm dwellers. The greatest achievement of this intervention was to demonstrate that it is possible for government to deliver services even on privately-owned land (like farms) where, for too long, the notion was harboured that it was impossible.


Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

15

9 May 2014 Contact us: Colleen:

031 - 716 4419

colleens@dbn.caxton.co.za

Lisinda:

031-716 4451

lisindag@dbn.caxton.co.za

Uzoyithokozelela imikhiqizo emisha yakwa-BMW X5

E

Ababhali bezezimoto

-LA kuya eLas Vegas, idolobha okuyilapho konke okulindelwe kutholakala khona. Nomangabe sekuyizikhathi ezingakanani ukubona kumabonakude noma emibhalweni ethile. Ngihambe ngoSan Francisco, ngadlula u-Kit Carson, ngase ngibuyela e-LA. Le yindlela esayithatha, sibabili izintatheli zaseNingizimu-Afrika, sihlola umkhiqizo wakwa-BMW, i-X5, okuyinto eyenzeka esikhathini esingaphezu kweminyaka eyishumi eyedlule, ngaphambi kokuba lomkhiqizo wethulwe ngokusemthethweni eNingizimu-Afrika. I-BMW kuningi ekwazi ukukwenza. Ngesikhathi siyihlola lemoto, yayisabizwa ngehlotshaniswa nezemidlalo. Ngisho neMercedes ML ngesikhathi yethulwa

yayingaboni lutho kuyo, nokwakutshengisa ukuthi kwakukhona okwakushoda kuyo ukuze inyelele ezingeni le-X5. Emva kwesikhathi ngase sengishayela ngisuka e-Arusha eTanzania, ngabe sengiya e Nairobi, eKenya, okufaka ne-Serengeti. Ngiphinde futhi ngasuka eThekwini ngiya eGoli ngihamba ngayo i-X5, njengoba sengike ngenza ngihamba nangeminye imikhiqizo. Ngikubone konke okungenziwa yi-BMW. Asikhulume ngemanje. Inkampani yakwaBMW isidayise amayunithi angu-1,3 miliyoni alomkhiqizo emhlabeni wonke. Isibonakele lemoto ihamba emgwaqeni, ngiyajabula ukubona ekwazi nokuba ike nako. Itholakala ngezinhlobo eziyisithupha, okubalwa kuzo ne-xDrive35i A kanye neX5 M Sport, okuyimikhiqizo eqala enanini lika-R719,500 kuya ngaphansi kuka-R1,4

miliyoni. Yonke lemikhiqizo inakho konke okudinga emotweni. Kuningi okungakwenza umangale uma usukubona kuyo, nokuzokwenza abashayeli bayo bangazisoli ngokuyithenga. Lemoto yakhelwe umgwaqo. Ngishayele i-X5 xDrive30d yona enenjini kadizili. Amandla ayo kanye netorque akungihlabanga mxhwele kakhulu, ikakhulukazi uma ngiyiqhathanisa nezimoto ezakhiwe nayo, ngabakwaBMW. Kuyo lindela amandla ka-190kW kanye netorque ka-560Nm, kusukela ku-1, 500 kuya ku3,000rpm. Inamandla anele ukuba inyelele ebangeni lika-100km/h emasekhondini angu-6,9. Idla amalitha angu-6,2 aphethiloli ohambeni luka-100km. I-xDrive30d injengomshini wezemidlalo. Kuphinde kubekhona nentsha i-X5 xDrive50i. Loluhlobo lusebenzisa inji-

ni kaphethiloli engamalitha angu-4,4. Injini i-V8 inamandla ka-330kW kanye netorque ka-650Nm ku-2,000 kuya ku-4,500rpm. Lomkhiqizo ukwazi ukunyelela ebangeni lika-100km/h emasekhondini ayisihlanu nje kuphela. Lokhu ukushesha okumangalisayo. Isebenzisa uphethiloli wamalitha angu-10,4 ohambeni luka-100km. Kungaba ngeyakho ngenani lika-R876,000. Omunye umkhiqizo engithole ithuba lokuba ngiwushayele i-X5 M50d, odlise kakhulu ngobuchwepheshe, wona onyelela ebangeni lika-100km/h emasekhondini angu-5,3 nje kuphela. Yona isebenzisa uphethiloli wamalitha angu-6,7 ohambeni luka-100km. Okunye futhi ukuthi iqinisekisa ukuphepha kukamshayeli nabagibeli. Inezipikha eziyi-16. I-BMW ishintshe kakhulu uma iqhathaniswa neminyaka edlule.


216

Izindaba

Road Report

EdendaleEDENDALE Eyethu 9EYETHU Meyi 2014 9 May 2014

I-Audi S3 Quattro Sportback iyikho konke K Ababhali bezezimoto

ulezi zinsuku ngibusisiwe ngokuthola ithuba lokuhlola izimoto ezihamba phambili, nengithole ukugculiseka ngazo ngisazihlole imizuzu embalwa nje kuphela. Lemikhiqizo ifaka i-Ford Focus ne-Fiesta ST, Audi TT RS, Mercedes-Benz A45 AMG kanye ne-BMW 435i Coupé, okuyimoto engibhale ngayo ngesonto eledlule. Kwethulwe i-VW Golf GTI, emasontweni adlule, kwase kulandela i-Golf R, manje sekukhona entsha i-Audi S3 Quattro Sportback, okuyimoto ehambisana

nemikhiqizo emisha yama-Golf. Lomkhiqizo unenjini esebenza kahle, okuyinjini etholakala ezimotweni zakwa-Golf R / Audi S3, neyenza ukuba zisebenze kahle ngempela. Kuncane ongakhetha kukho, mayelana nokusebenza kwalemikhiqizo kanye namanani ayo. Lezi yizimoto ezinhle nezisebenza njengezimoto zemijaho, nezikwazi ukujika emakhoneni ngokufanele, ngisho ngabe kusezintathakusa. Uhlobo lwenjini i-TFSI lusetshenziswa yilezi zimoto, nokuyinjini enamandla ka-221kW netorque ka-380Nm. Izindaba

ezimbi ukuthi abaseNingizimuAfrika bayinqabile indaba yokuba lomkhiqizo omusha wabakwaGolf nowakwa-Audi usebenzise amandla amaningi, wehliselwa ku-206kW, nokubikwa ukuthi lokhu kungenxa yezimo zezulu, okuyinto engahlangene nendlela lemikhiqizo esebenza ngayo. Ingaphakathi le-Audi lihle impela. Inezihlalo ezimnyama zeleda, okuyileda ophinde uyithole nasesiteringini sayo. Ungayifanisa nenezicabha ezimbili iSportback, iHatch. ISportback sona sinezicabha ezengezelelwe izingane, inebhuthi evulekile,

namasondo amakhudlwana, futhi uma uphakathi kuyo kubengathi usemotweni yomjaho. Lemikhiqizo itshengisa impilo, ikwazi ukusuka ebangeni lika 0-100km/h emasekhondini amahlanu nje kuphela. AbaseJalimane isivinini sokugcina basibeke ku250km/h, nongaphinde usinyuse uma uzimisele. Uthola izinhlelo ezine zokuyishayela, okubalwa kuzo i-Auto, Comfort, Dynamic kanye ne-Efciency, nokuyizinhlelo eziwusizo, nophinde uzilawule amandla ozimisele ngokuba ziwasebenzise. Zibambeka kahle. Ngithandile

Thola eyakho i-Subaru BRZ enjengayo,” kusho uSenior. Lokhu kungiphoxile njengoba ngingumlandeli wezimoto ezincanyana, futhi ngikuthokozelela ukuzishayela, ikakhulukazi uma ngiya emsebenzini. Amandla amaningi emotweni yiwo enza ukuba kwenyuke izibalo zokudayiswa kwayo, nengibone zingathokozisi kwezinye izimakethe, okubalwa kuzo neyase-Europe. Isikhona nalapha eNingizimuAfrika nesithuliwe eGoli, kwabhekwa nesevisi-pulani yayo. Isengezo samandla ayo nongasithola ngenani lika-R70 000 singayisusa emandleni ka-154kW anyelele ku-210kW. Ungalindeli amanye ama-BRZ STI ngokuzayo.

Stretford End Vehicle Testing Station NOW

BOSHOFF ST

GREYLING ST

BEHRENS ALLEY

BOOM ST

COMMERCIAL RD WE ARE HERE

OFF HOOSEN HAFFEJEE (BERG ST)

ROADWORTHY TESTING STATION FOR ALL YOUR COR & COF REQUIREMENTS PIETERMARITZ ST

lemoto yenza abathandi beSubaru bayithande ngokwedlulele. Entsha iSubaru BRZ STI ngingayifanisa nomlingo impela. AbakwaSubaru bathi ngalomkhiqizo bahlose ukuba kunyuke izibalo zokuthengiswa kwemikhiqizo yabo. Lokhu kushiwo nguNick Senior, etshela i-motoring.com.au. “Sisadlondlobala njengenkampani, nokumele sisebenzise kahle ngokucophelela konke esinakho. Okwamanje asikacabangi ukuba sikhiqize ezinye izimoto ezizongena ngaphansi kwe BRZ STI. Ngelinye ilanga singase sicabange mhlambe ukwengeza ngemikhiqizo

CHURCH ST

I

-Subaru BRZ itheleke yashintsha izinto emkhankeni wezimoto ngenxa yokubambeka kwayo, ukubukeka kanye nendlela lemoto ehamba ngayo emgwaqeni. Abakwa-Toyota ngalomkhiqizo bebehlele ukuba benyuse amasokisi kancane, njengoba

ukushayela i-Audi, ikakhulukazi emgwaqeni yomphakathi, nengenze ngagculiseka. I-Audi S3 itholakala ngenani lika-R519,500, ngaphambi kokuba uyengeze ngokunye. I-Audi lona libiza ngo-R21 000 uma uliqhathanisa ne-Golf R. Umangabe uzimisele ngokuthenga eyakwa VW imikhiqizo, lindela isevisi-pulani yeminyaka emihlanu ku-90 000km. I-Audi yona ikunika usizo lokunakekelwa kwemoto lweminyaka emihlanu, ku-10 000km. Ngingasho ukuthi i-Audi iyikho konke.


Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

Ladies Poloneck with Diamante Buttons

Ladies Chunky Jerseys

R59.99

R39.99

Ladies Coral Fleece Gowns

Ladies Cotton Knit Pyjama Sets

R129.99

R79.99 Ladies Fleece Sleepshirts

R29.99

Ladies Assorted Sleeptops

R19.99

Ladies Slippers

R29.99

Flagship Store 455 Church street Tel: 033 345 4245 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 4pm Sun: 10am - 2pm

Manshop 449 Church St Tel: 033 345 4245 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 3pm Sun: 10am - 2pm

Victoria Road 204 Victoria Rd Tel: 033 345 5010 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 3pm Sun: 9am - 1pm

Edendale Store Edendale Mall Tel: 033 398 0314 Fri: 9am - 6pm Sat: 8am - 6pm Sun: 10am - 2pm

Hyper Store 17 Barnsley Rd Tel: 033 386 4000 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 4pm Sun: 9am - 2pm

E&OE Offers are available while stocks last NB: Closed on Friday for lunch 11.45 am - 1.15 pm

Ladies Casual Diamante Sandals

R39.99

STOCK AVAILABLE THURSDAY, 08 MAY 2014

17


18

Izindaba

News

Edendale Eyethu 9 Meyi 201417

033 394 0044 0001 Community Care 0200 HOME IMPROVEMENTS 0220 Handyman Corner

General tiling done around pmb,call : 0766207399

CN002583

0800 VACANCIES

DR AAYAN • Bring back lost lover and stop him / her from cheating • Lock your lover to love you alone up to marriage and pay lobola • Getting babies • Financial problems CALL / WATSAPP: 073 750 0394 PIETERMARITZBURG

MAAMA

• Bring & attract lovers • Lotto & casino (pay after win) • Magic rings Call: 078 6133 891 Uptown, long market street. Opp African bank

MAAMA ZAMU

BOOKING LINE

0861 CINE (2463) 00

9am - 9pm

www. cinecentre .co.za

• IZINKINGA ZABANTU BESIFAZANE • UKUKHULELWA NGOKUNGENHLOSO • NESIBELETHO NOMA UHLUSHWA • AMANZI APHUMA NGAPHANSI • UKUYA ESIKHATHINI ISIKHAHI ESIDE • NGIFONELE KULE NAMBA

071 446 7272

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Brightgirl Nelisiwe Cebekhulu 079 9870 795 Domestic Work

NR003012

Smangele Precious Ngcobo 084 8687 016 General Work

NR003010

Thembakuye Nomvelo Dlamini 072 5476 618 General Work

NR003011

FREE FORTUNE

MAAMA AIDA Quick sale/ buy off property Court cases Touch & follow love defspell 141.983 Family & marriage #Maama problems Aida newproblems 5x1.eps Financial Manhood problems Win lotto & casino Cell no: 081 079 2551 Longmarket street, Uptown

Dr ALI

Ayanda - Durban. Ngineminyaka ewu- 35, ngashiywa umnyeni wami iminyaka eyishumi Ayanda 35 ehlala nenye intombi. Ngathola uDokotela uALI owangisiza wabuyisa umnyeni wami wahlukana nentombi eyayimufake isichitho. Ngabonga kakhulu ukuhlangana naye.Uma ufuna inhlanhla, ukukhulisa induku, ukukhushulwa esikhundleni emsebenzini, ufuna umshado osheshayo, uma unenkinga ekhaya, noma ufuna ukuthandeka kubantu uthole nenhlanhla yokuwina eCasino noma iLotto; Call now for Appointment:

def 141.983 #Dr Ali NEW5x1.eps

078 512 9061

DR MAMA HALIMA (Are you stressed and disappointed?) • Struggling to fall pregnant • Lost love ( no matter how long they’ve gone) • Manhood problems • Win def court cases and 141.983 nancial problems #Dr • Bless your money with luckHalima to multiply Mama 5x1.eps • Be wealthy and successful • Pass exams / interviews( R80) Call : ( 078 283 2200) PMB - UPTOWN

DR KWA DUBE DR MKHULU

Warning to Readers.

LINE-UPS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

MOBISITE

m.cinecentre.co.za

Warning. Readers are urged to exercise caution and common sense when responding to any offer or service or product advertised in the newspaper. Remember, a fool and his money are soon parted so please ensure you are satis¿ed with the product or service offered before you part with any payment. The newspapers accepts no responsibility for the validity of claims and offers contained within any adverts and accordingly accepts no liability whatsoever stemming from the use of services and products advertised. Capital Newspapers (Pty) Limited abide by all rules and regulations of the Advertising Standards Association (ASA).

Ubazamile bonke odokotela nabathandazi kanye nabefundisi kodwa waphoxeka? Wakhokha kodwa wanga bona mehluko zamamina kunoma 141.983 yiphidef inkinga onayo ngizokusiza #Dr kanye nawe ngiphinde Kwangikusize Dube-EE .eps ngamakhombi. Khokha emva komsebenzi 33 LotusRd, Northdale (PMB). Cnr Bombay Rd. Call for appointment 0733912250

DR GUMBA

Ukubuyisa isithandwa sakho Thola amathenda kanye nama loans Imali esheshayo ufuna umsebenzi Ukukhulisa induku Izinkinga zomshado Umuthi wendoda ikunike imali Amagundane alanda imali khokha sewuphumelele 078 536 6651 PMB

FREE FORTUNE

MAAMA FATUMA • Bring back lover (2hrs) • Family & Marriage (1day) • Magic rings for winning casino def 113.926 • Win lotto (pay after) #Maama • Manhood problems new 4x1.eps •Fatuma Get tenders & job promotion CALL: 060 4406 438 Longmarket Street Uptown

0600 Funeral Notices

Pay 20% after Win Lotto Casino Bring back lost lover Visit www.mamazora.co.za 060 319 4483 !!!100% PROF ZAMPILO HERBLIST KHIPA R100 KUPHELA Ube uzama abaningi kodwa ungalutholisizo nansi inyanda iphethe imithi yandampela!Buyisa isithandwa 10min,bheka mina ngedwa,khiya indoda/ umfazi,khulisa induku namandla 20mins,khulisa umzimba, am bele namahips,khipa isisu,imali esheshayo 20mins,imali ingenekwiAccount,wallet magic 20mins,khipa amabhadiekhaya,isilwane imimoya emibi,utlkolshe,phatha ikhandlela elimhlophe. Buyisa umumtu ejele. Sendawana oil,phasa ama-exams/interviews,thola umsebenzi, nokunye. Konke lokhu kuyenzeka. 079 215 6764

PROF JUMA UZOKUSIZA I nyanga endala edumila (with over 15years experience healing) Khoka sewuphumelele - Ukubuyisa isithandwa shako - Bheka mina ngedwa - Thola ingane / umshado - Ukuhushulwa kwrsisi okuphephile - Sikhulisa induku yakho - In casino, lotto & court cases - Khipa izichito / ibhadi - Ukungatholi umsebenzi - Amagundane alanda imali, magic wallet, magic stick, imali esheshayo CELL: 073 261 6234

INYANGA 100% KHOKHA U R100

Wina amatender & loans , buyisa isithandwa sakho hola kabili ukubuyisa izinto ezintshontshiew amagundane alanda imali gudluza isitha phelisa izikweletu woza woza webhizinisi likhuphuke thola ingane / umshado / umuzi/ umsebenzi. Ukuvimbela amasela ekhaya nabathakathi umazibuthe wemali umsebenzi ongapheli wabantu abadala casini / lotto ngena esitolo ubuye nemali PMB 078 856 6827

Place your ClassiÀeds at one of the following agents: Capital Media Jabu 7 373 Stranack Ndlovu StreetSt. Central Central

Imvelo Beauty Imvelo Beauty Imvelo Beauty Royal Square Square Square Smokers Southgate Spar Greater 262 Longmarket St. Hay¿elds Mall Southgate Edendale Mall Central Hay¿elds

Royal Smokers Midlands Liberty Mall Sanctuary Rd.

Premier Out¿tters 574 Chota Motala Road

KDA Sound Shop Northway Mall Raisethorpe

Uncle Anvision Computer Charlies & Network Solutions Cosmos Rd 2 Bridge Road 2014 Cleland Prestbury31 January


Izindaba

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

19

Ukufunda Nokubhala 9. Babuyela edolobheni – Going back to town

Illustrations © Arbuckle, text © Land and Modipa 2014

1

Lwafika usuku lokubuyela edolobheni.

2

UMkhize noMaMsomi baxoxa ngokukhononda kwabantwana.

The day had come for going back to town. Shukela said she didn’t want to go home. Parafini said he wanted to stay.

Mkhize and MaMsomi discussed the children’s complaints.

3 Umkhulu nogogo bavuma kalula ukuthi

4

Grandpa and Granny agreed that the children could stay.

They got on the bus. Grandpa called, “Go see your place of criminals.”

izingane zisale.

Ngesonto elizayo : Indaba entsha

Bagibela ibhasi.

Next week : A new story

 Activity – Umsebenzi  

Are these sentences true or false? Write your answer in the space after each sentence.

 Iyiqiniso noma iyiphutha le misho elandelayo? Bhala

impendulo yakho esikhaleni esiseduze komusho ngamunye:

1. Mkhize and MaMsomi take all their children back to town.

1. UMkhize noMaMsomi babuyela edolobheni nazo zonke izingane.

2. Mkhize’s children don’t like the rural area.

2. Izingane zikaMkhize aziyithandi indawo yasemaphandleni.

3. The grandparents think there is more crime in towns and cities than in rural areas. 4. Mkhize’s parents want to move to town. 5. The Mkhize family had a lovely time visiting Mkhize’s parents.

3. Ugogo nomkhulu babona sengathi buningi ubugebengu emadolobheni kunasemaphandleni. 4. Abazali bakaMkhize bafisa ukuyohlala edolobheni. 5. Umndeni kaMkhize wakujabulela kakhulu ukuvakashela ekhaya likagogo nomkhulu.


PLACE FOR WOMEN

Uma ufuna ukukhangisa kuleli phephandaba, shayela 033 394 0044

Muthi to lock heart Muthi to lock penis Muthi to ash girlfriends Muthi to stop your man to cheat Muthi to be hot in bed Muthi to give you money 078 350 5422

20

Ezemidlalo

Edendale Eyethu 9 Meyi 2014

ISIZINI IYASONGWA NGALEMPELASONTO _______________________ Jerry Barnes

KULEMPELA SONTO kuzoba nokukhala nokugedla kwamazinyo kwamanye amaqembu ngesikhathi kusongwa isizini noma iligi esikuyona. Wonke amathimu azosonga ngokudlala imidlalo yawo yokugcina. IPSL ithe yonke imidlalo ihlelwe yonke ukuthi idlalwe ngoMgqibelo nangesikhathi esifanayo ukuvimba ukwenzelela nokuzwelana emaqenjini. Ongumgqugquzeli noyiso kanye nomeluleki emidlalweni yePSL uProf Ronnie Schloss uthe impela kuyokhetha ukhethi kodwa sekucacile okuningi ngeligi ukuthi iyaphi nohlelo ukuthi lumi kanjani. “Izinto zonke sezimi

ngomumo futhi yonke imidlalo izoba ngaloMgqibelo ntambama ngehora lesithathu. Senzela ukuthi yonke imidlalo idlalwe kanyekanye futhi kucace zonke izinto kusakhanya. Bekunzima futhi isizini ibiyinde kodwa abaphathi bamaqembu nabadlali bazimisele futhi babambisana nathi kwaze kwayophela, iligi iyabonga kakhulu futhi iswele imilomo eyizinkulungwane yokubonga,” kusho uSchloss. Izingqwele nabasazihola phezulu iMamelodi Sundowns izobe ivakashele KwaZulu- Natal ilapho izobhekana khona neMaritzburg United eHarry Gwala Stadium. Noma izinhlelo zeTeam Of Choice zigcine zibhimbile kuma semi final eNedbank Cup ngesikhathi behlulwa yi-Orlando Pirates

ngo 2-1 kodwa kulomdlalo kubhekeke ukuthi kuvalwe ngomuntu emnyango ngoba womabili amaqembu azobe ebungaza abalandeli okokugcina kulesizini. Umkhulumeli weTeam Of Choice uBrian Zuma uthe bona ababhekile ukuthi ubani osewineni kodwa bafuna ukuphetha ngegiya eliphezulu. “Sonke sesiyasonga manje akekho ofuna ukulahla umdlalo wokugcina ekhaya futhi lomdlalo ufana nokubonga abalandeli ngendlela abasixhase ngayo isizini yonke.” Kanti iLamontville Golden Arrows esabheke inhlanhla nesihawu sikaMariya waseBhayibhelini izobe ibhekene nezimbila zithutha ngoba izodlala ne-Orlando Pirates eMoses Mabhida Stadium. Unozinti we-Arrows u-Arthur

Bartman uthi iqembu lakhe lizidlalela ukufa nokuphila ngoba basathembela emathubeni okodlala amaplay-offs.

AmaZulu wona azobhekana neKaizer Chiefs, ePeter Mokaba Stadium.

UBernard Parker weKaizer Chiefs egcine ilale isibili kwiligi, lapha uthathwe emdlalwen wesemi final yeNedbank Cup. Isithombe abakwaBackapagePix.

Kanti isiyonke imidlalo ihlelwe kanje: Dojo115-DJ10402/GEN

THE GOLDEN HORSE SPRINT

10 May

Moroka Swallows v Free State Stars, 15:00, Dobsonville Stadium Maritzburg United v Mamelodi Sundowns, 15:00, Harry Gwala Stadium Bloemfontein Celtic v Wits, 15:00, Kaizer Sebothelo Stadium SuperSport United v Polokwane City, 15:00, Lucas Moripe Stadium Black Aces v University of Pretoria, 15:00, Mbombela Stadium Golden Arrows v Orlando Pirates, 15:00, Moses Mabhida Stadium Kaizer Chiefs v AmaZulu, 15:00, Peter Mokaba Stadium Platinum Stars v Ajax Cape Town, 15:00, Royal Bafokeng Stadium.

405 Church St • 471 Church St Pietermaritzburg • Tel: 033 345 3359

View Our Latest Arrivals Online

Apply for a RCS Account Instore

T-ShIrTS

WOOLLEn hAT

Assorted Colours Sizes S-L

22995

R150 jACkETS

jEAnS Sizes 28-36

with live performances by Micasa and Zakes Bantwini 24th May 2014, Scottsville Racecourse www.goldenhorse.co.za

29995

Also Available in Black Sizes S-L

R550 DEnIM jEAnS

MANY STYLES & COLOURS

hI-ShInE

69990

Sizes 6-10

Pictures Shown May Differ From Actual Products Instore • While Stocks Last • E&OE

Edendale Eyethu 09 05 14