Page 1

DUZIMED MEDICINE DEPOT 352 Burger Street (cnr Boshoff Street) Tel: 033 342 1200 • After Hours: 033 346 0550 Cell: 083 700 2525

OPEN TILL 10PM EVERY DAY OF THE YEAR CARING • CENTRAL • CONVENIENT

Lisungulwe Ngo 2008 • 44 899 Wamakhopi Masonto Onke • 04 Ephreli 2014 • Ushicilelo Lwe 294

ne

i l n

w o n

o

Landela izindaba ezithinta ukhetho ku-website yethu

mahHala•free

Ungakhohlwa ukungenela umncintiswano we-

w w w. e y e t h u n e w s . c o . z a

Thola kabanzi ekhasini-8

SEYICACA EYA May 7 OKHETHWENI Elections

Yilo leliwashi elethulwe izolo eThekwini phambi kwamalunga nabalandeli abaningi bakaKhongolose ukukhombisa isikhathi esisele ngaphambi kokuba kuyiwe okhethweni. Mayelana nokunye okuthinta ukhetho funda ekhasini 4.

35

DAYS TO GO


2

Izindaba

Eyethu ADVERTISING

Maximise your profits and Increase your exposure! Advertise in Edendale Eyethu, Call one of our friendly consultants to structure a deal to suit you!

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Kugcine kuyenele iChiefs kowe-CAF ngesikhathi ibhaxatshulwa yi-AS Vita yaseCongo ngempelasonto edlule. Ukwehlulwa kwaleliqembu kwenze abalandeli balo bakhala ngendlela onompempe abebeyingxenye yalomdlalo abebewusingethe ngawo nangendlela abebephethe ngayo elaseNingizimu-Afrika. Uthini umbono wakho, yingabe ucabanga ukuthi kulomqhudelwano kuliwa namaqembu akuleli? Izithombe nodaba uSlondile Nene.

Sifiso Ngubane 033 394 0044

Henry Makhathini 033 394 0044

Sthembiso Nqayi 082 065 6863

Senzeni Ngcoya (17) Hani-ville “Kulomdlalo iKaizer Chiefs bayirobha kwacacela wonke umuntu nje. Mina ngibona ukuthi okwenza i-Orlando Pirates kwenze neKaizer Chiefs kulomqhudelwano. Ngibona ukuthi kukhona omelene nokukhokhela onompempe ukuba benze amaqembu akuleli adliwe, ikakhulukazi uma sekusondele ukuba nawo abe sethubeni lokunqoba. Akumele futhi njengabalandeli bePirates neChiefs salibele sachomelana, njengoba sekukhona asebethole ithuba lokugxeka ngoba iChiefs ishayiwe.”

Lucky Mahlala (19) Maqongqo “Njengeningi elicabanga ukuthi kukhona ukwenzelela okwenzeke emdlalweni wangempelasonto, nami ngiyasola ukuthi onompempe kukhona owayebafumbathisile. Kwakungesikhona phela ukudlala kweChiefs esakubona, babethithiziswa nje kwabangathi abasayazi nento abayenzayo. I-AS Vita noma kungathiwani akusilona iqembu elalingaze ligobise iChiefs.”

Thobani Dlamini (19) Hani-ville “Ngokubona kwami lomqhudelwano awunalo iqiniso neze. Akumele sibeke icala onompempe nje kuphela ngoba akubona abebedlala kodwa mina ngibona ukuthi abadlali abazinikelanga ngokwanele ngesikhathi salomdlalo. Kuzomele iNingizimu-Afrika izilungiselele ngokuphelele, mhlawumbe ngokuzayo siyosithola isicoco se-CAF.”

Sihle Mngadi (26) Edendale “Iqembu le-Chiefs balirobha kwacaca nje kulomdlalo. Mina ngibona ukuthi abadlali baleliqembu babedlala ngokuzimisela, kwase kusho kona ke ukuthi onompempe abanaqiniso. Kulomdlalo kwase kubhekwa yonke iminyakazo yeChiefs, kuqinisekiswa ukuthi ngempela ayisaphunyuki. Mina ngithi abamiswe onompempe abangenalo iqiniso.”

Thabiso Zulu (25) Elandskop “I-Chiefs kwakumele ukuba igcine ngokuwina emdlalweni wayo ne-AS Vita kodwa kwabakhona abathatha izinhlangothi. Baningi abantu abaphoxeka ngesikhathi iChiefs ihlulwa, kodwa ke akusekho okutheni esingakusho njengoba osekwenzekile kungeke kusaguqulwa. Onompempe kumele baqeqeshwe ngokufanele, bafunde nokuba neqiniso.”

ISITHOMBE SEVIKI Romano Boucher 079 161 1922 Certified

44 899 copies delivered weekly, October - December 2013 Certified and Audited

IZINOMBOLO ZOSIZO OLUPHUTHUMAYO

SAPS: 10111 TRAFFIC: 033 392 2900 FIRE: 033 392 3725 WATER: 033 392 5200 POWER: 033 392 5000 WASTE: 033 392 5359 COUNCILLORS LOUNGE: 033 392 2572 Ingosi Yomhleli Write To The Editor; Send Your Letters To news@capitalmedia.co.za drop off at 7 Stranack Street, Pietermaritzburg, 3201 or Fax to 033 394 0046. Physical Address 7 Stranack Street Pietermaritzburg 3201 P.O Box 965 Luxmi, 3207 Editorial news@capitalmedia.co.za Tel: 033 394 0043 Fax: 033 394 0046 General Info info@capitalmedia.co.za Advertising: sifiso@capitalmedia.co.za Tel: 033 394 1212 Fax: 033 394 0046 Website: www.eyethunews.co.za Publisher:

Isilo uZwelithini Goodwill kaBhekuzulu uvule ngokusemthethweni indawo yokungcebeleka iDumaZulu Game Lodge and Cultural Village eHluhluwe ngeledlule. Loguqa sithandaze usetshenziswa isangoma esihlola ngamathambo, kushiywa izicathulo emnyango. Isithombe: Sabelo Ngema

ISIMO SEZULU Min

12 C

IZINKANYEZI Wind

0

Thursday

Max

27 C 0

Min

13 C

SE Wind

0

Friday

Max

26 C 0

Min

12 C

E Wind

0

Saturday

Max

20 C 0

Min

8C

SE Wind

0

7 Stranack Street Pietermaritzburg 3201

Sunday

Max

24 C 0

SW

SCORPIO Kulelisonto uzothintwa kakhulu yimizwa yakho kanye neyabanye. Uzozimangaza kwasawena ukhale ngisho kunezikhangiso ezingatheni. SAGITTARIUS Kulelisonto uzobhekana nezingqinamba ezizothinta ozakwenu, umndeni, nonobudlelwano naye kodwa ukwazi ukuba nguwe futhi ekuhambeni kwesikhathi. CAPRICORN Kuzokwenzeka ubone sengathi abaseduze nawe bayakulawula nokuyinto ebhekene nawe ngqo. Kubalulekile ukuba ubhekane nazo izinkinga noma

uzibone usuzilungiselele. AQUARIUS (Jan 20 - Feb 18) Uzoba nentshisekelo yokonga imali uphinde ukhuphule izinga lokuxhumana nabathile. Uzomangala uma ubona ukuthi kulula kanjani ukukhuluma iqiniso, yize noma wonke umuntu engakwazi ukulamukela. PISCES Kulelisonto uzobheka amaphupho akho futhi uzogxila kakhulu emizweni yakho. Kungenzeka uveze okuhle noma okubi ngawe. ARIES Kulelisonto kubalulekile ukuba ukhazimule, unezinsuku ezingu-365 ukuba uphile impilo

oyifisayo onyakeni. Kungenzeka kuqubuke ukungezwani nabathile kodwa kubalulekile ukuba ubekezele, uphokophelele ekusaseni lakho TAURUS Uzobona sengathi ungaphansi kwamanzi, umbozwa yizo zonke izingqinamba ezivumbuka empilweni yakho, nokuyinto ezoguquka ekuhambeni kwesonto. GEMINI Uzokwazi okumele ukwenze, uzilalele wena ngezinqumo okumele uzithathe. Uzohlangana nabangani, ube nezifiso, uqhube nezingxoxo ngokuqala ibhizinisi elithile nomngani.

CANCER Kuzokwenzeka okuthile okuzokujabulisa yize noma kungeke kuthinte imizwa yakho kakhulu. Uzovakashela izinhlelo zakho zekusasa nokubalulekile ukuba kuqambe kufika inyanga ezayo usuyakwazi ozimisele ngokuba ukwenze. LEO Uzobona izinkinga ziqhamuka ekhaya lakho nasemsebenzini, kubalulekile ukuba kwesinye isikhathi izinto uziyeke zizilungisekele zona ngaphandle kokungenelela. VIRGO Kubalulekile ukuba ucele usizo uma uzithola usenkingeni

ungakwazi nokwenza izinqumo. Uyakwazi ukuzimela, kodwa kumele wazi ukuthi lokho angeke ukwenze ngaso sonke isikhathi. Uzophinde ukwazi ukuzibandakanya ezinhlelweni ezithile zibe yimpumelelo. LIBRA Lesi yisikhathi sokuba uthole uthando olusha, ungakwazi ukuba uluthole uphinde ujabule. Kubalulekile ukuba uzinike isineke ngoba izinto angeke zihlale zihamba ngokwezinhlelo zakho.


Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

3

INDIDA KUSHISWA ITENDE LEZIMVUSELELO yona ngoba uthe akezwanga lutho uze wavuka abantu abashise itende bengasekho.” UMfu uNhlangulela uthe kuyaxaka ukushiswa kwetende ngoba njengebandla abananxa namuntu. “Sisola umona ngenxa yendlela uNkulunkulu akhulise ngayo ibandla. Yize singazi ukuthi lomona sizowubhekisa kuphi ngoba asazi ukuthi ubani oshisile.” Phakathi komonakalo odalwe

ZA O W

umlilo i-Edendale Eyethu ithole ukuthi kushe cishe umonakalo ubalelwa ku R25 -000 okubalwa kuwo nezihlalo zikaplastiki ezingu 200. UMfu Nhlangulela uthe babhekene nengwadla ngokusha kwalelitende abebehlanganela kulo njalo ngamasonto njengoba kuza isikhathi sephasika. Uthe bavule icala kanti amaphoyisa ayaphenya.

WINTER

WO ZA

AARON’S COATS

We have a new store in PMB

Jackets & Coats from R50

HAWKERS WELCOME, BUY BALES UPTOWN

WN

O UPT 154 CHURCH STREET – NEXT DOOR TO RUSSELLS WN NTO W O 513 CHURCH STREET – NEXT DOOR TO ARCADE RADIO & TV D FOR INFO CALL: 033 394 5140

UMfu Sdumo Nhlangulela ekhombisa umonakalo odalwe umlilo. _______________________ Nokthula Khanyile

Basale bengondinga sithebeni abazalwane baseRaffer Christian Ministeries eMbali Unit 2 emumva kokushiswa kwetende abakhonzela kulo ngoMsombuluko ebusuku. Kunendida ngokusha kwalelitende ekuthiwa livele lagqamuka amalangabi omlilo kungazelele muntu kwaze kwasiza omakhelwane ukuba bacime umlilo. Ngokusho kukaMfu. Sdumo Nhlangulela ophethe lelibandla uthole ucingo oluphuthumayo ngoLwesibili ekuseni lumazisa ukuthi itende lishisiwe. “Ngivuke ngoLwesibili nginama missed calls angu 34 asebusuku okusho ukuthi baqale ukungifonela umlilo usanda kuqala ngangaluzwa ucingo.” Lomfundisi uthi okuxakayo ukuthi

MALIK THE GREAT The professional and experience prophet with supernatural powers to solve every problem • Expert in lost lover: • Man powerhood / enlargement • Fortune ower to keep money in the family • Pregnancy problem for women • Lucky oil and water to win casino and lotto • Get rid of tokoloshe from your family • Breast and viginal tightening cream • Promotion at work pass interview Northdale/Pietermaritzburg

Call: 073 121 7299

bekungaxhunywe zintambo zikagesi kulelitende nokukhomba ngokusobala ukuthi ukushiswa kwalo kube yinto ebihleliwe. Uthi umfana obekwe ukuthi agade lelitende ohlala kwi Caravan ngaphandle naye ubelele zwi ubuthongo ngesikhathi kuqala umlilo uze wavuswa omakhelwane. ‘Sisola ukuthi kukhona into abamfakele

PURCHASE

SPECTACLES

and

RECEIVE FREE SUNGLASSES

Parklane Centre 033 342 3631 Sunglass Zone 033 347 1317 Cascades Centre 033 347 1888 232 Church St. 033 342 6333 Hayfields Mall 033 386 9300 The Quarry Centre, Hilton 033 343 1084 Fairways on Main, Howick 033 330 5945

Terms & Conditions apply. Errors & Omissions expected. Unless we state a specific limitation, we will attempt to have sufficient advertised stock available. If we run out of stock, we will attempt to obtain stock or we will offer you reasonable alternatives. We take care to ensure that all advertisements are correct. If a mistake occurs in the advertisement, we will display a notice in store with the correct details. Prices include VAT at 14% · One promotion per person · Expires 30 April 2014


4

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Landela izindaba ezithinta ukhetho ku-website yethu w w w. e y e t h u n e w s . c o . z a

ISHintshe Igiya imikhankaso yokhetho eMgungundlovu UMgungundlovu namaphethelo kulindeleke ukuba ube yisizinda semikhankaso yamaqembu ezepolitiki njengoba nje sekusele izinsuku ezingaphansi kwezingama-40 ukuba kusingathwe ukhetho lukazwelonke, mhlaka 7 Meyi. Iqembu le-ANC selikuqinisekisile ukuthi ngalempelasonto kuzotheleka oyiPhini likaNobhala-jikelele walo leliqembu, uJessie Duarte kulelidolobha. I-ANC esifundeni saseMoses Mabhida iveze ukuthi ukufika kukaDuarte eMgungundlovu kuzonika amalunga alo iqembu nabalandeli ithuba lokuba bahlangane naye eTruro Hall, ngeSonto. Ukuvakasha kwakhe kubonakala njengokudonsela i-ANC amavoti ezindaweni ezisemadolobheni. Abe-DA nabo sebeveze ukuthi ezinsukwini ezizayo, amalunga eqembu labo nawo azofika eMgungundlovu. “Ngiyakuqinisekisa ukuthi abaholi beqembu lethu abasezingeni likazwelonke nelesifundazwe bazobe beseMgungundlovu njengengxenye yokukhankaselela iqembu,” kusho owe-DA uMergan Chetty, kodwa akangawadalula amagama abo. Amanye amaqembu okubalwa kuwo ele-IFP nele-NFP wona abebambe imihlangano ukuxoxisana mayelana nezindawo okuzoqhutshelwa kuzo imikhankaso yokhetho. Inhlangano emelele ukhetho kuleli i- Independent Electoral Commission (IEC) ilivalile uhlelo leziphakamiso ngabamaqembu azongenela ukhetho ngoMsombuluko, ngo-5 ntambama. Ngesonto eledlule i-IEC ishicilele amagama amalunga ezinhlangano

kungabe Kukhona othanda ukukuphawula ngokhetho? Thumela imibono

ku-news@capitalmedia.co.za

zepolitiki ezinkundleni zayo zokuxhumana, ukuze umphakathi uzokwazi ukubeka uvo ngawo nokuqokwa kwabo. Loluhlu lwamagama lubekhona kwaze kwaba uMsombuluko ngo-5 ntambama. Lokhu kwenziwe ngokomthetho wama-30 wokhetho, nokudingakale ukuba izikhalazo zihanjiswe kwinhloko hhovisi ye-IEC e-Centurion ngokubhalwa, ngaphambi kokuba kuvalwe. Umangabe kukhona okhala ngothile oqokwe yiqembu ukuba alimele, kumele abhale incwadi eshoyo ukuthi kungani engagculisekile, nanokuthi anenkinga ngokuqokwa kwakhe owaliphi iqembu lezepolitiki. Kuloluhlu lwamagama kuvela angu9 000, okungaweqembu lezepolitiki ngalinye, kuzwelonke, esifundeni, nasesifundazweni. Loluhlu luvikelekile, alufaki imininingwano ebalulekile enjengezinombolo zabo zikamazisi. Lutholakele nasemahhovisi ayo kusukela ngomhlaka 28 Mashi. I-IEC iphinde yalubhekisisa kusukela ngo 8 ekuseni kuya ku-5 kusihlwa ngesonto eledlule, ngoLwesihlanu mhlaka 28 Mashi kuya kuMsombuluko mhlaka 31 Mashi. I-IEC izozibhekisisa iziphakamiso zezakhamizi ngoMsombuluko mhlaka 7 Ephreli, nokubalulekile ukuba ziphinde zihanjiswe enkantolo emelele ukhetho ungakashayi umhlaka 10 Ephreli. Izinqumo zokugcina zizokwenziwa mhlaka 15 Ephreli, kuvezwe elokugcina uhlu lwamagama abazongenela ukhetho mhlaka 22 Ephreli, izitifiketi zikhishwe mhlaka 24 Ephreli.

Izibalo ezithinta ukhetHo

Usebenzile uHulumeni kaKhongolose kulelizwe

Kuliqiniso elingephikiswe muntu ukuthi uhulumeni kaKhongolose ulwenzile ushintsho ezimpilweni zabantu selokhu waphatha izintambo zokubusa lelizwe. Amaqembu aphikisayo azama ukunyundela ukhongolose njengoba sibheke okhethweni lolu oluzoba ziyisikhombisa kweka Nhlaba inyanga kulo lonyaka. Sithi thina njengo Mbimbi lukaKhongolose qha amaqembu lawa azimbangi zethu, mawathole amanye amaqhinga okugxibha, nokunyunda hhayi ngalendlela abazama ngayo ikakhulukazi le yokuqongisa udaba lukaMongameli lwase Nkandla ukuthiya amehlo abantu ekubukeni ubuhle okuningi lohulumeni asekwenzile emakhaya ngentuthuko. Lo hulumeni ka ANC unikezela kubantu abangaphezulu kwezigidi ezingamashumi ayisithupha [16 000 000] ngemali yezibonelelo kusukela kwabadala asebedla umhlalaphansi, abakhubazekile, izingane ezizintandane, izingane abazali bazo ababhuqwe isifo lesi sengculaza, izingane ezizelwe abazali abangasebenzi. Lemali ikhuphuka njalo ngonyaka. Ungangibuza ungiphale ulimi, alikho izwe emhlabeni elinohlelo lokondla abantu njengalelizwe lakithi. Cishe bonke abantu bakuleli [94%] bayakwazi ukuthola amanzi. Emakhaya lapho kade kunenkinga nemimfula engcolile, uhulumeni ufake amapitsi, ompompi, kwezinye izindawo njengaso- Thungulu, kufakwe amathangwe lawa abizwa ngo –jojo ahlale efakwa amanzi umasipala. Awukho uhulumeni emhlabeni onohlelo oluzinze kangaka, nolubiza kangaka ekulweni nesifo sengculaza njengalelizwe. Sekuze kwahlanganiswa amaphilisi [ ARVs] kwenziwa iphilisi laba linye ukuze abantu bengaphuzi iziwoklo zamaphilisi amaningi baze becikeke bese bewayeka njengasekuqaleni. Imiphumela yalukhu ukuthi

yenyukile impilo ephilwa abantu kulelizwe ukuya eminyakeni engaphuzulu kwamashumi ayisihlanu. Ayikho ingane okufanele ixoshwe esikoleni ngoba abazali bengenamali yokukhokha. Amakolishi okucija amakhono [ FET Colleges] asexhasiwe uhulumeni ukuba imfundo ibe mahhala. Emanyuvesi umxhaso kahulumeni wenyuke kakhulu ukusiza intsha edla imbuya ngothi. Ugesi ungenile emakhaya ezabelweni lapho amabhunu ayethi awukwazi ukukhanya ezindlini zodaka. Abantu abasathezi emahlathini ukupheka njengakuqala. Izindlu zomxhaso zisangena uhulumeni uphezu kohlelo lokuzifaka yonke indawo. Sicela abantu bakithi basibekezelele kulokhu sogcina sifinyelele yonke indawo. Imigwaqo ngisho le eyitiyela isifakwa ngisho ezabelweni. La engekho khona, kulungiswe le engakhonkiwe yafakwa izinkwali nce izimoto zihambe kahle ukuthutha imiphakathi yakithi. Ngomhlaka zizinye kuMbasa [April] umthetho ushayiwe wokukhulula bonke abantu amagama abo akuma-credit beaurx nama garnishee orders ukuze bathole ithuba lesibili empilweni bekwazi ukuvula ama-accounts ezitolo nasemabhange. Baningi abantu bakithi abazoqala kabusha impilo ebebekinywe i-blacklisting. Siyabonga kuKhongolose kulokho. Sisabhekene nempi yokudala amathuba emisebenzi ikakhulukazi entsheni yakithi. Osomabhizinisi basesitelekeni ukuqasha abantu. Alikho ke isoka elinganasici kodwa cha wonke umuntu ohlala kulelizwe uyavuma ukuthi lo hulumeni uzishintshile izimpilo zabantu kangcono. Yilo loludaba oluhle esiluxoxayo. Khaye Nkwanyana SACP esigungwini esiphezulu sesifundazwe kwaZulu Natal.

Namhlanje ngoLwesine mhlaka 3 Ephreli, kusele izinsuku ezingama-34 ngaphambi kokhetho lwangomhlaka 7 Meyi. 4305 – Isibalo sabasebenzi abamelele ukuvotisa izakhamizi esifundeni saseMgungundlovu. 268 – Isibalo sezikhungo zokuvota eMgungundlovu naseHowick. 89 – Isibalo sezimenenja ezibhekelele izinhlelo zokuvota esifundeni saseMgungundlovu. 14 – Isibalo sezikhungo zokhetho eMgungundlovu naseHowick, eziyisikhombisa zona zitholakala kwabanye omasipala abahlanganisa isifunda.


Izindaba 5 “Imbungulu intshontsha ukudla kwezingane zami” Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

wakhe akhishwe inkantolo endlini sanqatshwa,kanti icala wabelivule esiteshini sasePlasislaer nakuba engasayikhumbuli nenombolo yecala. I-Edendale Eyethu izifikele mathupha emzini wakwaZuma ukuzohlola isimo nokuyilapho ifike yakhuluma khona nezingane zakulomuzi. Ichaza enye ithe, “Ubaba ungena ngamafasitela futhi untshontsha ukudla kwethu. Ufika nentombi yakhe njalo makungoLwesihlanu bephuma ukuyophuza. Kamuva nje untshontshe umakhalekhukhwini kamama wawudayisa. Kuze kuthuthwe ukudla kuhanjiswe kwagogo ukuze silale sidlile.” Uma umsolwa ebuzwa ukuthi ukudla ukuntshontshelani uthi uNkk Zuma uvuka injebomvu amthuke ngayo yonke inhlamba. “Ayikho inhlamba angafuni ukuyikhuluma, ungithuka ashiye angalazi. Kade ngimbuza ukuthi uwuntshontshele umakhalekhukhwini wami wangisho ngenhlamba phambi kwabantwana.” UNkk Zuma uthi akukho lapho engalubikile khona loludaba. “Sengiphuma ngisho emaphoyiseni kodwa avele ayiphendule ihlaya indaba yami athi angihambe ngiyoxazulula izinkinga zami nomyeni wami ngasese.” UMnuz.Skhumbuzo Zuma eziphendulela uthe lento eshiwo

umkakhe ngamanga aluhlaza, kepha izinkinga emshadweni wakhe ziqale ngesikhathi ephelelwa umsebenzi ngo -1997 nokwabangela ukuba umkakhe amuncishe inkonzo yasekameleni. “Alukho usizo esingaluzamanga silungisa isimo sasemshadweni wethu,kwasho khona ukuthi uthando selumuphelele njengoba ngigcine sengiphuma sengilala e-dinning room,ngamshiya ekamelweni.Lena indlela nje umkami azama ngayo ukuthi ngiphume ngiphele nje emzini

wami,”kusho uMnuz. Zuma. Uqhube wathi umkakhe usefake nezingane lomoya wezikhova njengoba sezingasafuni nokumbona nje egcekeni kwakhe. “Uzamile ukucela ukuthi ngiphume la kodwa inkantolo yanqaba ngoba angiyona ingozi futhi angikaze ngimbeke isandla,uma sixabana kuba izinkulumo nje kuphela.Ukuthi ngifika nomuntu engithandana naye la, angikuboni kuyinkinga ngoba veli asisathandani mina naye,sesihleli njengezihlobo

Kukhaliwe ngokudlula emhlabeni kukasomabhizinisi osemncane uMnuz. Zwe Hulane oshone ngoMsombuluko ekuseni emuva kokuxinwa isifo somdlavuza. UHulane oke wabamba izikhundla ezimbalwa kumasipala woMsunduzi eminyakeni edlule uchazwe umngane wakhe uMnuz. Sikhumbuzo Mvelase njengomuntu obesabheke phambili empilweni. “Sazane naye sisengabafundi e-University of Natal, sajwayelana kwezombusazwe wabafundi, ukuzwana kwethu kwaqhubeka kwaze kwaba manje,” kuchaza uMvelase. Uqhube wathi

ukushona kukaHulane kusho ukulahlekelwa kwabaningi ikakhulu labo akade besondelene naye. “Ngizomkhumbula njengomfowethu wangempela obengitshela iqiniso lapho kucaca ukuthi ngiyaphambuka, besizwana ngaleyondlela.” Abaningi abasebenze naye kumasipala babuncome kakhulu ubuhlakani abukhombisile kanye nokulangazelela ukuya phambili. Inkonzo yesikhumbuzo izobanjelwa eCity Hall ngo 1.30 namhlanje(ngoLwesine) , kanti umngcwabo uzoba ngoMgqibelo esontweni elikuJabu Ndlovu Street ngo 8.30 ekuseni, uqhubekele eCity Hall.

BUNDLE

e c n a n i able f

afford

BUNDLE

DEAL

y a p o t s h t on m 0 6 o t p u

a month x 48

298* a month x 48

7.5kg White Twin Tub Washing Machine (DTT166) CASH PRICE : R1499

20l White Manual Microwave Oven (WHITE DMO348)

CASH PRICE : R599

4 Solid Plate Compact Stove (COMPACT BLK D)

CASH PRICE : R2299

170l White Top Freezer Fridge (518/1) CASH PRICE : R2099

w! apply no

570*

TOTAL VALUE: R13 946

CASH PRICE : R4999

TOTAL VALUE: R6 496

+

nje.Naye angimuvimbi ndawo ukuthi azitholele umaqondana uma kuwukuthi akanaye nakuba ebukeka engathi useqomile njengoba efika ebusuku layikhaya ekubeni edilika ngo-5 ntambama esitobhini kodwa layindlini ungena ngo-10 ebusuku,”kuphetha uMnuz.Zuma. Ikhansela lendawo uMnuz Simon Sokhela ethintwa ngaloludaba uthe belungakafiki ezindlebeni zakhe wathi kodwa uzolusukumela.

KUKHALIWE NGOKUDLULA KUKAHULANE

DEAL

ISIPHENDUKE imbungulu indoda yaseSweetwaters esolwa ngokuntshontsha ukudla emzini wayo ikuhambise eshendeni. Usebizwa ngo ‘Sdumo’ uMnuz Skhumbuzo Zuma (42) wase Sweetwaters eMadwaleni osolwa ngokuntshontsha ukudla kwakhe kanye nokuletha ishende lakhe azolala nalo phambi kwezingane zakhe. Elandisa leliphephandaba uNkk Thembisile Zuma (46) ubeze ahlengezele izinyembezi. “Uyabona mina anginankinga nokuthi ubaba alethe intombi yakhe endlini, kodwa okungiphatha kabi ukuthi athathe ukudla kwezingane zami ayophisana ngako.” UNkk Zuma uthi u ‘Sdumo’ njalo uma ethenge ukudla uvele akuthathe aye nako entombini yakhe. “Zithi izingane zami uma zibuya esikoleni zifike kungasekho lutho ikati selilele eziko. Sesize saphoqeleka ukuthi sikuthuthe ukudla kuyohlala kagogo ukuze angakuntshontshi ngoba akashiyi lutho ushaqa yonke into.” UNkk Zuma uthi benomsolwa sebeshade iminyaka engamashumi amabili kanti banezingane eziyisithupha ezinhlanu kuzo ezisafunda isikole.Uqhube wathi ukugcina ukuthatha isinyathelo ngaloludaba kwakuwumhlaka 14 Februwari kulonyaka lapho isicelo sakhe sokuthi umyeni

SMS and we’ll do the rest.

1 SMS: ID Number *Initial*Surname*Monthly Salary*Eyethu e.g. 7013320212080*SB*Daniels*5000*Eyethu 3 Receive a response 4 An agent will call you back 2 Send it to 47566 By sending this SMS you give permisision to submit your information to the Credit Bureau. Your SMS should contain no spaces and should also include the asterisks. NOTE: Credit approval is subject to standard affordability and National Credit Act requirements as well as RCS standard credit granting criteria. SMSes charged at R3.00 per SMS

Prices valid from 2 - 8 April 2014 ALL PRICES LISTED ARE IN SOUTH AFRICAN RANDS. ALL PRICES INCLUDE VAT. Game endeavours to meet the demand on all promotional lines, but stocks are limited∙ No Traders please We reserve the right to limit quantities. We do not hold stock of some of our larger appliances at our stores. Customers may be required to collect their purchase from a central point, at the store or have the option of having the product delivered for a nominal fee. Prices do not include insurance and delivery. Prices exclude accessories used for advertising purposes. *Credit installments are calculated at the 1st of the month.

CASH PRICE : R3999

+

CASH PRICE : R649

CASH PRICE : R4299


6

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Uzosizwa ukuphatha izimali umkhandlu waseMngeni __________________ Mfundo Mkhize

IMenenja kaMasipala uMngeni uDkt. Mpilo Ngubane othi umasipala uzosizakala uma sekufika ithimba lesifundazwe loMnyango wezeziMali.

Uzosizwa uMnyango wezeziMali kulesifundazwe umkhandlu waseMngeni ukuze uziphathe ngendlela izimali zawo. Lomnyango uzojuba abasebenzi bawo ukuthi balekelele lomkhandlu. Lezi zindaba zivele emhlanganweni wesigungu esiphezulu ngesonto eledlule. Imenenja yomkhandlu, uDkt Mpilo Ngubane, uthi uMnyango wezeziMali uyaye ulekelele omasipala abangenzi kahle

ekuphatheni izimali ngokuba ujube izisebenzi ezinamakhono kuleyondima ngaphansi kohlelo i-Municipal Support Programme (MSP). Lezi zindaba zifika nje lomkhandlu ubhekene nezinkinga zokusula kwezimenenja eziphezulu kuwo. Ngenyanga edlule kwesule yena uDkt Ngubane isigubhukane. Kuthe kungakapholi maseko kwesula umphathi wezimali uNadine Thomas. Ukusula kuka Thomas kwathusa abaningi njengoba wesula engakaqedi izinyanga

ezintathu ethathile esikhundleni sakhe. UNgubane uqhube wathi loku kulekelelwa akusho ukuthi izinto azihambi kahle ekuphathweni kwezimali emkhandlwini kodwa kuhloswe ukuba  kusizwe ngamakhono angavamile. Uphinde wagcizelela ukuthi umasipala ngeke ukhiphe ngisho isenti ekulethweni kwalabasebenzi. “ UMnyango wezeziMali ozobhekana nezindleko zaba sebenzi bawo. Thina sizohlomula ngoba abasebenzi bazokwazi 

ukuba bacobelele abasebenzi baseMngeni ngesipiliyoni nango lwazi  olunzulu,” kusho uNgubane. “ Lokhu akusho ukuthi isimo simapekentwane kodwa kusho nje ukuthi  izisebenzi ezisebenza ngaphansi kophiko lwezimali eMngeni zizolekeleleka.   Siphinde sihlose ukuba siqinisekise ukuba lomkhandlu  ungabuyeli  esimweni esibi sezimali  esifana njengaphambilini,” kuchaza uNgubane.

UCronje ubambe izingxoxo zezimali nabaKwaNongoma UNgqongqoshe woMnyango wezeziMali

esifundazweni saKwaZulu-Natali uNkk Ina Cronje usingathe umhlangano, esidlweni sasekuseni eNongoma Inn , nokuyilapho ebecobelelana khona ngolwazi nabamabhizinisi, ngezinhlelo zokuthuthukiswa kwedolobha, ezizodla izigidigidi zamarandi. Lomhlangano ubuyingxenye yohlelo lukaCronje lokuvakashela imiphakathi nokulalela izikhalazo zayo. Njengoba kade ebambe lomhlangano ubehlanganyela nabantu baKwaNongoma kanye nabamabhizinisi, ababeke ukungagculiseki mayelana nesimo sedolobha. Abamabhizinisi bona babeke ukuthi kunzima ukuba basebenzele ngaphansi kwezinkinga ezikhungethe lelidolobha Ngokuphuthumayo,

ihhovisi lezezimali libambisane nongoti bezakhiwo, kwaqokwa i-LTE Consulting njengenkampani ezobheka ukuqhutshwa kwalezi zinhlelo ezinhlobonhlobo. Ngesikhathi somhlangano, uCronje uveze isithombe esicacile ngafuna idolobha libe yikho, wabalula ukuthi ihhovisi lezezimali libeke eceleni imali enguR4 miliyoni ukuqinisekisa ukuthi izinhlelo zezakhiwo ziqhutshwa ngokuyimpumelelo. “Siyathokoza ukumemezela ukuthi uhlelo lokulungiswa kwemigwaqo seluyaphothulwa. Lezi zinhlelo ezokuba kulekelelwe, kubekhona intuthuko emphakathini. Uhulumeni uyazibophezela ukuphucula izimpilo zezakhamizi,” kusho uCronje. IMeya yaKwaNongoma uJeremiah Bhekumthetho Mavundla, ayikwazanga ukufihla injabulo yayo mayelana nalezi zinhlelo.  “UNongoma angeke usafana nasekuqaleni, emva

kokungenelela kwehhovisi lezezimali. Sizibonile izinhlelo esezenziwe ziphothulwa ngokuyimpumelelo. Sibonga ihhovisi lezezimali ngokungenelela. Siphinde sibonge uNgqongqoshe wezeziMali kuzwelonke uMnuz Pravin Gordhan ngokubhekelela lelidolobha, elihlinzeka ngemali yokuba nalo lilungiswe. Lokhu kuzoshintsha uNongoma, ungasabuyela emumva,” kusho uMavundla obechichima yinjabulo. Uphinde wabalula ukuthi ngaphambi kokuba umnyango ungenelele, umasipala ubenenkinga ngokuqhutshwa kwezakhiwo, kwabanzima nokuba babhekane nazo. Ngesikhathi ekhuluma nabamabhizinisi, iNhloko yehhovisi lezimali uMnuz Simiso Magagula uthe uhulumeni wesifundazwe ufuna ukwazisa kabanzi osomabhizinisi ngohlahlo-zimali olusanda kuphuma esiShayamthetho. Uthe kubalulekile ukuba amabhizinisi aziqonde izinhlelo

zezimali zesifundazwe, nokuba osomabhizinisi bangasebenzisana kanjani nohulumeni ukuqhuba intuthuko emiphakathini. “Uhulumeni wesifundazwe ziningi izinhlelo ozenzayo KwaNongoma, sizokubakhona ukuchaza ngokuqhutshwa kwazo,” kusho uMagagula. Ngesikhathi kuqhutshwa lezi zinkulumo, uCronje noMagagula bathole ukuthi kukhona amabhizinisi alinyazwa ukungakhokhi ngendlela kweminyango kahulumeni. UMagagula ube esecela ukuba alethe izimfanelo zawo zenkokhelo ukuze bezolulandelela loludaba. Ugcizelele ukuthi uhulumeni wesifundazwe uzibophezele ngokukhokhela amabhizinisi abawakweletayo ngaphansi kwezinsuku ezingama-30 emva kokwaziswa ngesikweleti.


Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

OwakwaMpumuza ucishe umlilo ngojeke wamanzi ___________________ Slondile Nene Lokhu kwenzeke ngosuku lomsebenzi, ngesikhathi uMargaret Khanyile ongumsebenzi wasezindlini ehlenga indlu ecishe yasha yangqongqa, esebenzisa ujeke wamanzi. UKhanyile (51) ucishe umlilo obuqala wokheleka kamakhelwane walapho eqashwe khona, ngaphambi kokuba kufike abezicisha-mlilo endaweni yesehlakalo.

Lokhu kwenzeke ngezithuba zehora lesishiyagalolunye (9) ekuseni ngoLwesine ngesonto eledlule, ngesikhathi kucisha i-alamu, washiya yonke into abeyenza eyobheka ukuthi kwenzakalani, nokuyilapho ebone khona intuthu iphuma endlini yendodakazi yomqashi wakhe, uTiffany Boardman. “Ngethuke kakhulu ngesikhathi ngibona kuthushuka intuthu, ngazama ukufonela

umama kaTiffany angangamthola, ngibe sengiqhubeka nokufona, ngathola umyeni wakhe othe usendleleni ebuyayo,” kuchaza uKhanyile. Ngesikhathi lokhu kwenzeka, ube esengena emzini obusha, wakhipha izimpahla, ekha amanzi ngojeke ebhuyela ngokuphindelela lapho bekunomlilo khona, bagcina ngokufika abezicisha-mlilo isimo sesingcono.

uMargaret Khanyile ukhombisa indawo lapho acisha khona umlilo esebenzisa ujeke wamanzi

Umhlangano womphakathi

Kumenywa umphakathi wakuwadi 33, kwaJika Joe emhlanganweni womphakathi, ongentuthuko, kuphinde kudingidwe ngezinkinga ezikhungethe indawo. Uyamenywa ukuba umphakathi ufike ngobuningi bawo ngoMgqibelo mhlaka 5 Ephreli, eTantam hall ngehora lesithathu ntambama. Ukuthola kabanzi kungaxhunywana noBongani Mkhize ku:073 538 7684 noma noBuyi Nzimande ku:076 416 0793. Ayivunyelwe imifaniswano yezepolitiki kulomhlangano.

MONDAY TO THURSDAY

3:00 PM - CLOSE

10013976JB/E

7

Terms and conditions apply. Only applicable to children under the age of 12. Valid Mondays to Thursdays (excluding public holidays), from 15:00 to close. Adult meal to be off of the main menu and over the value of R50.00. One adult meal per kiddies meal. If two children accompany one adult, the more expensive kiddies meal will be billed. If two or more children accompany one adult then only the cheapest meal on the menu will be free. Free kiddies meals are off the kiddies menu and do not include a drink or toy. This deal does not apply for children’s parties.


8

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

KUNCONYWE AMAPHOYISA ANESIBINDI

Libe ingxenye yamaphoyisa abongwe ngezindondo iphoyisa lwakwaMpumuza elingasekho emhlabeni eliyindodana yenkosi uNsikayezwe Zondi elasala enkundleni lisemsebenzini. USergeant Thami Zondi wabulawa ngenyanga kaJanuwari eRichmond lapho amaphoyisa ayetholene khona phezulu nezigebengu ezazibamba

inkunzi enxanxatheleni yezitolo kulendawo. Kulomcimbi uZondi kanye nozakwabo ngaphansi kophiko lwe K9 Unit babongwe ngeqhaza labo ekulweni nobugebengu esigamekweni sokubanjwa kwenkunzi eRichmond. Kulomcimbi obungoLwesihlanu ePitoli umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Riah Phiyega ubongele amaphoyisa enze kahle ezinhlakeni ezihlukene. Ehalalisela amaphoyisa akulesifundazwe enze kahle, uKhomishana wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Mmamonnye Ngobeni uthe,“Amaphoyisa akulesifundazwe alokhu eqhubeke njalo ekhombisa ukuzinikela emsebenzini awenzayo noma ebulawa MANJE SESISHADILE SIJABULE kwezinye izigameko kepha ayaqhubeke alwe “ EMVA KWEMINYAKA EMININGI YENHLUPHEKO” nezigebengu,” Umyeni wami ubehlala nentombi iminyaka ewu Indodo yeNational – 10. Ngaphandle kwakhe empilweni ngangCommissioner Award inenkinga ukukhokhela izinto kanye nemfundo itholwe amaphoyisa yezingane. Izinyanga nabathandazi engabaophiko lwase Richmond vakashela bonke BAHLULEKA UKUNGISIZA,

Kodwa ngemuva kokuzwa ubufakazi ngo BABA PAUL emsakazweni, emaphephandabeni nakumakhelwane osanda kusizakala kotokoloshe nesinyama. Ngaya kobonaana no BABA PAUL ngakhokha uR100 wangitshela ngekusasa lami, wangitshela nezinkinga zami ezedlule umshado, wasebenzisa isibuko endishini enamanzi wangikhombisa ubuso bezitha zami nentombi yomkhenyana wami. Wangithandazela wanginika umuthi, namanzi angcwele ukuze ngizihlanze. AKUKHOLAKALI okwenzeka ngezinsuku eziwu – 2 izitha zami nabasemzini beza kimi bavuma amacala abo. Umkhwenyana wami wahlukana nalentombi yakhe wabuyela ekhaya. Ngijabule manje emshadweni wami, ayikho enye indlela yokubonga kodwa kumele ngitshele izwe ngawe.

Ukuze ubonane no Baba Paul shayela: 031 8370033/ 078 3000 361 Durban/ PMB

Ithimba lamaphoyisa akulesifundazwe ahlabane ngezimendlela emcimbini obungoLwesihlanu ePitoli. Lapha ami nomkhuzi wawo kulesifundazwe uLieutenant General Mmamonnye Ngobeni. SAPS, uphiko lePietermaritzburg Abanye balapha KwaZulu kanye nokuhlukunyezwa K9 Unit, iPublic Order Unit Natali abathole izindondo kube kwezingane nabesifazane yaseMgungundlovu kanye uBrigadier Captain Derrick ePinetown. UCele uhlabene neTactical Response Team (TRT) Hastibber waKwaDukuza ngendondo yokuba umphenyi ngomsebenzi wabo ngesikhathi oqwaqwade bonke emakhanda ovelele. Kanye noSergeant kubanjwa inkunzi eRichmond. abaphathi beziteshi, uLieutenant Thabane Mofokeng wophiko lwe Khona manjalo kulomcimbi Colonel Thembeka Cele K9 Unit ePort Shepstone yena kuphinde kwahlabana onguKhomanda obhekelele ohlabene nendondo ekhethekile uLieutenant Jeremy Nel wesiteshi amacala athinta ezomndeni ngomsebenzi awenzayo. samaphoyisa sasePlessislaer, yena uhlabene ngendondo yaphila ngokukhubazeka eyaziwa ngele ‘Disable person of the year’.

wina kowama-easter Lesi isipho ongasizuza ngokungenela umncintiswano okumele usho ukuthi mangakhi ama-Easter Bunny kuleliphepha.

Nakhu okuyishumi okungakusiza uphephe emgwaqeni

Inkampani ehamba phambili ngemikhiqizo ehlobene nezimoto iMidas icebisa abashayeli bezimoto ngokumele bakwenze, baphinde bakubheke njengoba kuza amaholide nje. Inhlangano i-World Health Organisation (WHO), ibeka iNingizimu-Afrika njengezwe elihamba phambili ngokungabi nezinhlelo zokuphepha ezanele, neveza izibalo zika-1 280 zokushona kwabantu emigwaqeni ngoDisemba ka-2012, nangoJanuwari wakulonyaka. U-40% walezi zingozi owabantu abahamba ngezinyawo abaziphonsa ezimotweni emgwaqeni, okunye kubalwa kukho ukugijima ngokweqile, ukuqhola, ukungalifaki ibhande kanye nokuba semgwaqeni kwezimoto ezingakulungele. Nakhu okumele ukwenze njengomshayeli: 1.Hlelela uhambo lwakho ngaphambi kokunquma

ukuphuma ekhaya, uzinike isikhathi esanele sokufinyelela lapho uya khona ngaphandle kokujaha. 2.Hlola imoto yakho kuqala, ugweme ukuzithola ususezindlekweni zokukhanda. 3.Uma uhamba nezingane, zifakele izihlalo zazo. 4. Faka ibhande. Lokhu kusiza ngo-99% ukuba ungaphumi emotweni uma ibandakanyeka engozini. 5. Gwema ukuba socingweni uma ushayela. 6. Ungabi seduze kakhulu ezimotweni ozilandelayo. 7. Landela yonke imithetho yomgwaqo, utshengise ngesikhathi uma. 8. Bhekisisa lapho uhamba khona. 9. Thola isikhathi sokuphumula, ugweme ukukhathala uma uthatha uhambo olude. 10. Qinisekisa ukuthi awusebenzisi izinhlelo zokushayela eziyingozi uma imigwaqo imanzi.

LOVE POTION Guaranteed in Mumsy’s Inkukhu Yamampela

R5.00 2 Piece Chicken & Chips + Roll

R21.90

Lost lovers, Quick Marriages, Divorce & Pregnancy Problems

CALL MUNGU 033 811 1998 071 140 0422 Dr ALI

Ayanda - Durban. Ngineminyaka ewu- 35, ngashiywa umnyeni wami iminyaka eyishumi Ayanda 35 ehlala nenye intombi. Ngathola uDokotela uALI owangisiza wabuyisa umnyeni wami wahlukana nentombi eyayimufake isichitho. Ngabonga kakhulu ukuhlangana naye.Uma ufuna inhlanhla, ukukhulisa induku, ukukhushulwa esikhundleni emsebenzini, ufuna umshado osheshayo, uma unenkinga ekhaya, noma ufuna ukuthandeka kubantu uthole nenhlanhla yokuwina eCasino noma iLotto; Call now for Appointment:

078 512 9061


Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

9

24.99

R

1kg

68

R

65.99

R

54

.99

R

10kg

.99

73.99

R

10kg

Golden Cloud Cake Flour

10kg

Royal Rice

Bokomo Corn Flakes

Rainbow Rice

69.99

R

10kg

Royal White Sugar

28.99

R

5L

900g

Sunfoil Oil

FREE

Bokomo WeetBix

Frisco Granules 40g

51.99

10

R

18.99

R

R

6x1L

.99

Valid until Sun 6 April 2014

7

R .99

9

1kg

100’s

Five Roses Teabags

Parmalat Custard

Pepsi

R .99

Farmfresh Mixed Vegetables

R

1L

Liqui Fruit

1.5L

21.99

16.99

R

2L

.00

Beef ONLY

13

R

20

R

Danone Nutriday/ Yo Jelly

Clover Fresh Milk

23.99

R

Buy 3 for

6x100g

2L

Creamline Long Life Milk

.99

500g

Pasta Grande Spaghetti/ Macaroni

400g

Knorrox Soup Polybag

.99

R

11

R

150g

200g

Willards Cheas Naks

Bakers Blue Label Marie

Sparletta Range

Everyday Baked Beans

400g

Value Shopper Middlecut

FREE Sunlight Laundry Soap 125g

34.99

R

13

.99

R

400g

.99

2kg

Sunlight Washing Powder

500ml

Lucky Star Pilchards

Each

2L

Spring Fresh/ Baby/ Lavender ONLY

20.00

5

R .99

410g

Buy 3 for

R .99

9

4

R .99

11

R

Sta-soft Refill Fresh & Minty ONLY

7

R

14.99

R .99

Sunlight Laundry Soap

Sunlight Dishwashing Liquid Refill

Handy Andy Refill

R .99 500g

750ml

Whilst Saverite will always attempt to have sufficient advertised stock available, the above prices are valid only whilst stocks last. Saverite reserves the right to limit quantities. Errors and omissions excepted - Saverite will always take the utmost care to ensure that advertising information is correct however should a mistake or inaccuracy occur Saverite shall display an in-store notice reflecting the correct details.

9

750ml

19.99

R

2x500ml

Toilet Duck Twinpack

Promotional Prices Valid 3 - 9 April 2014 All prices inclusive of VAT Saverite Pietermaritzburg 457 Langalibalele Street Tel: 033 342 8832

Ample FREE Secure Parking ATM Instore No Hawkers No Traders Pension Payouts done instore

21.99

R .99

Pledge Twinpack

Aquafresh Toothpaste

R

2x275ml

5

100ml

9

R .99 50ml

Shield Roll On

Become part of our family, like and follow us on /SaveriteSupermarket Tollfree: 0861 62 7283 www.saverite.co.za

/YourSaverite

Š Masscash (Pty) Ltd


10

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014


Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Izindaba

11


Gogo Tryphina

12

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Ezesifundazwe UMadonsela uthi abe-ANC bazincengela kumengameli ngegama lakhe UMvikeli woMphakathi u-Advocate Thuli Madonsela ngesikhathi enengxoxo ekhethekile ne-Independent Newspapers ubalule ukuthi kukhona amalunga e-ANC agiya ngethambo lakhe ngokukhipha kwakhe umbiko ngeNkandla, nathi akwenza lokhu ngoba ezincengela kuMengameli wezwe

uMnuz Jacob Zuma ukuze ezowanika izikhundla emva kokhetho. Uphinde wagxeka uSotswebhu welibusayo, uMnuz Stone Sizani ngokumhlasela, nathi uyazincengela, ukuze angasali esengenamsebenzi ngemva kokhetho. Kungenzeka uMagwaza-Msibi angabuyeli kwesobuMeya IMeya yesifunda saseZululand uNkk Zanele Magwaza-Msibi uveze ukuthi kungenzeka angabuyeli esikhundleni sakhe sobumeya emva kokhetho oluzayo. Ukusho lokhu ngesikhathi ethula inkulumo yentuthuko eMahlabathini, nokuyilapho ebalule khona ukuthi umangabe iqembu lakhe i-NFP lithole amavoti anele, uzoyomela abalandeli bakhe ePhalamende eKapa. UMagwaza-Msibi ngesikhathi ethula inkulumo, iphinde wabalula nezinhlelo esezenzile ukuthuthukisa abantu baseZululand. Umphakathi uzobeka uvo ngabesiShayamthetho Inhlangano emelele ukhetho kuleli i-Independent Electoral Commision (IEC) isinxuse umphakathi ukuba uhambele emahhovisi ayo, ukwazi ukubheka uhlu lwababekwe ngamaqembu ezepolitiki ukuba bayowamela esiShayamthetho, bakhalaze uma bebona kungabafanele. Kuhanjiswe amagama angu- 9000 kulenhlangano,

ekhishwa ngamaqembu ezepolitiki angu-29. Ayikazonyuka inzalo mboleko yeBhange Lombuso Ukuqhubeka kweziteleka nezinkinga ezilethwa wukunqamuka kukagesi kubalwa njengezinye zezinkinga ezenza ukuba irandi lingenzi kahle nokwenze iBhange Lombuso linqume ukuba inzalo mboleko kumabhange azimele iqhubeke nokuba liyibeke ku-5,5%. UNksz Gill Marcus onguMphathi weBhange loMbuso uthe kungenzeka ukuba ngokuzayo ikhuphuke inzalo yemali mboleka, okuyinto engeke yenzeke okwamanje njengoba isimo somnotho kuleli sintengantenga. Bathole ibheyili abasolwa ngokubulala indodana yowe-NFP UMnuz Mbhasobheni Biyela onguSihlalo we-IFP, uMnuz Mbongiseni Khanyile, uMnuz Mnyama Gumede noMnuz Masiza Biyela abasolwa ngokubulala uMnuz Siphamandla Gwala ngo-2012 banikwe ibheyili ka-R3 000, umuntu ngamunye. Bebevele eNkantolo yeMantshi yaseNtuzuma. Bayalelwe ukuba bangasondeli kufakazi njengoba ukwenza njalo kungenza kuhoxiswe ibheyili yabo. Luyaqhubeka uphenyo ngebhilidi lasoThongathi Ikhomishini ebekelwe ukuphenya ngokudilika kwebhilidi lenxanxathela yezitolo oThongathi kulelisonto iqhuba uphenyo lwayo, nezophinde iqhubeke nalo izinsuku ezintathu kusukela ngomhlaka 2 BABA BONKOSI Ephreli. Uma selwenziwe WUDOKOTELA OSEBENZA ngokuphelele, NGEMIMOYA kuzolungiswa umbiko ozonikwa • Buyisa Isithanadwa sakho • Thola Ingane 3 days ungqongqoshe • Imali Esheshanyo 1 day wezabasebenzi • Imagie Esheshamyo 1 day nomqondisi • Imagie ring nyohuthando ehhovisi • Belka Mina Ngedwa lokushushiswa, • Khulisa Indukuibe na Mandla kuphawulwe • Buyisa Impahla Elahlekili ngawo.

Cell: 084 087 73 160 / 060 610 9054

SIYAKHULA DRIVING SCHOOL

LEARNERS LESSON COURSE

R200 DRIVING LESSONS: FULL AND HALF COURSE CODES: C1/CODE 10 AND CB/CODE 8

9 Wilson Street, PMB (Next to Laager Centre) Tel: 076 792 4487


Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Izindaba

13


14

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014


Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Izindaba

15


16

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014


Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

IMIBONO

Nomvula Ntuli

NGICELA ukukhuluma nganansi into esengiyibone isikhathi eside - ukuhamba nabantu isikhathi eside uzitshele uyabazi kanti cha. Uma ufuna ukwazi uhamba nobani yonke leminyaka uzobabona makwenzeka izinto ezinhle empilweni yakho. Kunezinto ezizokumangaza, bazoshintsha babe izitha. Abanye kuzoba ngathi awukaze bakubone. Kunezinto ezizokumangaza obubalindele awuzubabona eduze kwakho bese laba obungabalindele ibona abazoba seduze kwakho, cisho kuze kube sekupheleni. Mawufuna ukwazi uhamba nobani gada ngesikhathi wehlelwa izinto ezinhle uzobona abazokushayela izandla bethi siyakubongela. Laba obalindele akuzuvuma nokuthi bakubheke ngenxa yamahloni nokucikeka. Bese bengalali becabangana nokuphumelela kwakho. Uma sekubalwa abagxekayo yibo kuqala. Ngeke vele babone ubuhle entweni bebengayilindele. Kunabanye sebekucashela ngoba becabanga uzobahlupha kanti bona bafuna ube ihlaya. Uma wehlelwa izinto ezinhle ungafuni ukushayelwa izandla nokunconywa nokujatshulelwa. Mawufuna ukwazi obani izitha zakho linda uze wehlelwe izinto ezinhle bese ubona sonke lesikhathi ubuhamba nobani. Akubona bonke abantu abakushayela izandla abakujabulelayo, laba ongabanakile yibo abahamba nawe.

Bafihla ihlazo lokungakujabuleli Uzobona abantu bekuhlehlela bethi usuphakeme ngoba kuhamba kahle kuwe ungabanaki bafihla ihlazo lokuthi abakujabuleli. Asihlangane kufacebook nomvula mantuli kunene noma email motivation.souls@ovi.com

kunezinto ezibuhlungu ezenzeke impilweni yakho, lokho kukwenze ukuthi uhlezi uzibuza ukuthi “kungani wena.” Uma kungewena kuzokuba ubani? Ukuvela kwesimo empilweni yakho kusuke kungazophela ngempilo yakho kodwa kusuke kuzoqalwa ngempilo yakho. Lesosimo osuke ubhekene naso sikukhomba ukuthi lungisa ukuze uphumelele. Omunye kwavela isimo sokulahlwa wakhala kanti kuzofika umuntu uzomcosha amshade. Ukube awukhalanga kuloyamuntu ngabe namhlanje awujabuli kanje noma ukube

akakulahlanga loyamuntu ngabe namhlanje awukhululekile kanje indlela eya ekukhululekeni idlula ekulahlweni bonke ababalekela ukulahlwa namanje basakhala . Kodwa abavumelwa ukulahlwa bakhala kanye bajabula ungunaphakade. Izinyembezi zakho ezachitheka zazibiza injabulo yakho. Mhlampe wahletshwa kwathiwa awugezi unukelwa amakhwapha kwaba buhlungu lokho kuwe. Kwaba isimo leso kodwa ukube asivelanga ngabe awuvukanga usugeza. Kubalulekile sixole ukuze kudlule

isimo ngoba umu ungaxolile ufana nomuntu ohamba neva ngaphansi konyawo. Omunye uthi akulula ukuxolela yebo kunjalo, kodwa ilona iva lelo engikhuluma ngalo. Kanti ukukhipha iva uhambe ungalibali ukuzibuza ukuthi “kungani wena” iva likuhlabile, kanti mekungewena kuzokuba ubani. Into emise izimpilo zethu ileligama esiliculayo elithi: kungani mina ngabe kade waphumelela umiswe o “why, why” ngithole kufacebook phumlani xolani hadebe or call 0799111328

3227

INGOSI YODUMO KA NOMVULA

Kungani Mina

17

Know what’s waiting round the next bend?

Fortunately SANRAL’s world class Freeway Management System (FMS) helps you to see ahead with live traffic cameras that monitor our roads 24/7, deal with accidents rapidly and improve our traffic flow. To place this trusted source of real-time traffic information in your hands, simply log on to www.i-traffic.co.za to register and opt for notifications via SMS, Twitter or email.*

Get real-time traffic information *Available for Gauteng, Durban and Cape Town

Live traffic cameras

SMS notifications

TWITTER notifications

Email notifications

www.i-traffic.co.za


18

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

ISIPHUMELELE IZOMELA IKZN KOWE-DANONE NATIONS CUP Kwesokunxele kungesikhathi abafundi besikole samabanga aphansi iSiphumelele Primary bebhekene nozakwabo base Watersmeet Primary kowamanqamu weDanone Nations Cup for the obuse Princess Magogo Stadium, KwaMashu ngoMgqibelo odlule. Ngokuphumelela lomdlalo kumaphenathi Isiphumelele isizomela lesifundazwe esigabeni esilandelayo sokukhetha umpetha kazwelonke.


Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

19

4 April 2014 Contact us: Colleen:

031 - 716 4419

colleens@dbn.caxton.co.za

Lisinda:

031-716 4451

lisindag@dbn.caxton.co.za

ISandero iyisizukulwane sesibili seRenault, nokuyimoto eyakhiwe kahle, kwagxilwa kwingaphakathi layo. Inezinhlelo ezisezingeni eliphezulu. Ingcono kakhulu kuneyakhiwe ngaphambi kwayo, inenjini encane ewuhlobo lwe-900cc, enamakhilowadi alingana naweToyota Etios yona enenjini yamalitha angu-1,5.

Inyakazisa izinto entsha iRenault Sandero Ababhali bezezimoto

E

micimbini yezimoto kujwayeleke ukuba kwethulwe izimoto zichazwa njengezehlukile, ukuthola ekugcineni ukuthi ziyafana nje nezinye. Lokhu kuhlukile uma sibuka entsha iRenault Sandero yona elifanele inani layo. Ngesikhathi abakwaRenault bethula umkhiqizo wabo omusha kwabezindaba esikhumulweni sezindiza, umqondisi walenkampani wabalula ukuthi inkampani yakwaRenault yaziwa ngokuthuthuka, okuyinto eyitshengisile ngesikhathi yethula lomkhiqizo wayo omusha. “Sikholelwa ukuthi ngalomkhiqizo siphethe umnqobi ozozishaya zonke izimoto ezibangisana nawo ezimakethe,” kusho uLanseria.

Lomncintiswano ungaphansi kukaR150 000. Osekwenze kwathengiswa amayunithi angu-93 000 eNingizimu-Afrika ngonyaka odlule. ISandero ibhekiswe kulabo abafuna ukuthenga imoto yeqophelo ngenani elingambi eqolo. Njengokuchaza kuka Fabien Payzan, oyiPhini Mengameli lokukhangiswa kwemikhiqizo yakwaRenault nokuxhumana kanye neMenenja yemikhiqizo yakwaRenault uWayne van der Merwe, nabathi lemoto ingena ngaphansi kohlu olubili okubalwa kulo, nokuba yimoto elungele ukushayelwa edolobheni, ebalwa neminye imikhiqizo okufakwa kuyo iKia Picanto, Hyundai i10, Chev Spark kanye neHonda Brio, okuyizimoto ezincane, ezisebenzisa uphethiloli kancane, nezinesikhala esingesiningi.

Lemoto ifakwa ohlwini lwezincane nezinezinjini ezinkulu okubalwa kuzo nePolo Vivo, Ford Figo kanye neToyota Etios. “ISandero ngumkhiqizo omncane nonenjini engawumoshi uphethiloli, lemoto ingeyekhethelo,” Kusho uPayzan. Inamandla ka-66kW netorque ka-135Nm kusuka ku- 2,500rpm, okuyimoto enenjini yamalitha ka1,4 kanye neka-1,5. Kungenzeka ucabange ukuthi lemoto izokunika izindleko, khululeka, ungathembela kwabakwaRenault, lenkampani ingeyokuqala ukwethula injini ehamba phambili emkhakheni wezimoto ngonyaka ka-1977. Lemoto eyalabo abazimisele ngobuntofontofo ezimotweni, nabafuna imoto engeke imoshe uphethiloli. Idla uphethiloli wamalitha angu-5,21 ohambeni luka-

100km. Imikhiqizo yakwaRenault ihamba phambili ngokwakha izinjini zezimoto ezisebenza kahle emgwaqeni. Lokho kuphinde kwabonakala ngesikhathi kwakhiwa entsha iClio. Enenjini engasindi ngamakhilogremu angu-15 uma iqhathaniswa nezinye ezike zakhiqizwa yilenkampani. Isivinini sayo esiphezulu u-175km/h, ikwazi ukuqala ku 0-100km/h emasekhondini ayi11,1 nje kuphela. AbakwaRenault ababanga namahloni ukufaka izinto zezimoto ezinkulu kulomkhiqizo wabo omusha. Inomshini wokubandisa nokushisisa imoto, inomshini wokulekelela amabhuleki, iyakwazi ukuzisebenzela ngokuzimela, inokuningi nje. Ukuzitholela eyakho lindela ukukhokha inani likaR133 900. Lemoto inomshini wokuvikela

abagibeli uma ibandakanyeka engozini, inamawindi kagesi, iyazikhiya, inomsakazo odlala namaCD, inendawo yokufaka i-USB, ukwazi nokushintsha izinhlelo usebenzisa isiteringi. Ngenani elengeziwe likaR7 600 uthola amasondo awu-15 inch, amalambu angaphambili amahle nagqamile, izibambo zezicabha ezinemibala, izibuko okwazi ukuba uzilawule, uphinde uthole nezinhlelo ezahlukene zokuyishayela kanye nomshini wokulawula isivinini. Amabhathini akho uyakwazi ukuba uwalawule ngesiteringi. Lomkhiqizo unewaranti yeminyaka emihlanu ku 150 000km, ibe nesevisi-pulani yeminyaka emibili ku-30 000km. Uthole nokubhekwa kwawo kuwo wonke u-15 000km ewuhambile.


220

Izindaba

Road Report

Edendale Eyethu 04 Ephreli EDENDALE EYETHU2014 4 April 2014

Kwenze konke nge-Toyota Hilux 3.0D-4D I Toyota Hilux lapha eNingizimu-Afrika ifana nesiko, ngingayifanisa nomdlalo webhola lombhoxo, ukushisa inyama, noma ne-Castle Lager, okuyimoto ekwazile ukuba ime ngazo zonke izikhathi. Esikhathini samanje angeke uthi ibhakhi entsha yakwaToyota ayikho emgangathweni, nengibonga kubakhiqizi bayo, nabenza ukuba yamukeleke, futhi wonke umuntu athande ukuba nayo, ayishayele kulo lonke idolobha. Leli yiqiniso elimangalisayo ngempela. Kusukela nini ukuba kube semfashinini ukushayelwa kwebhakhi abantu beya noma bebuya emsebenzini? Ukuhamba kwayo akukho nje kuphela emafamu noma ezintabeni, kodwa nasemgwaqeni oyitiyela. IToyota Hilux isibe yintandokazi yeningi iminyakanyaka, nokuyimoto ekhombise ukuthengwa kakhulu isikhathi eside. Yini eyenza lebhaki ithandeke? NGAPHANDLE Angazi noma lemoto singayibekam yini ohlwini lwezakhiwe zaba nesitayela yini noma cha. Ngokuba yiyo, ngiyacabanga ukuthi yinhle ngokwamukelekile. AbakwaToyota bazamile ukuyakha ihambisane nesikhathi samanje, befaka amalambu amahle,

namasondo esimanjemanje. Yize noma nayo iyinhle, ayiďƒžki ezingeni le Ford’s Ranger. NGAPHAKATHI Uma ubheka isingeniso sami ngalemoto, uzobona ukuthi ingaphakathi layo lihamba kahle impela. Basebenzise okusezingeni eliphezulu kuphela ukuyakha, bafaka nomsakazo omusha. Yakhiwe iToyota, inendawo yokufakwa kweiPod, itshengisa uhlu lwezingoma, inomshini wokudlulisa amafayela, ibe nesikrini esinemibala. Ngaphandle kwalokho, iHilux inesikhala esanele ngaphakathi, yinde futhi. Ayikho ntofontofo ngokwedlulele kodwa, nengibona ukuthi ukwakhiwa kwayo kubhekiswe kakhulu ezimpahleli kuyo ngaphakathi kunokuba kugxilwe kubagibeli. EMGWAQENI Ukuhamba kwayo emgwaqeni kwehlukile. Iyakwazi ukudlula ngokushesha ezindaweni ezimpintshene, nakwezokupaka eziminyene. Isiteringi sayo kodwa asingithokozisanga. Hhayi ke ngaphandle komgwaqo iyazishibilekela nje. Ngithathe lomkhiqizo ngawufaka ngaphandle komgwaqo, okuyinto engiyithokozelele

kakhulu. Ngike ngakhala ngobude bamasondo ayo. Yikho okwenza ukuba lemoto ikwazi ukuthwala izinto ezisindayo. Uhlobo lwe-3.0-litre D4D akusiyo imoto enamandla ngokwedlulele, futhi angeke ikwazi ukuthwala ezinye ngokufanele. Okuhle kodwa ngayo ukuthi nje inobuchwepheshe, okuyinto edingwa abantu abaningi. Ukwakhiwa kwayo nendlela eduma ngayo kungcono kunemikhiqizo yakudala yalenkampani, nokwenza kubelula ukuyisebenzisa zonke izinsuku. Angisiye umlandeli weHilux, ngincamela ukungena kwiFord Ranger zonke izinsuku zesonto. Angeke kodwa ngingahambisani nabathandi beToyota njengoba imikhiqizo yayo yenza ukuba ilandelwe yiningi, lithembele kuyo, nephinde futhi ibe nejubane. Ngalomkhiqizo ungakwazi ukwenza izinhlelo zansuku zonke.

Okubalulekile ngalemoto Inani: R476,300 Injini: 2982cc four-cylinder Amandla : 120kW I-Torque: 343Nm Ukusebenzisa u: 8.6l/100km Isevisi: Isevisi-pulani yeminyaka emihlanu ku 90 000 km.

Stretford End Vehicle Testing Station NOW

BOSHOFF ST

GREYLING ST

BEHRENS ALLEY

BOOM ST

COMMERCIAL RD WE ARE HERE

OFF HOOSEN HAFFEJEE (BERG ST)

PIETERMARITZ ST

CHURCH ST

ROADWORTHY TESTING STATION FOR ALL YOUR COR & COF REQUIREMENTS


Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Izindaba

21


22

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Ukufunda Nokubhala 4. Ukuzingela – Hunting Illustrations © Arbuckle, text © Land and Modipa 2014

1

UParafini wahamba nabanye abafana ukuhlwaya izimbiba.

2

Babamba izimbiba eziningi.

Parafini went with other boys to hunt field mice. “Here is a bow, Model-C!” Said the boy.

They got lots of mice. They sang a song to call the field mice.

3

4

Bahlinza base bosa.

They skinned the mice and roasted them. One of the boys said, “You caught a lot, Model-C!”

Ngesonto elizayo : Impilo emakhaya

UParafini wamlethela umama wakhe inyama yembiba ukuyidla.

Parafini brought his mother a piece of the meat to eat. He said, “This meat is better than Kentucky!” Next week : Life in the rural area

 Activity – Umsebenzi  4: Choose the correct wordsIn each sentence, only one of the words or phrases inside the brackets is correct. Draw a circle around the correct words.

4: Khetha amagama ayiwo

 Kokelezela igama okuyilona lona kulawo akubakaki.

1. (Shukela, Selula, Parafini) went hunting with other boys.

1. (UShukela, USelula, UParafini) waya kozingela nabanye abafana.

2. Boys went to hunt (rabbits, field mice, birds).

2. Abafana baya kozingela (onogwaja, izimbiba, izinyoni).

3. Boys were lucky because they got (a few mice, lots of mice).

3. Abafana baba nenhlanhla ngoba bathola izimbiba (ezimbalwa, eziningi).

4. They (skinned, boiled) the mice before roasting them.

4. Abafana (bazihlinza, bazibilisa) izimbiba ngaphambi kokuba bazose.

5. Parafini brought his (granny, mother) a piece of meat to eat.

5. UParafini walethela (ugogo, umama) wakhe inyama ukuze adle.


Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

23

Ezikaqeda isizungu

Senzo Meyiwa Yeyi uma ungumafikizolo kulendima yomathandana abafana bakukhipha inkani inkosi impela. Awubheke nje isi aramu esiwuKelly sesiphinde sasala futhi kulomfana wakwaMeyiwa wagaqa wabuyela kunkosikazi wakhe wayoxolisa. Wasala kanjalo uKelly nengane yabo. Kodwa uKelly kufanele ayisukumele lendaba yakhe yokushiywa kanje eyesithathu phela manje lendoda emshaya nge current.

Nkandla Style Cha niyadelela kodwa yazi, niqhuba intwala ngewisa. Olwani uchuku nihlokoloza umongameli uGedle ezihlalele kwi Island yakhe enkandla? Nihlushwa yini ngoba uGedle washo ukuthi lomuzi wakhe wakhiwa izimali zakwaZuma bakithi, ngizwa kuthiwa sekukhona usiyazi oshintshe iGangam Style wayenza iNkandla style. Inhlanzi izoshelwa amanzi kungekudala, yalusa lensizwa yakwaZuma asazi ngoba inomshini futhi injalo nje nizowukhomba umuzi onotshwala.

Miss SA Ake ningitshele ngempela wezingane zakwethu sengisho nina bebala elinsundu nisuke senihaqwa uvalo kwenzenjani kulemincintiswano yonobuhle. Ngoba phela umuntu ungenela azi kahle ukuthi kuzoba khona imibuzo, kungani ningazilungiseleli ngesikhathi? Awu ngiphoxe kabi ngibuka uMiss SA ngibona izintokazi zibhuda isiNgisi zingasakwazi nokuphendula kahle imibuzo yamajaji. Savele isicoco sakhala samuka nentokazi emhlophe. Basala bencela izithupha.

Ntokozo Mbambo Ngeviki elidlule ngicishe ngathi impela konke kuyenzeka uma uzimisele kodwa ngabuye ngaphoxeka. Ngifunde elinye iphephabhuku ngokukhulu ukushesha ngazitshela ukuthi uNtokozo Mbambo wehlise isisindo emzimbeni esuka kusize 48 waya ku 32. Ewu ngithuke koma nasozwaneni kodwa ngajabula ngoba bese ngibona ukuthi lentokazi iguga incane kwazise nomyeni wabo uqhelelene nokukhulupha, kodwa kwehle izidlathi uma ngibuye ngifundisisa kahle ngabona ukuthi cha uNtokozo akehlisanga sisindo.

Ntsiki Mazwai Lentokazi ibhalele inhlangano kaKhongolose incwadi evulelekile igxeka indlela elakuleli eliphethwe ngayo kanye nomengameli uJacob Zuma. Kulencwadi lentokazi izwakalise ukuthi umengameli kufanele ehle esikhundleni uma lenhlangano izimisele ngokuthola ivoti layo. Ewu madoda ikhanda lalentokazi ligcwele upelepele, kona umculo wayo usadayisa nje?


24

Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

azobe Eshisa inyama amabhakaniya

Uyaqhubeka oweRotary Unkosikazi kamengameli wezwe, uNkk Bongi NgemaZuma ube yingxenye yokugonywa kwezingane ukuba zingahlaselwa yisifo sepolio, ezinika amaconsi, ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso wokugqugquzelwa kwempilo emindenini, iRotary, ngonyaka odlule. Kwaba yintokozo ukuba kuloluhlelo kuze kungenelele

ngisho nomengameli wezwe, ngesikhathi lwethulwa okokuqala kuleli. Ngonyaka ka-2013, bangu-68 000 abasizakala ngenxa yalo, bathola nokunakekelwa kwezempilo. Loluhlelo lubhekiswe kuzo zonke izakhamizi zezwe laseNingizimu-Afrika, ikakhulukazi labo abangakwazi ukusheshe bafinyelele

ezikhungweni zezempilo, okungenzeka ukuthi lokhu kubangwa yinhlupheko noma yibanga okumele balihambe ukufinyelela emitholampilo. Lomkhankaso uzoqhutshwa kulezi zindawo ezilandelayo: • • • • •

UNdodo Madonsela wazisa abalandeli be-Orlando Pirates ukuthi ngoMgqibelo bazobe bezitika ngenyama KwaHlophe, eslaheni esiku-West Street, kusukela ngo-5 ntambama kuze kuyovalwa. U-R50 umuntu ngamunye. Akuhlanganwe nabaseMgungundlovu ngoLwesihlanu ngo-5 ntambama, namakhadi obulunga atholakala ngoR40 kwabaqalayo, nezithombe ezimbili zikamazisi. Abaphindayo uR40 nakubona. Mayelana nemibuzo ningaxhumana noMhlaba Jili ku: 084 694 1042, noPat Mchunu ku: 083 334 9579, noNdodo Madonsela ku: 076 246 3644, noKholiswa ku: 078 315 1545 noma noSbongile Ndlovu ku: 072 038 2574.

River of Life Community Centre, Cinderella Park Dambusa Sports Centre/ Stadium, Edendale KwaNoshezi Hall, Emgodini Vulindlela Umshwati Community Hall ngaseNew Hanover Lidgetton Hall, Lidgetton

Ukuthola kabanzi ungafonela laba abalandelayo: Brian Bassett: 084 810 4767 Grant Deetlefs: 082 371 4432 Janice Shipway (Hilton/ Howick): 082 574 7879 Hennie de Bruin: 082 498 9812

Kusingathwa imidlalo yobungani ngoMgqibelo

Kulonyaka imidlalo yobungani izokubakhona mhlaka 5 Ephreli 2014, njengokusho koMnyango wezemiDlalo. Abe-KZNR bazoqoka abazobamela mhlaka 28 Ephreli 2014, ngosuku lweSoweto. Kulonyaka kuzoqhudelana amaqembu ayi-18, wonke aqhamuka esifundazweni saKwaZulu-Natali. Kuzogqanyiswa ithalente lasekhaya. Eminyakeni edlule, abanye babadlali sebebe yingxenye yalemidlalo, baqokwa, basayina izinkontileka nezinye

izinyunyana. Amaqembu angenele yilawa alandelayo: Jaguars NB Raiders West Coast Mighty Buffaloes Ceda Obhejane Esikhawin Gamalakhe RFC Bergville Zebra’s RFC Ushaka Warriors Nagle Dam Mangosuthu RFC

13th Friendship Games Saturday 5 April 2014 Woodburn Stadium Time 8.00 to 16.30 SPONSORS:

EYETHU Namandla Roads and Civils CC

Howick Eagles Cleremont Newlands East Brumbies UKZN Westville Amangcesha Fying Eagles

Lamaqembu azohlukaniswa, ohlwini ngalunye kungene amahlanu. Abadlali bayazi ukuthi angeke badlalele ukunqoba kodwa ukwakha ubungani. Inhlangano yebhola lombhoxo esifundazweni i-KZN Vets ithanda ukubonga kubo bonke abaxhasi bayo okubalwa kubo i-SARU, Stihl, uMnyango wezemiDlalo, Clover, Bruce Panel Shop, Namandla Roads and Civils, Cit Printing Works, Fidelity Security, Central Waste, Capital Newspapers, ne-KZN Eyethu.


Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Izindaba

25


26

Izindaba

News

Edendale Eyethu 04 Ephreli 201417

033 394 0044 BHALISELA UKUFUNDA

Cashier, Receptionist, Computer, sales person, catering, 141.983HBC, HIVdef & AIDS, #Bhalisela counseling, T.B Dots, ARV’s, First Aid, Ukufunda 5x1 Teller & English. 29 Timber Street, 2nd oor, ofce 202 078 008 5495 / 072 761 0118

0055 Church Notices 0000 NOTICES

0001 Community Care

BOOKING DEADLINES

MONDAY 12 NOON FOR ALL NEWSPAPERS CONTACT: CANDICE NAIDOO TEL: 033 394 0044

GOOD FRIDAY SERVICES- is at Besthesda Church in Stanger under the Bishop Rev Madela ( situated st Hamesdale,was noted by pastor Hlatshwayo). Date : 18April 2014. From Friday 9pm - Sunday.

CN002469

Pietermaritzburg Group of Woman`s Institutes choir presents an easter service on Thursday 10th April 2014 at 9:30am. St Johns United Church Jabu Ndlovu Street. Tea is going to be served afterwards in the hall.

CN002457

0300 SERVICES

0375 Professional & Business

Job available to become a Cell C agent selling starter packs.R3000pm.Send msg /pls call me to 0746710700

CN002408

MKHULU HERBALIST

Inyanga endala edumile (with over 30 years experience healing) • Ukubuyisa isithandwa • Akuthande anganyakazi def 141.983 • Ukuhushulwa Kwesisu okuphephile #Mkhulu • Thola ingane/umshado Herbalist EE NEW 5x1 • Owokugembula • Ukukhulisa induku • Buyisa impahla ebiwayo • izilonda ebudodeni • Ukungatholi umsebenzi PMB 078 319 1798 BOOKING LINE

0861 CINE (2463) 00

9am - 9pm

www. cinecentre .co.za

0425 Carpets / Furniture / Appliances

A pair of matching Wardrobes for sale-very good condition-R3800.call 082796 7568

CN002452

0600 PROPERTY FOR SALE

CHIEF RAJABU & MAMA NUSURAH Good news to the people of P.M.B & surround areas Are you living a life of Misfortune, Hardships , Trouble tears and Endless Suffering. Boost your luck lighten your Fortune and Relationship(Love). We solve all cases , pregnancy problems, ¿nancial Problems etc. All un¿nished jobs stop crying & see us now!!!! Find chief Rajabu & Mama Nusurah at Loop Street, next to imbali funeral services Call: 078 154 4207 PAY AFTER SUCCESS!

DR MAMBA • Ukubuyisa isithandwa sakho(1hr) • Imali esheshayo • Sula izikweletu • Imali igane kwi account • Wina lotta/ casino (pay after win) • Gudluza isitha • Khulisa induku Call: 071 704 6410 NORTHDALE

DR MAMA HALIMA (Are you stressed and disappointed?) • Struggling to fall pregnant • Lost love ( no matter how long they’ve gone) • Manhood problems • Win def court cases and 141.983 nancial problems #Dr • Bless your money with luck multiply MamatoHalima 5x1 • Be wealthy and successful • Pass exams / interviews( R80) Call : ( 078 283 2200) PMB - UPTOWN

FREE FORTUNE SHEIKH ABDUL

• Bring back lost lover (1hr) • Drug problems • Family and marriage problems • Win lotto,casino & horse (pay after win) • Financial problems • Manhood problems • Touch and follow powder ALL JOBS ARE 100 % GUARANTEED! For appointment call : 076 375 3118 • STRICTLY APPOINTMENT RASIETHORPE

Selling your vacant site or plot in edendale area. Call : 072 496 7952

CN002501

0400 FOR SALE

SHEIKH YUSUF COME WITH R50

• Bring back lost lover 1hr • Family problems 1hr • Cheating lover 1 hr • Win casino/lotto (pay after win) • Magic wallet • Win court cases • Destroy all your bad lucks • Fixes loans & debt problems • Sexual problems 061 029 3707

UNLOCK YOUR LIFE

• Gamblers! Lotto / casino come for the ‘MAGIC BUNGLE’ guaranteed and pay 20 % after success • If your DOC / PROF is taking longer than you expected come for BANJAO SEED, same day • Also quick sale / buy of property, lost lovers, divorce, man power, pregnancy probs DR S MUNGU FOR APPOINTMENT: 033 8111 998 071 1400 422 PMB

DR U-ADAM Izinkinga zabantu besifazane ukuboyisa isithandwa sakho ukukhulisa induku buyisa impahla ebiwayo ukungatholi umsebenzi usifo zonke Call: 081 024 6095/ 033 818 9742 PMB

Warning to Readers.

LINE-UPS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE m.cinecentre.co.za

NEVER lose hope because of disappointments from other Doctors Ungalilahli ithemba ngenxa yokhuphoxwa Abalaphi abangwebenzi Ngangiphoxekile emua kokushiywa ,Umgeni wani ngena yomunye Umuntu wesifazame. Emva kokuba U Dr SAFIK engimike umuthi ,Wakhe wekhethelo isithandula Sami sabuya empiweni yami Nawe futhi umgasizakala.UDR SAFIK USIZA abantu abomenkinga Eforma nengangmayo • Ukubuyisa isithandwa sakho • Ukukhulisa mduku ube nehlanlla Call: 078 7678 157

0600 Funeral Notices

• Bring back lost lover and stop him / her from cheating • Lock your lover to love you alone up to marriage and pay lobola • Getting babies • Financial problems CALL / WATSAPP: 073 750 0394 PIETERMARITZBURG

MAAMA ZAMU

• IZINKINGA ZABANTU BESIFAZANE • UKUKHULELWA NGOKUNGENHLOSO • NESIBELETHO NOMA UHLUSHWA • AMANZI APHUMA NGAPHANSI • UKUYA ESIKHATHINI ISIKHAHI ESIDE • NGIFONELE KULE NAMBA

071 446 7272

DR GUMBA

Ukubuyisa isithandwa sakho Thola amathenda kanye nama loans Imali esheshayo ufuna umsebenzi Ukukhulisa induku Izinkinga zomshado Umuthi wendoda ikunike imali Amagundane alanda imali khokha sewuphumelele 078 536 6651 PMB

DOKOTELA GIVA

Unlock your life with a same day. • Bring back lost lover • Imali esheshayo • Win lotto – casino • Secure your marriage • Inking somshado • And other problems • Divorce & winning court cases Woza kimi uzosizakala udokotela uyahlola Call: 072 831 5131

MAAMA

• Bring & attract lovers • Lotto & casino (pay after win) • Magic rings Call: 078 6133 891 Uptown, long market street. Opp African bank FREE FORTUNE

MAAMA FATUMA • Bring back lover (2hrs) • Family & Marriage (1day) • Magic rings for winning casino • Win lotto (pay after) • Manhood problems • Get tenders & job promotion CALL: 060 4406 438 BOMBAY ROAD NORTHDALE

PAPA VILAKAZI

• Uma unenkinga yemali • Unenkinga yomsebenzini awutholi • Unenkinga emsebengzini la • Ubebenzakhina • Unenkinga kwezothando • Ufuna ukubuyisa isithanda sakho • Ufuna ukukhilisa amahips • Izinge kamye namabele Fonela : Papa Vilakazi: 073 8000 515 PMB

DR KWA DUBE DR MKHULU

Warning. Readers are urged to exercise caution and common sense when responding to any offer or service or product advertised in the newspaper. Remember, a fool and his money are soon parted so please ensure you are satis¿ed with the product or service offered before you part with any payment. The newspapers accepts no responsibility for the validity of claims and offers contained within any adverts and accordingly accepts no liability whatsoever stemming from the use of services and products advertised. Capital Newspapers (Pty) Limited abide by all rules and regulations of the Advertising Standards Association (ASA).

SAFIK

MOBISITE

DR AAYAN

0650 Wanted to Buy

Ubazamile bonke odokotela nabathandazi kanye nabefundisi kodwa waphoxeka? Wakhokha kodwa wanga bona mehluko zamamina kunoma 141.983 yiphidef inkinga onayo #Dr ngizokusiza kanye nawe ngiphinde Kwa ngikusize Dube-EE 5x1 19 ngamakhombi. Khokha emva komsebenzi 33 LotusRd, Northdale (PMB). Cnr Bombay Rd. Call for appointment 0733912250

UBUFAKAZI

IGAMA LAMI NGINGU FUTHI WAKWA MHLOMGO MGISEBENZA KAHLE KODWA IMALI NGIYIBONI ISHONAPHI NAKWEZOTHANDO AKUNGIHAMBE KAHLE BESNGICABANGA NOKUZIBULALANGITHE NGIXOXELA OMUNYE USISI ENGISEBENZA NAYE NGEZINKINGA ENGINAZO WANGITSHELA NGO DOCTOR MAMA RITA OSESIZE ABANINGI EBEBENEZINKINGA EZIFANA NEZAMI NGIHAMBILENGAYOMBONA UHLOLA NGO R100 NJE KUPHELA USEBANZISA ISIBUKO NAMANZI. NGAZIBONA ZONKE IZITHA ZAMI NOKUTHI ZIDALWA YINI WABESENGELAPHA ZAPHELA ZONKE IZINKINGA ZAMI KUMANJE NGISHADILE NGIJABULILE ZONKE IZINTO ZAMI ZIHAMBA KAHLE NGIYABONGA KUMAMA RITA ADDRESS : PMB CELL : 078 858 6566

INKINGA YEMALI

Khoka sewuphumelele, ¿ka nemali elingana neminyaka yakho, namakhandlela amabili amhlophe namanzi, ulahlekelwe isithandwa sakho fonela: Baba UMUSA 078 279 9144(pmb)

Place your ClassiÀeds at one of the following agents: Capital Media Jabu 7 373 Stranack Ndlovu StreetSt. Central Central

Imvelo Beauty Imvelo Beauty Imvelo Beauty Royal Square Square Square Smokers Southgate Spar Greater 262 Longmarket St. Hay¿elds Mall Southgate Edendale Mall Central Hay¿elds

Royal Smokers Midlands Liberty Mall Sanctuary Rd.

Premier Out¿tters 574 Chota Motala Road

KDA Sound Shop Northway Mall Raisethorpe

Uncle Anvision Computer Charlies & Network Solutions Cosmos Rd 2 Bridge Road 2014 Cleland Prestbury31 January


Izindaba

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

konke kusezandleni zikajordaan NGOKUBONA KWAMi Jerry Barnes

HHAYI impela izinto ziyenzeka ebholeni lase-Africa ngaphansi kwenhlangano ye-Caf. Noma ngingeyena umlandeli weKaizer Chiefs kodwa ukubona omunye umuntu ebanjwa inkunzi emini kwabha akukaze kube kuhle.Noma-ke sekuwumlando ongeke usashintsha ukuthi iKaizer Chiefs igcine ihlulekile ukunqoba ngokwamagoli esewonke kwi-AS Vita futhi yakhishwa kwi-Caf Champions League,

hawu loyanondweba waseNamibia ubenolunya olubi futhi engenalo iqiniso.Lapha iKhosi lishaye noma ligcine liwine ngamagoli amabili (2-0) kodwa lokho akushongo lutho ngoba akunelanga ukuze badlulele phambili. Phela iChiefs ngaphambilini nasekuhambeni yayidliwe ngo 3-0 emdlalweni owawubanjelwe le e-Democratic Republic of Congo.

Ngamafuphi nje iChiefs ilidlale lonke ibhola elaziyo futhi ibivutha bhe kodwa unompempe udlale indima enkulu ukuqiniseka ukuthi abadluleli phambili.Kubuhlunguke ngoba sekuphelile njalo ngeKhosi kulomqhudelwano futhi ngeke isakhulunywa indaba yabo yalomdlalo.Mhlawumbe u-Caf asezokwenza nje ukubahlawulisa ngoba kuzothiwa abalandeli beChiefs bahluleka ukuziphatha. Phela babekhalaza umva kokurojwa ekhaya.Kazike koze kube yinini i-Caf ithule amaqembu aseMzansi erojwa minyaka yonke? Lento yenzeka kudala kwi-Jomo Cosmos, Orlando Pirates kanti zolo lokhu ne-SuperSport United ikhale isililo esifanayo ngalabo nompempe. NjengoMzansi sesiyacela-ke ukuthi uMongameli weSafa uDanny Jordaan ake ase i-SAFA ekomidini likaFifa eliqondisa izigwegwe. Ngaze ngazwela iSuperSport United esabeke amathenjana kweye-Caf. Mnumzane Jordaan wawukhethelwa izint` ezinjenake..sebenza Baba ! Okwalelisonto ngiyabonga mina, Inkosi yeZulu noMhlaba inibusise- Stay Blessed.

27

RETACO Soccer League FIXTURES DALES PARK SPORT FIELD SUNDAY, 06/04/2014 1. Imbali 3 &J Vs Caluza, Dare Osborn, 10:00 2. Hopewell Vs Ashdown, Dare Osborn, 11:00 3. Mafunze Vs G/Westgate, Dales Park 1, 10:00 4. Kwangcina Vs Glenwood, Dales Park 1, 11:00

TAFULENI FOOTBALL ASSOCIATION SATURDAY, 05/04/2014 UNDER 13 1. Cannibals Vs Cameroon City, 10:00 2. G. Swallows Vs Noshezi Brazil, 11:00 3. B. Durtmund Vs Second Chance, 12:00 4. Bra Bern Vs Shoe Shine, 13:00 5. K. Rockers Vs Real City, 14:00 SUNDAY, 06/04/2014 UNDER 15 1. K. Rockers Vs Shoe Shine, 10:00 2. Real City Vs Bra Ben, 11:00 3. Cannibals Vs N.Brazil, 12:00 4. Cameroon Vs B. Durtmund, 13:00 5. G. Swallows Vs S. Chance, 14:00

ISAZISO 1. Kucelwa wonke amakilabhu afisa ukujoyina i-Tournament yePhasika kusukela mhlaka 18th – 21st April 2014 ajoyine ngemali engango R600, 00 kuhlangene nemali yo-Referee. Kudingakala amaKilabhu angu 16, le Tournament iyobe isezinkundleni zemidlalo eDales Park.

2. NgoLwesihlanu lomhlaka 04th April 2014 kuzoba neTournament ka U19, eyoqala 09:00 a.m., imali yokujoyina ngu R150,00 Ngimininingwano xhumana nalezi zinombolo 073 475 4698/ 072 367 5524.

BHEKANI UKUTHI NGIZOKWENZANI _______________________ Jerry Barnes

OWAYENGUMGCINIMAFA kaKhongolose uthuse abaningi ngesikhathi eqokwa ukuba nguMongameli ngokubekwa (honorary president) we-World Boxing Federation (WBF),uMathews

Phosa uthi ucela ukunikwa ithuba. UPhosa uthi abantu abangamthembi nabamanqikanqika ngaye abadedele igazi bakhululeke ngoba yena uyazi ukuthi kufanele enzeni futhi kade azithandela ezamanqindi. Uthi futhi uyazi ukuthi baningi asebeke babuza ukuthi wazini ngalomdlalo. “Ngiyazi baningi asebebuze imibuzo eminingi mayelana nokuqokwa kwami kanye nolwazi lwami lwamanqindi. Mina ngithi mhlawumbe abanye abazi ukuthi lomdlalo ngiwuthanda ngenhliziyo yami yonke, kusukela ngisemncane esikoleni,”kusho uPhosa. Ngokusho wakhe nangemibiko evelayo kuthiwa uPhosa wayevele esha amashushu ngalomdlalo futhi wasishaya isibhakela ngesikhathi eseyibhobhodlana esikoleni. “Mina ngangifunda eMaripe High School eBushbuck Ridge esifundazweni saseMpumalanga. Ngangiyibhokisa esikoleni ngaze ngayekiswa ubaba wami owayehlala njalo esabela ukuthi ubuso bami buzohlala bunezihlisa nezibazi zokushaywa. Mhlawumbe mina ngabe ngaya kude esibhakeleni ngoba ngangisithanda. Futhi-ke ngiyaqonda ngokufanele kwenziwe kulomdlalo ngicela ukunikwa ithuba.” Uthi abantu ayezifela ngabo kulomdlalo kwakuwumpetha womhlaba wosondonzima uMuhammad Ali kanye neqhawe laKwaZulu Natal uElijah Makhathini. Kanti nangesikhathi eseyekiswe ezamanqindi abazali bakhe uPhosa wajoyina ezomkhalambazo(karate) waze wazuza ibhande eliluhlaza (blue belt) ngesikhathi esefunda e-University of the North. UPhosa uthi inselelo inkulu kwezamanqindi kulelizwe kodwa ubumbano oluyosiza luxazulule. “Mhlawumbe kuyofanele kuhlale phansi zonke izinhlangano etafuleni ukuze ziphume nomhlahlandlela.”


UMTHANDAZI KABAKA

•Uma unenkinga yemali, neyokukhulisa iBusiness, thola umuthi wama Customer • Uma unezikweletu • Abafana bomoya • Amagundane emali • Buyisa umuntu wakho • Imali esheshayo • Gcina omthandayo kube ngowakho wedwa, ka nesithombe sakhe. •Wina izinombolo ze Lotto, khokha u30% uma usuwinile. Scottsville, Airport Road, PMB

SUB

ZERO

SITHOLAKALA KU: 87A CHURCH STREET NOMA FONELA U-ALI:082 643 1113

Siyakhanda, siyathenga siphinde sidayise imikhiqizo kagesi.

084 997 9309 / 033 811 1940

Ezemidlalo UMDLALO WEKHOSI NAMASANDAWANA UNGACACISA OZODLA UMHLANGANISO

28

CISHE kuyo yonke imidlalo yeligi kulempelasonto, umdlalo ozoheha nozobhekwa ngamehlo abomvu ophakathi kwezinkunzi okungenzeka zidle umhlanganiso, iKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns. Iningi labalandeli bebhola laseMzansi bakholelwa ukuthi umdlalo walezinkunzi usuyoba wumhlahlandlela kozowina ekugcineni. Kusobala-ke ukuthi okwenzeke maphakathi nesonto okuthinta lamaqembu angeke kunakwe kakhulu kodwa umdlalo wangoMgqibelo uzocacisa. AmaKhosi azinze eNaturena eGoli abhekeke ukuthi alwele futhi ashintshe izinkulumo esezivamisile ezithi iligi noma ibhola lalelizwe selithanda ukubukeka njengeligi yasePitoli, phecelezi “Pretoria Soccer League”. Umdlalo weKhosi namaSandawana uzobe ubanjelwe ezinkundleni zaseFNB Stadium ngehora lesithathu ntambama. Noma kusobala ukuthi lamaqembu abhekeke ukuthi awuthathe lomdlalo njengowamanqamu kodwa okaputeni nabadlali abanohlonze kulamaqembu bayathalazisa. Kusobala-ke ukuthi ikhohlisana ihlomile.Umdlali wasesiswini weSundowns nongumsunguli wamagoli amaningana kulesizini uTeko Modise uthi uyavuma ukuthi lomdlalo uzoba nzima kuwo womabili amaqembu. “Lomdlalo ungomunye wemidlalo ebaluleke ngendlela eyisimanga kuwowomabili amaqembu. Kuzoba nzima ngoba phela

BABA AZIZ Come with 2 Candles & 1 Bottle of Water

Pay 20% after win • Casino, Lotto • Bring back lost lovers, 1 day • Financial problems • Court cases, divorces, etc... • Family problems • Promotions • Stop drinking alcohol, drugs.

076 445 4350

Edendale Eyethu 04 Ephreli 2014

Isiyonke imidlalo yeligi imi kanje: 04 April

Moroka Swallows v Ajax Cape Town, 20:00, Dobsonville Stadium

05 April

SuperSport United v Orlando Pirates, 15:00, Lucas Moripe Stadium Black Aces v Wits, 15:00, Mbombela Stadium AmaZulu v Free State Stars, 18:00, Moses Mabhida Stadium University of Pretoria v Polokwane City, 18:00, Tuks Stadium Kaizer Chiefs v Mamelodi Sundowns, 20:15, FNB Stadium

06 April

Maritzburg United v Golden Arrows, 15:00, Harry Gwala Stadium Bloemfontein Celtic v Platinum Stars, 15:00, Kaizer Sebothelo Stadium

Kungesikhathi uKnowledge Musona weKaizer Chiefs tackled ebanga noTeko Modise weMamelodi Sundowns emdlalweni we-Absa Premiership eLoftus Stadium ngo-Januwari walonyaka. Lezimbangi zizobhekana futhi ngaloMgqibelo emdlalweni ongase ucacise ngokuthi isicoco seligi siya kuphi. Isithombe abakwa BackpagePix. izinto sezibheke emajikeni. Kusobala ukuthi akekho ongafuni ukuwina. Ngiyavuma futhi ukuthi lomdlao wethu uzocacisa indlela yethu yesizini yonke kodwa angifuni ukuthi ukuwina sekuyosho ukuthatha isicoco seligi .Yibhola leli futhi eMzansi kungenzeka noma yini,”kusho uModise.Unozinti weKhosi uTumeleng Khune uthi ukunqoba kuzoletha ukuzethemba kubadlali njengoba indlela yase-Africa kwi-Caf Champions League igcine ifiphele. “Lomdlalo ubaluleke kakhulu mhlawumbe kuthina njengeChiefs. Ukuwina kuzobuyisa amathemba amaningi ekhaya,”kusho uKhune. Amakhosi athi uKhune uzobe

eseluleme. Noma-ke labadlali bangalokhu beshona ezintangeni ngalomdlalo,ngendlela abame ngayo kwiligi kusho khona kuthi ziyobezibulalana.

405 Church St • 471 Church St Pietermaritzburg • Tel: 033 345 3359 Apply for a RCS Account Instore

LOng SLEEvE T-ShIrTS

TAkkIES

Many Colours Available Sizes S-L

R740

R390

078 242 3887 Durban/PMB

Sizes 6-10

WOOLLEn hATS Assorted Colours

R150

jEAnS

jErSEyS

Sizes 28-38

R470

Many Colours to Choose From Sizes S-L

R199 90

Chief Zake’s Magic Stick

Win Lotto, Casino Power Ball Imali esheshayo. Amagundane alanda Imali Sendawana le bhizinisi

View Our Latest Arrivals Online

jACkETS Also Available in Black Sizes S-L

R550

DuFFEL bAg Medium

R270

Pictures Shown May Differ From Actual Products Instore • While Stocks Last • E&OE

Edendale Eyethu 04 04 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you