Page 1

Landela izindaba ezithinta ukhetho ku-website yethu w w w. e y e t h u n e w s . c o . z a

Lisungulwe Ngo 2008 • 44 899 Wamakhopi Masonto Onke • 2 Meyi 2014 • Ushicilelo Lwe 298

a s i z n Sebe a t o v , o h k a l o l e g n ilu

mahHala•free

X


Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

Khumbulani uDkt Mandela-Ramaphosa _______________________ Intatheli ye-Eyethu OyiPhini Mengameli le-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa uthi abantu baseMgungundlovu kumele basebenzise inkululeko yabo, bavote. Lokhu ukusho ngesikhathi ehambele eNorthdale, ngoMsombuluko, nokuyilapho etshele khona izithameli ebezisehholo i-Aryan, ukuthi

sakwazi ukuba iningi lethu livote,” kusho uRamaphosa. Wengeze ngokubalula ukuthi uDkt Mandela isifundazwe saKwaZulu-Natali ubesithatha njengesiseduze nenhliziyo yakhe, njengoba avota kuso nje. Uthe uyazi ukuthi izidingo zezakhamizi azifiki ngesikhathi esilindelwe ngabo bonke abantu, nathe kumele ukuthi abantu banike iqembu elibusayo

kushiwo ngabamaqembu aphikisayo yizinto esezivele zenziwe yiqembu elibusayo, thina siyazigcina izethembiso zethu,” ebhekise ezithamelini ebezibuthanele ehholo laseAryan. URamaphosa ubalwa ohlwini lwezikhulu eziphezulu zeqembu elibusayo ukuvakashela eNorthdale, kulezi zinsuku. Ukufika kwakhe kulendawo kulandela ukuvakasha kuka

“Kumele sikhumbule lapho siqhamuka khona, sikhumbule ngonyaka ka-1994 ngesikhathi kwakumele kulwiswane okokugcina nobandlululo lobuhlanga. UDkt Mandela wasihola, sakwazi ukuba iningi lethu livote,” kusho uRamaphosa.

ukuzibandakanya nokuvota kuzobe kungukuhlonipha owayenguMengameli weNingizimu-Afrika, uDkt Nelson Mandela. “Kumele sikhumbule lapho siqhamuka khona, sikhumbule ngonyaka ka-1994 ngesikhathi kwakumele kulwiswane okokugcina nobandlululo lobuhlanga. UDkt Mandela wasihola,

isikhathi, futhi balethembe. Uthe izinhlelo zentuthuko emva kokhetho lwangomhlaka 7 Meyi zizoletha umehluko omkhulu mayelana nokubhekana kukahulumeni nezinkinga ezikhungethe izwe. Ube esegxeka amaqembu aphikisayo nathi iziphakamiso zawo mayelana noshintsho yinto esibhekisiswe ngelibusayo. “Okuzwa

Jessie Duarte oyiPhini Nobhala laleliqembu. Ukuvakasha kwakhe nakho kucacise ukubaluleka kokuvota kwezakhamizi, ngesonto elizayo. Emasontweni adlule, i-ANC ibe nemicimbi ezindaweni okubalwa kuzo ePhoenix, Chatsworth, leliqembu litshengisa ukungacwasi ngokobuhlanga.

iPhini likaMengameli le-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa ngesikhathi evakashele Mgungundlovu ngoMsombuluko lapho enxuse abantu ukuthi abaqhubeke nokweseka iqembu elibusayo okhethweni lwangesonto elizayo

Abaholi abaphezulu bahambela uMgungundlovu _______________________ Intatheli ye-Eyethu Abaholi abaphezulu bezepolitiki bagxile kakhulu ekuhambeleni uMgungundlovu, ukunxenxa amavoti ngengoba kuyiwa okhethweni lukazwelonke ngesonto elizayo. Ezinsukwini ezintathu nje kuphela, lendawo isihanjelwe ngabaholi be-ANC, IFP, DA, nabe-NFP, behambele izindawo ezehlukene eMgungundlovu. Iphini likaMengameli we-IFP Inkosi uMzamo Buthelezi ngoLwesibili uhambele indawo yakwa Jika Joe, obekuyingxenye yohambo lwakhe obeluhleliwe, waphinde wavakashela naseCamperdown. Ekhuluma nabahlali bakwaJika Joe, uButhelezi ukhale ngokwehla kwezinga lemfundo kanye nezempilo. Uqhube wathi ubudedengu beqembu elibusayo kwenze ukuthi abanye babasebenzi abanohlonze bashiye emnyangweni wezempilo. Unxuse abavoti ukuthi bangavumi

ukuluthwa ukuthi bavotele amaqembu asekhombise ukungabakhathaleli abantu. “Kumele niqiniseke ukuthi nivotela iqembu elinomlando wokusebenza ngokuzikhandla, kusho uButhelezi. Ingxenye yohambo lomkhankaso wokunxenxa amavoti imthathe yamusa-Elandskop nalapho ekhulume nabalandeli baleliqembu. Njengengxenye yalomkhankaso leliqembu lizoba nomqhudelwano webhola e-Elandskop nakhona kwaJikaJoe ngalempelasonto. Njengoba sekusele izinsuku ezimbalwa ngaphambi kokhetho amaqembu amaningi akhipha amangwevu ukuthola amavoti ukuze adle umhlanganiso kulolukhetho.NgeSonto, uMengameli weqembu le-NFP uNkk Zanele Magwaza-Msibi ubesenkundleni yezemidlalo iDales Park, umholi we-DA uMnuz Sizwe Mchunu yena ubengena umuzi nomuzi, ezingxenyeni eziningi zedolobha.

Esithombeni esikhulu abalandeli beqembu le-IFP kwaJika-Joe akade belalele inkulumo yephini likamengameli waleliqembu .


DUZIMED MEDICINE DEPOT 352 Burger Street (cnr Boshoff Street) Tel: 033 342 1200 • After Hours: 033 346 0550 Cell: 083 700 2525

OPEN TILL 10PM EVERY DAY OF THE YEAR CARING • CENTRAL • CONVENIENT

Lisungulwe Ngo 2008 • 44 899 Wamakhopi Masonto Onke • 2 Meyi 2014 • Ushicilelo Lwe 298

mahHala•free

Maritzurg United

VS

Orlando Pirates

3 MEyI 2014 20:15 Harry Gwala Stadium

Semi Final

kukhulekelwe ukhetho olunokuthula _______________________ Mfundo Mkhize UKHETHO lukazwelonke olumiselwe umhla zingu 7 ku Meyi luthole umfutho njengoba abaholi bezenkolo ngokuhlanganyela nabaholi bezepolitiki bebuthane ehholo laseMpophomeni ukuze kukhulekelwe ukuhamba kahle kwalo. Lokhu kuza nje indawo yase Mhlangadlovu, eMshwathi okuyidolobha elingaphansi kwesifunda saseMgungundlovu igubuzelwe ifu elimnyama njengoba kusocongwe umlandeli weqembu elibusayo. UMnuz Supa Zuma, onguNobhala weqembu elibusayo ngaphansi kweMoses Mabhida Region uveze lezizindaba

ngesikhathi esika kwelijikayo kulomthandazo obuhanjelwe, izinceku zenkosi,amalunga omphakathi amanye akade ewudle uphelele umfaniswano weqembu elibusayo. “ Nakuba ukuphatha kwethu njengenhlangano ebusayo kukhomba ngokusobala ukuthi sesihambe ibanga elide ekuletheni intuthuko emphakathini. Kodwa kukhona abanye abantu abangayizwa leyo ndaba,” kusho uZuma. “ Esikhathini esinje siyadinga ukuba sixhumane noNkulunkulu. Yingakho silincoma usuku olunjena endaweni yaseMngeni njengoba silubona njengengqophamlando,” kusho uZuma. Lomcimbi uphinde wahlelelwa ngenhloso yokubeka ngokusemthethweni inhlangano

yabafundisi bezinkolo ezahlukene, uMngeni interfaith movement. UMbhishobhi uBhekabanntu David Mkhize udonse abefundisi ngendlebe ethi kumele basebenze ngokubambisana kanye nabaholi bezepolitiki. “Abafundisi abantu abangalawuleki. Enkolweni kukhona amaqembu angafuneki. Uma ngabe kungekho ukubambisana akukho okuyophumelela,” kunxusa uMkhize. Uthe kusukela emawadini abefundisi kumele basebenzisane nomphakathi ukuze kungabi khona umsindo. “Umfundisi akufanele abe namaqeqebane

abantu abadlelana nabo. Kufanele sizwane emazingeni aphezulu ngaphambi kokuba kufinyelelwe kwaphansi,” kusho uMkhize. Ngokusho kukaMkhize uhulumeni usedlale indima enkulu ekuqinisekiseni ukuthi kuba khona ukulingana ngobulili ezikhundleni eziphezulu, wathi lokhu akusho ukuthi abantu besifazane abaphezulu abangahlonishwa. “ Ukuba umfundisi akusho

nje ukuthi umuntu ugqoka ukhololo kodwa kusho okuningi. Sebenzisanani bafundisi kanye nosopolitiki ukuze kusizakale umphakathi,” kusho uMkhize. Lomthandazo ubudle nangamaciko akade esina ededelana. Phakathi kwabo kubalwa imbongi yendawo uSiyabonga Mpungose, uMvuselelo Buthelezi akade benza abadume ngakho.

Imeya yakumasipala woMngeni uNkk. Mbali Myeni nonobhala we-ANC eMoses Mabhida uMnuz. Super Zuma enkonzweni yokukhulekela ukhetho.


2

Izindaba

Eyethu ADVERTISING

Maximise your profits and Increase your exposure! Advertise in Edendale Eyethu, Call one of our friendly consultants to structure a deal to suit you!

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

Amaqembu ezepolitiki aseNingizimu-Afrika awazibekile phansi eqhuba imikhankaso yokunxenxa amavoti, kuzo zonke izingxenye zezwe, nokube yimbangela yokuba abanye babone kunesidingo sokuba balaxaze amaqembu abebekuwo, bajoyine amanye. Yingabe lemikhankaso ayiyishintshanga yini imiqondo yabafundi be-Edendale Eyethu mayelana namaqembu abazowavotela okhethweni lukazwelonke lwangesonto elizayo? Izithombe nodaba uSlondile Nene

Sifiso Ngubane 033 394 0044

Henry Makhathini 033 394 0044

Nontokozo Zuma (22) Mpendle “Yebo imikhankaso ibekhona, namaqembu ezepolitiki athembisa abantu izulu nomhlaba kodwa mina ayizange ingishintshe umqondo mayelana neqembu engilithembayo. Ngimile nje angiguquki. Ngisakholelwa eqenjini elibusayo, kuningi eselikwenzele umphakathi waseMpendle.”

Lizi Mtolo (19) Longmarket street “Mina angizange ngiguqule umqondo ngeqembu engizolivotela, yize noma ngingagculisekile ngendlela izinto eziyiyo kuleli. Ngenxa kaDkt Nelson Mandela kanye namanye amaqhawe alwela inkululeko yethu, ngizolisebenzisa ilungelo lami lokuvota. Ngisakholelwa eqenjini elibusayo.”

Zweli Ndlela (28) Edendale “Cha imikhankaso ebiqhutshwa nesaqhutshwa nanamanje ayizange ingiguqule mina, ngisazoqhubeka nje neqembu lami. Kubalulekile ukuba sivotele amaqembu esaziyo ukuthi azowenza umehluko, hhayi amaqembu angomashon’evumbuka, ngoba kusuke kufana nokuthi silahla amavoti ethu.”

Sthembiso Nqayi 082 065 6863

Lindokuhle Mkhize (39) Mbali “Abanye abantu abakuqondi ukubaluleka kokuba ukhethisise ngaphambi kokuba ufake ivoti, weseka iqembu elithile. Yize noma imikhankaso ikhona kodwa akumele siye lapho abanye beya khona kodwa kuyasiza ukuba sibheke okusilungele nokulungele izwe lethu. Amaqembu ezepolitiki yebo akhankasile, kodwa imikhankaso yawo ayizange mina ingifakele ingcindezi yokuba ngikhethe ukuvotela elinye iqembu.”

Zama Ngcobo (25) Caluza “Wonke amaqembu ngesikhathi semikhankaso asho into efanayo, enze izethembiso ahluleka ukuba azifeze. Umuntu angavotela nanoma yiliphi iqembu azimisele ngokuliphela ivoti, kodwa angiboni kumele sikholwe yikho konke esikuzwa bekusho umangabe bekhankasa, ngoba kusuke kuwukusiheha nje kuphela.”

ISITHOMBE SEVIKI Romano Boucher 079 161 1922 Certified

44 899 copies delivered weekly, October - December 2013 Certified and Audited

IZINOMBOLO ZOSIZO OLUPHUTHUMAYO

SAPS: 10111 TRAFFIC: 033 392 2900 FIRE: 033 392 3725 WATER: 033 392 5200 POWER: 033 392 5000 WASTE: 033 392 5359 COUNCILLORS LOUNGE: 033 392 2572 Ingosi Yomhleli Write To The Editor; Send Your Letters To news@capitalmedia.co.za drop off at 7 Stranack Street, Pietermaritzburg, 3201 or Fax to 033 394 0046. Physical Address 7 Stranack Street Pietermaritzburg 3201 P.O Box 965 Luxmi, 3207 Editorial news@capitalmedia.co.za Tel: 033 394 0043 Fax: 033 394 0046 General Info info@capitalmedia.co.za Advertising: sifiso@capitalmedia.co.za Tel: 033 394 0044 Fax: 033 394 0046 Website: www.eyethunews.co.za Publisher:

UMnuz Linda Gwala osebenza kwa Masipala eMthatha noNomzekelo Bekezulu osebenza eMnyangweni wezeMigwaqo noMisebenzi yoMphakathi, bebeshada e-Acacia Bush Lodge eMgungundlovu ngoMgqibelo.

ISIMO SEZULU Min

16 C

IZINKANYEZI Wind

0

Thursday

Max

24 C 0

Min

17 C

S Wind

0

Friday

Max

26 C 0

Min

17 C

NE Wind

0

Saturday

Max

28 C 0

Min

16 C

E Wind

0

7 Stranack Street Pietermaritzburg 3201

Sunday

Max

28 C 0

E

Aries Kunezinto empilweni yakho ezingeke zihambe njengokuhlela kwakho. Kuzokwenzeka uphoxeke, ugcine usugula ngenxa yokuzibeka icala. Angeke uqondisise ukuthi kumele ushintshe izinto noma uqhubeke uphile ngendlela ophila ngayo. Uyaqhubeka nokubhekana nezinkinga zezimali. Taurus Uzokuba nozwelo ikakhulukazi uma abathile becela usizo. Uma uzimisele ngokuthatha uhambo, xhumana nothile ongakucebisa. Kukhona okungenzeka kukuphazamise. Umangabe ucabanga ukuthi kukhona abangakuphikisa ezinhlelweni zakho, kuhle uzigcine kuwe. Gemini Awazi ukuthi kumele wenzenjani mayelana nomsebenzi, nokungenzeka ufune ngisho uku-

zifihla, ufune ukuvele ukhohlwe umsebenzi wakho. Umangabe ozakwenu beziphathisa okwezingane, kumele nawe ubaphathe ngaleyondlela. Nika abantu isikhathi abasidingayo. Cancer Uzozizwa ujabule, uze ukhohlwe ukubona ubunjalo bempilo. Kumele uqaphele indlela ophatha ngayo izimali. Uzozwela, ikakhulukazi uma kumele uveze indlela ozizwa ngayo. Angavumeli noma ubani akutshele ukuthi kukhona ongeke ukwazi ukukwenza. Leo Kukhona ozozimisela ngokukunenga. Kungenzeka ucasukele umngani noma uzakwenu. Kuzoba nzima ukumamatheka ukhipha imali ubuthaphuthaphu, uzokuba nengcindezi, osondelene naye enze sengathi akaboni okwenzeka empilweni yakho. Imizwa yakho ibalulekile kuwe,

bambelela ezinkolelweni zakho. Virgo Uzofuna impumelelo, nokumele ukwazi ukuqonda ngokwenzekayo ngokuba nezingxoxo ezibalulekile nabathile. Kuzomele uzilungiselele ukwamukela konke okuhle okuza empilweni yakho. Yisikhathi sokuqala kabusha, nesokungena kwezimali. Libra Kuzokubakhona izinkinga ezikuzungezile. Osondelene naye uzozama ukulungisa izinto, uma lokho kungenzeki njengokulindela kwakho, uzothukuthela. Ungavumeli ukuxhumana nabathile kuholele kumonakalo. Ungasabi ukuthatha amashansi. Scorpio Uzoqoqa imali oyikweletwa ngabanye, nokubalulekile ukuba uyibhekisise kahle imali yakho. Gxila ezinhlelweni zakho zekusasa. Ukusebenzisana nabanye

ungakubona kungeke kuphumelele. Kuzomele uxoxe kabanzi umangabe kukhona obumthembile ekuphoxa. Sagittarius Kuzomele uzihlele, ulungiselele ushintsho. Ukubhekisisa kwakho izinto kungakusiza ukwazi ukuxazulula izinkinga. Uzozizwa unomdlandla. Uzowabona amathuba akulindele, nokuyisizathu sokujabula kwakho. Uma usukhululekile ngokuba nguwe, izinto zizohamba ngendlela. Capricorn Abangani nozwakwenu bazotshengisa ukuthi akumele uthembele kubo. Uzomelana nemisebenzi emisha okumele uyenze. Uma ungaphansi kwengcindezi ungagcina usubeka impilo yakho ebungozini. Kumele uhlele kahle isikhathi sakho ngendlela, ukuze wenze zonke izinhlelo zakho ngendlela.

Aquarius Kuzokubakhona izinguquko empilweni yakho yize noma ufuna ukuba ingashintshi. Akumele usabe ushintsho, lungakusiza ukwazi ukuthuthukisa ubuchule bakho, uvundulule namathalente. Khumbula ukuthi ungahlale uthatha elinye igxathu, futhi izinto azibi njengokubukeka kwazo. Pisces Uzozithola ungaphansi kwengcindezi, abanye befuna ukukunika okungaphezu kokumele ukwenze. Kumele ufunde ukuthi cha, ikakhulukazi uma ukhathele, udinga ukuphumula. Zama ukungasheshe uthukuthele ngenxa yokungaboni ngasolinye nabathile. Kubalulekile ukuba izivumelwano zibhalwe phansi.


Izindaba

Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

3

IHLUKENE IMIBONO YAMA BORN FREES NGOKUVOTA _______________________ Nokthula Khanyile

Ibalelwa ku 2.5 million intsha yalapha eNingizimu Africa ephakathi kweminyaka engu 18 kuya kwengu 19 ezalwe ngale kwa 1994 ezobe ivota okokuqala ngqa okhethweni lakulonyaka. Lentsha eyethwe igama lama ‘Born frees’ njengoba izalwe elakuleli selikhululekile inemibono ehlukene mayelana nokuba yingxenye yokhetho lwango May 7. ULungelo Madlala (19) uthi isizathu esamenza wabhalisela ukuvota ukuthi lapho ehlala khona incwadi yekhansela asuyitholi uma ungakubhaliselanga ukuvota. “Ngiphoqelekile ukuthi ngibhalisele ukuyovota ngoba kuhamba kuhambe ngiyidinge incwadi yekhansela ikakhulukazi njengoba ngisazama izimali zokufunda. Ngaphandle kwalokho nje okungigqugquzela ukuthi ngiyovota ingoba ngiyabona inkululeko.”

Umngani wakhe uSamkeliso Phakathi (18) ebuzwa ukuthi elinjani iqembu angalivotela uthe ufuna iqembu eluzobeka imfundo phambili. USamkeliso uphinde wathi ufuna ukuvotela iqembu elingenzi izithembiso ngoba linxenxa amavoti bese lishabalala njengamazolo dmva kokhetho. UAyanda Zondi (21) uthe ubona ukuvota kungelinye lamalungelo abaluleke kakhulu. “Ukuvota kubalulekile. Lentsha engabhaliselanga ukuvota kusho ukuthi ihleli kahle futhi akukho lapho efuna kwenziwe khona ushintsho.” ULungelo Dlamini (19) uthe yena akazange azihluphe ngokuyobhalisela ukuvota ngoba akadingi lutho kuhulumeni. “Anginaso isikhathi sokudlala, uhulumeni akangenzeli lutho ngakho ngeke ngiyovota ngimoshe isikhathi sami.” UPraisegod Welcome (19) owenza ibanga leshumi eNomaswazi uthe yena wakhohlwa ukubhalisela ukuvota

kepha ubenaso isifiso sokuvota. “ Ngakhohlwa ukuyobhalisela ukuvota. Okusempeleni ngangivakashile ngangalithola ithuba.” Umngani wakhe uNhlakanipho Nhlapho (18) yena uthe umama wakhe wamuphoqa ukuba ayobhalisela ukuvota. “Umama owathi angiyobhalisa, inkinga olayini abade esima kubo uma siyobhalisa bamosha isikhathi. Ngokuzayo kufanele beze nobuchwdpheshe bokubhalisa ngama cellphones.” UNhlakanipho uthe iqembu azolivotela elizokwakha amathuba omsebenzi, lisize imiphakathi ehlwempu bese ligcina ezithembiso elizenza lisakhankasa. “Kungcono ukuvota kunokubalisa kodwa ube usonge izandla, mina ngizovotela ushintsho neNingizimu Africa engcono,” kuphetha uNhlakanipho.

Kwesingenhla: UNhlakanipho Nhlapho no Praisegod Welcome. Kwesokudla: ULungelo Madlala no Samkeliso Phakathi.

Kukhishwe uhlu lokugcina lwamagama abokhetho _______________________ Intatheli ye-Eyethu Oneminyaka eyi-18 ungomncane kunabo bonke, ohlwini lwabazoba yingxenye yokhetho lwakulonyaka. Lokhu kudalulwe yinhlangano emelele ukhetho kuleli i-IEC, ekhiphe uhlu kwabazongenela ukhetho lukazwelonke nolwezifundazwe. Omdala kunabo bonke yena uneminyaka engu-89. Uhlu lokugcina olukhishiwe luveza abamele amaqembu angu-45, abangu-8 651, okhethweni lwezifunda, lwezifundazwe kanye nolukazwelonke. Lesi sibalo sincane uma siqhathaniswa nesangonyaka ka-2009, sika- 9 117. Kukhona abangu-2 089 ohlwini lukazwelonke, 2 165 ohlwini lwezifunda, kanye nesibalo sika4 397 ezifundazweni, okunika amaqembu ithuba okhethweni, njengoba kunezihlalo ezingu-430 zesiShayamthetho. Abesilisa bayaqhubeka nokuba nesibalo esikhulu njengoba behleli ku-59,8%, abesifazane bona baku-40,2%, yize noma abesifazane (55,9%) kuyibo abahambe phambili ngezibalo zokubhalisela ukhetho ukwedlula abesilisa (45,1%), nokuyisibalo esiqhubeka nokwenyuka

njengoba ngonyaka ka-1999 sasiku-26, 76%, 2004-30,65%, ngo 2009 sama ku-38,5%. Ohlwini lwabazongenela ukhetho eWestern Cape kubonakala ukwanda kwesibalo sabesifazane, njengoba benesibalo sika-43%, eNorthern Cape khona isibalo singu-37%. Iqembu le-Keep It Straight and Simple linoyedwa wesifazane omele iqembu.

ZA O W

WINTER

WO ZA

AARON’S COATS

We have a new store in PMB

Fur Coats R250 HAWKERS WELCOME, BUY BALES UPTOWN

WN

O UPT 154 CHURCH STREET – NEXT DOOR TO RUSSELLS WN NTO W O 513 CHURCH STREET – NEXT DOOR TO ARCADE RADIO & TV D FOR INFO CALL: 033 394 5140


4

Izindaba

Sibika ngokheto Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 EE 2 Meyi 2014

74.99

R

10kg

Aunt Caroline Rice

46.99

71.99

.99

Royal Rice

109.99

R

10kg

4kg

R

10kg

Star Maize Meal

Royal Sugar Beans

10kg

43.99

R

R

67

R

25kg

A-Maize Maize Meal

51.99

A-Maize Maize Meal

R

Crosse & Blackwell Mayonnaise

6x1L

24.99

66.99

R

R

1kg

5L

Bokomo Corn Flakes

Sunshine D Oil

Creamline Long Life Full Cream Milk

12.99

R

16.99

R

1399

R

500g

750g

28.99

R

450g

Sunfoil Margarine

Bokomo Weet- Bix

1.5kg

17.99

R

80’s

Freshpak Rooibos

FREE

1299

R

6

13

R

R .80

.99

.99

R 99

Bakers Romany Creams/ Choc-kits

Bakers Tennis Biscuits

7

Each

200g

1.1kg

Ellis Brown Creamer

FREE

1299

R

26

Hazeldene Mixed Fruit Jam

Koo Baked Beans

Glen Teabags

R

900g

410g

100’s

Frisco Granules 40g

200g

Rajah Curry Powder 40g

FREE Fresh Chips

19.99

R

3x200g

Knorr Aromat Trio-Pack

Buy 4 for R .00

Buy 3 for R .00

12

20

Packet

Knorr Packet Soup

1.75L

Busta Soft Drink

1099

Buy 3 for R .00

Sparletta Range

Frimax Chips

R

FREE Burger Buns 6’s

20

Each

2L

150g

7

R 99

24.99

R

500g

I&J Beefers

500g

Buy 2 for R .00 FREE Toothbrush

10

100ml

Close-up Toothpaste

Whilst Saverite will always attempt to have sufficient advertised stock available, the above prices are valid only whilst stocks last. Saverite reserves the right to limit quantities. Errors and omissions excepted - Saverite will always take the utmost care to ensure that advertising information is correct however should a mistake or inaccuracy occur Saverite shall display an in-store notice reflecting the correct details.

34.99

R

2kg

Sunlight Washing Powder

Sunlight Laundry Soap

Spring Fresh/ Baby/ Lavender ONLY

Promotional Prices Valid 1 to 7 May 2014 All prices inclusive of VAT Saverite Pietermaritzburg 457 Langalibalele Street Tel: 033 342 8832

13

R

.99

500ml

Sta-soft Refill Ample FREE Secure Parking ATM Instore No Hawkers No Traders Pension Payouts done instore

9

R

Handy Andy Pouch

Sunlight Dishwashing Liquid Refill

R 99 750ml

14.99 750ml

Become part of our family, like and follow us on /SaveriteSupermarket Tollfree: 0861 62 7283 www.saverite.co.za

/YourSaverite

© Masscash (Pty) Ltd


Elections Edition EE 2 May 2014

Ezesifundazwe

Kuzotshalwa amaphoyisa angu-17 000 esifundazweni ngokhetho Ngosuku lokhetho mhlaka 7 Meyi, KwaZulu-Natali kuzotshalwa amaphoyisa angu-17 000 ukuze aqaphe isimo, aphinde aqinisekise ukuphepha. UKhomishana wamaphoyisa esifundazweni uLt General Mmamonnye Ngobeni uthe amaphoyisa asekulindele ukuzibandakanya nezinhlelo zokhetho, njengoba ezoqala ngokuqapha isimo ngokhetho lwamavoti ayisipesheli, mhlaka 5 no 6. UNgobeni ukusho lokhu ngesikhathi esemkhankasweni wokuqwashiswa komphakathi ngewunga nobugebengu, KwaMashu. Kuhhahhanyezwe owe-DA kugujwa inkululeko Kubonakale ukungabekezelelani kwabamaqembu ezepolitiki ngesikhathi kuhhahhanyezwa umholi we-DA uMnuz Sizwe Mchunu ngesikhathi ephawula ngokugujwa kweminyaka engama-20 iNingizimu-Afrika yakhululeka. Lokhu kwenzeke ngeSonto, enkundleni yezemidlalo iMoses Mabhida, eThekwini. Ngesikhathi uMchunu ekhuluma, kubekhona ukuhhahhanyezwa kwaze kwadingeka ukuba abaphathi bohlelo bangenelele ukuze naye anikwe ithuba. UJuju uyayiphika eyokulwisa amaZulu UMnuz Julius Malema, ongumholi we-Economic Freedom Fighters (EFF) ubike ukuthi ukulwisana nenkohlakalo ethinta umuzi kaMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma akusho ukuthi unenxa nesizwe samaZulu. Uthi inhlangano yakhe iyasihlonipha isizwe samaZulu futhi iyazi ukuthi sihlakaniphile, sikwazi nokubona uma into ingahambi ngendlela. UMalema ukuphikisile ukuthi izakhamizi zakuleli sezikhululeke ngokuphelele, nathe zisabhuqabhuqwa yinhlupheko.

5

Ukusho lokhu ngesikhathi esenkundleni yezemidlalo i-Glebelands, eMlazi, ngeSonto. Abe-ANC bagxeka umkhankaso wokoniwa kwamavoti Abaholi be-ANC batshengise ukungahambisani nomkhankaso kaMnuz Ronnie Kasrils noNkk Nozizwe Madlala-Routledge wokuba abavoti bone amaphepha okuvota, ngosuku lokhetho. UDkt Zweli Mkhize onguMgcinimafa we-ANC yena uthe asikho isidingo sokuba kuqhutshwe lomkhankaso njengoba ubukela phansi imizamo yabantu abalwa baze balahlekelwa yizimpilo ngoba befuna elakuleli libe ngelikhululekile. USihlalo we ANC e-KZN, nophinde abe nguNdunankulu, uMnuz Senzo Mchunu yena ugqugquzele abantu ukuba bavote, nathe ngokuvota bakhombisa ukuthanda izwe labo. UVavi uthi akayikweleti i-Numsa Emva kokubuyiselwa esikhundleni sakhe njengoNobhala-Jikelele weCosatu, uMnuz Zwelinzima Vavi uthi akayikweleti uNumsa yize kade imeseka ukuba abuyiselwe esikhundleni sakhe. I-Cosatu ikhankasela i-ANC njengoba kuyiwa okhethweni, kanti i-Numsa yona ayiyikhankaseli i-ANC. UVavi wethembisa ukudala ubumbano kwi-Cosatu.

IS NURSING AND CARING YOUR PASSION?

Join the Health Care Profession. World Class Training. Placements in Private Hospitals. For more information call Patricia on: 081 836 5635 / 078 570 0149 / 021 403 6926 / 073 259 4487. National Number 0861 643 642


6

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

Ukhala ezimathonsi onoxhaxha lwamacala omgwaqo ngenxa yobudedengu bomnyango _______________________ Sicebi Mbanjwa

Ibhekene nengwadla indoda yaseMvubukazi kwaMpumuza eyaphasa izincwadi zokushayela kepha zagwinywa isikole sokushayela. UMnuz.Vusimuzi Mdluli (43) ukhala ngephoyisa elalimuhlola ukuthi useyakwazi yini ukushayela, alisola ngokuthi lathatha izincwadi zakhe lazinika isikole ayefunda kuso. “Lenkinga yaqala ngonyaka ka 1997 lapho ngaya eMkhondeni ngiyohlolwa ukuthi sengiyakwazi yini ukushayela.Ngaphasa ngamalengiso iphoyisa lathi izincwadi zami angibozilanda esikoleni ebengifundela kuso ukushayela.Angizange ngibone nkinga ngalokhu ngoba nami ngangingazi ukuthi uma usuphasile izincwadi zakho noma amaphepha ashoyo ukuthi uphasile

THE BENEFITS OF A

THE BENEFITS OF A

uwalanda kuphi,”kuchaza yena. Uqhube wathi uma eseyobheka izincwadi zakhe esikoleni sokushayela bathi akaqale phansi .“Bagcina benginikezile izincwadi ezishoyo ukuthi ngaphasa kodwa ngathi uma ngiya eMkhondeni ngathola ukuthi iphoyisa elalingihlola aliyifakanga imininingwane yokuphasa kwami kwikhompyutha,ngakho ngifana nomuntu ongaphasanga,”kuchaza yena. Uqhube wathi wabuyela eMkhondeni ngonyaka ka 2003 lapho bavuma ukuthi iphutha lingakubona ngakho bazothwala zonke izindleko zokuhlolwa kwakhe kabusha nalapho aziphasa ngamalengiso okwesibili. “Ngihlale iminyaka eyisikhombisa ngingenazo izincwadi,njengoba ngisebenza njengomkhandi wezimoto bengihlale ngibanjwa njalo ngihlola izimoto engizikhandayo ukuthi seziphilile yini.

Nginoxhaxha lwamacala okushayela ngingenazo izincwadi.Bengifisa linginxephezele leliphoyisa elenza leliphutha,”kuphetha yena. Leliphephandaba linawo amaphepha awubufakazi bokuthi yaphasa ngonyaka ka 1997 nokuthi abaseMkhondeni bazithwala izindleko zokushayela lendoda izincwadi okwesibili. Umphathi wesikole lomlisa afunda kuso i-SB Dinga Driver Training Academy ,uMnuz.Bongani Dinga uthe ngeminyaka yakudala bekwenzeka ukuthi izincwadi zithathwe isikole. “Bekwenzeka kudala ukuthi umuntu uma engakaqedi ukukhokha imali yokufunda bese izincwadi zakhe zigcinwa isikole kodwa bekuba nesikhathi esinqunyiwe ukuthi kumele afike zizofakwa kukhom-pyutha,namuhla izincwadi seziphuma ngelanga futhi zikhishwa amaphoyisa azinikeze umfundi esandleni.Nakuba loludaba seluludala futhi singasenawo amarekhodi awubufakazi bokuthi wafunda kuthina,”kuchaza uDinga.Uphinde wathi kungenzeka ukuba uMdluli akezanga kubona ngesikhathi nokwakungabangela ukuba izincwadi zakhe zibhuntshe. Leliphephandaba liyithumelile imibuzo kokhulumela umnyango wezokuthutha kulesiFundazwe,uKwanele Ncalane okuze kwashaya isikhathi sokushicilela engaphendulile.


Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

Izindaba

7


8

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014


Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

Izindaba

9


10

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014


Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

Izindaba

11


12

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

POSTER Center Spread


Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

POSTER Center Spread

Izindaba

13


14

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014


Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

Izindaba

15


16

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

KZN FINANCES - A GOOD STORY TO TELL This year we are celebrating 20 years of democracy. As we celebrate, we tell our story.

departments were delaying payments to service providers for work done. The Provincial Treasury launched Operation Sikhokha Ngesikhathi - We Pay On Time in 2011. The initiative commits all the provincial government departments to pay service providers within 30 days after the receipt of invoice.

For the vast majority of South Africans, our country is today a much better place than it was 20 years ago. In the space of one generation we have made enormous strides. The average income of South Africans which declined by 15% in the last decade of apartheid rule, has increased by over 30% since 1994 when the democratic government came into power. Achievements Beyond Expectations •A stable democratic country at peace with itself. •The economy has created 5.9 million jobs since 1996. • In the last 19 years, the South African economy grew by 77% in real terms. • Near-universal school enrolment and the steady increase in average years of education have improved the life prospects of millions of South Africans. University enrolment has doubled. •Access to basic services has grown rapidly. •There has been a significant increase in black participation in the economy, most visible in the transformation of the middle class. •Black ownership of the Johannesburg Stock Exchange (JSE) listed shares increased from 5% in 1995 to 21% in 2012. The percentage of executive managers who are black (both public and private sector) increased from 13% in 2000 to 32% in 2012, and senior managers who are black increased from 19% in 2000 to 39% in 2012. Africans now make up the majority of South Africa’s middle-class. Well-regulated and well-managed financial institutions are able to respond to changing global conditions, to mention a few.

MEC Ina Cronjé

Biometric Access System

become “a way of life” and the measures are updated and re-issued to Departments each year. The turn-around strategy, supported by the KZN Cabinet, is simply elements of good governance, rather than a once-off initiative to contain costs. The cost containment measures, should not negatively affect service delivery: what needs to be eradicated is wastage and unneccessary spending on items that add no or very little value.

“In 2009/2010, the R5.6 billion projected overdraft was reduced to less than R2.559 billion. The positive spin-offs continued and the province registered a whooping R3.4 billion savings.” The Provincial Treasury paid off the bank overdraft in a mere 18 months, compared to an anticipated protracted period. Since May 2010, KZN has been cash positive till todate. This department has stopped at nothing in its effort to make KZN a better province while improving the lives of people.

•Get value for money by doing more with less. •Deal decisively with corruption and deliberate wrong-doing, as this remains a key priority for government. Let us all be mindful to “do the right thing, even when nobody is watching.” •Address unauthorised and irregular expenditure and audit outcomes. Provincial 2030 Vision The Government of KwaZulu-Natal we have kept our focus on our long term vision, namely “By 2013 KwaZulu-Natal will be a prosperous Province with a healthy, secure and skilled population acting as a gateway to Africa and the world.” This good story will continue until government reaches every citizen in all corners of this province. This is in the spirit of celebrating the 20 Years of freedom and democracy.

Operation Sikhokha Ngesikhathi - We Pay On Time

Our collective achievements as the government of KwaZulu-Natal required commitment and discipline from each and every member of our executive and officials, thus enabling us to:

•Obtain a record number of clean audits.

The Cost-Containment Measures introduced in 2009/10 in KZN – have

•Eliminate unnecessary costs and wastage.

Fighting Fraud and

Corruption

The Provincial Treasury bolstered its strength to fight fraud and corruption. We have qualified forensic investigators to work on reported fraud and corruption matters. A good working relationship amongst the Provincial Treasury, NPA and Justice Department has been cemented. As a result, at least 24 arrests have been made in cases of fraud and corruption since 2012/13. The department’s Internal Audit unit assists client departments to achieve and sustain clean audit outcomes, with specific direction on common, transversal weaknesses such as SCM and the review of key financial controls. Audit efforts on IT controls will be expanded, as this has been identified as a critical risk area. The unit will also continue to perform governance reviews, as well as support the Audit Committee structures.

Supply Chain Management Initiatives

•Spend on budget.

Good Governance

The installation of the Biometric Access System makes this province a leader in additional security of access to its financial and salary systems. All users of the systems can get access only through finger print recognition verified by smart card technology in addition to password login prescribed by the National Treasury.

The Provincial Treasury often received concerns from business community that some provincial government

The Provincial Treasury has successfully implemented the Contract Management system in the province. In April, the department launched the District Municipal Bid Appeals Tribunals (the first in the country) to adjudicate appeals against municipalities relating to awards of bids.


Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

Izindaba

17


18

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

Assorted Fancy Jersey Tops

Ladies Long Sleeve Hanky Hem Tops

R39.99

R29.99

Ladies Toggle Maxi Skirts

Ladies Assorted Printed Leggings

Ladies Tiered Skirts

R59.99

R39.99

R59.99

Ladies Outsized Sleepshirts Chainstore Cancellation

R39.99

Ladies Sleep Pants

R39.99

Ladies Assorted Cotton Knit Pyjamas

Ladies Nighties

R79.99

R29.99 Ladies Scarves

Snoods

R11.99

R19.99

Coral Fleece Gowns

R99.99

Ladies Slippers

R29.99

Flagship Store 455 Church street Tel: 033 345 4245 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 3pm Sun: 10am - 2pm

Manshop 449 Church St Tel: 033 345 4245 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 3pm Sun: 10am - 2pm

Victoria Road 204 Victoria Rd Tel: 033 345 5010 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 1.30pm Sun: 9am - 1pm

Edendale Store Edendale Mall Tel: 033 398 0314 Fri: 10am - 4pm Sat: 8am - 6pm Sun: 10am - 4pm

Hyper Store 17 Barnsley Rd Tel: 033 386 4000 Fri: 8am - 5pm Sat: 8am - 4pm Sun: 9am - 2pm

E&OE Offers are available while stocks last NB: Closed on Friday for lunch 11.45 am - 1.15 pm

STOCK AVAILABLE FRIDAY, 02 MAY 2014


Izindaba

Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

19

2 May 2014 Contact us: Colleen:

031 - 716 4419

colleens@dbn.caxton.co.za

Lisinda:

031-716 4451

lisindag@dbn.caxton.co.za

Ngiyakholelwa kwi-BMW 435i Sports Coupe Steptronic N

Ababhali bezezimoto

gonyaka ka-2006, ngathola ithuba lokuba ngishayele i-BMW 335i Coupé, ngesikhathi yethulwa okokuqala eGeorge, eKapa. Ngesikhathi ngihamba ngayo, ngayalelwa ngumhleli welinye lamaphephabhuku ezimoto ukuba ngihambe kuzo zonke izindawo ezikulelidolobha. Ngangihamba nomthwebuli wezithombe uRuvan Boshoff, sabe sesigibelisa umcwali wezinwele eOudtshoorn ukuze asitshele ukuthi uca-

tronic uyibuka kanye ngokushesha, iyagculisa. I-435i noma ngabe enezicabha ezimbili noma ezine, ikhiqiza itorque elingana neyokuqala i-335 eyethulwa eminyakeni ewu-8 eyedlule, yona enamandla ka-225kW netorque ka-400Nm. Akusikona nje lokho kodwa, abakwa-BMW bakhiqiza injini esiwole inqwaba yezindondo. I-N54 yona engawusebenzisi kakhulu uphethiloli. Yingabe kunjani ukushayela i-435i Sports Coupé? Angeke ngisebenzise isikhathi esiningi ngikuchazela ngemishini yoku-

I-435i Coupé inamandla ka-225kW, nenenjini engamalitha angu-3,5 esebenzisa uphethiloli kakhudlwana. bangani ngalomkhiqizo. Sabe sesingena kwesinye zezitolo, sathenga iziphuzo, sixoxa ngobuhle be-BMW. Lemoto iyakwazi ukuba icushe kuwo wonke amakhona, iphinde ihambe kahle iqondile. Uthola yonke into kuyo, kodwa ke inani licishe linyelele ku-R600 000. Ngesikhathi abakwa-BMW bethula entsha i-435i Coupé Sports Steptronic ukuba ngiyihlole ngenyanga edlule, ngijabule kakhulu njengoba kade ngingazi lutho ngayo ngesikhathi ika. Lemoto inemikhiqizo eyehlukene. I-3 Series coupe ungayifanisa ne-Series coupe yona ebiza kancane ngoR100 000 uma iqhathaniswa ne-435i yona ebiza u-R691,527. Ngisho ngabe i-435i Coupé Sports Step-

vikela abagibeli kulemoto, nangokwakhiwa kwayo kwangaphakathi. Le khumbula ukuthi yi-BMW, okubalwayo ukuthi ukhokha malini. Lemoto ukuyishayela kumnandi, ungakufanisa nokushayela isithuthuthu. Lemoto inetorque ka-400Nm. Umsindo wayo uyamangalisa. Ukubamba lemoto kumnnadi, idlise ngokusebenzisa ugesi. Izokuthatha ikuyise lapho uyakhona ngokuphepha. Isonto lonke ngihlola lomkhiqizo angizange ngithole phutha. Uma usuyibambile, yonke into ibonakala isendaweni yayo. Umangabe ufuna enesikhala esanele sokuba kungene izingane zakho ezintathu nabangani bazo abakhuluphele, ungathenga iSedan, kodwa uma ufuna enezicabha ezengeziwe, thenga i-435i.


220

Izindaba

Road Report

Sibika ngokheto Sibika ngokheto • EdendaleEDENDALE Eyethu 2EYETHU Meyi 2014 2 May 2014 EE 2 Meyi 2014

Yinkulu futhi intofontofo i-Lexus ES250 Ngaphakathi: A

ngikakaze ngiyincome kakhulu iLexus, njengoba nje iyi-Toyota eyakhiwe yehluka. Ngibone ukuthi nomangabe lemoto bangayithuthukisa kangakanani, kwandiswe nobuchwepheshe kuyo, ayiki kwi-BMW. Ngihlole i-Lexus IS350, ngayiqhathanisa neminye imikhiqizo ebengibona ukuthi icishe ike ezingeni layo, ngabona iMerc ingcono, nesingekho isidingo sokuba ngize ngiyikise ko-BMW. Kulelisonto ngithole ithuba lokuhlola enye iLexus, i-ES250, nokumele ngixolelwe ngokuba nomathemba kakhulu ngayo.

Ingaphakathi layo libukeka lakhiwe ngesitayela sesimanje. Ebiza kakhudlwana i-IS350 yona enodesh-bhodi owehlukile, ezikhiyayo, iphinde ibe nesikrini sezinhlelo zokuzithokozisa. Iyindawo enhle ongahlala kuyo unethezeke. Inikana isikhala esanele sokulula izinyawo, futhi intofontofo. Ungaya ngisho eKapa nabane abadala uhamba ngayo, angeke ukuthole ubunzima bokuhlala ukhululeke.

Isiteringi:

Ngaphandle: ILexus ES250 yinkulu kune-IS350 kodwa inani layo lingaphansi. Kutshengisa ngokusobala ukuthi lemoto eyabantu abenza izinhlelo zezimali. Ukwakhiwa kwayo kulula, imigqa emotweni sekuyinto abakwaLexus abazihlukanisa ngayo kweminye imikhiqizo yezinye izinkampani. Angisho ukuthi i-ES250 yimbi, yinhle, yakhiwe ayangaba wubukhazikhazi.

Nakhu okunye Inani: R449,000 Injini: 2.5-litre four-cylinder petrol Amandla: 135kW I-torque: 235Nm

Ibanga: (0-100km/h): 9.8 (amasekhondi) Isivinini esiphezulu: 207km/h Ukusebenzisa uphethiloli: 8.0l/100km

Imhlo yeLexus ES250 okuthola ngaphansi kokwakhiwa kwayo. Ngaphansi kwebhonethi uthola eyakhiwe ngesikhathi sakudala injini yamalitha angu-2,5 ethathwe kwi- Toyota Rav4. Ukushintsha amagiya ayo akukho nzima futhi akuphazamisi. Akusiyona imhlo ukuthi lemoto yakhiwelwa ukuba kugcinwe amanani ayo ephansi, akumele ulindele umlingo kuyo. I-ES250 inkulu, intofontofo, kodwa angeke ukuthokozelele ukuba kuyona. Ngokubona kwami, akuqondakali nje ukwethulwa kwe-ES. Ikhethe indlela enhle ihambisana ne-IS350. Ungangizwa kabi, lemoto ikulungele uma uthanda ubuntofontofo.

I-Audi A3 yimoto yomhlaba I

Ababhali bezezimoto

moto yohlobo lwe-Audi A3 iklonyeliswe njengethengwa kakhulu, nephume phambili onyakeni ka2014. Kungokwesibili imikhiqizo yakwa-Audi ithola ukuklonyeliswa, njengoba kwenzeka kangonyaka ka-2005, kuklonyeliswa i-Audi

6. URupert Stadler, uSihlalo webhodi leziphathimandla zakwa-AUDI AG uthi, “I-Audi A6 ngumkhiqizo wethu wokuqala ukuba uthole lomklomelo. Siyajabula ukuthi i-A3 nayo iqhubekile nokutshengisa impumelelo yethu, yaba yimoto ehamba phambili onyakeni ka-2014. Isizukulwane sesithathu sakwa-Audi sibekwa njengesisezingeni lomhlaba. I-Audi A3 ibincintisana nezinye izimoto ezingama-23 ohlwini lwezimoto ezihamba phambili umhlaba wonke. Ngesikhathi lemoto iklonyeliswa, bekuhlangene izintatheli zezimoto ezingama-69 eziqhamuka emazweni angama-22, umhlaba wonke. Lomkhiqizo unobuchwepheshe obungasindi kakhulu, iphinde ibe nezinhlelo

ezilekelela umshayeli. Ukuklonyeliswa kwe-Audi A3 ngendondo yokuba yimoto ephambili emhlabeni, yinto okumele ibungazwe yiyo yonke inkampani yakwa-Audi. Inezicabha ezintathu, ihlukene kathathu, uthola iSportback, Cabriolet kanye ne-Sedan. Amandla iwathola kwi-TFSI gasoline, TDI diesel.


Sibika ngokheto EE 2 Meyi 2014

IMIBONO

Izindaba

21

INGOSI YODUMO KA NOMVULA Nomvula Ntuli

Uthi ngeke aphumelele ubetheni yena?

KUNABANTU abaqalekisa abantu uThixo engabaqalekisanga, umuntu kube uyena okhuluma into embi kumuntu kodwa umuntu engashongo lutho kuye. Kanti uyena usephendula uThixo ukuba abeke amehlo akhe kulomuntu. Kunabantu abanganakiwe uThixo kodwa wena umenze uThixo ukuba aze abanake ngenxa yokuthi ubona lapha onake khona ukuthi yini oyinakile. Kunezibusiso esizikhulekelayo kunezibusiso esizilandelwa abantu. Futhi kunezibusiso ezingeke zifike kuze kube ukuthi kunabantu abakulandela zona zilandwa kanjani?

Kunabantu abenza uphumelele ngoba baphendula ungakaze usho lutho. Bathi ngeke ube ilutho, ngeke uphumelele. Inkinga ubungakaze usho ukuthi uzophumelela. Umbuzo wami uthi uze uthi ngeke aphumelele, ngeke abe ilutho, ubekade etheni yena vele? Noma ingoba kunento wena oyibonayo kude. Njengoba usuze waqala waphendula uNkulunkulu ukuba ambuke loyo. Uthi uzoke ubone ubekade etheni kuwe? Asihlangane kufacebook nomvula mantuli kunene noma email motivation. souls@ovi.com

HALALa kohlabane kowe-easter bunny!!!

Umncintiswano we-Edendale Eyethu/Save Find Easter Bunny udonse izindathane zabantu abawungenele. Osesithombeni uSwelihle Zondi owamukela isiph sakhe kuNishana Maharaj oyiMarketing Manager yenkampani yakwaSave.


22

Izindaba

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

Ukufunda Nokubhala 8. Ivimbela – The vimbela? Illustrations © Arbuckle, text © Land and Modipa 2014

1

UMkhize wacashela ivimbela endlini, wathandaza.

2

UMaMsomi wazama ukuvula isicabha. Kepha uMkhize wasicindezela ngamandla ngaphakathi.

Mkhize hid from the vimbela in the house, and prayed. He said, “Oh Jesus, here is this animal of the devil!”

MaMsomi tried to open the door. But Mkhize pushed it hard from inside. MaMsomi said, “What’s happening?” Mkhize said, “Get away, vimbela!”

3

4

UMaMsomi walunguza efasiteleni.

MaMsomi looked in at the window. Mkhize said, “I saw the vimbela’s lamp!” MaMsomi said, “Get away! Let’s go to sleep!”

Ngesonto elizayo : Babuyela edolobheni

UMaMsomi wamdonsa ngesandla.

MaMsomi took him by the hand and led him back. Mkhize said, “Don’t tell the others I was scared!” She told him he was a coward. Next week : Going back to town

 Activity – Umsebenzi  Write an ending for each sentence in the space. Use your own words, or use words from the story above.

Qedela imisho engezansi ezikhaleni. Ungagcwalisa ngawakho amagama noma usebenzise amagama asendabeni.

1. Mkhize thought the vimbela was outside because

1. UMkhize wayecabanga ukuthi ivimbela lingaphandle ngoba

2. Inside the house, Mkhize prayed that

2. Ngaphakathi endlini uMkhize wayethandazela

3. MaMsomi tried to open the door, but Mkhize

3. UMaMsomi wazama ukuvula isicabha, kodwa uMkhize

4. When MaMsomi looked in the window, Mkhize

4. Ngenkathi uMaMsoma elunguza ngewindi, uMkhize

5. MaMsomi told Mkhize

5. UMaMsomi watshela uMkhize

6. Mkhize went with MaMsomi to

6. UMkhize wahamba noMaMsomi baya


Izindaba

Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

EZIKAQEDA ISIZUNGU

SAMA20 Awu cha akenje sithi aze ayi flop ama-South African Music Awards abeqeda iminyaka engu 20 kulonyaka. Lokhu nje kukhomba ngokusobala ukuthi elakuleli lisasalele emuva kakhulu uma kuza kwezokuhlela imicimbi esezingeni eliphezulu. Ngempela lelisekisi ebesibukiswa lona ngoMsombuluko bekungelani nje? Noma abaxhasi kulonyaka bawukhahlele ngezinyawo zombili lomcimbi? Ngisho ngoba abexhaswe uMTN eminyakeni eyedlule kodwa ngathi ubuye wabona ukuthi ukudlala ngemali lokhu. Isiteji besisimbi singahlelekile ngisho nomuntu obephethe uhlelo besingamboni. Boity Rebecca Ewu kunzima ukuba umuntu wesifazane. Waze wagileka

uBoitumelo Thulo, ngiyambona uRibs vele yena mdala akanandaba. Okwakobani nje ukufika emcimbini uzitshela ukuthi uswenke uqedile ngosuku lwakho lokuzalwa kuvele kube khona umuntu ogqoke ingubo efana nse neyakho. UBoity evala lelihlazo uvele wancoma uRibs emtshela ukuthi unesitayela. Cha kodwa leDesigner eyenza lokhu kufanele ningaphinde nithenge kuyo, bekuyini nje ukukutshela Boity ukuthi ungathuki uma

ubona uRibs ngoba naye ugqoke ingubo efana neyakho. Ngise kuRibs siyacela bandla anike abanye abantwana ithuba nabo bathole lendondo yeGospel. Dj Euphonik, Itumeleng Khune Bacishe babambana ngezandla o-Itu no-Euphonik kubangwa ukuthi uItu uthinte umlenze kaBonang ngendlela engalungile. Ubesho ukumudla amufele uDj Euphonik emtshela ukuthi uma

ejwayele ukudelela uMinnie uBonang angalinge amthathe kanjalo. Ibilokhu ixolise njalo ewuKhune ithi ‘Bengibingelela nje ngingaqondile okubi.’ Uzibingelela kanjani izintombi zabantu ngoKiss weKhune, ungathi uphethe uMinnie kodwa, ewu lomuntu madoda, ukunganeliseki kuyisono!! Thuli Madonsela Noma ningaze nithi unekhala elikhulu futhi iweave yakhe

23

yimbi kodwa abomhlaba bathi ungomunye wabantu abahamba phambili emhlabeni wonke jikelele. Uyazi ngiyazibuza ukuthi lamahlongandlebe e-ANCYL ayedelela uMvikeli woMphakathi wona abalwa konumber bani nje la emhlabeni. Konisiza zingane zakwethu ukuthi nifunde izinto ezimbalwa kuThuli mhlambe nani ningazithola niqhakambiswa ngalendlela.


24

Izindaba

News

033 394 0044 Bishop G.S. Mfeka “Umndeni ka Bishop G.S. Mfeka ubongadef bonke ababena141.983 bo #THANDOLWENKOSI ngesikathi bedlulelwe ngu-Thembani indodana yabo.COMPUTER Ikakhulu uMfundisi .eps Ngcobo we “Holy Faith Clinic Church ne Bethel Assembles Church”, nabanye abefundisi, izihlobo nabangani

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 201417

BOOKING DEADLINES

0600 Funeral Notices

MONDAY 12 NOON FOR ALL NEWSPAPERS

TEL: 033 394 0044

073 398 9347

THANDOLWENKOSI COMPUTER TRAINING ACADEMY (PTY)LTD REG NO: 2014/064081/07 Bhalisela ukufunda 1-End user computer, Cashier, HIV & Aids counselling, Home based care rst aid, Travel & Tourism and Call Centre. Sithole ku Old Trust Building, 29 Timber street 2nd oor Ofce 202. Sithinte ku 074 375 6690/ 079 962 8437/ 083 638 6620 0000 NOTICES 0001 Community Care 0200 HOME IMPROVEMENTS 0220 Handyman Corner

General tiling done around pmb,call : 0766207399

CN002583

0300 SERVICES BOOKING LINE

0861 CINE (2463) 00

9am - 9pm

www. cinecentre .co.za

0800 VACANCIES 0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Bulelwa Primrose Magadla 084 7859 981 Domestic Work

NR002952

WOMENS CLINIC PREGNANCY PROBLEMS PMB. DBN. JHB CALL DR NULU 072 831 5131 Warning to Readers.

LINE-UPS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

MOBISITE

m.cinecentre.co.za

Warning. Readers are urged to exercise caution and common sense when responding to any offer or service or product advertised in the newspaper. Remember, a fool and his money are soon parted so please ensure you are satis¿ed with the product or service offered before you part with any payment. The newspapers accepts no responsibility for the validity of claims and offers contained within any adverts and accordingly accepts no liability whatsoever stemming from the use of services and products advertised. Capital Newspapers (Pty) Limited abide by all rules and regulations of the Advertising Standards Association (ASA).

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

0876 Domestic Vacancies / Isikhala Somsebenz

Busisiwe Mantang 082 0647 895 Domestic Work

Hilton Henry Mkhize ( Paving and Landscaping, Asphalting ) 073 7386 168 General Work

Lungisile Mildred Evidence 073 1139 523 Domestic Work

NR002949

Dorah Ntombizodwa Zimu 076 188 6493 Domestic Work ( 3 days only )

NR002947

DR GIVA Unlock your life with a same day. • Bring back lost lover • Imali esheshayo • Win lotto – casino • Secure your marriage • Inking somshado • And other problems Woza kimi uzosizakala udokotela uyahlola Call: 072 831 5131

SOMBA HERBALIST • Ukubuyisa isithandwa • Imali yase Bank • Imali yamaDlozi • Imali yesikhwama • Abafana bomoya abalanda imali • Magic Wallet • Khokha usuphumelele • Konke kusebenza 1 Hour • Amagundane alanda imali • Imali esheshayo • Ufuna umsebenzi

076 227 0084 061 747 2413

PROF JUMA UZOKUSIZA I nyanga endala edumila (with over 15years experience healing) Khoka sewuphumelele - Ukubuyisa isithandwa shako - Bheka mina ngedwa - Thola ingane / umshado - Ukuhushulwa kwrsisi okuphephile - Sikhulisa induku yakho - In casino, lotto & court cases - Khipa izichito / ibhadi - Ukungatholi umsebenzi - Amagundane alanda imali, magic wallet, magic stick, imali esheshayo CELL: 073 261 6234

NR002953

Landiwe Zulu 071 0241 750 Domestic Work

NR002951

DR GUMBA

Ukubuyisa isithandwa sakho Thola amathenda kanye nama loans Imali esheshayo ufuna umsebenzi Ukukhulisa induku Izinkinga zomshado Umuthi wendoda ikunike imali Amagundane alanda imali khokha sewuphumelele 078 536 6651 PMB

DR KWA DUBE DR MKHULU

Ubazamile bonke odokotela nabathandazi kanye nabefundisi kodwa waphoxeka? Wakhokha kodwa wanga bona mehluko zamamina kunoma 141.983 yiphidef inkinga onayo #Dr ngizokusiza kanye nawe ngiphinde Kwa Dube-EE 5x1 .eps ngikusize ngamakhombi. Khokha emva komsebenzi 33 LotusRd, Northdale (PMB). Cnr Bombay Rd. Call for appointment 0733912250 !!!100% PROF ZAMPILO HERBLIST KHIPA R100 KUPHELA Ube uzama abaningi kodwa ungalutholisizo nansi inyanda iphethe imithi yandampela!Buyisa isithandwa 10min,bheka mina ngedwa,khiya indoda/ umfazi,khulisa induku namandla 20mins,khulisa umzimba, am bele namahips,khipa isisu,imali esheshayo 20mins,imali ingenekwiAccount,wallet magic 20mins,khipa amabhadiekhaya,isilwane imimoya emibi,utlkolshe,phatha ikhandlela elimhlophe. Buyisa umumtu ejele. Sendawana oil,phasa ama-exams/interviews,thola umsebenzi, nokunye. Konke lokhu kuyenzeka. 079 215 6764

NR002950

Nonhlanhla Renqwa 073 6829 135 Domestic Work

NR002945

Phumzile Memory Ndlela 074 720 3079 Domestic Work

NR002948

Thobile Daphney Ndlovu 078 6826 164 General Work

NR002946

MAAMA ZAMU

• IZINKINGA ZABANTU BESIFAZANE • UKUKHULELWA NGOKUNGENHLOSO • NESIBELETHO NOMA UHLUSHWA • AMANZI APHUMA NGAPHANSI • UKUYA ESIKHATHINI ISIKHAHI ESIDE • NGIFONELE KULE NAMBA

071 446 7272

INYANGA 100% KHOKHA U R100

Wina amatender & loans , buyisa isithandwa sakho hola kabili ukubuyisa izinto ezintshontshiew amagundane alanda imali gudluza isitha phelisa izikweletu woza woza webhizinisi likhuphuke thola ingane / umshado / umuzi/ umsebenzi. Ukuvimbela amasela ekhaya nabathakathi umazibuthe wemali umsebenzi ongapheli wabantu abadala casini / lotto ngena esitolo ubuye nemali PMB 078 856 6827

Place your ClassiÀeds at one of the following agents: Capital Media Jabu 7 373 Stranack Ndlovu StreetSt. Central Central

Imvelo Beauty Imvelo Beauty Imvelo Beauty Royal Square Square Square Smokers Southgate Spar Greater 262 Longmarket St. Hay¿elds Mall Southgate Edendale Mall Central Hay¿elds

Royal Smokers Midlands Liberty Mall Sanctuary Rd.

Premier Out¿tters 574 Chota Motala Road

KDA Sound Shop Northway Mall Raisethorpe

Uncle Anvision Computer Charlies & Network Solutions Cosmos Rd 2 Bridge Road 2014 Cleland Prestbury31 January


Izindaba

Edendale Eyethu 2 Meyi 2014 • Sibika ngokheto

25

NDLELANHLE KZN-NDLELANHLE PMB UNITED NGOKUBONA KWAMi Jerry Barnes

MFUNDI wami engimthandayo nengimhloniphayo kakhulu, uma namhlanje ngizokhuluma into ezokuphatha kabi ngithi yobe, ayidle izishiyele kanti futhi ngithi hhayi kabi. Mangithathe lelithuba

kuqala lokubongela iqembu laseMphithi iMaritzburg United, ngokufinyelela kuma semi finals eNedbank Cup. Ngenhliziyo yami yonke ngithi ndlelanhle. Nathi sonke esikuleliphephandaba elithandwa nguwe mfundi sithi nihambe

kahle Team Of Choice futhi niyimele iKwaZulu Natal njengamaqhawe nezingwazi zoqobo. NgaloMgqibelo kusihlwa, abathandi bebhola nabalandeli bonke bamakilabhu ahlukene aKwaZulu Natal yonke kufanele bazi ukuthi kulesikhathi sivathe izivatho ezifanayo futhi nezinhliziyo zethu zishaya ngendlela eyodwa nemiphefumulo iyafana. Phela uma iMaritzburg United isize yafika kuma semi finals eNedbank Cup

bezibuya kowe-tennis egoli

futhi kuyilona kuphela iqembu laseKZN elisekulomqhudelwano sekufanele sonke sibethulele isigqoko futhi sicele nasezinyanyeni zonke zase KZN ukuthi zibafisele inhlanhla namathonga abe nabo. Phela lento isobala futhi icacele noma ubani, uma iMaritzburg United idle i-Orlando Pirates kule semi final, kuyobe kuchaza ukuthi leliqembu liwinele iKZN yonkana futhi

nakwifayineli bayobe sebemele sonke isifundazwe sethu. Hhayi-ke mfundi wami ayikhoke enye incazelo ongabuye uyithole edlula le. Okwalelisonto mangithi khumu, sizoxoxa futhi ngokuzayo. Asihlanganeni sonke eHarry Gwala Stadium ngoMgqibelo kusihlwa. Nihlale nje nibusisekile bathandwa.

MUKHULU MAWEWE WANGISIZA UKUSUSA ZONKE IZIKWELETI ENGANGINAZO NOSIPHO DLAMINI, 55YRS, ULUNDI Ngonyaka odlule benginezinkinga eziningi, ngingene shixi ezikweletini, ngikweleta amabhange amakhulu ngibala u-ABSA-R12,000 kanye no FNB-R18, 000 nase-AFRICAN BANK- R15, 000, bese kuba iseTHALA BANK-R8, 000. Bengingakwazi ngisho ukwenzani. Ngayalelwa umngani wami enyangeni yesintu eseThekwini ebizwa ngo MKHULU MAWEWE. ngathuka ngenkathi ngifica oSopolitiki kanye nosoMabhizinisi abaseThekwini nabadlali bebhola besizwa nguye lomlisa. Lenyanga yanginikeza amafutha yathi angiwagcobe ebusweni, akuphelanga izinsuku ezingaki ngezwa sekuthiwa angisakweleti muntu. Yaphinde yanginikeza nenduku yokuthi ngiyisebenzise ukuze ngiwine imincintiswano yakoMabonakude naseMsakazweni. 18780/I

Ayi namanje ngiyabonga into engenzelwa u-MKHULU MAWEWE, uMKHULU MAWEWE usiza ngezinto eziningi njengeMISHADO, AMABHIZINISI, ASUSE NAMABHADI. BUYISA ISITHANDWA SAKHO MUFONELE NJENGAMANJE ku:

078 360 8714 (MKHULU MAWEWE)

THE GOLDEN HORSE SPRINT Dojo115-DJ10402/GEN

Kwesokudla: Umdlali webhola lomphebezo uLucas Sithole ngesikhathi ebhekene noDavid Wagner kowamanqamu we-Airports Company South Africa Gauteng open ebidlalelwa eGauteng East Tennis Centre ngeSonto. Kwesokunxele uzakwabo

with live performances by Micasa and Zakes Bantwini 24th May 2014, Scottsville Racecourse www.goldenhorse.co.za


Sheikh Fahd

Igama lami nginguZanele Khumalo ohlala eMpangeni. Sengihlupheke impilo yami yonke, ngisebenza enkampanini elapha eMpangeni. Sengisebenze iminyaka engaphezu kwengu-20 kodwa imali ivele iphelele ezandleni, ngingazi nokuthi ngiyenzeni. Ngike ngazama nokuqala ibhizinisi lokudayisa kodwa konke kwavele kwashabalala, bese ngicabanga nokuduka nezwe ngenxa yezinkinga ebezingikhungethe. Ngibonga wena Thabile mngani wami owangiyalela kumthandazi uSheikh Fahdi owangithandazela wangisiza, okumanje senginyuselwe isikhundla emsebenzini, sengikwaze nokuthenga imoto, imoya emibi ayisekho. Ukusizakala nawe ungaxhumana

noFadhi ku:073 9806 568.

26

MAMA NUSURA Win Lotto, Casino Power Ball. Imali esheshayo. Amagundane alanda imali. Sendawana le bhizinisi. 078 250 7562 / 033 818 9900 Church Street (next to Alpha Pharmacy)

PLACE FOR WOMEN

Muthi to lock heart Muthi to lock penis Muthi to ďƒ&#x;ash girlfriends Muthi to stop your man to cheat Muthi to be hot in bed Muthi to give you money 078 350 5422

Ezemidlalo

Dr ALI

Ayanda - Durban. Ngineminyaka ewu- 35, ngashiywa umnyeni wami iminyaka eyishumi Ayanda 35 ehlala nenye intombi. Ngathola uDokotela uALI owangisiza wabuyisa umnyeni wami wahlukana nentombi eyayimufake isichitho. Ngabonga kakhulu ukuhlangana naye.Uma ufuna inhlanhla, ukukhulisa induku, ukukhushulwa esikhundleni emsebenzini, ufuna umshado osheshayo, uma unenkinga ekhaya, noma ufuna ukuthandeka kubantu uthole nenhlanhla yokuwina eCasino noma iLotto; Call now for Appointment:

INKINGA YEMALI KHOKHA SEWUPHUMELELE. FIKA NEMALI ELINGANA NEMINYAKA YAKHO. NAMAKHANDLELA NAMANZI. ULAHLEKELWE ISITHANDWA SAKHO FONELA BABA AZIZ. CALL: 076 445 4350

078 512 9061

Sibika ngokheto • Edendale Eyethu 2 Meyi 2014

‘sizoyibhaxabula i-BUCS’ - wALTERS

ISETHENJWA sikanozinti weMaritzburg United uShuAib Walters uthi bazimisele ngokuyinika umdlalo onzima i-Orlando Pirates uma sebebhekene nayo ngoMgqibelo eHarry Gwala Stadium emdlalweni owandulela amanqamu we-Nedbank Cup. U-Walters uthe bonke abadlali basefomini enhle kakhulu kanti sebekulindele ukubhekana ne-Pirates, “Amalungiselelo omdlalo wethu ne-Orlando Pirates ahamba kahle kakhulu. Siwubheke ngabomvu lomdlalo kanti okuhle kakhulu ukuthi sizobe sidlalela esibayeni sethu. Iqembu le-Pirates kufanele lilindele umdlalo onzima kakhulu ngoba nathi sizimisele ukuyivala kahle isizini singelinye lamaqembu angu 8 aqokele phezulu kwi log.� Yize emdlalweni wabo

wokugcina ne-Pirates emasontweni amabili edlule yabaguqisa ngegoli elilodwa eqandeni, uWalters uthe bazimisele ukuqinisa kakhulu ukuxega kwasemuva nokuyinto athe yaba imbangela yokudliwa kweqembu lakhe. “Lena ithimu entekenteke kakhulu i-Pirates eyake yaba nayo, ngibona sisethubeni elihle kakhulu lokuwuwina lomdlalo uma nje singaqinisa emuva.� Lonozinti uthe umuzwa kubadlali beqembu lakhe muhle kakhulu kanti futhi benza isiqiniseko sokuthi lomdlalo omkhulukazi ne-Pirates awubathikamezi ekuzilolongeleni eminye imidlalo yeleague. Yize abadlali be-Maritzburg United bewubheke ngabomvu umdlalo wabo ne-Pirates uWalters uthe sekunzima ukubagqugquzela njengoba nesizini isigoqa. Sisindile ezembeni kanti nabadlali bethu abaningi emqondweni yabo sebelungiselela isikhathi sekhefu sokuyophumula nemindeni yabo.� UWalters unxenxe kakhulu abalandeli beqembu lakhe baseMgungundlovu namaphethelo ukuba baphume ngobuningi

babo baye enkundleni. “Silindele ukuthi inkundla igcwale phama. Siyazi ukuthi baningi kakhulu abalandeli beziMnyama kulelidolobha ngakho sinxusa Ezithombeni: UPam Ntuli ongumlandeli wokuqina we-Maritzburg abalandeli beChiefs ukuthi United no-Ndodo Madonsela ozifelayo nge-Orlando Pirates. bashintshe amajezi abo aYellow UThandeka Mwelase weMaritzburg United no Zingelwayo Ndlovu. bafake aweMaritzburg United Lamaqembu azobhekana emdlalweni we-semi final emqhudelwaneni aluhlaza beze bezosiseka. Lokhu weNedbank Cup ngoMgqibelo ebusuku. kuyobagqugquzela kakhulu abadlali bethu.â€? Khona manjalo okhulumela iqembu leMaritzburg United uMnuz Brian Zuma uthe yonke into ihamba ngokohlelo kanti basizwa kakhulu umasipala waseMsunduzi ukulungiselela lomdlalo. “Abadlali bagqugquzeleke kakhulu, kanti sebezilungiselele ngokwanele ukuthi babhekane namaBhakabhaka.â€? UZuma uncome abalandeli beMaritzburg United esho nokuthi sekudayiswe cishe amathikithi angu 10 000 alomdlalo kanti uthe balindele ukuthi wonke amathikithi abe esedayisile namhlanje. “Ngithanda ukunxenxa abalandeli bethu View Our Latest 405 Church St • 471 Church St ukuthi uma Arrivals Online Pietermaritzburg • Tel: 033 345 3359 bengenawo amathikithi Apply for a RCS Account Instore OPEN THIS bangezi enkundleni SUNDAY kodwa bukele behleli emakhaya.â€?

jACkETS Sizes S-L

R460

T-ShIrT Sizes S-XL

R99 90

Individually Designed For You

jEAnS Assorted Colours Sizes 28-38

R430 Ready ReadytotoHang Hang Ready to Hang Pattern Voiles indoor Curtains Organza LANIAPNAO specials from LANIAPNAO

R299.00 R19900

R39900

Ready to Hang + Tails 6m Ready to Hang Curtains + Swags ALSO:

Visit our showroom

WE SUPPLY + INSTALL HOSPITAL CUBICAL RAILS CURTAINS & BLINDS

Curtains Plus Valance IAPNAO R1995.00 R149500 While stocks last.

Corner of Langalibalele (Longmarket) and Boshoff streets, Pietermaritzburg Tel: 033 342 1268 Šwww.kirschcurtains.co.za

WOOLLEn hAT

R150

jACkETS Many Colours Available Sizes S-XXXL

R599 90 grAnDPrIx Sizes 5-11

R820

Pictures Shown May Differ From Actual Products Instore • While Stocks Last • E&OE

Edendale Eyethu 02 05 14  
Edendale Eyethu 02 05 14  
Advertisement