Page 1

www.echoedendale.co.za

ISAAC

“I will redo your hair free of charge if you are not happy”

Manicure and Pedicure Available

WE ARE STILL AT SELGRO CENTRE. YOU WILL FIND US FIRST SHOP ON THE LEFT AS YOU ENTER THE PARKING LOT THROUGH THE CAR ENTRANCE. Shop 1 Selgro Centre, Boshoff Street. Tel: 082 863 0220 Still Maritzburg’s cheapest. Isipesheni SUNDAY SPECIAL Shop No. 6 in Polly 287 Church Street, Shop 9, Cnr Retief Relaxer Siyagunda/ Shortts Shopping Opposite the and Pietermaritz Centre, Mkondeni Haircuts Streets Set Library R15 • Tel: 033 396 6815 Tel: 033 345 2821 (1st Floor) R35

www.echoedendale.mobi

edendale

@echokzn

PMB Echo

echo@witness.co.za

Aids helpline 0800­012­322

ECHO

takkies

430 00

Sizes 6-10

405 Church St • 471 Church St, Pietermaritzburg Tel: 033 345 3359

Your 24/7 community connection September 26, 2013

Zulu King Good­ will Zwelithini ka­ Bhekuzulu is flanked by acting KZN Premier Senzo Mchunu, Umntwana waka­ Phindangene Prince Mango­ suthu Buthelezi at the traditional celebration to pay tribute to King Shaka kaSenzangakhona at KwaDukuza on Saturday. The Zulu Queens and amakhosi were also there. PHOTO: SUPPLIED

Young man

>> Her decomposed body was found in the nearby bush

‘KILLS’

57­year old

LOVER MASSIVE YARD SALE BACK BY PUBLIC DEMAND

THE

NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za

A

26-YEAR-old man from KwaMachibisa was arrested last Friday in connection to the murder of his 57-year old girlfriend. Nozipho Gebashe from Ashdown location was found dead, lying naked with chopped hands and feet in the bush next to Ocezwini area. The gruesome discovery was made by a young boy who was returning from a soccer ground. He alerted community members who then called the police. The deceased was identified by her brother Steven Gebashe at the scene. Police then went to the suspect’s home in KwaMachibisa where they were

renting a house together, and upon arrival the suspect was not there. A few hours later, they got a tip-off from a community member that he had returned, and on arrival he allegedly refused to give them keys to the house.Theythenreportedlyforcedentry and found a duvet with blood inside the wardrobe and a cloth with also with blood underneath the bed. The suspect was then arrested. Gebashe said that his sister who worked as a Spar employee had been missing for two weeks, and police alerted the family about the discovery, as they had already opened a missing case. “We suspect that he had killed her inside their house and seeing that it was starting to smell, he dumped her

BARGAIN MAN

in a bush. It was difficult to identify her as she was slightly burnt on the head”. Saps spokesperson Captain Musa Ntombela said: “The motive for the murder is unknown. Provincial Commissioner, Lieutenant General Mamunye Ngobeni commended members of Plessislaer SAPS for the speedy arrest and for respondingsoswiftlyanddecisivelytocriminal elements in the area. ”We wish to send a stern warning to criminals to be aware that police have adopted a zero tolerance approach to crime and any sort of criminal activities”. The suspect was supposed to appear before court on Monday, but could not attend as he was in hospital.

7 DAYS ONLY 2 OCTOBER TO 8 OCTOBER ( 8 am - 6 pm)

9 Manchester Road, Allandale (Opposite Osmans Discount Warehouse – Next to Sticky Fingers) • Money Back Guarantee On All Goods • E&OE T.L.C Wet Wipes (reseanable)

Assorted Quality Knives

SIMPLY UNBEATABLE

Organic Shampoo 750 ml

Cordless Safeway Kettle

Cotton Buds (100% cotton tips) 100s

Assorted Bath Mats/Rugs

Top Quality Roller Towel’s 2 Ply

5 Piece Tool Set

Strong Grip Plastic Pegs

Steelwool Rolls

115 Steel cutting Disc

Garden Sheers

Choice Grade Tin Fish 400 g

Fishing Rods (2 Piece)

CHAINSTORE QUALITY GOODS

Hardware, Stationery, Tools, Homeware, Fishing, Toys. Enquiries 082 773 7334


2

CRISIS

September 26, 2013

Ambulance: Fire Brigade: Traffic Mpimpa Hotline: 911 Control Centre, PMB: Lifeline (24hrs): Rape Crisis:

maritzburg

ECHO

CONTACT ECHO

ESSENTIAL NUMBERS

10 177 080 003 3911 086 221 1011 033 391 1911 033 394 4444 033 394 4444

Aids Help: 033 394 4444 Aids Hotline (tollfree): 080 001 2322 Gift of the Givers Careline: 033 342 2239/080 078 6786 Alcoholics Anon: 086 143 5722 or 033 345 6795 Famsa: 033 342 4945 Childline: 080 005 5555 Forest Fires: 033 330 8421 Safe City report crime via SMS: 083 767 7233 SPCA: 033 386 9267

MUNICIPAL

TELEPHONE 033 355 1247 EDITOR news@myecho.co.za CLASSIFIEDS 033 355 1343 REPORTER nokulungan@myecho.co.za POST PO Box 362, PMB, 3200 COMPLAINTS 033 346 2156

Water: 080 000 1868/033 392 2128 Electricity: 033 392 5098/5096/5029 Afterhours number: 033 392 5098 Traffic lights: 033 392 2205 Roads (drains, damage): 033 392 2047 or 033 392 2059

EMERGENCY CHEMISTS:

Scottsville: Central: Northdale:

033 386 1029 033 342 1200/(a/h) 033 346 0550 033 387 1681

Umphakathi ekuzibambeleni izigebengu

PHOTO: NMPEN­ DULO NGUBANE

Omama besigek­ le bangelinye lamaqembu en­ za isigekle okuyingoma yo­ mama.

NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za USUKHETHE ukuzibambela umthetho ngezandla umphakathi waseFedsem eMbali kulandela ukunyuka kwezinga lobugebengu kule ndawo. Lo mphakathi utshele leli phephandabaukuthikungakaphelingisho le nyanga, sekube nezigameko ezimbili lapho utitinye khona labo obabiza ngezizigila-mkhuba ebezigqekeza emizini yabantu. Kusolakala ukuthi lezi zigilamkhuba abafana abayisithupha basendaweni, abantshontsha noma yini ukuze bathole imali yokuthenga iwunga. Ilungu lomphakathi elingathandanga ukudalulwa lithe: “Yize izigameko zokuntshontsha ziya ngokwanda usuku nosuku, abantu bagcine bengawavulile amacala njengoba amaphoyisa aye ababonise ukuthi asikho isigwebo abangasithola, njengoba bengaphansi kweminyaka ewu-18 yobudala. Sebegqekeze kaningi emizini yabantu, baze bathathe nezinto ezisindayonjengosimende,umabonakude, kanyenophahlaimbala.Umphakathi usukhethe ukuthi uzibambele wona umthetho, ngoba noma bengaboshwa, ngakusasa ubabona sebekhishiwe”. Ilungu lekomiti elibhekelene nokuvikela umphakathi elingathandanga ukudalulwa ngoba lisabela ukuphepha kwalo lithe: “Sebesihluphile kakhulu labafana, futhi okubuhlungu ukuthi bafihlwa ibona abazali babo. Siphinde sibe nendawo ekudayiswa kuyona iwunga la endaweni, okungenye into ebhebhethekisa lo mkhuba wokuntshontsha. Kusolakala nokuthi banendawo lapho begcina khona le zinto zokwebiwa, ngaphambi kokuba bazidayiswe. UKapteni Musa Ntombela uthe: “Ubugebengu behlile kakhulu kule ndawo, njengoba amaphoyisa esiqaphile isimo usuku nosuku”.

BUY 1 GET 1 FR E E !

A wangadidwa Awangadidwa a masiko amasiko

>> Isazi samasiko uNomagugu Ngobese uthi abantu kufanele bawaqonde amasiko

NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

I

SIKO nesiko linenkolo yalo kanti inkolo nenkolo inomculo wayo lokhu okuchaza imvelaphi yezinhlanga ngokuhlukana kwazo. Isizwe sikaZulu sona sinendlamu, ingoma namahubo okuwumculo waso futhi oyimvelaphi kusona, kusho isazi kwezamaciko uNomagugu Ngobese. UNgobese uqhube wathi njengoba inyanga kaMandulo yabekwa njengenyanga yamasiko kubalulekile ukuthi isizwe esimnyama sazi ngamasiko kanye nezinye izinto eziyimikhuba yazo. Uthe kubalulekile futhi ukuthi kwawona amasiko nemikhuba yesizwe yenziwe ngendlela kodwa kungagxambukela kwenziwe okungekhona ngendlela okungesiyona futhi.

Ake sithathe indlamu, ngokwesiko indlamu ngeyabantu besilisa hhayi abantu besifazane, kubeka uNgobese. “Indlamu into eyayenziwa kwaZulu kugidwa uma kuyiwa empini. Yayenzelwa ukuthi ishisise amabutho ayezobe ebhekene nempi. Yayisetshenziswa nesigubhu okwakuyaye kuthi uma impi isizonqwamana siye ngokuya siphele isigubhu, sikhalele emuva. “Lapho-keamabuthoayesukeesevivile futhi eseshise ngokwanele ukubhekana nesitha. Abantu besilisa ababegida indlamu, hhayi abantu besifazane. Kuye kuthuse kakhulu lapha uma usubona abantu besifazane sebeshaya indlamu okuyinto okungesiyona neze eyabo. “Lokho-ke kukodwa kungukugxambukela ezintweni okungezona. Kwehlisa isithunzi sesiko lethu futhi kuwukugxambukela nje,” esho ug-

Buy a Horrockses Luxury Quilted Mattress Protector & Get A FREE Pillow Protector *1 Pillow Protector with Single & 3/4 *2 Pillow Protectors with Double, Queen & King Extra Length & Extra Depth Available

cizelela. UNgobese uthe amahubo nawo awumculo othize oculwayo uma kujatshulwe noma kubongwa. “Amadoda anehubo lawo aliculayo ebonga inyama yenhloko uma esuka esibayeni kade kuhlatshiwe. Abesifazane nabo banawabo amahubo abawahuba uma kujatshuliwe,” kulanda uNgobese. UNgobese uphinde wachaza ngemicimbi eye yenziwe nayo athe kungenye yemikhuba yesizwe samaZulu. Enye yale micimbi uthe imbeleko eyenziwa ekhaya uma kubongwa futhi kubikwa emadlozini ngokuba khona komntwana. “Imbeleko ibaluleke kakhulu kuzo zonke izibongo. Kuwuphawu lokwamukela nokubikwa komphefumulo omusha osuke usuyingxenye yalowo mndeni. Sibona izingane zidlebeleka kanjena nje ngoba le micimbi ayisenziwa.

BUY 1 GET 1 FR E E !

p/drop

Selected Horrockses Lined Curtains 230 x 218 Various Designs Available

Horrockses 200 Thread Count 100% Cotton Fitted or Flat Sheets

single

Luxury Chenile Throws 127x152 Assorted Colours

now

FREE! PILLOW PROTECTOR

R22995

“Amasiko ethu siyaweqa sijahe ukwenza imicimbi yo-21st, okuyinto engekho kwelethu isiko. Siye sijahe ukunika izingane izikhiye okuyinto nje esiyibukela kwezinye izizwe. “KwaZulu asinayo thina i-21st. KwaZulu siyayithombisa intombazane iphinde ikhuliswe, hhayi indaba yezikhiye yokuvumela ingane ukuthi isingahlangana nesoka udede nje. “Abantu bathi bemnyama bafune ukuzenza izinto okungezona. KwaZulu umfana naye uyakhuliswa uma esethombile. Siwalahlile lawo masiko futhi yingakho sinesizwe esinayo yonke imigilingwane le, eqiwe amasiko ethu. “Njengoba kuyinyanga yamasiko ilowo nalowo ake enze ucwaningo ngelakhe isiko. Asithi siyibungaza le nyanga sibe sinakho ukuqonda ngemikhuba namasiko ethu,” ephetha uNgobese.

95 R159each

3 Piece Towel Set Variety of Colours Available

R10995

R4995 p/set

Queen - R164.95 3/4 - R129.95 Double - R149.95 King - R179.95

SHOP 11• PARKLANE CENTRE • TEL: 033 342 5769 We accept Visa & Mastercard

Trading Hours: Friday - Monday 8am to 5.30pm Saturday 8am to 3pm • Sunday 10am to 2pm Closed Fridays from 12pm to 1.30pm

Suppliers of Quality Curtains & Linen

NEWS


Umgidi Welembe

September 26, 2013

edendale

ECHO

NEWS

3

>> Scenes at Umgidi Welembe at King Shaka International Airport on Sunday

C

Deputy Minister for Women, Childen and Per­ sons Living with Disabilities Hen­ rietta Bogopane­ Zulu, KZN Health MEC Dr Sibongiseni Dhlomo, Inkosi Mangosuthu Buthelezi and King Goodwill Zwelithini Zulu.

ELEBRATING a rich tapestry of history of the Zulu nation, thousands of traditional Zulu dancers, izimbongi and musicians shared a stage during Umgidi Welembe celebrations at the King Shaka International airport on Sunday. The cultural pageant was organised by Zulu200inassociationwith the Airports Company of South Africa (Acsa) on behalf of Zulu King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, in anticipation of the Bicentenary of the Zulu nation in 2016. The year marks the 200th anniversary of the formation of the Zulu Nation by King Shaka ka Senzangakhona. Seen at the celebrations were:

PHOTOS BY: NOKULUNGA NGOBESE

Omama besiGekle perform at the event.

Zulu dancers performing during Umgidi Welembe

A cultural group performing during Umgidi Welembe

Send your community news or arts event invitation to ‘Echo’ for coverage, or e­mail photos of your event to dumisani@myecho.co.za

481 Hoosen Haffejee Street, Pietermaritzburg, 3201 E&O.E Tel: 033 345 7775 / 033 345 6725 • Fax: 033 342 0714 Fax: 086 763 1038 • Delivery can be arranged OPEN ON SUNDAYs AND PUBLIC HOLIDAYS 8 am-12 noon

Concrete Bricks

R120000

FEVER INTERACTIVE SMS the word “NEWS” to 32692 with your comment

R4

85

PER BLOCK

PHONE 031 533 7600 and speak to our Editor

M100 BLOCKS

PER PALLET Timber 6 m

Treated

R9500 A PIECE

FAX 031 533 7972 with your comment INDOOR SPECIAL

EMAIL ballitoletters@ expressmedia.co.za

Now In Stock

TOO LOW TO MENTION

R475

PER BLOCK

R8000 A PIECE


NEWS

450 Church Street PMB (opp. Asmalls) Tel: 033-345 3130

Your Pharmacy of Choice

FOR MEMORY & CONCENTRATION

LIFETONES

ACID CLEAR R95

Concentrate.................... R90

100ml

GNLD Mind Enhancement 30’s.. R324

CD + PLUS

SLIMCUT

R70

2995

+ FREE Vitamin Check Up

Buy 2 Get 1 Free!

Kufunwa ubaba wezizingane zikaBonisile Nonhlanhla Mtshali ongasekho, amagama azo okungoNjabulo noM­ ncedisi Mtshali. Shayela usonhlalakahle uPT Gamede ku­033 392 8609 uma unolwazi.

Bad Azalea roads a concern

R150

Cream

R40

90’s

50g

+ Free Soap!

SLIMMING BELT + Free Slimming Soap!

R50

Both

Buy 1 Get 1 Free!

SAVE R35

Relief from Arthritis & Joint Pain

Syrup

R85

200ml + 50ml Free!

Specialist Cold & Flu Immune Support

TEETH WHITENING SYSTEM

Cream

R35

5999

+ FREE Toothbrush

100g

SPF 60

Quick Teeth Whitener At Home

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? Dr Smith’s

Chest Rub

EMULSION

Sinal NS

Painamol

20

1995

R

SAVE R10

SAVE R29

25

8

ADCO

R

R

Similar to ‘Scotts Emulsion’

20’s

100’s

SAVE R50

Similar to ‘Panado’

Similar to ‘Sinutab’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? Smart

POWER

One A Day

2995

2499

30’s

250ml

SAVE R25

Similar to ‘Ice Man Gel’

Worm Stop

ORS

Crystal Ice

Vitamins

R

5

R

SAVE R7

15

SAVE R25

Similar to ‘Rehidrate’

Similar to ‘Vermox’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

Soflax

Laxative Tabs

14

R

20’s

Similar to ‘Senokot’

Napamol (Paracetamol) Syrup

R SAVE R21

7

100ml Similar to ‘Panado’

Septadine

BIOCLEAR

Antiseptic Ointment

Spirulina

1995

6995

SAVE R19

25g

Similar to ‘Betadine’

60’s

SAVE R20

Similar to ‘Marcus Rohrer’

TRADITIONAL AFRICAN MEDICINES

ISIWASHO SEZINHLANHLA Buy 1 for R20 Buy 2 for R35

SAVE

R5

MANDLA IMPILO Buy 1 for R45 Buy 2 for R80

SAVE

R10

MAZ IMMUNE BOOSTER

UMAKHONYA MIXTURE

R10

R20

Buy 1 for R45 Buy 2 for R80

SAVE

LULAMA SOAP Buy 1 for R25 Buy 2 for R45

SAVE

R5

MOYA-MED BONES & JOINTS 500ml Buy 1 for R80 Buy 2 for R150

SAVE

R10

NGOMA 500ml Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

SAVE

R10

RE JOOVENA MIX 1lt Buy 1 for R90 Buy 2 for R170

SAVE

R10

AMAZON HERBS 1lt Buy 1 for R120 Buy 2 for R230

PHOTO: NOMPENDULO NGUBANE

These are some potholes that one comes across when driving along the Azalea main road.

SAVE R40

Secret SUNBLOCK

SAVE R14

Send your notices to Echo or e­mail photos to dumisani@myecho.co.za

ARTHROGUARD

World’s No.1

Similar to ‘Centrum’

IZAZISO

100ml

500ml

SAVE R60

ECHO

Slimming Mixture

Proven Immune Booster

Similar to ‘Vicks’

edendale

Vital Gingko Biloba.........R110

For Painful Muscles & Joints

SAVE R6

4

September 26, 2013

SAVE

R10

Buy 1 for R110 Buy 2 for R100

SAVE

2-STEP UZIFOZONKE Buy 1 for R12 Buy 2 for R20

SAVE

R4

INYONGO MIXTURE Buy 1 for R7 Buy 2 for R12

SAVE

R2

UMFUTHO

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

UGAMBU

Buy 1 for R120 Buy 2 for R220

SAVE

R10 SAVE

R20

VUKA UPHILE 1lt Buy 1 for R25 Buy 2 for R40

SAVE

R10

S I NA K H O KO N K E • AT M I N S TO R E

FOTO: NOMPENDULO NGUBANE

Azalea road potholes that have caused taxis not to transport passengers to their destination due to the bad road conditions.

NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

W

HILE Azalea residents have accused their councillor for road bad conditions in “Four area”, the councillor believes there is a political agenda since his interventions have been ignored. Describing their councillor Msizi Ngcobo as lazy and negligent of their need, members of the community said this has led to taxis refusing to take them to their destinations due to the bad road conditions. Some of the taxi drivers who spoke to Echo concurred with the views of the community. When Echo visited the area recently the main road in “Four area” saw many potholes all over the road, and that it is the same with the passage roads inside the location. Ngcobo agreed that the conditions are unbearable, saying this has been a concern for years. He said he has tried to help by enlisting the municipality concerning the issue but nothing has been done. “I wrote a letter to the deputy mayor and

hereferredmetothedistrictmunicipalmanager (DMM). The mistake I made was that I didn’t do a follow up after I had written to the DMM. “The mayor himself came to Azalea and he saw the conditions of the roads in that area. I thought due to that the municipality would make that area a priority. That is the reason I say there is a political agenda regarding the whole. “Other councillors go to the officials themselves and demand that service delivery be brought to their wards. It’s working for them but since I do things according Integrated Development Plan (IDP), I’m left behind. Since I took over from the previous councillor there have been talks that there’s nothing good that I would do. It’s a combination of many factors but honestly I am concerned about those roads,” he said. A community member said they have been complaining for years. “This has caused inconvenience during peak hours. Taxis refuse to get inside the location as they complain that their cars are damaged. It’s affecting us and we are appealing to the municipality to intervene,” he said.

A BAKKIE

s n i W

IN THE “NESTLÈ ONE IN A MILLION” PROMOTION

This promotion, designed to drive selected Nestlé brands ran from 1 – 30 April. Supersave was the only winner nationally, out of 120 competing stores. Pictured here are Supersave Manager, Suhail Bayat, receiving the keys from Nestlé Key Accounts Manager: Mr Azith Ranjit while Nestlé Store Representative: Mr Gary Watkins looks on. Supersave and Nestlé would like to thank their customers for their continued loyal support.


10KG

10KG

10KG

10KG

25KG

25KG

25KG

25KG

25KG

5LT

50KG Sunfoil Oil

Freshcup 26’s Teabags

5DOZ

10KG

6x100G Parmalat Smooth Yoghurt

2LT

Large Eggs

Fairvalue Maas

900G Parmalat Cheese Slices

1kg Mighty Meats Chicken / French Polony

2KG 500G 1KG

500G Spread For Bread

Rama Original

1.5KG

1kg 5KG

250G

100’s 40’s

6x1LT

200G 1KG

2LT

3x150G

1KG

5LT

1.5LT

2LT

Daly’s Premium

4LT Super Fruit

100/90G Beacon Slabs

500ml Blueberry Only

Coke Only

2LT

1LT

150G 175G 150G Frimax

Go Slo’s Chilli Tomato / Cheese & Onion

410G

750G 375ML

900G

1.5KG

Steers Sauces/Dressing

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 E&OE


5 10

10

5

10

10

Super Sure Cake Flour

80

Sugar Beans

Presto Noodles

Samp

400

400

Buy Any One & Get 1 Imana Packet Soup

Spoon

Rajah Curry Powder

36’s

100

Combo 1 Rice

400

Knorr Tasty Seasoning

200

Stock Cubes

Rajah

40g

Knorrox Soya Box

24’s

Combo 3

Combo 2

uSakazane/ 2Tin Combo

25kg

Rice

25kg

25kg

10kg

10kg

10kg

10kg

25kg

10kg

50kg

50kg

25kg

All for R695 12.5kg

5kg S/ Beans

5LT

5LT

All for R695

250g

10kg

4kg Sugar Beans

All for R429

1

5LT

4kg Sugar Beans

All for R449

750ml

/ 00

10kg

24’s

8 5

+ 125ml FREE!

2

Toothbrush To

10’s

All for R850

750ml

50

Omo Washing powder/ Omo Comfort

5LT Sunfoil & 5kg Nalma Sugar Beans

100

Papillon Toilet rolls

10’s 100

Madam sanitary pads

Savlon Hygiene Soap

50/58’s

10’s Kumfy Soft Diapers

Academy Broom/ Bucket & Mop

250 Restore Relaxer

250 Restore oil Moisturiser (Lotion/Spray)

6’s

150

Men/Women

Plastic Ice Cube tray

Glass Tumblers

Laundry Basket

& Stand a Chance to WIN!

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034

E&OE


Combo

/kg

Extra Large Fresh Cream Swiss Rolls

/kg

Induna Wors

Baby Hake

/kg

/kg

Beef Sausages

12’s

Burger & Chips

Tilapia

2 Pc Chicken & Chips + 330 ml Refreshhh

Queen Cakes

6 Pc Chicken & LRG Chips + 2 x330 ml Refreshhh 12 Pc Chicken & X-LRG Chips + 2LT Refreshhh /kg

/kg

Turkey Drumsticks

LRG

Combo

Combo

Combo

Angel Fish

Milk Tart Combo

/kg

Mince

Full Grilled Chicken

/kg

Square

Mince Lasagne Squares

Beef Brisket/Chuck/Blade

800g

Slice

Siyaya Big Loaf Bread

Combo

Grilled Hake & Chips

/kg

600g

Pizza Slice Chic & Mushroom

Each

Standard Pizza

Whole Chicken

6’s Hot Dog Rolls Burger Buns

Potatoes Pocket Onions Pocket Pocket Butternut Box Tomatoes

Raisin Loaf

Pocket Potatoes Pocket Onions Box Tomatoes

5kg Carrots

1.5kg

/kg

Bunch

Econo Apples

Bananas

Bunch Spinach 1kg

Punn

Each

Farm Fresh Cabbage

Punnet Strawberries

Ea

Pineapples

5kg Beetroot

2kg Sweet Potatoes

/kg Green Chillies

Box

/kg Green Peppers

EA Hothouse

/kg Jam Tomatoes

EA Lettuce

Box Jumble Apples

200g

Punnet Mushroom

Box Bananas

Box

Box Jumble Naartjies

Lug Jam Tomatoes

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 E&OE


LETTERS

8

September 26, 2013

maritzburg

ECHO

IZAZISO Send your notices to Echo or e­ mail photos to dumisani@myecho.co.za

Kufunwa ubaba kaLuyanda noNontobeko Cebekhulu uma wabo ongasekho. Shayela ku­033 392 8615

Appreciating service at Grey’s hospital

Kufuna Ndlovu Ndlovu ni. 033

ubaba ka­Akhona ozalwa uSibongile ongasekho emhlabe­ 392 8646/ 8600.

Kufunwa umama kaLin­ dokuhle Antonie ozalwa uScelo Dlamini. 033 392 8609 uma unolwazi.

Kufunwa uZitito Zondi on­ gubaba kaSmangele Mdla­ lose. 033 341 9600 noma 073 577 3090.

Kufunwa ubaba kaMsa­ wenkosi Mkhize ozalwa uSi­ bongile Beauty Mkhize. Shay­ ela ku­033 392 8609.

Zifuna kudanselwe isiginci sazo ezothisha Mhleli KUSIPHATHA kabi singabazali ukuthi kuthiwe imfundo ingunxantathu uma kuthanda umnyango, kodwa uma sekuza ezinqumeni ezithize singathintwa. Okuningi okwenzeka ezikoleni kuhlukumeza izingane zethu. Ngasosonke isikhathi izinyunyana zifuna umnyango udansele isigingci sazo kukhulunywe ngamalungelo abasebenzi kungashiwo lutho ngawezingane. Kukangaki izinyunyana zilwela ukuthi kukhushulelwe ezikhundleni abantu abazishoshovu zazo? Uma kwenziwa inhlolo-khono bafune ukufaka umuntu wabo balibeke ngembaba ukuthi uma kungakhushulwanga yena bazophikisa. Noba umuntu aziwa ukuthi akenzi kahle emsebenzini awenzayo ngaleso sikhathi, kodwa ngoba nakhu ethandwa inyunyana sekumele nakanjani akhushulwe. Zithini izinyunyana ngabantu abasebenza ngokuzinikela? Ukube izinyunyana ziyayithanda imfundo ngabe zithi kumele kuyephezulu abantu abakhuthele, nabasebenza ngokuzinikela. Kungayi ngokuthi umuntu uwukhuthalele kanjani umsebenzi wenyunyana. Njengamanje iKwaZulu-Natal iyavunga-

I

AM writing to express my sincerest gratitude to the members of your staff who cared for me during my recent stay at your hospital. I have been a patient of Dr Collenge at Grey’s hospital for the best part of two years. Dr Collenge, Dr Govender, Dr Zungu, Dr Buthelezi, Dr Natashagounden, all cardio doctors, all medical doctors, d2 renal unit management and staff, CCU management and staff and H1 ward management and staff have always been a wonderful informative, patient and warm. My stays were short compared to others, but I felt like a little kid after his first stay at camp... couldn’t waittogetback!Soundssilly,butit’strue.Theprofessionalism, attention, concern, interest and sincerity toward my well-being and comfort was genuine and expressed by all staff, from supervisors, nurses, transport, and housekeeping. There is no special order, you’re all equal! The teasing, jokes, and hearty laughs (which went both ways) was my best medicine. It was a pleasure to be around you all. I kind of felt part of the gang! I’m doing very well at home, and progressing quickly. You all know I can’t sit still! Thanks for all your care. SPHAMANDLA PERCIVAL DLAMINI Mpophomeni

zela ikhuluma ngezimali ekade zazingakhokhwa, ngoba nakhu nje kungase kwenzeke uNgqongqoshe wezeMfundo ashintshe abe ngundunankulu. Sekungathi sekwehle into ezulwini yazothi abasukume balwe bamise ukufunda kwabantwana bethu. Kuzona zonke lezi nkinga abazali bezingane kabathintwa, nala bantu okuthiwa bamele abazali kwizigungu zezikole esingabazi kwakuthi bakhethwa ubani, nini, ababibikho emihlanganweni yomnyango nezinyunyana. Sibezwa sebekhuluma emisakazweni bethi kabazi lutho ngezingxoxo nangokuthikuqhubekani.Okuxakayoukuthi ikuphi la abazali kudingeka bameleleke khona. Kwenziwa yini izinyunyana zicabange ukuthi abantu bazo kuphela abangasebenza kangcono futhi yibo okumele bathole izikhundla? Namhlanje kunabantu abangabahloli ababehlulwe ukuphatha izikole, umuntu ehlulwe ukuphatha isikole esisodwa kuyabe useqhamuka usephethe izikole eziningi ngoba nje ethandwa inyunyana ethize. Kunabantu okuthi kwakhiwa isikole kube sekwaziwa ukuthi bazoya kusona bayophatha, uthi uyabheka umuntu uyihlathi elalingenzi nezinkulumo mpikiswano esikoleni ayefunda kuso. Ngoba nakhu nje eshade nesikhulu esithize.

Ukube abantu bakhethwa ngokwenza kahle ngabe awabi khona amaphutha emaphepheni abhalwa izikole zonke ephuma kumnyango, ngabe abantu ababonisa ngezifundo (subjects advisers) abantu abaziphasa kahle lezo zifundo, futhi abazenzisayo ezikoleni. Sekunothishanhloko abanyamanambana kwizinyunyana ngoba bethanda umsebenzi wesikole. Okuhle ukuthi thina singabazali siyofa la befa khona ngoba bayazi ukuthi ezikoleni abaziphethe bafundisa abaholi bakusasa okumele baziqhenye ngabo. Izwe lethu siyokhululeka mhla sayeka ukubheka abantu ngobuqembu, sibheke abantu ngokuthi umsebenzi wabo bawenza kahle. Noma umuntu angaqhamuka kuliphi iqembu okanye inyunyana, simncome uma enza kahle. Futhisikujabuleleukukhushulwakomuntuozosebenzahhayiozojikanesihlaloangenzi lutho. Phansi netiye kwizinyunyana phansi! Phambili nabasebenzi boMnyango wezeMfundo abasebenza ngokuzinikela phambili! Kasibambisane senze imfundo ithuthuke. BONGANI MZO NGUBANE Ashdown

HARDWARE 403 Hoosen Haffejee St • Tel: 033 345 2130 • 441 Pietermaritz St Caterfoil Door

Masonite Door

R

12995

R

FREE TRAY!

16500

Shower Cubicle

R

Albany Door

R

999

Steel Door Frame

14995

R

FREE DELIVERY *Imbali, France, Sweetwater, Edendale

5 Pallets Blocks or Commons

14995

Sewer Pipe 6mt

R

11500 p/box

18500

10500 p/box

Cedar/ Power Coat Interior/ Exterior PVA 20lt

11000 p/box

Onyx Black 40x40 Perkin Salmon 40x40 Perkin Black 40x40 12 Per Box 12 Per Box 12 Per Box

R

100

6pcs Bathroom Set

R

Gutter 6mt

R

100

FREE GIFT BOX For Purchases Over R3000

1299

11000

11000

Cloudy Pink 40x40 12 Per Box

Galaxy Black 40x40 12 Per Box

p/box

p/box

Trading Hours Mon-Fri 8am-5pm, Sat 8am-2pm • Ample, Free, Secure Parking • Deliveries Arranged! WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES. • TRADERS & CONTRACTORS WELCOME • OFFER VALID FROM 26 September - 02 October 2013 • WHILE STOCKS LAST!

E&OE

FREE Roller Tray


CELEBRATING 29 YEARS OF GREAT DEALS

STAND A CHANCE TO WIN A

POLO VIVO OUR ANNIVERSARY TIMES: 7am to 18:30 Mon-Sat 8am to 17:00 Sun

157 RETIEF STREET PIETERMARITZBURG

FREE GIVEAWAY

Glen Tea Bags 100’s

FREE GIVEAWAY

FREE GIVEAWAY

Liqui Fruit Black berry 250ml worth R4.99

EE FR

1199

Buy 2 & get Sasko Bread 700g worth R7.99

PROMOTION VALID FROM 26TH SEPTEMBER - 9TH OCTOBER 2013

1399

Glen Rooibos Tea Bags 10’s FREE

FR EE

each

Rama Original 500g

3999 Star Maize Meal 10kg

6499 Royal Rice 1kg

FREE GIVEAWAY BUY ANY

Spekko Americano Rice 10kg

2

6199

for 300

Colgate Triple Action 100ml

Honeydew Maas 3litre

4 1

11

Oven Fresh Marie 150g worth R2.99

BUY ANY

82

99

Supreme Mixed Portions 5kg

ALL PRICES INCLUDE VAT. E&OE.

999

each Johnson’s African Nuture 300ml Jar / Cream 200ml

2 1 GET FREE

for 400

20

6599

Knorr Soup assorted

FREE GIVEAWAY

S

1999

FREE GIVEAWAY

GET FREE

for 499

Golden Cloud Cake Flour 1kg

20 ZAYL A CRPECI

Liqui Fruit assorted 1litre

EE FR

6999

LY O6N- 29/9

1099

Island Thirst 1litre

Sunshine D Oil 5litre

FREE GIVEAWAY Sunlight Laundry Bar 500g worth R9.99

3899 Sunlight Washing Powder 2kg

FREE GIVEAWAY

Omo Touch of Comfort 900g worth R22.99

4499

Omo Washing Powder 2kg

SEE INSTORE FOR MORE DETAILS | T&C’s APPLY


ENTER TODAY & STAND A CHANCE TO WIN A

SEE INSTORE FOR MORE DETAILS | T&C’s APPLY

TIME FOR A BREAK

1 Piece Chicken, Mash & Gravy, Triple Bun

4for00

10

Oven Fresh Marie/ Spread Lemon Creams / Serv-it Coconut

5999

1199

Nestle Ricoffy 750g

Bakers Romany Creams 200g

599

Bakers Blue Label Marie 200g

1299

7

99

2599

Munchy’s Lexus Biscuits 200g

Bakers Tennis Biscuits 200g

Ellis Brown Creamer 1kg

2 Pieces Chicken, Medium Chips

899

18

18

99

99

Freshpak Rooibos Tea Bags 40’s

Bakers Royal Creams 280g

Joko Tea Bags 100’s

Tel: 033 811 0154

5799

29

99

Clover Fresh Milk 6x1litre

Betty Crocker Cake Mix 500g

11

99

Hazeldene Mixed Fruit Jam 900g

99

Rhodes Apricot Jam 900g

3999

Beef Mince per kg

3999

To place an order, contact Karim 033 394 2621

AGRAADE

AGRAADE

AGRAADE

Stewing Beef per kg

3999

Chuck / Blade / Brisket / Short RIb per kg

FRESH FROM THE FRUIT & VEGE Potatoes Butternuts Onions Tomatoes

15

99

2799

15

99

Heartlands Oats 1kg

Bokomo Corn Flakes 1kg

Heartlands Bran Flakes 500g

FRESH FROM THE BAKERY 4799

Topside Steak / T Bone Steak per kg

FREE GIVEAWAY

INSTORE

SPECIAL

Morvite Instant Porridge assorted 1kg

Bokomo Rusks Buttermilk ONLY 500g

FRESH FROM THE BUTCHERY AGRAADE

1299

12

13

99

699

Honeydew Cream 250ml FREE

2499

Scones 4’s

Buttercream Gateaux Cake

1099

Golden Delicious Econo Apples 1.5kg

SERVING SUGGESTION

4

89

Rugani Carrots 1kg bag

22

99

Onions 7kg

1199

Strawberries 200g

celebrate 29 years with...

SERVING SUGGESTION

699

Assorted Rolls / Buns 6’s

Queens Cakes

1799 699

999

Snowballs 4’s

15’s 6’s WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES. ALL PRICES INCLUDE VAT. E&OE


IT’S CELEBRATION TIME @ PROMOTION VALID FROM 26TH SEPTEMBER - 9TH OCTOBER 2013

SNACKS ‘n TREATS 99

49

Saldanha Fish 400g

5

9

6

10

69

20

7

2000

99

00

Koo Chakalaka assorted 410g

Koo Baked Beans 419g

for

3for

Imana Cubes assorted 24’s

Dominos Baked Beans 400g

Beacon Mallows assorted 150g

749

for 400

Cadbury Slabs assorted 90g

10

Liqui Fruit Black Berry 250ml

3

for

1099

2000

Pasta Grande assorted 500g

1099

1699

Top Economy Soya 5kg

FREE GIVEAWAY

Imana Final Touch 12’s worth R7.99

4for

Imana Soya Mince 400g box

Maggi 2 Minute Noodles

Rajah Curry Powder 200g

MightyMeats FrenchPolony2kg

Busta Soft drink assorted 1.75litre

5for 00

1999

20

Pure Joy Juice assorted 6x200ml

Cadbury Large Bars assorted

38

Today Sausage Rolls 30’s

1699

2for

3for

2000

18

I&J Fish Fingers 600g

3000

Parmalat Custard 1litre

Mooi River Butter 500g

9

99

Sunshine D Lite 1.2kg tub

FREE GIVEAWAY

Honeydew Milk 1litre sachet

1899

99

Parmalat Yoghurt 6x100g

Caribbean Blend assorted 1litre

2for

599

Clover Tropika assorted 2.itre

3for

21

99

Honeydew Yoghurt 500g

10

99

17

99

15

99

Veri Peri Sauce 250ml

Parmalat Yoghurt 1kg

Rainbow Chicken Burgers 520g

& stand a chance to Win with ...

Spar-letta Range 2litres

1399

Nestle Condensed Milk 385g

McCain Crispy Bites 500g worth R6.99

2599

999

Steers Sauces assorted 375ml

FREE GIVEAWAY

Bread Rolls 6’s worth R6.99

Pringles assorted 165g

Bakers Marie 200g worth R5.99

Airtime worth R2.00

2999

Sasko Bread 700g worth R7.99

1399

FREE GIVEAWAY

Daly’s Premium assorted 1.5litre

99

2899

1000

DAIRY ‘n PERISH SHABLES

FREE GIVEAWAY 2499

2for

FREE GIVEAWAY

1599

1000

1499

Nik Naks Cheese baler 50x20g

6999

Knorrox Cubes assorted 24’s

Knorrox Soya assorted 400g

Knorrox Soup assorted 400g

2999

1699

Nola Mayonnaise 750g

1299

All Joy Tomato Sauce 750ml

2899 Large Eggs 2.5 doz / 30’s


CARE FOR YOUR BABY

5

29

for

99

Johnson’s Pet Jelly 100g worth R7.99

PERSONAL CARE FOR YOU

FREE GIVEAWAY

FREE GIVEAWAY

FREE GIVEAWAY

BUY 2 Get 1 FREE worth R9.95

Shield 50ml sachet worth R8.99

Purity 2nd Foods 125ml

999

19

99

2199

1999

Kotex Pads assorted 10’s

Johnson’s Baby Wipes 80’s

FREE GIVEAWAY

Nestle Cerelac Cereal 250g

799

Gentle Magic Lotion 125ml

Pond’s Moisturiser 50ml

2for

2000

Shield Deo Roll On 50ml

BUY 4 & GET 1 FREE

3for

FREE GIVEAWAY

10

Axe Roll On 50ml worth 11.99

00

Protex/Palmolive / Savlon Soap 100g

104

126

34

99

99

2000

Dove Soap 100g Pink ONLY

Pampers Sleep n Play Value Pack 2/3/4/5

Pampers Sleep n Play Jumbo Pack 2/3/4/5

Nestle Nespray sachet 500g

4for

99

3for

Lux Soap 100g

1299

4for

Gravity Deo 120ml

9999

142

99

Huggies Dry Comfort 2/3/4/5

Pampers Active Baby Jumbo 2/3/4/5/6

12399

2499

Pampers Active Value Pack 2/3/4/5/6

Lentheric Panache 2x90ml

13

99

10999

9

99

13

99

Garnier Roll On 55ml

Yardley English Blazer 125ml

14

99

Coty Exclamation 90ml

2for

3000

Axe Spray 150ml

FREE GIVEAWAY Status Roll On 50ml worth R9.99

1599

Status Spray 150ml assorted

BEST DEAL!!

9

99

Huggies Gold 3/4/5

Cuddlers Diapers 2/3/4/5

1000

Johnson’s Soap 100g

Yardley Deo Lace /Satin for Women 90ml

9999

1000

ZAYL A CRPECI

Papillon Toilet Paper 10’s

FREE GIVEAWAY

S

Im Imperial Hand Wash 250ml worth R9.99

6199

1499

Twinsaver Econo Rolls 24’s

Sunbeam Floor Polish 400ml Red

9

99

2for

1399

1700

Sunlight Dishwash Liquid 750ml

799

4

49

Dyroach Insecticide 300ml

84

99

Sunlight Landry Soap 500g

Daily Laundry Soap 500g

MELLERWARE APPLIANCES

2000

2for

20

99

999

Plastic Basin 57cm

Mellerware Fan Heater

Skip 1kg worth R24.99

2for2000

Skip Washing Powder 2kg

1999

Budget Broom

59999

5499

Plastic Bucket (virgin plastic ) 20lit

Plastic Basin (virgin plastic ) 63cm

Cookmaster Mini Oven

FREE GIVEAWAY

Castle 2 Plate stove

All Mellerware Products carry a 2 year guarantee

8999

Ariel Washing Powder 2kg

1499

Jeyes Power Cream 750ml

Harpic Toilet Cleaner 500ml

2999

Jumbo Mop each

5999

Enzer Steam Iron

WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES. ALL PRICES INCLUDE VAT. E&OE

2099

Ideal Mop and Broom Set

1399

Glade Secrets twin pack 2x180ml

2799

Mr Min Surface Cleaner twin pack 2x180ml


JOHN MABULALA / MSUNDUZI 27999 SHUTTERBOARD 1.2 x 2.4 x 18 mm

58

50

NPC ORIGINAL BUILD CEMENT 50 kg

2 19999 150 litres HEAT TECH GEYSER

89 99 Each MULTI FLOR LELAPA VINYL FLOORING 5m

89 99

BUILD IT WATERPROOFING (ASSORTED COLOURS) – 5 litres PLUS FREE MEMBRANE

52999

6-PANEL HWD DOOR

1599

TIMBER 38 x 114 per m

1 699 99 JOJO WATERTANK 2 200 litres

19999

PARAMOUNT PVA 20 litres

15

99

50 x 76 per m

39990

6

10

NMUZANE MESH 1,8 x 30 m

38 x 38 per m

3499 IBR 0,4 per m

13999

MASONITE DOOR

11999

34999

UG PIPE 110 mm x 6 m

HI-HIDING CONTRACTORS PVA 20 litres

19999

BLACK PLASTIC SABS 2 x 30

12999 COPPER PIPE 15 mm x 5,5 m

CORNER MACHIBISA AND EDENDALE ROADS, EDENDALE • CELL: 082 330 5602 OR 082 880 0294 • ALSO AT MSUNDUZI BUILDIT, 101 BOSHOFF STREET SPECIALS AVAILABLE FROM ?? SEPTEMBER TO ?? SEPTEMBER 2013 OR WHILE STOCKS LAST. PRICES INCLUDE VAT E&OE


COMMENT

14

September 26, 2013

maritzburg

ECHO

maritzburg

ECHO

Umkhulumeli waBantu

Dumisani Zondi

GUY VEZI

guy.vezi@witness.co.za

Sekwanele Nkosi, sicela usixolele

N

ANXA amagama ethu ehamba phambili ohlwini lwezoni phambi kukaSomandla, sicela ukusebenzisa igunya esalinikezwa nguYe, lokuthi noma sesinukisa okweqaqa, sesinuka kangangoba nezingulube zingasibalekela uma siqhamukela kuzona, Yena uy-

Zisethusa izibalo zobugebengu IZIBALO zobugebengu ezikhishwe ngemi­ khakha yazo ngele dlule zikhombisa uku­ khuphuka kwezinye zezehlakalo zobuge­ bengu obusatshwa kakhulu. Imibiko ikhombisa ukuthi ubudlova em­ phakathini bukhuphukile busuka ezigiga­ beni eziwu­1152 ngo­2012 zaya ku­1763, ezokuzama ukubulala zenyuke zisuka ku­ 14859 ngo­2012 zaya ku­16 363 kulo nya­ ka kwasekuthi ezokubulala zona zanyuka

osamukela ngazo zombili noma yinini uma isisihlulile impi, asibuyisele eceleni, bese kuba nguYena obhekana naleyo mpi. Akadluli emqondweni amagama kaZanele Mbokazi-Nkambule athi: “Le mpi oyilwayo akusiyona eyakho.” Emasontweni amabili edlule sibhale kuyo le ngosi ngabefundisi abathe sekufike isikhathi sokuthi iBhayibheli libuyekezwe ngoba labhalwa ngabantu ababephila ngesinye isikhathi, ngaphansi kwezimo ezihluke kakhulu kulezo esiphila ngaphansi kwazo namhlanje. Siphindesabaqazaisigqokokubona sathi noma ngabe asinawo amandla okubadudula noma ukubajaha, sicela baphuthume bakhanyise ngemibiko eminingi eseBhayibhelini edida abaningi abazibiza ngamakholwa. Eminyeyalemibikoithiyonkeinto eyenzeka emhlabeni idalwe nguNkulunkulu njengoba enguMninimandla Onke. Izinceku zeNkosi zihlale ziduduza abashiywe yizihlobo zabo zithi abangakhali kakhulu ngoba: “UNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile.” Ezinye zize zijuluke ziconse uma sezichaza ukuthi uma umuntu ebona sengathi sezimnetha kakhulu, yilaphokusukekufaneleasondelekakhulu

zisuka ku­15 609 zaya ku­16 259. Ukukha nje phezulu lezi zibalo ziletha uk­ wesaba. Zikhombisa ngokusobala ukuthi kunabantu abangalali abahlezi njalo nje becabanga ukwenzakalisa abanye. Ukuze siphephe siyisizwe kuzofanele amaphoyisa akhuphule amasokisi. Kuthi lawo asebenzisana nazo izinswelaboya akhishwe embuthweni. Ngekephelaethieholelwaisizweaphinde

kuNkulunkulungobalesosikhathiesinzima sifika uma eseziqhelelanisile naYe. Izinceku zeNkosi zithi noma sekunzima kangakanani, thina luntu akufanele silahle ithemba. Zithi akufanele sivumele isilingo sokucabanga ukuthi uNkulunkulu akasithandi. Zithi usithanda noma sesilahlwe yiwo wonke umuntu emhlabeni. Siyavumelana nalezi zinceku ngoba sikholwa wukuthi impilo yethu isezandleni zaKhe u ‘Sonini nanini’. Yikhona lokhu kukholwa kwethukeukuthiimpiloyethuisezandlenizakhe oPhezukonke, okwenza o ‘sikhwili phambana nobhoko’ abafana noNyikinyibhoxo bajabule bafe uma kwenzeke inhlekelele bese besibingelela ngokubhuqa (sarcastically) bathi: “Amen! Intando yakhe yenzekile.” Kusuke kuncinze amakhwapha ekholweni uma selichukuluzwa kanje,kuthialivuseumuntuphansingonyazi lwesibhakela, bese liziduduza ngokuthi kufanele “Bathethelelwe ngoba abakwazi abakwenzayo.” Mhlawumbe kukhona osebuza ukuthi kuphi lapho siqonde khona. Siqonde ekuthini noma singelutho, sicela abaholi bezeNkolo bahlele ngokukhulu ukushesha ukhukhulela-ngoqo womthandazo noma inkon-

futhi kube yiwo asigebengayo. Futhi ku­ fanele sazi siwumphakathi ukuthi ubuge­ bengungekebuzebuziphelelekuzeukuba sonkesikhombisaukunengekakwethuyi­ bo. Kungenzeka ukuthi futhi lezi zibalo azilo­ na iqiniso ngoba abanye sebaqoma uku­ ngabubiki ukugebengu emaphoyiseni bekhala ngokuthi awalusizo lwalutho, Kufanele bonke ubugebengu bubikwe

zo okuzothandazelwa kuwona noma kuyona ukuthi kunqotshwe leli ‘dimoni’ elihlasele isizwe. Kubande amathumbu sizwa intombazane ikhuluma emisakazweni ehlukene yomphakathi ithi yiyona nozakwabo ababe nesandla engozini yeloli eyenzeke eField’s Hill ngasePinetown. Le ntombazane ithi bayizisebenzi zikaSathane basuke befuna igazi labantu behamba ngomoya kaSathane. Ishiye abaningi bedidekile nanxa bekhona phela labo abayihleka usulu bathi izifunela udumo. Ukudideka kuzolokhu kuqhubekile. Izolokhu iqhubekile nemibuzo ethi uSomandla uyomyekela

ukuze lawo maphoyisa kumbe iziteshi za­ wo ezingafuni ukusebenza zizovela obala ukuze nezikhulu zikwazi ukuwathathela izinyathelo.Ubugebengubenziwaabantu abafana nathi ngakho­ke ukuze buphele kufanele buqendwe yiqhaza labanye abantu nje kwaphela. Nohulumeni kodwa akasiqhumise bo isiswebhu ukuze amaphoyisa enze umse­ benzi wawo.

kuze kube nini loSathane onamandla angaka. Koze kube nini uSathane ezenzela umathanda ngabantwana bakaNkulunkulu. Ekugcineni ngicela ukuthi noma ngabe abefundisi abakasabeli kuleli khwelo esilihlabayo lika khukhulelangoqo wenkonzo noma umthandazo, ake wonke umuntu ozibiza ngekholwa, anike idolo ukudla kwalo noma ngabe umzuzu owodwa nje athi: “SEKWANELE NKOSI! NOMA NGABE SESIKONE KANGAKANANI, SICELA USIXOLELE. SEKWANELE.” Mm! Ngavelelwa oNyikinyibhoxo bengishayela ucingo bengibuza ukuthi bengingubani-ke mina.

IZINCEKU ZENKOSI ZIHLALE ZIDUDUZA ABASHIYWE YIZ­ IHLOBO ZABO ZITHI ABANGA­ KHALI KAKHULU NGOBA: “UN­ KULUNKULU UPHILE, UNKU­ LUNKULU UTHATHILE.”

The teachings of Biko need to be inculcated >>BHUNGANI KA MZOLO writes

Well fact is you can’t get rich quick in any career or business, you build wealth over time and at Forex Billionaires we understand the concept of building wealth over time, and endurance has taken us from zero to millionaires and the goal is still at hand. So don’t be stuck in your comfort zone waiting for a basic salary, seek financial freedom and start building your own wealth today.

GET A SPONSORSHIP TO LEARN HOW TO TRADE FOR FREE !!! (t&c’s applly) Our services: Professional Trader Course, Auto Trade, Traders Mentorship, Trading Camp and Trading Tips.

PMB: YMCA Building, 1 Alan Paton Avenue, PMB, 3200, Tel: 033 811 5095 Cell: 076 620 8779 info@forexbillionairesclub.co.za www.forexbillionairesclub.co.za

OFthethreemainformernationalliberation movements that waged the struggle against apartheid, the ANC, PAC and the Black Consciousness Movement/Azapo, the regime appearstohavereservedit’smostbrutal and cruel intentions for the BCM. This is despite the fact that the BCM was the youngest of the three and largely operated above board. One of the most outstanding of the BCM leaders, Onkgopotse Tiro, was assassinated by the apartheid shit squad when a parcel bomb was sent to him Botswana where he had been exiled. Followinghisstingingattackofthe Bantustan policy during a graduation ceremony, he was expelled from the then Turfloop University. Tiro then took up a teaching post in Soweto where one of his students was the brave youth leader of the Soweto Uprising, Tsietsie Mashinini. Those who remember him as a teacher say he made teaching a joy to the students and his classes were always packed. However, after persistent state persecution, the BCM together with his family decided it was best that Tiro left the country. But the evil regime followed him there to finish its evil deed. Another BCM stalwart who was killed in police cells is Mapetla Mohapi, who had graduated with a degree in Social Work at Turfloop University, the same institution where Tiro had been studying. The state said Mohapi committed suicide but that was obviously a lie and it was proved that the so-called suicide note was a forgery. He had been assassinated just like Tiro. The tragic and cruel killing of Steve Bantu Biko has been reportedextensively,howtheapartheid

policeassaultedhiminhiscelluntilhe was brain-damaged. They then put him in the back of a van, naked, and drove him from East London to Pretoria, a trip that takes hours on end. Tragically, no-one has ever been held accountable for these killings of leaders of the BCM, even with the establishment of the Truth and Reconciliation Commission (TRC). It is said that when Biko was asked to show that the philosophy of black consciousness had found root amongst the black majority, he only said one word, “SOWETO.” Now, one often hears some people complaining that the ANC is downplaying the role that otherliberationmovementsplayedinthe struggle for liberation. While that accusation might be true, and also unfortunate as many of the present government leaders got their grounding in politics through the BCM, the reality is that that responsibility to promote black consciousness philosophy amongst the masses rests with BCM activists themselves. There seems to be this tendency at times from some quarters to expect the ANC to be everything to everybody. That is not realistic. I mean, how can anyone expect the ANC to promote the PAC, its policies and its programmes when it is a splinter group? The PAC broke away from the ANC in the late 1950s over the ideological position and it is naïve to expectittolooktowardsthePACasnothing but a rival political organisation. The BCM burst onto the political stage when both the ANC and the PAC had been banned and immediately galvanisedblackpeopletowardsacoherent political programme. Through the revolutionary philoso-

phy of black consciousness as articulated by Biko and his comrades, the masses got rid of their fear following theruthlessnessofthe1960bannings of the ANC and PAC. All of a sudden, blackpeoplewerefilledwithrenewed pride in themselves and were consumed by a new vigour to carry on the struggle where the older movements had left off. Black consciousness saw all kinds of people and communities coming togetheraroundthecauseoftheirsuffering,theblacknessoftheirskin,and forming organizations to fight the racist regime. All over the country, lawyers formed Black Lawyers Association, journalists formed Black Journalists forums, artists formed black artists forums, parents formed Black parents associations etc. There was no denying the reality that the masses were in the grip of a very potent force, and that force was black consciousness. South Africa is today a politically free country largely as a result of the work that was done by the Tiros, Bikos, Mohapis, Strini Moodleys, Mthuli ka Shezis, Ncaupe Mokoapes and many other gallant fighters of our liberation struggle. It would appear that the task facing BCM leaders and activists in this new South Africa is to inculcate the teachings of Biko and his philosophy to the current generations. That work has to start at our homes and continue at schools, not as some kind of brainwashing the young minds,buttoimbuethemwithapride in themselves, as to who they really and what sacrifices were made by others to get us where a we are now. That has to happen if we are complete the revolution that Biko and his comrades started.


CLASSIFIEDS

16

September 26, 2013

edendale

ECHO

PLACE AN ADVERT BY CONTACTING OUR CLASSIFIEDS TEAM: Phone: 033 355 1333 Email: classads@witness.co.za Fax: 033 355 1177

classifieds

ECHO

AUTO BODY SUPPLIES REPLACEMENT BODY PARTS AT LOW PRICES

Can you Sing, Dance, Play a musical instrument?

If you have answered “yes” to any of the above and have not had the opportunity of formal training in your area of talent, the ithembalethu Academy for the Performing Arts is offering you a chance to develop your natural gift into an income-generating opportunity. Applicants must be between the ages of 17 and 34 and will be required to audition as part of the application process. To apply, visit the Tembaletu Community Education Centre at 206 Burger Street, Pietermaritzburg with your ID. You can also contact Tembaletu on 033 394 7807. Closing date for applications: 4 October 2013.

MNDAWENI Lucky Petros

1992/02/15-2013/09/22

Obengowakwa Pata, Bongudunga Uzofihlwa ngoMgqibelo, emathuneni aseMountain Rise. Ngemuva kwenkonzo ezoba seEthoplan Church ngo 10h00 ekuseni.

Obengowase BB4-1283. Uzofihlwa ngeSonto, emathuneni akwaPhupha. Ngemuva kwenkonzo ezoba sekhaya ngo 10h00 ekuseni.

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Windshields, Body Kits, Spoilers, Light Kits, Tailgates, Radiators, Fans, Cradles, Hooters, Wheel Covers, Mud Flaps, Mirrors, Tonneau Covers, Rubber Mats

GEBASHE

FOR MOST MAKES OF JAPANESE, GERMAN, KOREAN, INDIAN, CHINESE, FRENCH AND BRITISH VEHICLES Also: Car and Truck Paints, Windscreens, Rubberising, Primers, Sealants, Masking Tape, Water Paper, Thinners, Etc. RADIATORS ON SALE

1955/05/01-2013/09/19

PH: 033 345 2326 – HELPFUL GUYS 407 GREYLING STREET, PIETERMARITZBURG

MKHIZE

Phumelele

1983/06/09-2013/09/24

KHAYELIHLE

Bonnets, Doors, Fenders, Headlights, Indicators, Grilles, Handles, Clips, Key Locks, Fogs, Rollbars, Bullbars, Auto Styling Upgrades, Car Rubbers, Paints,

A CLASS ABOVE THE REST

Linda Nozi

Obengowase Ashdown Y-22. Uzofihlwa ngoMgqibelo, emathuneni aseMountain Rise. Ngemuva kwenkonzo ezoba seApostolic Church ZA ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

12

Thanks

A BA KWA M n ga d i e Draai Hoek ­ Edendale, bayabonga kubo bonke a b a b a s i n g a t h a n g e s i k h a t h i begubuzelwe yifu elimnyama behanjelwe yindodana yabo u T H A M S A N Q A MNGADI. Sibonga abangani, izihlobo, omakhelwane, othisha base Ndala High School nezikole zonke zase Richmond nabo bonke othisha ababekhona, naku mphakathi wonke wase Mgungundlovu nama phethelo. Enikwenze kithina nikwenze nakwabanye. Inkosi inibusise — Umndeni wakwa Mngadi

44

Loans and Investments

ANCHOR Loans plus pen­ sion payout lumpsum. Tel: 033 345 8021 or 033 394 3154

73

General Sales

DOUBLE CARPORT FOR SALE

6 sq m x 6 sq m

R10 000 NEGOTIABLE

083 512 3655

KHAYELIHLE

107

Business for Sale

TA K E AWAY 084 392 5689.

for

sale

144 Houses for Sale ASHDOWN: New four rooms, fenced R280 000. AZALIA: Four rooms for sa le R 1 9 0 0 0 0. M u sa 0 7 4 9 4 3 1 7 8 4 / 084 990 5748 COPESVILLE­ 2 rooms, lounge, kitchen, corner plot, big plot. Private sale R380 000. 082 748 4149

AMATSHE AMATHUNA

WE USE ONLY SABS APPROVED TOMBSTONES! QUALITY AND SERVICE GUARANTEED!!

YOU DESERVE ONLY THE BEST

152

LANGALIBALELE STREET (LONGMARKET STREET) PMB, 033 345 1430

144 Houses for Sale 173 NORTHDALE: 2 beds R195 000 IMBALI 18: Site with foundation R75 000 IMBALI 18: 3 bed launge, dinning, kitchen, bath and toilet R350 000 IMBALI 2: 2 beds, OB, R275 000 COPSVILLE: 3 beds R280 000. Thabane 072 248 5779

General

AGENTS needed to promote Cell C products in PMB. 073 576 9253.

Follow us on

146 Land for Sale IMBALI 18­ Site for sale R125 000. Contact Lucky 072 953 2086

@WitnessKZN

Place Your Advert AFTER HOURS E-mail classads@witness.co.za or place your advert online at www.witness.co.za


TALKING FOOTBALL

THABO DLADLA SOUTH African footballers will be tourists in 2014 World Cup in Brazil. It is sad that ouryoungpeoplewillnothaveanopportu­

Kukhuthazwe intsha kuvulwa isikhungo eCopesville NAWE Ward 29 awumncinyane .Utshengisile ukuthi uyakwazi ukuzenzela izinto futhi ufuna ushintsho empilweni uthuthukise umphakathi wakho.” Lawa ngamazwi ashiwo yimeya yoMsunduzi municipality uChris Ndlela enkundleni yaseCopesville ngeSonto ngenkathi umphakathi uqhudelana ngemidlalo ehlukahlukene. Kubesekuvulwa ngokusemthethweni isikhungo sentsha khona ezinkundleni lapho umphakathi uzothola ukuqeqesheka emakhonweni nasemidlalweni ahlukene. Enkulumweni yakhe uNdlela unxuse intsha ukuthi idlale imidlalo noma ivocavoce imizimba yayo ukuze ihlale iphilile futhi iphile isikhathi eside. “Okhokho bethu nobaba bethu babekwazi ukuthi baphile isikhathi eside ngoba babenezindlela zokunyakazisa imizimba yabo, njengokuzingela, ukudlala induku nokucingana nezinyosi nezinyoni. “Babelusa futhi benganqeni ukuhamba amabanga amade. Lokho kwakwenza imizimba yabo ihlale iqeqesheka noma isebenza okwenza umzimba uhlale uphilile. Ngithi nasi-ke isikhungo esijulukelwe ikhansela lenu kanye noMnyango weZemidlalo nokuNgcebeleka. Asidlaleni sikhiphe abadlali abazothuthukisa umphakathi nezimpilo zabo. Ake sibone abafana baseCopesville beya kwi-Maritzburg United, AmaZulu nakoLamontville Golden Arrows. Mhlawumbe abanye benu bayogcina sebedlalela izwe Lethu,” kunaba uNdlela. Obemele uMnyango weZemidlalo nokuNgcebeleka, uBusi Nkomo uthe kuyajabulisa ukubona umphakathi, ikakhulukazi intsha iphume ngobuningibayoukuzonanelaokwenzeka esikhungweni sayo esisha. “Umnyango uthi phansi ngezidakamizwa, notshwala nokuhlukunyezwa kwabantu abadala nezingane, sithi isizwe asidlale ukuze uSathane nobugebengu bungabi nandawo.” Ikhansela lakaWard 29 uThandi Ndlovu uthe yena ufuna intsha yalesi sigceme yenza yonke into kwisikhungo sayo. “Ngike ngiphuphe lezingane seziqeqeshwa kuma- computer, kwezamabizinisi, kwezemfundo nakwezemidlalo khona la. Siphelile manje isikhathi sentsha ilokhu ima ondinga sithebeni noma ikhala ngalokhu nalokhuya. Konke kuzokwenzeka la.”-Jerry Barnes

nity to compete with their peers. In recent years we have only participated in the eventswhereourcountryisahost.Thema­ jority of South Africans tend to confuse poverty with ignorance. Our African broth­ ers might not have lots of money but they are more intelligent than us. They know how to plan and work towards achieving their goals. A poorer country like Ethiopia beat a highly rated South African team. There is a school of thought that our country does not have good players. Peo­ ple fail to understand that excellent foot­ ballers are a product of good coaches. Are South African coaches really good? Daily, we are told about the quality of certain coaches in this country. Statistics or num­ bers do not lie. Where are the players that

they have produced in all their coaching years? We do not have players playing in the top leagues in Europe and yet some people tell us that there is quality in coach­ ing locally. The reality is that not only administration butalsocoacheshavefailedfootballinthis country. How many coaches have we ex­ ported to other leagues in the last ten years? If we are so good why are other Afri­ can countries not recruiting us? There is still a lot of work to be done in improving the quality of South African football coaches. Winning a PSL league cup does not necessarily make you an international coach. It is also true that sometimes in this country other means can help you win competitions other than technical compe­

tency. It is going to be a long process before our football can start competing with the best. The training of coaches, the accumu­ lation of youth coaching experience and setting up of structures will take a long time. We need to be patient with this proc­ ess.Theproblemisthatsometimespeople in positions are scared of telling the truth. Wetendtomakelotsofpromisesthatcan­ not be fulfilled. This creates lots of expec­ tationsfromthepublic.Ifwelookatacycle of ten years like the rest of the nations do, then 2018 will be too close a target. The realistic target to qualify and maybe ad­ vance to the second round will be 2026. This will also depend on how quick we move in terms of setting up structures and the dedication of all involved. Develop­

Bucs on path to do SA proud >> Tunisian Esperance seem to be their toughest hurdle in their way

T

HE South African team and one of the PSL giants, Orlando Pirates, doesnotonlywanttowinthesecond African star by winning the Caf Champions League but also to make the whole of Mzansi proud. According to the Buccaneers spokesman Mickey Modisane, if the team goes all the way up to the finals, people in and around the African continent will praise SA not the Soweto outfit. “If you keep on talking only about Pirates in competitions like these, I’m afraid you are short-sighted. The government, Safa and the whole country are aware that it is now not about Orlando Pirates but the whole country. “Like it not, hate us or like us, Pirates is now representing SA and we doing everything under the good looking flag and proud colours of South Africa,”said Modisane. Pirates head coach, Roger De Sa says he is excited and proud of his players of making it through to the semis. He agreed that it’s not an easy assignment to campaigninCafcompetitionsandishopingfor the best. “I think it is clear for everybody that to play in Africa is not pap and vleis. You encounter more than just the challenges of playing, but you get tested mentallyandphysically.”saidDeSa. ByPirates playinga0-0drawagainstoneoftheEgyptians giants, Al Ahly, they are confirmed a spot in the two-legged semi-finals. It also means the SA outfit only managed to se-

September 26, 2013

edendale

ECHO

CLASSIFIEDS

17

ment of excellent sportspersons is not just the work of sports federations. Everyone in the country will have to play a positive role. This includes parents, communities, business and government. There is no sports federation, for instance, that can provide equipment, facilities, coaching fees and feed the athletes. The challenge is bigger than most of us think. However, with honesty, cooperation and dedication, South African football can move into the top 20 in the 2030s. Unzima lo mthwalo!

Orlando Pirates captain Lucky Le­ kgwathi heads the ball during the CAF Champions League match be­ tween his side and Al Ahly at Or­ lando Stadium on Saturday. FOTO: GALLO IMAGES

cure a second spot in their group and will play Tunisian giants Esperance in the semis, with the first leg early next month.

All systems go for Panorama sports day THEcommunitysportsdayforpeople living in areas such as Panorama, Eastwood, Glenwood, Cinderella Park and Thembalihle in Ward 34 on Saturday also aims to help destitute family in the ward. Despite it being dominated by games such as soccer, netball, skipping rope (ingqathu) and fun run walk, event co-ordinator and founder of the Ward 34 community sports day, Jerry Barnes, said old clothes and blankets are also being collected to help Jika Joe fire victims whose shacks were destroyed by fire. “Although they are leaving in bad conditions, those people are also human beings, just like all of us and urge our community to extend a helping

hand by donating old clothes and blankets. “I understand those people need everything from groceries, shelter and clothing. Last Saturday Msunduzi mayor Chris Ndlela also indicated that one man died recently from the same incident in same informal settlement same area. “So in short during our games, we will also have a big box begging our community members extend the helping hand,”said Barnes. The event will be graced by the presence of Ndlela, Ward 34 councillorEuniceMajolaandSportsandRecreation Department representative Busi Nkomo. There will also be speakers on so-

cial ills, HIV/Aids, drugs and alcohol abuse from Mountain Rise Police Station, Northdale hospital wellness clinic and the city health department. “We are trying our best that on the same day we don’t only play but also educate our community, especially ouryouthaboutacoupleofissuescurrently affecting our children.” The action will kick-off with a 2,4km fun run/walk at 7.30 am. The participants of the fun run/walk will be asked to donate a R10 rand each to also go toward repairing broken school windows at the school and pay at least for one needy child. “For starters, we want to help at leastonekidintheschoolandI’msure the teachers and the principal will

help us to identify one. “We trust that the community will come forward and help because the event is not about me,”said Barnes. Soccerandnetballgameswillstart at 9 am. The Panorama old timers (O35) will play against the Mountain Rise Police Station team. The Dept of Sports and Recreation side will play against Panorama Ladies. The junior teams (U15) from the area will also lock horns. The Panorama popular local derby between the two sides from Panorama Gardens and Panorama Park will sort our their differences in the field of play. All this will be happening at Panorama primary school.


ARTS

18

MY ECHO SOAPIES

September 26, 2013

maritzburg

ECHO

GENERATIONS ZIMBINI is shocked by Dineo’s revelation. MJ turns to technology to help heal his bro­ ken heart. Phenyo gives in when Pearl pushes for an interview with him. Mnqobi is kidnapped. Nicholas and Choppa decide tohelpafriendinneed.Acrazyjealouswife with a gun wasn’t enough to deter the lov­ ers. Senzo and Jason get more bad news. Noluntu gets a taste of tough love and doesn’t like it. Our trio of party­goers wake up with far more than just a hangover to deal with. ISIDINGO LINCOLN has a strange turn. Ben is playing at being a humble runner, but how long will his humility last? Sechaba’s wondering eyes get Lerato worrying about her boobs. The Sibe­ ko ancestors make their presence

felt. Caitlin Moorhouse has a dangerous meeting with a known criminal. Lerato gets a nice surprise. MUVHANGO SIZWE uses the boardroom for something it was never meant for. Khomotjo proves hercapabilitiesaschairperson.Mongezire­ veals his true intentions to Pfuluwani. Thandaza gets a call from Vusi’s school saying he’s disappeared. Pfuluwani tells Azwindini about Mongezi hitting on her. Sizwecan’taffordtopayhisrestaurantbill. SCANDAL CAMERON makes a spontaneous decision about his relationship with Sarafina that has Ndumiso very worried and Marcel very excited.MaletsatsiandZin­ zile discover a com­

pletely different and completely shocking theory about Gloria and Abel’s sudden split. When Precious is left out in the cold, she reacts dangerously. Cameron must take action when he realises that Sarafi­ na’s intentions are not what he thought they were. There are finally tears about Abel’s actions, but not from the most obvi­ ous person. Cameron’s caught between getting Ndumiso out of potential trouble and placing Bronnie in grave danger. Maletsatsi and Zinzile set up an interven­ tion with Gloria. An unhinged Precious makes Daniel’s and Shakira’s absolute worst nightmare a grim and harrowing re­ ality. Maletsatsi and Zinzile set up an inter­ vention with Gloria. Daniel, Shakira and the police make a shocking discovery when they burst into Precious’s hide­out. Kila finds out that Cameron’s been hiding someone in the store room. Gloria’s true feelings about the breakup of her mar­ riage are revealed. RHYTHM CITY KOP tries to warn Sifiso against con­ tacting the guy from the accident. Bash tells Mamokete that he is moving out. Lerato walks in on David hunched over thePaparazzo,willshebusthim?Khumo andhisshadylawyerClementtrytoblack­ mail Miles and Redemption Records. Re­ neilwe’s devastated when Sis Bee’s dress proves to be a disaster. Gail trusts David as a pro­ tector and potential part­

ner more and more, but Lerato makes a move on David. Bash is forced to backtrack on his generosity over the matric dance dresstoReneilwewhenherealisesthatthe guys are making fun of him. DAYS OF OUR LIVES ARIANNA shows Sami the camera with her confession. Victor tells Vivian that he’s not going to let her out. Kayla tells Stephanie there’s something she has to do before go­ ing to see Sister Anne. Carly shows up at Maggie’s. Kayla sees Carly’s conversation with Sister Anne is pretty intense thinking something is up. E.J. tells Will

to call 911 cause Arianna’s seriously hurt. Gabi tells Rafe that Will is with Arianna outside the pub. Dr. Walters tells Rafe that Arianna is doing well and will probably havesomememorylossaftertheaccident. Nicole tells Maggie the reason she came over is to say that Victor says he’s in love with her. BOLD AND BEAUTIFUL THOMAS’stuntleavestongueswaggingby the press and tempers flaring by Liam and Caroline. Katie and Bill express polar oppo­ site opinions while trying to give Liam ad­ vice about how to address Hope about what he saw happen at the press confer­ ence. Thomas’ heartfelt confession to Hope is abruptly interrupted. Brooke and Ridge receive a gift from Stephanie. Steffy refuses to adhere to Katie’s stern warning to stay away from Hope and Liam while they are working on their relationship. Despite Hope’s advisement of him to move on with his life, Liam makes a fi­ nal plea to Hope to give their rela­ tionship another chance. Liam is confused as to why Hope sudden­ ly suspects that he had cheated onherwithSteffythenightbefore their latest wedding. With the as­ sumption that Hope and Liam will eventually reunite, Thomas brushes off Steffy’s suggestion that he is hav­ ing feelings for Hope again. Bill has an ulterior motive when he invites Steffy over for a Spencer family dinner.

PHOTO: SUPPLIED

Thami Mngqolo plays Senzo Zondo and Zolisa Xaluva plays Jason Malinga in Generations.

From left is the manag­ er of Nhla­ lenhle Pub in Sobantu Sphumelele Madida, Jer­ ry Jones and a friend Mxolisi Mbatha.

Celebrate

Liberate

Educate

Jerry Jones to spin discs in Sobantu

PHOTO: NOM­ PENDULO NGUBANE

V NC mes ent m m p elo gra o D ev r d n P

{Entr

y req uirem ents: G

n on ctio tructi u a r t s s n ion Con ng Co g cat ity e u r i d l ctu Build ountin u 1. E ospita ng r t s d i cc 2. H arket l Infra ng an and A i a n 3. M lectric ineer mics esig o g E D n n . E o d 4 ivil te , Ec ela R 5. C nance nd n i 6. F urism ring a tratio s o e 7. T ngine dmini E 8. ffice A 9. O

rade 9

}

MUSA’S

Auto Sound Window Tinting • Siyandima We Also Repair TVs, Radios, DVDs and Amps

Alarms + Central Locking from............... R800 Window Tinting from............................... R400 Smash and Grab private car from........... R850 Smash and Grab Combi Siyaya from... R1 200 Smash and Grab Quantum from .......... R1 200 Smash and Grab Single Cab Van from .... R500 We also install Car Sound Systems, Fog Lights, Alarms and Central Locking

www.ufetcollege.co.za

Tel: 0860 105 790

CELL: 072 759 4555 103 LANGALIBALELE STREET BEHIND MANI’S ELECTRONICS (Corner Langalibalele and Raven streets) CAR WASH – FULL HOUSE R35

NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

JERRY Jones will be doing what he is known for at Nhlalenhle Pub in Mpande Road in Sobantu on Sun­ day. The event will start at 10 am and all those who are over the age of 18 are invited to join the party. Jones said the aim of hosting the event is to “Bring back life” of music and the old entertainment days in Sobantu. He will be playing afro gospel, fusion, jazz and old kwaito music. People are invited to bring their own chairs and braai stands will be available at the pub. There would be whiskey tasting as part of the event.Peoplearegivenanopportunitytochoosetheir own choice of songs they would love to hear. “The slo­ gan for this event is “back to life”. We are trying to bring back that entertainment where people were united by music. Back in the day people would gather at a local tavern and enjoy music. “With this event we are trying to bring back that unity among people. I am giving people an opportunity to choose songs they want to hear. They can select any of the songs of all the genres I have mentioned. By doing that I want to dish up the music of their choice,” said Jones. Peoplecansmstheirsongchoicestothepubmanager Sphumelele Madida on 073 487 0590. They can sms five songs of their choice and the DJ will play them on Sunday. Entrance is free and all music lovers are invited to come in their numbers.


Nestlé Cremora

Trinco Tea Bags

Saldanha Fish Nola Mayonnaise

2795

1095

1 kg

1095

100s

400 g

Sunny Baked Beans

All Gold Apricot Jam

3 For

16

95

1195

900 g

Knorrox Soup Bag

200 g

Rama Spread For Bread

9

Imana Soya Mince

Chilli Beef and Mutton

1495

10

95

400 g

Farmgate Long Life Milk

44

95

6 x 1 litre

Goldi Mixed Portions

Kellogg’s Corn Flakes

36

95

1,2 kg

Koo Beetroot

Fusion Juice

595

9995 25 kg

Real Sugar

1 litre

All Gold Tomato Sauce

6995 10 kg

1495

Real Rice

700 ml

400 g

500 g

Star Maize Meal

750 g

595

410 g

95

Bakers Marie Biscuits

1795

Lucky Soft Toilet Rolls

995 10s

Classic Cooldrink

10 kg

795 2 litres

Aquafresh Toothpaste Original

5995

Ingram’s Camphor Cream

Rainbow Rice

5695 10 kg

13995 25 kg

Herbal

9995 5 kg

Sunlight Laundry Soap Germiguard and Tropical

7

95

400 g

1495 780 g

Maq Washing Powder

2295 1 kg

6

95

100 ml

Brite Lite Green Bar Soap

1995 500 g

Daily Soap

Real Star Cake Flour

5995 10 kg

Aunt Caroline Rice

13

95

500 g 3s

495 500 g

PRICES VALID FROM 26/9/2013 UNTIL 2/10/2013

7395 10 kg


PAGE 20 September 26, 2013

edendale ECHO

SPORT Lennox Bacela of Pirates beats Itume­ leng Khune of Chiefs from the penalty spot during the MTN 8 2nd Leg semi final match at Orlando Stadium on Tuesday FOTO: GALLO IMAGES

* Sizes: 6-11

YOUTHS AND KIDS AVAILABLE INSTORE

• Tan • Black • Brown

• Beige • Navy • Black • Brown

* Sizes: 6-10

R29995

R17995

* Sizes: 6-11

454 CHURCH STREET e-mail: quikservshoes@telkomsa.net TEL/FAX: 033 394 9077

R29995

B ucs­Stars Bucs­Stars ssilverware ilverware h unger w ar hunger war >>It remains to be seen who wants it more

T

they will be a handful to Pirates. “Pi- can play the way we played against rates is a big team and carrying a lot Wits, Pirates will be in trouble. They history. We are a smallof experi- want to win and we also want to win side but happy to make itence and too,”said Mthembu.-Jerry Barnes to the final and meeting them. “Playing them We supply it, we fit it and we guarantee it! won’t be a walk in the park, but we also want to represent North [West] Province with pride and win some silverware. “I YOU CAN NOW PAY YOUR DSTV SUBS AT OUR am convinced that if we STORE BY CREDIT OR DEBIT CARD ONLY

DESERVE RED Deodorant

lanath a l i H

2 FOR

R15

75ml

ALARM - IMMOBILISER ANTI-HIJACK from R799

DSTV SPECIAL R599

MANY OTHER REMOTES AND CASINGS IN STOCK.

DELIAN MARIAN

280 BOOM ST • TEL: 033 342 0016/18 Established 1975 • E&OE

We supply it, we fit it and we guarantee it!

405 Church St • 471 Church St Pietermaritzburg Tel: 033 345 3359

Vie Our Latest View Arrivals Online Arriv

OPEN ON SUNDAY

Apply for a RCS Acount Instore

B OY O SW EA R jErSEy

Available in Royal & Wheat Sizes S-L 95

239

jACkEt Sizes S-L

Many Colours Available Ages 2-14 Years

39995

28995

SAndALS

COTTOn jEAnS

Available in Blue & Green Sizes 28-42 95

299

bOYS ShORTS

YOUTHS SHOES Sizes 2-5

Sizes 6-11

18995 39995

Pictures Shown May Differ From Actual Products Instore • While Stocks Last • E&OE

We supply it, we fit it and we guarantee it!

HE 1995 Caf Champions scored via a corner kick and Benard kgwati said reaching the final was a League winners, Orlando Pi- Parker had a easy tap in after a re- dream come true for the supporters rates will meet Platinum Stars bound from Pirates keeper Senzo andthattheywon’tdissappointthem. “We are very happy for our big intheMTN8WafaWafafinalonSatur- Meyiwa in the first half. Thehometeammanagedtoequal- family around the country. They can day at Durban’s Moses Mabhida Staise after Lennox Bacela converted a count on us, we will go out there on dium. Bucs rudely stopped the on-going spot kick. The North West province Saturday to make them proud. “BeKaizer Chiefs campaign dubbed “re- team, Platinum Stars qualified for the lieveme,thisoneisalreadyinthebag, claiming the Glory” when they ousted final after outsmarting Bidvest Wits with due respect to our opponents. We just can’t allow Stars to spoil the themoftheMTNWafa-Wafacompeti- 2-1, securing a 6-3 aggregate. Bucsheadcoach,RogerDeSasays party on the final day.” Stars striker tion by 2-1 on aggregate score. The Mighty Bucs were able to boot the final on Saturday will be a tough and the KwaZulu Natal born, former out their traditional Soweto arch-ri- and tricky one because Stars were Pirates player, Siphelele Mthembu praisedhisteamatesfortheoutstandvals after holding them to a 1-1 draw playing good football. “It won’t be an easy one. Platinum ingperformanceagainstWitstothefion Tuesday at Orlando Stadium durStars are the talk of the town these nal. He said if his team can repeat the ing the 2nd leg of the competition. performance they displayed against Pirates won the first leg 1-0 in are playing quality football anddays. the Clever Boys on Tuesday night, Chiefs territory, FNB Stadium three were able to beat Wits at homeThey weeks ago. Although the black and and away with a convincing white outfit was not convincing at all score. It is clear that both teams against the popular black and gold will go full steam out.” Pirates stripanddidnotlookasafinalmateri- captainwhowasrestedagainst the game, they wereal during the Chiefs of on Tuesday, Lucky Leable to hold on andearly stages of fight on to go through. The BuccaIndawo yokulala nokuphumula, STEVE’S TV neers defence iphephile, Ihlanzekile looked confused and PMB shaky when it comes Pietermaritzburg: 033 342 2510, 033 346 0361 Multichoice and Top TV Accredited Installers! to set-pieces, espeLadysmith: 084 322 2872 DSTV R399 cially corners. It Dundee: 084 927 6486 TVs WANTED DEAD OR ALIVE!! came as no surprise Durban: 073 219 8813 Tel 033 396 1475 • Shop 17, Polly Shortts Centre, Mkondeni when Amakhosi Tel 033 342 3728 • Shop 1, 121 Peter Kerchhoff Street, PMB

We supply it, we fit it and we guarantee it!

April to June 2013: 19899

EXPERT SHOE REPAIRS • OPEN ON SUNDAYS

Echo edendale 26 sept 2013  

Echo edendale 26 sept 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you