Page 1

www.echopmb.co.za

www.echopmb.mobi

edendale

@echokzn Aids helpline 0800­012­322

ECHO Your 24/7 community connection

PMB Echo

echo@witness.co.za

February 20, 2014

Bags

Available in: Men’s 6 - 12 Youths’ 2-5 Boys’ 9-1 Black Leather Black Suede

5 4499

Various colours and styles

200

Miss Glitz Glamour YOUNG girls between the ages of 16 and 24 years are invited to take part in the Miss Glitz Glamour pageant taking place at the KwaPata hall on 1 March. The pageant, hosted by Umpheme woMzansi entertainment in partner­ ship with Fanotainment, is aimed at teaching young girls the importance of loving them­ selves. The event starts at 4pm and the join­ ing fee is R100. Performing artists include 2­ Fabuluous, a local hip hop group, DJ Bonga, Musa, T­zwe, Scoolest and Sandy Soul. There will also be actors from Lokshin bioskop, and surprise actors from SABC 1. Those wanting to take part must contact Queen Gutshwa at 073 844 009 by 27 March. Gutshwa is pictured with Cyril Bhengu. They are both of Umpheme womzansi entertainment. PHOTO: NOKULUNGA NGOBESE

MUNICIPALITY to replace faulty water meters

>> Shortage of metres by the supplier has delayed the process

NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za

I

N a bid to resolve the issue of inflated water bills, which is affecting city residents particularly those in the Greater Edendale area, the municipality aims to have read 100% of meters by the end of this month. Speaking at a Msunduzi Municipality Exco meeting, municipal manager Mxolisi Nkosi said that the aim is to fix all faulty meters so that they can do correct readings regularly. The process was targeted for completion last month, but was delayed due to the shortage of meters by the supplier. “Among the challenges that we face is that sometimes, we cannot locate the addresses written on our lists. Sometimes the readings are not done due to extreme weather conditions, and meter readers need to be provided with the appropriate uniform for even when it is raining.” Chief financial officer Nelisiwe Ngcobo said that while they have already read about 80% of water meters, there are still challenges and as a result, they have appointed a task team to deal with those issues. “Task team members meet on a weekly basis to talk about issues relating to buried meters, those that cannot be located etc, or properties where readers cannot gain access because they are locked”, she said.


NEWS

2

CRISIS

February 20, 2014

Ambulance: Fire Brigade: Traffic Mpimpa Hotline: 911 Control Centre, PMB: Lifeline (24hrs): Rape Crisis:

edendale

ECHO

CONTACT ECHO

10 177 080 003 3911 086 221 1011 033 391 1911 033 394 4444 033 394 4444

MUNICIPAL

TELEPHONE033 355 1247 EDITORnews@myecho.co.za CLASSIFIEDS033 355 1343 REPORTERnokulungan@myecho.co.za POST PO Box 362, PMB, 3200 COMPLAINTS 033 346 2156

Water: 080 000 1868/033 392 2128 Electricity: 033 392 5098/5096/5029 Afterhours number: 033 392 5098 Traffic lights: 033 392 2205 Roads (drains, damage): 033 392 2047 or 033 392 2059

ESSENTIAL NUMBERS

Aids Help: 033 394 4444 Aids Hotline (tollfree): 080 001 2322 Gift of the Givers Careline: 033 342 2239/080 078 6786 Alcoholics Anon: 086 143 5722 or 033 345 6795 Famsa: 033 342 4945 Childline: 080 005 5555 Forest Fires: 033 330 8421 Safe City report crime via SMS: 083 767 7233 SPCA: 033 386 9267

EMERGENCY CHEMISTS:

Scottsville: Central: Northdale:

033 386 1029 033 342 1200/(a/h) 033 346 0550 033 387 1681

Ayikho inyamazane engaziletha kumzingeli, yiphisi eliya kozingela

UMASIPALA waseThekwini oholwa yiMeya uMnuz James Nxumalo ubunomcimbi wesidlo sasekuseni esizindeni sokungcebeleka iMax Lifestyle ekwa-V eMlazi eningizimu yeTheku ngoLwesine olwedlule,. Lesi sidlo bekungkwesokwethula uhlelo olubizwa ngoMlazi Festival and Expo oluzoqala ngomhla ka-4 kuze kube umhla ka-6 kuMbasa (April) 2014. Kukhona abazobuza ukuthi umcimbi waseMlazi uhlanganiseni ne-

miphakathi yangaphandle kwaleli lokishi. Okungenza ngibhale ngawo kule ngosi ukuthi awuthinti izakhamuzi zaseMlazi kuphela, kodwa uthinta bonke abantu baKwaZuluNatal, ikakhulukazi abaseThekwini nasezindaweni ezingomakhelwane balo. Njalo ngonyaka uMasipala waseThekwini uba nengqungquthela enkulu yosomabhizinisi, okukhangiswa kuyona ngamathuba akhona kwezamabhizinisi, nalapho kuxhun-

yaniswa khona osomabhizinisi nosozimboni abakhulu nabancane. UMasipala weTheku wenza into ehlale ikhalelwa ngabantu ngaso sonke isikhathi, ukuvulelwa amathuba emisebenzi namabhizinisi. Njengoba kukhulunywa ngomcimbi ozoba seMlazi, kumenywa wonke kusukela eMlazi kwehle njalo ngogu oluseningizimuyeThekukuzekuyodlula ePort Shepstone, nasezindaweni ezizungeze iTheku, inqobo nje uma umuntu ezokwazi ukuphumelela.

UMlazi, ngokusho kwabagqugquzeli bomcimbi, nathi esibavumelayo, ukhethwe ngoba uyilokishi elikhulu kunawo wonke eNingizimu Afrika. Abathanda ukuhlale bephikisa, bangakuphikisa lokhu uma bethanda ngoba bejahe ukuthi yiSoweto eyilokishi elikhulu kunawo wonke, kodwa ochwepheshe sebacubungula bathola ukuthi uMlazi ilokishi elikhulu kunawo wonke ngoba iSoweto imele uSouth Western Townships, bese kunqanyulelwa kuthiwe Soweto. Sikhuthaza wonke umuntu oseningizimu yeTheku ukuthi alisukumele leli thuba. Baningi osomabhizinisi basogwini lwaseningizimu abavelele eMlazi. Kukhona uMnuz Zi Shazi odabuka eZingolweni owaziwa kakhulu ngoxhaxha lwezilaha ezaziwa ngamaPlaza Butcheries Group, uMnuz Mjey “Jigga” Zama ongumnikazi weYadini Lounge ongowaseMandawekantinayeuMnu.MaxMqadiweMax’s Lifestyle udabuka eZingolweni. Noma ngabe uhlala eMbo, kwaNqetho, eMolweni, kwaNyuswa, uvumelekile ukuzobheka ukuthi ungabamba liphi iqhaza. Ngakhoke siyanikhuthaza bantu bakithi, wonke umuntu akavuke emaqandeni. Imisebenzi iyindlala. Abantu abazingela kuleli hlathi

GUY VEZI

guy.vezi@witness.co.za

eliphithizela izinhlobonhlobo zezinyamazane abalilethelwa wuMasipala weTheku, abazisoli ekugcineni. Kuthiwa kubamba ezingelayo ngoba inyamazane ngeke izilethe kumzingeli, kanti abanye babuza ukuthi: “Uzoyithola kanjani uhleli ekhoneni?” Okuhle futhi ukuthi umasipala uyihlele le micimbi ngendlela yokuthi kuhlomule wonke umuntu waKwaZulu-Natal. Akufuneki ukuzithambisa. Ngikhuluma nje uMuntu ‘DJ Muntu’ Khoza, obuye aziwe ngelikaMaster Blaster, usewutholile umsebenzi ngoba unele wezwa ngaleli thuba, wagxuma wahlala. Wena uzovinjwa yini?

Kuqwashiswe abafundi emkhulekweni

FASHION DESIGN CAPACITY BUILDING PROGRAMME 21 STEPS TO RETAIL

The Kwa-Zulu Natal Fashion Council is pleased to announce that its Fashion Design Capacity Building Programme: “21 STEPS TO RETAIL” will take place in PIETERMARITZBURG. In collaboration with Small Enterprise Development Agency (SEDA) and Project Gateway, the KZNFC aims to develop and mentor designers to a level where they can manage sustainable businesses. Designers are hereby offered the opportunity to bridge the gap between their design skills and business knowledge. The curriculum includes: 1. Technical Skills Training – inspiration, trends, textiles, mood-boards, pattern-making, etc … 2. Business Skills Training – brand management, costing, marketing, etc … 3. Personal Development – time and stress management, etc … 4. Mentorship – Design and create a collection The workshops will be held over a period of 4 – 6 months with training taking place 1 – 2 days per week, on Friday / Saturday. Venue: The Old Prison, 4 Burger Street, Pietermaritzburg Workshops will commence in March 2014. SELECTED DESIGNERS MUST BE ABLE TO COMMIT TO THE TRAINING SESSIONS, travel to the venue in Pietermaritzburg and be able to finance a collection of approximately 12 garments. Interested designers may apply by submitting the following information to Nomonde Masoka nomonde@kznfc.co.za by deadline: Friday, 28th February 2014. • Max 3-page CV; copy of ID; copy of Qualifications. • Motivation letter why you should be selected for this training programme. • Selected designers will be required to pay a commitment fee of only R500. For more information, please contact Nomonde Tel: 031 825 8569 • Fax: 086 774 4526 102 Lilian Ngoyi (Windermere) Road www.kznfc.co.za

SEATS ARE LIMITED SO APPLY EARLY!!!

PHOTO:BONGANI GINA

Esithombeni abafundi ababephume ngobuningi babo ukuzoba ingxenye yomkhuleko wabafundi obuhlelwe iThemba Njilo Foundation. UMnu. Themba Njilo naye uyabonakala esithombeni egqoke umfaniswana wesikole.

NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

B

APHUME ngobuningi babo abafundi ezikoleni ezahlukene, abazali nothisha ukuzoba yingxenye yomkhuleko wokubuyela esikoleni kwabafundi obungeSonto eCity Hall. Le ndumezulu yomkhuleko yenziwe iThemba Njilo Foundation kanti bekungokwesibili yenzeka, ngokusho kwemenenja yeThemba Njilo Foundation uMnu. Tiney Chigunduru. Uthe lo mkhuleko ube yimpumelelo ngoba bakwazile ukuphumelela abantu abaningi nobekubhekeke ukuthi babe yingxenye yawo umkhuleko. Lo mkhuleko uqale ngemashi esuke emgwaqweni uLangalibalele phambi kwenyuvesi i-Unisa yehla njalo yaze yaphelela ecity hall lapho kube sekukhulekwa khona. Abafundi bebephethe izigqwembe ezinemibhalo yokulwa nokuhlukunyezwa kwezingane kanye nobudlelwano obuphakathi kobaba abadala (sugar daddies) namantombazane amancane. UChigunduru uthe bebebheke ukuthi abantu abadala kanye nomphakathi babekhona kanti lokho kwenzekile njengoba bephume ngobuningi babo. Kungokwesibili kulo nyaka

njengeThemba Njilo Foundation yenza umkhuleko. “Siwubona ukhule kakhulu kulo nyaka uma sibheka indlela abantu abaphume ngayo. Imashi yethu kulo nyaka sisuke enyuvesi i-Unisa sehla njalo saze safika ecity hall. “Umkhulekoubuyingxenyefuthiyokuphinda sinikeze abantwana umfaniswano wesikole nezincwadi zokubhala kulabo abangenazo. Kunabanye abantwana esinabo abanikezwe usizo lokuqhubeka nemfundo yabo ezingeni lasemanyuvesi. Nalabo bantwana sihlanganyele kanye nabo ukuze sibahalalisele ekuphumeleleni kwabo,” kusho uChigunduru. Kulo mkhuleko kuqwashiswe abafundi ngokukhulelwa kwentsha, ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezikoleni, udlame ezikoleni baphinde bahlomuliswa nangeziyalo. Ubuhanjelwe abafundisi bendawo, abazali, amakhansela ezigceme ezahlukene. USbu Buthelezi woKhozi FM ubekhona naye ukuzophonsa emgodleni waziyalo kubafundi. Bangu-50 abafundi abahlomule ngomfaniswano wesikole baphinde bakhokhelwa nemali yesikole iThemba Njilo Foundation. Abanye abafundi abangu-27 bathole ngokusemthethweniizincwadizabozokushayelangalo usizo lweThemba Njilo Foundation.


Kufunwa uP­ humzile Prudence Ngubane ongu­ mama ka­Senzi­ we Sindiswa Ma­ jola waseMpethu kwaSwayimane. Waduka ngo­ 2010 ethe uya eThekwini. Thin­ tana nosonhla­ lakahle uMI Ma­ donsela ku­033 502 0074

February 20, 2014

NOKULUNGA NGOBESE >>nokulungan@myecho.co.za IN just a month since schools have re­opened in the prov­ ince, violence seems to be on the rife with separate stab­ bing incidents at Mehlokazulu and KwaMncane high schools recently. At Mehlokazulu, it is alleged that a group of pupils who had been involved in faction fighting in their areas took the fight school. SAPS spokesperson, Captain Thu­ lani Zwane, said that a 19­ year­old victim was stabbed on the school premises during lunch break. “Two suspects, Mthobisi Shezi (18) and Sbongiseni Shezi (23), appeared in the magis­ trate’s court last Monday . The situation is under police control at this stage,” he said. In a similar incident, a 24­ year old man was stabbed in his back on Wednesday, fol­ lowing an argument between two pupils from KwaMncane High School. A pupil, who did not want to be identified, said the two pupils had been drinking, and started fighting. During school break, the one went out and came back with knives that had been hidden in the bush­ es. Several boys who were not students also showed up, and lured a group of pupils outside the school premises, where one of them was stabbed. Zwane said their de­ tectives are investigating the incident. He said a case of assault had been opened and that a 24­year­old man was stabbed in his back by the suspect. “The incident took place outside the school premises and the victim is not a pupil. No arrests have been made,” he said. KwaZulu Natal Department of Educa­ tion spokesperson Sihle Mlot­ shwa said “This is a societal problem which extends to our schools.We ask societies to ensure that our communities are safe and free from vio­ lence. If we can tackle this is­ sue at a societal level, we will not find this problem at our schools. We urge all stake­ holders including parents, to work with the department in curbing these incidents.”

3

edendale

ECHO

Kufunwa ubaba ka­Anele noSipho Mbatha abazalwa uNomusa Mbatha ongasekho. Shayela usonhlalakahle uMahaye ku­033 392 8610.

Kufunwa ubaba kaXolani no­Ayanda Nzaba aba­ zalwa uZamangwane Nzaba. Shayela usonhla­ lakahle uZuma ku­033 846 3300.

School violence continues unabated

NEWS

Kufunwa uVela Norman Shozi ongubaba kaZi­ phozekhethelo Bright Shozi ozal­ wa uThembokuh­ le Godslove Ng­ cobo ongasekho emhlabeni. Thinta P Gumede ku­ 033 392 8609.

IZAZISO

Your Pharmacy of Choice

MANGOSTEEN

Send your notices to Echo or e­mail photos to dumisani@myecho.co.za

Kufunwa ubaba kaSnenhlanhla Zulu ozalwa uSindisiwe Zulu ongasekho. Shay­ ela usonhla­ lakahle uMpilo ku­033 502 0074.

Kufunwa ubaba ka­Olwethu Mve­ lase ozalwa uJaheni Mvelase ongasekho. Shay­ ela usonhlalakahle uMahaye ku­033 392 8610.

Kufunwa ubaba kaRaylene Mban­ jwa ozalwa uMavis Mbanjwa ongasekho. Shay­ ela usonhlalakahle ku­033 502 0074.

Kufunwa ubaba kaNomfundo Mbanjwa ozalwa uNozipho Mban­ jwa. Shayela usonhlalakahle uMs Gwala ku­ 033 505 0084.

Kufunwa uSphe­ sihle Nyandeni ongumama kaBongumusa Nyandeni. Shayela usonhlalakahle uNobuhle Madlala ku­033 342 8971.

450 Church Street PMB (opp. Asmalls) • Tel: 033-345 3130

Capsules

R160

NEW!

60’s

ACCU-CHEK Active Kit

R199

+ 10 Free Strips! + 10 Free Lancets!

Secret SLIMMING Cream

4995100g FOR DIARRHOEA Prodium 10’s..................... R8 Gastropect 100ml.............. R12

Kufunwa ubaba kaMnqobi Zulu umama okun­ guSindisiwe Zulu ongasekho. Thinta usonhlalakahle ku­ 033 502 0074.

Oral Rehydration Sachets..R5

SPOTLESS

Complete Fairness Cream

399550g

Clears Pimples & Marks

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

Career progress stifled by department bungles

One A Day

Painamol

2995

1995

Vitamins

30’s

SAVE R60

100’s

SAVE R50

Similar to ‘Panado’

Similar to ‘Centrum’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

Dilinct

Smart Soda

SAVE R35

1995

Sphephelo Khuzwayo holds her statement of results that have errors.

NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

A

YOUNG Imbali woman’s dream to study further has been scuppered by her difficulty in getting a matric certificate which she sat for in 2010. Sphephelo Khuzwayo (22) said the Department of Education has failed to give out her matric certificate. She told Echo that she completed her matric at Sukuma Comprehensive School in 2010. The only thing she has is a statement of results with the wrong information, she said. “Icollectedthestatementofresults in January 2011 from the school. When I got the results, I noticed that my mathematics results were missing. I went back to the school but they failed to fix the problem. “I was told that there were no results, or any information, available from the system. I even went to Durban for an inquiry and the only thing they gave me was a print out of the same results with the same error. I have made many trips to Durban hoping that the matter would be sorted out, but nothing is happening,” said Khuzwayo, adding that her last visit to the department was last month. “The last time I went there, I was advised to start over from Grade 10. I can’t go back to Grade 10. I want to study journalism and be a political reporter but I cannot do that. I want my certificate so that I can

move on with my life,” she said. KZN Education spokesperson Sihle Mlotshwa said they have forwarded the inquiry to the exam section to check where the problem is. “As for her having to go back to Grade 10, it is unheard of and it is not how we do things in this department,” said Mlotshwa.

SAVE R20

60g

Similar to ‘Citro Soda’ PHOTO: NOMPENDULO NGUBANE

Junior R35

100ml

Similar to ‘Benylin Wet Cough’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? POWER

Chest Rub

SAVE R6

Crystal Ice

R8

Similar to ‘Vicks’

SAVE R25

2499

250ml Similar to ‘Ice Man Gel’

TRADITIONAL AFRICAN MEDICINES LULAMA SOAP SAVE Buy 1 for R25 Buy 2 for R45

R5

TOUCH LIFE ARTHRITIS Buy 1 for R55 Buy 2 for R100

SAVE

R10

MAZ IMMUNE BOOSTER Buy 1 for R45 Buy 2 for R80

SAVE

R10

UMAKHONYA MIXTURE Buy 1 for R110 Buy 2 for R200

UGAMBU

Buy 1 for R120 Buy 2 for R220

SAVE

R20 SAVE

R20

VUKA UPHILE 1lt Buy 1 for R25 Buy 2 for R40

SAVE

R10

INYONGO MIXTURE Buy 1 for R7 Buy 2 for R12

SAVE

R2

IZIFOZONKE 500ml Buy 1 for R12 Buy 2 for R20

UMFUTHO

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

SAVE

R4 SAVE

R10

NGOMA 500ml

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

SAVE

R10

Uma uthenga imithi kwa-Ballim’s Pharmacy, ayikho imali oyikhokhela ukusizwa, kanye nemali ekhokhwa ngaphezulu. Uthola amanani aphansi kanye nosizo olusezingeni eliphezulu.

ATM INSTORE


PEOPLES SUPERMARKET SUPERMARKET

Mid Month Savings 9.95 Spar-letta Cooldrink 2lt

17.95 Knorr

14.95 Robertson Rajah

14.95 Imana Soya

Mutton & Chilli Beef 400g

13.95 Hazeldene

2lt

Jam 900g

Fusion 5lt

13.95 Koo

28.95 Nestle Cremora 1kg

22.95 Maq Washing Powder 1kg

Cubes 24's

Aromat Trio 200g

Mild & Spicy 200g

12.95 Coca cola

28.95

10.95 Knorrox

Beetroot 780g

All Gold Tomato Sauce 700ml

10.95 Saldanha Pilchards Tomato 400g

Tea 100's

4 For

Mayonnaise 750g

10.00 HSM

Lemon Creams 150g

7.95 Bakers

Margarine 500g

Knorrox Soup Bag 400g

11.95 Glen

17.95 C&B

13.95 Rama

13.95

8.95

4.95 Rave

Tennis 200g

Laundry Bar 500g

6.95

16.95

Gold Dish Veg Curry 415g

Parmalat Vanilla Custard 1lt

7.95

Sunlight Laundry Bar 500g

5.95 Caribbean Smoothie 1lt

10kg

61.95 Real Star Cake Flour 10kg

64.95 Golden Cloud Cake Flour 10kg

66.95 Real Rice 10kg

56.95 Super Silver Rice 10kg

74.95 Aunt Caroline Rice 10kg

571 Hoosen Haffejee (Berg), Pietermaritzburg Street, Fax: 033 345 7867 Tel: 033 345 6504

Airtime Available At Till Pionts

No Traders, We have The Right To Restrict Quantities, Valid While Stock Last, E&OE,Valid From 20 Feb 2014 - 26 Feb 2014 Trading Hours: Mon-Fri 7:30am - 5:30pm, Sat 7:30am - 5pm, Sun 8:00am - 3pm, Closed Friday Between 12pm - 1pm

47.95

Star Super Maize Meal 10kg


ESKOM & SMT BUS COUPONS ALSO AVAILABLE

We have FULLY SERVICED TOILET FACILITIES & Are WHEELCHAIR FRIENDLY!

Pension Loans Now open

Imali ebolekwayo isivuliwe

500g

1.8kg

10kg

2LT

10kg

175g

10kg

25kg

100’S

6X1LT

410g

1kg 2LT

12X600g Rainbow Supa Chinks

10X1kg

500g

6X1.25LT

50ml

200g

PALLET PRICE

72’s

5kg

50x20g EACH

12X125g

OR

20’s

50x16g

10 OR MORE

5kg

50x20g EACH

10kg

8X2.5kg

50’s

24’s Cadbury Mini Bars

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 E&OE T’s & C’s apply

gned by ISOLVE PC SOLOUTIONS

10X1kg


443 Langalibalele Street aritzburg Pietermaritzburg Tel: 033 342 3830

Visit Our Website www.dibso www.dibsons.co.za

S O B N I S D CASH & CARRY

99 12

energade Cooldrink 6x500ml

999

refreshhh Cooldrink 2lt

coke 2lt - Coke Only!

sparletta 2lt

699 coke & flavours Cans 24x330ml

4199

12699 monsta Pops 48’s

2999

prize Lemon Creams 12x150g

3 FOR

6x2lt

2399

1699

R100

nestle Bar-One Bar-One/ Smarties Minis 24’s

1899

kids kidster big time Nax Candy 72’s 50x16g

go slo’s Puffs 12x50g

nyala Maize Meal 5kg

2699

3699

lion Matches 10x10’s

super Yellow Mealies 10kg

4499

4999

ilanga Greenbar Soap 12x500g

king korn Malt 15x1kg

16999

499 fair value Maas 2lt

twinsaver Econo Toilet Paper 24’s

sunola Oil 2lt

2899

6799

1650 huletts Brown Sugar 15x1kg

12799

Ample Secure Parking • Management Reserves the Right to Limit Quantities • All Prices Incl. VAT • All Advertised Items Cash Only! Offers valid from 20 - 23 February 2014 • While Stocks Last! • Limits May Apply • Offers Only Available at 443 Langalibalele Street • E&OE


28

59

64

99

99

Helios Oil 4litres

Nescafe Ricoffy 750g

99

Nestle Cremora 1kg

67

99

Blue Ribbon Cake Flour 10kg

39

19

99

BUY MORE

99

Lipton Rooibos Tea Bags 100s

Cape Cookies 1kg bag

74

99

& SAVE

FREE Old Spice Deo 50ml worth 13.99

Aunt Caroline Rice 10kg

27

99

52

Bokomo Corn Flakes 1kg

99

Parmalat EverFresh Milk 6x1litre

21

99

Liqui Fruit Juice assorted 2litres

35

2FOR 99

29

99

Old Spice Deo Spray assorted 150ml

Supreme Mixed Portions 2kg

FREE Omo Auto Liquid 400ml worth 39.99

46

99

Omo Auto 2kg

69

99

Baby Soft Toilet Tissue 18s

28

99

Baby Soft Toilet Tissue 9s

149

99

Pampers Active Baby Jumbo Pack 2/3/4/5

23

99

Jik Promo Pack 1.5litre + 500ml

Valid from 20/2 - 25/2/2014 | TRADING HOURS: Mon - Sat : 7am - 18:30 Sun: 8am - 17:00 | 157 RETIEF ST. PIETERMARITZBURG


OPINION

14

February 20, 2014

edendale

ECHO

maritzburg

ECHO Umkhulumeli waBantu

Dumisani Zondi

SIMPHIWE MKHIZE

I

CANNOT say I enjoyed my childhood very much, and understandably so. It was not nice to attend a normal school where there were no disabled children. But my mother treated me as a normal person, even if she was very sensitive to my special needs. Yet the reality of my disability did not go away. When other children ran to and fro, chasing the soccer ball, or playing hide and seek, I was not a part of that. My special shoes did not allow me to be free to do so. At least when I was at home, I could play soccer, swim in the river, play toys and ride bicycles with other children because I did not have to wear those heavy shoes that supported me to walk, without tiring and falling down at short notice. But even with community soccer teams, I had to be a goal keeper. That is, if we were having friendly matches. I would often be thrown out of the game if there was a money bat involved. Our opponents knew that my left leg was weak, so they would score on the left. Hence, I spent a great deal of time as a spectator of many a community soccer match rather than being a participant. It was often alienating and lonely. But my friends liked me because I was enthusiastic company, and I did not feel like I was not a part

GENERATIONS NOLUNTU is worried about Mnqobi’s safe­ ty. Khethiwe demands to know the truth about her lover’s past. Jabulani says it’s time to turn to the prophet for help. Priska reveals her true feelings to Nicholas. Ngamla tells the family about his long lost son. Scott finds out he was set up. Dirty Harry challenges MJ to a sparring session. Having sex at the office is a great way to get rid of stress. Xolani reveals his next sur­ prise to horrified Ruby. Patrick comes up with a crafty plan to get what he wants. Senzounwittinglymakesasituationworse by saying all the wrong things. Akhona de­ cides Scott can go to hell, she’ll do things onherown.Nicholasisouttoscorebrownie points with his ex. Choppa is stunned to hear about the latest development in his best friend’s life. A carefully planned ro­ mantic dinner goes very badly wrong. ISIDINGO BRADLEY struggles to deal with the ad­ vances of Joanne the journalist. Calvin pays a visit to his Uncle in a bid to seek clo­ sure. Zeb finds Facepage can be socially awkward as he reaches out to unlikely can­ didates in a bid to find more friends. Brad­ ley becomes obsessed with seeking justice for Charlie. Calvin is presented with the op­ portunityofalifetime.Zebfindsanunlikely new best friend. The Deep is led to believe that Brad was responsible for the fight with Sechaba. Calvin prepares to leave for Europe, although it’s clear that he has not recovered from his kidnapping ordeal. In­ fluenced by Sechaba, Zeb decides to keep his growing friendship with Eddie under wraps. Will Brad survive his disciplinary hearing? Calvin is not really coping with his

Izigebengu zicasha ngokungalethwa kwezidingo SEKUYISIKHATHI sokuthi manje amaphoyisa akhombise ukungesabi futhi nokuzethemba ekwazini umthetho ngokuthi abophe bonke laba abashisa impahla yomphakathi ngoba befuna okuthile. Akwenzi mqondo ukushisa imitholampilo, amahholo, izitolo, imizi yamakhansela nokunye ngoba nje kuthiwa kufunwa amanzi kumbe ugesi. Phela uma lesi simo siyekwa izwe

lizobuyela emuva lapho belingenazo khona zonke lezi zinto. Kufanele nje kekuboshwe ababili abathathu bagwetshwe ngalezi zenzo ukuze nabanye akade besathi bazokwenza noma ilaphi kuleli batheneke amandla. Kubonakala sengathi uhulumeni uyesaba ujezisa lezi zigila-mkhaba ezicasha ngezidingo ngoba esaba ukuhamba kwamavoti kanti amaqembu aphikisayo wona kubon-

akala sengathi ajabule afile ngale mibhikisho ukuze ayisebenzise ukukhombisa ukukwehluleka kukahulumeni. Uma kunje singavuka ekuseni lonke izwe selinemibhikisho. Kuyaye kubonakale nje ukuthi abanye ababhikishi abafune kuzwa ncazelo ngokuhamba kwamanzi, kodwa nje bona into abayifunayo amanzi. Abanye uthola ukuthi sebemoshe

Is it healthy to take a disabled child to a normal school? >> With the surgical shoe on, and the steel caliper, my play was limited of them. The problem was at school. I did not feel that it was nice for my friends to be around me when I was at school because I could not play at all. And it was compulsory that I wore those shoes. I actually had a nursing matron patrolling me at home to check if I had the shoes on at all times. She felt like a representative from Correctional Services checking on a prisoner who is still serving time at home. I was her polio prisoner. I would often spot her as she entered the gate into our yard and I would disappear as quickly as I could because I never wore my surgical

shoes at home. Sometimes she would seemerunningawayinordertoavoid her, but sometimes she did not. And at other times I would be lucky that she did not find me at home when she came to supervise me. If she found me, I would feel like she had come to take me to Edendale Hospital, to spend more years under guard. She did not forget to remind me that I would be kept in hospital permanently if I did not wear my caliperandsurgicalboots.Thepossibility of spending more years than the oneand-half-year period I had to endure in hospital was not welcome news. It was a nightmare having her in my life. She came once in a while, but

you never knew when she would come to check on me at home. I can’t even remember her name. But she was a mature, beautiful black woman who always wore her black wig that made her look like an Indian lady. She could have been in her early 30s - the age of my father’s younger sisters at the time. As I said, I could not play nicely with my friends when I had my surgical shoes and the steel caliper on. It was only in later years at Amakholwa High that I was able to play something at school – my very favourite sporting activity, table-tennis, which my older brothers also liked playing at the Edendale YMCA community center

impahla ngamanzi, mhlawumbe ahambe izinsuku ezimbili nje kuphela. Imvamisa labo abayi ngisho emihlanganweni ukuze bachazelwe ngoba vela abafune ncazelo. Kwabanye isuke igcagcele esokeni ngoba phela basuke vele bengalifuni ikhansela endaweni bese befuna ukulikhipha ngamanzi. Akulethwe izidingo ngendlela efanele khona bezobonakala labo abagangayo.

and at school. I was definitely different to other children but my mother insisted that Iattendanormalschoolandnotaspecialschoolforpeoplelikeme.Besides, there are a few special schools for disabled people because we are a minority in society. My mother also felt that attending a normal school would make me adapt easily to mainstream society. Shewantedmetofeelthesameasothers. She encouraged me to see myself as no different to others. But sometimes it felt like she was patronising me – just making me feel good about myself because I was her child. I am not always sure if it is healthy to take a disabled child to a normal school. But thanks to my mother’s support, I have been a team leader of many so-called normal people since my teenage years, when she forced me to head a musical group from her small storeroom. I was to later find myself teaming up with friends to head a community drama group. I have since had privileges of supervising so-called normal people in various professional environments with much ease. Hence, I hug my mother with a tearful heart as I write these words. I hope every parent who has a disable,d or so-called “abnormal”, child willtakecounsel.Itmaynothavebeen easy. Like I said, when I was in lower grades there was no playing during school breaks for me, and I had to watch other children racing around like flies in a room full of slaughtered animal carcasses. But I was being trained to defy the odds *This is an adapted extract from Simphiwe Mkhize’s unpublished memoirs called Anger Mismanaged

MY ECHO SOAPIES post­traumatic stress. Will Zeb admit he’s worried to be seen with a cop as a friend? Bradley, unaware, reminds Charlie of the horror of the body in the shaft. Zebedee shocks Sechaba to the core. Calvin starts the rest of his life. SCANDAL KILAandNdumisomakeastartlingdiscov­ ery and Daniel takes out the trash. Lerumo airs some feelings and the consequences of Anzani’s actions begin to weigh on her. Speculation abounds about whether NFH is being intentionally sabotaged. Surprises abound when a new, unwanted partner­ ship is formed and Kila questions whether he has been played for a fool by someone he thought was an ally. Mangi is added to the list of people experiencing bad luck while a growing sense of unease spreads in the company. Still floating on cloud nine after his recent business triumph, Daniel is brought down to earth by a serious phone call. Instead of being put off by Ndumiso’s lack of interest in her; Sarafina decides to go the unconventional route. Daniel insists on getting all the answers he can in Dr. Letaba’s office, but isn’t prepared for them when he gets them. Anzani’s torn between defying her father again and breaking Lerumo’s heart, but Mmadika offers her an unexpected alternative. While still reeling from Daniel’s news, Shakira takes surpris­

ing action. When Gontse does some dig­ ging for Sarafina, things take a surprising turn. MUVHANGO KHOMOTJO is not pleased when Lerumo lays down the law concerning their mar­ riage. Thuli meets a dashing stranger who intrigues her. Mulalo finds out something that infuriates him. A mysterious woman goes to visit Ranthumeng. Pat goes look­ ing for Thuli. A journalist asks Mulalo some tricky questions about his wife’s tender. Ranthumengwakesup,butthereisaprob­ lem. News about Teboho landing the cleaning tender is all over the newspapers. Pat is very unhappy about his father’s marriage to Kho­ motjo. A stranger shows up at the B&B with some startling news. The uncles give Mulalo an ultimatum. Khomot­ jo disregards Leru­ mo’swishesandplans a surprise party. RHYTHM CITY GAIL encourages Lucilla to fight for her relation­ ship with DH. Sifiso

and Reneilwe see each other for the first time at the shisa nyama. Everyone’s des­ perately worried about Sis Bee and Mamokete competing for the church coun­ sil position. Bash is up to something and he wants to get Niki involved. Bash tries to scamNikiintofundinghisdreamofrunning a taxi business. A smitten Sifiso tries to see Reneilwe again. Bash proposes a number­ number scam to Niki to raise capital for his taxi business. Sifiso gives Reneilwe a brush­off. Mamokete goes head to head with Sis Bee for the church board position. Rose and Caroline try to intervene in the growing conflict between Mamokete and Sis Bee. Reneilwe swears that she is done with boys. Ni­ ki decides to invest in Bash’s taxi business idea. DAYS OF OUR LIVES VIVIAN is delighted to hear that Brady took the compa­ nyoutfromunderVictor.Sami gets a call from Lucas asking that Allie come to visit him in Hong Kong. Impostor Rafe tries to have Allie kidnapped but Sa­ mi interrupts with the news from Lucas. Chad agrees to be E.J.’s best man. E.J. and Taylor just miss meeting again. Hope and Bo’s date

is interrupted by Ciara. Chloe continues to unravel when she thinks Parker is crying when he is not. E.J. tells Ted to find the woman he met and Lexie overhears. At the wedding, E.J. and Taylor finally come face to face. THE BOLD AND THE BEAUTIFUL TAYLOR is heartbroken that Thomas has decided to leave LA to work in Paris at For­ rester International. Dayzee has a near miss at a Farmer’s Market when Marcus and Maya almost run into each other. Pam suggests to Eric that she may be taking an interest in him romantically. Marcus excit­ edly introduces his adoptive brother, Cart­ er,toDayzeeandtherestofhisfamily.Stef­ fy is on a flight home from Paris to LA and spills her life story and plans for her future to a stranger sitting beside her. Meanwhile, Hope is more than confident that their un­ dying love and the past that they have shared will ultimately be what helps Liam make the decision to choose her. Liam and Steffy’s reunion following her return from Paris is short­lived when she presents him with an ultimatum. After a candid conver­ sation with Eric, Taylor begins to feel that her family finally has good things in store on the horizon. Taylor’s years of built­up anger and resentment are unleashed dur­ ing a conversation with Brooke about their daughters.


ZUMA

Nelisile Philipinah

1948/11/03-2014/02/14

Obengowase 3360 Unit 14, Imbali. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseMountain Rise. Ngemvakwenkonzo ezoba sekhaya nog 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

RANKETSE

NDLOVU

Mama Badelisile

1926/09/04-2014/02/18

Obengowase 4881 Ebumnandini Mpophomeni Uzofihlwa ngoLwesihlanu emathuneni aseMpophomeni Emashingeni. Ngemva kwenkonzo ezoba sekhaya ngo 9 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

MTHALANE

Sindiswe

2008/07/03-2014/02/14

Nokweyisa Jeslina

1947/05/30-2014/02/12

130

Rooms to Let

N/DALE furnished rooms, R980, sharing R1 680, KTB 071 672 4941

144

Houses for Sale

EASTWOOD: Beautiful secure 2 bed home in quiet cul de sac. Fitted kitchen, lounge, family bathroom, fe n ce d ya rd . Wa l k i n g distance to schools. R465 000. Call Brian on 072 619 3270. IMBALI 18, 2 room house for sale, R98 000. Imbali phase 4, 4 room to rent, R 8 0 0 . L u c k y 072 953 2086 NGITHENGA izindlu ngokheshi. Ezingaphansi kuka R140 000. 072 463 1630.

Obengowase Swapo area. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseMountain Rise. Ngemvakwenkonzo ezoba se 11 Venedium Crescent, Copesville. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowakwa-Mncane area. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni asekhaya ngemvakwenkonzo ezoba sekhaya ngo9 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

173

General

ITHEMBA Lempilo: Register full/ part time courses, HIV/ Aids counselling, Home Based Care, TB Dots, Call Centre ARV's, Computer, Cashier and Free, Receptionist. 18 Timber Street 078 572 0212 In loving memory of our mother

AMATSHE AMATHUNA

WE USE ONLY SABS APPROVED TOMBSTONES! QUALITY AND SERVICE GUARANTEED!!

YOU DESERVE ONLY THE BEST

152

LANGALIBALELE STREET (LONGMARKET STREET) PMB, 033 345 1430

THEMBANI MAVIS NXELE

It’s 5 years’ today since you were called to rest (2009/02/17). Your memories forever live with us. Missing you. Daughter and granddaughters.

SIBIYA FUNERAL SERVICES

February 20, 2014

SPECIAL OFFER

edendale

FEB MADNESS

ECHO

RENTAL- R3 060 PLUS 10% OFF 1ST MONTH RENTAL 3-BEDROOM FLATS ONLY! 05 FEB 2014-28 FEB 2014

CLASSIFIEDS

15

MSUNDUZI SECONDARY SCHOOL AND CAPITAL ADULT CENTRE Congratulations

MSUNDUZI HOUSING ASSOCIATION 41 Peter Kerchhoff (Chapel) Street, Pietermaritzburg. Telephone 033 345 2184/7 E-mail: letting@msunduzihousing.co.za Website: www.mhakzn.co.za Monday to Friday (o/h) (Terms and Conditions apply)

QUALIFIED MACHINISTS For a shirt and uniform manufacturing company. Minimum 10 years’ experience required.

Contact: 033 386 0828

• Hearty congratulations to all our full-time and part-time learners who have passed, especially those who have achieved distinctions in their subjects in the final examination of 2013. • Students, if you have not passed, do not despair, Msunduzi Secondary will get you there. • We specialise in assisting learners of Grade 12 who have been unsuccessful in 2, 3 or 4 subjects. • In the last 19 years, we have helped over 5 000 students to pass matric.

Admissions for 2014

Admissions are now in full swing for the following: • Grades 8, 9, 10 and 11 • Grade 12 full-time (7 subjects) • Grade 12 part-time (2, 3, 4 or 5 subjects)

Advantages

• Parents, if you want your child to be a future leader, enrol him or her immediately at Msunduzi Secondary School. Uma ufuna ingane yakho ibe umholi wakusasa, xhumana nesikole esiphakeme, Msunduzi Secondary School. • The school is situated right in the centre of Pietermaritzburg, very close to all the bus stops and kombi stops.

Capital Adult Centre

• This is the very last opportunity for persons who wish to pass matric according to the old curriculum before 2008. • You may register to write all six or seven subjects in May/June 2015. • Notes for all subjects and past examination papers with model answers are available at school. • Depending entirely on demand, tuition may be provided in certain subjects after school hours and on Saturdays.

Application Forms

For further information and application forms, call at: Msunduzi Secondary School, 144 Church Street, Pietermaritzburg (opposite Morkel’s Furniture Store). Call 082 923 9220, 079 695 9634, 033 345 1434 (during school hours, 7.30 am - 3.30 pm).

Registration

• Application forms for registration will only be accepted if accompanied by the following: Latest class report or matric statement. Transfer card. I.D. or birth certificate. 4 I.D. photographs. Deposit. • The school will be open for registration on Saturdays from 9.30 am to 12.30 pm. • Learners must be accompanied by a parent or guardian.

WOZA UZOZIZWELA EMAHHOVISI AKWA SIBIYA FUNERAL. SITHOLAKALA PMB - KU 413 BOOM STREET, WARTBURG, DALTON NASE GREYTOWN FONELA: UHLENGIWE MEMELA NOMA UZODWA NDEBELE KU: 033 345 2385 / 033 503 1956 / 072 700 1800

UMASINGCWABISANE WETHU AWUYIKHETHI IMINYAKA NEZIBONGO, UBA YILUNGA EMVA KWEZINYANGA EZINTATHU UMA UYILUNGA ELISHA, KEPHA UMA UVELA KOMUNYA UMASINGCWABISANE KADE UKHOKHA KAHLE UBA YILUNGA NGALESO SIKHATHI. UMA UHLALA EDOLOBHENI UZONGCATSHELWA KHONA UTHOLA U R1 000,00 SIKUTHENGELA UMGODI, IBHASI KANYE NEGROCERIES. UMA UHLALA EZINDAWENI ZASEMAKHAYA UNGCWABA KHONA UTHOLA UR2 000,00 KANYE NE GROCERIES. UHLELO 1. COFFIN

UHLELO LWE CASKET

Ukhokha R140 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: Coffin, R1 000, Hears, cross, gown, itende lasekhaya, itafula, izituli, kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

Ukhokha R180 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: Half view Casket, R1 000, Hears, cross, gown, itende lasekhaya, umgodi (if town), indleko zaDokotela itafula, izituli, itende lasemathuneni, umshini, amadlelo aluhlaza kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

SINOHLELO LOBUNAZARETHA

Hlengiwe Memela, Zodwa Ndebele

Ukhokha R160 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: sikunika uhlaka lwe Casket olwehla ngomshini, R1 000, Hears, gown, cross, itende lasekhaya, itende lasemathuneni, itafula, izituli, indleko zikaDokotela siyakukhokhela thina, kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

QHAPHELA SIYAKU DILIVELA UMZIMBA NASE EASTERN CAPE, QHASHA SNACK, MATATIEL. FUTHI SIYAKULANDELA UMZIMBA NASE GOLI (JOHANNESBURG)


edendale ECHO

February 20, 2014 PAGE 16

SPORT

BARKER

PAOLO FALCONE

• White/Black • Sizes: 6-10

• Sizes: 6-10

454 CHURCH STREET e-mail: quikservshoes@telkomsa.net TEL/FAX: 033 394 9077

• Wide range available • Sizes: 6-11

NEDBANK CUP FIXTURES

21 February 2014 Ajax Cape Town vs Mamelodi Sundowns at Athlone stadium a 8 pm, FC Buffalo vs FC Cape Town at Jan Smuts at 8 pm. 22 February 2014 Thanda Royal Zulu vs Orlando PiratesatUmhlathuzeSportsCom­ plex at 2:30 pm, Free State Stars vs Witbank Spurs at Goble Park stadi­ um at 3 pm, AmaBEE vs Bidvest Wits at Makhulong stadium at 3 pm, Platinum Stars vs Great North at Royal Bafokeng stadium at 3pm, Golden Arrows vs Polokwane City at King Zwelithini stadium at 6 pm, University of Pretoria vs Su­ perSport UnitedatTuksstadium8:15pm, Maritzburg United vs Mpumalanga Black Aces at Harry Gwala stadium at 8:15 pm, Moroka Swallows vs Mbombela United at Dobsonville stadium at 8:15 pm. 23 February 2014 Black Leopards vs Kaizer Chiefs at Peter Mokaba stadium at 3 pm, Milano United vs Bloemfontein Young Tigers at Wynberg Military stadiumat3pm,UnitedFCvsAma­ Zulu at Olympia stadium at 3 pm, MainstayUnitedvsAfricanWarriors at Mxolisi Bicky Jacobs Stadium at 3 pm 26 February 2014 University of Stellenbosch vs Bloemfontein Celtic at Coetzenburg Stadium 7:30 pm, Santos FC vs Gamalakhe United at Athlone Stadium at 7:30 pm

PHOTO: BACKPAGEPIX

Nedbank Cup models during the Nedbank cup launch at the banks offices in Sandton, Gauteng on Monday.

Maritzburg United up against Aces

DESERVE RED Deodorant

>> The two teams square up again, this time in the Nedbank Cup, after their league match last weekend

PMB

E-TV Decoder

Free to air

Multichoice, Top TV and Openview HD Accredited Installers!

DSTV R399

TVs WANTED DEAD OR ALIVE!! Tel 033 396 1475 • Shop 17, Polly Shortts Centre, Mkondeni Tel 033 342 3728 • Shop 1, 121 Peter Kerchhoff Street, PMB

lanath a l i H

Indawo yokulala nokuphumula, iphephile, Ihlanzekile Pietermaritzburg: 033 342 2510, 033 346 0361 Ladysmith: 084 322 2872 Dundee: 084 927 6486 Durban: 073 219 8813

striker Orlando Smeekes is expected to continue. Thirdly, it is left to be seen if the long cherished dream of the Team Of Choice’s chairman, Farouk Kadodia, is fulfilled. When United’s current head coach Steve Komphela took over from Clinton Larsen, Kadodia said they are expecting the new coach to first stabilise the team, secure a top eight spot and win at least

We supply it, we fit it and we guarantee it!

ALARM – IMMOBILISER ANTI-HIJACK In store SPECIALS YOU CAN NOW PAY YOUR DSTV SUBS AT OUR STORE BY CREDIT OR DEBIT CARD ONLY

DSTV SPECIAL R599

SPECIAL DSTV HD PVR

R2 295

DECODER, DISH, INSTALLATION CONDITIONS APPLY MANY OTHER REMOTES AND CASINGS IN STOCK.

280 BOOM ST • TEL: 033 342 0016/18 Established 1975 • E&OE DELIAN MARIAN We supply it, we fit it and we guarantee it!

We supply it, we fit it and we guarantee it!

STEVE’S TV

will attend to watch two former PMB players who are currently plying their trade with Aces - Mabhuti Khenyeza and Mbulelo “OJ” Mabizela. Both Khenyeza and Mabizela started their semi-professional careers in the old Vodacom League (2nd Division) with Maritzburg City. Secondly, the dramatic and physical battle that started last weekend between Mabizela and City Of Choice We supply it, we fit it and we guarantee i t !

T

HE focus of all South African football lovers will be on the last 32 Nedbank Cup, with fixtures set to kick off tomorrow. The carnival atmosphere and excitement will be back in the city on Saturday, when Maritzburg United take on Mpumalanga Black Aces at Harry Gwala stadium at 8.15pm. The Team Of Choice are still licking their wounds after losing 2-1 to the same side during the league away fixture last weekend. The local KeYona Cup fixture is expectedtoattractafullhouseforthreereasons.Firstly,alotoflocalsoccerfollowers

one trophy. On Saturday Orlando Pirates will face Thanda Royal Zulu at Mhlathuze Sport complex in Richards Bay. Golden Arrows will be at home at King Zwelithini stadium against Polokwane City at 6 pm. Meanwhile, United FC (2nd Division) will host AmaZulu at Olympia stadium on Sunday at 3 pm. –Jerry Barnes

2 FOR

R15

75ml

405 CHURCH STREET, PMB TEL: 033 345 4924

Sandal

• Also available in brown Sizes: 5-10

R899,95

R820,00

R599,95 Push-In

Sizes: 6-11

Sizes: 6-11 VARIETY TO VIEW

R499,00

VARIETY TO VIEW

Sizes: 6-10 NEW

R199,95

COME IN AND ASK FOR ADVICE ON SHOE CARE

Pictures shown may differ from actual products in-store • While stocks last • E&OE

Echo edendale 20 feb 2014  

Echo edendale 20 feb 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you