Page 1

20 000 copies distributed in the Edendale and Mbali area

CONSOLIDATE ALL YOUR ACCOUNTS AND PAY ONE

e.g. R50 000 = R1 500 pm R100 000 + R3 000 pm BLACKLISTED AND GARNISHEES WELCOME

We consolidate from R20 000 to R5 million

CALL NOW

079 778 5535 Agents Needed

edendale

Umkhulumeli waBantu echo@witness.co.za

Aids helpline 0800­012­322

ECHO Tel: 033 355 1267

September 12, 2013

Better roads a priority >> Three roads in Shayamoya have been fixed and the project will now move to Esigodini NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

D

EVELOPMENT is in progress in some of thewardsoftheMsunduziMunicipalityas road construction takes place. Shayamoya, and some parts of Imbali Unit J, are the townships where a couple of roads have been tarred. Ward 12 councillor ,Sboniso Majola, told the Echothatthreeoftheroadsinhiswardhavebeen fixed. He said this will continue as the roads project kicksoff insomepartsofEsigodini,which is part of his ward. Majola said that road construction was one ofhisprioritiesinthewardasthecommunityhad asked for better roads. “It’s a nice feeling that people were patient enough about the service delivery. There have been a lot of ccomplaints that they are seeing otherwardsbeingdevelopedandthoughttheirswas neglected. I would like to thank them for their patience and tell them that they will be seeing a lot of development as there are other projects in the pipeline,” he said. Majola added that three of the roads in Shayamoya have been fixed and the project will now move to Esigodini. “We are waiting for the contractor who will be awarded a tender and then the project will start. AgainIampleadingwiththecommunitytobepatient. It’s time for implementation, talking time is over,” said Majola. Another councillor, Bhekabantu Zuma, said he was also happy with the development of roads in ward 16, which incorporates part of Imbali Unit J. “Some of the roads were a problem when it rained and that was worrying. That is all over now since three of those roads have now been tarred. It’s rewarding to see that some of the things that were prioritised are happening. The road near KwaPata secondary school will be fixed soon,” said Zuma.

PHOTO: NOMPENDULO NGUBANE

A newly tarred road in Shayamoya

JOHN MABULALA 27999 58

50

CEMENT

2 19999 GEYSER

SHUTTERBOARD 1.2 x 2.4 x 18 mm

89 99 Each MULTI FLOR LELAPA VINYL FLOORING 5m

529

99

Each

8 / 6-PANEL DOOR

1395

ENERGY SAVING GLOBES

19999

PARAMOUNT PAINT 20 litres

89 90

BUILD IT WATERPROOFING (ASSORTED COLOURS) – 5 litres PLUS FREE MEMBRANE

1 699 90 WATER TANK 2 200 litres

CORNER MACHIBISA AND EDENDALE ROADS, EDENDALE • CELL: 082 330 5602 OR 082 880 0294 • ALSO AT MSUNDUZI BUILD IT, 101 BOSHOFF STREET SPECIALS AVAILABLE FROM 12 SEPTEMBER OR WHILE STOCKS LAST. PRICES INCLUDE VAT E&OE


CRISIS

September 12, 2013

NEWS

2

Ambulance: Fire Brigade: Traffic Mpimpa Hotline: 911 Control Centre, PMB: Lifeline (24hrs): Rape Crisis:

maritzburg

ECHO

CONTACT ECHO

ESSENTIAL NUMBERS

10 177 080 003 3911 086 221 1011 033 391 1911 033 394 4444 033 394 4444

Aids Help: 033 394 4444 Aids Hotline (tollfree): 080 001 2322 Gift of the Givers Careline: 033 342 2239/080 078 6786 Alcoholics Anon: 086 143 5722 or 033 345 6795 Famsa: 033 342 4945 Childline: 080 005 5555 Forest Fires: 033 330 8421 Safe City report crime via SMS: 083 767 7233 SPCA: 033 386 9267

MUNICIPAL

TELEPHONE 033 355 1247 EDITOR news@myecho.co.za CLASSIFIEDS 033 355 1343 REPORTER nokulungan@myecho.co.za POST PO Box 362, PMB, 3200 COMPLAINTS 033 346 2156

Water: 080 000 1868/033 392 2128 Electricity: 033 392 5098/5096/5029 Afterhours number: 033 392 5098 Traffic lights: 033 392 2205 Roads (drains, damage): 033 392 2047 or 033 392 2059

EMERGENCY CHEMISTS:

Scottsville: Central: Northdale:

Hospital’s message to the public “We are able to provide a comprehensive care package for a multitude of conditions, including Major Depressive Disorder, Bipolar mood Disorder, Anxiety Disorder, Personality Disorders,andwomen’shealthdisorders(such as PTSD due to trauma/abuse, depression, and anxiety). We believe that each person is unique, and is faced with his/her own set of challenges. Consequently,wecollaboratewitheachpatient to create a treatment plan to address his/her specific needs,” he said. For more information about the services andreferralprocess,contactthehospitalat033 341 5568, Clinton.pillay@kznhealth.gov.za or visit the Townhill website www.kzn health.gov.zaandlookforTownhillhospitalunder Health Instituitions.

TOWNHillhospitalhasnotifiedmembersofthe public about its North Park Psychotherapy unit within the hospital. In a press release, hospital PRO Themba Hlongwane said that the hospital has realised that that many people are not aware of the services rendered by the unit. “North park ward is Townhill’s psychotherapy unit. This open intensive psychotherapy ward caters for eight male and 12 female mental health users,” he said. Themba added that in the interest of providing holistic comprehensive services to their patients, their multi–disciplinary team consists of a specialist psychiatrist, register, a team of clinical psychologists, a team of specialist nurses, a social worker, an occupational therapist and a ward clerk.

We believe that each person is unique, and is faced with his/her own set of challenges. Con­ sequently we collaborate with each patient to create a treatment plan to address his/her specific needs

033 386 1029 033 342 1200/(a/h) 033 346 0550 033 387 1681

Azizibekile phansi izaguga zaseFrance >> Zizama inzuzo yemali ziphinde zizivocavoce

HOT BUYS 49

T-BAR SANDALS

95

PHOTO: NOMPENDULO NGUBANE

Lawa ngamanye amalungu eGlory Old Age Club yase France. Lapha bavezwe bephethe ezinye zomsebenzi wabo wezandla, amageja namakani okuchelela abawanikezwa uMnyango wezoLimo nezeMvelo.

Come on summer

NOMPENDULO NGUBANE

SLING BACK CASUALS

COLOUR BLOCK PEEP TOES

159 95

219

99 B FROM

WEDGE SANDALS

95

26512 The FIRe TRee DeSIGN e&Oe

139

FLATTIE SANDALS

95

PEEP TOE WEDGES

179 95

95

le at selected stores

Also availab

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

www.hub.co.za Valid from 12th September 2013. While stocks last.

CLIENT CARE • 0861 843 482 ce hours) FAX • 011 710 3378 GENERAL QUERIES • 031 582 1100 (offi (office KWAZULU-NATAL: Galleria, Amanzimtoti • Chatsworth Centre, Chatsworth • West Street, Durban • Value Centre (shoes only), Springfield Park • Sanlam Centre, Empangeni • Gateway, Umhlanga • Scott Street, Newcastle • Phoenix Plaza, Phoenix • Church Street, Pietermaritzburg • Pinecrest Centre, Pinetown • Woolley Street, Port Shepstone • Boardwalk, Richards Bay • Shelly Centre, Shelly Beach • Pavilion, Westville GAUTENG: Trade Routes Mall, Lenasia • Greenstone Shopping Centre, Modderfontein • West Rand Retail Crossing, West Rand • Saveways Crescent Centre, Witbank MPUMALANGA: Riverside Mall, Government Boulevard, Nelspruit FREE STATE: Middestad Mall, Bloemfontein NORTH WEST: City Mall, Klerksdorp NORTHERN CAPE: Diamond Pavillion Mall, Kimberley

AYIZAGUGA ezisuka eminyakeni engama-60 kuya phezulu, bangama-96 uma sebebonke kanti igama labo bazibiza nge-Glory Old Age Club bazinze eFrance namaphethelo. Bahlangane ngawo lo nyaka ngoMeyi kodwa le nhlangano yabo ikhula ngesikhulu isivinini ngokuchaza kwelinye lamalungu ayo uZodwa Khambule (62). UKhambule uthe bakhetha ukuba bahlangane ukuze bazokwazi ukuzocobelelana ulwazi ngemisebenzi eminingi yezandla abanyenzayo. Izaguga lezi ziphinde zibe nengadi eqhakazile ezizenzela yona ngokwazo ukuze zingathengi ezitolo izinto nazo ezingazitshalela ngokwazo.UKhambuleabambizengomphathi wabo labo gogo uqhube wathi bayiqembu lezaguga elikhuthele kakhulu kanti futhi bangajabula uma kungaba khona ongavela abachushise mayelana nokuthi umsebenzi wabo wezandla ohlukahlukene ubonakale uphinde udayisa. “Inhlosoyethuyokuhlanganaukuthisikwazi ukucobelelana ngolwazi siyizalukazi sindawonye. Umuntu nomuntu lapha unekhono lakhe ngakho-ke sabona ukuthi kuzoba into enhle uma noma ubani ezofundisa abanye ngakwaziyo. “Nangempela senza njalo, njengoba senza imisebenziyezandlaeyahlukene.Abanekhono ekuthungeni bayathunga bafundise nabanye. Abanekhono lokwenza ubuhlalu nabo bacobelela abanye kanti nabanye benza amacansi.

“Kukhona nomata baphansi esibenza ngoplastiki. Sithunga ngezandla kodwa ngeke usho ngendlela umsebenzi wabathungayo ucoceke ngayo. Singakuthokozela ukuthola umshini ongasiza iqembu lalaba abathungayo ngomsebenzi wabo wokuthunga. “Okunye okuyinkinga kakhulu indawo lapho sihlanganela khona. Singama 96 kanti asineli kule ndlu esihlanganela kuyona. Ukuthola indawo kungaba usizo olukhulu kithina nasekusikhuliseni njengenhlangano yezaguga,” kuchaza uKhambule. UqhubewathibahlangananjalongoLwesithathu nango Lwesihlanu. Uthe babehlangana kathathungesontokodwangenxayokuthikuye kudingeke ukuthi badle base bewephula uMsombuluko. “Asigcini nje ngokuhlangana ngomsebenzi wezandla kuphela kodwa sibuye sizivocavoce enkundleni yezemidlalo ukuze sihlale siphilile nezifo zethu zoshukela ukuze zingasigojeli. “Siyagijima sidlale nebhola siwe sivuke sizicoshe kanti lokhu kuyasisiza futhi ukuxoxa ngezinkinga zethu esinazo emakhaya. Kusisiza kakhulu ngoba kunezinto esidinga ukuzixoxa siyizaguga sodwa ngoba siyaziqonda thina. “Kunezinto ongeke wazixoxa nabantwana noma nabazukulu kodwa ezidinga nje ukuthi sizixoxe sodwa kanti sikhululekile uma sizixoxa sisodwa. “Siyalucela usizo noma iluphi esingaluthola ukuze siqhubeke nokuhlangana siphinde sikhule nangokwesibalo,” usho kanje. Ongathanda ukufaka isandla kule nhlangano yezaguga angathintana noKhambule ku076 296 4924.


I­Child and Family Welfare ifuna umama kaXolisile Msimanga uThandeka Msimang owagcinwa eh­ lala eCinderella Park e­Eastwood. Shayela usonhlalakahle uMs N Ngcekwa ku­033 342 8971.

Kufunwa ubaba kaNomfundo Kalipa ozalwa uThubelihle Kalipa ongase­ kho. Iya emahhovisi ePietermaritz­ burg Child and Welfare Society ku­ 224 Hoosen Haffejee street noma ushayele ku­033 342 8971.

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

NEWS

3

IZAZISO Send your notices to Echo or e­mail photos to dumisani@myecho.co.za

Foreign national killed

B

ARELY days after Echo published a story aboutloomingxenophobicattacksatImbali’s Unit 14 area, a foreign national wasburnttodeathinthePhase1areaofFrance The attack on Assefa Areso (30) is believed to be xenophobic motivated. His body was found charred inside the tuckshop where he worked. His relative, who also called himself Assefa, said that the incident happened on Monday night, but the family only found out about it on Tuesday morning when a customer, who had come in to buy something, made a gruesome discovery. However, Assefa believes that the killing was intentional as there were traces of petrol outside the front door. He said that his brother had been working at the tuckshop for the past two years. Residents who spoke to Echo said that although xenophobic attacks have become common in the area, no one knows what exactly happened. They said they were all alerted to the attack by the community member who had made the grisly discovery. “This is not the first incident of this nature in the area,” said a resident who did not want to be identified. At Imbali’s Unit 14 area, local tuckshop owners complained that they were losing customerstoforeignnational tuckshop owners because their stock was far cheaper. Ward councillor Bongani Dlomo said: “There have been a lot of xenophobic threats. However, the for-

eign nationals do not place themselves in the area.Wehavespokenabouttheissuewithcommunity members several times. The ones who are complaining are the same people who make extra money by giving them [foreign nationals] space to rent,” he said. Dlomo added that what makes it even more dangerous is that tuckshop owners lock their workers inside the tuckshops when they close their businesses. SAPSspokespersonCaptainThulaniZwane said that an empty, melted plastic container containing fuel was found outside the front door. “The motive for the attack is unknown and no arrests have been made. Police are investigating the circumstances”.

PHOTOS: NOMPENDULO NGUBANE

Relatives of the deceased Ethiopian tuckshop employee stand outside the tuckshop that was burnt down in France’s Phase 1.

HOTBUYS

Come on summer

199

MEN’S CASUALS FROM

95

26512 The FIRe TRee DeSIGN e&Oe

NOKULUNGANGOBESEANDNOMPENDULO NGUBANE

MEN’S CANVAS FROM

129 le at selected stores

Also availab

95

www.hub.co.za Valid from 12th September 2013. While stocks last.

CLIENT CARE • 0861 843 482 GENERAL QUERIES • 031 582 1100 (office hours) FAX • 011 710 3378 KWAZULU-NATAL: Galleria, Amanzimtoti • Chatsworth Centre, Chatsworth • West Street, Durban • Value Centre (shoes only), Springfield Park • Sanlam Centre, Empangeni • Gateway, Umhlanga • Scott Street, Newcastle • Phoenix Plaza, Phoenix • Church Street, Pietermaritzburg • Pinecrest Centre, Pinetown • Woolley Street, Port Shepstone • Boardwalk, Richards Bay • Shelly Centre, Shelly Beach • Pavilion, Westville GAUTENG: Trade Routes Mall, Lenasia • Greenstone Shopping Centre, Modderfontein • West Rand Retail Crossing, West Rand • Saveways Crescent Centre, Witbank MPUMALANGA: Riverside Mall, Government Boulevard, Nelspruit FREE STATE: Middestad Mall, Bloemfontein NORTH WEST: City Mall, Klerksdorp NORTHERN CAPE: Diamond Pavillion Mall, Kimberley


Abokuhamba abasizo izilwane

September 12, 2013

NEWS

6

maritzburg

ECHO

maritzburg

ECHO

Umkhulumeli waBantu

Dumisani Zondi

ENDAWENI yaseFrance kuvukwe ngoL­ wesibili sekunesidumbu esishile sowesili­ sa ongowokudabuka e­Ethiopia. Sekunezinsolo zokuthi lo mlisa owaziwa ngelika Assefa Areso oneminyaka enga­ ma 30 uhlaselwe yilabo bakuleli abangezwaninokuthikubekhonaabantu bokuhamba abazoncintisana nabo ezint­ weni ezifana namabhizinisi. Kwenzeka lokhu vele kunomoya ovungu­ zayo ezindaweni ezifana no­Unit 14 wok­

uthi laba bokuhamba kufanele badudul­ we ngezikhwepha ezindaweni zabo njen­ goba bedayisa izimpahla ngentengo ephansi kakhulu. U­Areso kuthiwa ushiselwe esitodlwane­ ni (tuckshop) abekhiyelwe kusona umni­ ni­sitodlwana lesi, mhlawumbe ngenhloso yokumphephisa ezigebengwi­ ni. Mhlawumbe nalapho izinswelaboya bez­ ithi uma esephuma ebalekela umlilo zi­

sase­Imbalikodwausukekhonauyozama impilo engcono nebhizinisi ngokudayisa edolobheni noma kwelinye ilokishi. Manje ke pho babulawelani abokufika. Nemiphakathikanyenezinhlakaezilwisa­ na nobugebengu emphakathi kufanele bayisukumele le nto. Umuntu akangathandelwa ukuthi udayi­ sa izinto ngamanani aphansi kuphela kodwa kuthi uma ehlaselwa kuthule nje kube sengathi kubulawa isilwane.

zokwazi ukuzitika ngempahla ebi­ phakathi. Kodwa kwasho ukuthi akawu­ phathi ukhiye. Kodwa ngabe yini isihluku esingaka! Uku­ chitha igazi nokushaya abanye abantu akuvumelekile kanti futhi kuwubulwane kodwa ngabe kuyazwakala ke mh­ lawumbeukubekuthiwaubuleleumuntu. Laba bantu bala eNingizimu Afrika ngokuzozizamela impilo engcono. Lokhu kuyafana nokuthi uthi uyisakhamuzi

Debunking the popular myth about the revival of the ANCYL (PART 2) Mafika Damane Mndebele and Thembinkosi “Guerrilla” Zondi Mandela Generation: myth and reality HE modern day challenges confronting young people are better captured by the recent findings released by Statistics South Africa. It indicated that 49% of young people are not employed, that 65.1% of children up to the age of 18 live with families that earn less than R650 per month, that 60.2% of young people ranging between the age of 18 and 25 make up the majority of the so–called Mandela generation. This is the reality as opposed to the myth. The careful reading of the 2011 Census report reveals the reality is that the significant majority of South Africans are under 35 years of age and live in households that receive low–incomes, the majority of whom come from rural areas who do not even have a Grade 12 qualification. In addition to that, the report has unveiled how 35% of South African

T

minors live in households without any employed members, and that 28.6% of them do not have sufficient food. These challenges could be viewed as external from the ANC Youth League, but it is from this constituency that the ANCYL largely recruits its membership. The ANC has already identified triple challenges facing our country, which are unemployment, inequality and poverty. If historically, the task of the ANCYL has been to re–inforce the mission of the ANC, then it is in fighting these challengesamongsttheyouththattheANCYL will attract to vote for the ANC. The reality of our country and the stateoftheyouthiswellpaintedbythe National Development Plan; it is a very disturbing and humiliating portrait. It is for these reasons that a call foraradicalchange,foramilitantand radical youth leadership for social transformation will find solace amongst young people. So what was wrong with the Malema

Brigade? The 24th National Congress of the ANCYL made a correct analysis of the challenges faced by our country and thus correctly resolved on a struggle for radical distribution of wealth beneath the soil as echoed by the Freedom Charter. There is no doubt that this clarion call has found support amongst the youth who are at the receiving end of all the challenges faced by our country. The agitation slogan for ‘economicfreedominourlifetime’,andamore programmatic response to it, makes theProgressiveYouthAllianceingeneral, and specifically the ANCYL, more relevant than ever before. In other words, the ANCYL’s twin tasks are (a) serving as body of opinion within the ANC and reinforcing it throughrallyingyoungpeoplebehind its strategic vision and (b) championing the interest of young people as a way of responding to the already mentioned challenges confronting

the youth to strengthened our formations. However, the ANCYL has been faced with otherwise preventable challenges such as: substitution and the relegation of political logic and robust, but comradely, debates to name–calling; politics of money and greedy (sic); member of other members; ill-discipline, anarchy, factionalism and side–stepping organisational processes with impunity became the norm within the ANCYL. Additionally, the internal challenges of the ANCYL also included the marginalisation of politically–clear cadres in favour of (politically weak) new members who are easy prey for manipulation. The ANCYL presented itself as an independent opposition fromwithintheANCandcon-

ducted the vicious attack towards or dissolution of those holding different views. Gate-keeping; divisions; manipulation of membership; patronage political accumulation (ie the use of the organisation to accumulate wealth to overcome personal inconveniences such as unemployment) and doing everything to undermine the ANCanditsPresident, Cde Jacob Zuma destroyed the image of the YL

Ezimnandi nezibuhlungu ezifike nentwasahlobo

GUY VEZI

guy@umafrika.co.za

K

K

UYIQINISO eliyohlale likhona njalo ukuthilaphokunesikhathisokujabu­ la nesokukhala siba khona. Kwesinye isikhathi lezi zimo zifika kan­ yekanye. Izincithabuchopho kwezenkolo ziyaye zithi konke okwenzekayo kusuke kuhlelwe ngoPhezukonke. Besingobani­ke thina ukuphikisa okushiwo yizinceku zeNkosi ezaqeqeshwa ekutolikweni kweB­

hayibheli. Kodwa singasho nje ukuthi cishe sesifike saze sedlula isikhathi sokuthi sizicele iz­ inceku zeNkosi ukuthi zicacise ngokuningi okudidayo ngothando lukaSimakade ezi­ dalweni zakhe. Ngenhlanhla zikhona esengike ngazihlokoloza ngokuthi zicacise ngezig­ ameko eziningi ezishiya abafishane kwezenkolo bedidekile, bengazi ukuthi ku­ fanele benze njani. Ezinye zalezi zinceku zi­ vumile ukuthi zicacise lapho kudingeka khona, ezinye zama ngentaba zathi umun­ tuofunaukuqondisisakahlengeBhayibhe­ li akaye eSontweni. Lezi ezivumile ukuhlaziyela uquqaba, zithe zingajabula kakhulu ukunikezwa lelo thu­ ba ngoba vele kwasazona kunezinto ezin­ ingi ezingahambisani nazo eziqukethwe yiBhayibheli. Lezi zinceku yilezi ezingagcinanga ngok­ wamukelaubizokuphela,kodwazaqhube­ ka zafunda zagogoda zaze zafika nakuzo­

na lezi zindawo okuxoxwa ngazo eBhayib­ helini, zenza nocwaningo ngemilando yazo. Enye yalezi zinceku efundisa kwenye ya­ manyuvesi aKwaZulu­Natal, ilimise lama lathi mpo elokuthi kungakuhle iBhayibheli libuyekezwe ngoba labhalwa ngabantu ababephila ngesinye isikhathi esingafani nesamanje. Le nceku esingeke siyidalule okwamanje, ithe basaphikisana bengabe­ fundisi ngokuthi kuyiqiniso ngempela yini ukuthi umndeni oshonelwe kufanele us­ amukele isimo sokushonelwa kwawo ng­ isho noma ngabe isihlobo sife ngayiphi in­ dlela. Ngokubona kwayo le nceku yeNkosi yaseMgungundlovu eneziqu zobudokotela kwezeNkolo, kungumbhedo ukuthi ukufa komuntu kusuke kuhlelwe nguNkulunkulu nanxa kuyiqiniso ukuthi asidalelwanga ukuphila ingunaphakade. Kodwa­ke asiy­ ishiye lapho okwanamhlanje, wena mfun­ di uhlale uqaphe lengosi. Angiqondile

nokho ukunkanta. Ngisuswa wubuhlungu engingeke ngikuchaze ngokwanele bez­ indaba zezingane ezishone engozini yeb­ hasi ziphuma emkhosini womHlanga kwaNongoma ngempelasonto. Ngizibuza ukuthi ngabe yiyona ndlela uSomandla ay­ eyibekileukuthilezizinganeuzozilandaka­ buhlungu kanje? Angikholwa. Lesi seh­ lakalo singesinye sezibuhlungu ezifike nokuqala kweNtwasahlobo Ngesikhathi sokuloba lolu daba kubikwe ukuthikufeabayi­8kwalimalaabangama­ 62. EzimnandiezifikeneNtwasahlobonge­ zokukhululwa esibhedlela kukaMnuz Nel­ son Mandela obesehlale izinsuku ezinga­ ma­68 esibhedlela ePretoria. Udedelwa esibhedlela nje, bese kunezinkulumo ezin­ ingi, zisho lokhu nalokhuya ngaleli qhawe kwezomzabalazo wenkululeko. Okubuh­ lunguwuqhekekoolujabuliseizithaoluhla­ le obala lwathi bha, emndenini wakhe, kwaze kwafika nasekubangisaneni ngez­ ihlobo esezaziphumulela kudala emath­

uneni. Ngakolunye uhlangothi, namanje kusashayaniswa izingilazi zewayini kuha­ laliselwaukukhushulelwaesikhundlenies­ iphezulu kwi­ANC kukaDkt Zweli Mkhize obenguNdunankulu waKwaZulu­Natal. Uqale esikhundleni sokuba ngumgcinima­ fa we­ANC kuZwelonke. Isikhundla sobuNdunankulu sisaphethwe nguMnuz Senzo Mchunu. Nanxa kukhona abakhala ngokuhamba kukaKhabazela, futhi kube kufanele, kuyaduduza ukuthi kungena omunye umholi onamagalelo aziwayo. Vele kuyaziwa ukuthi i­ANC ayikaze ishode ngabaholi abanekhono, ikakhulukazi Kwa­ Zulu­Natal. Lokhu akusho ukuthi abekho abake babe namaphutha. Akukho nokuncane ukungabaza ukuthi uMacingwane uzoqhubeka lapho kushiye khona uKhabazela. Kufanele sikhumbule ukuthi nabantwana bakwaIsrael, baphu­ ma noMose eGibhithe, kodwa bangena se­ beholwa nguJoshua eZweni lesethembiso. .


10KG

Freshcup Teabags (26’s)

10KG

5KG

25KG

10KG D’Lite Rice

A Maize

5KG

12.5KG

10KG

10KG 5KG 12.5KG

4KG

Samp

5LT

Sugar Beans

Sunfoil Oil

10KG

5DOZ 1LT

2LT

1.5KG

2KG

Large Eggs

Honeydew Maas

1KG Rainbow Family Polony

5KG

500G 500G

Rama Original

Mooi River Butter

1LT

1KG

2LT

Mix Veg

2LT

Coke Only

200G 150G

90G

200G

150G

E&OE

150G

175G

175G

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 SIYA E&OE


Bulk Set 1 4kg Sugar Beans

10kg

10kg

2LT

10kg

6x1LT 750G

Bulk Set 2 5kg Gold Circle Sugar Beans

12.5kg

25kg

10kg

1KG

1KG

5LT

1KG

80’s

1KG

100’s 425G

450G

700ml

410G

400G

700G

375ml

+ 20g Free

410g 1.5KG

3KG

405G

400G

6x40G

750ml

400G 36’s

500G Sunlight OR Surf 250G

65G

350ml Pouch

200G

24’s

2KG

Econo

+ 50g Free

Each

7PC

Melamine Guest Tray

50ml 150ml

Glass Water Set Newden Tinters

Academy Roller Tray Set

Hart JT 50/58/68’s

5LT

25ml 10PC

SET 10LT

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 SIYA E&OE


Combo

Burger & Chips + 330ml Refreshhh

/kg Angel Fish

Loaf LRG Butter Cream Gateaux

Siyaya Big Loaf Bread

Each /kg

Chicken Breast Induna Wors /kg

Full Grilled Chicken Combo

12’s Queen Cakes

3’s /kg

Mini Swiss Rolls (3’s Tray)

Beef Brisket/Chuck/Blade

2 Pc Chicken & Chips + 330 ml Refreshhh

/kg

Beef Sausages Slice

Per Slice Pizza

Lettuce

10kg Potatoes 7 kg Onions 5kg Carrots Box Tomatoes

Each Hothouse

5kg

7kg Potatoes 7kg Onions Box Jam Tomatoes

Each ch

1kg

Carrots

5kg

2kg Green Peppers

Beetroot Be

Bananas

/kg

Sweet Piness Ea

2kg Sweet Potatoes

Box Jumble Apples

Econo Apples

1.5kg

Box Bananas

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034


ARTS

12

MY ECHO SOAPIES

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

GENERATIONS SENZO panics when Mnqobi’s eyes can’t focus. Phenyo can’t bring himself to sleep with his wife. The star­crossed lovers don’t notice they’re being watched. Ruby tells Patrickshewillnotforgivehim,ever.Queen is agog about a scandalous photo in the gossip tabloids. Akhona gets a taste of her ownmedicine.ChoppaisthrowntohearMJ hired a private investigator. Will Dineo re­ sort to desperate measures to get her hands on a baby? Nicholas loses it and punches someone. Phenyo makes it clear he’s only sticking around for the baby. Sen­ zo has shocking news for Jason. Khethiwe is floored by an unexpected proposal. And the contract for Botswana Mobile TV goes to… Mary almost gives the game away when she arrives at Ezweni. MJ tries a last time to win the woman of his heart. ISIDINGO NOT content with reminding Rajesh who is in charge, Barker wants a firmer footing and may find a way to get one. Lerato and

Sechaba take some important decisions about their future that could lead to a new and potentially catastrophic challenge. Katlego has an unwanted visitor that puts her in a total spin. Frank wants to get to thebottomofthemysteryofthenewown­ ers of ONTV. Lerato and Sechaba go into high training mode with the Shebeen kitchen staff. A shocked Frank discovers who the new ONTV owner is. Jefferson’s constant dreams of ancestors looks to be an unsettling and foreboding message. Sechaba and Lerato gear up for a crucial and game­changing visitor. Calvin goes head to head with the newcomer, Caitlin Moorhouse, but finds her a more cunning adversary than he’d bargained for. Jeffer­ son gets some sound cultural advice from Zeb ­­ and then turns to his uncle for help in unraveling the mystery of Katlego’s green snake. Lerato and Sechaba are visit­ ed by a health inspector from hell ­­ and fear that all is lost. Calvin is out to expose Caitlin, but she has other plans. Lincoln faces the call of his ancestors... and his son.

Sechaba and Lerato discover the health in­ spector has been admitted to hospital.

SCANDAL PRECIOUS gives Daniel an ultimatum and he responds with a shocking move which stuns Shakira. Bronnie finds her way into the newsroom where she does something which could have serious repercussions for her and Cameron. Believing that Daniel’s betrayal of her is real, Shakira sets out to destroy him. Maletsatsi unwittingly gives away details about Cameron which could endanger Bronnie. Eddie and Mlungisi come up with an idea for the fund raising drive which involves a sheep. Precious makes a demand on Daniel that forces the Nyathis to rethink how they’ll make Pre­ cious dance to their tune. Ndumiso takes a dangerous risk to help Cameron and Bronnie, that may end up costing him his job. Eddie and Mlungisi square off in the battle of the best tasting skop and an un­ willing judge is called in to declare the win­ ner.Marcelisbackaskingquestionsbutwill Cameron be able to throw him off the scent? Ndu and Palesa real­ ise that the fund raising drive hasn’t been suc­ cessful and have to convince the old folks to re­ think their strate­ gy, which isn’t go­ 033 345 2130 • 441 Pietermaritz St ing to be easy. Shakira employs extreme meas­ KILLER DEAL! Alpha PVA 5lt ures to convince Precious that her divorce is real and FREE Precious alarms Daniel with an TRAY! Alpha PVA 10lt unexpected plan of action.

HARDWARE

403 Hoosen Haffejee St • Tel:

R Masonite from Door

R

79

R

99

9995

5999

Shower Cubicle Tri 900x900

Alpha PVA 20lt

R

Underground Sewer Pipe

R

2999

R

11999

9995

R

999

D-Shaped Gutter

R

58

NPC Red Cement 50kg

MUVHANGO SUSAN is worried about Tshianeo and Mongezi’s re­ lationship. She thinks Mongezi is too good to be true. Sizwe plays hard to get with Nonny. Busani springs a surprise on Phathudi and Khomotjo. Kho­ motjo is not pleased. Albert declares war on the Mojalefas.

Pfuluwani’s illness worsens and Mongezi is called in to help. Nonny is upset when Sizwe starts ignoring her. Sizwe continues to live large, much to the irritation of those around him. Mongezi swaps Pfuluwani’s medicationinaquesttowinherlove.Busa­ ni makes peace with his father, but Kho­ motjo fears her grip on Phathudi might be loosening.Albertthinkshehasgotthebet­ ter of Phathudi. Nonny is trying to keep Sizwe in the friend zone. The chief has to turn to Mongezi for help in an emergency situation. RHYTHM CITY VICTORIA’S family decide to stay in Johan­ nesburg and help save Victoria’s marriage. Gail brings the DNA evidence to Maponya and makes an emotional plea to Ronald. Gail is willing to do anything, including threaten the police, to see justice done. Re­ neilwe is desperate to go to the Matric dance.MilesmakesaconnectionwithStel­ la, but Victoria’s family assume she’s a home­wrecker. Maponya is pressurised by the press and Gail to go ahead with the DNA tests. Bash takes pictures of Reneilwe inhereveningdressandseesherinatotally different way. Maponya tries to get Ronald tochangehisstory.Milesisdesperatelytry­ ing to get hold of Stella to explain the whole situation. Bash tries to enlist Findo and Speshil as bouncers for the fundraiser. All hell breaks loose when the DNA results come back. Maponya is forced to release David. Mampho buries herself in her duties as a member of the matric dance commit­ tee. Fiona can’t hide her bitterness when Sifiso wins the raffle for the MIAs tickets. Re­ neilwe realises that Mam­ pho has

fears of being HIV positive. DAYS OF OUR LIVES E.J. asks Arianna to do some digging to see if it was Will or Sami that shot him. Sami walksinonAriannaquestioningWill.Mela­ nie confronts Chloe about cheating on Daniel and Chloe admits to cheating. Bo visits Hope in prison. Chloe tells Philip that Melanie knows she cheated on Daniel but she doesn’t know with whom yet. Daniel tells Victor that if he won’t accept Chloe then he can’t be in his life anymore. Sami shows up without the kids but with Roman and Rafe. Rafe got the word that E.J. can be released from the hospital and they can tellhimthetruthwhichtheydo.Later,Rafe tells Sami that he resigned from the FBI so she can tell him the truth about E.J.’s shooting. Philip doesn’t have any luck con­ vincing Melanie not to tell Daniel about Chloe’saffair.E.J.isservedwithpaperstell­ ing him he cannot see Sydney and Johnny until a family court hearing. THE BOLD AND THE BEAUTIFUL HOPE chastises Steffy for making a mock­ ery of her wedding day and declares that they are no longer friends. Liam acquiesces to Bill but then tells him that he is acting like a Spencer, and explains how. Liam vows to Brooke that he will make things right with Hope. Hope’s line of questioning annoys Steffy so much that she ends the conversation. Rick hints to Thomas that he should reconsider being with Hope. Steffy becomesconvincedthatLiamisn’toverher yet. Rick does some sleuthing to find out the truth about Steffy and Liam and then hatches a plan to keep his sister away from the man she loves. Rick comforts Hope and tells her that Liam’s night out with Steffy is inexcusable while Steffy comforts a devastated Liam. Bill discourages Liam from at­ tempting to reconcile with Hope. To en­ sure that his sister isn’t hurt by Liam any­ more, along with a couple of other ulterior motives, Rick puts Othello in a diffi­ cult position with Hope. Now with Oth­ ello on track with his plans, Rick focuses on Thomas to be his next pawn. Tema Sebopedi FOTO: SUPPLIED

11000 p/box

11000 p/box

11000 p/box

11000 p/box

Barcelona 40x40 Perkin Black 40x40 Perkin Salmon 40x40 Angela Black 40x40 Price Per Box Price Per Box Price Per Box Price Per Box Trading Hours Mon-Fri 8am-5pm, Sat 8am-2pm Ample, Free, Secure Parking • Deliveries Arranged! WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES • OPEN AN ACCOUNT INSTORE Offer valid from 12 - 18 September 2013 • While Stocks Last! E&OE

IS NOW ONLINE Get all your local news and tell us YOUR story at www.echoedendale.co.za or read it on the go at www.echoedendale.mobi News. Events. Schools. Groups. Directories. Your guide to everything local


Ellis Brown

2495

Trinco Tea Bags

1195

1 kg

Imana Soya Mince

Imana Soup

16

Coo-ee Cooldrinks

Kellogg’s Corn Flakes

Ocean Delight Fish

9

95

1,2 kg

Fusion Juice

Bakers Marie Biscuits

Star Maize Meal

400 g

Koo Baked Beans

9995 25 kg

595 410 g

2l

3595

780 g

1195

895

400 g

400 g

95

500 g

1095

1495

Lucky Star Fish in Tomato Only

995

100s

Chilli Beef and Mutton

C&B Mayonnaise

Rama Spread For Bread

All Gold Super Fine Apricot Jam

Royal Sugar Beans

6495 4 kg

1495

Supreme Cake Flour

900 g

400 g

Koo Beetroot

Eyakho Chilli and Tomato Sauce

6295 10 kg FRIDAY AND SATURDAY ONLY

26

95

5 litres

1495

5

95

780 g

200 g

Sunny Baked Beans HSM Lemon Creams

3 for

11

95

410 g

Sunlight Laundry Soap

795 500 g

1195 2 litres

Sunlight Washing Powder

Huggies Dry 50s, 58s, 66s,

Sunfoil Oil

6995 5 litres

4 for

1000

99

95

150 g

36

2 kg

Brite Lite Green Bar Soap

1895 500 g 4s

Sunbeam Floor Polish

Herbal

400 ml

5995

Ingram’s Camphor Cream

Red Only

1595

Real Star Cake Flour

95

19

95

500 g

PRICES VALID FROM 12/9/2013 UNTIL 18/9/2013

10 kg

Rainbow Rice

5595 10 kg

13995 25 kg


CLASSIFIEDS

14

September 12, 2013

edendale

ECHO

PLACE AN ADVERT BY CONTACTING OUR CLASSIFIEDS TEAM: Phone: 033 355 1333 Email: classads@witness.co.za Fax: 033 355 1177

classifieds

ECHO BHENGU

AMATSHE AMATHUNA

WE USE ONLY SABS APPROVED TOMBSTONES! QUALITY AND SERVICE GUARANTEED!!

YOU DESERVE ONLY THE BEST

152

LANGALIBALELE STREET (LONGMARKET STREET) PMB, 033 345 1430

SIBISI Aaron

1946/02/18 - 2013/09/06

DLADLA

Sphesihle

2003/6/17-2013/9/6

MKHIZE

NCOBENI

Beauty Ntombi

Xolani Obert

HADEBE

Zanele Don

KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

SHEZI

Nonhlanhla Mildred

Mbhekeni Obed

1937/02/03 - 2013/09/05

1971/07/18 - 2013/09/05

1954/4/23-2013/9/7

1990/01/03 - 2013/09/08

1966/01/04 - 2013/09/08

Obengowase Maqongqo. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni asekhaya, ngemva kwenkonzo ezoba seMaqongqo Hall ngo 10h00 ekuseni.

Obengowase Hayfields, 29 Mills Circle. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseThembeni, ngemva kwenkonzo ezoba sekhaya ngo 10h00 ekuseni.

Obengowase Willowfountain. Uzofihlwa ngoMqibelo emathuneni akwaGezubuso, ngemva kwenkonzo ezoba se-Azalea Hall ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

Obengowase Shayamoya 756 Mbalenhle Rd. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkonzo ezoba se khaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

Obengowase Snathing KwaNoshezi. Uzofihlwa ngoMqibelo emathuneni asekhaya, ngemva kwenkonzo ezoba se khaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

Obengowase Taylors, Deda Area. Uzofihlwa ngoMqibelo emathuneni asekhaya KwaMnyamana,ngemva kwenkonzo ezoba sekhaya kwaMnyamana ngo 10h00 ekuseni.

KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Umgungundlovu FET College and Department of Economic Development and Tourism

SITHOLE

Nonhlanhla Angeline 1949/09/23 - 2013/09/07

BASIC REQUIREMENTS ObengowakwaPata emaflethini. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkonzo ezoba se khaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

MUTLE

Nloniphile Jane

1958/05/05 - 2013/09/04

Is offering a TECHNICICAL AND BUSINESS SKILLS COURSE Obengowakwa Nxamalala. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni akwaNxamalala, ngemva kwenkonzo ezoba sekhaya ngo 10h00 ekuseni.

A CLASS ABOVE THE REST

Obengowase Ashdown ZF-4. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkonzo ezoba se Apostolic Faith Mission Ashdown ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Grade 12 with business-related studies Preferably learners with technical/engineering/productions skills Previous work or business experience in the technical or manufacturing sector Basic Business Management Basic Computer Studies Technical training in Manufacturing and Production Course Duration: 6 Months Please submit CV with certified copy of ID and qualifications to Vikash Sarupen, Northdale Campus (TDTC Centre) corner of Balhambra Way and Newholme Way, Northdale or Fax to 086 560 9777 or e-mail vicky.sarupen@gmail.com Closing date: 19 September 2013 The course is sponsored by the Department of Economic Development and Tourism. This is an initiative to develop entrepreneurs – create employers rather than employees.

For more information: 083 656 0075

MSUNDUZI MUNICIPALITY

NOTICE CALL FOR PROSPECTIVE SUPPLIERS OF GOODS AND SERVICES ANNUAL REGISTRATION OF SUPPLIERS ON THE MSUNDUZI MUNICIPALITY’S SUPPLIER DATABASE

Registration Dates: Tuesday, 17th September 2013 Venue: Edendale Campus Waterval Road Edendale Time: 08:00 – 12:00 Duration: 1 Year Registration requirements: Grade 11 with Maths and Physical Science The following documents are required for registration: • Learner’s CV • Proof of residence • One ID/passport photo • Certified copy of Identity document • Certified copy of highest qualification • Proof of banking details • Learners with a disability: Attach a medical certificate. For more information: 033 341 2156, 086 010 5790

44

Loans and Investments

The Msunduzi Municipality hereby invites Suppliers of goods and services to register on the Municipality’s Database (including all Specialist Service Providers). Only Service Providers who are in possession of an original valid Tax Clearance Certificate will be considered for registration, notwithstanding the fact that Service Providers shall also be required to fully comply with other requirements as stated in the Registration Form. Service Providers who are already registered on the Municipality’s Database are hereby advised to re-register for their latest information to be updated on the Database e.g. Certified copy of a latest B-BBEE status, valid Original Tax Clearance Certificates and contact details. For Construction, Civil Engineering, Electrical and Plumbing Works, Service Providers must be registered with the relevant statutory body i.e CIDB, ECB, IOPSA, etc. Certified proof of such registration must accompany the Registration Form. Accordingly, Service Providers for Catering Services are required to submit together with the Registration Form a certified copy of their Health Certificate obtained from the relevant Health Department.

KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

73

General Sales

ANCHOR Loans plus pen­ sion payout lumpsum. Tel: 033 345 8021 or 033 394 3154 BLACKLISTED welcome. R100 000. Santosh 084 623 2294.

COURSE CONTENT:

REGISTRATION

IN PARTNERSHIP WITH CONSTRUCTION SETA is offering a LEARNERSHIP: COMMUNITY HOUSE BUILDING NQF 12

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

FOR YOUR ADVERTISING NEEDS Call

SBO ZUMA

033 355 1343 Fax: 033 355 1164 Email: victusz@myecho.co.za

DOUBLE CARPORT FOR SALE

6 sq m x 6 sq m

R1 000 NEGOTIABLE

083 512 3655

144 Houses for Sale COPESVILLE- 2 rooms, lounge, kitchen, corner plot, big plot. Private sale R380 000. 082 748 4149

PMB STAFF NEEDED

SUPERVISORS/GENERAL WORKERS FORKLIFT DRIVERS with valid driver’s licence DRIVERS with valid code 10 licence, PDP IN-STORE PROMOTERS No criminal record. Fluent in English. Contactable references.

Fax CV to 086 625 6392

WANTED:

DELIVERY DRIVERS

If you have your own reliable transport (preferably motorcycle) and want to earn extra money, Debonairs Pizza needs drivers. Contact Elpheus: 033 345 5813 Debonairs Commercial and Howick

AUTO BODY SUPPLIES REPLACEMENT BODY PARTS AT LOW PRICES

Failure to comply with these provisions shall lead to the Service Provider’s registration form being declared void. Supplier Database Registration Forms may be collected from the Office of the Supply Chain Management Unit, 5th Floor, A.S. Chetty Building, 333 Church Street, Pietermaritzburg OR downloaded from the Municipality’s Website at www.msunduzi.gov.za For all enquiries, kindly contact Mrs N. Nzama on direct Telephone Numbers: 033 392 2807/2808. The Msunduzi Municipality expects businesses within the Pietermaritzburg and Midlands Region to support its SMMEs and B-BBEE programmes. MR M.A. NKOSI (MUNICIPAL MANAGER)

Place Your Advert AFTER HOURS E-mail classads@witness.co.za or place your advert online at www.witness.co.za

Bonnets, Doors, Fenders, Headlights, Indicators, Grilles, Handles, Clips, Key Locks, Fogs, Rollbars, Bullbars, Auto Styling Upgrades, Car Rubbers, Paints, Windshields, Body Kits, Spoilers, Light Kits, Tailgates, Radiators, Fans, Cradles, Hooters, Wheel Covers, Mud Flaps, Mirrors, Tonneau Covers, Rubber Mats FOR MOST MAKES OF JAPANESE, GERMAN, KOREAN, INDIAN, CHINESE, FRENCH AND BRITISH VEHICLES Also: Car and Truck Paints, Windscreens, Rubberising, Primers, Sealants, Masking Tape, Water Paper, Thinners, Etc. RADIATORS ON SALE

PH: 033 345 2326 – HELPFUL GUYS 407 GREYLING STREET, PIETERMARITZBURG


September 12, 2013

edendale

Pirates vs Chiefs MTN8 tickets sold out

ECHO

CLASSIFIEDS

15

PSL CEO Brand de Villiers says fans wanting to watch the MTN8 semi–final between Orlando PiratesandKaizerChiefswillhavetowatchBidvest Wits vs Platinum Stars instead, as the derby is sold out. The second leg clash between the Soweto rivals takes place at Orlando Stadium on Heritage Day, 24 September. “This [the sell–out] is great news for the PSL and our partners, MTN,” said de Villiers. “This shows that there is an overwhelming interest not only in this game, but in the competition. Those without a ticket for this fixture will have to watch on television or purchase a ticket for the second semi–final between Bidvest Wits and Platinum Stars,” he said, Atotalof1000ticketsarestillavailableforBidvest Wits and Platinum Stars. “As millions in our country will be celebrating Heritage Day, we are looking forward to joining in the festivities when we host what I believe will betwothrillingfixturesonSeptember24,”DeVilliers adds. “We are looking forward to delivering two great events at Orlando Stadium and Bidvest Stadium.” KickOff.com PHOTO: BACKPAGE PIX

MTN8 trophy for which four PSL clubs are to lock horns over on September 24 before the two winners go to the final to be announced later.

Journo hosts sports day in Panorama

Local Soccer fixtures SAFA Umgungundlovu Regional Office Junior League Fixtures Richmond L.F.A - Saturday (September 14) Under 13 (matches played at ChurchGround):RealHeartvsClassic 9 am; Barcelona vs Benfia 9.45 am; Excellence vs Chicago 10.25 am; Power City vs Madrid 11 am; Monaco vs Peace Makers 11.40 am. Under 15 (matches played at ChurchGround):RealHeartvsClassic 12.20 pm; Barcelona vs Benfica 1.05 pm; Excellence vs Chicago 1.50 pm; Power City vs Madrid 2.30 pm; Monaco vs Peace Makers 3 pm.

>> Local journalist honours his fans with community games

W

ELL–TRAVELLED local veteran sports journalist, Jerry Barnes, will be officially marking his return to Pietermaritzburg by staging a community sports day at the Panorama grounds. After returning to the city after spending eight years with a Johannesburg national newspaper, Barnes saw it fit and proper to announce it to his community, friends, readers and followers. “Today I have a family, a house, a career and have a lot friends around thecity.Theonlypeoplethatmademe a man and a well–known writer, are those in the greater Pietermaritzburg community, my readers and my God. I came back last year, but I was still in and out of Gauteng, sorting out personal matters. I’m now officiallyandpermanentlyback in my hometown. Let’s get the ball rolling again,” said Barnes. A former sportsman himself, Barnes said that the days program will be dominated by sports items, but there will be a fun fair atmosphere for everybody. “The day will also be mixed with a couple of educational speakers. They will be speaking about the dangers of drugs, alcohol, HIV/Aids, careers and sports,” he explained. There will be also a speaker from the local government to explain about the next elections. “Youwillbesurprisedtoknowthat there are people out there who lack basic information about elections – are we doing enough to educate them?” he said. The event is scheduled for 28 September from 8am. Thedaywillkickoffwithafunrun/ walk, 2.5km around the neighbour-

hood.At10am,twolocaljuniorteams will lock horns, followed by ladies sides between Ward 34 and the local KZN Deptartment of Sports and Culture. There’s also a ‘local derby’ between youth teams from Panorama Gardens and Panorama Park (the main road separates the teams). Old Timers (O35) will face the Mountain Rise police team. With the event Barnes aims to raise

Potentialvolun-

“I trust that with the support of my community, friends and the councillor and church leaders in my area, we can all make it work,” he said. Barnes’ long cherished dream is to form a sports forum in Eastwood/ Panorama, Civic Association, football, netball and athletics clubs for Eastwood/ Panorama and Glenwood (Ward 34) He says the priority on his list is to start an HIV/Aids centre, a community vegetable garden and a community help centre. “We can fool ourselves by trying to run away from it, but the truth is HIV/Aids is here to stay. If we are not careful and well equipped, the whole nation is going to die. People must get tested, know their status and will live long and safe. We must admit it, we are all affected in one way or another. I just can’t believe it. I am heart broken and it is just unreal that Panorama does not have at least a clinic,” said Barnes. “There’s absolutely nothing for the community. No shops, no garage, no community sports ground, no library, no internet centre/cafe,nosatellitepolicestationand no high school,” he pointed out. He said there was at least a church in the area, adding that he has a lot of things on his mind that he wants to do for his community, especially for the children and old people. “It’s sound crazy, but I will try and do it all, bit by bit. For now, I will keep on dreaming big, very big ! .”

teers, donors or sponsors

can contact Barnes on 083 521

9553, Whatsapp or

jerryb.barnes228@gmail.com or his twitter account is JerryBbarnes. funds to replace broken windows at the school and pay school fees for at least one needy child. “Education is important in anybody’s life. I get sad when I see children from my neighbourhood going to school hungry, dirty and almost naked because at home, they are battling and have a single parent,” said Barnes. Barnes is a former Natal Witness/ Echo, Daily/Sunday Sun senior journalist and is currently freelancing.

– Supplied.

Msunduzi L.F.A Saturday (September 14) Duzi Stream Under 13 (matches played at Ashdown):PubsvsRocks9am;Ambassador vs Laycentre 10 am; Celtics vs Skomboys 11 am; Manchester vs Schaba 12 noon. Duzi Stream Sunday (September 15) Under 15 (matches played at Ashdown): Ashdown United vs Rocks 9 am; Celtics vs Manchester 10 am; Schaba vs Pubs 11 am. Mafakatini Stream Saturday (September 14) Under 13 (matches played at Ngcede Ground): New Bright Stars vs MFK Barcelona 9 am; Lucky Stars vs Lion 10 am; Young Classic vs Young Masters 11 am; Mlilo vs FC Sporting 12 noon. Taylors Stream Saturday (September 14) Under 15 (matches played at Jikeleni Ground): Sibonelo vs Manchester 9 am; Polland vs Arsenal 10 am; Dindi Killers vs Cannibals 11 am; Deda Aces vs Bawinile 12 noon; Juventus vs Prediator 1 pm. Mafunze Stream Saturday (September

14) Under15(matchesplayedatMafunze Ground): Mbabane vs Junior Real 9 am; Siyabangena vs Liverpool 10 am; Christian Aces vs Arsenal 11 am; Roma vs Nkabini FC 12 noon; Philani United vs Gibson United 1 pm. Sunday (September 15) Junior Tigers vs Nkabini F.C. 9 am;PhilaniF.C.vsChristianAces10 am; Gibson United vs Liverpool 11 am;JuniorRealvsRom12noon;Arsenal vs Siyabangena 1 pm. Mkhambathini L.F.A. is not playing this weekend due to the L.F..A ordinary congress on Sunday (September 15). Duzi Football League Domestic League Fixtures Matches played at Ashdown Ground Thursday (September 12): Blazing Arrows vs Lay Centre 4 pm. Friday (September 13): Pubs vs Ashdown Experience 4 pm. Saturday (September 14): Ashdown Young Buccs vs Beachfront 1 pm; Ayoba vs Ashdown United 3 pm. Sunday (September 15): Lay Centre vs Ashdown Experience 11 am; Ashdown Young Buccs vs Ayoba 1 pm; Blazing Arrows vs Pubs 3 pm. We dnes day (Sept ember 18): Ashdown Young Buccs vs Ashdown United 4 pm.


PAGE 16 September 12, 2013

edendale ECHO

SPORT

454 CHURCH STREET e-mail: quikservshoes@telkomsa.net TEL/FAX: 033 394 9077

Navy/White Striped Uppers • Black • Brown

*Sizes: 6-10

Assorted Colours *Sizes: 6-10

*Sizes: 6-11

• Black • Brown

R24995

*Sizes: 6-10

Quality never goes out of style!

EXPERT SHOE REPAIRS • Visit us TODAY!!

Bafana Bafana’s Thabo Matlaba controls the ball during the 2014 Fifa World Cup Qualifier match be­ tween South Africa and Botswana from Moses Mabhida Stadium in Durban on Saturday. Despite Bafana winning 4­1 their Brazilian World Cup dream ended as Ethiopia also beat Central African Republic 2­1, making them the group leaders.

Despite Despite goals, goals, dream dream ends! ends!

PHOTO: GALLO IMAGES

United to take on Chiefs still early days, but we are bit worried. We are all working hard and hoping to improve our work rate and eventually start collecting maximum points. Our game on Saturday will be at home and we want to look like a Solution home side and make our supporters happy.” he said. AmaZulu will host Moroka Swallows on Saturday at 6 pm at Moses Mabhida Stadium. Another KZN outfit, Lamontville Gold1995 en, will be travelling 50ml to Peter Mokaba StaRemoves Razor dium to meet PolokBumps & Pimples wane City on Saturday. - Jerry Barnes

RAZOR BUMP

STEVE’S TV PMB Multichoice and Top TV Accredited Installers!

DSTV R399

TVs WANTED DEAD OR ALIVE!! Tel 033 396 1475 • Shop 17, Polly Shortts Centre, Mkondeni Tel 033 342 3728 • Shop 1, 121 Peter Kerchhoff Street, PMB

lanath a l i H

Indawo yokulala nokuphumula, iphephile, Ihlanzekile Pietermaritzburg: 033 342 2510, 033 346 0361 Ladysmith: 084 322 2872 Dundee: 084 927 6486 Durban: 073 219 8813

ALARM - IMMOBILISER ANTI-HIJACK from R799

YOU CAN NOW PAY YOUR DSTV SUBS AT OUR STORE BY CREDIT OR DEBIT CARD ONLY

DSTV SPECIAL R599

MANY OTHER REMOTES AND CASINGS IN STOCK.

DELIAN MARIAN

280 BOOM ST • TEL: 033 342 0016/18 Established 1975 • E&OE

We supply it, we fit it and we guarantee it!

We supply it, we fit it and we guarantee it!

K

WAZULU-NATAL teams will have to be cautious in their matches this weekend. The games do not only look tough, but they are also expected to overstretch the local sides. The Team of Choice seems to be battling to find the good form that they displayed last year which saw them hovering around the top four at the start of the season. On Saturday away at FNB, the local Team Of Choice will have a tough assignment when they lock horns with the wounded Kaizer Chiefs. It is clear that last season’s champions are also not having a good day in the office and the Mariztburg outfit might find them in a mean mood. Chiefs defender, Tefu Mashamaite, agreed this week that their pace was not as smooth as they were hoping it to be. He said they are dropping or losing easy points and this is troubling them. However he refused to call it a crisis. “We are not in crisis. Some of them think it’s

We supply it, we fit it and we guarantee it!

We supply it, we fit it and we guarantee it!

>> It’s a tough encounter as both teams want to redeem themselves

Echo edendale 13 sept 2013  

Echo edendale 13 sept 2013