__MAIN_TEXT__

Page 1

Erhvervsnyt Erhvervs- og investeringsejendomme i Horsens, Hedensted og omegne

EDC Erhverv digitalt førende i branchen Læs mere side 02 Renten på vej op Læs mere

side 03

Lejeregulering -Markedsleje og indeksregulering Læs mere side 04-05

Butikker Se mere

side 06

SAG  87300512 Flot investeringsejendom med mulighed for projekt Se mere side 22

Grunde Se mere

side 12

Blandede ejendomme Se mere side 13 Kontor Se mere

side 14

Investeringsejendomme Se mere side 22

SAG  87300528

23 S.

S.

S.

SAG  87300241

11

side 28

9

Industri Se mere

SAG  8730068


Forord

EDC Erhverv digitalt førende i branchen

Det er nye tider for kunderne hos EDC Erhverv. Nu kan de sidde derhjemme ved computeren og kigge deres mægler over skulderen. Og det er en fordel for begge parter. På ganske få år har digitaliseringen totalt ændret dagligdagen for de fleste danskere. Vi klarer selv vores betalinger via netbanken eller mobiltelefonen. Vi kommunikerer med myndighederne via nettet. Vi tjekker vores realkreditlån, pensionsopsparing og ændrer vores forskudsskat, fra computeren eller mobilen. Den digitale revolution har også sat sine spor i ejendoms­ mæglerbranchen. De førende erhvervsmæglere går foran ved at udvikle nye digitale værktøjer, som gør det lettere for kunderne at følge med online. På den måde kan sælgere og udlejere sidde hjemme foran computeren eller med mobilen i hånden og holde øje med, hvordan det går med deres sag. MitEDC – en åben dør ”MitEDC” hedder den digitale løsning hos EDC Erhverv. Her kan den enkelte udlejer eller ejendomssælger via computer, mobil eller tablet kigge erhvervsmægleren over skulderen. Man logger sig ind via brugernavn og password, og så kan man se detalje­ rede oplysninger, der angår ens sag eller sager: Hvor mange har downloadet prospektet? Hvor mange fremvisninger har der været? Hvor er der indrykket annoncer – og i hvilken størrelse? Og så videre. ”Jeg ser digitaliseringen som et redskab, som styrker dialogen mellem os og kunderne. Nu kan vi tilbyde vores kunder adgang til alle informationer 24-7. Vores dør er populært sagt åben hele døgnet året rundt for kundernes indhentning af informationer,” siger Lars Tygesen fra EDC Erhverv Ejendoms Centret. ”For den enkelte kunde betyder det, at man hurtigt og bekvemt kan opdateres online, når man har tid og lyst. Den tid, hvor man i arbejdstiden skulle ringe til sin mægler via telefonen for at få den slags information, er forbi. Man kan naturligvis stadig ringe til os, men samtalerne har en anden karakter, og tiden udnyttes langt mere effektivt.” Viser kun en del af indsatsen Tallene man finder i MitEDC giver et godt fingerpeg om, hvor stor en interesse, der er for en ejendom, men reelt er den samlede mæglerindsats endnu større end den, man ser på skærmen. ”Det gør vi løbende noget ved, således at vi ultimativt søger at vise vores kunder den samlede indsats, hvad enten denne består i den mere faglige del af arbejdsopgaverne eller den udpræget salgsmæssige del,” forklarer Product Manager Christian Bech Jørgensen, der som IT-ekspert er med til at udvikle fremtidens software og databaser hos EDC. Når EDC går forrest inden for digitaliseringen er målet at fastholde en stærk kundetilflytning ved også at dele data med kunderne og satse

Erhverv Ejendoms Centret 2

på intelligente samarbejdsløsninger med den professionelle del af ejendomsbranchen. “Markedet for erhvervskunder har ændret sig meget. Kunderne er mere professionelle i dag og efterspørger langt flere data og informationer end tidligere. Nogle vil have tunge data, som vi ikke tidligere blev bedt om at dele med dem. Og generelt er de fleste brugere af erhvervsmæglere meget ITkyndige,” forklarer Christian Bech Jørgensen. Rådgivning på højere plan Som udlejer eller sælger hos EDC kan man på forhånd undersøge, om der vil være efterspørgsel på en ejendom, der er beliggende i et bestemt område. Til det formål har mæglerkæden udviklet et en køber/lejer-database, som p.t. består af cirka 3.500 potentielle købere eller lejere. ”Så kan man vurdere, om der vil være en forhåndsinteresse på en ejendom eller et lejemål, inden man kontakter mægleren med henblik på en formidlingsaftale,” siger Lars Tygesen. Direktør for EDC Erhverv, Robert Neble Larsen, ser digital innovation som kernen i fremtidens erhvervsmæglervirksomhed: ”Jeg er ikke bange for, at vi som erhvervsmæglere gør os selv overflødige ved at dele vores viden. Det er stadig mægleren, der forhandler, udformer kontrakterne, og som har netværket. Vi tror på, at vi i det lange løb vinder på at dele viden med kunderne, så vi kan udvikle flere nye services og producere eksisterende ydelser til en skarpere pris. Det har vist sig, at skarpere priser på flere områder fører til et øget forbrug af vores ydelser. Det har vi blandt andet oplevet på vurderingsområdet. Og så ønsker vi i øvrigt at fastholde vores førerposition inden for den digitale del af mæglerbranchen.” Du er altid velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse af dine muligheder. Med venlig hilsen og på gensyn. Lars Tygesen, Indehaver, Ejendomsmægler.


Artikel

Renten på vej op På få dage er de lange danske obligationsrenter steget markant. Renten på en 10-årig dansk statsobligation har siden slutningen af april vist den største stigning siden 1994. Samme tendens har også ramt de lange danske boligrenter. Der er god grund til at mane til besindighed og huske på, at renteniveauet fortsat er historisk lavt. Siden den 28. april er især de lange danske obligationsrenter steget markant.

Effektiv rente

Figur 1. Dansk rentekurve for statsobligationer, procent 1,5

1,5

1,0

1,0

0,5

0,5

0,0

0,0

-0,5

-0,5

-1,0

12. maj 0

5

10

15

20

28. april 25

30

Af Morten Christensen, Filialdirektør i Sydbank, Horsens

-1,0

År

Kilde: Thomson Reuters Datastream

Rentestigningerne er kommet pludseligt og uden nogen klar årsag. Sandsynligvis afspejler de primært, at mange investorer har valgt at tage profit efter en lang periode med kursstigninger og rekordlave renter. Rentestigningerne kommer efter en periode med stigende oliepriser og forbedrede økonomiske nøgletal fra eurozonen, som har mindsket frygten for en deflationsspiral. Det retfærdiggør højere renter, men det forklarer ikke, hvorfor renterne lige netop nu stiger markant.

hurtigere, end vi i udgangspunktet havde forventet. Trods stigningen gennem de seneste dage er renteniveauet fortsat ekstremt lavt set i et langsigtet perspektiv. I lyset af pæne vækstog inflationsudsigter for eurozonens økonomi i de kommende år forventer vi moderat stigende danske obligationsrenter. På 6-12 måneders sigt vil fortsat ekstremt lave korte renter dog sandsynligvis holde de lange renter på et lavt niveau. På længere sigt forventer vi, at de danske renter vil stige til et betydeligt højere niveau end gennem de seneste år.

Vi vurderer, at det nuværende renteniveau er mere retvisende i forhold til de økonomiske udsigter, end de rekordlave renter indtil for få dage siden. Rentestigningen er blot kommet

Det skal understreges, at renteforventningerne er behæftet med betydelig usikkerhed.

Renteforventninger for Danmark pr. 6. maj 2015 31. dec. 2014

P.t.

3 mdr.

6 mdr.

12 mdr.

3-måneders rente (CIBOR)

0,28%

-0,23% (-0,19%)

-0,15% (-0,15%)

-0,10% (-0,10%)

0,00% (0,00%)

2-års rente (2,5% st.I. 2016)

-0,03%

-0,38% (-0,40%)

-0,30% (-0,35%)

-0,25% (-0,30%)

-0,20% (-0,20%)

5-års rente (4% st.I. 2019)

0,12%

0,05% (-0,17%)

0,10% (-0,15%)

0,15% (0,00%)

0,25% (0,10%)

10-års rente (1,75% st.I. 2025)

0,84%

0,72% (-0,19%)

0,75% (0,10%)

0,85% (0,35%)

1,00% (0,60%)

3-års realkreditrente

0,45%

0,18% (-0,02%)

0,25% (0,05%)

0,30% (0,10%)

0,35% (0,20%)

30-års realkreditrente (2,5% 2047)

2,52%

2,70% (2,40%)

2,70% (-)

2,80% (-)

2,95% (-)

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 3


Artikel

Lejeregulering Markedsleje og indeksregulering Af Kent Kragh, advokat, CODEX advokater

Når man indgår en erhvervslejekontrakt aftaler man selvfølgeligt hvilken størrelse lejen skal have, og et andet meget vigtigt punkt er, hvordan lejen efterfølgende skal kunne reguleres. Er der ikke aftalt noget i lejekontrakten, kan hver af parterne kræve regulering af lejen således, at den kommer til at svare til den gældende markedsleje. Det aftales imidlertid ofte, at lejen skal kunne reguleres efter nettoprisindeks eller med bestemte procentsatser hvert år. Parterne er dog ikke altid opmærksomme på, hvilke muligheder der herefter er for at kræve anden regulering, og nogle ”standardlejekontrakter” bærer stadigvæk præg af, at de ikke er blevet tilrettet efter den erhvervslejelovsændring der kom i år 2000. Hvis erhvervslejekontrakten er indgået før 1992 kan lejeren slet ikke fraskrive sig retten til at kræve regulering efter markedslejen uanset, hvad der står i kontrakten.

kun fantasien sætter grænserne, idet man dog skal være opmærksom på, at domstolene forbeholder sig ret til at tilsidesætte helt urimelige aftaler

I kontrakter indgået mellem 1992 og 2000 kunne parterne 1) gensidigt fraskrive sig retten under visse betingelser i op til 12 år; 2) aftale om indeksering af lejen kunne kun gyldigt aftales hvis der var regneeksempler herpå i kontrakten; og 3) udlejer kunne kun kræve regulering til markedslejen sideløbende med indekseringen, hvis der var taget et udtrykkeligt forbehold herfor i kontrakten. Hvis man har en gammel kontrakt skal man altså være opmærksom på disse begrænsninger.

Erhverv Ejendoms Centret 4

I kontrakter indgået efter 2000 (og før 1992) er udgangspunktet, at der kan kræves markedsleje-regulering af lejen uanset en aftalt nettoprisregulering, medmindre en af parterne har fraskrevet sig retten hertil. Ny dom De danske domstole har ved flere lejligheder i løbet af de seneste år haft lejlighed til at tage stilling til, hvad der skal til, for at man kan siges, at have fraskrevet sig retten til markedslejeregulering. Senest i år har Vestre landsret (I dommen UfR.2015.1187V) fastslået, at en lejer kunne kræve lejen nedsat til markedslejen, selvom der var aftalt nettoprisindeksering, da indekseringen ikke i sig selv kunne betragtes som et afkald på retten til nedsættelse. Flere tidligere Højesteretsafgørelse siger det samme, bare i sager hvor det har været udlejeren, der ville have lejen reguleret op til markedslejen, hvilket udlejerne altså fik ret til uanset aftalt nettoprisindeksering. Konklusionen på disse domme er, at det kommer an på en konkret fortolkning fra sag til sag, om man har fraskrevet sig retten til markedslejeregulering. Formulering af lejekontrakten På baggrund af disse afgørelser er det derfor overordentligt vigtigt, at man er påpasselig med formuleringen af lejekontraktens bestemmelser om lejeregulering, og f.eks., hvis man er udlejer, får indskrevet, at lejeren har fraskrevet sig retten til at kræve regulering til markedslejen. Ellers risikerer man, at lejeren, i et vigende marked som det vi har set de seneste år, får lejen nedsat, selvom dette måske ikke var meningen. Det kan i nye lejekontrakter aftales, at parterne, eller én af parterne, ikke skal kunne kræve regulering til markedslejen eller, at lejen ikke kan komme under (eller over) et vist beløb f.eks. begyndelseslejen, ligesom der f.eks. også kan indsættes minimums- eller maksimumsstigninger, eller aftales en leje, der helt eller delvist afhænger af lejers omsætning… kun fantasien


sætter grænserne, idet man dog skal være opmærksom på, at domstolene forbeholder sig ret til at tilsidesætte helt urimelige aftaler. Retten til regulering af lejen til markedslejen er ikke afhængig af, om der eventuelt er aftalt uopsigelighed i lejekontrakten, hvilket følger direkte af Erhvervslejeloven efter år 2000. Det betyder, at man kun behøver at skrive noget andet, hvis man ikke ønsker, at der skal være mulighed for markedslejeregulering.

Efter en lejeændring skal der gå 4 år før samme part kan kræve lejen reguleret igen med henvisning til markedslejen

Beregning og procedure Hvordan beregner man så denne ”markedsleje”, og hvorledes er proceduren, hvis en af parterne vil kræve regulering (og har ret til det jf. ovenfor)? Markedslejen er den leje, som en kyndig lejer og en kyndig udlejer hypotetisk ville aftale for det pågældende lejemål under hensyntagen til beliggenhed, størrelse, kvalitet, betalte nøglepenge til udlejer mm. Det er dén part der kræver regulering, der skal bevise hvad markedslejen er, og dette kan f.eks. ske ved at henvise til andre sammenlignelige lejemål eller bede en kompetent vurderingsmand (ex. en ejendomsmægler) om en vurdering. Andre bevismidler kan anvendes, og det er i sidste instans boligretsdommerne, der vurderer markedslejen. Som oftest starter sagen med at parterne tager en uformel snak om tingene, men kan de ikke blive enige om en aftale, skal den part der kræver regulering fremsætte et skriftligt krav om lejereguleringen, og starte retssag ved Boligretten, hvis modparten protesterer indenfor 6 uger. Der gælder en række formelle krav til, hvordan et krav om regulering skal formuleres, og hvad det skal indeholde, f.eks. skal der gives et varsel på 3 måneder, og der skal oplyses om modpartens adgang til at gøre indsigelse. Det er en betingelse for at komme igennem med en ændring af lejen, at markedslejen afviger ”væsentligt” fra den aktuelle leje, hvilket normalt vil sige ca. 12 %, og lejereguleringen skal indfases over 4 år. Efter en lejeændring skal der gå 4 år før samme part kan kræve lejen reguleret igen med henvisning til markedslejen. Skatter og afgifter Endeligt giver Skatte- og afgiftsændringer også grundlag for lejereguleringer, og disse kan gennemføres uanset aftalt indeksering af lejen, medmindre andet er aftalt mellem udlejer og lejer.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 5


Butikker HORSENS - DETAIL

TIL LEJE

HORSENS - DETAIL/KONTOR

TIL LEJE

PRIORSLØKKEVEJ 1

LEVYSGADE 16

Sag 87300482 Synlig beliggenhed direkte ud til Nørrebrogade. Ejendommen er i dag indrettet med stort butikslokale samt tilhørende lager, personalefaciliteter, vareindlevering mv. Ejendommen har på den lange facade højtsiddende vinduespartier. Såfremt den fremtidige lejer ønsker større vinduespartier er der gode muligheder herfor. Grunden er på samlet 3.735 kvm. og er foran ejendommen udlagt til stort parkeringsareal for kunderne. Den nuværende bebyggelsesprocent er 23%, hvorfor der vil være mulighed for en udvidelse af ejendommen. Ejendommen er i henhold til gældende lokalplan udlagt til anvendelse som dagligvarehandel. En eventuel anden anvendelse vil kræve forudgående godkendelse fra Horsens Kommune.

Sag 87300332 Flotte og velholdte lokaler til butik/kontor/liberalt erhverv i Horsens midtby. Lokalerne er på samlet 506 kvm. fordelt på 371 kvm. åbent kontor/butik i stueplan, 79 kvm. på 1. sal og 56 kvm. lager i tagetagen. I stueplan er der gode, store vinduer samt ovenlysvinduer bagerst i lokalet, hvilket giver et godt lys i hele stueetagen. 1. salen er pt. indrettet med 4 baderum, idet lokalerne tidligere har været brugt til fitnesscenter - disse rum kan fjernes, så hele 1. salen kan bruges til kontor eller lignende. I lokalet er der installeret ventilationsanlæg. Den angivne leje er 1. års leje i en attraktiv trappeleje.

Areal

Areal

856 kvm

Årlig leje

kr. 513.000

70264044

506 kvm

Årlig leje

kr. 200.000

70264044

HORSENS - DETAIL

TIL LEJE HOSPITALSGADE 2, ST Sag 87300389 Bedste beliggenhed på gågaden i Horsens. Butikken er på 184 kvm. Lejemålet får nyrenoveret facade og er indrettet med salgsområde, mindre lager, personalerum og toilet. I butikken er der en rigtig god lofthøjde på ca. 3 meter. Bag ejendommen er et nyt parkeringshus med 230 parkeringspladser. Dette er det nye sted at parkere i Horsens midtby og udgangen herfra leder naturligt kunderne forbi Hospitalsgade og denne butik. Samlet set er der tale om ideelle lokaler og en attraktiv beliggenhed for mange detailhandlende. Årlig leje Areal

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 6

kr. 405.000 184 kvm


Butikker HORSENS - DETAIL

TIL LEJE

HORSENS - DETAIL/BOLIG

TIL SALG

D

AMALIEGADE 1, ST. TH.

GRØNNEGADE 21

Sag 87300594 Dette lejemål er netop noget for dig, hvis du ønsker et mindre lokale med en god beliggenhed til en attraktiv leje. Lokalet er beliggende i centrum af Horsens med dejligt stort vinduesparti ud til en af de mest trafikerede gader i midtbyen, Amaliegade. Lejer opnår således god synlighed. Lejemålet er på samlet 49 kvm. og er opdelt i 2 rum og med adgang til pænt toilet. Der er fra gaden direkte adgang til det største lokale, hvorfra der er adgang til baglokalet, hvor der er installeret mindre tekøkken. Lokalet er lyst og venligt og med pæne trægulve. Der er lysindfald fra både gaden og vinduet mod gården. Lokalet kan anvendes af mange forskellige lejere, herunder klinik, frisør, detail osv.

Sag 87300469 Denne ejendom er beliggende i Latinerkvarteret i Horsens. Ejendommen er løbende istandsat og senest for få år siden er stueplan og 1. sal renoveret. Stueplan er indrettet med et åbent lokale med åben forbindelse til rum der kan anvendes til kontor eller køkken. Endvidere er der adgang til lækkert badeværelse med brus. Fra badeværelset er der adgang til skur der i dag anvendes som vaskerum samt til øvrig opbevaring. 1. salen er ligeledes et stort rum der egner sig til såvel erhverv som bolig. Der er forberedt til eventuel etablering af større køkken. Ejendommens 2. sal er i dag ikke udnyttet, men det er en oplagt mulighed for køber at indrette etagen til kontor ellers værelse. Bag ejendommen findes en dejlig lille gårdhave.

Areal

Areal

49 kvm

Årlig leje

kr. 48.000

70264044

58 kvm

Kontant

kr. 1.200.000

70264044

HORSENS MIDTBY - BUTIK

TIL LEJE GRAVEN 7 Sag 87300238 Ejendommen er nyopført efter brand. Der er tale om en attraktiv beliggenhed i Graven der er en del af gågaderne i Horsens. Ejendommen er opført i flotte materialer med store glaspartier fra gulv til loft i stueplan. Der er 2 indgangspartier til butikken der i stueplan har et areal på 132 m2. Stueplan er indrettet med salgsområde, kontor, 2 toiletter samt depotrum. Fra butikslokalet fører en vindeltrappe til personalerum og toilet på 1. sal, samlet 29 m2. Lofthøjde i butikken ca 3 m.

Areal Årlig leje

161 kvm kr. 228.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 7


Butikker HORSENS - DETAIL/KONTOR

TIL LEJE

HATTING - DETAIL OG BOLIG

TIL SALG

B

E

HØEGH GULDBERGS GADE 36, ST

STOREGADE 11

Sag 87300020 Ejendommen er centralt beliggende på Høegh Guldbergs Gade. På facaderne mod Høegh Guldbergs Gade er der store glaspartier der giver et godt indblik og udsyn. Området er et attraktivt handels- og kontorområde, hvor mange nye bygninger er blevet opført gennem de senere år. Denne ejendom udmærker sig ved særdeles gode og gratis parkeringsforhold omkring ejendommen. Lejemålet fremstår i dag som et stort lokale, dog med toiletkerne. Lejemålet indrettes i samarbejde med lejer og afleveres til lejerne med færdigindrettede toiletfaciliteter, med personalerum samt pålagt gulvbelægning, malet og med standard belysning. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om en trappeleje over 2 år.

Sag 87300338 Her er ejendommen, der giver gode muligheder for en perfekt kombination mellem en velindrettet bolig på ca. 145 kvm. samt eventuel butik og lager i de tilhørende ca. 320 kvm. erhverv. Ejendommen er beliggende på hovedgaden i Hatting, Storegade, lige overfor Super Brugsen. Der er tale om en god synlighed i bybilledet, og ejendommen har gennem mange år været anvendt som bageri. Erhvervsdelen på ca. 320 kvm. er indrettet med ca. 40 kvm. butik samt produktions-, lager- og personalefaciliteter i den øvrige del af bebyggelsen. Boligen er på samlet ca. 145 kvm. med mulighed for adgang direkte fra erhvervsdelen til boligen.

Areal

Areal

675 kvm

Årlig leje

kr. 506.250

70264044

465 kvm

Kontant

kr. 1.295.000

70264044

HORSENS - DETAIL

TIL LEJE TORSTEDALLÉ 90B Sag 87300483 Torsted Butikstorv er et velbeliggende centerområde i den sydlige del af Horsens. Lokalet består af stort butikslokale, lager, personalerum, kontor, mindre depot samt kundetoilet og 2 personaletoiletter med bad. Der kan være mulighed for opdeling af lokalet i 2 lejemål. Lejemålet har en synlig facade. Butikken har en lang facade, som nemt kan åbnes op med flere vinduer. Der er gode parkeringsog tilkørselsforhold til ejendommen. Lejemålet er en del af en større ejendom. Den samlede ejendom indeholder desuden pizzaria, antikvitetshandler og grillbar. Årlig leje Areal

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 8

kr. 304.000 760 kvm


Butikker HORSENS - DETAIL

TIL LEJE

HORSENS - DETAIL/KONTOR

TIL LEJE

B

NØRREGADE 51, ST.

HØEGH GULDBERGS GADE 36, ST. + 1. SAL

Sag 87300035 Synligt lejemål med tilhørende parkeringspladser i Horsens centrum. Lejemålet har en markant synlighed og er beliggende få meter fra strøget i Horsens, hvorfor der er alle slags butikker indenfor få meter. Butikken har igennem mange år dannet ramme omkring Ole Jensens farvehandel, som pga. alder har valgt at stoppe med at drive forretning. Butikken er i ét niveau og er åbent med kun få søjler. Der er en bred facade, som evt. kan fremrykkes. Der er indgang på både for og bagside. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om trappeleje over 3 år. Ejendommen indeholder endvidere 2 kontorlejemål samt en bagbygning. Bagbygningen er ledig og kan evt. lejes til lager el. lignende.

Sag 87300241 Butik/kontor med en meget attraktiv beliggenhed i Bilkakvarteret første række til Høegh Guldbergs Gade med ca. 15.000 biler dagligt. 1.344 kvm. fordelt med 795 kvm. i stueplan og 549 kvm. på 1. sal. Indrettet til butiksbrug med store søjlefri salgsarealer og flot trappe til 1. sal. Endvidere indholder lejemålet elevator, personalefaciliteter, kundetoilet mv. Med adgang til stueplan findes 205 kvm. lager med dobbelt etagehøjde. Vareindlevering via port. Lejemålet er lyst og imødekommende med store glaspartier fra gulv til loft samt ovenlysvinduer. Særdeles gode P-forhold ved ejendommen med ca. 180 gratis p-pladser. Ideelt til brug for detailhandel ligesom lejemålet kan ombygges til liberalt erhverv.

Areal

Areal

404 kvm + 126 kvm kælder

Årlig leje

kr. 207.000

70264044

1.344 kvm

Årlig leje

kr. 1.200.000

70264044

HORSENS - DETAIL

TIL SALG SØNDERBROGADE 87, ST. Sag 87300354 Erhvervsejerlejlighed med stor synlighed i midtbyen med en beliggenhed på hjørnet af Sønderbrogade/Spedalsø. Ejendommen indeholder i stueplan 2 erhvervsejerlejligheder med et samlet areal på 151 kvm. Ejerlejlighederne sælges samlet og er i dag indrettet til brug for frisørsalon. Lokalet er et åbent butikslokale med vinduer fra gulv til loft i de to facader mod gaden. Der er tale om et lyst og åbent lokale. Til lejlighederne hører endvidere depotrum i kælderen. Butikslokalet kan anvendes af en eller flere virksomheder, idet lokalet kan opdeles. Bag ejendommen findes godt p-areal. Kontant

G

Areal

kr. 1.600.000 151 kvm

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 9


Butikker HORSENS - DETAIL

TIL SALG

BÅDE SALG OG LEJE

Sag 87390098 I 1. række til Vestvejen opføres attraktivt butikscenter med 6 butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Butikkerne udføres i en arkitektonisk flot stil med store åbne glaspartier. Synligheden for disse butikker er meget stor og beliggenheden ud til rundkørsel giver gode tilkørselsforhold. Bygningerne kan anvendes til handel med varegrupper som biler, både,

landbrugsmaskiner, trailere, tømmer, byggematerialer og lignende. Der er mulighed for køb eller leje. Rumhøjden er 6-8 meter. Butikscenteret ligger i 1. række til Vestvejen, der er en indfaldsvej fra motorvej E45 Horsens Syd til Horsens by. Den årlige leje er ekskl. moms og drifts- og forbrugsudgifter. Priserne er ekskl. komplementering af gulv og loft.

Årlig leje

Kontant

kr. 1.000.000

kr. 13.500.000

70264044 HORSENS - SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE BUTIKKER

TIL LEJE HØEGH GULDBERGS GADE 44 Sag 87300361 Lokalet er del af en større ejendom. Lokalet er beliggende med facade med stor synlighed fra Høegh Guldbergs Gade. Der er tale om ca. 265 kvm. butik opført i 1977 og ca. 400 kvm. tilbygning opført i 1996. Tilbygningen har en rigtig fin lofthøjde. Lokalet har meget store glaspartier fra gulv til loft. Til ejendommen er der fælles personalefaciliteter med toiletter og frokostrum. Såfremt det ønskes, er der mulighed for etablering af separat toilet og tekøkken til lejemålet. Området er godkendt til pladskrævende butikker. Øvrig anvendelse kræver kommunens godkendelse. Årlig leje Areal

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 10

kr. 498.750 665 kvm


Butikker LØVBJERG CENTRET - GRØNLANDSVEJ 8 LØVBJERG CENTRET - GRØNLANDSVEJ 8

B

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 11


Grunde VEJLE - ERHVERVSGRUND

TIL SALG

HORSENS - ERHVERVSGRUND

TIL SALG

GRØNLANDSVEJ - 27 HA ERHVERVSJORD

SATURNVEJ 16

Sag 87300407 Nu udbydes 27 hektar kommende erhvervsjord med en absolut attraktiv beliggenhed i første række til E45 direkte ved afkørsel 61b Vejle S. Arealet er beliggende lige ved den nyligt etablerede afkørsel, der forbinder Grønlandsvej og Søndermarken til motorvejen, men som også er adgangen til motortrafikvejen mod Billund. E45 tager et sving uden for arealet, hvilket er med til at øge synligheden til det maksimale for de ca. 70.000 biler, der dagligt passerer Vejlefjordbroen. Vejle Kommune har i kommuneplanrammen udlagt arealet som fremtidigt erhvervsområde til brug for f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og administration med en maksimal bygningshøjde på 10 meter.

Sag 87300472 Grunden har en god beliggenhed med nem kort afstand til E45 Horsens Syd, Vejlevej og Vestvejen. Området er et attraktivt industriområde med mange lokale virksomheder. Arealet er beliggende i området der reguleres af Lokalplan 170, delområde B. Anvendelsen er udlagt til industri-, lager og værkstedsvirksomheder samt service- og handelsvirksomhed. Den maksimale bebyggelsesprocent er 60 og der er således mulighed for opførelse af ca. 8.100 kvm. bebyggelse. Maksimal bygningshøjde er 14 m. Køber af arealet vil ikke have udgifter til tilslutningsafgifter til kloak, normalt kr. 46.778 + moms pr. påbegyndt 800 kvm. grund, total ca. kr. 800.000 for grunden.

Grundareal

Grundareal

270.700 kvm.

Kontantpris

kr. 125 pr. kvm.

70264044

13.524 kvm.

Kontant

kr. 3.050.000

70264044

HEDENSTED - ERHVERVSGRUND

TIL SALG GESAGERVEJ Sag 87390050 Grunden er beliggende på en hjørnegrund med direkte facade til hovedvej 170 der går mellem Horsens og Vejle samt ved tilkørselsvejen til Motorvej E45. Synligheden er meget væsentlig og forbipaserende kommer naturligt ned i fart da der er lysregulering på hjørnet af grunden. Grunden er i den eksisterende lokalplan udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. På grunden findes i dag parcelhus på 106 kvm. med tilhørende kælder samt erhvervsbygninger på samlet 1.198 kvm. Erhvervsbygningerne har været anvendt til drift af planteskole og kan genanvendes hertil. Kontant Grundareal

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 12

kr. 6.500.000 20.418 kvm.


Blandede ejendomme HORSENS - NEDLAGT LANDBRUG/KURSUSEJENDOM/BEBOELSE

TIL SALG

E

ÅLKÆRGÅRDVEJ 20 - LÆRKENFELDT Sag 87300578 Nedlagt landbrug bestående af 2 selvstændige bygninger, som tidligere har været anvendt som kursusvirksomhed og beboelse. Ejendommen indeholder i alt 12 værelser og 3 fælles badeværelser. Til ejendommen hører endvidere stort garageanlæg med plads til 4 biler. Ejendommen er

bedre kendt som Lærkenfeldt. Ejendommen er beliggende lige ved E45, afkørsel 55 Horsens Nord, på stor parklignende grund i hyggelige omgivelser. Fra ejendommen er der ca. 5 km til Horsens centrum. Ejendommen er velegnet til kontor, beboelse eller kursusejendom med behov for værelser til overnatning.

Areal

Kontant

463 kvm

kr. 1.900.000

70264044 RASK MØLLE - BLANDET BOLIG OG ERHVERV

TIL SALG MØLLERSMINDEVEJ 14A Sag 87300574 Her er muligheden for en perfekt kombination af en flot bolig og en god erhvervshal på samme matrikel. Ejendommen er beliggende i det bynære industrikvarter i Rask Mølle. Ejendommene er opført i 2009 med en bolig på 238 kvm., indbygget carport/garage på 62 kvm., udhus på 17 kvm. samt erhvervshal på 287 kvm. Det samlede grundareal er på 6.369 kvm., hvilket giver mulighed for senere udvidelse, såfremt dette bliver aktuelt. Boligen er opført i de bedste materialer.

Areal Kontant

525 kvm kr. 5.000.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 13


Kontorer +256(16.21725

7,//(-(

E

³%28/(9$5'(1(//(56$/ 6DJ(MHQGRPPHQHUEHOLJJHQGHSϳERXOHYDUGHQPLGWL+RUVHQV )UDHMHQGRPPHQHUGHUJÏDIVWDQGWLOJÏJDGHQUÏGKXVHWKDYQHQ%LONDRP UÏGHW PY %ÏGH RJ VDO HU OHGLJ RJ HU SÏ KYHU NYP (MHQGRPPHQV OHMHUHL•YULJWHU+RUVHQV.RPPXQHPHG6XQG%\EXWLNNHQVDPWEHERHOVHV

OHMOLJKHGHUSÏVDO(MHQGRPPHQVRSJDQJHUEUHGRJO\VRJOHMHPÏOHQHLQ GHKROGHUKYHULV’UNRQWRUHUP•GHORNDOHULYDULHUHQGHVW•UUHOVHWRLOHWWHU N•NNHQ WHNQLNUXP RJ SHUVRQDOHLQGJDQJ .RQWRUHUQH HU ODYHW L OHWWH Y’JJH VÏGHUHUPXOLJKHGIRURPE\JQLQJVÏIUHPWOHMHU•QVNHUGHWWH'HUHULQGODJW LWNDEOLQJRJJUXQGEHO\VQLQJLDOOHNRQWRUHUQH

$UHDO

³UOLJOHMH

NYP

NU

 +256(16.21725

7,//(-( (0,/0//(56*$'( 6DJ )DQWDVWLVN NRQWRU L HQ DI GH PHVW PDUNDQWH HMHQGRP PHL+RUVHQV'HWOHGLJHNRQWRUHU EHOLJJHQGHSÏVDORJHUSÏVDP OHW NYP EHVWÏHQGH DI FD NYP NRQWRU RJ NYP I’OOHV DUHDOHU PHG WRLOHW RJ WHNQLNUXP .RQWRUORNDOHW HU LQGUHWWHW PHG HQ JRG NRPELQDWLRQ PHOOHP HQNHOW PDQGVNRQWRUHU GREEHOWNRQWRUHU RJÏEHQWNRQWRUODQGVNDE9HGLQG UHWQLQJHQHUGHULVWRUXGVWU’NQLQJ EUXJWJODVLUXPDGVNLOOHOVHQKYLONHW HUPHGWLODWJ•UHORNDOHWPHJHWO\VW RJ ÏEHQW $UHDOHW RPNULQJ HMHQ GRPPHQ HU XGODJW WLO SDUNHULQJ PHGIRUWLGHQJUDWLVSDUNHULQJ $UHDO ³UOLJOHMHErhverv Ejendoms Centret 14

NYP NU


Kontorer HORSENS - KONTOR

TIL LEJE

LANGMARKSVEJ 63 - CASA ARENA Sag 87300174 På øverste etage af nordtribunen er etableret attraktivt kontormiljø i skyboxene. Skyboxen bliver dit private kontor med et gulvtæppeareal på enten 34 eller 56 kvm. For enden af lokalet er der stort vinduesparti fra gulv til loft med direkte udsyn til fodboldbanen og den øvrige del af stadion. Lokalet er et åbent regulært rum med en god loftshøjde. Der er god plads Areal

34/56 kvm

til 4 arbejdspladser i den mindste skybox - I kan eventuelt gå flere sammen. Udenfor kontoret er der adgang til fælles mødelokaler, tekøkken med mindre spiseplads samt opholdsarealer. Skyboxene udlejes til følgende leje: 34 kvm. kr. 70.000 p.a. eller kr. 5.833 pr. måned alt inklusiv 56 kvm. kr. 100.000 p.a. eller kr. 8.333 pr. måned alt inklusiv Årlig leje kr. 70.000/100.000 Alle udgifter er inklusiv i huslejen (også forbrug af el, vand, varme og internet)

70264044 HORSENS - KONTOR

TIL SALG HAVNEALLÉ 65

BUD MODTAGES

Sag 87300561 Denne kontorejendom giver din virksomhed en markant synlighed i bybilledet. Ejendommen er beliggende ud til indfaldsvej til midtbyen på hjørnet af Havnealle og Gasvej ud til lyskryds. Facaden giver gode muligheder for synlig skiltning. Ejendommen er indrettet til kontorformål men kan også bruges til bolig. I stueplan findes indgangsparti med trappe til 1. sal, 2 kontorer på hver ca. 25 kvm., køkken samt 2 toiletter. 1. salen indeholder stort åbent kontor med loft til kip og synlige bjælker. Endvidere 2 kontorer/ møderum på hver ca. 11 og 15 kvm. Bag ejendommen findes lukket gårdhave samt garage på 17 Kontant kr. 1.650.000 kvm.

Kan også bruges til bolig

Areal

203 kvm

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 15


Kontorer ØSTBIRK - KONTOR

TIL SALG

VEJLE - KONTOR

TIL SALG

BIRKHOLMVEJ 1

JYLLANDSGADE 8

Sag 87300504 Denne ejendom bruges i dag dels som kontorejendom, dels som lager og værksted. Ejendommen er på 211 kvm. og indeholder reception/kontor, 5 kontorer i varierende størrelser, 1 større kontor/lager, tekøkken samt 3 toiletter, hvoraf 2 er med bad. Lokalerne opvarmes med naturgas. Ejendommen er beliggende på en stor hjørnegrund med facade ud mod Storegade, som er hovedgaden i Østbirk. Foran ejendommen er der et stort græsareal, som giver god mulighed for skiltning mv. Grunden er på 4.271 kvm. og der er gode muligheder for yderligere bebyggelse på grunden, idet den maksimale bebyggelsesprocent er 40. Der er således mulighed for opførelse af yderligere maksimalt 1.700 kvm.

Sag 87300457 Ejendommen er oprindeligt opført i 1895 til brug for Vejle Bomuldsspinderi. Renovering af huset er sket med stor respekt for husets historie og har resulteret i et unikt hus. Dette er på ingen måde mainstream kontorlokaler, men derimod spændende og charmerende omgivelser for kunder og medarbejdere. Huset er indrettet med en centralt placeret trappeopgang, hvorfra der er adgang til 4 afsnit. Cirka halvdelen af stueplan er i dag indrettet med større kantineområde med delvist dobbelt etagehøjde samt indskudt dæk og i de øvrige dele af bygningen er lokalerne indrettet i en kombination mellem åbent kontorlandskab og cellekontorer samt møderum.

Areal

Areal

211 kvm

Kontant

kr. 1.000.000

70264044

1.267 kvm

Kontant

kr. 11.500.000

70264044

HORSENS - KONTOR/KLINIK

TIL LEJE LICHTENBERGSGADE 8, ST Sag 87300593 Fra ejendommen er der gåafstand til gågaden og byens øvrige faciliteter. Lichtenbergsgade er én af de mest trafikerede gader i midtbyen, hvorfor der er god synlighed. De ledige lokaler er beliggende i stueplan og har tidligere været kontor for Dansk Røde Kors. Indeholder storrumskontor med plads til minimum 6 arbejdspladser, to mindre kontorer/mødelokaler, pænt køkken med mulighed for spiseplads, toilet og depot.

Areal

C

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 16

Årlig leje

119 kvm kr. 68.400


Kontorer HORSENS - KONTOR

TIL LEJE

VEJLEVEJ 175 Sag 87300030 Ny spændende erhvervsby i den sydlige del af Horsens med en særdeles attraktiv synlig beliggenhed. Bygningerne har et arkitektonisk flot udtryk. Ud over de eksisterende bygninger kan der opføres kontorbygninger med lejemål fra 660 - 8.000 kvm. Bygningerne er velegnet til domicilejendom eller fælles kontorer. Lokalerne er velegnet til alle former for kontor.

Der er mulighed for indretning med storrumskontor eller mindre kontorer. Der kan tilbydes lejemål, hvor størrelse, anvendelse og udformning tilpasses lejers ønsker og behov. Der gøres særligt opmærksom på, at ejendommene endnu ikke er opførte. Med en meget synlig og attraktiv beliggenhed opføres Erhvervsbyen Horsens Syd.

70264044 HORSENS - KONTOR

TIL LEJE SØNDERGÅRDSALLÉ 3 Sag 87300146 Lejemålet er del af en større bebyggelse med facade direkte ud til den trafikerede Vejlevej i den sydlige del af Horsens. Fra ejendommen er der kort afstand til motorvejen, lige som midtbyen nås inden for få kilometer. Lejemålet består af vindfang, 5 kontorer i varierende størrelser, 2 møderum med ovenlysvinduer, 2 toiletter, tekøkken, teknikrum, serverrum samt mindre depotrum. Der er mulighed for en ændring af indretning med flytning af vægge mv. En ombygning af lokalerne vil medføre en ændring i huslejens størrelse. Der er gode parkeringsforhold ved ejendommen. Årlig leje Areal

kr. 136.000 340 kvm

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 17


Kontorer

Få indsigt i erhvervsejendomsmarkedet med

MARKET UPDATE

HORSENS CENTRUM - KONTOR/BUTIK

HOVEDGÅRD - KONTOR/BUTIK

TIL SALG

EMIL MØLLERS GADE 28C

HORSENSVEJ 8

Sag 87300300 Erhvervsejerlejlighed der kan anvendes til kontor, butik eller lign. beliggende i bebyggelsen ”Rørfabrikken” som er opført i 2013. Rørfabrikken er beliggende i Horsens Midtby og er synlig fra bl.a. banegården. Beliggenheden er central i Horsens med gåafstand til gågaden, banegården, Bygholm Park og byens øvrige faciliteter. Bebyggelsen indeholder ud over kontorbebyggelse tillige mange lejligheder. Ejerlejligheden er på 173 kvm. og beliggende i stueplan. Lokalerne har en god lofthøjde og flere vinduespartier fra gulv til loft, hvilket giver en god synlighed og dejlige lyse lokaler. Til området er der gode parkeringsfaciliteter, herunder p-kælder. Der skal til kontantprisen tillægges moms.

Sag 87390349 Centralt beliggende ejendom med facade direkte ud til Horsensvej, der er hovedvejen i Hovedgård. Ejendommen har form som et U, hvilket giver mulighed for parkering i ejendommens gård. Mod Horsensvej er der gode facadevinduer ligesom der er mulighed for varer på arealet foran bygningen. Der er adgang til lagerdelen fra kontoret samt direkte via port ud til ejendommens gård. Lageret er på ca. 220 kvm. inkl. et kontor på ca. 18 kvm. Der er god mulighed fore vareopbevaring ligesom der vil være mulighed for udvidelse af kontor-/butiksdelen ved at inddrage en del af lageret.

Areal

Areal

173 kvm

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 18

TIL SALG

Tilmeld dig på edc.dk/erhverv og få tilsendt rapporten med seneste markedsdata hvert kvartal

kr. 1.100.000

440 kvm

Kontant

70264044

kr. 2.000.000


Kontorer LØSNING - KONTOR

TIL LEJE

LØSNING - KONTOR/LAGER

TIL LEJE

HELGE NIELSENS ALLÉ 6K

HELGE NIELSENS ALLÉ 6H

Sag 87300459 Her udlejes 3 kontorer på hver 80 kvm. Lejen er for hvert enkelt kontor. Der er tale om en attraktiv beliggenhed i forhold til E45. I huset er der gode muligheder for fællesskab med de øvrige lejere. Kontoret indeholder lyst og venligt kontorlokale med god mulighed for indretning af flere arbejdspladser, kontor/mødelokale samt tekøkken med mulighed for mindre spiseplads. På hver etage er der fælles toilet og bad med nabolejemålet. Der er gode p-forhold ved ejendommen. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om en trappeleje over 3 år.

Sag 87300462 I 2009 er denne ejendom opført som en del af en større erhvervsby med 10 lejere beliggende i Løsning, Hedensted. Ejendommen er opført med en god kombination mellem kontor og lager og indeholder bl.a. kontorareal på ca. 80 kvm. (indrettet med 2 kontorer med god plads til 2 arbejdspladser i hvert rum, køkken med tilhørende alrum, der kan anvendes til bespisning samt mødelokale samt toilet med bad) og lagerhal på ca. 100 kvm. (regulær hal med gode tilkørselsforhold via den store port). Hallen har en god loftshøjde. Ideel til lager eller mindre produktion. Området har fine parkeringsforhold og er sikkerhedsovervåget. Lejen er en trappeleje over 3 år. Den angivne leje er 1. års leje.

Areal

Areal

80 kvm

Årlig leje

kr. 48.000

70264044

180 kvm

Årlig leje

kr. 96.000

70264044

LØSNING - KONTOR/LAGER

TIL LEJE LUNDAGERVEJ 112 Sag 87300464 Erhvervsejendom med 3 lejere og god beliggenhed i forhold til E45. Lejemålet er indrettet med ca. 280 kvm. kontor og ca. 460 kvm. lager. Kontoret er i 2 plan og indeholder i stueplan entre, kontor, køkken med god spiseplads, showroom/kontor adskilt mod køkkenet med en glasvæg samt toilet og badefaciliteter med omklædning. På 1. sal findes 2 større kontorlokaler med god plads til virksomhedens medarbejder. Det ene kontor er med mindre tekøkken. Lagerhallen er en regulær hal med betongulv. Der er god adgang til hallen via bred port i jordniveau. Årlig leje Areal

kr. 192.000 740 kvm

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 19


Kontorer KONTOR - HORSENS CENTRUM

TIL LEJE

E

SØNDERGADE 34, 1. OG 2. SAL Sag 87300555 Med en af de bedste beliggenheder på hovedstrøget i Horsens, Søndergade, udlejes særdeles flotte kontorlokaler. Kontoret er beliggende på 1. og 2. sal over Vero Moda butikken. På 1. sal findes to store kontormiljøer, 2 enkeltmandskontorer, toiletfaciliteter og 2 mødelokaler på hver

23 kvm. med glasvæg ud mod gangareal, hvorfra der er adgang til en dejlig terrasse. På 2. sal findes stor kantine, 2 møderum/kontorer, rengøringsrum samt toilet. Fra bagtrappen er der direkte adgang til parkeringsareal, hvor der er 5 parkeringspladser til lejemålet.

Areal

Årlig leje

540 kvm

kr. 351.000

70264044 SKANDERBORG - KONTOR

TIL LEJE LÅSBYVEJ 5 Sag 87300602 Lejemålet er en del af en større ejendom. Der tale om et nyere industriområde med kort afstand til byen, banegården og blot 2 km. til E45, afkørsel Skanderborg Vest. Stueplan består af vindfang, storrumskontor, 6 cellekontorer/mødelokaler, nyere kantine, toilet og arkiv. På 1. salen er der ét stort kontorlandskab samt teknikrum. Lokalerne står indflytningsklare og er meget lyse og venlige pga. de mange vinduer. Der er gode parkeringsforhold. Der er mulighed for opdeling af lejemålet.

Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 20

1.175 kvm kr. 528.750


Kontorer

D

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 21


Investeringsejendomme

Erhverv Ejendoms Centret 22


Investeringsejendomme

Kend værdien af dine aktiver Hos EDC Erhverv kan du få en vurdering, der giver et retvisende billede af den nuværende markedsværdi af din erhvervsejendom.

Bestil din vurdering på edc.dk/erhverv/vurdering JUELSMINDE - INVESTERINGSEJENDOM

TIL SALG

HAVNEGADE 10 Sag 87300468 Denne ejendom er beliggende på havnearealet i Juelsminde. Ejendommen indeholder erhvervslokaler i stuen og del af 1. sal, samlet 449 m2, samt 2 boliger på 1./2. sal, samlet 270 m2. Erhvervsdelen er opdelt i 2 lejemål. Lejemål 1 på ca. 18 m2 er udlejet til Paradis med anvendelse som

isbar. Lejemål 2 på ca. 272 m2 i stueplan og ca. 159 på 1. sal anvendes af sælger til brug for brugskunst- og tøjforretning. Ved salg af ejendommen vil denne del af ejendommen blive ledig for køber. På 1./2. sal er der indrettet 2 lækre boliger på hhv. 131 og 139 m2.

Areal

Kontant

719 kvm

kr. 6.000.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 23


Investeringsejendomme HORSENS - 3 INVESTERINGSEJENDOMME

TIL SALG

HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG

ØSTERGADE, EMIL MØLLERS GADE OG STEFANSGADE

STEFANSGADE 35

Sag 87300148 Velbeliggende ejendomsportefølje centralt i Horsens. Ejendomsporteføljen består af 3 udlejningsejendomme med en central beliggenhed i Horsens: Østergade 26 med 4 lejligheder, Emil Møllers Gade 109 med 2 lejligheder og Stefansgade 35 med 2 lejligheder. Her er tale om en attraktiv ejendomsportefølje med gode og solide rødstensejendomme. Alle ejendommene er fuldt udlejet og giver en årlig lejeindtægt på kr. 468.388,- Bilag med oversigt og hver enkelt ejendoms indtægter og udgifter kan rekvireres hos ejendomsmægleren. Ejendommene er beliggende i den attraktive østlige og vestlige del af Horsens .

Sag 87390011 Mindre boligudlejningsejendom i 3 plan med to udlejede lejligheder. Lejlighed på 136 m2 beliggende i stuen og 1. sal. Indeholder 2 værelser, 2 stuer, badeværelse, gæstetoilet, køkken, udestue og adgang til altan og haven. 2. sal 2 værelses lejlighed på 41 m2 med nyt køkken, stue, værelse, bad og udgang til mindre altan. Lejligheden er udlejet til p.t. kr. 3.200 pr. måned plus forbrug. Til ejendommen hører en garage samt en nem sydvendt have. Ejendommen er beliggende ud til åbent område. Der er netop indlagt fjernvarme i ejendommen. Mulighed for udstykning i 2 ejerlejligheder og eventuelt ombygning til 3 lejligheder. En spændende ejendom med mange muligheder.

1. års afkast

1. års afkast

5,35 %

Kontant

kr. 6.000.000

70264044

4,96 %

Kontant

kr. 1.550.000

70264044

HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG EMIL MØLLERS GADE 109 Sag 87390029 Mindre udlejningsejendom med projektmulighed. Ejendommen er en flot rødstensejendom med 2 udlejede lejligheder. Ejendommen fremtræder i god stand og med pæn trappeopgang. Nederste lejlighed: 2 værelses lejlighed på 71 m2 indeholdende entre, stue, køkken og soveværelse. Pæn bagtrappe til kælderen, hvor badeværelse med bruseniche fra 1996 findes. Øverste lejlighed: 4 værelses lejlighed på ca. 110 m2 i 2 plan. 1. sal indeholder entre, nyt køkken, opholdsstue med fransk dør til spisestue med altan. 2. sal: stort værelse, soveværelse med udgang til altan samt badeværelse. Kontant 1. års afkast

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 24

kr. 1.550.000 5,32 %


Investeringsejendomme HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, ERHVERV

TIL SALG

NØRREGADE 51 Sag 87390336 Investeringsejendom i Horsens centrum. Bag ejendommen er der en ældre pudset bygning, som nu står ledig for køber. Bagbygning vil alternativt kunne nedrives, og der vil kunne etableres endnu flere p-pladser i gården. Ejendommen indeholder stor butik i stueplan på ca. 400 kvm med tilhørende god kælder. Butikken er ledig for køber, alternativt kan butikken

udlejes. Der må påregnes istandsættelse af butikslokalet. Butikken er i ét niveau og er åbent med kun få søjler. Der er en bred facade, som evt. kan fremrykkes. Der er indgang på både for og bagside. På 1. og 2. sal er der 2 gode kontorlejemål, som p.t. er udlejet til klinik og fysioterapi. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder.

1. års afkast

Kontant

5,02 %

kr. 4.500.000

70264044 VEJLE - INVESTERINGSEJENDOM, LAGER/PRODUKTION

TIL SALG NIELS FINSENSVEJ 10 Sag 87390330 Denne investeringsejendom har en attraktiv beliggenhed tæt til motorvejsafkørsel 60 på E45. Grunden er på samlet 11.431 kvm. hvor stort set hele arealet er befæstet. På arealet er opført 2 ejendomme. Administrationsbygning på 285 kvm. samt erhvervshal på 772 kvm. hal samt 114 kvm. overdækket areal. På 1. salen endvidere bade og omklædningsfaciliteter på ca. 52 kvm. Uden for erhvervshallen er der etableret dieselanlæg. Hele arealet er udlejet til én lejer. Der er tale om gode kontraktsvilkår, hvor lejer for en del af ejendommen er pålagt både udog indvendig vedligeholdelse. 1. års afkast Kontant

7,98 % kr. 6.950.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 25


Investeringsejendomme

Erhverv Ejendoms Centret 26


Investeringsejendomme TØRRING - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG SOLFANG 12

NY PRIS

Sag 87300169 Markant investeringsejendom med 2 flotte lejligheder. Ejendommen bliver i folkemunde kaldt "Lille Amalienborg". Ejendommen er beliggende i Tørring. Ejendommen er opdelt i to lejemål - begge udlejet. Lejemålet i stueplan består af 150 højloftede m2 med tre skønne værelser, stue med pejs, stort køkken alrum med lyst inventar og et moderne badeværelse med sort klinkegulv og hvide vægge. Lejligheden på 1. sal indeholder to stuer en-suite, tre værelser, et køkken alrum med lyst inventar og et hvidt badeværelse.

Kontant

D

1. års afkast

kr. 1.800.000 7,20 %

70264044 HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG

NIELS GYLDINGS GADE 1 Sag 87300576 God og solid boligudlejningsejendom med 7 lejligheder, hvoraf 6 af lejlighederne er 2-værelses lejligheder og én 3-værelses lejlighed. Alle lejlighederne er i god stand og har eget køkken og badeværelse. Ejendommen fremtræder i god stand og er løbende blevet vedligeholdt. Ejendommen er beliggende i attraktivt boligområde i centrum af Horsens, med gåafstand

til Strøget, Lunden, havnen, indkøb, offentlig transport og meget mere. Her er ligeledes kort afstand til Via University College, som er Horsens´ største uddannelsesinstitution. Ejendommen er fuldt udlejet. Der er stor efterspørgsel på lejligheder med denne beskaffenhed, størrelse og beliggenhed, hvilket gør lejlighederne nemme at genudleje.

1. års afkast

Kontant

5,72 %

kr. 4.250.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 27


Industri HEDENSTED - PRODUKTION/LAGER

TIL LEJE

HORSENS - KONTORHAL

TIL LEJE

SNEDKERVEJ 1

OVE JENSENS ALLÉ 35

Sag 87300137 Ideel produktions- eller lagerejendom med indvendig frihøjde på 9 meter. Denne ejendom har en logistisk attraktivt beliggenhed med meget kort afstand til Motorvej E45, afkørsel 58 Hedensted. Ejendommen er beliggende på en grund på ca. 10.500 kvm., hvoraf ca. 5.000 kvm. er belagt med asfalt og stabilgrus. Det er tilkørsel til ejendommen i begge ender med god plads i de henholsvis 8 og 10 meter brede porte. Der er opsat hegn omkring hele grunden. I begge ender af hallen er indsat el-ledhejseport med brede 6 meter og højde 6 meter. Portene er med klare elementer og glas til loft. Samtidlig er der monteret flere loftsvinduer, hvilket giver en lys og imødekommende hal. Hallen kan opvarmes med gas.

Sag 87300591 Ejendommen er beliggende på Ove Jensens Alle 35, der er en del af Horsens Sydhavn. Fra denne beliggenhed er der blot 1,5 km. til gågaden og byens øvrige faciliteter. Der er tale om en central beliggenhed i forhold til de øvrige virksomheder i byen. Lejemålet er en hal på ca. 240 kvm. med tilhørende kontor på ca. 60 kvm. Lejemålet overtages nyindrettet pr. 1. august 2015. Kontorkernen indeholder køkken i forbindelse med kontor, separat kontor, toilet samt mindre depot. Der er adgang til hallen via port i jordniveau i størrelsen H 4,0 m og B 3,5 m. Hallen har en indvendig frihøjde på ca. 5 meter. I hallen er der 2 ovenlysvinduer. Der er gode parkeringsmuligheder med til ejendommen.

Areal

Areal

2.057 kvm

Årlig leje

kr. 750.000

70264044

300 kvm

Årlig leje

kr. 150.000

70264044

HORSENS - VÆRKSTED SAMT BOLIG

TIL SALG BOLLERVEJ 90 Sag 87300471 Ejendommen har en meget synlig beliggenhed direkte ud til Bollervej. Erhvervsdelen er på ca. 726 kvm. og er indrettet med værksted og lager samt salgsafsnit med udstilling. I salgsprisen er inkluderet maskiner og inventar til værkstedet, ligesom der på grunden er etableret benzin- og olieudskiller. Der skulle således være alt inventar og maskiner nødvendigt for en fortsat drift af virksomheden. Det eneste køber skal betale ud over handelsprisen er det på overtagelsesdagen værende varelager. Ejendommen indeholder endvidere en privat bolig på 142 kvm. samt 27 kvm. udestue. Kontant Areal

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 28

kr. 2.700.000 868 kvm


Industri ØSTBIRK - TANK, VÆRKSTED OG BOLIG

TIL SALG VESTBIRKVEJ 14 Sag 87300328 Veldrevet Statoiltank med tilhørende værksted og bolig. Ejendommen er velbeliggende ud til trafikeret vej med stor synlighed. Tankanlægget er etableret af Statoil, der er lejer af arealet og tankene med en fast årlig lejeafgift samt en literafgift til ejer. Butikken er på ca. 55 kvm. med tilhørende kontor, lager, personalefaciliteter mv. Endvidere findes der i ejendommen et autoværksted på ca. 170 kvm. I forlængelse af værkstedet er der etableret vaskehal. Boligen på 152 kvm. er beliggende i forlængelse af butikken. Salgsprisen er eksklusive varelager og goodwill. Kontant Areal

kr. 5.500.000 577 kvm

70264044 LØSNING - LAGER/PRODUKTION

TIL LEJE

HORSENS - LAGEREJENDOM

TIL SALG

GL. PRÆSTEGÅRDSVEJ 8A

VÅGØVEJ 24

Sag 87300550 Lejemålet er en del af en mindre håndværkerby med i alt 6 lejemål og fordeler sig med ca. 100 kvm. kontor og ca. 193 kvm. lager/ produktion. Fra administrationen er der udkig til hallen ligesom der er direkte adgang mellem hallen og administrationen. Hallen er en regulær hal med en brede på ca. 11,5 meter. Der er adgang til hallen via ledhejseport med en brede på 3,0 meter og en højde på 2,75. meter. Hallen er opvarmet med gas-kalorifere. Der er monteret ovenlysvinduer, hvilket er med til at gøre hallen lys og venlig. Fra hallen er der opgang til indskudt dæk over administrationsdelen der kan anvendes til arkiv samt øvrig opbevaring. Den angivne leje er 1. års leje.

Sag 87300577 God industriejendom vest for Horsens centrum. Denne ejendom har en attraktiv placering i den bynære del af Horsens industriområde; tæt på motorvejen og ringvejen med gode adgangs- og tilkørselsforhold. Ejendommen er indrettet til brug som værksted med tilhørende omklædnings- og kontorfaciliteter. Der er gode udenomsarealer på grunden, som er 2.000 kvm. Grunden er indhegnet og der er rig mulighed for udendørs oplag. Bygningen indeholder administrationsafsnit på ca. 100 kvm. med flere kontorer, toilet, omklædnings- og badefaciliteter samt frokostrum. Derudover er der lager på ca. 200 kvm. og værksted på 136 kvm. I værkstedet er der god lofthøjde og adgang via port.

Areal

Areal

293 kvm

Årlig leje

70264044

kr. 78.000

436 kvm

Kontant

kr. 2.600.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 29


Industri HORSENS - FJERNLAGER

TIL LEJE URANIAVEJ 15

Fra 200 kvm.

Sag 87300456 Lejemålet er beregnet til fjernlager og der kan lejes fra 200 til 550 kvm. Fra lejemålet er der adgang til fælles aflæsningsområde på ca. 180 kvm. med 2 læsseramper. Varehåndtering tilbydes af øvrige lejere i ejendommen. Lejemålet er en del af en større bebyggelse med attraktiv beliggenhed i industriområdet Horsens Syd ved Vestvejen. Lejemålet er pænt og vedligeholdt og består af en søjlefri lagerhal med en god loftshøjde på 6 meter. Der er godt lysindfald i hallen fra de mange ovenlysvinduer.

Areal Årlig leje

550 kvm kr. 137.500

70264044 BRÆDSTRUP - BOLIG OG ERHVERV

HORSENS - LAGER-/PRODUKTION

TIL LEJE

VESTERVANGEN 24

MARSALLÉ 19

Sag 87300537 Ejendommen er beliggende med en god synlighed fra den nye rundkørsel på Hovedvej 52 mellem Horsens og Silkeborg, og køber vil derfor opnå en god reklameværdi. Ejendommen indeholder både et erhvervsareal og en bolig. Erhvervsdelen er på samlet ca. 471 kvm. med ca. 267 kvm. i hovedhuset indeholdende godt salgsafsnit med vinduer fra gulv til loft og adgang via port, værksted, kontor og mandskabsfaciliteter. Bag hovedbygningen findes en stålpladehal på ca. 204 kvm., hvor ca. 1/3 er isoleret og opvarmet og resten er kold hal. Boligen er beliggende på 1. sal og er på ca. 116 kvm. Såfremt køber ikke selv ønsker at bruge boligen, vil der være gode muligheder for en udlejning heraf.

Sag 87300571 God ejendom i Horsens Syd, der er indrettet til brug som industriejendom med tilhørende lager. Ejendommen er beliggende med kort afstand til motorvejen. Der er gode udenomsarealer med parkeringspladser samt oplagsmulighed. Bygningen indeholder pænt administrationsafsnit på ca. 100 kvm. med kontor til 3 arbejdspladser, mødelokale, toilet samt frokostrum. I kælderen findes toiletter samt omklædnings- og badefaciliteter. Industrihallen er på ca. 840 kvm. og indeholder værkførerkontor, lager med inskudt dæk samt stort åbent areal med loftshøjde på ca. 2,5 m. i siden og ca. 6 m. i midten. I hallen er der indlagt mange installationer som løftekran, svingkran, udsugning, trykluft samt 125 amp strøm. og hallen har 2 porte.

Areal

Areal

587 kvm

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 30

TIL SALG

kr. 1.600.000

987 kvm

Årlig leje

70264044

kr. 275.000


Industri HORSENS - LAGER/PRODUKTION

TIL LEJE

EGESKOVVEJ 8 Sag 87300322 Lejemålet er beliggende i nyere erhvervsområde i Horsens nord. Der er meget kort afstand til motorvej E45 via Horsens nord til-/frakørsel. Ejendommen er opført i 2007/2008 og opfylder de krav, som myndigheder og moderne virksomheder stiller til logistik- eller produktionslokaler i dag.

Der er gode tilkørselsforhold og ejendommen har befæstede udenomsarealer. Lejemålet er overordnet inddelt i 3 sektioner. Der er porte til alle sektioner. Hallerne er søjlefri og har en frihøjde til betonspær på 7,2 meter. Der er indrettet mindre administrationsafsnit. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om en trappeleje over 2 år.

Areal

Årlig leje

3.158 kvm

kr. 631.600

70264044 BRÆDSTRUP - LAGER/PRODUKTIONSEJENDOM

TIL SALG ENERGIVEJ 6 Sag 87300183 Nyere erhvervsejendom i Brædstrup opført i 2008. Ejendommen er beliggende i erhvervsområde i den nordlige del Brædstrup. Grunden på 2.000 kvm. er anlagt med parkeringspladser mod vejen samt mulighed for oplag. Bygningen rummer 410 kvm fordelt på en stor hal med to porte, salgsareal/showroom, værksted/lager, froskoststue, kontor, arkivrum samt badeværelse. Over kontordelen er der indskudt dæk til oplag. Lokalerne står hele vejen igennem flotte og lyse med flere ovenlysvindyer. Ydermere står de indflytningsklare og overtages i nymalet stand. Kontant Areal

kr. 1.800.000 410 kvm

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 31


Industri +256(16/$*(5(-(1'20

7,/6$/*

0XOLJWIUHPWLGLJW EROLJSURMHNW

-<//$1'6*$'( 6DJ 1X V’OJHV HNVLVWHUHQGH HUKYHUYVHMHQGRP PHG PXOLJKHG IRU HWDEOHULQJDIHWIUHPWLGLJWEROLJSURMHNWSÏJUXQGHQ'HQHNVLVWHUHQGHODJHU SURGXNWLRQVHMHQGRPHUSÏNYPRJEHVWÏUDIHQODJHUGHORJHQNRQWRUGHO /DJHUGHOHQ HU RSYDUPHW RJ HU RSGHOW L WUH DIGHOLQJHU , NRQWRUGHOHQ HU GHU

SODGVWLODUEHMGVSODGVHU'HUXGRYHUHUGHUIURNRVWVWXHRJWRLOHWWHU'HU PÏSÏHMHQGRPPHQIRUYHQWHVQRJHQYHGOLJHKROGKHUXQGHUHYHQWXHOXGVNLIW QLQJ DI WDJHW *UXQGHQ HU LQGKHJQHW RJ GHU HU JRG PXOLJKHG IRU XGHQG•UV RSODJVDPWJRGHSDUNHULQJVIRUKROG

$UHDO

.RQWDQW

NYP

NU

 +256(16/$*(5352'8.7,216(-(1'20

7,//(-( )8*/(9$1*69(-

%³'(6$/* 2*/(-(

6DJ'HQQHHMHQGRPKDU HQ DWWUDNWLY EHOLJJHQKHG L LQGXVWUL RPUÏGHW YHVW IRU +RUVHQV E\ *UXQGHQ HU NYP RJ HU LQG KHJQHWRJEHODJWPHG6)VWHQ'HU HU LQVWDOOHUHW VDQGIDQJ RJ ROLHXG VNLOOHUYHGYDVNHSODGVHQ(MHQGRP PHQ HU RSULQGHOLJW RSI•UW VRP HQ NYP XLVROHUHW KDO PHG WLOK• UHQGH NRQWRUYHOI’UG SÏ FD NYP +DOOHQ KDU OHGKHMVHSRUWH , HU GHU LQGUHWWHW JRGW NRQWRU SÏ VDO SÏ FD NYP KYLONHW LQGHKROGHU VW•UUH NRQWRUORNDOHU IURNRVWVWXH VDPW PLQGUH GHSRW 'HU HU HQGYLGHUH PXOLJKHG IRU DW N•EH HMHQGRPPHQ IRU NU 6WDUWOHMH $UHDOErhverv Ejendoms Centret 32

NU NYP


Industri HORSENS - LAGER/PRODUKTION

TIL SALG VESTERGADE 89

Mulighed for projekt

Sag 87300423 Synlig erhvervsejendom med igangværende autoværksted beliggende ud til meget trafikeret indfaldsvej til Horsens centrum fra E45. Ejendommen fordeler sig på værksted med 2 lifte, olieudskiller, udluftning samt 2 porte med en højde på 3,3 meter, vaskerum samt indskrivningsafsnit med entré, kontor, køkken, bad, wc og disponibelt rum. Herudover er der 2 garager og endnu et disponibelt rum. På ejendommens grundareal, som er på 1.380 kvm, er der gode parkering- og udstillingsforhold. På grunden kan der være mulighed for et fremtidigt boligprojekt. Kontant

kr. 1.900.000

Areal

192 kvm

70264044 ÅES - BLANDET EJENDOM

TIL SALG

Når lejeren siger op F

kan du finde din nye lejer i markedets eneste køber-/ lejeravis

NU SÆLGES KRÅSIGLUND – STOR BLANDET EJENDOM Sag 87300427 Nu sælges "Kråsiglund", der består af 3 ejendomme; hovedbygningen og 2 tidligere lærerboliger. Hovedbygningen har et bebygget areal på 796 kvm. og indeholder i dag i stueplan hall, kontorer, mødelokale, køkken med tilhørende spisesal, 12 værelser/kontorer/møderum, thekøkken samt værksted/hal med dobbelt lofthøjde (tidligere gymnastiksal). 1. salen er delvist udnyttet og indrettet med 14 værelser/kontorer/møderum samt toilet- og badefaciliteter. Den tidligere gymnastiksal er anvendt til sælgers erhvervsformål, og der er blandt andet adgang hertil via port. De 2 tidligere lærerboliger har hvert et bebygget areal på 109 kvm. og er udnyttet med delvis kælder, stueplan og 1. sal. Areal

1.405 kvm

Kontant

Læs den her

edc.dk/erhverv

kr. 2.900.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 33


Industri

Erhverv Ejendoms Centret 34


Industri

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 35


Lokalt kendskab med landsdækkende fordele EDC Erhvervs væsentligste styrke er samarbejdet mellem de deltagende firmaer. Vi er repræsenteret over hele landet og arbejder tæt sammen om uddannelse, markedsføring og kundepleje – alene med formål at sikre hurtig omsætning af vore kunders virksomheder, ejendomme og lejemål.

Vi er specialister i › Investeringsejendomme › Andelsboligejendomme Kontorlokaler /-ejendomme › › Lager-/produktionsejendomme › Butikslokaler Igangværende virksomheder › › Erhvervsgrunde Kombineret erhverv med bolig ›

Ring til os på 70 26 40 44

Strandkjærvej 30, 8700 Horsens T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Odelsgade 42, 7130 Juelsminde T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Banegårdsgade 3, 8300 Odder T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt juni 2015  

Se de seneste ejendomme for Horsens, Hedensted og omegn.

ErhvervsNyt juni 2015  

Se de seneste ejendomme for Horsens, Hedensted og omegn.