__MAIN_TEXT__

Page 1

ERHVERVSNYT ERHVERVS- OG INVESTERINGSEJENDOMME I HORSENS, HEDENSTED OG OMEGNE

Markant stigning i salg og udlejning af erhvervsejendomme i 2014 Læs mere side 02 Modernisering af lejelovgivningen Læs mere side 03 Aktuelt om de finansielle markeder Læs mere side 04

Butikker Se mere

side 05

SAG  87300528 Centralt beliggende i Horsens midtby Se mere side 11

Grunde Se mere

side 12

Kontor Se mere

side 13

Investeringsejendomme Se mere

side 22

Industri Se mere

side 32

S. 12

SAG  87300407

S. 21

SAG  87300188

S. 39

SAG  87300498


LEDER

MARKANT STIGNING I SALG OG UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME I 2014 Ejendomsmarkedet trodser dommedagsprofetierne og den lave vækst. Der handles og udlejes betydeligt flere ejendomme end for to år siden, og ejendomsmarkedet har generelt genfundet optimismen.

2014 var et positivt år for erhvervsejendomsmarkedet. På lands­plan blev der solgt eller udlejet 3.117.000 kvm erhvervs­ bygning, hvilket er en stigning på 806.000 kvm – eller 35 % – i forhold til 2013. Samme tendens har vi oplevet her i området, hvor udviklingen også er særdeles positiv. Erhvervsvirksomhederne tror på fremtiden, og er nu igen klar til at sikre sig de rigtige lokaler til den fremtidige drift. Tidspunk­ tet for flytning af en virksomhed kan også være meget velvalgt i øjeblikket. Både lejeudgifter og handelspriser er på et lavt niveau, og specielt på kontormarkedet er det min vurdering, at mange virksomheder vil kunne spare penge ved en flytning. Investorerne har fået tegnebogen op af lommen På investeringsmarkedet er der også positive tendenser. Såvel private investorer – som de mere professionelle – har fået tegnebogen op af lommen, og der bliver igen solgt boligudlej­ ningsejendomme. Også her må vi sige, at tidspunktet for køb er helt optimalt. Priserne på ejendomme i området er stadig mær­ ket af finanskrisen, hvorimod ejendomme i specielt Aarhus og København har oplevet en markant prisstigning de seneste par år – her er priserne igen på niveau med tiden før finanskrisen. Det historisk lave renteniveau – med gode muligheder for en fast lav rente i de kommende mange år – er også en vigtig faktor. Belånes boligudlejningsejendommen med 80 % til den lave rente, vil det reelle afkast af de resterende 20 % være særdeles interessant for en investor. Det attraktive afkast har flere private investorer fået øjnene op for, og vi oplever flere der køber ejendomme som »pensionsopsparing«. Forventninger til 2015 Jeg forventer, at den positive tendens på erhvervsejendoms­ markedet vil fortsætte i 2015. Vi er så småt begyndt at se stigende lejepriser på logistikejendomme, og i 2015 forventer jeg, at den tendens også vil sprede sig til resten af erhvervs­ ejendomsmarkedet.

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 2

Har du brug for hjælp til salg eller udlejning – eller blot et godt råd – så er vi altid klar til at hjælpe. Med venlig hilsen og på gensyn! Lars Tygesen, indehaver, ejendomsmægler.


ARTIKEL

MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN Et flertal i Folketinget blev den 11. juni 2014 enige om en gennemgribende modernisering af lejelovgivningen, og fremsatte et lovforslag herom den 17. december 2014. Det er planen at sammenskrive lejeloven og boligreguleringsloven om to år, og nogle af de væsentligste ændringer som forventes sat i kraft pr. 1. juli 2015. Af Kent Kragh, advokat, CODEX advokater

Obligatorisk ind- og fraflytningssyn Forslaget medfører, at det fremover bliver obligatorisk, at der bliver foretaget et ind- og fraflytningssyn, og at der ligeledes bliver udarbejdet en såkaldt skriftlig ind- og fraflytningsrapport. Hvis udlejer i fremtiden vil kræve betaling for istandsættelse ved fraflytning, vil det være en betingelse, at lejeren har været indkaldt ved såvel ind- som udflytning, at der er afholdt syn, og at der er udarbejdet rapporter herom. Har udlejer ikke opfyldt disse betingelser, vil det medføre, at udlejer mister sit krav på istandsættelse ved fraflytning. Krav i anledning af lejerens mis­ ligholdelse vil stadig kunne rejses. Det nye krav vil ikke gælde for en udlejer, der kun udlejer én enkelt bolig. Normalistandsættelse ved fraflytning Forslaget indeholder endvidere en afskaffelse af muligheden for, at udlejer og lejer kan aftale nyistandsættelse ved fraflytning. Det vil dog være muligt at indgå en aftale om, at der skal ske normal­ istandsættelse for lejers regning, hvis lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. En normalistandsættelse omfatter nød­ vendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge, herunder også maling af »træ og jern«, samt mellemslibning og lakering af gulve. Vedligeholdelsesreglerne, varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser Et af de krav, som der er enighed om at ophæve, er det nuvæ­ rende krav om, at der skal aflægges et vedligeholdelsesregn­ skab og oplyses om indeståendet på vedligeholdelseskontiene som gyldighedsbetingelse ved varsling af omkostningsbe­ stemte lejeforhøjelser. Derudover ophæves også ordningen med binding i Grundejernes Investeringsfond af hensættelser til forbedringer i uregulerede ejendomme. Som noget nyt vil der blive indført en ordning med obligato­ riske vedligeholdelsesplaner for store ejendomme i regulerede kommuner. Udlejers opkrævning af beløb til udvendig vedli­ geholdelse vil herefter fremover være betinget af udarbejdelse af en skriftlig vedligeholdelsesplan. Dette krav omfatter dog ikke alle udlejere, da forslaget undtager bestemte grupper af udlejere (små ejendomme).

Det vil herudover blive en pligt, at der sker høring af beboer­ repræsentanterne ved huslejeregulering og beboerrepræsen­ tantreglerne ændres. Forhåndsgodkendelse af huslejen Den nuværende mulighed for, at udlejere af en enkelt ejer- eller andelsbolig, kan få forhåndsgodkendt huslejen i huslejenæv­ net, er stadig til stede. Dog vil gebyret for en forhåndsgodken­ delse blive sat betydeligt ned – således kommer det fremover til at koste 500 kr. at få en forhåndsgodkendelse mod den nuværende takst på 3.500 kr. For at udligne den merudgift, som det nedsatte gebyr vil påføre det kommunale, så stiger gebyret for øvrige husleje­ nævnssager til 300 kr. Herudover skal udlejere, der taber en sag ved huslejenævnet, som medfinansiering betale 2.080 kr. Trappeleje / nettoprisindeks Med aftalen gives der nu udlejere nye muligheder for at net­ toprisindeksregulere huslejen. For den omkostningsbestemte husleje kan udlejere frem­ over bestemme, at lejen i en periode på 2 år årligt skal regu­ leres efter nettoprisindeks i stedet for, at der sker regulering efter reglerne om omkostningsbestemt husleje. Derimod afskaffes muligheden for trappeleje – trappeleje er regulering af lejen med bestemte beløb til bestemte tidspunk­ ter. Hvis der er tale om en ejendom, som ikke er omfattet af omkostningsbestemt leje, vil det i stedet være muligt for udle­ jer og lejer at aftale, at lejen reguleres efter nettoprisindekset. Reglerne om det lejedes værdi vil stadig være gældende som maksimum for den indeksregulerede leje. Sommerhuse Ferie- og fritidsudlejning vil fremover blive undtaget fra lejelovgivningen, da man nu, i modsætning til i 1980`erne da spørgsmålet også var oppe, vurderer, at der er flere fordele end ulemper herved. Udlejning i mere end 6-8 uger må typisk anses for ikke at være ferie-/fritidsudlejning, men det afhæn­ ger af den reelle hensigt med udlejningen.

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 3


ARTIKEL FORORD

AKTUELT OM DE FINANSIELLE MARKEDER I begyndelsen af januar åbnede realkreditinstitutterne for et 30-årigt fast forrentet lån med en stående rente på 2 %. Det er de laveste renteniveauer, danskerne nogensinde har oplevet. De rekordlave renter er med til at holde hånden under det danske boligmarked, og sikrer en fortsat fremgang. Af Morten Christensen, filialdirektør i Sydbank, Horsens

Man tror næsten ikke sine egne øjne, når man ser på de danske obligationsrenter. Statsobligationsrenterne er negative op til to års løbetid, og i begyndelsen af januar åbnede realkreditinstitutterne for et 30-årigt fast forrentet lån med en stående rente på 2 %. Det er de laveste renteniveauer, danskerne nogensinde har oplevet. De rekordlave renter er med til at holde hånden under det danske boligmarked, og sikrer en fortsat fremgang (se figur 1). Selv om mange låntagere jubler, og rentefaldet har givet pæne afkast til obligationsinvestorerne, er baggrunden for de rekordlave renter dyster. Investorerne frygter, at eurozonen er ved at bevæge sig ind i en deflationsspiral med faldende priser og stagnerede produktion. Des­ uden har verdens store centralbanker i de seneste år sprøjtet masser af nye penge ud i det finansielle system. De mange nye penge er med til at presse kurserne op på stort set alle finansielle aktiver og dermed presse obligationsrenterne ned (se figur 2).

Figur 1: Årlig stigning i boligpriserne, procent

Kritisk lav inflation Den Europæiske Centralbank (ECB) har reageret på den kritisk lave inflation ved at sætte renten ned til tæt på 0 og sprøjte flere penge ud ved at opkøbe obligationer for nye penge. På rentemødet i begyndelsen af december åbnede ECB-direktør Draghi døren på vid gab for, at der kan blive sat turbo på seddelpressen i begyndelsen af 2015 ved, at ECB også begynder at opkøbe statsobligationer. I lyset af de lave vækst- og inflationsudsigter i eurozonen vil ECB utvivlsomt holde den korte rente i eurozonen og dermed også i Danmark tæt på 0 i flere år endnu. De historisk lave lange obligationsrenter i Danmark kan derimod stige behersket i det kommende år, hvis eurozonen afværger den truende deflationsspiral.

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 4

Figur 2: 10-årig statsobligationsrente, procent


INVESTERINGSEJENDOMME BUTIKKER HORSENS - DETAIL

TIL LEJE

PRIORSLØKKEVEJ 1 Sag 87300482 Synlig beliggenhed og en lang facade beliggende direkte ud til Nørrebrogade. Ejendommen er i dag indrettet med stort butikslokale samt tilhørende lager, personalefaciliteter, vareindlevering mv. Indgangspartiet er dejligt lyst med store vinduer ud mod parkeringspladsen. Grunden er på

samlet 3.735 kvm. og er foran ejendommen udlagt til stort parkeringsareal for kunderne. Ejendommen er i henhold til gældende lokalplan udlagt til anvendelse som dagligvarehandel. En eventuel anden anvendelse vil kræve forudgående godkendelse fra Horsens Kommune.

Areal

Årlig leje

856 kvm

kr. 513.000

70264044 HORSENS - DETAIL

TIL LEJE HOSPITALS�ADE 2� ST Sag 8730038� �edste beliggenhed på gågaden i Horsens. �utikken er på �84 kvm. �ejemålet får nyrenoveret facade og er indrettet med salgsområde, mindre lager, personalerum og toilet. I butikken er der en rigtig god lofthøjde på ca. 3 meter. �ag ejendommen er et nyt parkeringshus med 230 parkeringspladser. �ette er det nye sted at parkere i Horsens midtby og udgangen herfra leder naturligt kunderne forbi Hospitalsgade og denne butik. Samlet set er der tale om ideelle lokaler og en attraktiv beliggenhed for mange detailhandlende. Årlig leje Areal

kr. 405.000 184 kvm

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 5


BUTIKKER HORSENS - DETAIL/KONTOR

UDLEJET

HORSENS - DETAIL/�OLI�

TIL SAL�

VEJLEVEJ 1

�R�NNE�ADE 21

Sag 87300466 Butiks- eller kontorlokale på 210 kvm. på Vejlevej i Horsens udbydes til leje. Lokalet er beliggende sammen med Shell tanken og med VW's bilhus som nabo. Der er derfor naturligt mange mennesker ved bygningen, og lejer vil opnå en stor synlighed. Lokalet har vinduer fra gulv til loft på de 3 sider af ejendommen og er indrettet med et stort lokale på ca. 180 kvm. Hertil kommer kontor/lager samt toilet. I facaden er der mulighed for at skyde vinduespartierne til side, hvilket kan gøre det nemt at få større varer ind i butikken, ligesom der er gode muligheder for en mere "åben" forretning i sommerperioden. Velegnet til brug som butik med salg af diverse udvalgsvarer eller kontor med showroom.

Sag 8730046� Denne ejendom er beliggende i Latinerkvarteret i Horsens. �jendommen er løbende istandsat og senest for få år siden er stueplan og 1. sal renoveret. Stueplan er indrettet med et åbent lokale med åben forbindelse til rum der kan anvendes til kontor eller køkken. �ndvidere er der adgang til l�kkert badev�relse med brus. �ra badev�relset er der adgang til skur der i dag anvendes som vaskerum samt til øvrig opbevaring. 1. salen er ligeledes et stort rum der egner sig til såvel erhverv som bolig. Der er forberedt til eventuel etablering af større køkken. �jendommens 2. sal er i dag ikke udnyttet, men det er en oplagt mulighed for køber at indrette etagen til kontor ellers v�relse. Bag ejendommen findes en dejlig lille gårdhave.

UDLEJET

A����

70264044

�� ���

K������

��� 1�200�000

70264044

HOVED��RD - DETAIL/KONTOR

TIL SAL� HORSENSVEJ � Sag 873�034� �entralt beliggende ejendom med facade direkte ud til Horsensvej, der er hovedvejen i Hovedgård. �jendommen har form som et �, hvilket giver mulighed for parkering i ejendommens gård. �od Horsensvej er der gode facadevinduer lige som der er mulighed for varer på arealet foran bygningen. Der er adgang til lagerdelen fra kontoret samt direkte via port ud til ejendommens gård. Lageret er på ca. 220 kvm. incl. et kontor på ca. 18 kvm. Der er god mulighed for vareopbevaring lige som der vil v�re mulighed for udvidelse af kontor-/butiksdelen ved at inddrage en del af lageret. K������ A����

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 6

��� 2�000�000 440 ���


BUTIKKER HORSENS - DETAIL/KONTOR

TIL LEJE

HORSENS �IDTB� - RESTAURANT

TIL LEJE

B

HØEGH GULDBERGS GADE 36, ST

TOR�ET 26

Sag 87300020 Ejendommen er centralt beliggende på Høegh Guldbergs Gade. På facaderne mod Høegh Guldbergs Gade er der store glaspartier der giver et godt indblik og udsyn. Området er et attraktivt handels- og kontorområde, hvor mange nye bygninger er blevet opført gennem de senere år. Denne ejendom udmærker sig ved særdeles gode og gratis parkeringsforhold omkring ejendommen. Lejemålet fremstår i dag som et stort lokale, dog med toiletkerne. Lejemålet indrettes i samarbejde med lejer og afleveres til lejerne med færdigindrettede toiletfaciliteter, med personalerum samt pålagt gulvbelægning, malet og med standard belysning. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om en trappeleje over 2 år.

Sag 87300��0 � den centrale midtby er denne restaurant beliggende på hjørnet af �attesund og �orvet. �eliggenheden er særdeles synlig, og �attesund��ørregade er en af de mest trafikerede gader i midtbyen. Lokalet har været brugt til restaurant gennem mange år og har senest været sammenlagt med nabolokalet til et samlet areal. De 13� kvm. i �orvet 2� er indrettet med restaurationslokale mod hjørnet og de mange vinduer samt venteområde med gode muligheder for take a�ay. Endvidere er der køkken på samlet ca. �0 kvm., hvilket dog vil blive reduceret i forbindelse med udlejeres etablering af toiletfaciliteter til restaurantens gæster.

Areal

Areal

675 kvm

Årlig leje

kr. 506.250

70264044

�3� kvm

Årlig leje

kr. ��0.700

70264044

HORSENS - DETAIL

TIL LEJE TORSTEDALL� �0B Sag 87300�83 �orsted �utikstorv er et velbeliggende centerområde i den sydlige del af Horsens. Lokalet består af stort butikslokale, lager, personalerum, kontor, mindre depot samt kundetoilet og 2 personaletoiletter med bad. Der kan være mulighed for opdeling af lokalet i 2 lejemål. Lejemålet har en synlig facade. �utikken har en lang facade, som nemt kan åbnes op med flere vinduer. Der er gode parkeringsog tilkørselsforhold til ejendommen. Lejemålet er en del af en større ejendom. Den samlede ejendom indeholder desuden pi��aria, antikvitetshandler og grillbar. Årlig leje Areal

kr. 304.000 760 kvm

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 7


BUTIKKER HORSENS - DETAIL

TIL LEJE

HORSENS - DETAIL��ONTOR

TIL LEJE

B

NØRREGADE 51, ST.

HØEGH G�LD�ERGS GADE �6, ST. + 1. SAL

Sag 87300035 Synligt lejemål med tilhørende parkeringspladser i Horsens centrum. Lejemålet har en markant synlighed og er beliggende få meter fra strøget i Horsens, hvorfor der er alle slags butikker indenfor få meter. Butikken har igennem mange år dannet ramme omkring Ole Jensens farvehandel, som pga. alder har valgt at stoppe med at drive forretning. Butikken er i ét niveau og er åbent med kun få søjler. Der er en bred facade, som evt. kan fremrykkes. Der er indgang på både for og bagside. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om trappeleje over 3 år. Ejendommen indeholder endvidere 2 kontorlejemål samt en bagbygning. Bagbygningen er ledig og kan evt. lejes til lager el. lignende.

Sag 873002�1 Butik�kontor med en meget attraktiv beliggenhed i Bilkakvarteret første r�kke til Høegh �uldbergs �ade med ca. 15.000 biler dagligt. 1.3�� kvm. fordelt med 7�5 kvm. i stueplan og 5�� kvm. på 1. sal. �ndrettet til butiksbrug med store søjlefri salgsarealer og flot trappe til 1. sal. Endvidere indholder lejemålet elevator, personalefaciliteter, kundetoilet mv. �ed adgang til stueplan findes 205 kvm. lager med dobbelt etagehøjde. �areindlevering via port. Lejemålet er lyst og imødekommende med store glaspartier fra gulv til loft samt ovenlysvinduer. S�rdeles gode �-forhold ved ejendommen med ca. 180 gratis p-pladser. �deelt til brug for detailhandel ligesom lejemålet kan ombygges til liberalt erhverv.

Areal

Areal

404 kvm + 126 kvm kælder

Årlig leje

kr. 207.000

70264044

1.�44 kvm

Årlig leje

kr. 1.200.000

70264044

HORSENS - DETAIL

TIL SALG SØNDER�ROGADE �7, ST. Sag 8730035� Erhvervsejerlejlighed med stor synlighed i midtbyen med en beliggenhed på hjørnet af Sønderbrogade�Spedalsø. Ejendommen indeholder i stueplan 2 erhvervsejerlejligheder med et samlet areal på 151 kvm. Ejerlejlighederne s�lges samlet og er i dag indrettet til brug for frisørsalon. Lokalet er et åbent butikslokale med vinduer fra gulv til loft i de to facader mod gaden. Der er tale om et lyst og åbent lokale. �il lejlighederne hører endvidere depotrum i k�lderen. Butikslokalet kan anvendes af en eller flere virksomheder, idet lokalet kan opdeles. Bag ejendommen findes godt p-areal. ����a��

G

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 8

Areal

kr. 1.600.000 151 kvm


BUTIKKER HORSENS - DETAIL

TIL SALG

BÅDE SALG OG LEJE

Sag 87390098 � 1. række til �estvejen opføres attraktivt butikscenter med 6 butikker til særligt pladskrævende varegrupper. �utikkerne udføres i en arkitektonisk flot stil med store åbne glaspartier. Synligheden for disse butikker er meget stor og beliggenheden ud til rundkørsel giver gode tilkørselsforhold. �ygningerne kan anvendes til handel med varegrupper som biler, både,

landbrugsmaskiner, trailere, tømmer, byggematerialer og lignende. Der er mulighed for køb eller leje. �umhøjden er 6-8 meter. �utikscenteret ligger i 1. række til �estvejen, der er en indfaldsvej fra motorvej �45 Horsens Syd til Horsens by. Den årlige leje er ekskl. moms og drifts- og forbrugsudgifter. �riserne er ekskl. komplementering af gulv og loft.

Årlig leje

K���a��

kr. �.000.000

kr. ��.500.000

70264044 HORSENS - SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE BUTIKKER

TIL LEJE HØEGH GULDBERGS GADE 44 Sag 87300361 Lokalet er del af en større ejendom. Lokalet er beliggende med facade med stor synlighed fra Høegh Guldbergs Gade. Der er tale om ca. 265 kvm. butik opført i 1977 og ca. 400 kvm. tilbygning opført i 1996. Tilbygningen har en rigtig fin lofthøjde. Lokalet har meget store glaspartier fra gulv til loft. Til ejendommen er der fælles personalefaciliteter med toiletter og frokostrum. Såfremt det ønskes, er der mulighed for etablering af separat toilet og tekøkken til lejemålet. Området er godkendt til pladskrævende butikker. Øvrig anvendelse kræver kommunens godkendelse. Årlig leje Areal

kr. 498.750 665 kvm

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 9


BUTIKKER HORSENS - CAFÉ

TIL LEJE

HATTING - �ETAIL OG �OLIG

TIL SALG

E

GRAVEN 4

STOREGA�E ��

Sag 87300455 Lokalerne er beliggende i Graven, der er en del af gågadeområdet i Horsens. Lejemålet er indrettet til restaurations-/caféformål med 80 kvm. i stueplan og 80 kvm. i kælder. I stueplan er lokalet i 2008 indrettet til formålet med god plads til gæsterne, køkken med mindre anretterog opvaskeområde samt kundetoilet. I kælderen findes grovkøkken, personalerum med toilet samt arkivrum. Køkkenet er fuldt funktionsdygtigt, og lejemålet overtages med alt inventar, service, fedtudskiller osv. til brug for café. Lejer har således mulighed for at åbne café eller spisested uden investering i inventar mv. Den angivne leje er 1. års startleje, idet der er tale om en trappeleje over 3 år.

Sag 87300338 Her er ejendommen, der giver gode muligheder for en perfekt kombination mellem en velindrettet bolig på ca. 145 kvm. samt eventuel butik og lager i de tilhørende ca. 320 kvm. erhverv. �jendommen er beliggende på hovedgaden i Hatting, Storegade, lige overfor Super �rugsen. Der er tale om en god synlighed i bybilledet, og ejendommen har gennem mange år været anvendt som bageri. �rhvervsdelen på ca. 320 kvm. er indrettet med ca. 40 kvm. butik samt produktions-, lager- og personalefaciliteter i den øvrige del af bebyggelsen. �oligen er på samlet ca. 145 kvm. med mulighed for adgang direkte fra erhvervsdelen til boligen.

Areal

Areal

80 kvm

Årlig leje

kr. 204.000

70264044

46� kvm

����a��

kr. �.�00.000

70264044

HORSENS - �ETAIL��ONTOR�LI�ERALT ERHVERV

TIL LEJE LEV�SGA�E �6 - LAV LEJE� Sag 87300332 �lotte og velholdte lokaler til butik/kontor/liberalt erhverv i Horsens midtby. Lokalerne er på samlet 50� kvm. fordelt på 371 kvm. åbent kontor/butik i stueplan, 7� kvm. på 1. sal og 5� kvm. lager i tagetagen. I stueplan er der gode, store vinduer samt ovenlysvinduer bagerst i lokalet, hvilket giver et godt lys i hele stueetagen. 1. salen er pt. indrettet med 4 baderum, idet lokalerne tidligere har været brugt til fitnesscenter - disse rum kan fjernes, så hele 1. salen kan bruges til kontor eller lignende. I lokalet er der installeret ventilationsanlæg. Den angivne leje er 1. års leje i en attraktiv trappeleje. Årlig leje Areal

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 10

kr. 200.000 �06 kvm


BUTIKKER

B

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 11


GRUNDE VEJLE - ERHVERVSGRUND

TIL SALG

HORSENS - ERHVERVSGRUND

TIL SALG

GR�NLANDSVEJ - 27 HA ERHVERVSJORD

SATURNVEJ 16

Sag 87300407 �u udbydes 27 hektar kommende erhvervsjord med en absolut attraktiv beliggenhed i første række til E45 direkte ved afkørsel 61b Vejle S. Arealet er beliggende lige ved den nyligt etablerede afkørsel, der forbinder Grønlandsvej og Søndermarken til motorvejen, men som også er adgangen til motortrafikvejen mod Billund. E45 tager et sving uden for arealet, hvilket er med til at øge synligheden til det maksimale for de ca. 70.000 biler, der dagligt passerer Vejlefjordbroen. Vejle Kommune har i kommuneplanrammen udlagt arealet som fremtidigt erhvervsområde til brug for f.eks. fremstillingsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel og administration med en maksimal bygningshøjde på 10 meter.

Sag 87300472 Grunden har en god beliggenhed med nem kort afstand til E45 Horsens Syd, Vejlevej og Vestvejen. Området er et attraktivt industriområde med mange lokale virksomheder. Arealet er beliggende i området der reguleres af Lokalplan 170, delområde B. Anvendelsen er udlagt til industri-, lager og værkstedsvirksomheder samt service- og handelsvirksomhed. Den maksimale bebyggelsesprocent er 60 og der er således mulighed for opførelse af ca. 8.100 kvm. bebyggelse. Maksimal bygningshøjde er 14 m. Køber af arealet vil ikke have udgifter til tilslutningsafgifter til kloak, normalt kr. 46.778 + moms pr. påbegyndt 800 kvm. grund, total ca. kr. 800.000 for grunden.

Grundareal

Grundareal

270.700 kvm.

Kontant�r��

kr. 125 �r. kvm.

70264044

13.524 kvm.

Kontant

kr. 3.050.000

70264044

HEDENSTED - ERHVERVSGRUND

TIL SALG GESAGERVEJ Sag 873�0050 Grunden er beliggende på en hjørnegrund med direkte facade til hovedvej 170 der går mellem Horsens og Vejle samt ved tilkørselsvejen til Motorvej E45. Synligheden er meget væsentlig og forbipaserende kommer naturligt ned i fart da der er lysregulering på hjørnet af grunden. Grunden er i den eksisterende lokalplan udlagt til særligt pladskrævende varegrupper. �å grunden findes i dag parcelhus på 106 kvm. med tilhørende kælder samt erhvervsbygninger på samlet 1.1�8 kvm. Erhvervsbygningerne har været anvendt til drift af planteskole og kan genanvendes hertil. Kontant Grundareal

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 12

kr. 6.500.000 20.41� kvm.


KONTORER HORSENS - KONTOR

TIL LEJE

E

Å�O�LEVARDEN �2� 2. SAL Sag 87300�99 �jendommen er beliggende på �boulevarden midt i �orsens. �ra ejendommen er der gåafstand til gågaden, rådhuset, havnen, Bilka-området mv. Det ledige kontorlokale er beliggende på 2. sal. �jendommens lejere i øvrigt er �orsens �ommune med Sund By butikken samt beboelseslej-

ligheder på 3. sal. �jendommens opgang er bred og lys, og lejemålet indeholder reception, 8 kontorer�mødelokaler i varierende størrelse, 2 toiletter, køkken, teknikrum og personaleindgang. �ontorerne er lavet i lette vægge, så der er mulighed for ombygning, såfremt lejer ønsker dette. Der er indlagt it-kabling og grundbelysning i alle kontorerne.

Areal

Årlig leje

�0� kvm

kr. 1�4.000

70264044 HORSENS - KONTOR

TIL LEJE CHR. M. ØSTERGÅRDS VEJ Sag 87390313 Nyt kontorfællesskab i kontorhotellet VitusBering Innovations Park. Der kan lejes lige fra et skrivebord til et kontormiljø på 120 kvm. Beliggenheden er helt i top. Udover lejemålet får man brugsret til 9 mødelokaler med fælles bookingsystem, adgang til kantine, tekøkken, cafeområder, bibliotek, tagterrasse med udsigt til hele byen og fjorden mv. Der vil være en reception med postmodtagelse og sortering. Parkeringsmuligheder, rengøring, internetforbindelse, rennovation samt adgang til print og kopiering. Alt dette er indeholdt i huslejen. Mulighed for hurtig indflytning. Årlig leje Areal

Fra kr. 41.940 Fra 14 kvm.

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 13


KONTORER HORSENS - KONTOR

TIL LEJE

LANGMARKSVEJ 63 - CASA ARENA Sag 87300174 På øverste etage af nordtribunen er etableret attraktivt kontormiljø i skyboxene. Skyboxen bliver dit private kontor med et gulvtæppeareal på enten 34 eller 56 kvm. For enden af lokalet er der stort vinduesparti fra gulv til loft med direkte udsyn til fodboldbanen og den øvrige del af stadion. Lokalet er et åbent regulært rum med en god loftshøjde. Der er god plads Areal

34/56 kvm

til 4 arbejdspladser i den mindste skybox - I kan eventuelt gå flere sammen. Udenfor kontoret er der adgang til fælles mødelokaler, tekøkken med mindre spiseplads samt opholdsarealer. Skyboxene udlejes til følgende leje: 34 kvm. kr. 70.000 p.a. eller kr. 5.833 pr. måned alt inklusiv 56 kvm. kr. 100.000 p.a. eller kr. 8.333 pr. måned alt inklusiv Årlig leje kr. 70.000/100.000 Alle udgifter er inklusiv i huslejen (også forbrug af el, vand, varme og internet)

70264044

Kend værdien af dine aktiver Hos EDC Erhverv kan du få en vurdering, der giver et retvisende billede af den nuværende markedsværdi af din erhvervsejendom.

Bestil din vurdering på edc.dk/erhverv/vurdering ERHVERV EJENDOMS CENTRET 14


KONTORER KONTOR - HORSENS MI�TB�

TIL LEJE SØN�ERGA�E 1�� 2. TV.

Lav husleje!

Sag 87300553 �yggeligt kontor i baggård til Strøget. Der er adgang til lokalet via trappeopgang tæt på �orsens �y �eater. �okalet er indrettet med en god stor entre, flere storrumskontorer samt 2 enkeltmandskontorer. �ontoret har mange anvendelsesmuligheder. Der er blandt andet gode muligheder for anvendelse som delekontor, ligesom indretningen er oplagt til sho�room eller lignende. �ontoret har flotte trægulve, og der er et godt lysindfald fra de mange vinduer. Der opsættes nyt køkken i lejemålet efter nærmere aftale med lejer. �ra kontoret er der adgang til en dejlig stor tagterrasse. Areal �rl�� le�e

�0� kvm kr. 120.000

70264044 ØSTBIRK - KONTOR

TIL SALG

BIRKHOLMVEJ 1 Sag 87300504 Denne ejendom bruges i dag dels som kontorejendom, dels som lager og værksted. Ejendommen er på 211 kvm. og indeholder reception/kontor, 5 kontorer i varierende størrelser, 1 større kontor/lager, tekøkken samt 3 toiletter, hvoraf 2 er med bad. Ejendommen er beliggende på en stor

hjørnegrund med facade ud mod Storegade, som er hovedgaden i Østbirk. Grunden er på 4.271 kvm. og der er gode muligheder for yderligere bebyggelse på grunden, idet den maksimale bebyggelsesprocent er 40.

Areal

Kontant

211 kvm

kr. 1.000.000

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 15


KONTORER HORSENS - KONTOR

TIL LEJE

�EJLE�EJ 17� Sag 87300030 �y spændende erhvervsby i den sydlige del af Horsens med en særdeles attraktiv synlig beliggenhed. �ygningerne har et arkitektonisk flot udtryk. �d over de eksisterende bygninger kan der opføres kontorbygninger med lejemål fra 660 - 8.000 kvm. �ygningerne er velegnet til domicilejendom eller fælles kontorer. Lokalerne er velegnet til alle former for kontor.

Der er mulighed for indretning med storrumskontor eller mindre kontorer. Der kan tilbydes lejemål, hvor størrelse, anvendelse og udformning tilpasses lejers ønsker og behov. Der gøres særligt opmærksom på, at ejendommene endnu ikke er opførte. �ed en meget synlig og attraktiv beliggenhed opføres Erhvervsbyen Horsens Syd.

70264044 HORSENS - KONTOR

TIL LEJE SØNDERGÅRDSALLÉ 3 Sag 87300146 Lejemålet er del af en større bebyggelse med facade direkte ud til den trafikerede Vejlevej i den sydlige del af Horsens. Fra ejendommen er der kort afstand til motorvejen, lige som midtbyen nås inden for få kilometer. Lejemålet består af vindfang, 5 kontorer i varierende størrelser, 2 møderum med ovenlysvinduer, 2 toiletter, tekøkken, teknikrum, serverrum samt mindre depotrum. Der er mulighed for en ændring af indretning med flytning af vægge mv. En ombygning af lokalerne vil medføre en ændring i huslejens størrelse. Der er gode parkeringsforhold ved ejendommen. Årlig leje Areal

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 16

kr. 136.000 340 kvm


KONTORER

Få indsigt i erhvervsejendomsmarkedet med

MARKET UPDATE

HORSENS CENTRUM - KONTOR/BUTIK

TIL SALG

Tilmeld dig på edc.dk/erhverv og få tilsendt rapporten med seneste markedsdata hvert kvartal

BR�DSTRU� - KONTOR MED LAGER

TIL SALG

EMIL MØLLERS GADE 28C

SØNDERGADE 27

Sag 87300300 Erhvervsejerlejlighed der kan anvendes til kontor, butik eller lign. beliggende i bebyggelsen ”Rørfabrikken” som er opført i 2013. Rørfabrikken er beliggende i Horsens Midtby og er synlig fra bl.a. banegården. Beliggenheden er central i Horsens med gåafstand til gågaden, banegården, Bygholm Park og byens øvrige faciliteter. Bebyggelsen indeholder ud over kontorbebyggelse tillige mange lejligheder. Ejerlejligheden er på 173 kvm. og beliggende i stueplan. Lokalerne har en god lofthøjde og flere vinduespartier fra gulv til loft, hvilket giver en god synlighed og dejlige lyse lokaler. Til området er der gode parkeringsfaciliteter, herunder p-kælder. Der skal til kontantprisen tillægges moms.

Sag 87300031 Ejendommen har en synlig beliggenhed med facade ud til hovedgaden i Brædstrup, Søndergade. �od plads til parkering samt udendørs oplag. På grunden findes 2 bygninger� kontorbygning samt lager� produktionsejendom. �ontorbygningen er på 1.381 kvm. med 220 kvm. garage�lager i forlængelse af ejendommen. Ejendommen er opført i gode materialer og fremstår velvedligeholdt. Der er god mulighed for opdeling af ejendommen til flere brugere. Lager�produktionsejendommen er på samlet 1.07� kvm., hvoraf 277 kvm. er velfærds- og kontorafsnit og 7�7 kvm. er lager�produktion. � hallen er der etableret 10 elporte, heraf 3 med læsserampe. Ejendommen kan købes samlet eller opdelt i hhv. kontor og lager.

Areal

Areal

173 kvm

Kontant

70264044

kr. 1.100.000

2.877 kvm

Kontant

kr. 6.7�0.000

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 17


KONTORER LØSNING - KONTOR

TIL LEJE

LØSNING - KONTOR/LAGER

TIL LEJE

�ELGE NIELSENS ALL� 6K

�ELGE NIELSENS ALL� 6�

Sag 8730045� �er udlejes 3 kontorer på hver 80 kvm. Lejen er for hvert enkelt kontor. Der er tale om en attraktiv beliggenhed i forhold til E45. � huset er der gode muligheder for fællesskab med de øvrige lejere. Kontoret indeholder l�st og venligt kontorlokale med god mulighed for indretning af flere arbejdspladser, kontor/mødelokale samt tekøkken med mulighed for mindre spiseplads. På hver etage er der fælles toilet og bad med nabolejemålet. Der er gode p-forhold ved ejendommen. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om en trappeleje over 3 år.

Sag 87300462 � 200� er denne ejendom opført som en del af en større erhvervsb� med 10 lejere beliggende i Løsning, �edensted. Ejendommen er opført med en god kombination mellem kontor og lager og indeholder bl.a. kontorareal på ca. 80 kvm. �indrettet med 2 kontorer med god plads til 2 arbejdspladser i hvert rum, køkken med tilhørende alrum, der kan anvendes til bespisning samt mødelokale samt toilet med bad� og lagerhal på ca. 100 kvm. �regulær hal med gode tilkørselsforhold via den store port�. �allen har en god loftshøjde. �deel til lager eller mindre produktion. �mrådet har fine parkeringsforhold og er sikkerhedsovervåget. Lejen er en trappeleje over 3 år. Den angivne leje er 1. års leje.

Areal

Areal

�0 kvm

Årlig leje

kr. 4�.000

70264044

1�0 kvm

Årlig leje

kr. 96.000

70264044

LØSNING - KONTOR/LAGER

TIL LEJE LUNDAGERVEJ 112 Sag 87300464 Erhvervsejendom med 3 lejere og god beliggenhed i forhold til E45. Lejemålet er indrettet med ca. 280 kvm. kontor og ca. 460 kvm. lager. Kontoret er i 2 plan og indeholder i stueplan entre, kontor, køkken med god spiseplads, showroom/kontor adskilt mod køkkenet med en glasvæg samt toilet og badefaciliteter med omklædning. På 1. sal findes 2 større kontorlokaler med god plads til virksomhedens medarbejder. Det ene kontor er med mindre tekøkken. Lagerhallen er en regulær hal med betongulv. Der er god adgang til hallen via bred port i jordniveau. Årlig leje Areal

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 18

kr. 192.000 740 kvm


KONTORER

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 19


KONTORER

D

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 20


KONTORER

D

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 21


INVESTERINGSEJENDOMME HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG ALLÉGADE 44 Sag 87390084 Arkitektonisk flot rødstensejendom beliggende i midtbyen. Ejendommen indeholder 4 udstykkede ejerlejligheder. Lejlighederne er fra 67 til 87 kvm. med eget køkken og bad. Lejlighederne er i en generelt god stand med lyse rum. Der er udskiftet køkken i 3 af lejligheder og bad i den ene lejlighed. Ejendommens tag og vinduer er fra 1999. Bag ejendommen findes en dejlig have, hvor beboerne kan nyde aftensolen. En attraktiv investeringsejendom med en sjældent set mulighed for salg som ejerlejligheder.

Kontant 1. års afkast

kr. 3.600.000 4,50 %

70264044 HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG

BJERREGADE 1 Sag 8730001� Denne ejendom er løbende istandsat og fremst�r i dag velvedligeholdt med bl.a. nyt tag, kviste og tagrender fra �008 samt dræn og ny brønd fra �007. Lejlighederne har en god �lanløsning og er lyse og indbydende. De � lejligheder er beliggende i hhv. stue�lan og lejlighed �� 1.��. sal.

Lejligheden i stuen er �� �a. �9 kvm. i stue�lan samt �a. 14 kvm. i kælderen. � stue�lan findes � værelser samt køkken og toilet. �ia flot bagta��e er der adgang til kælderen, hvor der findes badeværelse og o�bevaringsrum�muligt kontor. Lejligheden �� 1. og �. sal er en 4 værelses lejlighed �� �a. 106 kvm. � kælderen findes dis�onible rum samt vaskemaskine.

1. års afkast

Kontant

5,�6 %

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 22

kr. 1.750.000


INVESTERINGSEJENDOMME GEDVED - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG EGEBJERGVEJ 10A M.FL. Sag 87390085 Nyistandsat udlejningsejendom i Gedved udbydes til salg. Ejendommen indeholder 2 sammenbyggede ejendomme, hvoraf den ene frem til 2003 har været anvendt til erhvervsformål. Ejendommen blev i 2003 totalrenoveret og ombygget til boliger. Ejendommen er således i en meget god stand og kræver beskeden vedligehold. I alt 7 lejligheder i størrelsen 64-123 kvm., hvoraf 5 af dem er etableret i 2003. De 2 lejligheder er i 2 plan med tilhørende hems og 2 badeværelser. Alle med god indretning. Til ejendommen hører større grundareal og 5 af lejligheder har egen gårdhave. Kontant 1. års afkast

kr. 6.500.000 6,05 %

70264044 �ORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

SOLGT

Følg dit salg på Mit EDC Som sælger hos EDC Erhverv har du adgang til statistik over populariteten af din ejendom

F�SSINGSVEJ 4�

Log ind på edc.dk/erhverv

Sag 87300282 Ejendommen er beliggende på �ussingsvej 43 i den nordlige del af �orsens �y. �ra ejendommen er der gåafstand til indkøbsmuligheder mv. Der er tale om et godt boligkvarter. Ejendommen indeholder 3 stk. 2værelses lejligheder med et boligareal fra 49 til 62 kvm., samlet boligareal i ejendommen er 173 kvm. samt 62 kvm. kælderareal. Alle lejligheder har eget køkken og bad i god stand. Ejendommen er fuldt udlejet, og det vurderes, at der vil være gode muligheder for genudlejning af lejlighederne. �ejligheden på 2. sal er opsagt pr. 31�12-14. �lere disponible rum og fælles vaskerum i kælder. �ag ejendommen findes fælles have. Samlet set er det en god boligudlejningsejendom i et godt kvarter.

SOLGT 70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 23


INVESTERINGSEJENDOMME

E

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 24


INVESTERINGSEJENDOMME T�RRING - INVESTERINGSEJENDOM� �OLIG

TIL SALG SOL�ANG 12

NY PRIS

Sag 87300169 �arkant investeringsejendom med 2 flotte lejligheder. Ejendommen som i folkemund bliver kaldt �Lille �malienborg� fremtræder i god stand. Ejendommen er beliggende i �ørring. Ejendommen er opdelt i to lejemål begge udlejet. Lejemålet i stueplan består af 150 højloftede m2 med tre skønne værelser, stue med pejs, stort køkken alrum med l�st inventar og et moderne badeværelse med sort klinkegulv og hvide vægge. Lejligheden på 1. sal indeholder to stuer en-suite, tre værelser, et køkken alrum med l�st inventar og et hvidt badeværelse. Kontant

D

1. �r� a�ka�t

kr. 1.�00.000 7�20 �

70264044 JUELSMINDE - INVESTERINGSEJENDOM

TIL SALG

E

HAVNEGADE 10 Sag 87300468 Denne ejendom er beliggende på havnearealet i Juelsminde. Ejendommen indeholder erhvervslokaler i stuen og del af 1. sal, samlet 449 m2, samt 2 boliger på 1./2. sal, samlet 270 m2. Erhvervsdelen er opdelt i 2 lejemål. Lejemål 1 på ca. 18 m2 er udlejet til Paradis med anvendelse som

isbar. Lejemål 2 på ca. 272 m2 i stueplan og ca. 159 på 1. sal anvendes af sælger til brug for brugskunst- og tøjforretning. Ved salg af ejendommen vil denne del af ejendommen blive ledig for køber. På 1./2. sal er der indrettet 2 lækre boliger på hhv. 131 og 139 m2.

Areal

Kontant

719 kvm

kr. 6.000.000

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 25


INVESTERINGSEJENDOMME HORSENS - 3 INVESTERINGSEJENDOMME

TIL SALG

HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, �OLIG

TIL SALG

ØSTERGADE, EMIL MØLLERS GADE OG STEFANSGADE

STEFANSGADE 35

Sag 87300148 Velbeliggende ejendomsportefølje centralt i Horsens. Ejendomsporteføljen består af 3 udlejningsejendomme med en central beliggenhed i Horsens: Østergade 26 med 4 lejligheder, Emil Møllers Gade 109 med 2 lejligheder og Stefansgade 35 med 2 lejligheder. Her er tale om en attraktiv ejendomsportefølje med gode og solide rødstensejendomme. Alle ejendommene er fuldt udlejet og giver en årlig lejeindtægt på kr. 468.388,- Bilag med oversigt og hver enkelt ejendoms indtægter og udgifter kan rekvireres hos ejendomsmægleren. Ejendommene er beliggende i den attraktive østlige og vestlige del af Horsens .

Sag 87390011 Mindre boligudlejningsejendom i 3 plan med to udlejede lejligheder. �ejlighed på 136 m2 beliggende i stuen og 1. sal. �ndeholder 2 værelser, 2 stuer, badeværelse, gæstetoilet, køkken, udestue og adgang til altan og haven. 2. sal 2 værelses lejlighed på 41 m2 med n�t køkken, stue, værelse, bad og udgang til mindre altan. �ejligheden er udlejet til p.t. kr. 3.200 pr. måned plus forbrug. �il ejendommen hører en garage samt en nem s�dvendt have. Ejendommen er beliggende ud til åbent område. �er er netop indlagt fjernvarme i ejendommen. Mulighed for udst�kning i 2 ejerlejligheder og eventuelt omb�gning til 3 lejligheder. En spændende ejendom med mange muligheder.

1. års afkast

1. års afkast

5,35 %

Kontant

kr. 6.000.000

70264044

4,�6 %

Kontant

kr. 1.550.000

70264044

HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, �OLIG

TIL SALG EMIL MØLLERS GADE 10� Sag 87390029 Mindre udlejningsejendom med projektmulighed. Ejendommen er en flot rødstensejendom med 2 udlejede lejligheder. Ejendommen fremtræder i god stand og med pæn trappeopgang. �ederste lejlighed: 2 værelses lejlighed på 71 m2 indeholdende entre, stue, køkken og soveværelse. �æn bagtrappe til kælderen, hvor badeværelse med bruseniche fra 1996 findes. Øverste lejlighed: 4 værelses lejlighed på ca. 110 m2 i 2 plan. 1. sal indeholder entre, n�t køkken, opholdsstue med fransk dør til spisestue med altan. 2. sal: stort værelse, soveværelse med udgang til altan samt badeværelse. Kontant 1. års afkast

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 26

kr. 1.550.000 5,32 %


INVESTERINGSEJENDOMME HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, BOLIG

TIL SALG SLOTSGADE 6 Sag 87300516 Velvedligeholdt ejendom med 3 stk. lejligheder midt i Horsens. Denne ejendom indeholder 3 lejligheder på hhv. 44, 50 og 57 kvm. samt uudnyttet baghus på ca. 35 kvm. Lejlighederne har gode planløsninger og har alle eget bad og køkken samt adgang til dejlig, lukket have. I kælderen er der vaskefaciliteter og pulterkammer. Ejendommen har en attraktiv beliggenhed på Slotsgade midt i Horsens By. Fra ejendommen er der gåafstand til gågaden, havnen, handelsskolen, Lunden mv. Der er tale om et meget populært boligkvarter med mange grønne oaser og nem adgang til alt. 1. års afkast Kontant

5,81 % kr. 1.495.000

70264044 VEJLE - INVESTERINGSEJENDOM, LAGER��ROD�KTION

TIL SALG

NIELS �INSENSVEJ 10 Sag 873�0330 Denne investeringsejendom har en attraktiv beliggenhed tæt til motorvejsafkørsel 60 på E45 - Vejle. �runden er på samlet 11.431 kvm. hvor stort set hele arealet er befæstet. �å arealet er opført � ejendomme. �dministrationsbygning fra 1��0 på �85 kvm. samt erhvervshal fra �00� på 77� kvm. hal samt 114 kvm. overdækket areal. �å 1. salen endvidere bade

og omklædningsfaciliteter på ca. 5� kvm. �den for erhvervshallen er der etableret dieselanlæg. Hele arealet er udlejet til �n lejer. Der er tale om gode kontraktsvilkår, hvor lejer for en del af ejendommen er pålagt både ud- og indvendig vedligeholdelse. Det oplyses, at ejendommen jf. �ordforureningsattest er markeret som V1 samt dele af arealet som V�.

1. års afkast

Kontant

7,98 %

kr. 6.950.000

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 27


INVESTERINGSEJENDOMME HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, ERHVERV

TIL SALG

NØRREGADE 51 Sag 87390336 Investeringsejendom i Horsens centrum. Bag ejendommen er der en ældre pudset bygning, som nu står ledig for køber. Bagbygning vil alternativt kunne nedrives, og der vil kunne etableres endnu flere p-pladser i gården. Ejendommen indeholder stor butik i stueplan på ca. 400 kvm med tilhørende god kælder. Butikken er ledig for køber, alternativt kan butikken

udlejes. Der må påregnes istandsættelse af butikslokalet. Butikken er i ét niveau og er åbent med kun få søjler. Der er en bred facade, som evt. kan fremrykkes. Der er indgang på både for og bagside. På 1. og 2. sal er der 2 gode kontorlejemål, som p.t. er udlejet til klinik og fysioterapi. Ejendommen er opdelt i ejerlejligheder. Kontant

kr. 6.500.000

70264044 HORSENS - INVESTERINGSEJENDOM, �OLIG

TIL SALG STRANDGADE 1�

RESERVERET

Sag 87300403 Ejendommen er oprindeligt indrettet med 3 klassiske 2-værelses lejligheder. Stueplan og 1. sal er pt. begge ca. 62 kvm. �ra det ene værelse på 1. sal er der en trappe til et tredje værelse på 2. sal. �ejligheden på 2. sal er en 1værelses lejlighed på ca. 36 kvm. Der er mulighed for at inddrage værelset på 2. sal til den 1-værelses lejlighed, således at ejendommen vil indeholde 3 stk. 2-værelses lejligheder på hver 62 kvm. Endvidere kan der være mulighed for udnyttelse af tagrummet til hems. �øber må forvente istandsættelse såvel indvendigt som udvendigt. �ttraktiv beliggenhed. Kontant

G

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 28

Ar�a�

kr. 1.250.000 1�6 k��


INVESTERINGSEJENDOMME

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 29


INVESTERINGSEJENDOMME

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 30


INVESTERINGSEJENDOMME

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 31


INDUSTRI HEDENSTED - PRODUKTIONS-/LAGEREJENDOM

TIL LEJE

SNEDKERVEJ 1 Sag 87300137 Ideel produktions- eller lagerejendom med indvendig frihøjde på 9 meter. Denne ejendom har en logistisk attraktivt beliggenhed med meget kort afstand til Motorvej E45, afkørsel 58 Hedensted. Ejendommen er beliggende på en grund på ca. 10.500 kvm., hvoraf ca. 5.000 kvm. er belagt med asfalt og stabilgrus. Det er tilkørsel til ejendommen i begge ender med

god plads i de henholsvis 8 og 10 meter brede porte. Der er opsat hegn omkring hele grunden. I begge ender af hallen er indsat el-ledhejseport med brede 6 meter og højde 6 meter. Portene er med klare elementer og glas til loft. Samtidlig er der monteret flere loftsvinduer, hvilket giver en lys og imødekommende hal. Hallen kan opvarmes med gas.

Areal

Årlig leje

2.057 kvm

kr. 750.000

70264044 HORSENS - V�RKSTED SAMT �OLIG

TIL SALG �OLLERVEJ �0 Sag 87300471 Ejendommen har en meget synlig beliggenhed direkte ud til �ollervej. Erhvervsdelen er på ca. 7�6 kvm. og er indrettet med v�rksted og lager samt salgsafsnit med udstilling. I salgsprisen er inkluderet maskiner og inventar til v�rkstedet, ligesom der på grunden er etableret ben�in- og olieudskiller. Der skulle således v�re alt inventar og maskiner nødvendigt for en fortsat drift af virksomheden. Det eneste køber skal betale ud over handelsprisen er det på overtagelsesdagen v�rende varelager. Ejendommen indeholder endvidere en privat bolig på 14� kvm. samt �7 kvm. udestue. K���a�� Areal

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 32

kr. 2.700.000 �6� kvm


INDUSTRI ØST�IRK - TANK� VÆRKSTED OG �OLIG

TIL SALG VEST�IRKVEJ 14 Sag 87300328 �eldrevet Statoiltank med tilhørende værksted og bolig. Ejendommen er velbeliggende ud til trafikeret vej med stor synlighed. �ankanlægget er etableret af Statoil, der er lejer af arealet og tankene med en fast årlig lejeafgift samt en literafgift til ejer. �utikken er på ca. 55 kvm. med tilhørende kontor, lager, personalefaciliteter mv. Endvidere findes der i ejendommen et autoværksted på ca. 170 kvm. � forlængelse af værkstedet er der etableret vaskehal. �oligen på 152 kvm. er beliggende i forlængelse af butikken. Salgsprisen er eksklusive varelager og good�ill. K���a�� Areal

kr. �.�00.000 �77 kvm

70264044 LØSNING - LAGER/PRODUKTION

TIL LEJE

LØSNING - LAGER/PRODUKTION

TIL LEJE

GL. PRÆSTEGÅRDSVEJ 8A

GL. PRÆSTEGÅRDSVEJ 8C

Sag 87300550 Lejemålet er en del af en mindre håndværkerby med i alt 6 lejemål og fordeler sig med ca. 100 kvm. kontor og ca. 193 kvm. lager/ produktion. �ra administrationen er der udkig til hallen ligesom der er direkte adgang mellem hallen og administrationen. Hallen er en regulær hal med en brede på ca. 11,5 meter. Der er adgang til hallen via ledhejseport med en brede på 3,0 meter og en højde på 2,75. meter. Hallen er opvarmet med gas-kalorifere. Der er monteret ovenlysvinduer, hvilket er med til at gøre hallen lys og venlig. �ra hallen er der opgang til indskudt dæk over administrationsdelen der kan anvendes til arkiv samt øvrig opbevaring. Den angivne leje er 1. års leje.

Sag 87300436 Ejendommen er en del af en mindre ”håndværkerby” med i alt 6 lejemål beliggende tæt til Løsning by. Lejemålet er på samlet ca 196 kvm, der fordeler sig på ca 150 kvm regulær lager-/produktionshal med mange anvendelsesmuligheder og ca 50 kvm kontor og personalefaciliteter. Hallen har en frihøjde i siderne på ca 3,2 meter og i midten på ca 5,25 meter. Der er adgang til hallen via port med en bredde på 3,0 meter og en højde på 2,75 meter. Der er monteret ovenlysvinduer, hvilket er med til at gøre hallen lys og venlig. Hallen indeholder endvidere et indskudt dæk på ca 35 kvm. Administrationsafsnittet på ca 50 kvm indeholder kontor med plads til et par arbejdspladser, toilet, bad samt frokoststue.

Areal

Areal

29� kvm

Årlig leje

70264044

kr. 78.000

196 kvm

Årlig leje

kr. 66.000

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 33


INDUSTRI HORSENS - FJERNLAGER

TIL LEJE URANIAVEJ 15

Fra 200 kvm.

Sag 87300456 Lejemålet er beregnet til fjernlager og der kan lejes fra 200 til 750 kvm. Fra lejemålet er der adgang til fælles aflæsningsområde på ca. 180 kvm. med 2 læsseramper. Varehåndtering tilbydes af øvrige lejere i ejendommen. Lejemålet er en del af en større bebyggelse med attraktiv beliggenhed i industriområdet Horsens Syd ved Vestvejen. Lejemålet er pænt og vedligeholdt og består af en søjlefri lagerhal med en god loftshøjde på 6 meter. Der er godt lysindfald i hallen fra de mange ovenlysvinduer.

Areal Årlig leje

750 kvm kr. 187.500

70264044 HORSENS - V�R�STE�

TIL LEJE

Lager- og produktionsejendomme søges til salg og udlejning Kontakt EDC Erhverv �R�STE�AR�SVEJ 1� Sag 87300480 Værkstedet er beliggende i en større bebyggelse� der indeholder tankstation� vaskehal mv. �jendommen har en central beliggenhed i Hatting� og der er mange forbipasserende. Der er adgang til lokalerne fra �ræstemarksvej� hvor arealet dels er udlagt til parkering men også med mulighed for areal til salg af biler� såfremt lejer ønsker dette. Lokalerne har gennem mange år været anvendt til drift af autoværksted. Der er god adgang via 2 store porte med en bredde på 2 m og en højde på 4 m. �ndretningen indeholder et stort regulært lokale med en god lofthøjde. Herudover findes lager samt personalefaciliteter. Værksted overtages med meget værktøj og teknik� der er en del af lejen. Areal

2�� kvm

Årlig leje

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 34

kr. �6.000


INDUSTRI HORSENS - LAGER/PRODUKTION

TIL LEJE

EGESKOVVEJ 8 Sag 87300322 Lejemålet er beliggende i nyere erhvervsområde i Horsens nord. Der er meget kort afstand til motorvej E45 via Horsens nord til-/frakørsel. Ejendommen er opført i 2007/2008 og opfylder de krav, som myndigheder og moderne virksomheder stiller til logistik- eller produktionslokaler i dag.

Der er gode tilkørselsforhold og ejendommen har befæstede udenomsarealer. Lejemålet er overordnet inddelt i 3 sektioner. Der er porte til alle sektioner. Hallerne er søjlefri og har en frihøjde til betonspær på 7,2 meter. Der er indrettet mindre administrationsafsnit. Den angivne leje er 1. års leje, idet der er tale om en trappeleje over 2 år.

Areal

Årlig leje

3.158 kvm

kr. 631.600

70264044 �R�DSTRUP - LAGER/PRODUKTIONSEJENDO�

TIL SALG ENERGIVEJ 6 Sag 87300183 �yere erhvervsejendom i �rædstrup opført i 2008. Ejendommen er beliggende i erhvervsområde i den nordlige del �rædstrup. �runden på 2.000 kvm. er anlagt med parkeringspladser mod vejen samt mulighed for oplag. �ygningen rummer 410 kvm fordelt på en stor hal med to porte, salgsareal/sho�room, værksted/lager, froskoststue, kontor, arkivrum samt badeværelse. �ver kontordelen er der indskudt dæk til oplag. Lokalerne står hele vejen igennem flotte og lyse med flere ovenlysvindyer. �dermere står de indflytningsklare og overtages i nymalet stand. K���a�� Areal

kr. 1.800.000 410 kvm

70264044

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 35


INDUSTRI

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 36


INDUSTRI

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 37


INDUSTRI �ORSENS - LAGER��RODUKTION

TIL SALG VESTERGADE �9 Sag 87300423 Synlig erhvervsejendom med igangværende autoværksted �jendommen er beliggende ud til meget trafikeret indfaldsvej til Horsens centrum fra �4�, Horsens �. �jendommen har et erhvervsareal på 192 kvm, som fordeler sig på værksted med 2 lifte, olieudskiller, udluftning samt 2 porte med en højde på 3,3 meter, vaskerum samt indskrivningsafsnit med entr�, kontor, køkken, bad, �c og disponibelt rum. Herudover er der 2 garager og endnu et disponibelt rum. �å ejendommens grundareal, som er på 1.380 kvm, er der gode parkering- og udstillingsforhold. Kontant Areal

kr. 2.000.000 192 kvm

70264044 ÅES - BLANDET EJENDOM

TIL SALG

F

KRÅSIGVEJ 9 - "KRÅSIGLUND" Sag 87300427 Nu sælges "Kråsiglund", der består af 3 ejendomme; hovedbygningen og 2 tidligere lærerboliger. Hovedbygningen har et bebygget areal på 796 kvm. og indeholder hall, kontorer, mødelokale, køkken med tilhørende spisesal, 12 værelser/kontorer/møderum, thekøkken samt værksted/hal

med dobbelt lofthøjde. 1. salen er delvist udnyttet og indrettet med 14 værelser/kontorer/møderum samt toilet- og badefaciliteter. De 2 tidligere lærerboliger har hvert et bebygget areal på 109 kvm. og er udnyttet med delvis kælder, stueplan og 1. sal.

Areal

Kontant

1.405 kvm

70264044

ERHVERV EJENDOMS CENTRET 38

kr. 2.900.000


INDUSTRI

WWW.EDC-EJENDOMSCENTRET.DK/ERHVERV 39


LOKALT KENDSKAB MED LANDSDÆKKENDE FORDELE EDC Erhvervs væsentligste styrke er samarbejdet mellem de deltagende firmaer. Vi er repræsenteret over hele landet og arbejder tæt sammen om uddannelse, markedsføring og kundepleje – alene med formål at sikre hurtig omsætning af vore kunders virksomheder, ejendomme og lejemål.

VI ER SPECIALISTER I › Investeringsejendomme › Andelsboligejendomme › Kontorlokaler /-ejendomme › Lager-/produktionsejendomme › Butikslokaler › Igangværende virksomheder › Erhvervsgrunde › Kombineret erhverv med bolig

RING TIL OS PÅ 70 26 40 44

Strandkjærvej 30, 8700 Horsens T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Odelsgade 42, 7130 Juelsminde T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Banegårdsgade 3, 8300 Odder T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Profile for EDC Poul Erik Bech

ErhvervsNyt februar 2015  

Se de seneste ejendomme for Horsens, Hedensted og omegn.

ErhvervsNyt februar 2015  

Se de seneste ejendomme for Horsens, Hedensted og omegn.