__MAIN_TEXT__

Page 1

Erhvervsnyt Erhvervs- og investeringsejendomme i Horsens, Hedensted og omegne

Juni 2018

Generationskifte i ejendoms­ selskaber Læs mere

side 04

Vil du vide hvem der leder efter en ejendom som din? Læs mere

side 28

SAG 87301105 Unikt kontorlejemål lige ved Horsens Banegård. Beliggende i en fredet ejendom, der er nænsomt og flot restaureret. Emil Møllers Gade 41

SAG 87300877

14 S.

S.

S.

SAG 87300985

35

side 27

32

Se mere

SAG 87301055


Indhold

Forord

side  03

Generationsskifte i ejendomsselskaber

side  04

I Horsens sætter vi strøm til erhvervsudviklingen

side  06

Investeringsejendomme

side  08

Kontor

side  21

Industri

side  32

Butikker

side  36

Grunde

side  39

Det betaler sig i kroner og øre, at sætte en korrekt husleje, når investeringsejendommen skal lejes ud men regler-ne for huslejefastsættelse er mange og komplicerede. EDC Erhverv Ejendoms Centret har fået udarbejdet en markedsanalyse, der giver et kig ind i huslejestatistikken for lejeboliger i Horsens. Læs mere på side 19

I forbindelse med generationsskifter kan det hurtigt blive dyrt og besværligt, hvis forløbet ikke håndteres korrekt. Peter Agentoft Nielsen og Lars Wind-Johannesen – LRP Side 4

Fuldt udlejet investeringsejendom

Kontorlejemål tæt ved E45

561 kvm isoleret lager-/ produktionsejendom

Investeringsejendom med tre udlejede butikker opført i 2012, med et afkast på 7,47 %

Flot og velbeliggende kontorhus på samlet 3.300 kvm kontor og 1.660 kvm lager. Mulighed for opdeling.

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde med nem adgang til E45, og består af ca. 495 kvm isoleret værksted med ca. 66 kvm administration. Side 33

Side 12

Erhverv Ejendoms Centret 2

Husleje-fastsættelse af lejeboliger

Side 22


Forord

Stort fald i udbuddet af industrilokaler Den økonomiske højkonjunktur har stor indflydelse på antallet af ledige industrilokaler i hele landet, hvilket særligt rammer regionerne Syddanmark og Midtjylland. Det er gode tider for det danske erhvervsliv. I slutningen af maj erklærede regeringen, at Danmark står midt i en højkonjunktur med en økonomi, der buldrer derudaf. Således ventes dansk økonomi at vokse med 1,9 % i år og 1,7 % næste år, og væksten i 2018 og 2019 for-ventes at øge beskæftigelsen med omkring 70.000 personer, fremgår det af regeringens nye prognose for dansk økonomi, Økonomisk Redegørelse. Den økonomiske højkonjunktur ses også på antallet af investorer og virksomheder, der enten vil investere eller leje sig ind i industrilokaler landet over. Antallet er markant stigende i forhold til juni 2017. Det viser tal fra EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek. 17 % flere investorer er villige til at investere i industrilokaler, mens 14 % flere købere eller lejere søger samme lokaler. Færre ledige kvadratmeter Den stigende beskæftigelse viser sig i det antal ledige industriog lagerkvadratmeter, der står tomme. På trods af, at der bliver bygget lager- og produktionslokaler på livet løs i hele landet, så viser de nyeste tal fra Ejendomstorvet, at udbuddet af industrilokaler er faldende. På et år er udbuddet af ledige lokaler faldet med mere end 400.000 kvm, hvilket svarer til godt 16 % på landsplan sammenlignet med april 2017. Faldet bliver dog endnu større, når man tager ny-byggeriet i betragtning. Bygningsbestanden er nemlig i samme periode steget med knapt 600.000 kvm. I alt er udbuddet således faldet med knapt 1 mio. kvm på ét år.

EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek viser også, at netop de to regioner oplever en stigende interesse i industrilokaler blandt personer og virksomheder. Her i Region Midtjylland søger fx 21,18 % flere virksomheder industrilokaler i dag sammenlignet med juni 2017. Ønsker du en drøftelse af mulighederne for salg eller udlejning af din industri- eller lagerejendom, så kontakt os hos EDC ­Erhverv Ejendoms Centret. Med venlig hilsen Lars Tygesen Indehaver DiplomValuar Ejendomsmægler

Det er især i Regionerne Syddanmark og Midtjylland, hvor udbuddet er mest faldende. Til sammen udgør de to regioner et samlet fald på 410.000 kvm, svarende til 0,7 % af den samlede bygningsbestand.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 3


Artikel

Generationsskifte i ejendomsselskaber Ejendomsselskaber har en særstatus i forbindelse med generationsskifter. Faldgruberne er mange, og det kan hurtigt blive dyrt og besværligt, hvis forløbet ikke håndteres korrekt. I nogle tilfælde kan det endda ende med, at virksomheden må opløses i stedet for overdrages. I denne artikel vil vi forsøge at påpege nogle af de forhold, du skal tage i betragtning i forbindelse med et generationsskifte. Af Peter Agentoft Nielsen og Lars Wind-Johannesen – LRP. Påbegynd de indledende overvejelser så hurtigt som muligt Uanset hvilken virksomhed du skal overdrage, er det vigtigt, at du begynder at forberede og planlægge processen så tidligt som muligt. Dette gælder, uanset om din virksomheden skal overdrages som led i et generationsskifte, eller om virksomheden skal afvikles eller sælges til en tredjepart. Når du starter tidligt, giver det en mere rolig proces, og du får langt flere handlemuligheder. Det kan ofte være en god ide at inddrage advokat og revisor tidligt i processen, så disse kan være med til at planlægge og gennemføre processen fra start. Hvem skal overtage hvad og hvornår Næste vigtige overvejelse er at finde ud af, hvem der skal overtage virksomheden. Generationsskifter forbindes typisk med familieejede virksomheder, hvor virksomheden gives videre til næste generation, men derudover er det også muligt at videregive eller sælge virksomheden til andre familiemedlemmer, medarbejdere, samarbejdspartnere mv. Dette afhænger helt af dine ønsker. Hvis der er flere, der skal tilgodeses i forbindelse med generationsskiftet, er det endvidere væsentligt at få klarlagt, hvem der skal overtage hvad. Det kan eksempelvis overvejes, om ejerskab af og lederskab i virksomheden skal fordeles ligeligt, eller om der skal laves en skævdeling, så den, der viser størst interesse, også får størst indflydelse. I nogle tilfælde kan det endda være hensigtsmæssigt at dele virksomheden op i to eller flere selvstændige virksomheder, f.eks. ved at opdele ejendomsporteføljen, som så efterfølgende kan fordeles efter dit ønske. I forbindelse med disse overvejelser skal du være meget opmærksom på, at det kan have væsentlige skattemæssige

Erhverv Ejendoms Centret 4

konsekvenser, hvem du overdrager til, og hvordan en opdeling håndteres. Dette vil typisk skulle planlægges i nært samarbejde med advokat og revisor. Endelig skal det overvejes, hvornår ejerskabet og indflydelsen i selskabet skal begynde at overgå til de nye ejere. Dette kan ske straks, gradvist eller på et tidspunkt i fremtiden. Strukturændringer forud for generationsskiftet Når de indledende overvejelser er gjort, er det ofte værd at begynde at overveje, om du skal ændre noget i selskabets struktur forud for generationsskiftet, idet dette potentielt kan give nogle væsentlige skattemæssige fordele, mens en undladelse omvendt kan gøre generationsskiftet væsentligt dyrere. Udgangspunktet i skattelovgivningen er, at en overdragelse af en virksomhed til børn eller børnebørn skal beskattes på samme måde, som hvis virksomheden sælges i fri handel til en tredjepart. Hvis en virksomhed er organiseret som et aktie- eller et anpartsselskab, vil sælgeren i medfør af dette udgangspunktet skulle beskattes som om, at aktierne/anparterne var blevet solgt til en tredjepart. I dette tilfælde vil de første 52.900 kr. af avancen blive beskattet med 27 %, og den resterende del vil blive beskattet med 42 %. Der gælder dog den væsentlige undtagelse hertil, at det i nogle tilfælde er muligt for erhververen af virksomheden at indtræde i overdragerens skattemæssige stilling – man taler i disse tilfælde om skattemæssig succession. Virkningen af skattemæssig succession er med andre ord, at sælgeren ikke beskattes af sin aktieavance på det tidspunkt, hvor aktierne overdrages. Derimod


udskydes beskatningen, indtil modtageren efterfølgende sælger aktierne, og på dette tidspunkt beskattes modtageren af den fulde gevinst, dvs. også den tidligere ejers gevinst. For ejendomsselskabers vedkommende er det den nærmeste familie (ægtefæller, børn, børnebørn, under visse omstændigheder samlevere m.fl.) samt nære medarbejdere, der har mulighed for at udnytte reglerne om skattemæssig succession.

Hvis virksomheden er organiseret som en personligt ejet virksomhed, kan det eksempelvis overvejes, om der kunne opnås fordele ved at omdanne virksomheden til et aktie- eller anpartsselskab som et led i generationsskiftet. Dette kan ofte ske som en såkaldt skattefri virksomhedsomdannelse, således at omstruktureringen ikke udløser beskatning. I andre tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at udnytte successionsreglerne, som også under visse betingelser gælder for personlige virksomheder.

Reglerne kan dog ikke blot uden videre anvendes på ejendomsselskaber, idet der ikke er mulighed for at udnytte reglerne om skattemæssig succession, hvis selskabets virksomhed i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse (pengetanksreglen). Denne begrænsning vil ramme langt de fleste ejendomsselskaber, idet udlejning af fast ejendom betragtes som passiv kapitalanbringelse, uagtet at der utvivlsomt kan ligge en masse arbejde i at drive udlejningsvirksomhed.

Fordelen ligger i, at når en ejendom sælges fra en personligt ejet virksomhed, skal der som udgangspunkt betales avanceskat og tinglysningsafgift, hvilket sagtens kan udgøre betydelige beløb. Sælges derimod aktierne eller anparterne i et driftsselskab, som ejer ejendommen, kan midlerne geninvesteres fra holdingselskabet uden beskatning, og der skal ikke betales tinglysningsafgift, da der er tale om et aktie-/anpartssalg og ikke et ejendomssalg.

Det er dog som oftest muligt at strukturere sig ud af pengetanksreglen, men dette kræver, at processen startes op i god tid. Det kan tage flere år at gennemføre et vellykket generationsskifte, men til gengæld er det også muligt at nedbringe omkostningerne væsentligt.

Ovenstående er blot nogle af de mest almindelige eksempler på, hvordan reglerne med fordel kan anvendes. Derudover vil reglerne om nedsat bo-/og gaveafgift ofte kunne udnyttes fordelagtigt, men disse vil ikke blive omtalt nærmere her. Det afgørende er, at der foretages en helhedsvurdering fra gang til gang, hvor alle muligheder tages i betragtning, således at det bedste resultat opnås.

Pengetanksreglen medfører desværre, at mange ejendomsselskaber ikke overdrages, men i stedet opløses selvom de kunne være drevet videre af næste generation eller nogle af selskabets medarbejdere, hvis ejeren var begyndt at forberede generationsskiftet på et tidligere tidspunkt.

Virkningen af reglerne kan illustreres med et forsimplet eksempel:

Hvordan skal overdragelsen finansieres Der findes utallige måder at finansiere et generationsskifte på, men nogle af de mest almindelige modeller er via skattemæssig succession, ved aftale om forlodsret til udbytte i selskabet (således at selskabets drift reelt finansierer overdragelsen), gaveoverdragelse, kontanthandel, gældsovertagelse, lån eller som en kombination af flere forskellige finansieringskilder.

Anders ejer et selskab, som ejer en udlejningsejendom, og Anders ønsker, at hans søn skal overtage ejendommen.

Igen er det afgørende, at der vælges den løsning, som giver det bedste resultat i det konkrete tilfælde.

Anders købte ejendommen for mange år siden for 2 mio. kr., men på grund af den gunstige udvikling på ejendomsmarkedet er ejendommen i dag 10 mio. kr. værd.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med generationsskifte i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte advokat Peter Agentoft Nielsen eller advokat Lars Wind-Johannesen.

Overdrages aktierne i selskabet uden succession, skal sønnen betale 10 mio. kr. for ejendommen. Anders skal derudover beskattes af fortjenesten ved salg af selskabets aktier. Anders har tjent 8 mio. kr. på aktierne, hvorfor hans beskatning vil udgøre ca. 3,4 mio. kr. (42 %)

* Denne artikel er alene af generel og overordnet karakter og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. LRP påtager sig intet ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til brug af artiklen.

Overdrages aktierne derimod med succession, indtræder sønnen i Anders’ skattemæssige stilling, så Anders ikke skal betale skat i forbindelse med generationsskiftet. Sønnen overtager skattebyrden, men kan kompenseres for dette ved at nedsætte handelsprisen til 6,6 mio. kr. Virkningen er altså, at Anders opnår samme berigelse i begge tilfælde, men sønnen skal alene finansiere et køb på 6,6 mio. kr. i stedet for 10 mio. kr.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 5


I HORSENS SÆTTER VI STRØM TIL ERHVERVSUDVIKLINGEN Horsens er kendt for et blomstrende kulturliv, fede kon­ certer, FÆNGSLET og fodbold i superligaklasse. Men Horsens kan meget mere end det. Især på erhvervsområ­ det, hvor en ny offensiv strategi sætter fokus på teknologi, arbejdskraft og rammebetingelser. Kort sagt, det der skal til, for at vi kan rykke frem i bussen som erhvervsområde. Danmark ligger på en 6. plads over verdens mest kon­ kurrencedygtige lande. Det fremgår af tal som ”Institut for Management Development (IMD)” netop har offentlig­ gjort. Topplaceringen skyldes blandt andet gode, stabile rammebetingelser, retssikkerhed og motiverede medar­ bejdere. Til gengæld halter produktivitetsvæksten, og vi oplever mangel på arbejdskraft i flere brancher. Det er egentlig ikke nogen nyhed. Men det er til gengæld nyt, at vi her i Horsens sætter systematisk ind for at løse netop de udfordringer, så vækst og udvikling for alvor bider sig fast. Det er værd at hæfte sig ved, hvis du, din virksomhed eller arbejdsplads går og overvejer, om ikke fremtiden skal ligge i Horsens. Danmarks Teknologiske Laboratorium Vi har kort vej fra tanke og strategi til konkret handling. Det betyder, at vi allerede er i gang med at udleve ambi­ tionen om, at Horsens skal gå forrest i arbejdet med at bruge ny teknologi, digitalisering og smarte løsninger. Også ude i virksomhederne, hvor ny teknologi er den hur­ tigste vej til øget produktivitet.

Erhverv Ejendoms Centret 6

Vi bruger fx data til at teste produkter, til at sørge for bed­ re oplevelser for borgere og turister i Horsens midtby, til trafikplanlægning og meget mere. Og så skubber vi på ude i virksomhederne. I september sætter vi fokus på digitalisering og brug af ny teknologi, når vi sammen med Velux og en række an­ dre partnere inviterer til en stor temadag om Industri 4.0, og hvordan vi kommer fra buzzword til bundlinje. Helt konkret. Kvalificeret arbejdskraft Horsens er en af de hurtigst voksende kommuner i Dan­ mark. Derfor er det nemmere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft her hos os end mange andre steder. Og vi hjælper dig gerne på vej. Vi har også et stigende uddannelsesniveau, øget optag på vores erhvervsuddannelser, og vi tiltrækker nye ud­ dannelser, viden og kompetencer. Fx en helt ny ingeniø­ ruddannelse, som starter op efter sommerferien. I 2021 står et helt nyt campus færdig i hjertet af Horsens og i 2025 forventer vi en fordobling af de ca. 4.000 studeren­ de, vi har nu. Læg dertil historiske investeringer i infrastruktur og by­ midten, lave omkostninger, attraktive lejemål og byggegrunde. Fremtiden er lys og fordelene mange for virksomheder, der vælger Horsens. Vil du vide mere eller være med?


BUSINESSHORSENS ARBEJDER FOR VÆKST OG UDVIKLING I LOKALE VIRKSOMHEDER – SKAL VI OGSÅ ARBEJDE FOR DIG? Så gør som et stigende antal virksomheder og bliv en del af BusinessHorsens. Som medlem får du adgang til:

➜ 1:1 sparring på din virksomhed – og henvisning til

Som medlem bakker du også op om vores arbejde med at styrke Horsens som erhvervskommune:

➜ Tiltrækning af nye virksomheder, uddannelser og

specialiseret rådgivning

➜ Inspiration – til vores medlemsarrangementer om f.eks. salg, innovation, markedsføring og ledelse

arbejdskraft

➜ CityHorsens – en handelsby fuld af liv og oplevelser

➜ Netværk

➜ Bedre infrastruktur

➜ Synlighed – på BusinessHorsens.dk, sociale medier

➜ Et stærkere iværksættermiljø

og i vores nyhedsbrev

➜ Dygtige (internationale) studerende og arbejdskraft til din virksomhed

➜ Hjælp til at varetage dine interesser

Tag fat i os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed. Anders Killmann Petersen Erhvervsdirektør Tlf: 27 61 49 00 akp@businesshorsens.dk

BUSINESSHORSENS.DK

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 7


Investering EJENDOMSPORTEFØLJE MED 4 INDUSTRIEJENDOMME OG 1 ERHVERVSGRUND

TIL SALG

LUNDAGERVEJ 6 M.FL - HEDENSTED Sag 87300990 Denne ejendomsportefølje består af 4 industriejendomme og én ledig erhvervsgrund. Bebyggelsen er beliggende midt på den østjyske hovedåre ved Hedensted, lige ved E45 afkørsel 58. Hovedvægten af disse ejendomme er 1. Års afkast

opført til brug for den tunge industri og hovedparten anvendes i dag af underleverandører til vindmølleindustrien. Samlet set er der tale om velbeliggende og fuldt udlejede ejendomme.

8,04 %

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 8

Ejendommene har en god indretning og er opført således der er alternative anvendelses- og udvidelsesmuligheder. kr. 80.275.250


Investering AFSKRIVNINGSBERETTIGET INDUSTRIEJENDOM I MIDTJYLLAND

TIL SALG

TEKNIKERVEJ 1 - HEDENSTED Sag 87301099 Udlejet industriejendom ved E45. Bebyggelsen er beliggende midt på den østjyske hovedåre ved Hedensted, lige ved E45 afkørsel 58. Ejendomme er opført til brug for den tunge industri og anvendes i dag af underleverandører til vindmølleindustrien. Ejendommen indeholder: 4.746 kvm.

bygning med en grund på 19.063 kvm. Ejendommen er fordelt på 359 kvm. administration og 4.387 kvm. hal med en lofthøjde på ca. 6,2 m. Lejer er Skagen Overfladeteknik ApS, der tidligst kan fraflytte lejemålet 31.08.21. Samlet set er der tale om en velbeliggende og fuldt udlejet industriejendom.

1. års afkast

Kontant

7,71 %

kr. 25.500.000

70264044

UDLEJET INDUSTRIEJENDOM TÆT VED E45.

TIL SALG LUNDAGERVEJ 110 - HEDENSTED Sag 87301100 Udlejet industriejendom tæt ved E45. Bebyggelsen er beliggende midt på den østjyske hovedåre ved Hedensted, lige ved E45 afkørsel 58. Ejendommen består af 533 kvm. bygning med en grund på 3.933 kvm. Ejendommen er opført i 2006. Lejer er Dansk Dyrekremering ApS der kan fraflytte lejemålet med 6 mdr. varsel. Ejendommen har en god indretning og er opført således der er alternative anvendelses- og udvidelsesmuligheder. Samlet set er der tale om en velbeliggende og fuldt udlejet industriejendom. 1. års afkast Kontant

8,19 % kr. 3.000.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 9


Investering AFSKRIVNINGSBERETIGET INDUSTRIEJENDOM I MIDTJYLLAND

TIL SALG SNEDKERVEJ 1 - HEDENSTED Sag 87301101 Udlejet industriejendom tæt ved E45. Ejendommen er opført til brug for den tunge industri og anvendes i dag af underleverandører til vindmølleindustrien. Indeholder 2.303 kvm. bygning med en grund på 19.589 kvm. Ejendommen er indrettet til administration og lager for international handels- og produktionsvirksomhed. Oprindeligt er den opført til brug for vindmølleindustrien, hvorfor hallen har en loftshøjde på ca. 9 m. og er forberedt til krandækning. Ejendommen er fordelt på 246 kvm. nyopført administration og 2.057 kvm. hal fra 2009. 1. års afkast Kontant

7,56 % kr. 9.850.000

70264044 SPÆNDENDE INVESTERINGSSAG MED GOD LEJER TÆT VED E45

TIL SALG

LUNDAGERVEJ 6 - HEDENSTED Sag 87301098 Ejendommen er opført til brug for den tunge industri og anvendes i dag af underleverandører til vindmølleindustrien. Der er således tale om en ejendom der er kendetegnende ved blandt andet høj lofthøjde og gode udenomsfaciliteter. Ejendommen er fuldt udlejede og indeholder: 10.946

kvm. bygninger med en grund på 38.785 kvm. Ejendommen er indrettet til produktionsformål. Bygningerne fordeler sig på flere haller med varierende loftshøjder, højeste hal har en frihøjde på ca. 14 m. Den ældste ejendom er opført i 2000. Lejer er Nordmark Production A/S, der tidligst kan fraflytte lejemålet 31.08.21.

1. års afkast

Kontant

8,11 %

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 10

kr. 40.000.000


Investering FULDT AFSKRIVNINGSBERETTIGET INVESTERINGS EJENDOM

TIL SALG GL. PRÆSTEGÅRDVEJ 8A-F LØSNING Sag 87300725 Investeringsejendom med 6 erhvervsejerlejligheder til lager og produktionsformål. Ejendommen er beliggende i Løsning, med kun 3 km. til motorvej E45 og kort afstand til Løsning By. Ejendommen sælges som investeringsejendom, med alle 6 lejemål udlejet. Ejendommen fungerer som håndværkerby med gode udenomsarealer. I hvert lejemål er der større lager-/ produktionshal med administrationsafsnit til hver lejer. Pt. er 5 ud af 6 lejemål udlejet.

1. Års afkast Kontant

8,34 % kr. 9.500.000

70264044 GOD LEJER - GODT AFKAST!

TIL SALG

FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM

G

TIL SALG

E

SØNDERGÅRDSALLE 23 - HORSENS

RÅDHUSTORVET 2 - HORSENS

Sag 87301036 Ejendommen er oprindeligt opført i 1970 til brug som bank, men har siden fungeret som blandt andet arkitektkontor, hvor den nu er indrettet til detailhandel. Ejendommen har en særpræget arkitektur med det bølgende tag, hvilket gør den til en kendt ejendom i lokalområdet. Beliggenheden er unik med synlig facade til Vejlevej, hvor der dagligt passerer gennemsnitligt ca. 18.000 biler. Synligheden gør ejendommen anvendelig for mange brancher. Ved ejendommen er der fornuftige parkeringsforhold for kunder og personale, ligesom der er gode parkeringsforhold på naboarealet der er offentlig pplads.

Sag 87300995 Spændende investeringsejendom fuldt udlejet til erhvervslejere, centralt beliggende i midtbyen. Ejendommen er beliggende på Rådhusgade 2. Det er en beliggenhed helt centralt i Horsens midtby ved siden af det nuværende Horsens Rådhus, samt overfor Bytorv Horsens. Ejendommen indeholder 3 lejemål på hver 317 kvm beliggende på hver etage. Stuelejemålet er udlejet til restaurant og 1. og 2. sal er lejet af tandlægeklinik. Hovedlejeren i ejendommen har en uopsigelighed på lejemålet frem til 01.03.2022. Alt i alt en fin ejendom der er fuldt udlejet, og beliggende i område hvor der sker stor udvikling.

1. års afkast

1. Års afkast

7,22 %

Kontant

70264044

kr. 3.000.000

5,25 %

Kontant

kr. 14.500.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 11


Midt i Danmark – tæt på alt Horsens ligger lige midt i Østjylland – direkte ud til E45. Det giver virksomhederne i Horsens en lang række konkurrencemæssige fordele.

VELKOMMEN TIL

ERHVERVSKOMMUNEN HORSENS Gearet til vækst Horsens Kommune er en af Jyllands hurtigst voksende kommuner. Vi tiltrækker både virksomheder og mennesker. Faktisk bliver vi omkring 1.000 nye borgere hvert år.

Kommunen som aktiv medspiller Horsens er en erhvervs- og vækstorienteret kommune, som understøtter erhvervslivets vækstpotentiale.

Overvejer din virksomhed at etablere sig i Horsens? Tjek erhverv.horsens.dk

erhverv.horsens.dk

Erhverv Ejendoms Centret 12


Når markedet for investeringsejendomme eksploderer...

c.d

k/e

rhver v

Unik on til in line adg teres ang din e serede i jendo m

ed

s Te

t

eft

ers

pørg

slen på din ejen

dom

...hvem har så “ku-det-være-klogt-at-sælge-nu-kasketten” på?

Det har EDC Erhverv. Vi forstår godt, investorerne står i kø efter ejendomme. Men vi ved også godt, at det kan være svært at blive klog på, om det så også betyder, at man skal sælge. Som én af Danmarks største erhvervsmæglere kan vi være gode at have med på råd, når du skal vurdere, om du får nok ud af din ejendom. Vi har et landsdækkende team af specialister i investeringsejendomme. Og så har vi

Danmarks største køberkartotek, hvor du selv får adgang til at tjekke efterspørgslen på ejendomme som din. Og beslutter du at sælge, står vi klar med en stærk salgsmotor bestående af 21 erhvervscentre i Danmark. Kontakt Lars Tygesen eller Christian Højgaard på tlf 70 26 40 44 eller læs mere på: edc.dk/erhverv/boligudlejning

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 13


Investering FULDT UDLEJET INVESTERINGSEJENDOM MED ET AFKAST PÅ 7,47 %

TIL SALG

HOVEDGÅRD BYTORV - HOVEDGÅRD Sag 87300988 Hovedgård Bytorv består af 3 udlejede butikker – Fakta, Bageri og Apotek. Bytorvet er beliggende ved indkørslen til Hovedgård by og med en god synlighed fra Gl. Århusvej. Komplekset er opført i 2012 og er på samlet 1.800 kvm. Samlet set er der tale om en god investeringsmulighed i

en nyere ejendom med gode lejere. Afkastet af den samlede investering er på 7,47%, men ses der på afkastet af den investerede kapital ved 60% belåning er dette særdeles tilfredsstillende. De tre lejemål kan tidligst fraflyttes i 2020 og 2022.

1. Års afkast

Kontant

7,47 %

70264044

Kend værdien af dine aktiver Hos EDC Erhverv kan du få en vurdering, der giver et retvisende billede af den nuværende markedsværdi af din erhvervsejendom.

Bestil din vurdering på edc.dk/erhverv/vurdering

Erhverv Ejendoms Centret 14

kr. 26.000.000


Investering FLOT MODERNISERET BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 3 LEJEMÅL

TIL SALG THORSGADE 14 - HORSENS Sag 87301022 Boligudlejningsejendom med 3 lejligheder opført i røde teglsten med nyere tegltag og nyere vinduer. Denne ejendom fremstår i dag flot velvedligeholdt og indeholder 3 lejligheder på hhv. 63, 63 og 84 kvm. Lejlighederne har en god planløsning, og de vurderes at være nemme at genudleje. Lejlighedernes lejere betaler i dag en gennemsnitlig leje på kr. 707 / kvm, hvilket betyder at der er et godt potentiale i ejendommen. Samlet set er der tale om en attraktiv investeringsejendom, med et godt lejepotentiale, der i de kommende år ikke vil kræve nogen opsat vedligeholdelse. 1. års afkast

E

Kontant

4,02 % kr. 2.650.000

70264044 INVESTERINGSEJENDOM MED 3 LEJEMÅL

TIL SALG

NYHED

VELHOLDT UDLEJNINGSEJD. M 3 LEJL.

TIL SALG

NYHED

D

F

STRANDGADE 31B - HORSENS

SJÆLLANDSGADE 6 - HORSENS

Sag 87300787 Ejendommen er beliggende på Strandgade 31B i den centrale del af Horsens By, tæt på det store udviklingsområde nede ved havnen. Fra ejendommen er der gåafstand til gågaden, Lunden,havnen mv. Der er tale om et godt og attraktivt boligkvarter. Fra ejendommens øverste lejlighed er der en god udsigt over området. Ejendommen indeholder 3 stk. 2værelses lejligheder med et boligareal fra 40 til 60 kvm., samlet boligareal i ejendommen er 160 kvm. Ejendommens bagside er omfuget, og standen på ejendommen vurderes generelt god. Samlet set er der tale om en god og sikker investering i et godt kvarter.

Sag 87300894 Investeringsejendom med 3 lejemål. De 2 lejligheder beliggende hhv. i stueplan og 1 sal er begge på 73 kvm. og har samme indretning – med entre, køkken, badeværelse med bruser samt 3 stuer/værelser. Lejligheden i stueetagen er flot istandsat med flere spændende effekter. Lejligheden på 1 sal er ledig fra d. 1.9.2018, og køber har derfor mulighed for selv at udleje den eller selv at benytte lejligheden. På 2 sal er der 46 kvm. med en god indretning, men lejligheden trænger dog til istandsættelse. En stor del af ejendommens vinduer er nyere, og ejendommen fremstår i dag pæn og velholdt og har desuden en pæn opgang med dørtelefon til ejendommens beboere.

1. års afkast

1. års afkast

4,53 %

Kontant

70264044

kr. 2.100.000

5,20 %

Kontant

kr. 2.300.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 15


Investering ATTRAKTIV UDLEJNINGSEJENDOM MED GODT POTENTIALE

TIL SALG

NYHED

C

NØRREGADE 22 - HORSENS Sag 87301055 Ejendommen indeholder 5 gode og rummelige boliglejligheder, der alle er velholdte og i god stand. De enkelte lejligheder har trægulve, gibs lofter, pæne køkkener og badeværelser. Alle lejligheder har en god indretning og vil være attraktiv for flere målgrupper ved evt. genudlejning. Ejen-

dommen indeholder desuden et erhvervslejemål i stueplan med synlig front mod Nørregade. Lejemålet indeholder åbent kontormiljø, toiletforhold og køkken. Der er installeret kabling og køl. Lejemålet er p.t. ledigt og kan bruges af flere forskellige brancher. Spændende ejendom med potentiale.

1. års afkast

Kontant

4,75 %

kr. 5.800.000

70264044

INVESTERINGSEJENDOM MED BLANDET BOLIG OG ERHVERV

TIL SALG GRAVEN 6 - HORSENS Sag 87300912 Spændende investeringsejendom beliggende centralt ved Strøget i Horsens. Ejendommen indeholder 2 butikker i stueplan, 4 gode lejligheder til beboelse, samt et større kontorlejemål. – alle lejemål er udlejet. Boliglejemålene er udlejet til en kvm.pris mellem kr. 496 – kr. 669. Der kan derfor være et fornuftigt fremtidigt potentiale som investor. I stueetagen 2 gode butikker, der ligger centralt med god synlighed tæt ved strøget. På 3. sal er der indrettet kontorlokaler, der alle er udlejet til samme lejer. En spændende ejendom – og med et godt potentiale. 1. Års afkast

E

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 16

Kontant

5,23 % kr. 6.300.000


Investering SPÆNDENDE INVESTERINGSMULIGHED – 15 BOLIG- OG 5 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER

TIL SALG

C

OVE JENSENS ALLE 2-26 (RÅDHUSKARRÉEN - HORSENS) Sag 87301014 15 boliger samt 5 butikker sælges der, med undtagelse af én butik, er fuldt udlejet. De øvrige lejligheder i ejerforeningen ejes af privatpersoner. Boligerne er på samlet 1.349 kvm. og er udlejet til en gennemsnitlig leje på kr. 922 pr. kvm. 1. Års afkast

I det omkostningsbaserede budget for ejendommen er den lovlige leje nedsat med kr. 255,66 pr. kvm. i forhold til den maksimale leje, hvilket giver køber mulighed for en fremtidig lovlig lejestigning på ca. kr. 370.000, eller en forbedring af afkastet

5,08 %

med ca. 1,16 %-point. Dette er en sjældent set mulighed, hvilket samtidig er en stor sikkerhed for køber! Kontant

kr. 31.000.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 17


Investering BLANDET INVESTERINGSEJENDOM

TIL SALG

UDLEJNINGSEJENDOM MED GODT AFKAST

TIL SALG

NYHED

D

E

SAVVÆRKSVEJ 9 - JUELSMINDE

BORGMESTERVEJ 49B - HORSENS

Sag 87300879 Velbeliggende udlejningsejendom med havudsigt til Fyn, i Juelsminde. Ejendommen indeholder i alt. 4 ejerlejligheder hvoraf den ene er solgt (1. th.). Tilbage er 3 stk. ejerlejligheder med et boligareal fra 108 til 140 kvm. Samlet boligareal for lejlighederne er 367 kvm. Alle lejligheder har eget køkken og bad i god stand, samt adgang til sydvendte private altan/ terrasse og fælles let have. Til ejendommen er endvidere et erhvervslejemål på 300 kvm, der i dag udnyttes til udlejning af garager og opbevaring. Der er mulighed for, med minimum af indsats at ændre dette til delvist lettere erhverv, som frisør, kontor osv. I 2007 er ejendommen istandsat.

Sag 87301042 Nu har du muligheden for at købe denne investeringsejendom beliggende i roligt kvarter. Lejligheden i stueetagen indeholder 72 kvm. – med entre, 2 værelser, åbent stue/køkken samt badeværelse med bruser. På 1. sal har lejligheden entre, værelse, dobbelt stue, køkken samt badeværelse med bruser. Udover lejlighedens 72 kvm., råder lejer også over udnyttet overetage med repos samt indrettet værelse. Der er trægulve i lejlighederne, der begge er pæne og velholdte. Begge lejligheder har egen indgang og deles om en god kælder, hvor hver lejer har mulighed for vaskemaskine m.m. samt eget depotrum – desuden har ejendommen en fin have.

1. Års afkast

1. års afkast

6,61 %

Kontant

kr. 2.945.000

70264044

6,41 %

Kontant

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM MED 11 LEJEMÅL

TIL SALG SØNDERBROGADE 13A-B HORSENS

Ingen indbetaling til GI

Sag 87300850 Ejendommen består af 11 lejemål, der alle benyttes til beboelse. Alle lejemål fremstår pæne og er meget velholdte – med egne køkkener og badeværelse. Desuden har alle lejemål egne altaner. Til ejendommen hører et gårdmiljø, der hovedsagelig benyttes til parkering for ejendommens beboere. Desuden vaskerum med vaskemaskiner og tørretumbler, samt cykelkælder og andre gode kælderrum.

1. Års afkast

D

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 18

kr. 1.645.000

70264044

Kontant

4,96 % kr. 14.995.000


Investering SPÆNDENDE INVESTERINGSMULIGHED

TIL SALG

NYHED

B

HALDRUPVEJ 18A-J - HORSENS Sag 87301077 Nu udbydes 10 nyere rækkehuse beliggende centralt i Søvind. Halvdelen af boligerne blev opført i 2008 og de resterende 5 boliger opføres nu – boligerne er opdelt i ejerlejligheder. 1. års afkast

Alle boliger er på ca. 100 kvm. og har en god planløsning med redskabsrum og mindre have. De enkelte boliger henvender sig til flere målgrupper og har været nemme at udleje – med lejere der bor i

5,90 %

ejendommen i en længere periode. En god investeringsmulighed, hvor man som investor må forvente gode udlejningsmuligheder. samt minimal vedligeholdelse og administration. Kontant

kr. 12.750.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 19


Blandet ejendom STORT VÆRKSTED M TILHØRENDE BOLIG.

TIL SALG

BLANDET BOLIG OG ERHVERV

TIL SALG

D

STOREGADE 1, 8752 ØSTBIRK Sag 87300872 Her er ejendommen, der giver gode muligheder for en perfekt kombination mellem bolig på ca. 182 kvm. samt eventuel butik og lager i de tilhørende ca. 124 kvm. erhverv. Ejendommen er beliggende centralt midt i Østbirk, ved lyskryds på hovedgaden i Østbirk med en meget stor synlighed. Ejendommen har tidligere været anvendt som bageri. Areal

306 kvm

Kontant

kr. 1.100.000

70264044

D

ÅSTEDBRO KRO - KRO, GRILL OG BOLIG

TIL SALG

BRÅVEJ 24 - HORNSYLD Sag 87301006 Stort værksted med tilhørende bolig.Nu udbydes denne flotte ejendom beliggende synligt mellem Hornsyld og Stenderup. Ejendommen har i mange år været drevet som autoværksted og haft et godt kundegrundlag fra lokalområdet. Erhvervsdelen indeholder ca. 544 kvm med stort værksted, administration og velfærd, lager samt separat garage. Værkstedet kan anvendes til flere brancher og har et synligt og stort udenoms areal, der kan bruges til udstilling m.v.Boligen fremstår velholdt og indeholder ca. 150 kvm. – indretning i stueplan: entre, badeværelse, stor stue med integreret og opvarmet udestue/tilbygning, spisekøkken og værelse. Areal

665 kvm

Kontant

kr. 2.500.000

70264044

BLANDET BOLIG OG ERHVERV

TIL SALG

NØRRE SNEDEVEJ 140 - RASK MØLLE

Sag 87300574 Perfekt kombination af en flot bolig og en god erhvervshal på samme matrikel. Ejendommene er opført i 2009 med bolig med indbygget carport/garage, udhus samt erhvervshal. Det samlede grundareal er på 6.369 kvm., hvilket giver mulighed for senere udvidelse, såfremt dette bliver aktuelt. Boligen er opført i de bedste materialer og er gennemmuret med hvide vandskurede indvendige vægge.

Sag 87300930 I naturskønne omgivelser tæt ved Gudenå ligger denne ejendom med rigtig mange spændende muligheder. Kroen er ikke i drift p.t., men indeholder restaurant/gildesal, krostue, større køkken samt toiletter. 1. salen indeholder værelser, der kan bruges til udlejning/overnatning. Ved siden af kroen findes 119 kvm. boligejendom. På ejendommen – lige op til Gudenå – ligger udlejet Grillbar. Her er netop indgået lejekontrakt, så køber af ejendommen overtager denne lejeaftale som udlejer. Desuden findes andre indtægtsmuligheder på ejendommen: Udlejning af teltpladser samt rengøring af toilet til teltpladsen. En ejendom, der giver den kommende ejer rigtig mange spændende muligheder.

Areal

Areal

MØLLERSMINDEVEJ 14A - RASK MØLLE

525 kvm

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 20

kr. 5.000.000

371 kvm

Kontant

70264044

kr. 1.950.000


Husleje-fastsættelse af lejeboliger Det betaler sig i kroner og øre, at sætte en korrekt husleje, når investeringsejendommen skal lejes ud - men reglerne for huslejefastsættelse er mange og komplicerede. EDC Erhverv Ejendoms Centret har fået udarbejdet en markedsanalyse, der giver et kig ind i huslejestatistikken for lejeboliger i Horsens.

Som udlejer skal du tage hensyn til en række regler for huslejefastsættelse - som for eksempel om ejendommen ligger i en kommune, hvor boligreguleringsloven gælder, om ejendommen er opført før eller efter 1992, og om der er mere end seks boligenheder i udlejningsejendommen.

Som professionel udlejer er den korrekte husleje afgørende for en sikker ejendomsinvestering.

Markedsanalysen for Horsens 2018 som EDC Erhverv Ejendoms Centret A/S har fået udarbejdet sammenholder alle de oplysninger med data på over 65.000 professionelle lejeboliger. På den måde finder du som udlejer en fair husleje, der også giver dig det optimale udbytte af din investeringsejendom.

Markedsanalysen for Horsens fra 2018 giver et godt indblik i kvm priserne for forskellige lejlighedstyper. Det er ofte på baggrund af lokal lejeboligstatistik, at huslejenævnet fastslår, om en given husleje er korrekt.

Vil du have tilsendt vores markedsanalyse kan du kontakte os på tlf. 70264044 eller via mail 873@edc.dk.

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 21


E45 – Horsens Vest Domicil i første række? På denne meget attraktive beliggenhed er der mulighed for etablering af erhvervsbyggeri i absolut første række til motorvej E45. Området ligger lige ved motorvejsafkørsel 56 Horsens Vest og Silkeborgvej, hvor-for tilkørselsforholdene og logistikken til jeres virksomhed kan optimeres. På grunden kan der opføres erhvervsbyggeri med lager og lettere produktionsfaciliteter, ligesom der er mulighed for etablering af butikker med større varegrupper, herunder byggemarkeder, bilforhandlere og servicestationer. Herudover vil der kunne etableres erhverv som hotel/motel og restauranter/cafeterier. Arealet er på samlet ca. 239.000 kvm., hvoraf ca. 135.000 kvm. er udlagt som kommende erhvervsareal med mulighed for opdeling i mindre arealer.

Kontakt os på tlf. 70 26 40 44 for flere informationer om denne mulighed.

Erhverv Ejendoms Centret 22


Kontor DOMICIL I FØRSTE RÆKKE TIL E45 ?

TIL SALG

Modelfoto

KONTORLOKALER I FLOT EJENDOM

TIL LEJE

Modelfoto af nabolejemål

B

EGESKOVVEJ - HORSENS

GULDBERGHUS - HORSENS

Sag 87390212 På denne meget attraktive beliggenhed er der mulighed for etablering af et nyt firmadomicil i første række til motorvejen. Udstykningen ligger direkte langs E45, hvor der dagligt passerer omkring 42.000 biler forbi projektområdet. Beliggenheden er meget attraktiv for de virksomheder, der ønsker at styrke deres image og salg gennem øget synlighed. Området ligger tæt på motorvejsafkørslen Horsens Nord, hvorfor logistikken i virksomheden kan optimeres. På grunden kan der etableres kontorer fra ca. 1.000 kvm. samt domicilbygninger til lettere produktionsvirksomheder. Der er mulighed for køb eller leje, så kontakt os for yderligere oplysninger om denne spændende beliggenhed.

Sag 87300087 Her er muligheden for nyopførte kontorlokaler i en flot ejendom med en attraktiv og synlig beliggenhed i midtbyen. GuldbergHus er opført i 2009 i et af de mest attraktive erhvervsområder i Horsens Midtby. Huset er opført i 5 etager, hvoraf den ene er underjordisk p-kælder med 84 pladser - endvidere findes der 42 p-pladser i terræn. Der er p.t. ledige kontorlejemål fra 390 til 2.728 kvm. Lejemålene kan lejes enkeltvis eller samlet, idet der er flere trappeopgange der forbinder lejemålene med hinanden. Lejemålene overtages af lejer nyindrettede efter lejers ønsker - særlige indretningskrav vil påvirke huslejen. Anførte leje er en startleje og der vil blive indgået trappelejeaftale efter nærmere drøftelse.

Areal

Areal

fra ca. 1.000 kvm

Årlig leje

kr. 800 pr. kvm

70264044

Fra 390 - 2.728 kvm

1. Års leje

Fra kr. 650

70264044

NYOPFØRTE KONTORLOKALER MED MULIGHED FOR MEDINDFLYDELSE PÅ INDRETNING TÆT V. E45

TIL LEJE

ERHVERVSBYVEJ HORSENS

Modelfoto

Sag 87300953 Nyopførte kontorlokaler i spændende erhvervsby i den sydlige del af Horsens med en særdeles attraktiv synlig beliggenhed. Der udlejes samlet 680 kvm hvor der er mulighed for at der kan tilbydes lejemål, hvor størrelse, anvendelse og udformning tilpasses lejers ønsker og behov. Lokalerne er velegnet til alle former for kontor. Der gøres særligt opmærksom på, at ejendommene endnu ikke er opførte, og at billederne alle er modelfotos fra naboejendommen.

Areal Årlig leje

680 kvm kr. 578.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 23


Kontor KONTORLEJEMÅL MED EN HØJ STANDARD - SYNLIG BELIGGENHED TÆT V. E45

TIL LEJE

Mulighed for opdeling

B

URANIAVEJ 6 - HORSENS Sag 87300983 Søger I et flot og velbeliggende kontorhus på 1.000 – 3.300 kvm. kontor samt 1.660 kvm. hal,så er her muligheden for at overtage Stofas tidligere domicil i Horsens. Lejemålet er beliggende i Horsens Syd, der er veludviklet erhvervsområde få minutters kørsel fra motorvej E45. Lejemålet

strækker sig over 3 bygninger i 2 etager. Kontorlejemålene er fordelt på 2 bygninger på hhv. 1.001 og 1.849 kvm. (plus kælder på hhv. 420 og 58 kvm.) der kan lejes samlet eller hver for sig. Endvidere findes der en lagerhal på samlet 1.660 kvm., hvoraf ca. 300 kvm. er kontor.

Areal

Årlig leje

fra 1000 - 4.990 kvm

Trappeleje - forhør nærmere

70264044

173 KVM KONTOR I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE KONSUL JENSENS GADE 4 HORSENS Sag 87300967 Flotte lyse kontorlokaler beliggende i Horsens Midtby med gåafstand til gågaden, banegården, Bygholm Park og byens øvrige faciliteter. Ejendommen er opført i 2013. Lejemålet er på 173 kvm. og beliggende i stueplan. Lokalerne har en god lofthøjde og flere vinduespartier fra gulv til loft, hvilket giver en god synlighed og dejlige lyse lokaler. Lokalerne er indrettet med ankomstlokale, toiletter samt 3 store og lyse lokaler der variere i størrelse fra ca. 30 - 45 kvm. Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 24

173 kvm kr. 155.500


Kontor KONTORMILJØ – ALL INCLUSIVE……

TIL LEJE

INDFLYTNINGSKLARE KONTORLOKALER

TIL LEJE

SANDØVEJ 11 - HORSENS Sag 87301067 Nu har din virksomhed mulighed for at blive lejer af kontorlokaler, hvor lejen er ”all inklusive….” Hvad får du: Ca. 70 kvm. åbent moderne kontormiljø, Adgang til mødelokale, Toilet og kantinefaciliteter, Rengøring og alarm og El, vand og varme. Der er ny motorvejstilkørsel lige i nærheden og gode muligheder for parkering. Lejemålet har trappeleje, og den angivne leje svarer til 1. års leje. Areal

70 kvm

Årlig leje

kr. 66.000

70264044 LYST OG ÅBENT LEJEMÅL MED SYNLIGHED

TIL LEJE

SKOLEBAKKEN 20, 1. SAL - HORSENS Sag 87301046 Lyse kontorlokaler på ca. 250 kvm. beliggende i Strandkærvej Centret. Lokalerne er beliggende i Horsens Syd, hvor man er væk fra det trafikerede miljø omkring midtbyen, hvilket gør det let tilgængeligt for både virksomheden selv samt dens relationer. Lejemålet er beliggende på 1. sal og er generelt set et lyst og godt kontormiljø. Lokalerne indeholder et lyst og åbent forkontor/reception med god plads til ca. 4 arbejdspladser, 4 mødelokaler/kontorer, depotrum, personalerum med thekøkken samt toilet. Ved lejemålet er der gode parkeringsforhold.

Areal

250 kvm

Årlig leje

kr. 125.000

70264044

SÆRDELES CHARMERENDE KONTOR

TIL LEJE

STRANDKÆRVEJ 87, 1.SAL - HORSENS Sag 87300823 Store og lyse kontorlokaler på ca. 346 kvm. Lejemålet har facade ud til den trafikerede Strandkærvej i Horsens Sydby, hvor der dagligt passere 13.300 biler. Her er god mulighed for at opnå stor synlighed, men man er samtidig væk fra det trafikerede miljø omkring midtbyen, hvilket gør det let tilgængeligt for både virksomheden selv samt dens relationer. Lejemålet indeholder et lyst og åbent storkontor, mødelokaler/kontor, depot samt køkken/personalerum. Toilet og indgang deles med nabolejemålet. Der er mulighed for yderligere indretning af kontor, såfremt det ønskes. Ved lejemålet er der gode parkeringsforhold. Lejemålet overtages istandsat med ny gulvbelægning efter nærmere aftale med lejer. Areal

346 kvm

Årlig leje

70264044

kr. 155.700

F

RÅDHUSGADE 2, 2. SAL (STRØGET - HORSENS) Sag 87300696 Beliggende på hjørnet af Rådhusgade og Søndergade, har kontoret en god synlighed, over hele strøget i Horsens. Kontormålet er på i alt 202 kvm., som fordeler sig på en flot og indbydende hall, 3 sammenhængende kontorer, der adskilles af franske døre, ét stort kontorlokale med plads til 5 arbejdspladser samt ét mødelokale. Endvidere er der et flot mindre tekøkken og badeværelse. Areal

202 kvm

Årlig leje

kr. 90.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 25


Kontor HER FÅR I NOGET DE ANDRE IKKE HAR!

TIL LEJE

100 KVM KONTORLOKALER

TIL LEJE

RÅDHUSGADE 5, 1. SAL - HORSENS

STRANDKÆRVEJ 30 - HORSENS

Sag 87300958 Her er historie, atmosfære og lækre detaljer for alle pengene! Ejendommen har et markant udtryk og er en af de flotteste domicilejendomme i midtbyen.Bygningen, der er opført i 1902, byder på mange arkitektonisk flotte detaljer. Blandt andet kan nævnes forhal med krydshvælvinge, trappeopgang med flotte udskæringer, meget flotte og velbevarede loftsudsmykninger, rum med høje paneler præget af fint, solidt snedkerarbejde, store vinduer med godt lysindfald osv. Lokalerne er på ca. 250 kvm og er meget anvendelige som kontor for liberale erhverv, showroommv. for virksomheden der ønsker et kreativt og anderledes miljø.

Sag 87301000 Kontorlokale på ca. 100 kvm. beliggende med mulighed for god synlighed ud til den trafikerede Strandkærvej i Horsens sydby. Lokalet er beliggende på 1. sal i en ejendom, der blev istandsat i 2008. Ejendommen indeholder endvidere ejendomsmæglerforretning samt bilforhandler. Der er adgang til lokalet via den fælles entré mod Strandkærvej. Lokalet indeholder storkontor, 2 mødelokaler/kontor, arkivrum, depotrum, køkken med spisepladsder deles med ejendomsmæglerforretningen samt toilet. Til lejemålet er der mulighed for leje af 3 p-pladser. Prisen for leje af 1 pplads er kr. 300 månedligt. Et godt lejemål til kontor, liberalt erhverv og lignende.

Areal

Areal

250 kvm

Årlig leje

kr. 192.000

70264044

100 kvm

Årlig leje

kr. 66.000

70264044

KONTORLOKALER MED MASSER AF DETALJER I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE RÅDHUSGADE 3, CELLE NR. 2 - HORSENS Sag 87300777 Centralt beliggende kontorlokale i fantastisk spændende ejendom med sjæl og mange flotte detaljer. Det ledige kontor er beliggende i stueplan af midterfløjen, og er meget ideel til anvendelse som kontor, liberale erhverv, showroom mv. Virksomhederne i Tinghuset, råder over fælles ressourcer og arealer, bl.a. en professionel printer, et lækkert møderum, et hyggeligt fælleskøkken, en stor kælder med fælles værksteder. Her er også mulighed for aflåst opbevaring.

Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 26

19 kvm kr. 36.000


Kontor LOKALER MED GOD TILKØRSELSFORHOLD

TIL LEJE

LYSE OG INDFLYTNINGSKLARE LOKALER

TIL LEJE

HØEGH GULDBERGS GADE 19, 1. SAL - HORSENS

STRANDKÆRVEJ 87D, 1. SAL - HORSENS

Sag 87301061 Denne ejendom har en attraktiv beliggenhed midt på Høegh Guldbergs Gade, hvor der dagligt passere ca. 17.700 biler. Lokalerne er på samlet 110 kvm., og er i dag indrettet med stort lokale, kombineret mødelokale/ thekøkken, indgangsparti der bl.a. kan bruges som reception/garderobe eller lignende samt toilet. Der er gode parkeringsforhold ved ejendommen, med stor fælles parkeringsplads med gratis parkering, og med nem adgang via indkørsel fra lysreguleret kryds. Lejemålet har flere anvendelsesmuligheder såsom kontor, showroom mv. Lejemålet har trappeleje, og den angivne leje svarer til 1. års leje.

Sag 87301045 Flotte og lyse kontorlokaler beliggende på 1. sal i centerejendom i Horsens Syd, med en god indretning. Lejemålet er nemt tilgængeligt med gode tilkørselsforhold, og med rigtig gode p-forhold foran lejemålet, og rundt om hele ejendommen.Ved dette kontorlejemål opnår du stor synlighed, men er samtidig væk fra det trafikerede miljø omkring midtbyen, hvilket gør det let tilgængeligt for både virksomheden selv samt dens relationer. Lejemålet er indrettet med stort åbent kontorrum, depotrum, 2 mødelokaler / kontor, toiletter og thekøkken. Kontoret fremstå indflytningsklart med bl.a. nyere gulvtæpper. Lokalet har vinduer til 3 sider, hvilket er med til at gøre kontoret lyst og indbydende.

Areal

Areal

110 kvm

Årlig leje

kr. 49.500

70264044

260 kvm

Årlig leje

kr. 130.000

70264044

MINDRE KONTOR MED LAGER - LEJEN ER INKL. ALT!

TIL LEJE HØEGH GULDBERGS GADE 23 HORSENS Sag 87300742 Kontoret er indrettet med et åbent kontorområde samt separat kontor/mødelokale og kopi-/teknikrum. Tekøkkenet er integreret i kontoret. Endvidere adgang til depot/lager på ca. 25 kvm. Lokalerne er ideelle til den mindre virksomhed med behov for et godt kontor med tilhørende depot/lager og en central beliggenhed. Den anførte leje inkluderer lejers forbrug af el, vand og varme. Ligeledes er internetopkobling,renovation, alarm, renholdelse og 4 parkeringspladser inkl. Den anførte leje er første års leje, idet lokalet udlejes med en trappeleje: Areal

D

Årlig leje

97 kvm kr. 60.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 27


Kontor 450 KVM KONTORDOMICIL I HISTORISKE BYGNINGER PÅ ”THESTRUP”

TIL LEJE

TESTRUPVEJ 3 - HOVEDGÅRD Sag 87301060 Her finder du kontordomicil eller/og bolig på ca. 450 m2 omgivet af smuk natur og flotte udsigter - kun fantasien sætter grænserne for anvendelsesmulighederne. I tilknytning til lejemålet er der park med sø og stor gårdsplads med garageforhold og aktivitetsrum. Herlighederne er belig-

gende mellem Horsens – Skanderborg og Århus, og man kan komme på den jyske motorvej på ca. 10 min. Ejer ønsker at udleje disse historiske bygninger til firma/person, der med respekt for stedet og omgivelserne, ønsker at indgå et længerevarende lejemål, forhør venligst nærmere om de mange muligheder.

Areal

Årlig leje

450 kvm

kr. 210.000

70264044

MODERNE OG SÆRDELES FLOTTE KONTOR LOKALER FORENDEN AF GÅGADEN I HORSENS

TIL LEJE TORVET 16, 1.SAL - HORSENS Sag 87301034 Med en beliggenhed centralt i byen, bliver din virksomhed en del af byens liv. Gode og funktionelle kontorlokaler – få meter fra byens strøg og tæt på mulige relationer og samarbejdspartnere. Lyse lokaler med trægulve og en dejlig atmosfære. Kontorlejemålet er på i alt 230 kvm, og indeholder eget køkken, toiletter og diverse kontorarbejdspladser. Lokalerne er i særdeles god stand og overtages nymalede. Der er mulighed for parkering, såfremt det ønskes. Udbydes med trappeleje Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 28

230 kvm kr. 172.500


Kontor UNIKKE KONTORLEJEMÅL I FREDET EJENDOM LIGE VED HORSENS BANEGÅRD

VURDERING

NYHED

EMIL MØLLERS GADE 41 (BASTIAN - Horsens) Sag 87301105 I Horsens Midtby findes den historiske ejendom Bastian. Bastian er en af områdets ældste industribygninger med rødder tilbage til 1873. I år 2000 blev den dengang nedslidte induAreal

stribygning købt af en gruppe visionære lokale investorer. De har siden nænsomt restaureret og ombygget ejendommen til i dag at fremstår som en moderne kontorejendom. Lejemålene i ejen-

907 kvm / 330 kvm

dommen er velegnet til virksomheden der ønsker noget ud over det sædvanlige. Pt. er der to ledige lejemål på hhv. 330 kvm og 907 kvm. Kontakt os for flere informationer om lejemålene. Årlig leje

kr. 770.950 /280.500

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 29


Søgerkartotek

Vil du vide, hvem der leder efter en ejendom som din? Lige nu har vi hos EDC Erhverv 4.554 aktive købere og 2.531 aktive lejere i vores online Køber-/Lejerkartotek, der søger nye lokaler og ejendomme. Det giver os en unik indsigt i markedet til gavn for vores kunder. Nysgerrig? Test selv hurtigt og nemt, hvor mange købere/lejere vi har til din ejendom. Sådan gør du: Find siden: www.edc.dk/erhverv/match •

Vælg om du vil finde en lejer eller køber

Indtast oplysninger om din ejendom

Find dine match

Se hvilke købere / lejere, der er interesserede i en ejendom som din

Finder du et match, formidler vi selvfølgelig kontakten og hjælper jer på plads med en aftale.

Se et udpluk af aktuelle købere/lejere her.

Erhverv Ejendoms Centret 30


Søgerkartotek SØGES

SØGER

SØGER

SØGES

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejd.

Erhvervsgrund

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejendom i Horsens Investor søger boligudlejningsejendomme med projektmuligheder såsom udnyttelse af tagetager, baggårde mv.

Boligudlejningsejendom

Erhvervsgrund søges

Professionel ejendomsinvestor søger boligudlejningsejendomme i Horsens, Vejle, Skanderborg eller Fredericia kommune. Maksimal pris kr. 7.500.000

Kunde søger erhvervsgrund med god synlig beliggenhed. Grunden skal helst være beliggende i Horsens Syd, og med mulighed for opførsel af 1.500 kvm kontor / hal.

Prisniveau 5 - 15 mio.

Søger Id: Telefon:

1096184 70264044

Boligudlejningsejendom i Midtjylland søges For investor søges boligudlejningsejendomme med god beliggenhed i byerne Kolding, Vejle & Horsens. Prisniveau omkring 10.000.000-15.000.000.

Søger Id: Telefon:

633430 70264044

Søger Id: Telefon:

693288 70264044

Søger Id: Telefon:

kr.

633836 70264044

SØGES

SØGES

SØGES

SØGES

Erhvervsgrund

Lager/Produktion

Investeringsejd.

Boligudlejningsejd.

Kunde søger erhvervsgrund Kunde søger ca. 3.000 4.000 kvm grund til opførsel af 1.500 kvm kontor / studie. Grunden ønskes beliggende i Horsens Syd, og helst ud til indfaldsvej. Alternativt eksisterende bebyggelse med samme kriterier. Søger Id: Telefon:

1007685 70264044

Bilpleje i Horsens

Investering Horsens

Kunde søger ca. 200 - 300 kvm. lokaler der kan bruges til bilplejecenter. Der skal være gode tilkørselsforhold og gerne mulighed for bilvask med olieudskiller. Såfremt udskiller ikke kan findes kan lejer eventuelt selv etablere denne. Beliggende i Horsens by.

Kapitalstærk og professionel investor søger større ejendomsporteføljer i Horsens med primært boligudlejning eller større udlejningsejendomme i centrum.

Investor søger boligudlejningsejendom i Horsens med 3-5 lejemål. Gerne placeret i midtbyen og i rimelig stand.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

1006923 70264044

892316 70264044

Potentiel køber fra Stouby søger

634029 70264044

SØGES

SØGES

SØGER

SØGES

Blandet ejendom

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejd.

Erhvervsgrund mv.

Lokal erhvervsmand søger investeringsejendomme Lokal erhvervsmand søger ini Vejle og Horsens. iPris vesteringsejendomme Vejle efter stand op til kr. og Horsens. 15.000.000, Pris efter stand op til kr.

220 - 330 kvm i Horsens

Investor søger boligudlejningsejendom

15.000.000, -

Søger Id: Telefon:

1063618 70264044

Boligudlejningsejendom i Horsens søges. Omkring 4-6 lejemål. Maks. pris kr. 3.000.000

Søger Id: Telefon:

693530 70264044

Investor fra Aarhus søger boligudlejningsejendom i Horsens. Ejendommen må koste op til kr. 3.000.000. Ejendommen skal være i en god stand og give et afkast på minimum 5, 00%.

Søger Id: Telefon:

633114 70264044

Virksomhed søger: Erhvervsgrund på ca. 4.000 kvm søges beliggende i Gedved, Horsens eller Hedensted. Det kan også være en eksisterende ejendom. Kunden skal bruge ca. 500 kvm hal, ca. 300 kvm kontor og ca. 250 kvm til laboratorium. Støjkrav til beliggenheden på 70 db. Søger Id: Telefon:

981915 70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 31


Søgerkartotek SØGER

SØGES

SØGES

SØGER

Lager/Produktion

Projektejendomme

Boligudlejningsejd.

Boligudlejningsejd.

Kontor og lager i Horsens

Ejendomme m. projektmuligheder søges

Boligudlejningsejendom i god stand

Virksomhed i Horsens oplever stor vækst og søger derfor større lokaler. Kunden søger ca. 200 kvm. kontor og ca. 1000 kvm. lager til leje. Beliggende i 8700 Horsens.

Lokal investor søger boligudlejningsejendomme med projektmuligheder, så som udnyttelse af tagetager, baghuse mv. Prisniveau afhængig af stand.

Ejendomsinvestor søger boligudlejningsejendom i god stand indeholdende mellem 3 - 5 lejemål beliggende i de større sønderjyske byer.

Kapitalstærk og professionel investor søger større ejendomsporteføljer i Horsens med primært boligudlejning eller større boligudlejningsejendomme i centrum.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

634196 70264044

633586 70264044

1086167 70264044

Investering Horsens

892316 70264044

SØGES

SØGER

SØGES

SØGES

Boligudlejningsejd.

Investor søger

Boligudlejningsejd.

Boligprojekt

Boligudlejning Horsens

Mulighed for ombygning

Investor ønsker at udvide porteføljen og søger boligudlejningsejendom i Horsens. Ejendommen må gerne trænge til istandsættelse. Pris max. 2, 5 mio.

Investor søger ejendom med mulighed for ombygning af tidligere erhverv til bolig. Har du en ejendom som denne, som du overvejer at sælge, så kontakt os for en uforpligtende vurdering.

Køber søger mindre boligudlejningsejendom . Lokal investor søger mindre

Investering Horsens og Vejle

boligudlejningsejendom i Horsens. Pris max kr. 5.000.000.

Investor søger tidligere erhvervsejendom der kan ombygges til boliger. Beliggende i Horsens eller Vejle by. Kapitalstærk og kan træffe hurtig beslutning.

Søger Id: Telefon:

634904 70264044

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

1153058 70264044

Søger Id: Telefon:

892314 70264044

SØGER

SØGES

SØGES

SØGES

Boligudlejningsejd.

Ejendomsportefølje

Projektgrund

Boligudlejningsejd.

Professionel investor søger udlejningsejd.

Boligudlejningsejendom /ejendomsporteføljer

Projektgrund til bebyggelse

Ejendomsselskab søger Boligudlejning i Horsens

Investor med stort kendskab til administration, søger investeringsejendomme i Horsens. Gerne 4 - 8 lejligheder. Kan træffe hurtig beslutning.

Ejendomsinvestor søger større boligudlejningsejendom eller ejendomsporteføljer centralt beliggende i de større jyske byer. Pris max. kr. 50.000.000.

Projektgrunde til boligbebyggelse i Horsens Kommune søges.

Kunde søger mindre boligudlejningsejendom i Horsens. Ejendommen skal være i god stand. Pris afhængig af stand.

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

Søger Id: Telefon:

855236 70264044

Erhverv Ejendoms Centret 32

835335 70264044

1095297 70264044

920296 70264044

1161850 70264044


FRANDSEN GROUP:

E45 SKABER BUSINESS

“Horsens er en utrolig erhvervsvenlig kommune, og vi har haft mange fordele af vores placering med 70.000 besøgende hver dag.” Det har været en god beslutning for den

erhverv.horsens.dk og hør adm.

danske belysningskoncern at slå sig ned

direktør Benny Frandsen forklare,

i Horsens Kommune og nær motorvejen.

hvordan den synlige placering ved

Se filmen om Frandsen Group på

E45 har skabt øget omsætning.

Bliv klogere på erhvervskommunen Horsens på erhverv.horsens.dk

erhverv.horsens.dk

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 33


Industri 3.063 KVM. ERHVERVSDOMICIL NÆR E45 HORSENS NORD - 2.469 KVM LEDIG FOR KØBER / LEJER

TIL LEJE

Køb / Leje

D

EGESKOVVEJ 2 - HORSENS Sag 87301063 Særdeles attraktiv beliggenhed med blot 2 km til E45. Fra ejendommen nås 60% af den jyske befolkning inden for 50 km. og inden for 100 km. nås 85%. Ejendommen, der er opført i 2007, har facade ud til Skanderborgvej. Dette giKontantpris

ver din virksomhed en god synlighed og en attraktiv markedsføringsværdi. Ejendommen er på samlet 3.063 kvm., hvoraf 594 kvm. kontor er udlejet til god lejer. Den ledige del af bygningen er på 2.469 kvm. og indeholder lækkert administrationsafsnit i

kr. 16.000.000

Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 34

2 plan på 594 kvm. samt 1.875 kvm. regulær lagerhal med en frihøjde under spær på 6 meter.

kr. 906.375


Industri 1.646 KVM MED SYNLIGHED TIL VEJLEVEJ

TIL LEJE

Mulighed for opdeling

Lager- og produktionsejendomme søges til salg og udlejning Kontakt EDC Erhverv SØNDERGÅRDSALLE 1-3 - HORSENS Sag 87300839 1.646 kvm til lettere produktion, lager, showroom mv. Synlig placering på facadegrund mod Vejlevej, hvor der daglig passerer ca. 16.000 biler. Anvendelig for mange forskellige brancher. Administrationsafsnittet er på ca. 450 kvm. og er indrettet med kontorer i varierende størrelse. Der er mulighed for at udnytte dele heraf til showroom, såfremt I har behov herfor. Kontorerne er også indrettet således, at dele heraf nemt kan fremlejes til en anden lejer, såfremt administrationen er for stor til jeres behov. Hallerne er opdelt i 2 med henholdsvis ca. 450 og 750 kvm. i hver hal. Ejendommens beliggenhed ud til Ringvejen/Vejlevej gør det nemt at komme til ejendommen. Areal

1.646 kvm

Årlig leje

kr. 400.000

70264044

561 KVM ISOLERET LAGER / PRODUKTIONSEJENDOM

TIL SALG GOTLANDSVEJ 20 - HORSENS Sag 87300947 Pæn og meget anvendelig erhvervsbygning med en attraktiv beliggenhed. Der er fra området nem adgang til E45 ligesom Vestvejen og landevejen til Vejle er i umiddelbar nærhed. Indeholder: ca. 495 kvm. isoleret og opvarmet værksted/hal. Der er adgang til hallen via 2 porte i jordniveau. Administration på ca. 66 kvm. med toiletter, omklædnings/ og badeforhold, kontor og køkken/ kantine faciliteter. Grundareal på 1450 kvm., der hovedsageligt er belagt med SF-sten. En rigtig fin ejendom, der er velegnet til både værksted, produktion og evt. lagerformål. Areal Kontant

561 kvm kr. 2.575.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 35


Industri LAGERLOKALE PÅ 600 KVM. UDLEJES.

TIL LEJE FÆLLEDVEJ 70 - LØSNING

Mulighed for køb af ejd.

Sag 87300821 Stor hal på 2000 m2 der er opdelt til mindre lokaler / lejemål, hvoraf der er 600 kvm. tilbage til leje. Hallen er beliggende i Løsning - midt mellem motorvej E45 og Midtjysk motorvej - så lejemålet må siges at være nemt tilgængeligt og ideelt for de, som ønsker en central placering midt i Jylland med meget kort afstand til motorvej. Hallen er velegnet til lagerformål eventuelt kombineret med mindre produktion. Højden i hallen i midten er ca. 6 m.

Areal Årlig leje

600 kvm kr. 75.000

70264044 875 KVM DOMICILEJENDOM TÆT V E45

VELBELIGGENDE LAGER/PRODUKTIONSEJD.

TIL LEJE

LUNDAGERVEJ 102 - HEDENSTED

VENUSVEJ 2A - HORSENS

Sag 87300945 Denne erhvervsejendom er opført i 2005 som domicilejendom for mellemstor erhvervsvirksomhed med behov for administration, produktion og lager. Beliggenheden er lige midt på den østjyske hovedåre ved Hedensted. Der er under 1 km. til motorvejen E45 og dermed nem adgang til såvel trekantområdet som områderne nordfor med Horsens, Skanderborg og Aarhus inden for 45 min. Ejendommen er opført i gode og vedligeholdelsesfrie materialer. Administrationsafsnittet er på ca. 135 kvm. samt mødelokale på ca. 90 kvm på 1.sal. Hallen er på samlet ca. 625 kvm. og er opdelt i flere rum. Der er tale om en god hal til mange formål, herunder mulighed for kombination af produktion og lager.

Sag 87300875 Velbeliggende lager-/produktionsejendom i industriområdet Horsens Syd, som er lige ved Vestvejen og få minutter fra E45. Lejemålet er på 525 kvm. fordelt med 440 kvm. lager/produktion og 85 kvm. kontor. Ejendommen har mange anvendelsesmuligheder og kan eventuelt opdeles i to lejemål. Lejemålet indeholder hal på ca. 200 kvm. med god lofthøjde og strålevarme. Hallen er adskilt med port fra en anden hal på ca. 240 kvm. Hallen på 240 kvm. har forsænket loft, port med vindfang, omklædningsrum, 2 toiletter, bad og fyrrum. Herudover er der en kontordel, som indeholder entré, 2 kontorer, toilet, showroom samt en kantine på 1. sal.

Areal

Areal

875 kvm

Kontant

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 36

TIL SALG

kr. 4.800.000

525 kvm

Årlig leje

70264044

kr. 150.000


Industri 6.189 KVM DOMICILEJENDOM NÆR E45

TIL SALG

Mulighed for opdeling Køb / Leje

HATTINGVEJ 5 - HORSENS Sag 87300877 Denne domicilejendom er erhvervsliebhaveri i ordets bedste forstand. Ejendommen er opført med sans for detaljen og i absolut gode materialer. Beliggende i attraktivt industrikvarter med synlig facade til den kommende tilkørselsvej til E45. Hovedbygningen, er på 5.884 kvm. og i dag er

indrettet som produktionsvirksomhed med større administrationsafsnit. Bygning 2, er opført i 2005 og er på 305 kvm. Der er udarbejdet en inspirationsmappe med forslag til ombygning af ejendommen hvor der dels opnås lager med en frihøjde på 6,3 meter samt yderligere administrationsfaciliteter.

Leje

Kontant

kr. 1.850.000

kr. 25.000.000

70264044

IDEEL HÅNDVÆRKEREJENDOM PÅ 405 KVM.

TIL LEJE GL. PRÆSTEGÅRDSVEJ 8E LØSNING Sag 87300859 Ejendommen er en del af en mindre ”håndværkerby” med i alt 6 lejemål beliggende tæt til Løsning by og med ca. 3 km. til Motorvej E45. Beliggenheden er derfor interessant både for den lokale virksomhed, men også som ’det jyske kontor/lager’. Lejemålet er på samlet ca. 405 kvm., der fordeler sig på to haller – samt en administrationsdel. Administrationsdelen består af kontor med plads til 2-3 arbejdspladser, enkeltmandskontor/mødelokale, toilet, bad og frokostrum.

Areal Årlig leje

405 kvm kr. 151.875

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 37


Butik BUTIKSLOKALER MED STOR SYNLIG

TIL LEJE

VELBELIGGENDE BUTIK I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE

AMALIEGADE 5 ST. - HORSENS

KATTESUND 22A ST - HORSENS

Sag 87301070 Nu har din virksomhed mulighed for at leje attraktive lokaler, der vil gøre virksomheden meget synlig. – og endda til en meget attraktiv leje. Lokalerne indeholder ca. 100 kvm i stueplan, samt ca. 50 kvm. i en kælder, der er yderst anvendelig. Lokalerne kan overtages ny-renoverede, da udlejer er i gang med en gennemgribende renovering af lejemålet. Renoveringen omfatter også facaden. Du har derfor mulighed for selv at sætte dit præg på lokalerne, så lejemålet matcher din virksomheds behov. Da lejemålet er beliggende med mange forbipasserende, vil målgruppen være detail, kontor eller lignende – der har behov for god synlighed.

Sag 87301023 Butik med synlig facade, brede udstillingsvinduer – ud til meget trafikeret vej. Butikken kan anvendes til flere formål – herunder bl.a. butik og detailhandel. Indeholder: stort og reelt butikslokale med gode udstillingsvinduer, godt baglokale/ lager, eget køkken samt toilet og bad. Lejemålet er på ca. 130 kvm. og er meget centralt placeret ved Horsens Midtby – tæt ved flere gode parkeringsmuligheder. Lejemålet overtages nymalet. Kontakt EDC Erhverv for at høre mere om dine muligheder.

Areal100 kvm + 50 kvm kælder Indsæt værd

Areal

Årlig leje

kr. 78.000

70264044

130 kvm

Årlig leje

kr. 102.000

70264044

NYOPFØRT BUTIKSLEJEMÅL PÅ 161 KVM PÅ GÅGADE BELIGGENHED

TIL LEJE GRAVEN 7 - HORSENS Sag 87300238 Ejendommen er nyopført efter brand. Der er tale om en attraktiv beliggenhed i Graven der er en del af gågaderne i Horsens. Ejendommen er opført i flotte materialer med store glaspartier fra gulv til loft i stueplan. Der er 2 indgangspartier til butikken der i stueplan har et areal på 132 m2. Stueplan er indrettet med salgsområde, kontor, 2 toiletter samt depotrum. Fra butikslokalet fører en vindeltrappe til personalerum og toilet på 1. sal, samlet 29 m2. Lofthøjde i butikken ca 3 m.

Areal Årlig leje

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 38

161 kvm kr. 228.000


Butik UNIKKE LOKALER I HORSENS MIDTBY

TIL LEJE

SYNLIGE LOKALER TIL BUTIK / CAFÉ

TIL LEJE

E

BORGERGADE 11 - HORSENS

BORGERGADE 1 ST. TV. - HORSENS

Sag 87300973 Unikke lokaler til leje i en i bybilledet meget kendt ejendom. Der er mange anvendelsesmuligheder så som kontorbrug, butik, galleri, antikvitetsforretning, restaurant, café mv. Ejendommen er centralt placeret i midtbyen i forlængelse af gågaden. Beliggenheden er meget attraktiv og helt ekstraordinært er der rigtig god parkeringsfaciliteter lige bag lokalerne. Lokalerne er på samlet ca. 350 kvm. fordelt på hhv. stuen og 1. sal samt mindre kontor på 2. sal. 1. salen er indrettet med større salgslokale / arbejdsrum, kontor samt toilet og lagerfaciliteter. Endvidere er der adgang til mindre kontor på 2. sal. Trappeleje, hvor den anførte leje er 1. års leje.

Sag 87300984 På hjørnet af Torvet og Borgergade udlejes en særdeles synlig butik/café. Torvet er en del af hovedstrøget i Horsens, Søndergade. Her ligger en hjørneejendom, hvor facaden er fremskudt i forhold til de øvrige ejendomme. Butikken er på ca. 126 kvm. og indeholder et godt regulært butikslokale med tilhørende mindre lager samt toilet. Endvidere er der adgang til kælderlokale på ca. 100 kvm. Lokalet er anvendeligt til detailhandel, men kan også anvendes til café mv. I naboområdet er der mange detailforretninger, herunder kan nævnes én af Danmarks største Intersport butikker, Løvbjerg Supermarked, Spejdersport. Den anførte leje er 1. års leje, idet lokalet udlejes med en trappeleje.

Areal

Areal

350 kvm

Årlig leje

kr. 120.000

70264044

126 kvm

Årlig leje

kr. 150.000

70264044

ATTRAKTIV BELIGGENHED PÅ GÅGADEN I JUELSMINDE

TIL LEJE ODELSGADE 30 ST JUELSMINDE

Mulighed for opdeling

Sag 87300868 Byens bedste beliggenhed på strøgets solside. Lokalerne er beliggende på strøgets absolutte midte, ved siden af Rema og med byens bedste parkeringsforhold. Lokalerne overtagelse ny istandsat og med mulighed for at lejer kan være medbestemmende om gulvbelægning m.m.D er er mulighed for opdeling af lokalet. Juelsminde er en god handelsby med ca. 4.000 indbyggere, som om sommeren besøges af mere end 10.000 turister. I kommunen er der ca. 46.000 indbyggere.

Areal Årlig leje

308 kvm kr. 369.600

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 39


Butik REGULÆR BUTIK MED TILHØRENDE LAGER - MDL. LEJE UNDER 10.000!.

TIL LEJE

SKOLEBAKKEN 20 ST. - HORSENS Sag 87301058 Butikslokale med stort lager, i alt ca. 346 kvm. beliggende i Strandkærvej Centret. Lejemålet indeholder et stort og regulært butikslokale. I denne del af bygningen er der en generelt god grundbelysning, stengulvstæppe og gode udstillingsvinduer fra gulv til loft. Endvidere indeholder leje-

målet lagerlokaler på ca. ca. 80 kvm, kontor/disp. rum, the køkken og wc. Der er adgang til lageret fra fælles gangsystem, således varer kan transporteres til lageret uden at komme gennem butikken. der er rigtig gode parkeringsforhold rundt om ejendommen.

Areal

Årlig leje

236 kvm

70264044

Få indsigt i erhvervsejendomsmarkedet med

MARKET UPDATE

Erhverv Ejendoms Centret 40

Tilmeld dig på edc.dk/erhverv og få tilsendt rapporten med seneste markedsdata hvert kvartal

kr. 118.000


Grund 14,35 HA. LANDBRUGSJORD I SØVIND

TIL SALG Sag 87390316 Velbeliggende landbrugsjord i Søvind. Arealet udgør 14,35 ha. og har været dyrket indtil 2010. Velbeliggende landbrugsjord på 14,35 ha sælges midt i Søvind. Arealet består af 4 matr. nr. som er frastykkes fra gården beliggende Ravnebjerget 1 A, Søvind, 8700 Horsens. Jorden er jb. 6 iflg. markplan. Der medfølger følgende betalingsrettigheder i henhold til enkeltbetalingsordningen : Der er p.t. ikke mulighed for at få arealet overført til byzone.

Areal

143.567 kvm

Kontant

kr. 2.600.000

70264044 PROJEKTGRUND TIL BOLIGPROJEKT

TIL SALG

ERHVERVSGRUND TIL PROJEKTFORMÅL

TIL SALG

NIELS JUELS GADE 19 - HORSENS

RING SØPARK - BRÆDSTRUP

Sag 87300921 Ejendommen Niels Juels Gade 19, Horsens, har et grundareal på 592 kvm. og er i dag bebygget med garager. Området er udlagt til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 90. Sælger har fået udarbejdet skitseforslag til en mulig bebyggelse af grunden. Dette viser et boligprojekt på samlet 532 kvm. med 6 - 8 boliger. Der er god mulighed for en solrig altan og parkeringspladser kan etableres i gården. Horsens er en god udlejningsby og der er p.t. ingen tomgang og nybyggede lejligheder udlejes i dag til en leje i niveauet kr. 1.000 - 1.150 pr. kvm. Ejendommen overtages med de nuværende bygninger på grunden. Den anførte pris er excl. moms. Købesummen tillægges moms.

Sag 87300848 Her udbydes projektgrund på 17.883 kvm. Området kan anvendes til boligbebyggelse til helårsbeboelse.Området kan anvendes helt eller delvist til åben-lav boliger (parcelhuse), tæt-lav boliger (række-,kæde-, klynge-, atrium-, punkthuse og lignende). Indenfor en, i lokalplanen vist afgrænsning, kan der hertil etableres etageboliger. Der kan etableres fælleshus for hele området, eller dele heraf. Jorden overtages som råjord, og køber skal selv stå for udgifter til tilslutningsafgift og byggemodning, samt evt. udmatrikulering af grundende afhængigt af projekttypen. Der er dog sørget for den primære vej og gadelys i forbindelse med byggemodning af åben/lav bebyggelsen.

Grundareal

Grundareal

592 kvm

Kontant

70264044

kr. 1.000.000

17.883 kvm.

Kontant

kr. 2.250.000

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 41


Grund ATTRAKTIV ERHVERVSGRUND I HORSENS SYD

TIL SALG

VEGAVEJ 9 - HORSENS Sag 87300936 Erhvervsgrund i særdeles attraktivt område til pladskrævende varegrupper. Dette attraktive erhvervsområde har en særdeles god beliggenhed i Horsens Syd. Området har kort afstand til E45 og er beliggende i 2. række til Vestvejen mellem Horsens og Billund. Endvidere er der kort afstand

til Hovedvejen mellem Horsens og Vejle. Attraktiviteten i området har medført flytning af flere virksomheder hertil, blandt andet åbner der en bilforretning, tankstation, transportvirksomhed mv. inden for nær fremtid. Anvendelses fastsættes til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Grund areal

Kontant

26.939 kvm.

kr. 12.500.000

70264044

1. RÆKKE TIL E45 HORSENS NORD

TIL SALG EGESKOVVEJ 27 - GEDVED

Leje / Salg

Sag 87390212 Erhvervslokaler i første række til E45. Udstykningen ligger direkte langs E45, hvor der dagligt passerer omkring 42.000 biler forbi projektområdet. Området ligger tæt på motorvejsafkørslen Horsens Nord. På grunden kan der etableres kontorer fra ca. 1.000 kvm. samt domicilbygninger til lettere produktionsvirksomheder. Området giver mange muligheder og en alternativ placering og størrelse på bygningsvolumener kan udarbejdes. Der er mulighed for køb eller leje, så kontakt os for yderligere oplysninger om denne spændende beliggenhed.

Kontant- /Lejepris

70264044

Erhverv Ejendoms Centret 42

Forhør nærmere


Grund VELBELIGGENDE ERHVERVSGRUND TÆT PÅ E45 PÅ 22.430 KVM. SÆLGES.

TIL SALG

KAROSSERIVEJ 3 - HEDENSTED Sag 87300991 Grunden har en god beliggenhed med kort afstand til E45 afkørsel 58 i Hedensted. Området er et attraktivt industriområde med mange lokale både mindre og større virksomheder så som Nordmark Produktion, Skagen OverfladetekGrundareal

nik, DSV og mange flere. Anvendelsen for området er udlagt til tungere industri - lager- og værkstedsvirksomhed med kontor- og udstillingsareal. Den maksimale bebyggelsesprocent er 50 % og der er således

22.430 kvm

mulighed for opførelse af ca. 11.215 kvm. bebyggelse. Maksimal bygningshøjde er 15 m. Kontantprisen er eksl. tilslutningsafgifter. Samlet set er der tale om en velbeliggende erhvervsgrund med mange muligheder. Kontant

kr. 3.925.250

70264044

www.edc-ejendomscentret.dk/erhverv 43


Lokalt kendskab med landsdækkende fordele EDC Erhvervs væsentligste styrke er samarbejdet mellem de deltagende firmaer. Vi er repræsenteret over hele landet og arbejder tæt sammen om uddannelse, markedsføring og kundepleje – alene med formål at sikre hurtig omsætning af vore kunders virksomheder, ejendomme og lejemål.

Vi er specialister i › Investeringsejendomme › Andelsboligejendomme › Kontorlokaler /-ejendomme › Lager-/produktionsejendomme › Butikslokaler › Igangværende virksomheder › Erhvervsgrunde › Kombineret erhverv med bolig Ring til os på 70 26 40 44

Strandkærvej 30, 8700 Horsens T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Odelsgade 36, 7130 Juelsminde T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Banegårdsgade 3, 8300 Odder T  70 26 40 44  //  M 873@edc.dk

Profile for EDC Poul Erik Bech

Edc erhversnyt juni 2018  

Edc erhversnyt juni 2018