Page 1

DB&BU

BWWUE

VARA'sHUMORTV

Eveneen waorschuwing vooraf: h e t l e z e nv a n d i t v e r h a a lk o n l e i ' d e n t o t v e r s l a v i n gw a n t H u m o r T V i s n í e t v o o r n i e t sh e t b e s t b e k e ' k e n t h e m a k q n a avl a n d e P u b l i e k e o m r o e p .B o v e n d i e ni s h e t q a n t a l h i l a r i s c h ev i d e o ' sd a t t e v i n d e n i s o p d e w e b s i t eh u m o r t v . v a r o - n l schiereindeloos.Het effect is dot d e k i j k e ra l s n e la a n h e t s c h e r m gekleefdblijft. Wie veroorzaaktedie verslavingen welke middelenwor' den doarvooringezet?Uitgesproken ging op bezoekbii een VARA' afdeling waar lachentot het werk hoort.

'Het is amPerte geloven, maarhet of HumorTV heeftweiniggescheeld wasdoorde RaadvanBestuurvande alsthemapubliekeomroepgeschrapt EdwinValent,hoofdNieuwe kanaal.' Mediabij de VARAen alszodanig voorHumorTV(het verantwoordelijk (de digitalekanaal)en HumorTV.nl website)is nogsteedsniet helemaal dat bekomen.'En vanzijnverbazing terwijlwe met éénmiljoenunieke permaandveruithet best bezoekers b e k e k etnh e m a k a n a zailj n ! ' heeftsnel Maarhet enthousiasme z iej nn u o p e e n w e e rd e b o v e n h a n d . ' W punt belandwaaropeenaantallijntjes

TekstRenéT'SasI Foto'sLeendertlansen

bij elkaarkomt.Watooit begonmet Voiloteeen met een nog voorzichtig is nu eenletopgezetthemakanaal, geworden terlijkuniekecombinatie waarje naastde meestgerenomcomedyseries meerdebuitenlandse Nederlandse hilarische meest ookde vindt cabaretfragmenten én eenkeur zogeen geestige aan hoogwaardige virals.' noemde > EmileUrban(HumorTV. lnteractiever . aarom n l )v u l t a a n : ' D el a t l i g t h o o g D bijzondere naar zoek op zijnwe continu fragmentenen wordener met grote r e g e l m a anti e u w eo n d e r d e l eana nd e Diefragmenten sitetoegevoegd.


vindenwe doorintensiefte speurenop het web,maarookdoorde eigenVARAprogramma's nauwlettendin de gaten te houden.Alser bijvoorb eeldin pauw & Wittemanietshilarisch gebeurt,willenwe dat bewustemomentzo snel m o g e l i j ok p d e s i t ep l a a t s e nD.i es i t ei s nu overigens ookveelinteractiever dan Variateewas.Doorde nieuwe, uitgebreideFlashplayer bijvoorbeeld k u n n e nm e n s e nm a k k e l i j k e l eru k e filmpjesdoorsturen naarvriendenof ze kopiëren op hun eigensite.Het is niet langeralleeneenkwestievankijken. Bezoekers vande sitekunnenookwat d o e nm e t d e i n h o u dd i ez ed a a ra a n treffen.Enin de toekomstwillenwe de interactiviteit nogverderdoorvoeren.' Nietalleendommeblondjes> EdwinValent:'Het mooievanoeze ontwikkeling is dat we met HumorTV eensteedsgroterbereikkunnenrealiseren. Vanbelangdaarbijis ookdat de fragmentendiewe aanbieden, een grootgebiedbeslaan. Alsje bij wijze vansprekennietveelmeeraante bieden hebtdangrappenoverdomme blondjes, hakenbezoekers al snelaf. Delijst met onzetagsis,al zegik het zelf,behoorl ijk uitgebreid.' Datde siteondertussen ookvoor menigeeneengewildpodiumis geword e n ,b e a a m E t m i l eU r b a n : ' Ezri j nn u impresariaten die bellenmet de vraag waaromer geenfragmentente zien zijnvaneenbepaalde cabaretier uit hun stal.Wat dat betreftkunje inderdaadzeggendat we ertoedoen.' Endat geldtookvoorhet themakanaal. MaaikeTaris(HumorTV):'Ons budget is beperkten dat betekentdatje niet altijd kunt kopenwat je gtaagzou w Í l l e nM . a a ri k d e n kd a t w e - m e t d e * e e nm o o i e m i d d e l e dn i ew e h e b b e n programmering hebbenopgebouwd die varieertvan de onverslijtbare Fawlty TowersLot de zeersuccesvolle 6roham

NortonShowdiein Nederland alleen b i j o n st e z i e ni s . ' E d w iVna l e n t : ' D a a r b i j geldthelaasookdat succesletterlijk eenbepaalde prijskent.Doordatwe zo goedbekeken worden,wordende onderhandelingen overde rechtendie we moetenbetalenookwat pittiger.' Nieuwemediamaaktookzelforogramma's. MaaikeTaris:'We hebbendit jaar al uitgebreid verslaggedaanvan het Amsterdams Kleinkunst Festiva I en vande VARACabaretBattle.Later in hetjaar volgenwellichtook noghet GroningerStudentenCabaretfestiva I en Cameretten. Zo besteden we nietalleen a a n d a c hata nd e g r o t en a m e nm , aar kunnenwe ookjong cabarettalent o n d e rd e a a n d a c hbt r e n g e n . ' Datde creativiteit vanVARAs HumorïV daarmeenog langniet is uitgeput, bewijzende programma-ideeën die wachtenop uitvoering. MaaikeTaris: Aan ideeënis er inderdaad geen gebrek. Alswe morgenvande programmadirectie eenzakmet geldkrijgen, kunnenwe zo aande slag.'Edwin Valent:'Dod oe r i n t e n s i v e r i nv g a nd e samenwerking tussende siteen het t h e m a k a n a ak lu, n n e nw e t r o u w e n o s ok weerwat geldbesparen omdatje het gemaaktemateriaalop beideterreinen kuntgebruiken. Zo kanhet themakanaaleenregistratie latenzienvande finaleavond vaneencabaretwedstrijd, terwijlwe op de sitekorteachtergronden sfeerreportages en interviewskunn e nb r e n g e n . ' Envoorwie de weg nog niet helemaal kentin de werelddie HumorTVheet: in de vernieuwde VARA-Gids is nu ook iederedag het uitzendschema van h e tt h e m a k a n atael v i n d e no n d e rh e t kopjeHumor.Wieniet overeendigitale tv-aansluiting beschikt, hoeftook niet meteente wanhopen: de programma's zijnookte zienviade sitehumortv. vara.nl. Maaru bentgewaarschuwd...

Humortv.nl in VARA gids  

Lancering Humortv.nl en samenvoegen Humortv.nl & het digitale themakanaal Humor TV uiteengezet in de VARA gids van 29 sept 2008

Humortv.nl in VARA gids  

Lancering Humortv.nl en samenvoegen Humortv.nl & het digitale themakanaal Humor TV uiteengezet in de VARA gids van 29 sept 2008

Advertisement