Page 1

 ก ก  ก  กก 2552

  ก ก ก !


óđÝÝþĖĄĻàüċàĀĊþĕÚĎûüîčûā ž ¦ ³‹Îµ že „ µ ¦ «¹ „ ¬ µ  

«¼œ¥r¡´•œµª·µ¸¡‡¦¼ iµ¥„µ¦«¹„¬µ°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡²


÷üĉóüúüċėãĀċð ÷üĉóüúüċėãĀċðÝĀċúîĆòĄòď ĝàáċÚ÷üĉüċãíĢ ïďàÚċüôüĉ÷ýîč îòÛĆàÝüĒ ĖÚĻÝìĉÝüĒòĊÚċüĊĕüĎăûò ò ðĎėüàĕüĎ ĝ÷üĉüċãðċòĖÚĻ ûòĀĊàęÚþÚĊàÝüĒĀþ ĀþĆċĀđėă ċôij þ ĘòėĆÚċăĕÛļċôüĉáĢ ĕöķċüĊó÷üĉüċãðċòüċàĀĊ ĀĊòĀĊðĎòĝðĎîđ ĝ Ĭúč ċûòħĪħĦ Ĭúčïþòđ ċÝú÷ā ċûòħĪħĦ ħĪħĦ oÝüĒðĖĎĝ ðļòòĊĞ ĕôŃòõĒðļ ĢċĖîĻÝĀċúíĎÝĐĆîļĆàĄúĊĝòÛûĊòĖþĉ ĆđîăċĄĉ÷ċÚĕ÷ĎûüîļĆàĕĆĐĞĆĕøĵŅĆĕõĐĝĆĖõĻĖþĉĕăĎûăþĉ îļĆàĄòĊÚĖòĻòĆíÚþĊĞòĖþĉĆíðòîļĆàüĊÚĂċĀčòĊûăĢċüĀú üĉĀĊàÝĀċúôüĉ÷ýîčôèčóîĊ Ûč ĆàîòĘĄļĆûĒĘĻ òüĉĕóĎûóĖóóĖõò ðĎĝíĎàċúîļĆàôþĎÚîĊĀôþĎÚĘááċÚÝĀċúăĉíĀÚăóċû ĖþĉÝĀċúăòđÚüĐĝòĕüčàðĎĝęúĻăúÝĀüĖÚĻĕÚĎûüîčùĒúčÛĆàîò îļĆàîĊĞàĘáĘĄļúĊĝòÝàĖòĻĀĖòĻîļĆàäĐĝĆăĊîûĿüĊÚĂċÝĀċúáüčàĘá ÝĀċúĕúîîċĄĀĊàíĎîļĆàĀċàĘáĕôŃòÚþċàęúĻôþĻĆûęô îċúĆĢċòċáĆÝîčîļ ĆàĆóüúôŁææċĘĄļ ĕ ÷čĝú÷ĒòăúóĒü ìĿ ÛďĞò ðĊĞàíļċòĀčðûċÚċüĖþĉÝĀċúâþċíüĆóüĒļĘòĕĄîđĖþĉõþp


ăúĕíĜ á ÷üĉăĊ ò îĉôċôċĕóĕòíč Ú îĿ ðĎĝ  


÷üĉĆĊÝüăĊàßüċãøüĊàäčăĕäĕĀĎûüĿĕÚüĎûàāĊÚíčġ ėÚĀčðĀċìčã


öĶċûÚċüāďÚĂċĆĊÝüăĊàßúìêþÚüđ àĕð÷Ĉ 

 

 óċðĄþĀàĕíãċĆċùüìĿ üĊ î òĿ õĒļĆĢċòĀûÚċü

 

 óċðĄþĀàôüĉĕăüčéîüüÚĕĀāúĿ üĆàõĒļĆĢċòĀûÚċü

ôüĉñċòÚþđĻúàċòĆĢċòĀûÚċü

 

 óċðĄþĀàĀčããđÚüìĿ ĕÚîđ ùċ÷ ċ÷ üĆàõĒļĆĢċòĀûÚċü

ôüĉñċòÚþđĻúàċòĀčãċÚċü

 

 óċðĄþĀàăđ Ûđ ú Úč á ăàĀò ăàĀò üĆàõĒļĆĢċòĀûÚċü

ôüĉñċòÚþđĻúàċòáčîîċùčóċþ
 

‡ÎµœÎµ

  iµ¥„µ¦«¹„¬µ °´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ¤¸Ã¦ŠÁ¦¸¥œÄœ­´Š„´— ‹Îµœªœ æŠÁ¦¸¥œ ¤¸‡¦¼Â¨³»‡¨µ„¦ ‹Îµœªœ ‡œ ¤¸œ„´ Á¦¸¥œ ‹Îµœªœ‡œž{‹‹»œ´ ¤¸¡¦³°´‡¦­´Š‰¦µ¢¦´ŠŽ·­ÁŽÁª¸¥¦rÁ„¦¸¥Š«´„—·Í Ī·šªµ–· Áž}œ¡¦³°´‡¦­´Š‰¦µ…°Š°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² Ž¹ÉŠÅ—o ­nŠÁ­¦·¤Â¨³­œ´­œ»œ„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œÄœ°´‡¦­´Š‰¤–”¨ „¦»ŠÁš¡²Ä®o­µ¤µ¦™Ÿ¨·˜Á¥µªœš¸É¤¸‡»–£µ¡Â„n­´Š‡¤Â¨³ž¦³Áš«µ˜· Ž¹ÉŠ‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹œ¸ÊÁ„·—‹µ„‡ªµ¤¦nª¤Â¦Š¦nª¤Ä‹‡ªµ¤Á­¸¥­¨³‡ªµ¤¤¸ œÊεċ¨³„µ¦°»š·«˜œ…°Š»‡¨µ„¦ÄœÃ¦ŠÁ¦¸¥œš¸ÉšµÎ Šµœ—oª¥‹·˜˜µ¦¤–r v¦´„¨³¦´Äow —´Šœ´œÊ Á¡º°É Áž}œ„µ¦¥„¥n°ŠÂ¨³ž¦³„µ«Á„¸¥¦˜·‡– » ¡¦³­Š‰r œ´„ª £‡·œ ¸ ¨³‡¦¼š¸ÉŗošÎµŠµœ—oª¥‡ªµ¤°»š·«˜œÂ¨³­¦oµŠŸ¨Šµœš¸É¤‡¸ »–£µ¡  iµ¥„µ¦«¹„¬µ² ‹¹ŠÅ—o¤¸„µ¦‡´—Á¨º°„»‡¨µ„¦…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œš´ÊŠ ®nŠ Ä®oŗo¦´„µ¦ž¦³„µ«Áž}œ»‡‡¨Â®nŠ¦µŠª´¨Á„¸¥¦˜·¥«…°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ °´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡²ž¦³‹Îµže„µ¦«¹„¬µ˜µ¤š¸Éž¦µ„’ºÉ° Ĝ®œ´Š­º°Á¨n¤œ¸Ê  iµ¥„µ¦«¹„¬µ²…°…°‡»–š»„šnµœš¸¤É ­¸ ªn œ¦nª¤Äœ„µ¦—εÁœ·œ„µ¦ ‡´—Á¨º°„»‡‡¨Â®nŠ¦µŠª´¨Á„¸¥¦˜·¥«Â¨³…°Â­—Š‡ªµ¤¥·œ—¸„´š»„šnµœ š¸Éŗo¦´¦µŠª´¨°´œš¦Š‡»–‡nµœ¸Ê  

µš®¨ªŠÁ—µ°µ£¦–r¦´˜œr Ÿ¼o°Îµœª¥„µ¦ iµ¥„µ¦«¹„¬µ°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡²


üĻĀúâþĆàĄčüĊæăúėùãôijãĎĀčîăàßĿ

 

 óċðĄþĀàĖĆòėðòĎóĊìêčîûĿôüĉáàÚčáóċðĄþĀàûĀàóĊôîčăîċôüĎãċüđáč÷àāĿóċðĄþĀàėðúĊăāčü÷č áòĿăÚđþðĆà ðĆàóċðĄþĀàûĀàóĊôîčăîċãċæãĊûðčĀęõĻàċú ċú

 


óċðĄþĀàĖĆòėðòĎóĊìêčîûĿôüĉáàÚčá ĀĊòĕíĐĆòôijóĀã Āã ĕúĂċûò ĕúĂċûò ĕúĂċûò îĢîĢċĖĄòĻàôŁááđóòĊ ĕáļċĆċĀċăĀĊíòĊÚóđæĕðĕüäċĄòĆàáĆÚ

ĀđĀđëÚč ċüāďÚĂċ Ăċ ôüčææċîüĎāčþôāċăîüóĊìêčîăċÛċôüĊãæċ āċăòāċăîüóĊìêčîăċÛċĕðĀĀč ðûċĀčðûċþĊûĖăàñüüúăċú÷üċò 

ðĎðĎðĝ ċĢ àċòôŁááđóòĊ ĀĊíòĊÚóđæĕðĕüäċ ĄúĒĻïòòăĊàßăĊòîčăđÛĖÛĀàÚüĉðđĻúüċûĕÛîĄòĆàáĆÚ Úüđàĕð÷úĄċòÝü

ôüĉĀĊ ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò

 

         

  !"  #$%&#'()(  *+# )#,(-- .&#/"01&"-)  20 31+,% (-4 54"&067 


óċðĄþĀàûĀàóĊôîčăîċôüĎãċüđá÷č àāĿ ĀĊòĕíĐĆòôijóĀã Āã ĕúĂċûò ĕúĂċûò ĕúĂċûò îĢîĢċĖĄòĻàôŁááđóòĊ ĕáļċĆċĀċăĀĊíĖúĻ÷üĉôüĉáĊÚĂĿĖĄĻàùĒĕÛċÝċüĿĖúþăĆà÷ĎĝòļĆà

ĀđĀđëÚč ċüāďÚĂċ Ăċ ôüčææċîüĎāčþôāċăîüóĊìêčîăċÛċôüĊ ãæċ  āċăòāċăîüóĊ ìêčîăċÛċĕðĀĀčðûċĀčðûċþĊûĖăàñüüúăċú÷üċò 

ðĎðĎðĝ ċĢ àċòôŁááđóòĊ ĀĊíĖúĻ÷üĉôüĉáĊÚĂĿĖĄĻàùĒĕÛċÝċüĿĖúþăĆà÷ĎĝòļĆà ĄúĒĻ îĢċóþîļòîċþĆĢċĕùĆăĆà÷ĎĝòļĆàáĊàĄĀĊíăđ÷üüìóđüĎ

ôüĉĀĊ ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò 8 

 8  8 9   9      8    8   8

 )#,(-- .&)!,"'1:&)#0"($; "  &2520#4 <)0=6  %">4> * 31+ , % >&!0 %& 31+ , %54#?0% %) <#( )#,(->0$@1)00 #, 4>++%@ :/; (-% (-!A%(-% 1 20 0 #, 4>+ >4 ", !0$%; #@0 #, 4>+ 0<"2 )#,4@0 #, 4>+7%$ 4 24 !" 4@ 0 #, 4>+2$+ ?0%@0 #, 4>+ % 2:% +,%""B#?C0& 31+ , % <)0=6 


óċðĄþĀàėðúĊăāčü÷č áòĿăÚđþðĆà ĀĊòĕíĐĆòôijóĀã Āã ĕúĂċûò ĕúĂċûò ĕúĂċûò îĢîĢċĖĄòĻàôŁááđóòĊ õĒļãĻĀûĕáļċĆċĀċăĀĊíĖúĻ÷üĉôüĉáĊÚĂĿĕúĐĆàþĒüĿíĄĊĀîĉĕÛļ

ĀđĀđëÚč ċüāďÚĂċ Ăċ ôüčææċėðăċÛċòčĕðāāċăîüĿúĄċĀčðûċþĊûñđüÚčáóĊìêčîûĿ

ðĎðĎðĝ ċĢ àċòôŁááđóòĊ ĀĊíĖúĻ÷üĉôüĉáĊÚĂĿĕúĐĆàþĒüĿíĄĊĀîĉĕÛļ ĄúĒĻïòòôüĉãċ÷ĊëòċĖÛĀàðĊóûċĀĕÛîþċíÚüĉóĊà Úüđàĕð÷úĄċòÝü

ôüĉĀĊ ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò že‡«ž{‹‹»œ´ že‡« že‡« že‡« že‡« že‡« že‡« že‡« že‡«

Ÿ¼onª¥Á‹oµ°µªµ­ª´—¤n¡¦³ž¦³‹´„¬rÁ¤º°Š¨¼¦r—®´ª˜³Á…o ‹·˜˜µ£·µ¨ª´—¤n¡¦³Â®nŠÁ®¦¸¥°´«‹¦¦¥ršnµÅ…n Ÿ¼onª¥Á‹oµ°µªµ­ª´—¡¦³¤µ¦—µœ·‹‹µœ»Á‡¦µ³®r‡¨°Š‹´Éœ Ÿ¼onª¥Á‹oµ°µªµ­°µ­œª·®µ¦°´­­´¤´µŠ¦´„ Ÿ¼onª¥Á‹oµ°µªµ­ª´—œ´„»¢¦´ŠŽ·­ÁŽÁª¸¥¦r­µ¤Á­œ Á‹oµ°µªµ­ª´—¤n¡¦³¢µ˜·¤µµŠª´ª Á‹oµ°µªµ­ª´—œ´„»¥°ÂŽ¢®œ°Š¦¸ Ÿ¼onª¥Á‹oµ°µªµ­ª´—°´‡¦Ášª—µ¦µ¢µÂ°¨žµ„œÊε Ÿ¼onª¥Á‹oµ°µªµ­ª´—œ´„»ÁžÃ˜¦­µ¤¡¦µœœ‡¦ž“¤ 


óċðĄþĀàûĀàóĊôîčăîċãċæãĊûðčĀęõĻàċú ĀĊòĕíĐĆòôijóĀã Āã ĕúĂċûò ĕúĂċûò ĕúĂċûò îĢîĢċĖĄòĻàôŁááđóòĊ ĕáļċĆċĀċăĀĊí÷üĉóčíċĕáļċ ėüàĕüĎûòĕäòîĿėûĕäøðč÷ĀĊþ 

ĀđĀđëÚč ċüāďÚĂċ Ăċ

ôüčææċîüĎāčþôāċăîüóĊìêčîăċÛċôüĊãæċ āċăòāċăîüóĊìêčîăċÛċĕðĀĀčðûċĀčðûċþĊûĖăàñüüúăċú÷üċò

ðĎðĎðĝ ċĢ àċòôŁááđóòĊ 

ĕáļċĆċĀċăĀĊí÷üĉóčíċĕáļċ ėüàĕüĎûòĕäòîĿėûĕäøðč÷ĀĊþ  ÚúäĆûĄúĒóĻ ċļ òðč÷ĀĊþïòòĕð÷ċüĊÚĂĿîĢċóþóċàĕúĐĆà ĆĢċĕùĆĕúĐĆàáĊàĄĀĊíăúđðüôüċÚċü

ôüĉĀĊ ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò 

 

             8  8  9 8  9

 (-4 D2"$% >&2% <4(0E "$;4)0-,"FGH%"4)0-(%&4  #&2 #5$ !4)0-311)030-2%+&:""B#?C0 "(I !!)0-31+,%(-"B+GH%"4)0-(%&4 31 )342"$%D!?&E :"2/&D"B#?C0 "(IE !4D"B#?C0 "(IE +,%"'404!#+" $;J.(-"B+ !!1%&6)0-)3%+

4>>542"$% >&2% <>& )#,(-- .&"($;" (? $ 31+,% ">1 K$ $ "(I 


üċàĀĊþĕÚĎûüîčûāõĒļóüčĄċüėüàĕüĎûò Ćđðčāîòĕ÷ĐĝĆÚċüāďÚĂċ ôijãĎĀčîòĊÚóĀã

äčăĕîĆüĿíü íüĆüĀüüìáĊòðüĿãþĆ þĆ 

ÝìĉùÝčòĎ÷üĉĄýðĊûÛĆà÷üĉĕûäĒĕáļċĖĄĻàÚüđàĕð÷Ĉ

 

 


äčăĕîĆüĿíü íüĆüĀüüìáĊòðüĿãþĆõĒ þĆ ļĆĢċòĀûÚċüėüàĕüĎûòĖúĻ÷üĉôüĉáĊÚĂĿăđ÷üüìóđüĎ ãĐĆĝ òĊÚóđæ ăĊîóđüĂđ ĀĊí ĕÛļċĆċüċú Ćċüċú ôèčæċìÝüĊàĞ ĖüÚ ĖüÚ ôèčæċìîþĆíãĎ÷ âþĆà âþĆàôij ôij 

ĕðĕüäċ òĊÚóđæûĆĖäøĆûđñûċ účïđòċûò ĕúĂċûò ĕúĂċûò ĕúĂċûò

ĀđëÚč ċüāďÚĂċ

ôüčææċĕĆÚăċÛċĕðÝėòėþûĎðċàÚċüāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûüċúÝĢċĖĄà ôüčææċĕĆÚăċÛċÚċüóüčĄċüÚċüāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûāčþôċÚü

ðĎðĝ ċĢ àċòôŁááđóòĊ 

ėüàĕüĎûòĖúĻ÷üĉôüĉáĊÚĂĿăđ÷üüìóđüĎ   ĄúĒĻîĢċóþîļòîċþĆĢċĕùĆăĆà÷ĎĝòļĆàáĊàĄĀĊíăđ÷üüìóđüĎ ėðüāĊ÷ðĿėðüăċü

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċòĘòėüàĕüĎûòöĶċûÚċüāďÚĂċĆĊÝüăĊàßúìêþÚüđàĕð÷Ĉ îĊĞàĖîĻóĀãôŁááđóĊò ãĻĀàĕĀþċ že„µ¦«¹„¬µ že„µ¦«¹„¬µ že„µ¦«¹„¬µ že„µ¦«¹„¬µ že„µ¦«¹„¬µy že„µ¦«¹„¬µ že„µ¦«¹„¬µ

îĢċĖĄòĻà Ÿ¼o°Îµœª¥„µ¦ Ÿ¼o°Îµœª¥„µ¦ Ÿ¼o°Îµœª¥„µ¦ ‡¦¼Ä®n ‡¦¼Ä®n ‡¦¼Ä®n ‡¦¼Ä®n

ÚċüĆđðāč îòĕ÷ĐĆĝ ÚċüāďÚĂċ Ăċ

ėüàĕüĎûò ¤n¡¦³ž¦³‹´„¬r­»¡¦¦–»¦¸ —µ¦µ­¤»š¦ Áž¦¤§—¸«¹„¬µ °´œœµ¨´¥ ÁŽœ˜r¦µ¢µÂ°¨ °´œœµ¨´¥ ¤n¡¦³ž¦³‹´„¬r„¦»ŠÁš¡²

ãĎĀčîòĊÚóĀãôijôèčóĊîčàċòĘòėüàĕüĎûòĆĊÝüăĊàßúìêþÚüđàĕð÷Ĉôij 
ôüĉÚċāĕÚĎûüîčÝđìÝüĒĀčðûéċòĉ ĀčðûéċòĉîĢċĖĄòĻàÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüáĢ áĢċòĀò òĀòÝò Ýò Ýò  

  

  

   

òċàăċĀòčîûĿðüċāüĎÚüí üí òċàăċĀăċûăđíċÚčáĕîĻà ċæíċ ĀĎüĉãđòûĿ òċàăđÚċæíċ òċàăđíċüĊîòĿ ĕÚčíóĊĀĕ÷ãü

ĀčðûéċòĉîĢċĖĄòĻàÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüáĢ áĢċòĀò òĀòÝò Ýò 

  

  

  

  

òċàĆđĂċ ċ÷đ ÷đðñãċîčĕăĀĎ òċàĆċáč òċàĆċáčòĀàĂĿðĆàíĎ òċàìĊ òċàìĊèéÚĊææċðüĊ÷ûĿėãîčñċüĎ òċàĀüĀĎüĿ ÷þċûþĉĄċü ÷þċûþĉĄċü


òċàăċĀòčîûĿðüċāüĎÚüí üí ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòùċĂċîĻ ăċÛċÚċüăĆòùċĂċîĻċàôüĉĕðā àôüĉĕðā üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ āďÚĂċāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚùċĂċĆĊàÚýĂĀčãċėðáčîĀčðûċĖþĉÚċüĖòĉĖòĀ ĀčðûċþĊûÝüĒñòóđüĎ îĢċĖĄòĻà ÝüĒõļăĒ ĆòÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļùċĂċîĻċàôüĉĕðāãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò J. !!","4# 4%5# !!"(M31$% #01/>$:"GH%J."B#?C0 "(I J.O 1- 6+=0 ,#-$%1'.>,"- +=-L#J.$; J.O 0:0 ,#-$%1' .>,"- õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü -$%1'.>,"-+=-L#J.$; "4 % /; "(M.-:$%'."A.(/; /; F+$>4 - 6 :"$%+=-L#J.2%F+)GN O%"F+-(/; (M30#A54P "$%4+'."A. -+=-L#J.$; O ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v™oµÅ¤n¨ŠÁ¦º°„È‹³ÅžÅ¤n™¹ŠÁ„µ³w vÁ—·œÁ¦º°˜o°Š¤¸Á…Ȥš·«—εÁœ·œ¸ª·˜˜o°Š¤¸‹»—®¤µ¥w 


òċàăċĀăċûăđ òċàăċĀăċûăđíċÚčáĕîĻà ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà 

ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòăĊ ăċÛċÚċüăĆòăĊàÝúāďÚĂċĈ ĂċĈ

üĉíĊóÚċüāďÚĂċ āďÚĂċāċăîüóĊ ìêčîĀčãċĕĆÚăĊàÝúāďÚĂċĀčãċėðóüčĄċüÚċüāďÚĂċ Ăċ úĄċĀčðûċþĊûāčþôċÚü ĄĊĀĄòļċÚþđĻú ăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļăĊàÝúāďÚĂċāċăòċĖþĉĀĊëòñüüú îĢċĖĄòĻà

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò J. 1- 6+=0 ,#-$%1"#J. )0-M5#+=#5%#J.$; 9 J.8 1- 6+=0 ,#-$%1"#J. )0-M5#+=#5%#J.$; O J. 9 1GH%"4)0-0 ,#-$%1"#J. )0-M5#+=#5%#J.$; O J.O 1GH%"4 õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü 0 #, -$%1 " #J.)0-M5#+= #5%#J.$; O "4 %F+=$%/;"(M"$%4+"#J.)0-M5# 2%45$ )),"0 #, 6":"$%+=#5%#J.$;O O-# 6(&'1#4>&+= #5%#J.$;O 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‹Š°›·¬“µœ¨³¨Š¤º°šÎµŠµœw 


òċàăđÚċæíċĀĎüĉãđòûĿ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà 

ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòùċĂċęðû ăċÛċÚċüăĆòùċĂċęðû ăċÛċÚċüăĆòùċĂċęðû üĉíĊóÚċüāďÚĂċ ÝüđāċăîüóĊ ìêčîĀčãċĕĆÚùċĂċęðûĀčãċėðùċĂċĆĊàÚýĂ Ăċ úĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèóļċòăúĕíĜáĕáļċ÷üĉûċ āďÚĂċāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚùċĂċęðû úĊñûúāďÚĂċ  úĄċĀčðûċþĊûăđėÛðĊûñüüúċñčüċã îĢċĖĄòĻà ÝüĒðĎĝôüďÚ ĂċãĊĞòúĊñûúāďÚĂċôijðĎĝĄĊĀĄòļċÚþđúĻ ăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļùċĂċęðû 

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò J. !!" 4>>'40!!0 #, -$%1' .7% += #5%#J.$; O 1$;J.+=#5%#J.$;Q8@Q J. !!)3 4>>'401$; J.+= #5%#J.$; Q  0 #, -$%1' .7%+=#5%#J.$; J. !!)3 4>>'40!!"4+0 #, -$%1' .7% +=#5%#J.$;O J. 8 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=#5%#J.$;@9 J.O 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=#5%#J.$; J.OO O8 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=#5%#J.$;O J.O 8 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=#5%#J.$; J. O 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=#5%#J.$; J.8 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=-L#J.$;9 õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü -$%1'.7%+=#5%#J.$; "4 %F+=$%/;"(M+ .- ,#4#/;"6#)0-654 (/;(M30#A54P"$%:"$%+=#5%#J.$;O2"$%%) < L#'& 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµ—¸¥n°¤Å—o—¸šÎµ´Éª¥n°¤Å—o´Éªw 


òċàăđ òċàăđíċüĊîòĿĕÚčíóĊĀĕ÷ãü ĕ÷ãü ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚãċû

ĖõòÚãċû ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòÚċüôüĉïúāď ăċÛċÚċüăĆòÚċüôüĉïúāďÚĂċ Ăċ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüôüĉïúāďÚĂċĀčðûċþĊûÝüĒ÷üĉòÝü îĢċĖĄòĻà ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĄĊĀĄòļċăċûãĊĞòÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļăĊàÝúāďÚĂċāċăòċĖþĉĀĊëòñüüú üĆàĄĊĀĄòļċĄúĀíÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļăĊàÝúāďÚĂċāċăòċĖþĉĀĊëòñüüú ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò J. 131 -$%1 " #J.)0-M5#'.7% ?4>>&"+$()0-220%$4 #(M31 $%01/ )0-( 5+=-L#J.$; J. 131 -$%1 " #J.)0-M5#'.7% ?4>>&4 #(M31$%01/)0-( 5 +=-L#J.$; J.8  131-$%1"#J.)0-M5#'.7% ?4>>&01/)0-( 5+=-L#J.$; J.9 131-$%1"#J.)0-M5#'.7% ?4>>&+=-L#J.$; J.O 131-$%1"#J.)0-M5#'.7% ?4>>&+=-L#J.$; 131 -$%1 " #J.)0-M5#'.7% J.O +=-L#J.$; 

õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü 0 ,#-$%1 " #J.)0-M5#+= -L#J.$; 4 %F+=$%/;"(M30#A54P"$%:"$%+=-L#J. 2%F+/;/;"4;")0#%2)#RSTUVWVXYZV[\U]VS^Y 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤°¥¼nš¸ÉÅ®œ‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹°¥¼nš¸Éœœ´É w 


òċàĆđ òċàĆđĂċ÷đðñãċîčĕăĀĎ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæč ĖõòÚĄæčà 

ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòùċĂċîĻ ăċÛċÚċüăĆòùċĂċîĻċàôüĉĕðā üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ îĢċĖĄòĻà

āď ÚĂċāċăîüúĄċóĊìêčîăċÛċÚċüăĆòùċĂċîĻċàôüĉĕðāúĄċĀčðûċþĊûāčþôċÚü ÚċüāďÚĂċóĊìêčîĀčãċĕĆÚùċĂċĆĊàÚýĂúĄċĀčðûċþĊûāüĎòÝüčòðüĀčėüë ÝüĒõĒļăĆòÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļùċĂċîĻċàôüĉĕðāãĊĞòúĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ ĄĊĀĄòļċöĶċûĀčãċÚċü õĒãļ ĀĻ ûüĆàõĒĆļ ċĢ òĀûÚċü 

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò J. 

 31+ , %"31 6%!!GH%4+ 10 #, -$%1'.>,"-+=#5%#J.$; 9 J. !!)34++,"+=$;10 ,#-$%1 '.>,"-+=-L#J.$;9 J. 8 !!"4+10 ,#-$%1'.>,"- +=-L#J.$;9 J. J.>,F:'.>,"-#!4%0%40 J.O8 !!0 ,#-$%1'.>,"-)0-0 ,#- $%1'.>,"-+=-L#J.$; 9 J.O O9 10 #, -$%1' .>,"-+= -L#J.$; 

õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü '.>,"-+=#5%#J.$; _`abc`bde`fghifjklej_`abc`bZjemjfRRb O`jbfnadbf`nadanklej`jbfnadb_nhokacm 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµÁ®˜»Äœž{‹‹»œ´ —¸Ÿ¨Äœ°œµ‡˜¥n°¤˜o°Š—¸w 


òċàĆċáč òċàĆċáčòĀàĂĿðĆàíĎ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà 

ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòĀč ăċÛċÚċüăĆòĀčðûċāċăîüĿ

üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÚċüāďÚĂċóĊìêčîĀčãċĕĆÚĀčðûċāċăîüĿðĊĝĀęô úĄċĀčðûċþĊûāüĎòÝüčòðüĀčėüë îĢċĖĄòĻà ÝüĒõăĒļ ĆòÚþđúĻ ăċüĉÚċüĕüĎûòüĒĀļ ðč ûċāċăîüĿ ÝüĒôüĉáĢċãĊòĞ úĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ 

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò 1- 6+=0 ,#-$%14%>& J. +=#5%#J.$;O J. 1- 6+=0 ,#-$%14%>& +=#5%#J.$; J. 81- 6+=0 ,#-$%14%>& +=#5%#J.$;O õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü 4%>&+=#5%#J.$; 4 %F+=$%J.30#A54P"$%/;" 4>42>:">& :"$%+=#5%#J.$;Q $;$% ,#4#2%6)GN!%>" )0-45$$;(/;+,% ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµª´œœ¸ÊÄ®o—¸š¸É­»—w 


òċàìĊ òċàìĊèéÚĊææċðüĊ÷ûĿėãîčñċüĎ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòùċĂċęðû ăċÛċÚċüăĆòùċĂċęðû

üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ îĢċĖĄòĻà

Úċüāď ÚĂċóĊìêčîĀčãċĕĆÚăđÛāďÚĂċĀčãċėðáčîĀčðûċúĄċĀčðûċþĊûüċúÝĢċĖĄà ÝüĒõĒļăĆòÚþđúĻ ăċüĉÚċüĕüĎûòüĒùļ ċĂċęðûÝüĒôüĉáĢċãĊĞòúĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ 

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò J. 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=#5%#J.$; 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=-L#J.$;9 J. 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=-L#J.$; J.8 131+,%0 ,#-$%1'.7%+=-L#J.$; J.9 J.O8 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%+=-L#J.$;9 J.OOsO9 1- 6+=0 ,#-$%1'.7%"#J. )0-M5#01/4%>&+=-L#J.$; J.8sO 1- 6+=0 ,#-$%1'.>,"-'.7% ?4>>&+=#5%#J.$; 

õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü 0 ,#-$%1'.7%+=#5%#J.$; 4 %F+=$%/;"(M##LF,%,"#$4 ??4+'.7% 2%F+)GNp4>4, F #6:"$%+=#5%#J.$;Q O#$,,# 6!"/4#(M31$%-$%1'.7%+=#5%#J.$; #$,,# 6!"/4#,)0-:$%-$%1'.7%-L#J.$;9 1,#/$%1)2""0 ,#-$%1'.7% 9$%6* 1'.7%/;"+4:"6q64.?&rq6 (rq64%rq6 r q65rq6(#rq6#r+=#5%#J.$;

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v—¸´Éª°¥¼nš¸É˜´ªšÎµ­¼Š˜Éε°¥¼nš¸ÉšÎµ˜´ªw 


òċàĀüĀĎ òċàĀüĀĎüĿ ÷þċûþĉĄċü ÷þċûþĉĄċü ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđ òûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà ÝüĒãċĢ òċæÚċü òċæÚċüăċÛċÚċüăĆòôéúĀĊ ăċÛċÚċüăĆòôéúĀĊû

üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ āďÚĂċāċăîüúĄċóĊìêčîĀčãċĕĆÚôéúĀĊûāďÚĂċ úĄċĀčðûċþĊûăđėÛðĊûñüüúċñčüċã āďÚĂċāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüāďÚĂċôéúĀĊûăïċóĊòüċãùĊèòÝüôéú ĄĊĀĄòļċöĶċûĀčãċÚċüüĉíĊóôéúĀĊû îĢċĖĄòĻà

ôüĉĀĊîÚč ċüðĢċàċò àċò J. 

 !!GH%4+)0-131 0 #, -$%1 "+$( )0-220%$D#(4>&E+=t#%$; O J. !!-+=t#%$;)0-1310 #, -$%1 " +$()0-220%$D#(4>&E+= t#%$; O J. !!-+=t#%$;)0-1310 ,#-$%1  :J.)0-(0J.D,%=6E)0-0 ,#-$%140- D>$E J.O9 8 1- 6+=1?+=t#%$; J.O 1(4 .0 #, -$%1' .>,"-+= t#%$;  J.O 1($;0$=%"+,%1)0*+=t#%$; 

õþàċòĀčãċÚċüÝüĒãĢċòċæÚċü òċæÚċü )3 -?&-t#%0 #, -$%1 "+$( )0-220%$D#(4>&E+= t#%$; "4 %/;"$%$%30(M:"*t#%2"$%%) < L#'& $; 4 #1):"Lt4+1)>4 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‡·——¸¡¼——¸¨³šÎµ—¸w 


 ôüĉÚċāĕÚĎûüîčÝì đ 

ÝüĒíĕĎ íĻòĖþĉõĒãļ ĀĻ ûõĒóļ üčĄċüíĎĕíĻò üċàĀĊþėþĻðĆà  üĉíĊóõĻċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ  Ýò Ýò üċàĀĊþėþĻĕàčò   üĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ  Ýò Ýò üċàĀĊþĕÚĎûüîčóîĊ ü  üĉíĊóėüàĕüĎûò ò   Ýò 


òċàăċĀãæċíċ÷ûĊßāčüč ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòĆĊ òĆĊăăĊúãĊæāďÚĂċüĉíĊóôéúĀĊû ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí îđþċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  äĆûĕáüčæÚüđàïòòĕáüčæÚüđàĖÛĀàĀĊí÷üĉûċęÚü ĕÛîóċàÝĆĖĄþúÚüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüāďÚĂċôéúĀĊûúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèòÝüôéú îĢċĖĄòĻà ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ àċòĀčãċÚċüôéúĀĊû àċòôüĉĕúčòÝđìùċ÷ùċûĘò

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ( 7 20,1$ $(-!A% ?-'4($ -!A%:"(-% 1 )!," "(I ( ?-# 6!01>LJ. ( GN #$%:):,":0,4+= t#%$; O7 "0+-04 ( GN #$%):,":#J.7"0+-04 2"$%#A$J . ( 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$; 

 #4 ?'?&

(9 ?-#2"-#41$ , GH%J."B#?C0 "(I ( 7 20,"131 -t#% GH%J."B#?C0 "(I ( 1> )p41 $%1 6"?-#,"4#J.+ ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá

v‡ªµ¤¦´„‡º°„µ¦Ä®oÄ®o‡œš¸ÉÁ¦µ¦´„¤¸‡ªµ¤­»…w 


òċàáčüċùüìĿáčîôüĉÚĆó ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòęîüüċãĀč òęîüüċãĀčðûċüĉíĊóôéúĀĊû ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ĕúĂċûòĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ ĄúĒĻ îĢċóþĄĻĆĄúÚĆĢċĕùĆóċàęðüáĊàĄĀĊí÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîăċÛċÚċüāďÚĂċôéúĀĊû úĄċĀčðûċþĊûüċãùĊè÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ îĢċĖĄòĻà ÝüĒĄĊĀĄòļċăċûãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ( $%1)2"DZUVu\TYf]]UVvTwE/;"20 ( 4 %F+=$%F+1) $%1 4%5#)R``Z (M##>> ?:"$%+=t#%$;OQ ( 7"01$$7>+-t#% ( :,#2")0-,!"/6!:"6"?-# ,"4#J.+@>0!0(%&)!,"-7%@ 4.#$ x 6 ( $%1)2"DZUVu\TYf]]UVvTwE/;"0 (8 7"01$,-t#%:"GH%J. "B#?C0 "(I 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤°¥¼nš¸ÉÅ®œ‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹°¥¼nš¸Éœœ´É w 


òċàăċĀáč òċàăċĀáčüċ÷üôŁòŅ ðĆà ðĆà ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòĕäòîĿęúĕÚčþĞ üĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ÚüÚçċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  äĆûăċðüïòòăċðüĘîļĖÛĀàûċòòċĀċĕÛîăċðü Úüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ āďÚĂċāċăîüúĄċóĊìêčîăċÛċÚċüāďÚĂċôéúĀĊû úĄċĀčðûċþĊûāüĎòÝüčòðüĀčėüë îĢċĖĄòĻà ÝüĒõĒļăĆòÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļùċĂċęðûãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ÝüĒăĆòÝüčăîāċăòñüüú ÝĢċăĆò ãĊĞòúĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ õĒļãĻĀûõĒļĆĢċòĀûÚċüöĶċûóüčĄċüĖþĉĄĊĀĄòļċàċòóđÝþċÚü

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ( ( ( ( ( ( ( ( ( (8 (O

7F-$%>4? 5#$:"#10454(/;"#7% 7"0+4+1$%>4q  $r:"6"0:54 ' 7 $%>4> 16 )%,":"GH%J."B#?C0 "(I 7"0-/;4 4>0-!$%":"nwvSyVVz{S\[TV| 7"0 6)<}#-#30"-":"2"$% >&7#4=0 7$%>4>(/;1F"F :"2"$% >&7#4=0  7 "0"+-04-4 % F+= $%:""4+:> 7$%>4>1$;6(*-2%+&(/;+ #+:"2"$% >&7#4=0 7$%>4>1$;7#,:7#,07#,%:"2"$% >&7#4=0 7$%>4>104$,:"2"$% >&7#4=0  7 20,"1$ ,- 0:"GH%J."B#?C0 "(I

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá

v¡¦³Á‹oµ¥n°¤Ä®oÁ„·—Ÿ¨—¸­Îµ®¦´Ÿ¼oš¸É¦´„¡¦³°Š‡rw 


òċàăđ òċàăđáîč üċăđüûč ĉėûñčò ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòĆĊ òĆĊăăĊúãĊæāďÚĂċüĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí účïđòċûòĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  äĆûĕáüčæÚüđàïòòĕáüčæÚüđàĖÛĀàóċàėÝþĻĕÛîóċàÝĆĖĄþú Úüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ ĂċÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚôüĉïúāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèăĀòíđăčî îĢċĖĄòĻà ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ( 7"0 p4> 4!$;%#34+>">,07#,%7#,: 0>0-%-0 7#, ( 7"0p4>4!$;%#34+>">,07#,%7#,: 0>0-%-0 7#, ( 720,1$$(-!A% ?-'4$(-!A%:"(-% 1 )!," "(I (O 7"0q1'.7%$,r--L#J. "(#!I (O 7:*#$%>4 ? #* (-(>+ %##+ #$I (O 720,"01'.7%$, t#>$,-"J.54 (O 7"0q/;'.7%$,r--L#J. 6" ?-#,"4#J.+ 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá vÁž}œÂ°¥nµŠš¸É—¸ w °¦¤n¤œ·­¥´ ˜´ªÁ°ŠÄ®o—¸…¹Êœ®¤´œÉ šÎµš»„ª´œª´œ¨³Á¨È„ª´œ¨³œo°¥‡n°¥Çž¦´ž¦»Š 
òċàÚýĂìċĆĊ òċàÚýĂìċĆĊÚĂüĄüĊàĝ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûò÷üĉúċüíċòčááċòđĕÝüċĉĄĿüĉíĊ üĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò ôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij òôijĕÚčí ÷ýĂùċÝúĆċûđ ðĎĆĝ ûĒĻ ĻóļċòÚüđàĕð÷ĕăüčúúčîüäĆûòĀúčòðüĿïòòòĀúčòðüĿ ĄúĒ  ĖÛĀàÝþĆàÚđĻúĕÛîóďàÚđĻúÚüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ ĂċÝüđ āċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÝĄÚüüúāċăîüĿúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèăĀòăđòĊòðċ îĢċĖĄòĻà ÝüĒ ôüĉáĢċãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĄĊĀĄòļċÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļùċĂċęðûüĉíĊóôüĉïúāďÚĂċ ĄĊĀĄòļċàċòþĒÚĕăĐĆăċúĊæ

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ( 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$; 

> >L4 ?'?&

( 7"031p4>4"$,7#,#$:0%>0J. ( 7"01$,-+=-L#J.$;O ( 4%F!GN#4+31601/DfinE ( 7"031p4>4"$,7#,#$:0%>0J. 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá

v¤µœ³‹¦·Š‹´Š˜´ÊŠÄ‹w
òċûăđùċ÷òčþòýòċð ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòėûòĆĆøĆċüĿ òėûòĆĆøĆċüĿÝüĉíĊóãĊòĞ úĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí îđþċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ ĄúĒĻðĎĝ äĆûóđæôüĉĕăüčéïòòăđÛċùčóċþîĢċóþóċàāüĎĕúĐĆà ĆĢċĕùĆĕúĐĆàáĊàĄĀĊíòòðóđüĎ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ ĂċÚċüāďÚĂċāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚ÷þāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûāüĎòÝüčòðüĀčėüë ĄĊĀĄòļċÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļăđÛāďÚĂċĖþĉ÷þāďÚĂċ îĢċĖĄòĻà õĒļÚĢċÚĊóÚþđĻúþĒÚĕăĐĆĕòîüòċüĎüĉíĊóãĊĞòúĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ  üĆàõĒļãĻĀûàċòöĶċûÚčáÚċüòĊÚĕüĎûò 

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á (8 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$; 

> >L4 ?'?&

( 7"01$,:> ( 6>#/;$%q2>x-~""r ( 1)6)0-1> ):"6"?-#,"4#J.+ (O 6>#/;$%q)}#! %&r ( 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$; #4 ?'?& 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v„¥·¦µÁ‹„¥·¦µÁ™œ½šÎµ°³Å¦šÎµ‹¦·Šw 


òċàìĊ òċàìĊèéÚĊææċðüĊ÷ûĿėãîčñċüĎ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà üĉíĊóãĊòĞ úĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ðĎĆĝ ûĒĻ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ îĢċĖĄòĻà

Úđúùċ÷ĊòñĿĆċûđôij ĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ĄúĒĻðĎĝïòò÷đðñúìêþîĢċóþęüĻÛčàĆĢċĕùĆĕúĐĆà áĊàĄĀĊíòÝüôéú ÚċüāďÚĂċóĊìêčîĀčãċĕĆÚăđÛāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûüċúÝĢċĖĄà ÝüĒõăĒļ ĆòÚþđúĻ ăċüĉÚċüĕüĎûòüĒùļ ċĂċęðû ÝüĒôüĉáĢċãĊòĞ úĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ 

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ( ( ( ( ( ( ( (8 (9 ( ( (O 

7$%>4>1+6 7 20,1$ ,-GH%J.I:"GH%J."B#?C0 "(I 7"0>)1$,--:"4>%(+=6!J;" 7 "0)3 $%1 -$:"GH%J."B#?C0 "(I 7"01$,-:>J. 7"01$,-:>J. 1)6p41- $%1:"6":>(/=$;J. t#:> 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$;

> >L4 ?'?& "4 % )0-)3 $%1 7$; 0/€30">%,":>J. 2"$%:"GH%J."B#?C0 "(I 1>)p41$%1:>(/=$;2"( 1'.7%$,- "! 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$; #4 ?'?&

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v—¸´Éª°¥¼nš¸É˜´ªšÎµ

­¼Š˜Éε°¥¼nš¸ÉšÎµ˜´ªw 


òċàăčüčüĊüîĊ òĿăúċòėăüĿ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòėûòĆĆøĆċüĿ òėûòĆĆøĆċüĿÝóüčĄċüñđüÚčáüĉíĊóãĊòĞ úĊñûúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ðĎĆĝ ûĒĻ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ îĢċĖĄòĻà 

ĕúĂċûòĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij äĆûĀčùċĀíĎüĊàăčîïòòĀčùċĀíĎüĊàăčîĕÛîáîđáĊÚü Úüđàĕð÷úĄċòÝü ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚăĊàÝúāďÚĂċăïċóĊòüċãùĊèăĀòíđăčî ÝüĒõĒļăĆòãĊĞòôüĉÚċāòĎûóĊîüĀčãċãĎ÷ĖþĉôüĉÚċāòĎûóĊîüĀčãċãĎ÷ãĊĞòăĒà ÝüĒðôĎĝ üďÚĂċóüüìċüĊÚĂĿôüĉñċòăċÛċĀčãċÚċüóĊæãĎĖþĉàċòàóôüĉúċìėüàĕüĎûò

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á (  (  (  ( ( ( ( ( (8

!!#"&-$;O4 #(M31$%2"$%7 -#4€qLJ.)%," )0-4! >#!0+ .t4 (($%"r ?-#(M :'40!F2"$%7}%q2"$%$, !0'%r2" "(I#/"!0'% 6" "(#! 1GN #$%):,":.-4++$(+$7"0!$%"

##2"$%+$J.+)!,"-7%,# 6"?-#,"4#J.+

61,#/ 4%J.6!$%J.-+)0- 630"q$%1 %4 % rF"#!#J.04 7 "0$; Oq$%%%404&r2"!J"; 2"$% !J"; >#!J"; 304>'?C& 6"?-#,"4#J.+ 7 (-+/; "+44%'?&4 ?'?&+= $; > >L4 ?'?& 720,$%>4 ?qp4>4FL€0r 1GN #$%):,":4++$7L%"0+-04

I(?I%t#>$ 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v­°œÄ®o¦¼ošÎµÄ®o—¼°¥¼nÄ®oÁ®Èœw 


òċàăċĀăđüûĎ Ŀ îüčÚċüãĻċà à õĒãļ ĀĻ ûõĒóļ üčĄċüíĎĕíĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòĕäòîĿĄþđûăĿāÚď Ăċ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí  ĕúĂċûòĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ   ïòò÷ĄþėûñčòĖÛĀàăċúĕăòĘòĕÛî÷æċęðÚüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüúĄċóĊìêčîăċÛċòčĕðāÚċüāďÚĂċĖþĉ÷ĊëòċĄþĊÚăĒîü áđąċþàÚüìĿúĄċĀčðûċþĊû îĢċĖĄòĻà  õĒļãĻĀûõĒļóüčĄċüöĶċûĀčãċÚċü

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ( 7:*#+4+1$%>4q  $r:"6"0:54 ' ( $; J.$%-$%"#O$7 "0+#+% )0-"0"+-04 6:"6":>(/= $; J.  "(#!:> ( 7 20,"1$ ,-GH%J.:"GH%J."B#?C0  "(I ( 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$;

> >L4 ?'?& ( 7 $%>4> -)3$%1 $ ,-$,:"GH%J. "B#?C0 "(I ( 7$%>4>-)3$%1$,-$)0--$, :"GH%J."B#?C0 "(I (9 1> )p41 $%1 :"6"?-#,"4#J.+ ( 7(-+/;"+44%'?&4 ?'?&+=$; #4 ?'?& 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá vÁ¦¸¥œ¦¼o­·ÉŠÄ®¤n˜´ÊŠÄ‹¡´•œµªµ‹µ°n°œ®ªµœ¦·„µ¦­´Š‡¤w 


òċàĀüüìüĉĀĎĀčüîĊ òĿ õĒãļ ĀĻ ûõĒóļ üčĄċüíĎĕíĻòüĉíĊóöĶċûÚċüāďÚĂċĈ ĂċĈ ėüàĕüĎûòęîüüċãĀčðûċ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí úÚüċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  ĄúĒĻîĢċóþė÷ĖîàĆĢċĕùĆóċàęðüáĊàĄĀĊí÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüúĄċóĊìêčîăċÛċÚċüáĊíÚċüÚċüĕüĎûòüĒļ úĄċĀčðûċþĊûüċãùĊè÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ îĢċĖĄòĻà õĒļãĻĀûõĒļóüčĄċüöĶċûĀčãċÚċüüĉíĊóôüĉïúāďÚĂċ 

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ‡¦¼ž’·´˜·®œoµš¸É„µ¦­°œ‡¦že ¡« ‡¦¼ž’·´˜·®œoµš¸ÉĜ­™µœ«¹„¬µÁ°„œže…¹ÊœÅž—oª¥‡ªµ¤ª·¦·¥³°»˜­µ®³ ¡« ‡¦¼­nŠÁ­¦·¤„µ¦°nµœ—¸Á—nœ ¡« ‡¦¼ž’·´˜·®œoµš¸ÉĜ­™µœ«¹„¬µÁ°„œ—oª¥‡ªµ¤ª·¦·¥³°»˜­µ®³Áž}œÁª¨µže ¡« ‡¦¼—¸«¦¸Å˜¦¦µ ¡« ŗo¦´¡¦³¦µšµœÁ‡¦ºÉ°Š¦µ°·­¦·¥µ£¦–r—·Á¦„‡»–µ£¦–r´Êœš¸É Á‹¤—·Á¦„‡»–µ£¦–r ¡« ‡¦¼—¸Á—nœÁ…˜„µ¦«¹„¬µ ¡« ‡¦¼˜œo ž’·¦ž¼ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ‹µ„­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦«¹„¬µÁ°„œ ¡« ‡¦¼Ÿ¼ož’·´˜·Šµœ—¸Á—nœž¦³Á£šŸ¼o­°œ 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹°´œ¥·ÉŠÄ®nÁ„·—‹µ„‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤°´œÄ®n¥·ÉŠw 


òċàáčòîòċĖíàĕáüčæ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòėûòĆĆøĆċüĿ òėûòĆĆøĆċüĿÝüĉíĊóôéúĀĊû ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí  Úđúùċ÷ĊòñĿĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ   äĆûăċúĕăòïòòăċúĕăòĖÛĀàĀãčü÷ûċóċþĕÛîíđăčî Úüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüāďÚĂċôéúĀĊûúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèăĀòíđăčî îĢċĖĄòĻà  ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ

õþàċòíĎĕíĻò ăč á ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá ¡« ŗo¦´Á„¸¥¦˜·´˜¦Áž}œ‡–³„¦¦¤„µ¦ž¦³Á¤·œ‡¦¼—¸Á—nœ…°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ 

°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡²

¡« ‡¦¼—¸Á—nœÃ¦ŠÁ¦¸¥œÁ°„œ„¨»n¤ ¡« ŗo¦´¡¦³¦µšµœÁ‡¦ºÉ°Š¦µ°·­¦·¥µ£¦–r—·Á¦„‡»–µ£¦–r´Êœš¸É 

‹˜»˜™—·Á¦„‡»–µ£¦–r

¡« ‡¦¼—¸Á—nœ¦³—´°œ»µ¨…°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ¡« ‡¦¼Â„œœÎµÁ¡º°É Áž}œ‡¦¼˜œo …°Š­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦«¹„¬µÁ°„œ ¡« ŗo¦´¡¦³¦µšµœÁ‡¦ºÉ°Š¦µ°·­¦·¥µ£¦–r—·Á¦„‡»–µ£¦–r´Êœš¸É Á‹¤—·Á¦„‡»–µ£¦–r 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá vŽºÉ°­´˜¥rÁ­¸¥­¨³°—šœw 


òċàăċĀĀüċüĊîòĿĕÚĂúĕăéĎûü ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûò÷üĉúċüíċòčááċòđĕÝüċĉĄĿüĉíĊóôéúĀĊû ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ÚĊòûċûòĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  ĄúĒĻóļċòĕăòċĄúĒĻðĎĝïòòòĀþáĊòðüĿĖÛĀàÝþĆàÚđĻúĕÛîóďàÚđĻú Úüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüāďÚĂċôéúĀĊûúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèáĊòðüĕÚĂú îĢċĖĄòĻà ÝüĒõĒļăĆòãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ŗo¦´Á„¸¥¦˜·´˜¦‡¦¼—¸Á—nœ¦³—´Á…˜„µ¦«¹„¬µ…°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ °´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ¡« Ÿnµœ„µ¦œ·Áš«—¸Á—nœ¨³Áž}œ‡¦¼Â„œœÎµ—oµœ„µ¦‹´—„·‹„¦¦¤„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨„µ¦ž’·´˜·®œoµš¸ÉšÎµ‡»–ž¦³Ã¥œr„næŠÁ¦¸¥œ‡¦že ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·«°´œ—´˜µ¤Ã‡¦Š„µ¦Á‹¸¥¦³ÅœÁ¡¦ …°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¡¦³¤µ¦—µœ·‹‹µœ»Á‡¦µ³®r ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨ž’·´˜·®œoµš¸É—¸Á—nœ¦³—´ž“¤ª´¥žeš¸É ¡« ‡–³„¦¦¤„µ¦vǦŠ„µ¦ž¦³„µ«Á„¸¥¦˜·‡»–‡¦¼—Á¸ —nœ¦³—´°œ»µ¨w …°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ¡« ŗo¦´Á„¸¥¦˜·´˜¦Áž}œª·š¥µ„¦Á¦ºÉ°Šv„µ¦‹´—šÎµ®¨´„­¼˜¦„µ¦«¹„¬µž“¤ª´¥w …°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œŽµŠ˜µ‡¦¼o­«¹„¬µ 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµª´œœ¸ÊÄ®o—¸š¸É­»——oª¥Ä‹¦´„¨³¤»nŠ¤´Éœw 


òċàĀüĀĎüĿ÷þċûþĉĄċü ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđ òûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà üĉíĊ

üĉíĊóôéúĀĊû ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ăčàĄċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ ĄúĒĻîĢċóþĄòĆàôċÚėþàĆĢċĕùĆĕúĐĆàáĊàĄĀĊíòÝüôéú üĉíĊóÚċüāďÚĂċ ĂċāďÚĂċāċăîüúĄċóĊìêčîĀčãċĕĆÚôéúĀĊûāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûăđėÛðĊûñüüúċñčüċã îĢċĖĄòĻàÝüĒõĒļăĆòãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ ÝüĒĄĊĀĄòļċöĶċûĀčãċÚċü

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ‡–³„¦¦¤„µ¦°Îµœª¥„µ¦„¦¦¤„µ¦¦·®µ¦­™µœ«¹„¬µ ¡« ‡–³„¦¦¤„µ¦­¤µ‡¤Â¨³«·¬¥rÁ„nµÃ¦ŠÁ¦¸¥œ¥°ÂŽ¢°»ž™´¤£r ¡« ®´ª®œoµ iµ¥ª·µ„µ¦Ÿœ„°œ»µ¨æŠÁ¦¸¥œ¥°ÂŽ¢°»ž™´¤£r ¡« ®´ª®œoµŠµœ—oµœš¸É„µ¦¦·®µ¦Šµœª·µ„µ¦Á¡ºÉ°Á˜¦¸¥¤ž¦³Á¤·œ 

æŠÁ¦¸¥œ¡¦³¦µšµœ

¡« ®´ª®œoµŠµœ¤µ˜¦“µœš¸É„µ¦ž¦³„´œ‡»–£µ¡£µ¥Äœ­™µœ«¹„¬µ ¡« ‡–³„¦¦¤„µ¦Ã‡¦Š„µ¦ž¦³„µ«Á„¸¥¦˜·‡»–‡¦¼—Á¸ —nœ…°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ 

°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ¡« ®´ª®œoµŠµœª·µ„µ¦—¼Â¨Šµœ®¨´„­¼˜¦Šµœª´—¨³ž¦³Á¤·œŸ¨ ¡« ŗo¦´ Á„¸¥¦˜·˜´ ¦Áž}œ‡¦¼Â„œœÎµž’·¦ž¼ „¦³ªœ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼„o µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µž“¤ª´¥ ¡« ŗo¦´„µ¦‡´—Á¨º°„Áž}œ‡¦¼—¸Á—nœÁ…˜„µ¦«¹„¬µ 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‡·——¸¡¼——¸¨³šÎµ—¸w 
òċàĀüĊææċĆčòðôüĉĕăüčé

ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòĖúĻ÷üĉôüĉáĊÚĂĿ ăđ÷üüìóđü üĉíĊ Ď üĉíĊóôéúĀĊû

 ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí úĎòċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  ĄúĒĻ îĢċóþăüĉ÷ĊëòċĆĢċĕùĆÚĢċĖ÷àĖăòáĊàĄĀĊíòÝüôéú üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüāďÚĂċôéúĀĊûĀčðûċþĊûÝüĒòÝüôéú îĢċĖĄòĻà ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ ĄĊĀĄòļċĖõòÚôéúĀĊû ĄĊĀĄòļċĖõòóüčĄċüàċòðĊĝĀęô

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡«

‡–³„¦¦¤„µ¦Ã‡¦Š„µ¦ž¦³Á¤·œ‡¦¼—Á¸ —nœ…°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ°´‡¦­´Š‰¤–”¨ „¦»ŠÁš¡² ŗo¦´ ‡´—Á¨º°„Áž}œ…oµ¦µ„µ¦‡¦¼Â¨³»‡¨µ„¦—¸Á—nœšµŠ„µ¦«¹„¬µ…°Š­Îµœ´„Šµœ Á…˜¡ºÊœš¸É„µ¦«¹„¬µ­»¡¦¦–»¦¸Á…˜ ŗo¦µŠª´¨ª·‹¥´ Ĝ´œÊ Á¦¸¥œÁ®¦¸¥ÁŠ·œ¦³—´ž“¤ª´¥…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œÂ¤n¡¦³ž¦³‹´„¬r ‡–³„¦¦¤„µ¦„µ¦‹´—Šµœ iµ¥°œ»µ¨v¤®„¦¦¤„µ¦«¹„¬µ‡µš°¨·„w ª·š¥µ„¦„·‹„¦¦¤Â¨„Áž¨¸¥É œÁ¦¸¥œ¦¼o —oª¥Ã‡¦ŠŠµœ¦³—´ž“¤ª´¥Šµœ6\PSRVLXP …°Š­Îµœ´„ŠµœÁ…˜¡ºÊœš¸É„µ¦«¹„¬µ­»¡¦¦–»¦¸Á…˜ ‡¦¼˜œo ž’·¦ž¼ „µ¦Á¦¸¥œ¦¼o …°Š­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦«¹„¬µÁ°„œ ŗo¦´¡¦³¦µšµœÁ‡¦ºÉ°Š¦µ°·­¦·¥µ£¦–r—·Á¦„‡»–µ£¦–r´Êœš¸É Á‹¤—·Á¦„‡»–µ£¦–r 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‡nµ…°Š‡œ°¥¼nš¸ÉŸ¨…°ŠŠµœw 


òċàăċĀíċüìĎĆĊòñ÷ĊòñĿ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆûđ òûĆĖäøĆûđñûċüĉíĊóôéúĀĊû ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ăčàĄċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  ĄúĒĻîĢċóþăĢċĕùċþĻúĆĢċĕùĆ÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ áĊàĄĀĊí÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüāďÚĂċôéúĀĊûúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊè÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ îĢċĖĄòĻà ÝüĒõĒļăĆòÝüčăîāċăòñüüú ÝĢċăĆò ãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ ĄĊĀĄòļċüĉíĊóôéúĀĊûôijðĎĝ

õþàċòíĎĕíĻò ăč á ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá ¡« ­nŠÁ—È„Á…oµž¦³„ª—£µ¡¦³µ¥­¸v‡»–‡¦¼…°Š®œ¼wŗo¦´¦µŠª´¨¦°Šœ³Á¨·« ¡« ­nŠÁ—È„ž¦³„ª—ªµ—£µ¡¦³µ¥­¸v¤nĜ—ªŠÄ‹wŗo¦´ ¦µŠª´¨œ³Á¨·«°´œ—´®œ¹ŠÉ ¡« ­nŠÁ—È„ž¦³„ª—v¤µ¦¥µšÅš¥wŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·« ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·«vž¦³„ª—‹´—°¦r—ª´œ¨°¥„¦³šŠw ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·«°´œ—´š¸Évž¦³„ª—˜nŠ¦¦¥µ„µ«®o°ŠÁ¦¸¥œ 

Áš«„µ¨‡¦·­˜r¤µ­w

¡« ­nŠÁ—È„Á…oµž¦³„ª—¦o°ŠÁ¡¨Šv‡nµœÊ圤w¦³—´ž“¤ª´¥ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·« ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµª´œœ¸ÊÄ®o—¸š¸É­»—w 


òċàÚüüìčÚċüĿãĉòĎĕáî ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòüċĂçüĿóċĢ üđàāčþôĺüĉíĊ üĉíĊóôéúĀĊû ĕúĂċûòĆċûđ ôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ïòòĀč ęþĕăòċ Û îĢċóþĕăòċĆĢċĕùĆĕăòċ áĊàĄĀĊí÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ āč þôāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċü÷Ċëòċãđúãò úĄċĀčðûċþĊûüċãùĊè÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ ĄĊĀĄòļċüĉíĊóãĊĞòôéúĀĊûôijðĎĝ

ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ðĎĆĝ ûĒĻ   üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ îĢċĖĄòĻà

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ¡«  ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« 

‹´—šÎµ®œ´Š­º°œ·šµœ%LJ%RRN ‹´—„·‹„¦¦¤„µ¦Á¦¸¥œ¦¼Äo ®oÁ—È„Á„·—¡´•œµ„µ¦‡¦š´ŠÊ —oµœ¨³Å—o¤µ˜¦“µœ ‡»–¨´„¬–³š¸É¡¹Šž¦³­Š‡rÁ®¤µ³­¤˜µ¤ª´¥…°ŠÁ—È„Ánœ‹´—„·‹„¦¦¤®¨´„ „·‹„¦¦¤„µ¦Á¦¸¥œ¦¼Âo Ã‡¦Š„µ¦„µ¦Åžš´«œ«¹„¬µœ°„­™µœš¸É ²¨² Ÿ¼oœÎµ°°„„ε¨´Š„µ¥»¤œÁ…˜…Áš«µ¨Á­œµ ŗo¦´„µ¦¥„¥n°ŠÁž}œ‡¦¼—¸Á—nœ¦³—´ž“¤ª´¥¨³‡¦¼˜oœÂž’·¦¼ž„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o …°Š­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦«¹„¬µÁ°„œ ŗo¦´„µ¦¥„¥n°ŠÁž}œ‡¦¼—¸Á—nœ—oµœ‡¦¼Ÿ¼o­°œ¦³—´ž“¤ª´¥ ŗo¦´¡¦³¦µšµœÁ‡¦ºÉ°Š¦µ°·­¦·¥µ£¦–r—·Á¦„‡»–µ£¦–r´Êœš¸É Á‹¤—·Á¦„‡»–µ£¦–r ŗo¦´„µ¦¥„¥n°ŠÁž}œ‡¦¼—¸Á—nœ¦³—´ž“¤ª´¥ ‹´—šÎµ­ºÉ°°»ž„¦–r„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o˜µ¤®œnª¥„µ¦Á¦¸¥œ¨³­ºÉ°­¦oµŠ­¦¦‡r ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·«„µ¦ž¦³„ª—­ºÉ°v®o°ŠÁ¦¸¥œÄœ {œw 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v¤¸Á¤˜˜µ¤¸‡ªµ¤¦´„Ä®o°£´¥¨³Âœ³œÎµÄœ­·ŠÉ —¸ÇÄ®o„´š»„LJœw 


òċàăċĀĀþĎðč÷ûĿæċìÚĀĎ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòÚđ òÚđĄþċóĀčðûċüĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ÚüÚçċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  îüĆÚóĀüüĊàĂĎïòòîĉòċĀĖÛĀàóĀüòčĕĀāĕÛî÷üĉòÝü Úüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ āčþôāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚÚċüáĊíÚċüðĊĝĀęôúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèñòóđüĎ îĢċĖĄòĻà ÝüĒõĒļăĆòÝüčăîāċăòñüüú ÝĢċăĆò ãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ÝüĒ÷čĕāĂÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļùċĂċîĻċàôüĉĕðāãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ 

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡«ž{‹‹»´œ ¡«ž{‹‹»´œ ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« 

­ºÉ°„µ¦­°œž¦³Á£šÁ¡¨Šš¸É˜nŠ…¹ÊœÁ°Š˜µ¤ÁœºÊ°®µÄœ®¨´„­¼˜¦ ‡–³„¦¦¤„µ¦„¨µŠ°Š‡r„¦„°Š®œoµ¦nµÁ¦·Š…°Š°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² Á…oµ¦nª¤Áž}œª·š¥µ„¦°¦¤Ÿ¼œo ε„°Š®œoµ¦nµÁ¦·Š…°Š°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ŗo¦´¦µŠª´¨¦°Šœ³Á¨·«°´œ—´Ĝ„µ¦ž¦³„ª—­ºÉ°„µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ …°Š„¨»n¤­µ¦³„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o£µ¬µ˜nµŠž¦³Áš« ‡¦¼—¸Á—nœnªŠ´Êœš¸É…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ ŗo¦´ ¦µŠª´¨¦°Šœ³Á¨·«°´œ—´Ĝ„µ¦ž¦³„ª—­º°É „µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ …°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ °¥nµŠš¸É—¸Äœ‡ªµ¤Á­¸¥­¨³°»š·«˜œÁ¡ºÉ°¡¦³«µ­œ‹´„¦—oµœÁ¥µªœ °Š‡r„¦„°Š®œoµ¦nµÁ¦·Š ‡¦¼‡Îµ­°œÂ°¥nµŠª·µ‡¦·­˜r«µ­œµ«¼œ¥r‡¦·­˜«µ­œ›¦¦¤ °´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡²¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œ„»®¨µª·š¥µ 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v®µ„ž¦µ«‹µ„¡¦³Á‹oµÂ¨oª…oµ¡Á‹oµÅ¤n­µ¤µ¦™šÎµ­·ÉŠÄ—Å—oÁ¨¥w v:LWKRXW*RG,&DQ'R1RWKLQJw 


òċàòċîûċãĻĀûĕÚčí ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûò÷üĉúċüíċòčááċòđĕÝüċĉĄĿüĉíĊ üĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ăčàĄċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  ïòòàċúĀàāĿĀċòĖÛĀàþċíûċĀĕÛîáîđáÚĊ üÚüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîăċÛċáčîĀčðûċÚċüĖòĉĖòĀúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèáĊòðüĕÚĂú îĢċĖĄòĻà ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ôüĉăċòàċòÛĆàăċûãĊĞòöĶċûăĻàĕăüčú÷ĊëòċõĒļĕüĎûòíļċòáüčûñüüú ĄĊĀĄòļċĕĀüüĊÚĂċÚċüìĿôüĉáĢċĀĊòáĊòðüĿ

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡« ¡«

ª·š¥µ„¦°¦¤Á·Šž’·´˜·„µ¦v„µ¦‹´—‡nµ¥¼¦–µ„µ¦w…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ°´­­´¤´«¹„¬µ ŗo¦´ ènÁŠ·œ‡¦¼—Á¸ —nœ¦³—´´œÊ ž¦³™¤«¹„¬µžeš¸É …°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ °´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ¡´•œµ„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o×¥„µ¦­°œ—oª¥„¦³ªœ„µ¦ª·‹´¥ ¦nª¤‹´—šÎµ®¨´„­¼˜¦­™µœ«¹„¬µŒ´Â„œ„¨µŠ…°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ °´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ª·š¥µ„¦‡nµ¥¼¦–µ„µ¦­ªœ¡§„¬«µ­˜¦r…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ Á…oµ¦´„µ¦°¦¤„µ¦­°œÁ¡ºÉ°Á¡·É¤Ÿ¨­´¤§š›·ÍšµŠ„µ¦Á¦¸¥œnªŠ´Êœžeš¸É ŗož’·´˜·®œoµš¸ÉšÎµ‡»–ž¦³Ã¥œr„næŠÁ¦¸¥œ‡¦že ª·š¥µ„¦ÂnŠž{œ‡ªµ¤¦¼o„µ¦šÎµ­¤µ›·—oª¥v®´˜™µ¡µÁ¡¨·œw ª·š¥µ„¦ÂnŠž{œ‡ªµ¤¦¼o„n‡–³‡¦¼„·‹„¦¦¤¡„´œª´œ«»„¦r ¡´•œµ„µ¦­°œ—oª¥„¦³ªœ„µ¦ª·‹´¥Á¦ºÉ°Šv­´˜ªrš¸Éœµn ­œÄ‹´Êœž¦³™¤«¹„¬µžeš¸Éw Ÿnµœ„¦³ªœ„µ¦¡´•œµ‡¦¼Ÿ¼o­°œ˜µ¤Ã‡¦Š„µ¦œ·Áš«Â„´¨¥µ–¤·˜¦ °¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„¦³ªœ„µ¦‡·—ÄœÁ—È„ °¦¤„µ¦­°œ¼¦–µ„µ¦…°Š¦·¬´š°´„¬¦Á‹¦·š´«œr 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v‹ŠšÎµž{‹‹»´œÄ®o—¸š¸É­»—w 


òċàăċĀ÷đðñãċíăđíÝĉòďà ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòäċàîċÝüĒăļ āďÚĂċüĉíĊ ĂċüĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ  ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí úÚüċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ  äĆûáüĊæăòčðĀàāĿĖÛĀàóļċòãĻċàĄþĻĆĕÛîóċàÚĆÚòļĆû Úüđàĕð÷úĄċòÝü üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÚċüāďÚĂċāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚăđÛāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûāüĎòÝüčòðüĀčėüë îĢċĖĄòĻà ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĄĊĀĄòļċăċûãĊĞò

õþàċòíĎĕíĻò ăč á ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá ¡« ‡¦¼Â°¥nµŠ­»£µ¡Á¦¸¥¦o°¥¤¸‡ªµ¤ŽºÉ°­´˜¥r—oµœ‡ªµ¤¤´Éœ‡Š 

˜n°„µ¦šÎµ‡ªµ¤—¸ŗo¦´‡´—Á¨º°„Áž}œ‡¦¼Â°¥nµŠ‡»–›¦¦¤‹¦¦¥µ¦¦–‡¦¼

¡« ‡¦¼—¸Á—nœÄœ¦³—´nªŠ´Êœš¸É ž¦³™¤«¹„¬µžeš¸É ¡« ‡¦¼Â°¥nµŠ—oµœ¤¸ª·œ´¥‡¦¼ ¡« œ³Á¨·«„µ¦ž¦³„ª—Ÿ¨„µ¦‹´—„µ¦Á¦¸¥œ¦¼˜o µ¤Âœªž¦´µÁ«¦¬“„·‹¡°Á¡¸¥Š 

—oª¥6WRU\OLQH$SSURDFK

¡« ‡¦¼˜oœÂž’·¦¼ž„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o…°Š­Îµœ´„Šµœ‡–³„¦¦¤„µ¦­nŠÁ­¦·¤„µ¦«¹„¬µ Á°„œ 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµª´œœ¸Ê°¥nµŠÁ˜È¤š¸ÉÁ®¤º°œ„´Å¤n¤¸ª´œ¡¦»nŠœ¸ÄÊ ®ošÎµ°¸„w
òċûāĊÚíčġíċăíãĐĝò ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûò÷üĉĀčăðđ ñčĀàăĿüĉíĊ üĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò úùċ÷ĊòñĿĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij òôijĕÚčíÚđ ðĎĆĝ ûĒĻ ĄúĒĻîĢċóþóďàăòĊĝòĆĢċĕùĆñĊæóđüĎáĊàĄĀĊíôðđúñċòĎ üĉíĊóÚċüāďÚĂċÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚ÷þāďÚĂċúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèĀęþûĆþàÚüìĿ ÝüĒõĒļăĆòÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļăđÛāďÚĂċĖþĉ÷þāďÚĂċãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ îĢċĖĄòĻà

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ª·š¥µ„¦ÄœŠµœ¤®„¦¦¤Â¨„Áž¨¸É¥œÁ¦¸¥œ¦¼ov„œœÎµÁ¥µªœÄ­nċ­»…£µ¡w …°ŠÃ¦Š¡¥µµ¨¨Îµ¨¼„„µ¦»nœš¸É ¡« ª·š¥µ„¦Ä®o„µ¦ f„°¦¤ª·µŸ¼o„ε„´¨¼„Á­º°­µ¤´…´Êœ‡ªµ¤¦¼o´Êœ­¼Š µœ´„Šµœ¨¼„Á­º°Â®nŠµ˜· …°Š­Î ¡« ‡¦¼Ÿ¼o f„­°œ—oµœ„¸¯µ—¸Á—nœ¦³—´Ã¦ŠÁ¦¸¥œ ¡« ª·š¥µ„¦Äœ„µ¦ f„°¦¤¨¼„Á­º°­Îµ¦°Š…´Êœ‡ªµ¤¦¼oÁºÊ°Š˜oœ %7& …°Š­Îµœ´„Šµœ¨¼„Á­º°Â®nŠµ˜· ¡« Á…oµ¦nª¤­´¤¤œµž’·˜´ „· µ¦v„µ¦Äo®¨´„­¼˜¦Â„œ„¨µŠ„µ¦«¹„¬µ…´œÊ ¡ºœÊ “µœw …°Š iµ¥„µ¦«¹„¬µ°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² ¡« ‡–³„¦¦¤„µ¦„µ¦˜´—­·œŠµœª·µ„µ¦Á…˜Ĝª´œª·µ„µ¦Á…˜ ¡« ª·š¥µ„¦¦nª¤‹´—„·‹„¦¦¤Ä®o„´œ´„Á¦¸¥œš¸É¤¸œÊ宜´„Á„·œ¤µ˜¦“µœ ¡« Ço f„­°œ„¦¸”µŗo¦´ ¦µŠª´¨œ³Á¨·«¦ª¤„¸”µ­´¤¡´œ›rÁ…˜¦»œn °µ¥»Å¤nÁ„·œže 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá v…¥´œ°—šœŽºÉ°­´˜¥rw 


òċàĄðĊûãòÚáàúĎăđÛ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚãċû ĖõòÚãċû üĉíĊ

üĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí ÚüÚçċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ ĄúĒ ĻîĢċóþóċàãļċàĆĢċĕùĆăċú÷üċòáĊàĄĀĊíòÝüôéú üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚùċĂċęðûúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèòÝüôéú îĢċĖĄòĻà

ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòúĊñûúāďÚĂċôijðĎĝĄĊĀĄòļċàċòăĊú÷ĊòñĿãúđ ãòöĶċûÚčáÚċüòĊÚĕüĎûò 

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ¡« ¡« ¡«  ¡« 

ŗo¦´Á¨º°„Áž}œ‡¦¼—¸Á—nœ‹µ„‡–³‡¦¼ÂŸœ„(QJOLVK3URJUDPPH ‹µ„æŠÁ¦¸¥œ¥°ÂŽ¢°»ž™´¤£r ŗo¦´ª»•·´˜¦Á…oµ¦nª¤„µ¦°¦¤v„µ¦™nµ¥Ã¥Š¡´•œµ„µ¦­¼n‡ªµ¤¦´„¨³ ‡ªµ¤Á…oµÄ‹w‹µ„š¸¤œ´„‹·˜ª·š¥µ抡¥µµ¨¦µ¤µ›·—¸ ŗo¦´ª»•·´˜¦Á…oµ¦nª¤„µ¦°¦¤vÄ­nċ¨³Á…oµÄ‹¡§˜·„¦¦¤ª´¥¦»nœw ‹µ„­Îµœ´„Šµœ¡´•œµ­»…£µ¡‹·˜ ŗo¦´ ª»•· ˜´ ¦Á…oµ¦nª¤„µ¦­´¤¤œµž’·˜´ „· µ¦v„µ¦¡´•œµ­™µœ«¹„¬µ˜µ¤Âœª Ÿ¼oœÎµ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š—oª¥®o°ŠÁ¦¸¥œ‡»–£µ¡¨³„µ¦°°„„µ¦Á¦¸¥œ¦¼o—oª¥ %DFNZDUG'HVLQJw‹µ„­™µ´œ¡´•œµ‡»–£µ¡ª·µ„µ¦ ¡ª ŗo¦´ ª»•· ˜´ ¦Á…oµ¦nª¤„µ¦­´¤¤œµž’·˜´ „· µ¦v„µ¦Äo®¨´„­¼˜¦Â„œ„¨µŠ„µ¦«¹„¬µ …´Êœ¡ºÊœ“µœ¡»š›«´„¦µ¨³„µ¦‹´—šÎµ®¨´„­¼˜¦­™µœ«¹„¬µw ‹µ„ iµ¥„µ¦«¹„¬µ°´‡¦­´Š‰¤–”¨„¦»ŠÁš¡² 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµª´œœ¸ÊÄ®o—¸š¸É­»—w 


òċàăđñĊææċòļĆû÷čðĊÚĂĿ ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòûĆĖäøĆđôïĊúùĿ ĖõòÚĄæčà üĉíĊ

üĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčíĕúĂċûòĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij ðĎĆĝ ûĒĻ ĄúĒĻîĢċóþăċúÝĀċûĕõĐĆÚĆĢċĕùĆĕúĐĆàáĊàĄĀĊíòÝüôéú üĉíĊóÚċüāďÚĂċ ÝüđāċăîüóĊìêčîĀčãċĕĆÚùċĂċęðûúĄċĀčðûċþĊûüċãùĊèòÝüôéú ÝüĒõĒļăĆòÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļùċĂċęðûãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ îĢċĖĄòĻà ÝüĒôüĉáĢċãĊĞòôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨‡¦¼—¸Á—nœ…°ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ ¡« f„Žo°¤œ´„Á¦¸¥œÁ…oµ¦nª¤„µ¦Â…nŠ…´œ„µ¦Á¨nµœ·šµœ ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·«ž¦³Á£šÂ…nŠ…´œž¦³„ª—žjµ¥œ·Áš« ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·«„µ¦ž¦³„ª—¦¦¥µ„µ«Äœ®o°ŠÁ¦¸¥œvª´œ‡¦·­˜r¤µ­w ¡« ŗo¦´¦µŠª´¨œ³Á¨·«„µ¦ž¦³„ª—žjµ¥œ·Áš«v¡n°Â®nŠÂŸnœ—·œw ¡« ­œ´­œ»œœ´„„¸¯µÁ…oµ¦nª¤Â…nŠ…´œÂ¦œ—r‡¦°­Áª·¦—r Á„¤·ŠÂ¤žmž¦³Áš«Åš¥ 

œµœµµ˜· 

ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµ—¸Å¤n˜o°Š°µ¥Ä‡¦w
òċàăċĀāčüč÷üĕĆĎĝûúăĉĆċí ÝüĒíĕĎ íĻòüĉíĊóĕÛîÚċüāďÚĂċ Ăċ ėüàĕüĎûòĕäòîĿáĆĄĿòóĊôîčăîĿüĉíĊóãĊòĞ ôüĉïúāďÚĂċôijðĎĝ  ĀĊòĕíĐĆò òôijĕÚčí

îđþċÝúĆċûđôijĆċûđàċòĘòėüàĕüĎûòôij

ðĎĆĝ ûĒĻ  ĄúĒĻîĢċóþĖÚļĀøķċĆĢċĕùĆóċàäļċûáĊàĄĀĊí÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ üĉíĊóÚċüāďÚĂċ Ăċ āčþôāċăîüóĊìêčîăċÛċùċ÷÷čú÷ĿăïċóĊòüċãùĊè÷üĉòÝüāüĎĆûđñûċ îĢċĖĄòĻà

ĄĊĀĄòļċÚþđĻúăċüĉÚċüĕüĎûòüĒļāčþôĉ 

õþàċòíĎĕíĻò ăč ăčĝàðĎĝòĻċùċÝùĒúčĘá á ¡« ŗo¦´ ¦µŠª´¨œ³Á¨·«¨Îµ—´š¸É ¨³„µ¦ž¦³„ª—œª´˜„¦¦¤­º°É „µ¦Á¦¸¥œ„µ¦­°œ ¡« ŗo¦´„µ¦¥„¥n°ŠÁž}œš¸É¥°¤¦´Â¨³„µ¦ÁŸ¥Â¡¦nšÁ¦¸¥œ‡°¤¡·ªÁ˜°¦rnª¥­°œ 

Á¦ºÉ°Š°Š‡rž¦³„°«·¨žm‹µ„æŠÁ¦¸¥œ°»—¤«¸¨ª·š¥µ

¡« ª·š¥µ„¦ªµ—£µ¡„µ¦¨³Á¨nœÁ—È„Åš¥æŠÁ¦¸¥œ°»—¤«¸¨ª·š¥µ ¡« ŗo¦´„µ¦¥„¥n°ŠÁž}œš¸É¥°¤¦´Â¨³„µ¦ÁŸ¥Â¡¦nšÁ¦¸¥œ‡°¤¡·ªÁ˜°¦r 

nª¥­°œÁ¦ºÉ°Šš§¬‘¸­¸‹µ„æŠÁ¦¸¥œ°»—¤«¸¨ª·š¥µ

¡« ª·š¥µ„¦Ã‡¦Š„µ¦$FDGHPLF&DPS ¡« ŗo¦´¡¦³¦µšµœÁ‡¦ºÉ°Š¦µ°·­¦·¥µ£¦–r—·Á¦„‡»–µ£¦–r´Êœš¸É 

Á‹¤—·Á¦„‡»–µ£¦–r

¡«ª·š¥µ„¦¨Š­¸„¦³™µŠ˜oœÅ¤oæŠÁ¦¸¥œ°»—¤«¸¨ª·š¥µ ÝîčñüüúôüĉáĢċĘá Ęá všÎµ—¸š»„ª´œw 

บุคคลแห่งรางวัลเกียรติยศ  

ครูดีเด่น ปีการศึกษา 2552 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you