Page 1

www.edalba.ro

newsletter ISSN: 2066-7543

AN IV

Nr. 10/2012

Europe Direct Alba Iulia

... in plin

... să ne împărtă

șim experiențe

viața d m i ă r ... să t

ul tânăr

trăm spirit . să ne păs

..

le

Implicaţi-vă! De-a lungul Anului european, se vor organiza numeroase activităţi în toate cele 27 de state membre, precum și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pe site-ul web, poţi găsi programul activităţilor pentru fiecare zonă geografică. De asemenea, poţi afla mai multe despre ce se întâmplă în regiunea ta, cine este coordonatorul tău naţional, precum și organizaţiile care activează în domeniul îmbătrânirii active și al solidarităţii dintre generaţii, la adresa:

http://europa.eu/ey2012/

edalba.ro/2012


Ziua europeană și mondială împotriva pedepsei cu moartea Data de 10 octombrie este Ziua mondială și europeană împotriva pedepsei cu moartea. Uniunea Europeană se opune aplicării pedepsei capitale în toate cazurile și în toate circumstanțele. Abolirea universală a acesteia este unul dintre obiectivele primordiale ale politicii UE în domeniul drepturilor omului. Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinte al Comisiei Europene, a a rmat: „Pedeapsa capitală este un act sângeros, inuman și ireversibil care încalcă dreptul fundamental al omului la viață și la demnitate. În cazul unei erori judiciare, de care nu este ferit niciun sistem juridic, pedeapsa capitală reprezintă pierderea tragică și ireversibilă a unei vieți omenești. Aceasta nu poate anihila infracțiunea pe care intenționează să o pedepsească și nici nu poate atenua pierderea suferită de victimă. Această practică ar trebui să aparțină trecutului.”

instrument internațional al ONU în favoarea abolirii pedepsei cu moartea. Pe lângă faptul că aduce contribuții esențiale la eforturile depuse de organizațiile societății civile în vederea abolirii pedepsei cu moartea, UE este primul organism regional care a adoptat norme prin care se interzice comerțul cu bunuri utilizate pentru aplicarea pedepsei capitale (sau a torturii și a tratamentelor degradante), precum și furnizarea de asistență tehnică legată de astfel de bunuri. Pentru informații suplimentare: http://eeas.europa.eu/human_rights

Uniunea Europeană își rea rmă în mod regulat opoziția față de pedeapsa cu moartea și recurge la diferitele instrumente diplomatice de care dispune, inclusiv declarații, demersuri și dialoguri cu partenerii săi în domeniul drepturilor omului, pentru a promova cauza unei aboliri la nivel mondial. Mișcarea în favoarea abolirii este una dintre prioritățile absolute ale cadrului strategic și ale planului de acțiune privind drepturile omului și democrația adoptate recent de către UE, precum și ale Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO). Deși tendința la nivel mondial este din ce în ce mai favorabilă abolirii acestei pedepse, 20 din cele 58 de țări adepte ale păstrării pedepsei cu moartea din întreaga lume continuă execuțiile într-un ritm alarmant. Acolo unde încă se mai aplică pedeapsa cu moartea, UE cere limitarea progresivă a utilizării acesteia și respectarea standardelor minime convenite la nivel internațional. UE militează împotriva pedepsei cu moartea și pe lângă forurile multilaterale, cum ar Organizația Națiunilor Unite, și contribuie la adoptarea celei de a 67-a rezoluții a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind un moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale. UE continuă să încurajeze toate statele să adere la cel de al doilea Protocol opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care reprezintă principalul

2


Drepturile pasagerilor În ecare an, milioane de europeni călătoresc în UE și în afara granițelor acesteia cu avionul, trenul, autobuzul și vaporul. Ca pasageri au anumite drepturi. Dar acestea sunt de multe ori puțin cunoscute sau chiar neluate în seamă. Pe 23 octombrie, deputaţii europeni vor vota în plen un raport privind consolidarea drepturilor pasagerilor, cu accent pe obligația companiilor de a informa mai bine pasagerii.

„Avem nevoie de un singur regulament privind drepturile pasagerilor, acesta este obiectivul nostru pe termen mediu“, a spus domnul Bach. Noi reguli pentru pasagerii ce călătoresc cu vaporul și autobuzul vor intra în vigoare din decembrie 2012, respectiv martie 2013. Comisia Europeană plănuiește revizuirea drepturilor pasagerilor, ce va propusă la sfârșitul anului 2012 sau începutul anului 2013.

„Pasagerii trebuie să e mai bine informați, iar prețurile online trebuie să e mai transparente“, a spus raportorul Georges Bach (Luxemburg), de la Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat). Dumnealui recomandă crearea unor puncte de informare a pasagerilor în punctele de plecare și sosire și a unui singur formular pentru reclamații. Jumătate din problemele ce pot apărea într-o călătorie sunt întârzierile, amânările și pierderea mijloacelor de transport de corespondență. Alte probleme sunt legate de informarea neadecvată, bagaje, asistența persoanelor cu mobilitate redusă și prețurile neclare pe internet. Aproape un sfert din persoanele care fac reclamații pentru călătoriile cu avionul nu primesc răspuns. Procentul este de 15% pentru călătoriile feroviare. Un sistem de drepturi complicat Drepturile pasagerilor sunt speci cate în mai multe regulamente UE. Anul trecut, Comisia Europeană a publicat o comunicare ce ajută companiile și autoritățile naționale să pună în practică regulile UE într-un mod coerent în funcție de mijloacele de transport.

www.europarl.europa.eu

3


UE aniversează 20 de ani de program LIFE și de protecție a naturii La Genk, în Belgia, a avut loc aseară un eveniment dublu pentru a sărbători a 20-a aniversare a două dintre elementele fundamentale ale politicii de mediu a UE. Acum douăzeci de ani, UE a adoptat Directiva Habitate, unul dintre reperele pentru construirea rețelei europene a zonelor protejate, Natura 2000. LIFE – instrumentul nanciar pentru mediu al UE – aniversează, de asemenea, 20 de ani de existență. Luând cuvântul cu ocazia unei ceremonii organizate pentru a marca evenimentul, comisarul pentru mediu, Janez Potočnik, a spus: „Natura 2000 este cea mai extinsă rețea coordonată de zone protejate din lume, ea cuprinzând peste 26 000 de situri care acoperă aproape o cincime din suprafața noastră de uscat plus importante zone marine. Este o realizare extraordinară, pe care o datorăm Directivei Habitate. Programul LIFE este, de asemenea, un mare succes. În ultimii 20 de ani, el s-a concentrat pe aproximativ 400 de specii, multe dintre acestea ind aduse în prezent la un stadiu de conservare corespunzător. Europenii pot mândri de aceste rezultate.” Directiva Habitate este cea mai ambițioasă inițiativă întreprinsă vreodată pentru conservarea biodiversității Europei. Guvernele statelor membre ale UE au adoptat acest act legislativ în 1992, pe fondul îngrijorării crescânde legate de scăderea tot mai accentuată a biodiversității. Alături de Directiva Păsări, această directivă trasează cadrul pentru conservarea naturii în întreaga Uniune, la scară cu adevărat europeană. Ea asigură protecția a peste 1 000 de specii de animale și plante și a peste 200 de tipuri de habitate, inclusiv păduri, pășuni și zone umede de interes pentru Europa din punctul de vedere al conservării. Rezultatul direct al acestei legislații este Natura 2000, o rețea ecologică paneuropeană de situri protejate, formată în scopul protejării speciilor și habitatelor din întreaga Uniune, în mediul lor natural. În momentul de față rețeaua este aproape completă, ea acoperind o suprafață echivalentă cu întinderea Germaniei, Poloniei și Republicii Cehe luate împreună. Siturile Natura 2000 nu sunt numai rezervații naturale, ci se bazează pe un concept mult mai larg de conservare și utilizare sustenabilă – zone în care omul colaborează cu natura. Fondul european pentru mediu, LIFE, a contribuit cu peste 1,2 miliarde EUR la managementul și refacerea a peste 2 000 de situri Natura 2000 în întreaga

UE. În ultimii 20 de ani, din cele două secțiuni ale fondului - LIFE „Natură” și LIFE „Mediu” – au fost co nanțate 3 685 proiecte, acordându-se în total 2,8 miliarde EUR din bugetul UE. Prin încrederea și sprijinul manifestate față de aceste inițiative, fondul a atras alte 3,8 miliarde EUR pentru o multitudine de proiecte vizând îmbunătățirea mediului și comunicarea realizărilor către un public mai larg. Context Rețeaua Natura 2000 cuprinde peste 26 000 de situri. Unele dintre acestea se a ă în zone îndepărtate, dar cele mai multe fac parte din zonele noastre rurale și conțin o serie de habitate diferite, zone tampon și alte elemente de peisaj. Natura 2000 protejează zonele valoroase din punctul de vedere al biodiversității din Europa, susținând totodată mijloacele de subzistență ale fermierilor, silvicultorilor, pescarilor și ale altor utilizatori care trăiesc în aceste zone și au grijă de acest capital natural vital. Investițiile în Natura 2000 au un potențial semni cativ de a contribui la o creștere economică durabilă și la crearea de locuri de muncă, în special în zonele rurale și în cele mai puțin dezvoltate. Asigurarea unor ecosisteme sănătoase prin managementul ariilor Natura 2000 contribuie, de asemenea, la obiectivele legate de atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. Denumirea LIFE provine din acronimul în limba franceză pentru L'Instrument Financier pour l'environnement (Instrumentul nanciar pentru mediu). Anul acesta se desfășoară peste 300 de evenimente pentru a aniversa „20 de ani de program LIFE”, organizate pe marginea unor proiecte LIFE, atât mai vechi, cât și actuale. Evenimentele de diseminare sunt variate, de la o tabără de Paști pentru copii (Spania) sau un târg internațional de ori (Grecia), până la un concert de broaște sub lumina lunii (Germania). Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/environment

4


Anul european al cetățenilor: pentru o mai bună cunoaștere a drepturilor cetățenilor europeni Parlamentul a desemnat anul 2013 drept Anul european al cetățenilor, pentru a favoriza o mai bună cunoaștere a drepturilor legate de cetățenia europeană. Pe durata întregului an vor organizate diferite evenimente, pentru a le explica cetățenilor europeni drepturile de care bene ciază atunci când decid să studieze, să lucreze, să își înceapă o afacere sau să își primească pensia în alt stat membru.

permite tinerilor să studieze în străinătate. Printre diferitele evenimente se numără și audieri, conferințe și campanii de informare și educare. De asemenea, vor create platforme în cadrul cărora autoritățile de la nivel european, național, local, dar și alte organizații publice și din societatea civilă, vor putea să își împărtășească experiențele.

Anul viitor va avea loc cea de-a douăzecea aniversare a cetățeniei europene. Fiecare cetățean al Uniunii Europene se bucură de o serie de drepturi garantate de tratatele UE, printre care dreptul de a se deplasa și a locui liber întrun alt stat membru, dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale sau europene, precum și dreptul de a adresa petiții Parlamentului European. De multe ori cetățenii UE nu cunosc aceste drepturi, iar scopul Anului european va tocmai acela de a educa publicul larg și în special tinerii și de le arăta cum pot pro ta de aceste drepturi. "Pe timp de criză economică, politică și socială, cu doar 20 de luni înainte de următoarele alegeri europene, este absolut esențial să punem cetățenia europeană și democrația participativă în centrul agendei politice", a comentat Antigoni Papadopoulou (S&D, CY), raportoarea din partea Parlamentului pentru această legislație. "Tocmai acesta este scopul Anului european al cetățenilor 2013: de a marca cea de-a douăzecea aniversare a instaurării cetățeniei europene prin Tratatul de la Maastricht și de a da un su u nou dezbaterii privind cetățenia europeană", a adăugat ea. Rezoluția a fost adoptată cu 518 voturi pentru, 63 împotrivă și 19 abțineri. Activitățile organizate în cadrul Anului european al cetățenilor se vor axa pe explicarea drepturilor legate de deplasarea și viața în alte state membre UE: recunoașterea academică și a cali cărilor profesionale, drepturile pasagerilor și ale consumatorilor, accesul la asistență medicală și la servicii de securitate socială transfrontaliere, precum și accesul la programe cum ar Erasmus, care

www.europarl.europa.eu

5


Campania pentru o societate mai bună pentru vârstnici și tineri

îmba˘trânim? CENTRUL EUROPE DIRECT ALBA IULIA Loc. Alba Iulia, jud. Alba, România Bucovinei nr. 6, Cod poştal 510097 tel: 0258-831999 / 0258-818488 fax: 0258-818488 orar: luni - vineri 09:00 - 17:00 E-mail: office@edalba.ro Web: www.edalba.ro Facebook: facebook.com/europealbaiulia Youtube: youtube.com/europealbaiulia info-line: 0258-831-999

Europe Direct Alba Iulia este un proiect implementat în parteneriat de FUNDAŢIA PAEM ALBA cu Primăria şi Consiliul Local Alba Iulia

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL ALBA IULIA www.paemalba.ro

www.apulum.ro

ISSN: 2066-7543

copyright © Europe Direct Alba Iulia - 2012 DTP: xpub.ro Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția o cială a Uniunii Europene.

Newsletter #10 2012  
Newsletter #10 2012  
Advertisement