Page 1

คู่มือสําหรับนักศึกษา เปิดโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ http://202.44.14.13/ect-research/ จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 1 (ในส่วนหน้าหลักจะมี Link ให้ไปเปิดคู่มือสําหรับนักศึกษา)

ภาพที่ 1 (หน้าแรกของเว็บไซต์)


นักศึกษาจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ดังกล่าว จึงจะสามารถเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้ การสมัครสมาชิกให้คลิกที่ (เข้าสู่ระบบ) ที่มุมบ้านด้านขวามือ จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 2 และให้คลิกที่สมัครเป็นสมาชิก

ภาพที่ 2 หน้าจอการสมัครเข้าเป็นสมาชิก


หลังจากนั้นจะเป็นหน้าจอการสมัครสมาชิกให้นักศึกษากรอกข้อมูลเบื้องต้นคือ ชื่อผู้ใช้ (ภาษาอังกฤษ) และรหัสผ่านอย่างน้อย 4 ตัว (เป็นตัวเลขหรือภาษาอังกฤษ จะดีกว่าใส่สัญลักษณ์ อื่น) ดังภาพที่ 3 และคลิกสร้าง Account ใหม่

ภาพที่ 3 หน้าจอสมัครสมาชิกเบื้องต้น


ในหน้าจอที่ 4 จะมีการส่งอีเมลยืนยันการสมัครเข้าเรียน และคลิกขั้นต่อไป จะปรากฏภาพดัง หน้าจอที่ 1 ซึ่งนักศึกษาจะเข้าสู่ระบบไม่ได้จะต้องรออนุมัติให้เข้าเรียนก่อนโดยผ่านอีเมลของ นักศึกษา

 4    


เมื่อได้รับการอนุมัติผ่านอีเมลแล้วนักศึกษาจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ ดังภาพที่ 5.1 และ 5.2 และ คลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน เช่น KM Research Survey หรือ KM Research Experimental

ภาพที่ 5 การอนุมัติผ่านอีเมลแล้วนักศึกษาจะสามารถเข้าสู่ระบบได้


เมื่อนักศึกษาคลิกที่รายKM Research Survey หรือ KM Research Experimental แล้วจะต้อง สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในรายวิชา KM Research Survey หรือ KM Research Experimental และ เลือกตกลงการเป็นสมาชิก

ภาพที่ 5.2 นักศึกษาจะสามารถเข้าสู่ระบบได้


ในภาพที่ 6 เมนูสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในรายวิชา KM Research Survey หรือ KM Research Experimental และเลือกตกลงการเป็นสมาชิก ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 เลือกตกลงการเป็นสมาชิก


ในภาพที่ 7 เมนูประวัติส่วนตัว นักศึกษาสามารถเข้าไปแก้ไขประวัติส่วนตัว และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 เมนูประวัติส่วนตัว

manual_student  

manual_student

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you