Page 367

quadre de cruïlles El paper crucial que té la cruïlla dins de la trama urbana la fa mereixedora d’un estudi més detallat. Enmig del complex sistema que conforma la ciutat, la cruïlla esdevé lloc d’encontre i assumeix un valor organitzador i referencial de gran importància. La cruïlla és alhora punt d’intercanvi i de conflicte. La voluntat sistematitzadora d’aquest treball cerca precisament potenciar aquesta funció referencial de la cruïlla, per tal de convertir cada encreuament en un potencial node on conflueixen xarxes, fluxos i sistemes diversos. El quadre següent recull un ventall d’encreuaments tipus entre diferents carrers corresponents a les tipologies que es desenvolupen en aquest bloc de propostes [vegeu pàg. 369]. D’entre totes les opcions d’encreuament possibles es reprodueixen les cruïlles més significatives, aquelles que de forma més habitual es poden trobar a la ciutat. En aquest cas, i a diferència del que passa al quadre de seccions [vegeu pàg. 329], les caselles buides no indiquen la impossibilitat de l’encreuament: senzillament es tracta de casos que o bé són molt poc habituals o bé resulten la combinatòria d’altres.

362

368

carrers

361

367

conclusions i propostes. els elements als carrers cruïlles

desplegable >>

La U Urbana - El libro blanco de las calles de Barcelona  
La U Urbana - El libro blanco de las calles de Barcelona  

La U Urbana. El libro blanco de las calles de Barcelona se ha reeditado en 2010 en un solo volumen (de los cinco originales) con un CD que...

Advertisement