Page 325

325

x –< 4

4 –< x < 5

A1 a

A1 b

A2 a

A2 b

B1 a

B1 b

B2 a

B2 b

C1 a

C1 b

C2 a

C2 b

Proposta de plataforma única de trànsit restringit

Proposta de plataforma única de trànsit restringit

Proposta de plataforma única de trànsit obert

Proposta de plataforma única de trànsit obert

Proposta de carrer amb voreres < 2,40 m

Proposta de carrer amb voreres < 2,40 m

Proposta de carrer amb voreres > 2,40 m

Proposta de carrer amb voreres > 2,40 m

Proposta de carrer amb voreres i rambla central

Proposta de carrer amb voreres i rambla central

Proposta d’avinguda

Proposta d’avinguda

vianants > vehicles

vehicles > vianants

vianants > vehicles

vehicles > vianants

vianants > vehicles

vehicles > vianants

vianants > vehicles

vehicles > vianants

vianants > vehicles

vehicles > vianants

vianants > vehicles

vehicles > vianants

A1a És la tipologia que permet el ventall més ampli de possibilitats pel que fa a l’organització de la seva secció. En els carrers més estrets (fins a arribar als 6 m d’amplada) és l’única tipologia possible. A partir dels 8 m d’amplada existeix sempre l’opció d’una disposició simètrica o asimètrica dels elements urbans, cosa que caldrà determinar en funció de l’ús i del caràcter que es vulgui donar al carrer. A1b La variant b no es contempla en la tipologia A1, ja que la tipologia de plataforma única cerca la convivència entre vianants i vehicles, però sempre amb una clara prioritat per al vianant. A2a És molt important que el flux de vehicles sigui prou reduït per garantir que el trànsit obert en cap cas no farà perdre la prioritat del vianant, pròpia de la tipologia de plataforma única. En qualsevol cas el vianant sempre haurà de comptar amb una franja de pas lliure de com a mínim 1,40 m a banda i banda de la franja destinada als vehicles (3,5 m). És per això que en els carrers amb una amplada inferior als 7 m no és convenient contemplar aquesta tipologia. A2b La variant b tampoc no es contempla en la tipologia A2, pels mateixos motius que en A1b.

5 –< x < 6

6 –< x < 7

7 –< x < 8

8 –< x < 9

9 –< x < 10

10 –< x < 15

15 –< x < 20

B1a Aquesta solució no és possible en carrers amb una amplada inferior als 7 m, ja que no permet garantir un carril de circulació de 3,5 m, voreres a banda i banda de com a mínim 1,40 m i alhora que l'espai físic dedicat a voreres sigui major o igual al de calçada. En aquests casos es procurarà optar per una solució de plataforma única [vegeu A1a i A2a]. Tampoc no es recomana utilitzar aquest tipus de secció a partir dels 10 m d’amplada, moment en què comença a ser possible utilitzar B2. La dimensió reduïda de les voreres en aquesta tipologia (entre 1,40 m i 2,40 m) fa que les possibilitats de col·locació de mobiliari a ambdues bandes de carrer siguin molt escasses. És per això que es contempla l’opció de resoldre seccions asimètriques concentrant la franja de col·locació a una sola banda del carrer. Cal tenir en compte, però, les característiques particulars del carrer abans d’optar per una solució d’aquest tipus que descompensa clarament una banda respecte a l’altra. B1b Aquesta solució no és possible en carrers amb una amplada inferior als 6,80 m, ja que no permet garantir un carril de circulació de 3,5 m, voreres a banda i banda de com a mínim 1,40 m, i, alhora, que l'espai físic dedicat a voreres sigui com a mínim del 40 % de l’amplada total del carrer. De la mateixa manera que a B1a, per a amplades menors es recomana optar per una solució de plataforma única [vegeu A1a i A2a] i tampoc no es recomana utilitzar aquest tipus de secció a partir dels 11 m d’amplada, moment en què comença a ser possible utilitzar B2. Igualment, i pels mateixos motius que a B1a, es contempla l’opció de resoldre seccions asimètriques concentrant la franja de col·locació a una banda del carrer. Aquest tipus de seccions poden esdevenir híbrids entre B1 i B2. Es recorda, però, que cal tenir molt en compte les característiques particulars del carrer abans d’optar per una solució d’aquest tipus ja que descompensa clarament una banda respecte a l’altra. B2a A partir dels 10 m d’amplada comença a ser possible la utilització de la tipologia B2, que es caracteritza per voreres que superen els 2,40 m d’amplada (mínim requerit per a la col·locació d'un gual 100). La mida de les voreres determinarà quins elements urbans s’hi poden col·locar i anirà en funció de la dimensió de la calçada, que estarà compresa entre els 3,50 m i el 50 % de la amplada total del carrer. La col·locació d’arbres comença a ser possible a partir dels 15 m d’amplada de carrer. En general s'aplicarà la norma que fixa la Instrucció de l'Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a la ciutat de no ocupar en cap cas més del 50 % de l'amplada de la vorera amb elements de mobiliari urbà.

20 –< x < 25

B2b En el cas B2b, a diferència de B2a, la dimensió de la calçada oscil·larà entre els 3,50 m i el 60 % de l’amplada total del carrer. Igual que a B2a, s'aplicarà la norma que fixa la Instrucció de l'Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat, de no ocupar en cap cas més del 50 % de l'amplada de la vorera amb elements de mobiliari urbà.

25 –< x < 30

C1a La tipologia de rambla comença a ser possible a partir dels 25 m. Amplades menors donen lloc a seccions molt particulars que difícilment es poden utilitzar com a models [vegeu la Rambla del Poblenou p. ex.] Es tracta de garantir la prioritat del vianant mitjançant un espai per a vianants central del 50 % de l’amplada total del carrer com a mínim i unes voreres laterals que responguin al tipus B2 (mín. 2,40 m) i que permetin un trànsit còmode dels vianants així com la implantació d’una certa activitat comercial.

30 –< x < 40

40 –< x < 50

x –> 50

C1b No es contempla la variant b en el cas de les rambles ja que suposaria una contradicció amb el caràcter de passeig i lleure d’aquest tipus de vies i que implica la prioritat espacial del vianant per damunt del vehicle. C2a La tipologia d’avinguda (calçada central + voreres centrals + calçades laterals + voreres laterals) es contempla per a carrers d’amplada superior als 50 m. En el cas C2a les voreres centrals tenen la dimensió suficient per permetre el trànsit de vianants i la instal·lació d’elements comercials i de servei públic. C2b En el cas C2b les voreres centrals acullen únicament marquesines de transport públic i altres serveis d’ús puntual.

328

La U Urbana - El libro blanco de las calles de Barcelona  
La U Urbana - El libro blanco de las calles de Barcelona  

La U Urbana. El libro blanco de las calles de Barcelona se ha reeditado en 2010 en un solo volumen (de los cinco originales) con un CD que...

Advertisement