Page 1


SOÁ 03/2011

CAÀN ÑAÀU TÖ GÌN GIÖÕ TRUYEÀN THOÁNG TRONG MOÂI TRÖÔØNG ÑOÂ THÒ HIEÄN ÑAÏI

MuOÂN MAëT “Ngöôøi

Röøng Coï”

Toâi yeâu thaønh phoá naøy Ecopark khu ñoâ thò chöùc naêng

www.ecopark.com.vn


KHOAÛNG 400 TRIEÄU ÑOÀNG/m2

KHOAÛNG 20 TRIEÄU ÑOÀNG/m2


CEO’s Letter Lôøi ngoû

On focus Phaùt trieån beàn vöõng vì coäng ñoàng Ecopark

1 2

Caäp nhaät tieán ñoä döï aùn

Investment–Real Estate Ecopark khu ñoâ thò chöùc naêng

Eco–Housing Phoá Truùc töông lai

10 14

Lôøi ngoû

Caàn gìn giöõ truyeàn thoáng trong moâi tröôøng ñoâ thò hieän ñaïi Tuyeán ñöôøng mô öôùc

Eco Green Thieân Taân: Moâ hình kieåu maãu cuûa phaùt trieån ñoâ thò

Eco Lifestyle Toâi yeâu thaønh phoá naøy

Eco–People Muoân maët “ngöôøi Röøng Coï”

Q&A Tö vaán veà mua caên hoä taïi Chung cö Röøng Coï

Suggestion Caây xanh trong nhaø

Eco–Culture Phuïng Coâng - Maûnh ñaát giaøu truyeàn thoáng beân doøng Ngöu Giang

Forum Chuùng toâi noùi veà chuùng toâi

What’s News Tin vaén hoaït ñoäng

Eco Art Truyeän ngaén, thô

22 24 26 32 34 36 38 42 48

Ñaát trôøi ñaõ vaøo Thu, khoaùc leân mình muoân taø aùo môùi. Buoåi sôùm söông sa baûng laûng khaép maët soâng hoà; gioù heo may töø ñaâu veà xao xaùc nhöõng con phoá vaø lay ñoäng laù vaøng rôi. Buoåi tröa naéng baïc traéng voøm trôøi, khoâng khí daäy thôm muøi hoa lan, coám, söõa... Cuõng vaøo muøa Thu taùm naêm veà tröôùc, Coâng ty Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Ñoâ thò Vieät Höng ñaõ ñöôïc thaønh laäp, vôùi khaùt khao xaây döïng ñöôïc nhöõng coâng trình kieán truùc mang hôi thôû cuûa thieân nhieân röïc rôõ. Töø ñoù tôùi nay, Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng phaán ñaáu vöôït qua moïi gian nan thöû thaùch, phaùt huy theá maïnh xaây döïng leân thaønh phoá vôùi nhöõng toøa thaùp, nhöõng bieät thöï, nhöõng haïng muïc haï taàng kyõ thuaät hieän ñaïi phuø hôïp vôùi ñònh höôùng quy hoaïch cho töông lai – ñoù chính laø thaønh phoá sinh thaùi Ecopark lôùn nhaát mieàn Baéc - moät khoâng gian ñoâ thò xanh - saïch - ñeïp aán töôïng. Nhaân dòp naøy, Vihajico xin göûi lôøi caûm ôn traân troïng tôùi nhöõng quyù vò khaùch haøng cuøng ñoäi nguõ kieán truùc sö, kyõ sö xaây döïng vaø caùc chuyeân gia coá vaán uy tín trong ngaønh phaùt trieån ñoâ thò ñaõ ñoàng haønh vaø laøm vieäc caàn maãn vôùi Vihajico suoát taùm naêm qua, ñeå ngaøy hoâm nay, thaønh phoá cuûa chuùng ta ñang daàn hình thaønh vôùi nhöõng coâng trình, nhöõng vöôøn caây, coâng vieân vaø ngaû ñöôøng xanh trong laønh, thö thaùi, laáy laïi ñöôïc veû ñeïp cho ñoâ thò phoàn hoa nhoän nhòp. Chuùng toâi tin töôûng raèng vôùi söï hôïp taùc nhieät tình cuûa quyù khaùch haøng, cuøng ñoäi nguõ coâng nhaân vieân naêng ñoäng, saùng taïo giaøu kinh nghieäm, Ecopark seõ trôû thaønh moät thöông hieäu haøng ñaàu treân thò tröôøng BÑS Vieät Nam. Muøa Thu ñaõ gieo haït vaøng kyø dieäu ñi muoân loái. Baùo hieäu moät cuoäc soáng môùi, ñoàng thôøi nhaén nhuû moãi ngöôøi haõy coá gaéng vöôït qua nhöõng ngaøy thaùng cuõ ñeå höôùng tôùi moät töông lai töôi saùng, traøn ñaày nhöõng thaønh quaû röïc rôõ. Vôùi nhöõng ai yeâu muøa thu, thích cuoäc soáng nheï nhaøng, khoâng voäi vaõ ñua chen, thì ñaém mình trong muøa Thu cuûa thaønh phoá sinh thaùi seõ laø moät söï löïa choïn hoaøn haûo. Xin môøi baïn ñeán vôùi Ecopark ñeå chieâm ngöôõng vaø thöôûng thöùc troïn veïn veû ñeïp quyeán ruõ cuûa thieân nhieân.

Ngöôøi chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Vuõ Mai PHong Baûn tin Ecopark Giaáy pheùp xuaát baûn soá: 19/GP-XBBT ÑT: 04.38746317/ Fax: 04.38746316 Email: bbt@eco-life.com.vn

Noäi dung: H&Th group Thieát keá: esign.vn In taïi: Coâng ty TNHH MTV In baùo Nhaân daân-Haø Noäi

Moïi yù kieán ñoùng goùp vaø thö töø baøi vôû xin vui loøng göûi veà Ban bieân taäp Ecolife - 59A Lyù Thaùi Toûâ - Haø Noäi ECOLIFE

SOÁ 3-2011

1


Onfocus

OÂng nguyeãn COÂng HOàng - PHOù TOång giaùm ñOáC ViHajiCO:

PHaùT Trieån beàn Vöõng Vì COäng ñOàng

ecopark myõ anh

Laø moät trong nhöõng ngöôøi ñaët neàn moùng xaây döïng neân thaønh phoá Ecopark, oâng Nguyeãn Coâng Hoàng - Phoù Toång Giaùm ñoác Vihajico, ñaõ göûi troïn taâm huyeát vaø söùc löïc cuûa mình cho söï phaùt trieån töøng ngaøy cuûa khu ñoâ thò sinh thaùi naøy. PV Ecolife ñaõ coù dòp troø chuyeän vôùi oâng nhaân dòp kyû nieäm 8 naêm ngaøy thaønh laäp Coâng ty.

2

SOÁ3-2011 www.ecopark.com.vn

Taäp Trung Thu huùT ñaàu Tö Xin oâng cho bieát ñoâi neùt veà chieán löôïc phaùt trieån döï aùn hieän taïi vaø trong töông lai?

Vôùi quy moâ laø moät trong nhöõng döï aùn ñoâ thò sinh thaùi lôùn nhaát ôû Vieät Nam, chuùng toâi - ñaõ hoaïch ñònh chieán löôïc vaø quyeát taâm duy trì muïc tieâu xaây döïng Ecopark trôû thaønh moät khu ñoâ thò xanh ñaït taàm ñaúng caáp quoác teá. Maët khaùc, Ecopark seõ phaùt huy moät caùch hieäu quaû nhaát vôùi vai troø laø moät khu ñoâ thò chöùc naêng (thöông maïi, du lòch), ñoàng thôøi laø moät khu ñoâ thò veä tinh cuûa thuû ñoâ Haø Noäi. Chuùng toâi ñaëc bieät chuù troïng phaùt trieån maïnh ôû maûng du lòch vaø thöông maïi, ñoù laø nhöõng chöùc naêng cô baûn nhaát cuûa döï aùn. Ecopark seõ keá thöøa vaø phaùt huy nhöõng kinh nghieäm, giaù trò toát ñeïp cuûa caùc döï aùn ñaõ chöùng minh ñöôïc teân tuoåi nhö Phuù Myõ Höng, Ciputral, The Manor… vaø ngoaøi ra chuùng toâi cuõng coù nhöõng lôïi theá khaùc ñeå


taïo neân söï khaùc bieät. Vieäc ñaåy maïnh söï phaùt trieån haøi hoøa, ñoàng boä giöõa caûnh quan vaø moâi tröôøng cuõng nhö cô sôû haï taàng luoân ñöôïc ñaëc bieät quan taâm ñeå vöøa phuø hôïp vôùi yeáu toá sinh thaùi vaø quy hoaïch cuûa döï aùn, vöøa laø moät caùch ñeå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, vaø chuùng toâi seõ lieân tuïc ñieàu chænh ñeå coù nhöõng saûn phaåm toát nhaát vaø phuïc vuï cho coäng ñoàng. Moät yeáu toá nöõa cuõng raát quan troïng cho chieán löôïc phaùt trieån Ecopark, ñoù laø vieäc môøi goïi hôïp taùc ñaàu tö, huy ñoäng theá maïnh cuûa taát caû caùc nhaø ñaàu tö coù cuøng taâm huyeát, coù naêng löïc caû trong nöôùc vaø quoác teá - ñeå chung tay xaây döïng Ecopark. Vôùi muïc tieâu xaây döïng Ecopark trôû thaø n h moä t nôi ñeå SOÁNG – CUOÄC SOÁNG TROÏN VEÏN chöù khoâng chæ ñôn thuaàn chæ ñeå giaûi quyeát moät choã ôû, chuùng toâi quyeát taâm ngay töø giai ñoaïn ñaàu ñaõ xaây döïng ñoàng boä haøng loaït caùc coâng trình thieát yeáu cho moät cuoäc soáng tieän nghi, ñaày ñuû. Ví duï, trong maûng ñaàu tö veà giaùo duïc, thôøi gian vöøa qua, Vihajico ñaõ kyù Bieân baûn ghi nhôù vôùi tröôøng Ñaïi hoïc quoác teá Anh. Hieän taïi, chuùng toâi cuõng ñang tích cöïc laøm vieäc vôùi caùc Tröôøng quoác teá ñeán töø chaâu AÂu ñeå xaây döïng tröôøng ñaøo taïo töø maàm non, tieåu hoïc ñeán trung hoïc vaø phoái hôïp vôùi moät tröôøng tö thuïc danh tieáng taïi Haø Noäi ñeå môû roäng quy moâ ñaøo taïo taïi Ecopark.

tröôøng thôøi gian qua chöa khôûi saéc laø do nhieàu yeáu toá maø toâi chöa baøn ôû ñaâ y nhöng quan ñieå m cuû a Vihajico laø xaây döïng moät döï aùn phaùt trieån beàn vöõng, coù tính heä thoáng vaø höôùng ñeán nhöõng khaùch haøng, nhöõng nhaø ñaàu tö muoán thöïc söï gaén boù vôùi Ecopark. Vì vaäy nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng trong moät giai ñoaïn naøy chæ coù aûnh höôûng nhaát ñònh ñoái vôùi keá hoaïch baùn saûn phaåm maø thoâi. Tuy nhieân, Vihajico ñaõ coù söï chuaån bò neân cuõng khoâng quaù “luùng tuùng”. Chuùng toâi luoân bieát caùch ñeå vi chænh keá hoaïch phaùt trieån cuûa Ecopark phuø hôïp nhaát. Trong thôøi gian naøy, chuùng toâi ñang öu tieân taäp trung trieån khai keá hoaïch thu huùt ñaàu tö caùc coâng trình tieän ích nhö tröôøng hoïc, beänh vieän, sieâu thò… vaø keá hoaïch trieån khai caùc giai ñoaïn tieáp theo cuûa döï aùn.

Thöa oâ n g, laø moä t trong nhöõ n g ngöôøi ñieàu haønh döï aùn, chaéc haún oâng phaûi voâ cuøng taâm huyeát vôùi Ecopark. OÂng coù theå taâm söï ñoâi ñieàu veà nhöõng traên trôû cuûa mình treân con ñöôøng xaây döïng leân thaønh phoá xanh naøy?

Ecopark laø moät döï aùn coù quy moâ lôùn, vieäc thu huùt ñaàu tö, phaùt trieån ñoàng boä döï aùn theo ñuùng ñoà aùn quy hoaïch laø moät vieäc laøm khoù, nhaát laø trong ñieàu kieän thò tröôøng luoân coù nhieàu bieán ñoäng, heä thoáng chính saùch coøn nhieàu baát caäp. Vaø khoâng phaûi ai cuõng deã thích nghi, hieåu bieát vaø quan nieäm cuûa soá ñoâng ngöôøi daân chuùng ta vaãn ñang bò aûnh höôûng bôûi caùc döï aùn BÑS truyeàn thoáng – töùc laø ña phaàn laø môùi chæ ñôn thuaàn giaûi quyeát choã ôû chöù chöa phaûi laø giaûi quyeát moät moâi tröôøng soáng. Vì vaäy, vaán ñeà quan troïng cuûa Ecopark laø thay ñoåi ñöôïc quan nieäm ñoù. Beân caïnh ñoù, Vihajico phaûi laøm nhö theá naøo ñeå luoân coù ñöôïc moät moâi tröôøng hôïp taùc ñaàu tö thoâng thoaùng, côûi môû, caùc nhaø ñaàu tö thöù caáp luoân ñöôïc taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát khi tham gia vaøo xaây döïng caùc döï aùn Haï taàng xaõ hoäi, thöông maïi, du lòch …, ñoù vöøa laø nhöõng khoù khaên, thaùch thöùc, vöøa laø nhöõng öu tieân haøng ñaàu cuûa chuùng toâi, cuõng laø neàn taûng ñeå xaây döïng moät Ecopark phaùt trieån ñuùng vôùi tieâu chí ñaõ ñeà ra.

Tình traïng “ñoùng baêng” BÑS hieän nay coù aûnh höôûng gì ñeán vieäc ñaàu tö xaây döïng Ecopark khoâng, thöa oâng?

Vôùi quy moâ gaàn 500ha, chieán löôïc cuûa Vihajico laø xaây döïng moät thaønh phoá sinh thaùi, chöùc naêng vôùi ñaày ñuû moïi tieän ích ñeå coù theå trôû thaønh moät trung taâm thöông maïi, du lòch cuûa khu vöïc. Vì vaäy chuùng ta caàn coù thôøi gian, coù höôùng ñi ñuùng ñaén, loä trình phuø hôïp. Vieäc thò ECOLIFE

SOÁ 3-2011

3


Thaønh phoá sinh thaùi phaûi ñaûm baûo taát caû caùc tieâu chuaån ngaët ngheøo veà ñoä xanh saïch cuaû moâi tröôøng, tính hôïp lyù khoa hoïc cuûa haï taàng, aùp duïng caùc coâng ngheä xanh, taän duïng toái ña naêng löôïng töï nhieân, söï hoaø hôïp vôùi moät ñoâ thò hieän ñaïi… Ñoù laø nhöõng gì Ecopark ñang höôùng tôùi.

Ecopark - moäT coäng ñoàng bEàn vöõng Ñeå coù ñöôïc moät Ecopark cuûa ngaøy hoâm nay, theo oâng khoù khaên, thaùch thöùc nhaát laø gì?

Khoù khaên thaùch thöùc thì coù nhieàu laém, veà giaûi phoùng maët baèng, veà hoïp daân, veà caùc buoåi thuyeát trình tröôùc caùc ñoàng chí laõnh ñaïo ñòa phöông ñeå baûo veä döï aùn ñaàu tö, tröôùc nhaân daân trong 3 xaõ coù ñaát bò thu hoài… Nhöng coù leõ ñaùng nhôù nhaát chính laø thôøi ñieåm ñaàu naêm 2003 anh em trong HÑQT chuùng toâi ñi khaûo saùt caùc vuøng ñeå quyeát ñònh veà quy moâ vaø vò trí xaây döïng döï aùn. Caùc nôi nhö Haø Noäi, Vónh Phuùc hay Haø Taây (cuõ) ñeàu ñöôïc caân nhaéc ñeå löïa choïn. Nhöng chính nhôø tö duy nhaïy beùn vaø söï quyeát taâm cuûa oâng Chuû tòch HÑQT neân Ecopark ñaõ coù ñöôïc quy moâ vaø vò trí nhö hieän nay. Ñuùng laø caàn quy moâ ñuû lôùn môùi noùi ñeán vieäc phaùt trieån ñoâ thò ñöôïc. Baây giôø nhìn laïi môùi thaáy ñoù laø quyeát ñònh saùng suoát nhöng cuõng ñaët ra moät thaùch thöùc voâ cuøng lôùn.

Taâm huyeát lôùn nhaát cuûa oâng vôùi Ecopark?

Noùi laø taâm huyeát cuûa caù nhaân toâi nhöng cuõng chính laø nhöõng nguyeän voïng chung cuûa taäp theå HÑQT, taä p theå Ban laõ n h ñaï o

4

SOÁ3-2011 www.ecopark.com.vn

Vihajico ñoái vôùi Ecopark. Moät laø, ñaåy nhanh tieán ñoä phaùt trieån döï aùn naøy, khaúng ñònh höôùng ñi ñuùng ñaén laáy moâi tröôøng sinh thaùi laøm chieán löôïc phaùt trieån. Moät Ecopark ñoàng boä, gaàn guõi vôùi thieân nhieân, ñaëc bieät tröôùc maét phaûi laø caùc tieän ích, thöông maïi, dòch vuï saün saøng ñeå ñoùn cö daân. Chuùng ta seõ cuøng nhau goùp söùc xaây döïng coäng ñoàng Ecopark vaên minh. Hai laø, nhöõng gì tinh hoa, coâng ngheä cuûa caùc döï aùn ñi tröôùc, khoâng keå Vieät Nam hay nöôùc ngoaøi, ñeàu ñöôïc nghieân cöùu vaø aùp duïng taïi Ecopark. Vaø ngöôïc laïi, nhöõng gì laø yeáu ñieåm, laø chöa tieán boä, caàn phaûi ñöôïc xem xeùt ñeå khaéc phuïc vaø khoâng maéc phaûi. Ba laø, Ecopark phaûi laø moät moâi tröôøng daãn ñaàu veà söùc huùt ñaàu tö, laø ñieåm ñeán tin caäy cuûa caùc nhaø ñaàu tö caû trong vaø ngoaøi nöôùc, chuùng toâi luoân ñoùn nhaän vaø saün saøng chia seû vôùi taát caû caùc ñoái taùc muoán chung vai saùt caùnh vôùi chuùng toâi ñeå Ecopark seõ laø moät döï aùn ñieån hình phaùt trieån theo moâ hình ñoâ thò sinh thaùi ñaàu tieân ôû Vieät Nam.

nhöõng lôøi ñoùng goùp chaân thaønh veà yù töôûng trong quaù trình phaùt trieån. Ñieåm khaùc bieät cô baûn cuûa Ecopark, laø chuùng toâi seõ ñoùn caùc cö daân ñeán sinh soáng khi taát caû caùc heä thoáng dòch vuï, tieän ích ñaõ ñöôïc saün saøng. Tröôøng hoïc, beänh vieän, sieâu thò, khu vui chôi giaûi trí …, taát caû ñeàu ñöôïc hoaøn thaønh ñoàng boä ñeå ñaùp öùng ñöôïc ngay caùc nhu caàu cuûa nhöõng cö daân ñaàu tieân. Rieâng caù nhaân toâi, toâi cuõng raát töï haøo vì mình ñaõ laø moät trong nhöõng ngöôøi ñaõ vaø ñang goùp phaàn xaây döïng neân thaønh phoá xinh ñeïp naøy. Chuùng ta haõy cuøng nhau phaán ñaáu vì söï phaùt trieån beàn vöõng cuûa döï aùn naøy. Toâi tin töôûng raèng Ecopark seõ laø moät coäng ñoàng beàn vöõng.

Xin caû m ôn oâ n g veà cuoä c troø chuyeän.

OÂng muoán göûi gaém ñieàu gì tôùi toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân Vihajico – nhöõ n g con ngöôø i ñang cuø n g chung tay xaây döïng leân thaønh phoá Ecopark; Vaø nhöõng coâng daân ñaàu tieân cuûa thaønh phoá? Hoï seõ coù moät cuoäc soáng nhö theá naøo khi tôùi ñònh cö taïi thaønh phoá xanh töôi naøy?

Vihajico luoân taâm nieäm, ñeå moät Ecopark phaù t trieå n ñöôï c thaø n h coâng, thì caàn moät chieán löôïc coù taàm nhìn xuyeân suoát, söï noã löïc cuûa caû ñoäi nguõ töø caùc chuyeân gia ñeán anh chò em coâng nhaân vaø ñaëc bieät söï chia seû, quan taâm cuûa caùc nhaø ñaàu tö cuøng ñoâng ñaûo khaùch haøng – nhöõng ngöôøi chuû töông lai cuûa Ecopark. Coäng ñoàng cö daân chính laø nhöõng ngöôøi coù tính quyeát ñònh trong söï thaønh coâng cuûa caû döï aùn vaø chuùng toâi mong nhaän ñöôïc

goùc coâng vieân trong Khu ñoâ thò Ecopark


ECOLIFE

SOÁ 3-2011

5


Onfocus

CAÄP NHAÄT TIEÁN ÑOÄ CONSTRuCTION PROGRESS

6

SOÁ3-2011 www.ecopark.com.vn


KHu CHung Cö röøng COï (1a01) RuNG CO APARTMENTS (1A01) n

Thaùp A,B: Hoaøn thaønh saøn taàng 6 (20/9/2011)

n

Thaùp C: Hoaøn thaønh saøn taàng 7 (20/9/2011)

n

n

n

n n

n

Thaùp D: Hoaøn thaønh saøn taàng 22; xaây thoâ taàng 14; vaø phaàn haàm ñoã xe Thaùp E: Hoaøn thaønh saøn taàng 15, xaây thoâ taàng 10; phaàn haàm ñoã xe

Blocks A and B: The 6th floor has been completed (20/9/2011) Block C: The 7th floor has been completed (20/9/2011) Block D: The 22nd floor has been completed; the 14th floor and basement are also under construction. Block E: The 15th floor has been completed; the 10th floor and basement are also under construction.

ECOLIFE

SOÁ 3-2011

7


Onfocus

Haï Taàng/ infrasTruCTure Ñaõ cô baûn hoaøn thaønh caùc haïng muïc ñöôøng giao thoâng, caáp - thoaùt nöôùc, vieãn thoâng... caùc nhaø thaàu ñang trong giai ñoaïn hoaøn thieän vaø laøm caùc thuû tuïc baøn giao. n

n n

n

Laép ñaët vaø ñaáu noái caùp vaøo caùc tuû ñieän taïi khu Bieät thöï Vöôøn Tuøng, Vöôøn Mai; Tieán haønh laép döïng caùc coät chieáu saùng toaøn khu Thöïc hieän caùc coâng taùc chuaån bò ñeå ñaàu tö xaây döïng traïm cung caáp nöôùc saïch 3.500m3/ngaøy ñeâm vaø traïm xöû lyù nöôùc thaûi 2700m3/ngaøy ñeâm; Trieån khai döï aùn traïm ñieän 110Kv ñaët trong döï aùn Ecopark;

Roads, water-supply and drainage system, communication system, etc., are basically completed. Final work and handover procedure are under processing. n

n n

n

Switchboards in Vuon Tung and Vuon Mai Villas are assembled and connected.

KHu bieäT THöï THaáP Taàng

Street lights are being installed.

LOW-RISE VILLAS

Water supply factory with capacity of 3,500m3 daily and the waste-water treatment factory with capacity 2700m3 daily are about to be built.

n

Carrying out the 110Kv electricity station inside Ecopark. n

n

n

n

n

Khu bieät thöï Vöôøn Mai (Döï aùn 1B01): Ñaõ cô baûn hoaøn thaønh xaây thoâ vaø ñang chuyeån sang caùc coâng taùc hoaøn thieän, ñoàng thôøi thi coâng song song phaàn caûnh quan saân vöôøn. Khu bieät thöï Vöôøn Tuøng (Döï aùn 1A02): tieán ñoä töông töï nhö 1B01. 17 caên bieät thöï ñaõ xong hoaøn toaøn; Khu Phoá Truùc (Döï aùn 1a03): n Hoaøn thieän 27 caên daõy A, vaø trieån khai caùc phöông aùn kinh doanh; n Caùc daõy B,C,D goàm 81 caên ñang ñöôïc thi coâng saøn taàng 4; Vuon Mai Villas (1B01 project) is basically completed its main construction, and is now being furnished. The landscape gardens are also under construction at the same time. Vuon Tung Villas (1A02 project) has the same construction progress with Vuon Mai Villas. 17 villas of those have been completed. Pho Truc Shophouses (1a03 project) n 27 houses of the row A has been completed and are going to be rented out for trading purpose. n

8

SOÁ3-2011 www.ecopark.com.vn

81 houses of the row B, C, and D are under construction to the base of the 4th floor.


döï aùn ñöôøng giaO THOÂng LieÂn TÆnH Haø nOäi - Höng yeÂn

HANOI – HuNGYEN INTERPROVINCIAL ROAD n

n

n

n

n

Ñoaïn 4.2km thuoäc ñòa phaän HN: Ñang thi coâng heä thoáng thoaùt nöôùc vaø neàn ñöôøng. Ñoaïn trong khu ñoâ thò - Km0 ñeán Km3+500 vaø heä thoáng kyõ thuaät treân tuyeán: Ñang thi coâng phaàn gia taûi neàn ñöôøng vaø quan traéc luùn;

n

n

Ñoaïn ngoaøi khu ñoâ thò töø Km 3+500 ñeán Km 13+300 ñaõ hoaøn thaønh, baøn giao vaø ñöa vaøo söû duïng; Caàu Baéc Höng Haûi: Hieän ñaõ thi coâng xong lôùp caùt ñeäm, baác thaám, ñang thi coâng neàn caùt ñen, Ñang thi coâng truï T7, T8, vaø khoan coïc khoan nhoài moá truï caàu. Ñoïan Km13+300 ñeán Km17+368 vaø caùc coâng trình treân tuyeán (Goùi N6) ñoaïn cuoái tuyeán ra Daân Tieán, Khoaùi Chaâu: Ñang tieáp tuïc thi coâng hoaøn thieän;

n

n

n

Section inside Ecopark (km0 to km3+500) and technical system of the road (N3) are under loading-capacity improvement and subsiding study. Section from Km3+500 to Km8+500 and related construction (N4), and section from Km8+500 to Km13+300 and related construction (N5 package) are completed, handover and in use. Bac Hung Hai Bridge (N1) has its sand-bed foundation completed, and being prepared for the black-sand layer. Piers T7 and T8, and the bridge pile are under construction. Section from Km13+300 to Km17+368 and related constructions (N6 package) are under final construction. The 4,2km section in Hanoi territory is having its drainage system and K95 sand-bed foundation being constructed.

ECOLIFE

SOÁ 3-2011

9


Investments - Real Estate

ecopark

KHU ÑOÂ THÒ CHÖÙC NAÊNG Dòch vuï kinh Doanh aên uoáng, khaùch saïn

Vôùi ñònh höôùng xaây döïng Ecopark thaønh trung taâm thöông maïi vaø du lòch coù quy moâ lôùn, tieän nghi vaø hieän ñaïi. Öu theá veà vò trí ñòa lyù vôùi khoaûng caùch tôùi trung taâm thuû ñoâ Haø Noäi chæ hôn 10 km, naèm giöõa trung taâm caùc laøng ngheà truyeàn thoáng vuøng ñoàng baèng Baéc boä. Hieän nay, löôïng khaùch du lòch ñeán khu vöïc ngaøy caøng taêng nhanh. Hoaït ñoäng cuûa heä thoáng dòch vuï nhaø haøng, khaùch saïn seõ khoâng nhöõng chæ phuïc vuï cö daân sinh soáng vaø laøm vieäc taïi Khu ñoâ thò maø coøn bao goàm caû moät soá löôïng raát lôùn khaùch du lòch thaêm quan. Ñaây chính laø caùc cô hoäi ñeå phaùt trieån loaïi hình naøy. Theo quy hoaïch hieän haønh, heä thoáng nhaø haøng, khaùch saïn seõ ñöôïc xaây döïng taïi nhöõng vò trí trung taâm cuûa caùc khu daân cö sinh soáng trong Khu ñoâ thò vôùi ñaày ñuû caùc tieän ích coâng coäng vaø seõ nhaän ñöôïc caùc ñieàu kieän öu ñaõi cuûa Chuû ñaàu tö ñeå coâng vieäc ñaàu tö coù hieäu quaû cao nhaát, mang laïi keát quaû kinh doanh toát nhaát cho Nhaø ñaàu tö.

Dòch vuï Taøi chính – ngaân haøng – Thöông maïi

Taøi chính – Ngaân haøng – Thöông maïi laø caùc hoaït ñoäng khoâng theå thieáu nhaèm phuïc vuï nhu caàu thieát yeáu cuûa cö daân khu ñoâ thò. Truï sôû chính cuûa Trung taâm Thöông maïi – Taøi chính – Ngaân haøng seõ ñöôïc ñaët trong phaïm vi Khu trung taâm cuûa Khu ñoâ thò, nôi seõ coù caùc toøa nhaø vôùi ñoä cao leân tôùi 45 taàng doïc theo ñaïi loä trung taâm vaø seõ laø nôi taäp trung caùc hoaït ñoäng thöông maïi soâi noåi töø baùn leû ñeán quy moâ, cuõng nhö caùc hoaït ñoäng giaûi trí. Beân caïnh ñoù, moãi cuïm, khu phoá daân cö sinh soáng seõ coù caùc trung taâm thöông maïi nhoû keát hôïp vôùi heä thoáng sieâu thò chaát löôïng cao ñeå phuïc vuï nhu caàu mua saém vaø sinh hoaït haøng ngaøy cuûa cö daân. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng haïng muïc ñöôïc Chuû ñaàu tö keâu goïi vaø coù cheá ñoä öu ñaõi ñaëc bieät ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö quan taâm.

10

SOÁ3-2011 www.ecopark.com.vn


caùc coâng Trình haï Taàng kyõ ThuaäT

Laø Khu ñoâ thò sinh thaùi phaùt trieån theo tieâu chí phaùt trieån beàn vöõng. Chuû ñaàu tö ñaõ vaø luoân mong muoán hôïp taùc vôùi caùc nhaø ñaàu tö coù kinh nghieäm vaø trình ñoä kyõ thuaät vaø ñaëc bieät coù coâng ngheä tieân tieán, thaân thieän vôùi moâi tröôøng cuøng tham gia ñaàu tö vaø quaûn lí kinh doanh caùc haïng muïc coâng trình sau: Cung caáp nöôùc saïch; Cung caáp naêng löôïng saïch, khí ñoát; Cung caáp caùc dòch vuï vieãn thoâng, truyeàn hình, caùc dòch vuï kyõ thuaät soá; Veä sinh moâi tröôøng, xöû lyù nöôùc thaûi, raùc thaûi…

bEänh viEän vaø hEä Thoáng caùc Trung Taâm chaêm soùc söùc khoûE

Heä thoáng chaêm soùc söùc khoûe cho coäng ñoàng laø yeáu toá heát söùc quan troïng khoâng theå thieáu ñeå thöïc hieän muïc tieâu phaùt trieån beàn vöõng. Moät beänh vieän quoác teá ña khoa chuyeân saâu coù chaát löôïng haøng ñaàu khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ñang ñöôïc nghieân cöùu hôïp taùc phaùt trieån. Beân caïnh ñoù, moät heä thoáng haøng chuïc caùc trung taâm y teá hieän ñaïi seõ ñöôïc xaây döïng theo caùc ñôn vò haønh chính gaàn khu daân cö sinh soáng. Vôùi soá daân khoaûng 2 vaïn (giai ñoaïn 1/tính ñeán 2014) vaø treân 10 vaïn daân sinh soáng vaø laøm vieäc taïi khu ñoâ thò (khoâng tính laân caän). Vieäc xaây döïng Beänh vieän vaø heä thoáng caùc trung taâm y teá vôùi chaát löôïng quoác teá khoâng chæ coù yù nghóa veà traùch nhieäm baûo veä söùc khoûe coäng ñoàng maø coøn coù tính khaû thi veà maët kinh teá. Truï sôû chính cuûa Beänh vieän quoác teá seõ ñöôïc ñaët taïi vò trí thuaän tieän nhaát trong trung taâm cuûa Ecopark. Do yù nghóa ñaëc bieät quan troïng cuûa haïng muïc naøy, Chuû ñaàu tö seõ coù nhieàu öu ñaõi nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho nhaø ñaàu tö trong quaù trình thöïc hieän döï aùn.

hEä Thoáng giaùo Duïc - Tröôøng hoïc

Ñeå phuïc vuï toát nhaát nhu caàu hoïc taäp cuûa cö daân trong Khu ñoâ thò cuõng nhö caùc vuøng laân caän, moät heä thoáng giaùo duïc laønh maïnh, tieân tieán töø caáp maàm non ñeán trình ñoä ñaïi hoïc vôùi ñaúng caáp ngang taàm khu vöïc vaø quoác teá ñaõ vaø ñang ñöôïc chuû ñaàu tö ñaëc bieät öu tieân vaø cam keát seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho caùc nhaø ñaàu tö vaøo haïng muïc naøy. Caáp ñaïi hoïc: Quy hoaïch moät tröôøng ñaïi hoïc quoác teá taïi cöûa ngoõ phía Ñoâng - Nam cuûa Khu ñoâ thò vôùi heä thoáng giao thoâng voâ cuøng thuaän lôïi, toång dieän tích maët baèng vaøo khoaûng hôn 9 ha. Caáp trung hoïc cô sôû: Xaây döïng caùc tröôøng hoïc töø maãu giaùo ñeán phoå thoâng trung hoïc theo nhieàu hình thöùc nhö tröôøng coâng laäp, tröôøng daân laäp – tö thuïc coù chaát löôïng quoác teá hoaëc tröôøng quoác teá tuøy theo ñieàu kieän vaø muïc ñích cuûa töøng nhaø ñaàu tö. ECOLIFE

SOÁ 3-2011

11


Investments - Real Estate

khu coâng viEân giaûi Trí - ThEå Thao vaø Dòch vuï saùng Taïo

Khu theå thao lieân hôïp tieâu chuaån quoác teá roäng 3,5 ha naèm veà phía Ñoâng – Nam khu ñoâ thò bao goàm caùc hoaït ñoäng Boùng ñaù, cricket, ñöôøng chaïy, beå bôi, saân tenis vaø caùc phoøng taäp trong nhaø… Khu saùng taïo (Creative Zone) roäng khoaûng 4,5ha laø khoâng gian daønh cho nhöõng hoaït ñoäng saùng taïo vaø trình dieãn ngheä thuaät nhö trieån laõm ngheä thuaät, phoøng tranh, studio, vieän baûo taøng, tröôøng myõ thuaät,…. Beân caïnh ñoù vaãn coù nhöõng coâng trình nhaø ôû cao taàng naèm ven keânh vôùi haï taàng giao thoâng hieän ñaïi. Hai beân bôø keânh seõ laø ñieåm trình dieãn coâng coäng, naèm goïn trong “vaønh ñai saùng taïo” (creative belt), nôi dieãn ra nhöõng hoaït ñoäng cuûa caùc ngheä syõ ñöôøng phoá, theå hieän söùc saùng taïo vaø giao löu vôùi khaùn giaû. Nhöõng hoaït ñoäng naøy seõ taïo ra nguoàn naêng löôïng soáng cho toaøn khu vöïc.

12

SOÁ3-2011 www.ecopark.com.vn


ECOLIFE

SOÁ 3-2011

13


Eco Photo essay

töông lai Khoâng gian vaên hoùa Töø yù töôûng hình thaønh moät khoâng gian mua saém, aåm thöïc vaø vaên hoùa haøi hoøa vôùi caûnh quan thieân nhieân nhaèm phuïc vuï caùc cö daân töông lai cuûa khu ñoâ thò, Khu thöông maïi Phoá Truùc goàm 130 caên nhaø phoá lieàn keà vôùi thieát keá “1 maùi nhaø 2 khoâng gian” ñoäc ñaùo. Caùc ngoâi nhaø Phoá Truùc coù dieän tích thaáp nhaát laø 110 m2, cao 3,5 taàng vaø 2 maët tieàn trong ñoù moät khoâng gian maët phoá ñeå kinh doanh vaø moät khoâng gian saân vöôøn taùch bieät khoûi söï oàn aøo naùo nhieät cuûa phoá xaù giuùp taän höôûng moät cuoäc soáng thanh bình vaø yeân tónh.

14

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn


Khoâng gian aåm thöïc

EcoLiFE

SOÁ 3-2011

15


Eco Photo essay

Khoâng gian mua saéêm Naèm trong Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark, taïi vò trí trung taâm cuûa 2 khu daân daân cö laø Khu caên hoä hieän ñaïi Röøng Coï vaø Khu bieät thöï coäng ñoàng vöôøn Tuøng, Phoá Truùc ñöôïc ñònh hình ñeå trôû thaønh moät khu phoá mua saém, aåm thöïc hieän ñaïi mang phong caùch chaâu AÂu, khoâng chæ phuïc vuï nhu caàu cuûa caùc cö daân trong khu ñoâ thò maø coøn laø khu dòch vuï thu huùt du khaùch. Toaøn boä Khu thöông maïi Phoá Truùc coù 130 caên nhaø phoá chia laøm 4 daõy A, B, C vaø D. 27 caên cuûa daõy A ñaàu tieân ñang ñöôïc Chuû ñaàu tö hoaøn thieän ñeá sôùm ñöa vaøo kinh doanh. Hieän nay, moät soá thöông hieäu nhö Noäi thaát Nhaø Xinh, Phôû 24, Haø Ñoâng Silk, Nhaø haøng Caây Cau, Caø pheâ Phoá Truùc… ñang daàn hoaøn thieän noäi thaát ñeå chính thöùc phuïc vuï du khaùch taïi khu phoá thöông maïi naøy. Caùc caên nhaø Phoá Truùc ñöôïc thieát keá bôûi caùc ñôn vò thieát keá uy tín haøng ñaàu taïi Vieät Nam hieän nay nhö HTT Creative vaø AA Corporation. Döï kieán, toaøn boä khu phoá Truùc seõ ñöôïc hoaøn thieän vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng trong Quyù 2 naêm 2012.

16

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn


Khoâng gian soáng

AÛnh chæ mang tính minh hoïa EcoLiFE

SOÁ 3-2011

17


Ecohousing

nhaø söû hoïc Döông Trung Quoác:

Caàn ñaàu tö gìn giöõ truyeàn thoáng trong moâi tröôøng ñoâ thò hieän ñaïi

H. A

Ngoaøi kieáN truùc, coøN coù khoâNg giaN vaêN hoùa Hieän nay, caùc khu ñoâ thò môùi ñöôïc xaây döïng nhieàu nhöng khoâng ít chuû ñaàu tö chæ quan taâm ñeán vaán ñeà lôïi nhuaän maø khoâng taïo ñieàu kieän ñeå xaây döïng, phaùt trieån moâi tröôøng vaên hoùa taïi caùc khu ñoâ thò naøy. Thöïc teá cho thaáy, ñaõ soáng ôû caùc khu ñoâ thò môùi naøy laø ngöôøi daân chòu raát nhieàu söùc eùp töø caùc loaïi phí dòch vuï heát söùc voâ lyù do chuû ñaàu tö ñöa ra, chaát löôïng phuïc vuï thaáp keùm, moái quan heä coäng ñoàng giöõa caùc hoä daân cö loûng leûo, thieáu traùch nhieäm… Xin oâng cho bieát suy nghó cuûa mình veà vaán ñeà naøy?

Toâi khoâng nghó raèng moät doanh nghieäp xaây döïng baát ñoäng saûn, ôû ñaây laø khu ñoâ thò môùi, chæ chuù yù ñeán lôïi nhuaän neân khoâng quan taâm ñeán vieäc xaây döïng moâi tröôøng vaên hoaù cho nhöõng saûn phaåm cuûa hoï. Ñoù chæ laø caùch nghó vaø caùch laøm cuûa keû thieån caän. Chính nhöõng doanh nghieäp baát ñoäng saûn muoán thu ñöôïc lôïi nhuaän beàn vöõng phaûi traùnh xa caùch nhìn thieån caän aáy vaø caøng phaûi quan taâm ñeán moâi tröôøng vaên hoaù

18

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

söï phaùt trieån cuûa daân soá haø noäi vaø khoâng ít cö daân töø caùc tænh khaùc oà aït ñoå veà thuû ñoâ sinh soáng ñaõ laáp kín raát nhieàu khu ñoâ thò môùi xaây döïng. nhöng coù quaù nhieàu vaán ñeà toàn taïi ôû caùc khu ñoâ thò ñoù nhö: vaên hoùa coäng ñoàng, caûnh quan moâi tröôøng soáng, sinh thaùi… ñeàu ñang bò coi nheï. cho khu ñoâ thò cuûa mình. Ñaùng tieác laø caùch laøm thieån caän aáy baây giôø khaù phoå bieán nhöng cuõng laïi coù nhöõng khaùch haøng cuõng coù caùch nhìn töông töï, cuõng coù theå laø do söï haïn cheá veà taøi chính cuûa caû keû laøm vaø ngöôøi ôû. Caøng ngaøy ngöôøi ta caøng yù thöùc ñöôïc raèng moät khoâng gian truù nguï cho mình vaø gia ñình khoâng chæ bao goàm caùi khoâng gian mình sôû höõu (hay söû duïng) cuûa ngoâi nhaø (hay gian phoøng) maø giaù trò cuûa noù coøn phuï thuoäc vaøo khoâng gian xung quanh, töø cô sôû haï taàng, caûnh quan thieân nhieân sinh thaùi, tieän nghi dòch vuï... cho ñeán nhöõng ngöôøi haøng xoùm laùng gieàng. Nhö theá ngoaøi khoâng gian kieán truùc coøn coù khoâng gian sinh thaùi vaø vaên hoaù. Trong khoâng gian vaên hoaù coøn bao goàm caû yeáu toá quaûn lyù ñoâ thò. Coù leõ ôû TP HCM, Phuù Myõ Höng laø nhöõng thaønh coâng ñaàu tieân(?!). Ñöông nhieân, nhö ngöôøi ta thöôøng noùi “tieàn naøo cuûa naáy”, söï löïa choïn coøn phuï thuoäc vaøo khaû naêng taøi chính, nhöng chaéc chaén neáu boû qua söï quan taâm ñeán caùc yeáu toá veà sinh thaùi, vaên hoaù thì khoâng theå noùi ñeán

chaát löôïng soáng cuõng nhö nhöng hieäu öùng kinh teá cuûa noù (nhö söùc khoeû, tinh thaàn, hieäu quaû lao ñoäng vaø taùi saûn xuaát söùc lao ñoäng...) ñeàu coù theå tính thaønh tieàn.

giöõ gìN vaêN hoùa truyeàN thoáNg troNg ñôøi soáNg coäNg ñoàNg Theo oâng, neân hieåu yeáu toá truyeàn thoáng trong moâi tröôøng ñoâ thò hieän ñaïi laø gì? Laøm theá naøo ñeå baûo toàn vaø phaùt huy yeáu toá truyeàn thoáng trong moâi tröôøng ñoâ thò hieän ñaïi?

Neùt vaên hoaù truyeàn thoáng trong ñoâ thò hieän ñaïi tröôùc heát phaûi tính ñeán quy hoaïch khoâng gian maø nôi ôû cuûa mình naèm trong ñoù (moät ñoâ thò, moät khu vöïc daân cö, hay moät toaø kieán truùc cuï theå...). Yeáu toá truyeàn thoáng theo toâi khoâng phaûi laø phuïc coå maø laø söï phuø hôïp vôùi quan nieäm truyeàn thoáng töø phong thuyû cho ñeán söï thích öùng vôùi caûnh quan thieân nhieân, thôøi tieát vaø moät soá taäp quaùn vaên hoaù ví nhö tính côûi môû hôn laø kheùp kín (trong moät gia ñình) hay moät khu daân cö. Beân caïnh ñoù phaûi quan nieäm


truyeàn thoáng trong söï canh taân (thay ñoåi theo höôùng tieán boä) cuûa ñôøi soáng ñoâ thò hieän ñaïi (ñieàu ñang raát thieáu ôû ñoâ thò hieän nay) ví nhö, tinh thaàn daân chuû trong quan heä, tinh thaàn tuaân thuû luaät phaùp, loái soáng vaên minh, toân troïng lôïi ích chính ñaùng cuûa ngöôøi khaùc... Moät ñoâ thò môùi khi quy hoaïch, thieát keá vaø toå chöùc khoâng gian xaõ hoäi cuõng nhö sinh thaùi maø quan taâm ñeán ñieàu ñoù seõ laøm taêng theâm chaát löôïng soáng cuõng laø giaù trò cuûa saûn phaåm (baát ñoäng saûn).

Caàn phaûi laøm nhöõng gì ñeå giöõ ñöôïc vaên hoùa truyeàn thoáng trong ñôøi soáng coäng ñoàng ôû caùc khu ñoâ thò naøy?

Khoâng gian ñoâ thò khoâng theå kheùp kín maø phaûi lieân thoâng vôùi khoâng gian roäng lôùn cuûa caû khu vöïc (thaønh phoá) do vaäy, theo toâi noù chæ mang tính chaát töông ñoái. Tuy vaäy caùi tính töông ñoái aáy cuõng caàn ñöôïc quan taâm taïo neân söï so saùnh veà chaát löôïng soáng giöõa trong vaø ngoaøi khoâng gian mình ôû (taïo caûm giaùc cöù veà ñeán ngoâi nhaø hay gian phoøng cuûa mình laø thaáy söï hôn haún nhöõng nôi khaùc). Do vaäy, ngoaøi vai troø cuûa boä maùy quaûn lyù (thoâng qua dòch vuï) nhö baûo ñaûm an ninh, tieän nghi, chaêm soùc khoâng gian sinh thaùi vaø moâi tröôøng..., caàn taïo neân nhöõng moái daây lieân heä giöõa nhöõng cö daân trong khu ñoâ thò cuûa mình (khai thaùc caùc taäp quaùn mang tính truyeàn thoáng) nhö thaêm hoûi, toå chöùc caùc sinh hoaït coäng ñoàng thích hôïp, ñaëc bieät laø thoâng qua giôùi treû (caùc nhaø treû, tröôøng hoïc, caùc trung taâm thöông maïi...) ñeå gaén keát ngöôøi lôùn, nhöng phaûi tuyeät ñoái tuaân thuû tính töï nguyeän vaø thieän nguyeän cuûa cö daân, traùnh aùp ñaët... ÔÛ nhieàu nöôùc tuy ñaõ ñoâ thò hoaù nhöng ngöôøi ta vaãn coá gaéng giöõ gìn nhöõng leã hoäi coå truyeàn.

ecopark coù Nhieàu tieàm NaêNg ñeå löu giöõ vaêN hoùa truyeàN thoáNg Haàu heát caùc khu ñoâ thò hieän nay ñeàu höôùng söï taäp trung ñeán xaây döïng cô sôû haï taàng nhö sieâu thò, tröôøng hoïc, phoøng khaùm… nhöng vaán ñeà vaên hoùa truyeàn thoáng laïi bò coi nheï. Khu ñoâ thò sinh

thaùi Ecopark ñang ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán nhö laø moät khu ñoâ thò xanh, ngoaøi ñieàu ñoù ra, oâng coù nhaän xeùt gì veà khu ñoâ thò naøy? Ecopark coù theå coi laø khu ñoâ thò hieän ñaïi löu giöõ ñöôïc neùt vaên hoùa truyeàn thoáng hay khoâng?

Toâi sôùm coù cô hoäi ñöôïc tieáp caän vôùi nhöõng yù töôûng ban ñaàu cuûa Döï aùn naøy. Moät ñoâ thò Xanh (moâi tröôøng sinh thaùi) thì thaáy ñöôïc phaàn naøo ñaõ trôû thaønh hieän thöïc vôùi moät maät ñoä caây xanh raát cao, ñöôïc löïa choïn vaø quy hoaïch coâng phu vaø chaéc chaén ñaàu tö khoâng nhoû. Tuy nhieân môùi chæ laø nhöõng khoâng gian ban ñaàu coøn mang naëng tính demo. Mong sao quan ñieåm naøy ñöôïc theå hieän nhaát quaùn trong toaøn döï aùn, taát nhieân coù söï phaân khu thích hôïp. Coøn khoâng gian vaên hoaù thì ñòa ñieåm cuûa Döï aùn coù nhieàu tieàm naêng, tröôùc heát vì noù giaùp ranh vôùi Haø Noäi laïi lieàn keà vôùi moät laøng ngheà noåi tieáng (Baùt Traøng vôùi ngheà goám truyeàn thoáng), heä thoáng thuyû noâng Baéc Höng Haûi vaø Soâng Hoàng khoâng nhöõng goùp phaàn vaøo caûnh quan sinh thaùi maø noù coøn taïo söï gaén keát vôùi Trung taâm Haø Noäi baèng giao thoâng treân soâng nöôùc raát ñaùng ñöôïc khai thaùc. Khoâng bieát yù töôûng xaây döïng khu vöïc trung taâm vaên hoaù - thöông maïi phoûng döïng laïi khu phoá coå Haø Noäi xöa ñeå taïo döïng moät khoâng gian vaên hoaù cho ngöôøi daân baûn ñòa vaø du khaùch coù thöïc hieän nöõa hay khoâng. Nhöng trong lòch söû thì khoâng gian haønh chính cuûa tænh Höng Yeân ngaøy nay cuøng vôùi khoâng gian di tích lòch söû Phoá Hieán trong nhöõng theá kyû xa xöa chính laø tieàn caûng cuõng laø cöûa ngoõ ra vaøo Thaêng Long - Haø Noäi, ñaëc bieät cuûa ngöôøi nöôùc ngoaøi goàm caùc ñoaøn ngoaïi giao (coâng quaùn ñöôïc döïng ôû khu Gia Quaát beân kia Soâng Hoàng ñoái dieän vôùi Cöûa Ñoâng thaønh Thaêng Long - Haø Noäi) vaø caùc thöông nhaân. Ñoù cuõng laø moät tieàm naêng nhaø ñaàu tö neân quan taâm khai thaùc ñeå taïo ñöôïc tính öu vieät so vôùi caùc döï aùn khaùc. Vôùi yeáu toá hieän ñaïi coøn nhôø vaøo söï ñaàu tö vaø tieáp nhaän nhöõng thaønh töïu cuûa naêng löïc kieán truùc vaø xaây döïng caû veà myõ thuaät vaø coâng ngheä hieän ñaïi.

Theo quy hoaïch döï aùn Ecopark seõ daønh 3 heùcta ñeå taùi hieän laïi khoâng gian cuûa Haø Noäi hôn 100 naêm tröôùc. Khu phoá coå seõ laø caùc khoái nhaø cao töø 2-4 taàng, roäng 4,5m vaø daøi 30m. Ñaây seõ laø moät khoâng gian vaên hoùa môû, raát thaân thieän cho ngöôøi ñi boä, khoâng coù giao thoâng baèng xe coä, baõi ñaäu xe seõ ñöôïc boá trí trong baùn kính 200-300m. Döï kieán moãi ngaøy seõ ñoùn töø 5000 – 10.000 khaùch du lòch. Ñaây laø moät yù töôûng ñoäc ñaùo cuûa chuû ñaàu tö ñaõ laáy yù kieán cuûa caùc chuyeân gia kieán truùc vaø lòch söû ñaàu ngaønh trong nöôùc. Ecopark ñang hoaøn thieän baûn thieát keá ñeå trieån khai trong thôøi gian tôùi. Cuõng theo quy hoaïch, taát caû caùc khoâng gian coâng coäng ñeàu ñöôïc öu tieân phaùt trieån caùc coâng vieân, töø coâng vieân trung taâm, coâng vieân, tuyeán ñoâ thò, phoá ñi boä, caùc coâng vieân nhoû trong ñoâ thò, coâng vieân doïc bôø keânh, loái ñi daïo, caùc quaûng tröôøng… Taát caû ñeàu seõ ñöôïc chuû ñaàu tö chaêm chuùt ñeán töøng goùc ñeå phuû moät maøu xanh, cuûa caây coái vaø caùc thaûm coû laøm maùt cho caû thaønh phoá. Hieän nay, caûnh quan cuûa 2 beân bôø soâng Baéc Höng Haûi ñaõ ñöôïc hoaøn thieän phaàn thieát keá, taïo thaønh moät doøng soâng hoa thô moäng keát hôïp vôùi caàu Baéc Höng Haûi seõ taïo neân moät khoâng gian voâ cuøng haáp daãn du khaùch. Vôùi nhöõng gì Ecopark ñaõ vaø seõ laøm cho thaáy roõ yù töôûng veà moät ñoâ thò phaùt trieån veà du lòch, thöông maïi vaø phuïc vuï coäng ñoàng. Ngoaøi tieâu chí veà sinh thaùi, moâi tröôøng caây xanh thì vieäc baûo toàn vaø phaùt huy caùc giaù trò truyeàn thoáng ñeå phaùt trieån du lòch vaên hoùa cuõng laø moät tieâu chí maø Ecopark ñang höôùng ñeán.

EcoLiFE

SOÁ 3-2011

19


Ecohousing

Phoái caûnh Ñaïi loä Ecopark

TUYEÁN ÑÖÔØNG mô öôÙC

T

söï keát noái giöõa caàu thanh trì vôùi tuyeán ñöôøng lieân tænh haø noäi – höng Yeân vôùi quy moâ roäng 40m vaø daøi 4,2km seõ ruùt ngaén thôøi gian di chuyeån cuûa cö daân Ecopark sang trung taâm haø noäi. neáu theo ñöôøng vaønh ñai 3, tuyeán ñöôøng treân cao hieän ñaïi nhaát vieät nam seõ hoaøn thaønh vaøo ñaàu naêm 2012 chæ maát 20 phuùt laø ñeán myõ Ñình, ñaây laø truïc ñöôøng raát ñeïp khi qua haøng loaït caùc hoà lôùn nhö hoà Linh Ñaøm, heä thoáng hoà Yeân sôû vaø soâng hoàng.

heo quy hoaïch, quyõ ñaát 2 beân tuyeán ñöôøng lieân tænh Haø Noäi – Höng Yeân ñöôïc khai thaùc ñeå phaùt trieån caùc khu ñoâ thò. Moät quaàn theå caùc ñoâ thò sinh thaùi, thöông maïi vaø du lòch ôû phía Ñoâng thuû ñoâ cuõng ñaõ vaø ñang ñöôïc hình thaønh taïo neân moät baûn saéc raát rieâng so vôùi caùc vuøng khaùc. Theo oâng Leâ Maïnh Huøng - ñaïi dieän Commaland - ñôn vò chuû ñaàu tö ñoaïn daøi 4,2km qua Haø Noäi cho bieát: “Hieän nay, chuùng toâi ñang chæ ñaïo caùc nhaø thaàu taäp trung ñaåy nhanh tieán ñoä thi coâng ñoàng boä töø væa heø, caây xanh, caáp thoaùt nöôùc vaø heä thoáng ñieän chieáu saùng. Rieâng ñoaïn 100m tieáp giaùp vôùi caàu Thanh Trì, do lieân quan

20

SOÁ 2-2011 www.ecopark.com.vn

ñeán moät soá hoä daân phaûi di chuyeån choã ôû neân phaûi laäp phöông aùn taùi ñònh cö. Tuy nhieân chuùng toâi vaãn coá gaéng ñaûm baûo tieán ñoä thi coâng theo ñuùng keá hoaïch”. Tuyeán ñöôøng naøy ñi qua khu ñoâ thò Ecopark daøi hôn 3 km vôùi nhöõng caây caàu ñöôïc xaây döïng theo thieát keá ñoäc ñaùo cuûa Singapore vaø trong töông lai seõ trôû thaønh moät coâng trình du lòch vaø laø ñieåm nhaán cuûa caû thaønh phoá. Vôùi beà roäng 100m, khoâng gian caây xanh ñöôïc quy hoaïch 2 beân ñaïi loä trung taâm, bieán tuyeán ñöôøng thaønh moät phaàn trong toång theå caûnh quan toaøn khu ñoâ thò. Theo quy hoaïch, quaàn theå caùc khoái cao taàng vôùi caùc trung taâm

thöông maïi, taøi chính, nhaø ôû hoãn hôïp seõ ñöôïc boá trí doïc ñaïi loä trung taâm. Ñoaïn ngoaøi khu ñoâ thò ñaõ hoaøn thaønh thi coâng vaø baøn giao laïi cho ñòa phöông khai thaùc söû duïng. Haøng ngaøn heùcta ñaát 2 beân ñöôøng thuoäc caùc huyeän Vaên Giang, Khoaùi Chaâu, Yeân Myõ cuõng ñaõ ñöôïc quy hoaïch vôùi haøng chuïc ñoâ thò lôùn ñang trong quaù trình trieån khai. Nhö vaäy, truïc ñöôøng daøi hôn 21km naøy ñaõ vaø ñang trôû thaønh moät xöông soáng cuûa trung taâm ñoâ thò lôùn cuûa khu vöïc. Vieäc ñaåy nhanh tieán ñoä xaây döïng cuûa tuyeán ñöôøng ñang laø moái quaân taâm raát lôùn cuûa khoâng chæ caùc nhaø ñaàu tö maø coøn ñoâng ñaûo nhaân daân trong vuøng.


Thoâng Tin veà Tuyeán ñöôøng ñoaïn Qua ñòa phaän haø noäi: Toång chieàu daøi: 4,2km Roäng: 40m, 6 laøn xe Vò trí: Ñieåm ñaàu laø nuùt giao caàu Thanh Trì ñeán heát ñòa phaän Haø Noäi, tieáp giaùp vôùi Khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark; noái lieàn vôùi phaàn coøn laïi cuûa tuyeán ñöôøng lieân tænh daøi hôn 17km treân ñòa phaän Höng Yeân. Ñôn vò thi coâng: Lieân danh Toång coâng ty Cô khí xaây döïng (COMA) vaø Coâng ty CP Ñaà u tö vaø XD Thaø n h Nam (COTANA) Quyeát ñònh soá 1046/QÑ-UBND, ngaøy 19/3/2010 cuûa UBND Thaønh phoá Haø Noäi. Khôûi coâng: Ngaøy 23/7/2010 Döï kieán thoâng xe: Cuoái naêm 2011. Moät ñoaïn ñöôøng ñang thi coâng haï taàng kyõ thuaät

Phoái caûnh ngaõ tö ñaïi loä Ecopark cöûa ngoõ vaøo khu ñoâ thò EcoLiFE

SOÁ 3-2011

21


Ecogreen

giôùi Thieäu moâ hình Thaønh phoá sinh Thaùi noåi Tieáng Theá giôùi:

Thieân Taân: moâ hìNh kiEåU maãU kieàu my

Thieân Taân: Thoâng Tin neàn: Vò trí: caùch trung taâm thaønh phoá Thieân Taân 40km vaø caùch thuû ñoâ Baéc Kinh 150km. Ñôn vò thieát keá: Taäp ñoaøn quy hoaïch ñoâ thò Surbana Dieän tích: 30km2 Daân soá öôùc tính: 350.000 ngöôøi Ñöôïc thieát keá bôûi Taäp ñoaøn quy hoaïch ñoâ thò Surbana, Thaønh phoá sinh thaùi Thieân Taân (Tianjin) roäng 30 km2 ñöôïc thieát keá ñeå trình laøng coâng ngheä xanh môùi nhaát vaø phuïc vuï nhö laø moät kieåu maãu cho nhöõng thaønh phoá phaùt trieån cuûa Trung Quoác trong töông lai.

22

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

Cuûa phaÙt trieån ñoâ thò

Ñ

aây ñöôïc coi laø moâ hình ñieåm veà hieäu quaû tieát kieäm nhieân lieäu vaø thaân thieän moâi tröôøng cho caùc ñoâ thò lôùn bò oâ nhieãm naëng vaø phaùt trieån xoâ boà hieän nay ôû nhieàu nöôùc treân theá giôùi. Vieäc xaây döïng thaønh phoá caàn haøi hoaø vôùi moâi tröôøng töï nhieân. Nhö vaäy, caùc vuøng ñaàm laày hieän höõu vaø tính ña daïng sinh hoïc vaãn ñöôïc baûo toàn taïi ñaây. Dieän tích caây xanh lôùn gaáp maáy laàn dieän tích xaây döïng seõ giuùp laøm thaønh phoá sinh thaùi ñöôïc noåi baät hôn. Cuøng vôùi caùc khu nhaø ôû, thaønh phoá coù theâm tröôøng hoïc, beänh vieän vaø caùc trung taâm thöông maïi. Thaønh phoá ñöôïc chia laøm 7 khu khaùc nhau - Lifescape, Eco-Valley, Solarscape, Urbanscape, Windscape, Earthscape vaø EcoCorridors. Phuï traùch cung öùng vaø phaùt trieån caây xanh thaønh phoá laø 2 taäp ñoaøn Hitachi (Nhaät Baûn) vaø Philips (Haø Lan).

Caùc khu nhaø ñöôïc thi coâng seõ ñöôïc laép caùch nhieät vaø cöûa soå 2 lôùp kính ñeå taëng hieäu suaát tieát kieäm naêng löôïng. 2/3 löôïng raùc thaûi sinh hoaït trong thaønh phoá seõ ñöôïc taùi cheá vaø 20% nhu caàu ñieän seõ ñöôïc cung öùng töø caùc nguoàn naêng löôïng taùi taïo nhö naêng löôïng gioù, naêng löôïng maët trôøi, naêng löôïng ñòa nhieät trong khi phaàn coøn laïi seõ laø nhieân lieäu saïch. Nhaèm giaûm löôïng khí thaûi carbon trong thaønh phoá, moät heä thoáng giao thoâng coâng coäng tieän lôïi vaø hieäu quaû seõ hieän höõu toaøn thaønh. Muïc tieâu cuûa caùc nhaø quy hoaïch laø 90% vieäc ñi laïi trong thaønh phoá sinh thaùi Thieân Taân seõ laø ñi boä, ñaïp xe ñaïp hoaëc söû duïng phöông tieän coâng coäng. Ñeå giaûm löôïng khí thaûi cac-bon cuûa thaønh phoá, ngöôøi daân seõ ñöôïc khuyeán khích söû duïng heä thoáng ñöôøng ray aùnh saùng tieân tieán, ñaûm baûo 90% löu löôïng giao thoâng beân trong thaønh phoá. Trong khi ñoù, do toïa laïc ôû khu vöïc coù löôïng möa thaáp neân thaønh phoá sinh thaùi Thieân Taân seõ söû duïng nöôùc töø caùc nguoàn phi truyeàn thoáng nhö nöôùc bieån ñöôïc ngoït hoùa, nöôùc thaûi coâng nghieäp vaø sinh hoaït ñöôïc taùi cheá. Vieäc quaûn lyù chaát thaûi ôû ñoâ thò, döï kieán seõ hoaøn thaønh sau 10-15 naêm tôùi, ñaëc bieät chuù troïng ñeán 3R: Reduce (haïn cheá), Reuse (taùi söû duïng) vaø Recycle (taùi cheá). Raùc thaûi phi höõu cô seõ ñöôïc taùi cheá vaø taùi söû duïng trong khi raùc höõu cô seõ ñöôïc duøng laøm nguyeân lieäu cheá taïo naêng löôïng. Khoâng chæ laø ñoâ thò thaân thieän moâi tröôøng, theo Boä tröôûng Phaùt trieån quoác gia Singapore Mah Bow Tan, thaønh phoá sinh thaùi Thieân Taân coøn haøi hoøa veà maët xaõ hoäi. “Chuùng toâi ñaët ra 3 muïc tieâu: thaân thieän moâi tröôøng, tieát kieäm naêng löôïng vaø haøi hoøa xaõ hoäi. Caùi thöù


thaønh phoá sinh thaùi thieân taân laø döï aùn hôïp taùc ñaàu tö giöõa trung Quoác vaø singapore. Ñòa ñieåm xaây döïng thaønh phoá laø gaàn caûng thieân taân, caùch thuû ñoâ Baéc Kinh 150km. töø thaønh phoá sinh thaùi naøy, chæ maát 10 phuùt laùi xe laø ñeán ñöôïc khu vöïc phaùt trieån coâng ngheä kinh teá thieân taân (tEDa). tEDa coù maët töø naêm 1984 vaø laø khu vöïc thò tröôøng töï do ôû trung Quoác.

daân soá ñoâ thò hieän nay. Töông töï, theo toå chöùc Hoøa bình Xanh (Greenpeace), vieäc phaùt trieån “caùc ñoâ thò sinh thaùi” laø moät giaûi phaùp cuûa tình traïng ñoâng daân ôû thaønh thò hieän ñöôïc caùc chuyeân gia caûnh baùo coù nguy cô khieán Trung Quoác khoâng ñaït ñöôïc muïc tieâu caét giaûm khí thaûi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng – hieän ñang ñöùng nhaát theá giôùi – cuõng nhö caùc muïc tieâu phaùt trieån naêng löôïng taùi sinh. Môùi ñaây nhaát, thaønh phoá sinh thaùi naøy ñaõ kyù ghi nhôù hôïp taùc vôùi hôn 10 coâng ty cuûa Singapore lieân quan ñeán vieäc öùng duïng saûn phaåm trong toaø nhaø vaên phoøng vôùi muïc tieâu “cuoäc soáng carbon thaáp” trong thaønh phoá sinh thaùi.

3 seõ taïo neân söï khaùc bieät giöõa thaønh phoá sinh thaùi Thieân Taân vôùi caùc ñoâ thò sinh thaùi khaùc treân theá giôùi”, oâng Tan phaùt bieåu taïi Dieãn ñaøn quoác teá Thieân Taân veà thaønh phoá sinh thaùi taïi Singapore. Theo ñoù, thaønh phoá sinh thaùi Thieân Taân seõ haøi hoøa ôû caû ba phöông dieän – haøi hoøa giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, haøi hoøa giöõa con ngöôøi vôùi moâi tröôøng vaø haøi hoøa giöõa con ngöôøi vôùi neàn kinh teá. “Vieäc xaây döïng caùc ñoâ thò sinh thaùi laø caàn thieát bôûi Trung Quoác ñang ñoái maët vôùi thöïc traïng oâ nhieãm nghieâm troïng” – Hiroaki Suzuki, chuyeân gia haøng ñaàu veà phaùt trieån ñoâ thò cuûa Ngaân haøng Theá giôùi (WB) hieän laø tö vaán cuûa döï aùn thaønh phoá sinh thaùi Thieân Taân, nhaän ñònh. Trong khi ñoù, caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác kyø voïng döï aùn seõ mang ñeán moät giaûi phaùp daøi haïn cho tình traïng buøng noå EcoLiFE

SOÁ 3-2011

23


EcoLifestyle

toâiyeâu thaønh phoá naøy toâi ñeán Ecopark trong moät chieàu thu loäng gioù. nôi ñaây thaät giaûn dò vaø yeân bình, khoâng phoâ tröông nhö chính taám bieån nhoû naèm nuùp döôùi nhöõng thaûm hoa vaø haøng caây xanh möôùt theo loái vaøo khu ñoâ thò. Moät khoâng gian khaùc bieät môû ra ngay sau taám barie gaùc hôø höõng ngoaøi coång chính vôùi baït ngaøn caây xanh vaø muoân hoa cuøng khoe saéc. Maëc duø ñaõ tìm hieåu qua nhöng chuùng toâi vaãn ngôõ nhö laïc vaøo moät khu nghæ döôõng cao caáp naøo bôûi caùch baøi trí, saép ñaët caây xanh tuy raát ñôn giaûn nhöng vaãn thanh nhaõ nheï nhaøng. huyønh Minh vieät - Ñaïi hoïc kinh doanh harvard

24

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

C

Trong khuoân vieân Ñaïi hoïc kinh doanh Harvard

huùng toâi ñöôïc chaøo ñoùn thaân thieän vaø nhieät tình höôùng daãn cuûa moät coâ nhaân vieân baûo veä coøn khaù treû. Ban ñaàu cuõng hôi nghi ngaïi veà khaû naêng giôùi thieäu döï aùn cuûa coâ gaùi vì nghó raèng seõ coù moät boä phaän Marketing hay Sales naøo ñoù. Coâ cho bieát hoâm nay laø ngaøy nghæ leã neân chæ coù nhaân vieân baûo veä tröïc, nhöng vì tình yeâu vôùi thaønh phoá xinh ñeïp ñang hình thaønh naøy maø haàu heát nhöõng nhaân vieân cuûa döï aùn, töø boä phaän an ninh ñeán chò lao coâng veä sinh moâi tröôøng ñeàu coù theå noùi veà thaønh phoá töông lai moät caùch say meâ vaø baèng moät söï hieåu bieát ñaùng ngaïc nhieân. Qua ñoù cuõng ñuû thaáy söï giaùo duïc yù thöùc baûo veä moâi tröôøng, kyõ naêng giao tieáp vaø nhöõng tieâu chí veà chaát löôïng dòch vuï ñeå xaây döïng tình yeâu ñoái vôùi döï aùn vaø traùch nhieäm vôùi coäng ñoàng thaät laø tinh teá. Vôùi gioïng noùi truyeàn caûm vaø raát ñoãi dòu daøng cuûa coâ beù, toâi nhö thaû hoàn vaøo baàu trôøi Ecopark trong töôûng töôïng cuûa toâi. Moät thaønh phoá cuûa nhöõng doøng soâng, cuûa nhöõng khu röøng vaø caû nhöõng coâng trình hieän ñaïi. Toâi laø ngöôøi may maén ñöôïc ñi nhieàu nôi treân theá giôùi, sau naêm hoïc lôùp 9 toâi nhaän ñöôïc hoïc boång vaø hoïc taïi quoác ñaûo Singapore xinh ñeïp vaø coù moät moâi tröôøng saïch seõ haøng ñaàu theá giôùi, sau ñoù hoïc Ñaïi hoïc Stanford ôû California (Myõ). Ngoâi tröôøng naøy coù khuoân vieân roäng lôùn nhaát nöôùc Myõ, sôû höõu caùc röøng caây tuøng baùch traûi daøi vaø bôø bieån Thaùi Bình Döông tuyeät ñeïp. Sau khi toát nghieäp toâi laøm vieäc taïi Myõ vaø laïi quay trôû laïi hoïc MBA taïi ñaïi hoïc Harvard. Taát caû nhöõng nôi toâi ñaõ töøng gaén


boù ñeàu ñeå laïi nhöõng aán töôïng khoâng theå toát hôn veà yù thöùc xaây döïng vaø baûo veä thieân nhieân nôi aáy. Toâi vaãn luoân töï nhuû, seõ quay trôû veà Vieät Nam ñeå mang nhöõng hieåu bieát ñaõ hoïc ñöôïc nôi xöù ngöôøi ñeå xaây döïng ñaát nöôùc mình. Cho ñeán kyø nghæ heø naêm 2011, toâi ñaõ daønh caû 3 thaùng ñeå ñi khaép ñaát nöôùc ñeå tìm hieåu theâm veà söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc mình vaø thaät may maén ñaát nöôùc mình ñang ngaøy moät phaùt trieån, traân troïng nhöõng nguoàn chaát xaùm ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn vaø coù tö duy ñoåi môùi. Ñoù chính laø nhöõng cô hoäi ñeå nhöõng ngöôøi nhö chuùng toâi coù theå trôû veà Vieät Nam coáng hieán. Toâi aán töôïng bôûi moät Ñaø Naüng naêng ñoäng, moät thaønh phoá cuûa nhöõng khu ñoâ thò vaø nghæ döôõng, aán töôïng bôûi moät Saøi Goøn ñang höøng höïc khí theá töøng böôùc vöôn ra bieån lôùn. AÁn töôïng bôûi moät Haø Noäi muøa thu ñaõ trôû thaønh ñeà taøi cho bao baøi haùt. Nhöng coù leõ nôi ñaõ níu giöõ tình caûm cuûa toâi hôn caû chính laø Ecopark. Moät caùi nôi khoâng quaù gaàn ñeå khoûi chòu caùi bí baùch cuûa Haø Noäi phoá chaät heïp, cuõng khoâng quaù xa caùi trung taâm kinh teá, chính trò xaõ hoäi cuûa caû nöôùc. Ecopark cuõng khoâng quaù lôùn ñeå mình caûm thaáy “ngôïp”, cuõng khoâng heà nhoû ñeå mình phaûi ñaët caâu hoûi caân nhaéc. Phaûi thöøa nhaän raèng chuû ñaàu tö döï aùn ñaõ may maén khi löïa choïn ñöôïc vò trí ñòa naøy. Gaàn soâng Hoàng, coù soâng Baéc Höng Haûi

chaûy qua neân caùc nhaø quy hoaïch ñaõ taän duïng trieät ñeå lôïi theá ñoù ñeå xaây döïng moät heä thoáng hoà caûnh quan chaûy quanh ñoâ thò vaø ñaây chính laø tieâu chí voâ cuøng quan troïng ñeå chuû ñaàu tö quyeát ñònh chieán löôïc phaùt trieån moät ñoâ thò sinh thaùi vôùi haøng traêm hecta caây xanh, maët nöôùc. Caùc khoái coâng trình cuõng ñöôïc boá trí theo nguyeân lyù khí ñoäng hoïc ñeå taän duïng höôùng gioù töï nhieân laøm cho caû thaønh phoá luoân maùt meû, taïo thaønh moät tieåu vuøng khí haäu ñaëc tröng. Nhöõng traàm tích vaên hoùa ñoàng baèng soâng Hoàng seõ laø nhöõng giaù trò coát loõi ñeå Ecopark phaùt trieån beàn vöõng. Nhöng taát caû nhöõng lôïi theá ñoù cuõng chæ ñang laø ñieàu kieän caàn nhöng chöa ñuû. Caàn quy moâ, caàn ñònh höôùng ñuùng ñaén, caàn thu huùt ñaàu tö nhöng caùi ñuû phaûi laø taâm huyeát cuûa chuû ñaàu tö. Thaät may maén khi nhöõng ngöôøi ñang xaây döïng döï aùn naøy ñaõ theå hieän ñöôïc taâm huyeát cuûa mình baèng nhöõng tieâu chí Moâi tröôøng thieân nhieân, Coäng ñoàng xaõ hoäi, Vaên hoùa vaø Con ngöôøi. Khi Con ngöôøi ñaõ laø yeáu toá trung taâm cho söï phaùt trieån thì söï phaùt trieån seõ laø vì con ngöôøi, cuûa con ngöôøi vaø do con ngöôøi. Thieân nhieân ñöôïc taïo döïng baèng baøn tay vaø khoái oùc saùng taïo cuûa con ngöôøi, ñoù cuõng nhö moät thöù ngheä thuaät saép ñaët vaäy. Moâi tröôøng thaân thieän seõ phuïc vuï con ngöôøi, che chôû

cho con ngöôøi coù ñöôïc cuoäc soáng aám no haïnh phuùc. Vaên hoùa cuõng töø con ngöôøi, töø loái soáng, cö xöû, phong caùch aåm thöïc, trang phuïc thaäm chí ñeáân caû ñöùc tin vaø tri thöùc ñöôïc tieáp nhaän. Vaên hoùa ñöôïc taïo ra vaø phaùt trieån trong quan heä qua laïi giöõa con ngöôøi vaø xaõ hoäi. Song, chính vaên hoùa laïi tham gia vaøo vieäc taïo neân con ngöôøi, vaø duy trì söï beàn vöõng vaø traät töï xaõ hoäi. Vaên hoùa theå hieän trình ñoä phaùt trieån cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi qua caùc giaù trò vaät chaát (caùc coâng trình vaên hoùa) vaø tinh thaàn (caùc loaïi hình vaên hoùa). Toâi hieåu nhöõng giaù trò nhaân vaên maø Ecopark ñang muoán noùi tôùi nhö slogan “Thaønh phoá xanh töôi, cuoäc ñôøi troïn veïn”. Vaø giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa döï aùn ñang hình thaønh theo ñuùng nhöõng gì hoï cam keát. Ñoù chính laø ñieàu maø toâi voâ cuøng taâm ñaéc vôùi nhöõng yù töôûng ñoäc ñaùo vaø nhöõng ngöôøi coù taâm huyeát naøy, chaéc chaén Vieät Nam seõ coù ñöôïc khu ñoâ thò mang ñaúng caáp quoác teá. Taïm bieät Ecopark toâi tieáp tuïc khaùm phaù nhöõng giaù trò toát ñeïp vaø tieáp thu nhöõng tinh hoa cuûa theá giôùi, toâi thaàm caûm ôn nhöõng ngöôøi ñang töøng ngaøy bieán thaønh phoá xanh töôi trôû thaønh hieän thöïc. Chuùc Ecopark haõy kieân trì vaø giöõ vöõng quan ñieåm phaùt trieån cuûa mình. Toâi yeâu Ecopark.

ECoLIFE

SOÁ 3-2011

25


Ecopeople

Moät coäng ñoàng daân cö ñang daàn hình thaønh taïi khu ñoâ thò Ecopark. Caùc khaùch haøng ñaõ ñaët mua nhaø taïi khu chung cö cao taàng Röøng Coï coù nhieàu ngheà nghieäp khaùc nhau, quan ñieåm soáng khaùc nhau, nhöng hoï cuøng coù chung moät ñieåm, ñoù laø söï haøi loøng vaø tin töôûng vaøo moät khoâng gian soáng trong laønh saïch seõ, moät coäng ñoàng soáng vaên minh hieän ñaïi, vaø baûn thaân moãi ngöôøi trong soá hoï cuõng ñeàu taâm nieäm seõ cuøng chung tay xaây neân moät cuoäc soáng troïn veïn taïi nôi ñaây. Ecolife soá 3 thöïc hieän moät chuøm phoûng vaán caùc cö daân seõ sôùm ñeán soáng taïi Röøng Coï trong thôøi gian tôùi, nhö moät lôøi tri aân göûi tôùi caùc khaùch haøng thaân thieát, nhaân dòp kyû nieäm 8 naêm ngaøy thaønh laäp coâng ty Vihajico, chuû döï aùn khu ñoâ thò Ecopark.

ChuùC Linh

26

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn


“Ecopark coâng viEân ñEå ôû” khaùch haøng Trònh Leâ Anh

Leâ Anh bieát ñeán Ecopark laâu chöa nhæ?

AØ thaät ra toâi chính laø MC cho Leã khôûi coâng xaây döïng khu ñoâ thò Ecopark caùch ñaây khoaûng 2 naêm, khi ñoù nhaø toå chöùc chuyeân nghieäp LeBros nhaän söï uûy thaùc cuûa nhaø ñaàu tö môøi toâi tham döï söï kieän khôûi coâng döï aùn vôùi tö caùch moät MC. Toâi ñaõ raát aán töôïng vôùi caùch laøm vieäc chuyeân nghieäp vaø moät khoâng gian ñöôïc moâ taû laø XANH moät caùch thöïc söï!

Luùc ñoù anh ñaùnh giaù veà khu ñoâ thò naøy theá naøo?

Toâi coù maát coâng ñi quanh ñeå ngaém khuoân vieân cuûa khu ñoâ thò trong töông lai, chuû yeáu laø laáy yù töôûng cho phaàn daãn chöông trình cuûa mình. Vaø roài toâi cuõng caûm thaáy bò thuyeát phuïc bôûi söï nhaát quaùn trong vieäc ñaûm baûo tieâu chí XANH cuûa döï aùn, laø ñieàu maø toâi aán töôïng nhaát. Tuy nhieân, cuøng vôùi traøo löu xaây döïng caùc khu ñoâ thò môùi moïc leân nhö naám ôû thôøi ñieåm ñoù, taâm lyù chung cuûa chuùng toâi laø “ñeå coøn ñôïi xem theá naøo”.

Coøn baây giôø?

Ñuùng laø raát khaùc bieät. Toâi ñaõ thaät söï bò thuyeát phuïc bôûi “khoâng gian xanh” nôi ñaây: moät coâng vieân, moät röøng caây xanh vôùi nhöõng SÖÏ SOÁNG XANH. Ñoù cuõng laø aán töôïng cuûa toâi veà döï aùn naøy.

Chính vì theá maø anh ñaõ quyeát ñònh ñaàu tö cho mình moät caên hoä?

Thöïc ra toâi coù quan taâm, nhöng ñang ñònh mua choã khaùc. Ñuùng hoâm môû baùn, chò baïn ñoàng nghieäp ruû toâi ñi xem cho… vui! Tuy nhieân, toâi raát aán töôïng vôùi khoâng gian nhìn thaáy taïi choã. Caân nhaéc caùc yeáu toá ñi laïi, chaát löôïng moâi tröôøng, haï taàng, kieán truùc… toâi quyeát ñònh raát nhanh. Toâi choïn caên coù dieän tích lôùn nhaát trong chuoãi caùc Toøa thaùp cao taàng Röøng Coï, vì thaáy giaù caû vaø caùc tieâu chí khaùc ñeàu ñaùp öùng toát. Vaø khoâng chæ coù toâi, chò ñoàng nghieäp toâi ñi cuøng cuõng mua moät caên gioáng nhö vaäy…

trong soá nhöõng cö daân ñaàu tieân, coù khaù nhieàu göông maët laø ngöôøi cuûa coâng chuùng. Moät nhaân vaät khaù quen thuoäc treân caùc chöông trình truyeàn hình, ñoù laø MC Leâ anh. anh hieän laø phoù chuû nhieäm khoa Du lòch hoïc - Ñh KhXh&nV, ÑhQGhn. ngoaøi vai troø MC cho caùc chöông trình, söï kieän vaên hoùa xaõ hoäi lôùn, Leâ anh cuõng ñöôïc bieát ñeán nhieàu vôùi vò trí laø nhaø saûn xuaát moät soá chöông trình giôùi thieäu, khaùm phaù du lòch treân truyeàn hình. Ecolife coù buoåi phoûng vaán nhanh vôùi MC Leâ anh vôùi tö caùch laø moät cö daân töông lai cuûa thaønh phoá xanh Ecopark.

Vaäy laø seõ coù “moät xoùm” cuûa gia ñình Leâ Anh, goàm gia ñình, baïn beø...

(Cöôøi) Khoâng chaéc toâi “loâi keùo” ñöôïc moïi ngöôøi hay khoâng, nhöng anh em trong VTV cuõng mua khaù nhieàu, caùc nhaø baùo vaø giôùi truyeàn thoâng cuõng thích döï aùn naøy.

Döï ñònh seõ ñeán soáng ôû Ecopark, anh mong muoán khu ñoâ thò naøy seõ coù moät phong caùch soáng nhö theá naøo: veà moâi tröôøng soáng, veà vaên hoùa soáng, haøng xoùm laùng gieàng

Gaàn guõi, thanh bình nhöng ñoäc laäp vaø toân troïng tuyeät ñoái söï ECoLIFE

SOÁ 3-2011

27


Ecopeople

ñaùnh giaù Ecopark ñaõ vaø seõ ñaït ñöôïc nhöõng tieâu chuaån, hoaëc coù söï khaùc bieät naøo so vôùi caùc khu ñoâ thò khaùc

Thoâng Tin Theâm: n n

n

n

n

n

n

28

Teân ñaày ñuû: Trònh LEâ anh Tuoåi: 34, sinh ngaøy 19/12/1977, ngaøy sinh naøy gaén vôùi moät kyû nieäm ñaùng nhôù. Thaùng 10/2008, Leâ anh ñöôïc T.Ö ñoaøn TncS hoà chí Minh môøi tham döï chöông trình Taøu Thanh nieân ñoâng nam aÙ do chính phuû nhaät Baûn vaø caùc nöôùc aSEan toå chöùc. BTc quy ñònh ñoä tuoåi giôùi haïn cuûa caùc thaønh vieân tham gia laø töø 30 tuoåi trôû xuoáng. khi aáy, tính theo naêm thì Leâ anh ñaõ 31 tuoåi, nhöng xeùt theo thaùng sinh, thì Leâ anh vaãn chöa tôùi tuoåi 31, nghóa laø vaãn coøn 30. neân cuoái cuøng Leâ anh vaãn ñuû ñieàu kieän tham döï. Trong nhaät kyù cuûa mình, Leâ anh vieát: “chuyeán ñi naøy laø moät kyû nieäm ñeå toâi töø giaõ tuoåi 30, töø giaõ thôøi thanh - thieáu nieân soâi noåi cuûa mình ñeå… tieáp tuïc soâi noåi!!!”. chuyeân moân: cöû nhaân hoïc vieän ngoaïi giao; Thaïc só Du lòch hoïc ngheà nghieäp: giaûng vieân ñaïi hoïc, McBTv truyeàn hình Sôû thích: du lòch, xem phim, xem ca nhaïc, ñoïc saùch, löôùt web. Quan nieäm soáng: khoâng ai soáng baèng kinh nghieäm cuûa ngöôøi khaùc, phaûi traûi nghieäm! caên hoä taïi röøng coï: phoøng 403- Toøa c2. Thôøi ñieåm nhaän nhaø döï kieán vaøo giöõa naêm 2013

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

rieâng tö. Toâi cuõng thích Röøng Coï bôûi moãi taàng chæ coù 6 caên hoä, khoâng ñoâng quaù ñeán möùc bò xoâ boà.

Theá anh quan nieäm theá naøo laø moät choán “an cö”?

Laø nôi coù dòch vuï coâng coäng toát, haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät an toaøn, giao thoâng ñi laïi thuaän tieän, moâi tröôøng töï nhieân thoaùng, roäng, xanh, saïch, ñeïp, töï nhieân, moâi tröôøng xaõ hoäi laønh maïnh, hieän ñaïi vaø coù vaên hoùa.

Theo quan ñieåm treân, caên hoä cuûa anh taïi Röøng Coï ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng yeâu caàu naøo, vaø coøn nhöõng haïn cheá naøo?

Caùi nhìn thaáy laø moâi tröôøng töï nhieân vaø haï taàng, cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät cuûa khu ñoâ thò, nhöõng thieát keá kieán truùc cuûa khu ñoâ thò vaø caên hoä cuûa mình. Noùi chung laø toâi haøi loøng. Thuù thöïc laø toâi cuõng chöa thaáy haïn cheá naøo. (Cöôøi)

Leâ Anh ñaõ laøm MC cho raát nhieàu chöông trình môû baùn baát ñoäng saûn treân toaøn quoác, neân chaéc anh bieát roõ tình hình BÑS hieän nay. Vaäy anh

Chuùng toâi laø ngöôøi mua nhaø ñeå sinh soáng, vaäy chuùng toâi kyø voïng vaøo söï cam keát cuûa nhaø ñaàu tö. Neáu nhaø ñaàu tö töøng cam keát tyû leä moät m2 saøn caên hoä ñi vôùi bao nhieâu m2 coâng vieân, caây xanh vaø caùc ñieàu kieän haï taàng, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät keøm theo… thì toâi nghó ñaây seõ laø khaùc bieät lôùn nhaát taïo neân uy tín cuûa nhaø ñaàu tö Ecopark so vôùi nhöõng nôi khaùc. ÔÛ moät goùc ñoä naøo ñoù, chính chuùng toâi cuõng laø nhöõng nhaø ñaàu tö cho khu ñoâ thò Ecopark ñaáy chöù (cöôøi), cho neân caàn xaùc ñònh xaây döïng neân moät khu ñoâ thò cho chính chuùng ta, vì chaát löôïng soáng cuûa taát caû chuùng ta.

Anh chaám Ecopark ñöôïc maáy ñieåm, theo thang ñieåm 10

Cuõng khoù noùi.(cöôøi) Vôùi nhöõng gì maø hoï ñaõ laøm vaø neáu thöïc söï hoï laøm ñöôïc nhö quy hoaïch thì toâi maïnh daïn chaám 9 ñieåm, vì khoâng coù gì laø tuyeät ñoái!

Chöông trình truyeàn hình thöïc teá “AÁn töôïng Vieät Nam” treân VTV3 cuûa anh, vôùi tieâu chí laø giôùi thieäu nhöõng ñòa danh vaø saûn phaåm du lòch cuûa caùc vuøng mieàn treân caû nöôùc hieän ñang khaù “hot” treân caùc keânh truyeàn hình, vaø chaéc seõ ngaøy caøng haáp daãn hôn theo loä trình phaùt soùng trong 5 naêm tôùi. Vôùi tö caùch laø ngöôøi xaây döïng yù töôûng vaø toå chöùc saûn xuaát, anh coù nghó raèng moät luùc naøo ñoù, nhöõng khu phoá ñaëc tröng cuûa khu ñoâ thò Ecopark, nhö khu phoá shopping Phoá Truùc, khu kieán truùc ñaëc tröng phoá coå Haø Noäi... cuõng seõ trôû thaønh moät ñieåm ñeán ñaày tieàm naêng du lòch ñaùng ñöôïc khaùm phaù?

Hoaøn toaøn coù theå, chöông trình cuûa chuùng toâi hy voïng seõ ñöôïc giôùi thieäu Ecopark nhö moät ñieåm ñeán sinh thaùi, phaûn aùnh chaát löôïng soáng


cao hôn cuûa cö daân thuû ñoâ. Vaø Ecopark cuõng seõ laø moät “aán töôïng Vieät Nam”!

Quay laïi vôùi choán an cö cuûa anh trong töông lai, anhseõ thieát keá caên hoä cuûa mình taïi chung cö Röøng Coï ra sao?

Thöïc ra laø quaù baän roän coâng vieäc neân toâi chöa ñeå taâm nhieàu, tuy nhieân xem thieát keá nhaø maãu toâi thaáy cuõng khaù oån roài. Nhöõng thieát keá, boá trí khaùc seõ khoâng chieám quaù nhieàu thôøi gian cuûa toâi vaø gia ñình khi nhaän nhaø.

Cöûa soå caên hoä cuûa anh seõ nhìn ra ñaâu?

Höôùng Nam, maùt meû, view toát, laïi höôûng ñöôïc khoâng gian cuûa Soâng Hoàng, Soâng Baéc Höng Haûi vaø hoà caûnh quan neân toâi raát öng yù.

Theâm moät chuùt toø moø, theo anh, view lyù töôûng nhaát cho phoøng nguû cuûa mình theá naøo ñeå coù theå nghæ ngôi thö giaõn sau moät ngaøy baän roän (khi ñi nguû), vaø taïo caûm giaùc saùng khoaùi cho moät ngaøy laøm vieäc môùi (khi thöùc daäy)?

Toâi ñeán muoän neân chæ choïn ñöôïc caên ôû taàng 4, tuy nhieân sau cuøng toâi laïi thaáy theá cuõng hay, vì toâi cuõng khoâng thích ôû cao laém, vaø taàng 4 thì nhìn ngay ra caùc taùn caây xanh, khaù gaàn guõi. Baïn nghó xem, caûm giaùc nhö vôùi tay qua cöûa soå laø coù theå chaïm vaøo caây vaø caûm nhaän ñöôïc ngay nhöõng muøi höông hoa töï nhieân ngaäp traøn (cöôøi)!

Cuoái cuøng, moät caâu ñònh nghóa cuûa anh veà Ecopark.

Ñaây ñích thò laø “coâng vieân ñeå ôû” (cöôøi)!

Caûm ôn cuoäc troø chuyeän cuûa anh. Chuùc anh vaø gia ñình mình seõ sôùm “an cö” taïi Ecopark.

“Mình Thích nhaáT Laø Maøu xanh cuûa Ecopark ñaáy!” khaùch haøng Leâ Thò CAåm Bao giôø thì chò chính thöùc trôû thaønh “coâng daân cuûa Röøng Coï ñaáy”?

AØ theo tieán ñoä laø 2 naêm nöõa, khoaûng thaùng 6/2013 laø mình ñöôïc nhaän nhaø roài. Theá laø chò ñaêng kyù mua trong ñôït 2, thaùng 10 naêm ngoaùi aø? Ñuùng roài, mình mua caên loaïi A-70m ôû Toøa B1 ñaáy. Dieän tích naøy khoâng lôùn, nhöng vöøa tieàn maø thieát keá hôïp lyù. Nhaø mình 2 vôï choàng, 2 ñöùa con, caàn 2 phoøng nguû. Neân xem xong nhaø maãu laø mình öng luoân, ñaët coïc taïi choã mua lieàn.

Caên hoä cuûa chò toång tieàn taát caû laø bao nhieâu?

1.8 tyû. Giaù naøy nhaø mình ñaõ öng laém roài. Theá maø baát ngôø ñôït vöøa roài döï aùn thoâng baùo mình vaãn ñöôïc aùp duïng chính saùch giaûm giaù tieáp 12% nöõa, thích quaù. Mình ñaùnh giaù raát cao söï hoã trôï naøy cuûa chuû ñaàu tö, laøm aên raát coù tröôùc coù sau ñaáy.

Chính xaùc laø ñöôïc giaûm theâm bao nhieâu nöõa?

Khoaûng 200 trieäu ñoàng, gaàn 10 ngaøn ñoâla coøn gì. Mình tính theá laø dö tieàn cho phaàn noäi thaát nöõa roài. Neân baây giôø mình cuõng ñang nghieân cöùu, ngaém nghía daàn ñoà goã roài ñaáy (Cöôøi)

Con phoá Gaàm Caàu nhoû heïp, naèm ngay döôùi chaân caàu daønh cho ñöôøng saét ñuùng nhö caùi teân cuûa phoá. nhoû, heïp, vaø huyeân naùo aàm ó, vì ñaây laø khu chuyeân baùn buoân ñoà söù vaø thuûy tinh cuûa phoá coå haø noäi. tìm ñeán caên nhaø soá 16 khoâng khoù, vì ñoù cuõng laø moät cöûa haøng kinh doanh trong soá haøng chuïc cöûa haøng ôû doïc phoá. Chò Caåm, chuû cöûa haøng “Long huyeàn chuyeân ñoà gia duïng söù- thuûy tinh inox” nieàm nôû tieáp phoùng vieân cuûa Ecolife, vì chò laø moät khaùch haøng mua chung cö Röøng Coï. Cuoäc troø chuyeän cuûa chuùng toâi dieãn ra vui veû, côûi môû nhö caâu chuyeän cuûa nhöõng baø meï treû vôùi nhieàu lo toan trong cuoäc soáng thöôøng nhaät, vaø cuõng nhieàu döï ñònh mong öôùc trong töông lai.

ECoLIFE

SOÁ 3-2011

29


Ecopeople

Theá baây giôø nhaø mình ñang ôû ñaâu haû chò? Ngay taïi cöûa haøng naøy aø?

Khoâng, ôû ñaây thì chaät quaù, coâ xem haøng hoï choàng chaát, nhaø cuõng laïi chæ coù 1 taàng. Nhaø naøy cuûa oâng baø ngoaïi ñeå cho laøm kinh doanh thoâi, coøn gia ñình mình hieän ñang phaûi thueâ nhaø beân Traàn Nhaät Duaät ñeå ôû.

Theá caên hoä beân Ecopark laø caùi nhaø sôû höõu ñaàu tieân cuûa chò?

Thoâng Tin Theâm n

chò Leâ Thò caåm

n

naêm sinh: 1974

n

n

n

ngheà nghieäp: kinh doanh ñoà gia duïng taïi phoá gaàm caàu Sôû thích: Du lòch, chaêm soùc con caùi. caên hoä taïi röøng coï: phoøng 15-04, Toøa B1, döï kieán nhaän nhaø vaøo giöõa naêm 2013

Ñuùng ñaáy, queâ ngoaïi mình ôû Vaên Giang maø, neân veà beân ñaáy cuõng thaáy gaàn guõi laém, caên hoä cuûa mình höôùng Nam, nhìn veà queâ Vaên Giang ñaáy. Mình cuõng coøn moät maûnh ñaát nhoû ôû queâ, ñôïi nhaän nhaø xong, ñöôøng xaù ngon laønh laø mình seõ baùn ñi taäu caùi oâtoâ ñi sang beân naøy cho tieän (Cöôøi töôi). Cuõng laï nhæ, haàu heát khaùch haøng mua chung cö thöôøng laø daân vaên phoøng coâng chöùc, chöù tieåu thöông buoân baùn nhö gia ñình mình, taâm lyù thöôøng thích mua nhaø ñaát hôn chöù nhæ Ñuùng ñaáy, nhaø mình voán chaúng quan taâm gì ñeán tình hình chung cö caên hoä, caùi ñôït raøo raøo leân Vaên Quaùn, Haø Taây… mình chaúng ñeå yù teïo naøo. Nhöng mình choïn Ecopark vì khu naøy raát tieän cho coâng vieäc kinh doanh cuûa nhaø mình, cöù ñi qua caàu Vónh Tuy, Thanh Trì laø ñeán phoá coå Gaàm Caàu roài coøn gì.

Ñaáy laø tieän cho boá meï, theá coøn boïn treû con ñi hoïc theá naøo?

AØ theá thì ñeå khoe coâ luoân nhaù, mình coù con gaùi lôùn, naêm nay vöøa ñoã chuyeân Phaùp caáp 3 tröôøng Amsterdam nhaù. Con trai uùt thì cuõng vaøo ñöôïc lôùp 6 chuyeân Phaùp Chu Vaên An caáp 2. Con gaùi ñi hoïc thì coù xe tuyeán roài, con trai cuõng hoïc ôû ngay Thuïy Khueâ ñaây, ñi tyù laø ñeán. Nhaø mình tính roài, khi naøo veà nhaø môùi, saùng saùng boác heát leân oâtoâ chôû nhau sang beân naøy, theá laø vaãn tieän nhö cuõ. Ñöôøng lôùn chaúng uøn taéc gì ñi nhanh laém, chæ khoaûng 15 phuùt thoâi. Maø neáu chöa coù oâtoâ thì coù xe buyùt veà ngay Baùt Traøng ñaây naøy.

30

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

Maø trong töông lai beân khu ñoâ thò naøy seõ coù caû tröôøng Ñaïi hoïc quoác teá Anh- Phaùp nöõa ñaáy. OÂ theá aø, hay quaù nhæ. Con nhaø naøy toaøn chuyeân tieáng Phaùp caû ñaáy. Theá thì boá meï phaûi xem xeùt môùi ñöôïc. Mình ñang tính cho chaùu lôùn thi vaøo Ngoaïi thöông, laáy ñöôïc hoïc boång sang Phaùp hoïc taøi chính thì boá meï ñôõ quaù.

Maø coù khi ñònh cö luoân, theá laø boá meï khoûi phaûi lo nhaø cho con chò, chæ phaûi lo cho caäu uùt thoâi nhæ (ñuøa vui)

Ñuùng ñaáy (cöôøi), con gaùi laáy choàng thì choàng phaûi lo nhaø chöù, coøn meï choàng naøy thì seõ coá mua theâm 1 caên hoä nöõa ôû beân Ecopark cho con trai ôû rieâng. Cuõng ñang ñònh theá thaät ñaáy, neân baây giôø mình cuõng chæ mua caùi dieän tích nhoû nhaát thoâi, veà sau 2 oâng baø giaø ôû vôùi nhau theá laø vöøa.

AØ ra meï chaùu tính toaùn kyõ thaät ñaáy (cöôøi). Theá chò öng nhaát laø caùi gì ôû beân Ecopark?

Ñuùng laø mình coù duyeân vôùi beân ñaáy nheù, ban ñaàu chæ xem quaûng caùo treân TV, thaáy giôùi thieäu thaønh phoá maøu xanh laø mình thích roài. Thích nhaát laø caùi khaåu hieäu maøu xanh aáy ñaáy (cöôøi). ÔÛ trung taâm naøy, coâ xem, ngoät ngaït aàm yõ caû ngaøy, mình nghó khi naøo ñöôïc ôû nhaø môùi, caû ngaøy meät moûi baùn baùn mua mua roài, cöù chieàu veà ñeán nhaø laø nhö veà nhaø nghæ, ñöôïc yeân tónh thö giaõn, laïi toaøn caây xanh xung quanh nhö theá, ai chaúng thích (cöôøi).

Theá thì chuùc gia ñình mình seõ sôùm ñöôïc chuyeån veà soáng ôû “resort xanh Ecopark” nheù. Caûm ôn cuoäc troø chuyeän vôùi chò

Nhaø mình cuõng mong theá laém. Qua ñaây mình cuõng xin göûi lôøi chuùc toát ñeïp ñeán Chuû ñaàu tö Khu ñoâ thò Ecopark nhaân dòp kæ nieäm 8 naêm thaønh laäp. Cö daân töông lai cuûa Ecopark ñang ñaët nieàm tin nôi caùc baïn. Chuùng ta cuøng thaønh coâng nheù! Mình cuõng caûm ôn coâ phoùng vieân Ecolife veà cuoäc troø chuyeän (cöôøi)


phoûng vaán nhanh Qua EMaiL khaùch haøng PhAïm huy hoAøng anh phaïm huy hoaøng - Giaùm ñoác coâng ty XnK thaùi Bình, laø con ngöôøi cuûa coâng vieäc. Ecolife ñaët lòch heïn ñeå phoøng vaán 5 laàn 7 löôït maø ñeàu khoâng gaëp ñöôïc vì anh quaù baän. tuy nhieân, moät cuoäc phoûng vaán ngaén qua email cuõng ñem laïi nhieàu thoâng tin thuù vò veà quan ñieåm soáng cuûa moät ngöôøi seõ laø cö daân taïi Ecopark trong töông lai. Chaøo anh Hoaøng, anh giôùi thieäu toùm taét veà mình ñöôïc khoâng?

Toâi teân Huy Hoaøng, 48 tuoåi, laø doanh nhaân “tieâu bieåu cuûa Phoá Noái Ñöôøng 5”.

Taïi sao gia ñình anh choïn Ecopark laø choã mình seõ gaén boù?.

Nhaø toâi choïn Ecopark vì theo nhö chieán löôïc phaùt trieån cuûa döï aùn, trong töông lai Ecopark seõ laø khu ñoâ thò coù nhieàu öu ñieåm hôn so vôùi nhöõng khu ñoâ thò khaùc taïi thuû ñoâ Haø Noäi. Hôn nöõa, so vôùi nôi ôû hieän taïi cuûa gia ñình toâi thì ôû Ecopark coù moâi tröôøng vaø khoâng gian soáng toát hôn haún.

Theo anh ñaùnh giaù Ecopark coù söï khaùc bieät naøo so vôùi caùc khu ñoâ thò khaùc

Phaûi noùi ñaây laø khu ñoâ thò hieän ñaïi nhöng vaãn raát gaàn guõi vôùi thieân nhieân, coù leõ ñoù laø söï khaùc bieät so vôùi caùc khu ñoâ thò khaùc. Hôn nöõa caù nhaân toâi thaáy laø chuû ñaàu tö Vihajico raát coù taâm huyeát vaø quyeát taâm. Qua nhöõng gì hoï laøm thì mình coù theå khaúng ñònh hoï laø 1 trong soá ít caùc chuû ñaàu tö coù keá hoaïch vaø ñònh höôùng laâu daøi nhö vaäy.

Ñònh seõ soáng ôû ñaây, anh nghó khu ñoâ thò naøy neân coù phong caùch soáng nhö theá naøo?

Veà moâi tröôøng soáng phaûi coù khoâng khí trong laønh, gaàn guõi vôùi töï

nhieân; veà vaên hoùa soáng thì phaûi vaên minh, lòch söï; veà haøng xoùm laùng gieàng thì toát nhaát laø soáng chan hoøa vôùi nhau. May maén laø toâi cuõng coù 5 ngöôøi baïn thaân cuøng mua 5 caên hoä treân moät truïc taïi Toøa thaùp A1 khu Röøng Coï. Ñeán ôû nôi môùi vôùi nhöõng ngöôøi quen cuõ,ñoái vôùi gia ñình toâi laø moät ñieàu raát haïnh phuùc.

Vôùi ngheà nghieäp cuûa mình, anh caàn nôi mình soáng nhö theá naøo ñeå coâng vieäc ñaït ñöôïc hieäu quaû toát nhaát?.

Laø moät ngöôøi laøm kinh doanh, toâi caàn moät khoâng gian soáng vaø laøm vieäc thaät thoaûi maùi ñeå phaùt huy toái ña khaû naêng saùng taïo cho coâng vieäc cuûa mình vaø caùc thaønh vieân trong gia ñình.

Anh quan nieäm theá naøo laø choán “an cö”?

Choán “an cö” theo tieâu chuaån hieän ñaïi laø nôi coù moâi tröôøng soáng trong saïch, toái thieåu phaûi coù ñaày ñuû caùc tieän ích phuïc vuï cho cuoäc soáng nhö tröôøng hoïc, trung taâm thöông maïi, beänh vieän, giao thoâng... ñaït tieâu chuaån cao. Toùm laïi, gia ñình toâi seõ choïn ôû nôi maø mang laïi cho mình moät cuoäc soáng phuø hôïp nhaát.

Thoâng Tin Theâm: n

hoï teân: phaïm huy hoaøng

n

Tuoåi: 48

n

ngheà nghieäp: Doanh nhaân

n

Sôû thích: Du lòch, theå thao

n

n

Quan nieäm soáng: Laøm vieäc heát mình, soáng heát mình. caên hoä taïi röøng coï: phoøng 903, Toøa nhaø a1, döï kieán nhaän nhaø vaøo giöõa naêm 2013

Anh seõ thieát keá, boá trí caên nhaø töông lai cuûa mình ra sao?

Toâi seõ laøm y nhö caên nhaø maãu ôû Ecopark. ECoLIFE

SOÁ 3-2011

31


Q&a Theo toâi ñöôïc bieát Ecopark seõ ñöa caùc tröôøng Quoác teá vaøo hoaït ñoäng trong töông lai. Nhöng toâi e raèng, chuùng toâi chöa ñuû ñieàu kieän taøi chính cho con em theo hoïc taïi caùc tröôøng naøy. Vaäy xin hoûi ngoaøi caùc tröôøng Quoác teá treân, döï aùn coù ñaàu tö vaøo heä thoáng caùc tröôøng trong nöôùc hay khoâng? Traû lôøi: Ñaây khoâng chæ laø baên khoaên cuûa rieâng Anh/ Chò, maø coøn laø moái quan taâm cuûa nhieàu gia ñình khaùc khi quyeát ñònh trôû thaønh cö daân taïi Ecopark. Ngay töø nhöõng ngaøy ñaàu trieån khai döï aùn, chuùng toâi xaùc ñònh seõ phaùt trieån moät heä thoáng giaùo duïc toaøn dieän bao goàm heä thoáng caùc tröôøng quoác teá, tröôøng Vieät Nam chaát löôïng cao vaø tröôøng coâng laäp nhaèm ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu vaø nguyeän voïng cuûa cö daân veà moät heä thoáng giaùo duïc coù chaát löôïng vaø chi phí hôïp lyù. Bôûi vaäy, ngoaøi caùc tröôøng Ñaïi hoïc Anh (British University Vietnam), tröôøng Phaùp (Alexander Yersin), chuùng toâi ñang tieáp tuïc laøm vieäc vôùi caùc tröôøng maãu giaùo, tieåu hoïc vaø trung hoïc chaát löôïng haøng ñaàu Vieät Nam ñeå sôùm ñöa vaøo hoaït ñoäng. Chuùng toâi hy voïng ñaây seõ laø moät löïa choïn phuø hôïp vôùi mong muoán cuûa Anh, chò.

Naêm sau chuùng toâi seõ ñöôïc baøn giao caên hoä taïi döï aùn, caû gia ñình raát haùo höùc sôùm chuyeån veà sinh soáng taïi Ecopark. Chuùng toâi raát öng yù vôùi caùch baøi trí vaø saép xeáp noäi thaát nhö ôû caên hoä maãu. Hôn nöõa, coâng vieäc baän roän khoâng cho pheùp chuùng toâi dö daû thôøi gian ñeå hoaøn thieän ngoâi nhaø nhö mong muoán. Vaäy chuùng toâi muoán hoûi lieäu chuû 32

SOÁ 2-2011 www.ecopark.com.vn

Qua giôùi thieäu, toâi ñöôïc bieát taïi Ecopark seõ coù moät khu phoá coå. Laø ngöôøi sinh soáng trong phoá coå Haø Noäi laâu naêm, toâi ñaõ raát gaén boù vôùi neàn vaên hoùa laâu ñôøi naøy cuûa Vieät Nam. Vaäy trong töông lai khu phoá coå cuûa Ecopark coù gioáng vôùi phoá coå Haø Noäi khoâng, vaø keá hoaïch trieån khai khu phoá naøy seõ nhö theá naøo?

Traû lôøi: Khu phoá coå vaø quaûng tröôøng di saûn thuoäc phaân kyø 3 cuûa döï aùn, naèm tieáp giaùp vôùi con ñöôøng ñaïi loä Ecopark, moät maët troâng ra hoà caûnh quan vaø caùc daõy bieät thöï treân ñaûo. Vôùi loái kieán truùc phaûng phaát phong caùch cuûa phoá coå Hoäi An, taïi ñaây seõ hình thaønh caùc daõy nhaø coå, caùc cöûa haøng thuû coâng myõ ngheä, caùc phoøng tranh vaø vieän baûo taøng… nôi löu giöõ nhöõng neùt vaên hoùa truyeàn thoáng. Nôi ñaây seõ hình thaønh moät coäng ñoàng vaên hoùa ñaäm ñaø baûn saéc, laø ñieåm du lòch haáp daãn du khaùch quoác teá, vaø laø theá maïnh ñoäc ñaùo, khaùc bieät cuûa caû khu ñoâ thò.

ñaàu tö coù cung caáp dòch vuï hoaøn thieän noäi thaát cho caên hoä Röøng Coï theo yeâu caàu hay khoâng? Neáu coù thì möùc giaù nhö theá naøo? Traû lôøi: Chuùng toâi raát vui vì ñaõ coù nhieàu khaùch haøng öng yù vôùi caùch baøi trí noäi thaát tröng baøy taïi caên hoä maãu Röøng Coï. Cuøng vôùi caùc ñoái taùc chieán löôïc khaùc, trong ñoù coù ñôn vò Thieát keá noäi

thaát noåi tieáng AA, chuùng toâi seõ xaây döïng caùc goùi noäi thaát phuø hôïp vôùi thieát keá caên hoä, vöøa ñaûm baûo hieäu quaû thaåm myõ, vöøa ñaûm baûo coâng naêng söû duïng cho caùc khaùch haøng coù nhu caàu nhö gia ñình anh chò. Ñeå bieát theâm chi tieát, xin Anh chò lieân heä vôùi chuùng toâi qua ñöôøng daây Chaêm soùc khaùch haøng (hotline 1900.555 .565) ñeå ñöôïc tö vaán vaø bieát theâm chi tieát veà giaù caû. Xin caûm ôn!


Toâi raát thích moâ hình vaø vò trí cuûa khu mua saém Phoá Truùc. Toâi coù theå thueâ moät caên nhaø trong khu mua saém khu Phoá Truùc ñeå kinh doanh maët haøng noäi thaát ñöôïc khoâng? Traû lôøi: Chuû ñaàu tö hoan ngheânh chaøo ñoùn taát caû nhöõng ñoái taùc coù mong muoán veà Ecopark kinh doanh vaø cung caáp caùc dòch vuï cho cö daân taïi ñaây. Rieâng vôùi Phoá Truùc, ñaây laø moät döï aùn khaù ñaëc bieät. Noù ñöôïc xaây döïng ñeå trôû thaønh khu phoá ñi boä mua saém ñaàu tieân ôû mieàn Baéc, keát hôïp giöõa muïc tieâu ñaùp öùng nhu caàu aåm thöïc, mua saém chaát löôïng cao vaø mang laïi khoâng gian thö giaõn, thanh bình. Do ñoù, caùc thöông hieäu kinh doanh taïi Phoá Truùc ñöôïc löïa choïn kyõ veà ngaønh haøng, chaát löôïng saûn phaåm, chaát löôïng dòch vuï vaø tính thaåm myõ trong thieát keá, saép ñaët. Anh chò coù theå göûi hoà sô naêng löïc cuûa mình veà cho chuùng toâi, Vihajico seõ nghieân cöùu vaø traû lôøi anh chò trong thôøi gian sôùm nhaát. Moät goùc phoá coå trong Khu ñoâ thò Ecopark

Toâi ñaõ mua 1 caên hoä Röøng Coï taïi döï aùn Ecopark vaøo thaùng 4 vöøa qua vôùi möùc chieát khaáu 12%. Toâi ñang coù nhu caàu mua theâm 1 caên nöõa cho boá meï toâi, vaäy khi naøo Ecopark seõ trieån khai ñôït baùn haøng tieáp theo vaø lieäu ñôït tôùi seõ vaãn tieáp tuïc coù caùc chöông trình öu ñaõi nhö vaäây hay khoâng? Traû lôøi: Thöa quyù khaùch haøng, Vihajico vaø ñôn vò baùn haøng (Savills VN) ñang chuaån bò keá hoaïch cho ñôït baùn haøng tieáp theo trong thôøi gian sôùm nhaát. Vihajico seõ tieáp tuïc ñöa ra nhöõng öu ñaõi ñeå ñaûm baûo moïi khaùch haøng ñeán vôùi Ecopark ñeàu ñöôïc höôûng nhöõng giaù trò toái öu. Hieän nay, chuùng toâi vaãn tieáp tuïc nhaän ñôn ñaêng kyù ñaët mua cuûa khaùch haøng. Neáu Quyù khaùch coù nhu caàu mua caên hoä, vui loøng lieân heä vôùi ñôn vò baùn haøng cuûa chuùng toâi ñeå ñöôïc tö vaán chi tieát. (hotline 1900.555.565/website: www.ecopark.com.vn)

Theo cam keát, CÑT döï aùn seõ baøn giao nhöõng caên hoä Röøng Coï ñaàu tieân thuoäc toøa D vaø E cho khaùch haøng vaøo cuoái naêm 2012. Vaäy döï aùn hieän coù ñöôïc thöïc hieän ñuùng tieán ñoä ñeå kòp baøn giao cho khaùch haøng khoâng? Traû lôøi: Tính ñeán ngaøy 10/9/2011 caùc cuïm thaùp D ñaõ ñöôïc thi coâng phaàn thaân ñeán taàng 20 vaø cuïm thaùp E ñaõ ñöôïc thi coâng ñeán taàng 15. Cho ñeán thôøi ñieåm naøy, döï aùn vaãn ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng tieán ñoä nhö ñaõ cam keát vôùi Khaùch haøng.

Phoá Truùc- 9/2011 ECoLIFE

SOÁ 2-2011

33


suggetion

Caây xanh noùi rieâng vaø thieân nhieân noùi chung luoân coù vai troø quan troïng ñoái vôùi ñôøi soáng haøng ngaøy. noù khoâng chæ laøm ñeïp khung caûnh nhaø cöûa maø coøn laøm cho cuoäc soáng deã chòu, thoaûi maùi hôn.

caây xanh trong nhaø

söï hoøa QuyEän GIöõa Con nGöôøI Vaø thIEân nhIEân

T

heo phong thuûy, caây xanh cuõng chia thaønh aâm döông vaø nguõ haønh. Döông tính laø nhöõng caây caàn nhieàu aùnh saùng. Khi troàng ôû nôi aåm thaáp, thieáu aùnh saùng, chuùng seõ phaùt trieån yeáu ôùt, khoù ra hoa keát traùi vaø deã cheát. Chaúng haïn, nhö hoa hoàng, hoa cuùc, thöôïc döôïc, ñoã quyeân mai… aâm tính laø nhöõng caây coù theå ñaët ôû trong nhaø hay boùng raâm. Söï töông taùc giöõa con ngöôøi vaø thaûo moäc trong khoâng gian kieán truùc bò chi phoái bôûi thuoäc tính nguõ haønh cuûa caùc loaøi caây. Vieäc phaân loaïi thaûo moäc theo nguõ haønh chuû yeáu caên cöù vaøo maøu saéc. Nhöõng caây thuoäc haønh Thuûy phaàn lôùn coù maøu xanh laù thaãm nhö tuøng, baùch, boà ñaøo… Caây thuoäc haønh Hoûa coù saéc ñoû nhö thaïch löïu, moäc mieân, hoàng thaûo, hoàng thieát… Ñoái vôùi söùc khoûe, nhöõng loaøi caây naøy coù taùc duïng boå taâm vaø laøm dòu thaàn kinh. Nhöõng caây thuoäc haønh Kim, chuû yeáu coù laù, hoa hay thaân maøu traéng nhö baïch lan, baïch thuûy tieân, cöûu ly höông… coù taùc duïng ñieàu hoøa chöùc naêng taïng pheá. Nhöõng caây thuoäc haønh Moäc, goàm nhöõng loaøi caây coù maøu xanh luïc, coù chöùc naêng ñieàu hoøa taïng can (gan). Nhöõng caây thuoäc haønh Thoå, bao goàm caùc gioáng caây coù saéc vaøng, coù lôïi cho taïng tyø. Caên cöù vaøo quan heä töông sinh töông khaéc cuûa Nguõ Haønh, ngöôøi xöa coøn ñöa ra nhöõng quy ñònh veà vò trí troàng vaø baøi trí trong nhaø. Moãi loaøi caây neân troàng ôû vò trí Nguõ haønh töông sinh. Ví duï, caây thuoäc haønh Thuûy neân troàng ôû phía Taây ngoâi nhaø (Taây thuoäc haønh Kim, haønh Kim sinh haønh Thuûy), caây haønh Hoûa thì troàng ôû phía Ñoâng (phía Ñoâng, haønh Moäc sinh haønh Hoûa)… Cuõng xuaát phaùt töø

34

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn


quan heä sinh khaéc cuûa nguõ haønh, ñoái vôùi vò trí troàng cuûa moät soá loaøi caây, caùc nhaø phong thuûy coøn ñöa ra moät soá lôøi khuyeân cuï theå. Ví duï: caây ñaøo neân troàng ôû phía Ñoâng ngoâi nhaø, phía Nam thì neân troàng mai vaø taùo, phía Baéc neân troàng haïnh vaø leâ… Caây caûnh trong nhaø coøn laø moät ngheä thuaät ñoøi hoûi oùc thaåm myõ. Caên cöù vaøo khoâng gian trong phoøng lôùn hay nhoû maø chuùng ta coù theå saép xeáp sao cho ngaên naép. Neáu phoøng heïp, traàn thaáp maø baøy caây cao, to laø khoâng khoâng hôïp lyù. Ngöôïc laïi, phoøng roäng lôùn maø baøy chaäu caây caûnh nhoû beù thì cuõng khoâng gaây ñöôïc söï chuù yù, maëc duø baûn thaân noù laïi laø loaïi caây ñeïp, caây quyù. Thoâng thöôøng, caùc maøu ñoû, cam, tím vaø vaøng laø maøu aám, bieåu hieän nhieät tình aám aùp. Caùc maøu xanh bieån, xanh luïc vaø traéng laø nhöõng gam maøu laïnh, bieåu thò söï yeân tónh. Xanh laù noäi thaát, chuû yeáu laø thöïc vaät, coù theå caân nhaéc caùc maët sau ñaây: Caên cöù vaøo maøu saéc cuûa phoøng ñoù nhö maøu töôøng, maøu traàn, caùc loaïi ñoà vaät… Neáu phoøng coù maøu noùng thì caây caûnh neân coù maøu laïnh, vaø ngöôïc laïi. Cuõng tuøy theo muøa maø söï saép xeáp neân thay ñoåi, chaúng haïn muøa xuaân thì maøu saéc töôi taén, muøa haï thì maøu thanh, ñaïm, muøa thu thì duøng maøu hoàng, muøa ñoâng thì duøng maøu xanh. Caây xanh tröng baøy trong nhaø caàn thoáng nhaát vôùi caùc ñoà vaät khaùc ñeå ñaït ñöôïc veû ñeïp hoøan chænh. Neáu baøi trí toát caøng taêng theâm thaåm myõ. Caên cöù theo caùch chôi cuûa ngheä nhaân thì coù chöøng 10 loaïi caây, chia ra laøm ba boä laø thoâng duïng nhaát. Boä töù linh thöïc vaät goàm: Ña, sung, si, sanh, boä töù quyù goàm tuøng, cuùc, truùc, mai (öùng vôùi töù bình, töù thôøi); boä tam ña goàm: vaïn tueá, loäc vöøng, sung ñang ra quaû (öùng vôùi Phuùc - Loäc - Thoï); boä töù quyù baøy trong nhaø, maët tröôùc laø nam quaân töû: tuøng, truùc maët sau laø nöõ khueâ phoøng: cuùc mai. Ngoaøi ra, coøn coù theå ñieåm xuyeát caùc loaïi caây thieát moäc lan, vaïn nieân thanh, truùc Nhaät… Laøm nhö vaäy, chuùng ta seõ ñöa thieân nhieân bao la vaøo nhaø, taïo neân veû ñeïp vaø söï aám cuùng cho caên phoøng. ECoLIFE

SOÁ 3-2011

35


EcoCulture

Phuïng Coâng

Maûnh ñaát giaøu truyeàn thoáng beân doøng ngöu giang ngaân haø

P

huïng Coâng caùch Haø Noäi khoâng xa, chæ chöøng 15km, qua laøng goám Baùt Traøng laø ñeán. Vuøng queâ naøy ñöôïc phong laø chieác noâi cuûa moùn baùnh teû nöùc tieáng boán phöông bôûi höông vò moäc maïc cuûa laøng queâ Vieät Nam. Haàu heát nhöõng ngöôøi daân laøm ngheà noâng ôû khu vöïc ñoàng baèng Baéc Boä ai cuõng bieát laøm loaïi baùnh naøy, nhöng ñeå laøm ñöôïc nhöõng chieác baùnh ngon tuyeät thì chæ coù Phuïng Coâng maø thoâi, chæ baùnh Phuïng Coâng môùi coù ñöôïc höông vò ñaäm ñaø, thôm ngon, vöøa gioøn, laïi vöøa coù ñoä deûo, dai. Moät cuï giaø trong laøng cho bieát, oâng cuõng khoâng nhôù ngheà laøm baùnh cuûa laøng coù töø khi naøo maø ñöôïc löu truyeàn töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc, thôøi caùc cuï kî oâng cuõng khoâng bieát noù coù töï bao giôø. Coù leõ vì gioáng caùi raêng böøa neân noù môùi coù caùi teân raát daân daõ vaø gaén chaët vôùi ñôøi soáng noâng nghieäp cuûa daân laøng “Baùnh raêng böøa”. Baùnh Phuïng Coâng giôø coù maët ôû khaép moïi mieàn ñaát nöôùc, trôû thaønh thöùc quaø haøng ngaøy ñöôïc öa chuoäng trong nhöõng dòp leã, Teát… Töø ngaøn xöa ôû Phuïng Coâng ñaõ coù moät con soâng teân goïi laø Ngöu Giang, baét nguoàn töø soâng Hoàng theo coáng qua ñeâ chaûy quanh co trong laøng. Daân laøng ñaõ môû raát nhieàu coáng laáy nöôùc ñeå sinh hoaït vaø saûn xuaát. Truyeän keå raèng, ôû vuøng ñaàm laày chaân nuùi Tieân Du (Baéc Ninh) coù con traâu vaøng naùu mình. Moät phaùp sö ñaõ duøng gaäy (tích tröôïng) yeåm vaøo traùn traâu. Con traâu ñau quaù, loàng chaïy veà höôùng nam, quaàn naùt caû moät cuøng thuoäc huyeän Teá Giang (Vaên Giang ngaøy nay), chöa heát, traâu coøn bôi qua soâng Caùi roài chaïy ngöôïc leân phía Baéc.

36

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

Vuøng traâu chaïy qua hieän vaãn coøn mang teân Nhö Phöôïng, Nhö Loan, Ñaïi Laïn, Ña Ngöu..., ñöôøng do veát chaân traâu giaãm nay laø soâng Ngöu Giang (chaûy qua Vaên Giang, Khoaùi Chaâu cuûa Höng Yeân) hay soâng Kim Ngöu (thuoäc Haø Noäi), vuõng traâu ñaèm laø vuøng ñaàm Ña Ngöu... Taát caû nhöõng ñòa danh treân ñeàu vaãn coøn toàn taïi chính laø caùc teân laøng trong vuøng. Coù leõ cuõng chính nhôø nöôùc soâng Meï neân laøng trôû neân truø phuù, xanh toát. Con ngöôøi Phuïng Coâng cuõng raát phong löu vaø tinh teá. Phuïng Coâng cuõng ñöôïc bieát ñeán vôùi ngheà laøm caây caûnh truyeàn thoáng saùnh ngang vôùi Nam Ñieàn – Nam Ñònh, nhöõng trieån laõm caây caûnh lôùn ôû Haø Noäi ñeàu coù söï goùp maët cuûa giôùi chôi caây Phuïng Coâng noùi rieâng vaø Vaên Giang noùi chung. Thaäm chí ôû Vaên Giang baây giôø ñaõ trôû thaønh moät ñaïi sieâu thò caây caûnh


Laøng Phuïng Coâng truø phuù

vôùi haøng traêm nhaø vöôøn, haøng ngaøn caây theá coù giaù trò kinh teá raát cao. Hôn nöõa, nhöõng naêm qua ñöôïc söï ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc vaø söï ñoùng goùp cuûa nhaân daân neân boä maët laøng queâ ñaõ thay da ñoåi thòt, kinh teá phaùt trieån, caùc coâng trình vaø giaù trò vaên hoùa truyeàn thoáng trong laøng ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Khoâng chæ laø ñieåm saùng veà giöõ gìn phaùt trieån truyeàn thoáng vaên hoùa voán coù maø coøn laø taám göông saùng veà loøng yeâu nöôùc, ñoùng goùp söùc ngöôøi söùc cuûa cho Toå quoác. ÔÛ laøng coù moät ngoâi ñeàn ñöôïc caáp baèng coâng nhaän laø di tích lòch söû vaên hoùa töø naêm 1989, thôø hai baø Tröng Traéc, Tröng Nhò, laø con gaùi laïc töôùng huyeän Meâ Linh – tænh Vónh Phuùc ngaøy nay. Caùi teân Phuïng Coâng cuûa laøng xuaát phaùt töø moät truyeàn thuyeát gaén lieàn vôùi hoï. Vaøo nhöõng naêm 40 sau Coâng nguyeân, hai baø Tröng vì nôï nöôùc thuø nhaø ñaõ ñöùng leân phaát côø khôûi nghóa ñaùnh ñuoåi quaân Toâ Ñòch xaâm löôïc. Treân ñöôøng ra traän ñi qua ñaây ñöôïc nhaân daân noâ nöùc ñoùn röôùc, uûng hoä söùc ngöôøi, söùc cuûa. Hai Baø quyeát ñònh haï traïi luyeän quaân treân moät caùnh ñoàng nôi naøy, nhaân daân ñaøo gieáng taïi choã laáy nöôùc phuïc vuï nghóa quaân aên uoáng, sinh hoaït, sau ñoù coøn môû tieäc khao quaân treân baõi ñeâ (nay coù teân laø doác Yeán). Vì coù coâng lôùn nhö vaäy neân hai Baø ñaõ ñaët teân cho vuøng ñaát naøy laø laøng Phuïng Coâng (töùc Phuïng söï coâng ôn). Sau khi hai baø tuaãn tieát, nhaân daân laäp ñeàn thôø ñeå töôûng nhôù coâng ôn cuûa hai baø. Vaø coù leõ do cuøng thôø Hai Baø

Ñình Ñaàu - Phuïng Coâng

Tröng neân töø xa xöa nhaân daân trong xaõ ñaõ coù truyeàn thoáng sinh hoaït hoäi heø ñình ñaùm do coù quan heä anh em vôùi laøng Ñoàng Nhaân, nay laø phöông Ñoàng Nhaân, quaän Hai Baø Tröng, Haø Noäi. Cöù ñeán muøng 5 thaùng 2 AÂm lòch, daân laøng Phuïng Coâng laïi cuøng nhau sang Ñoàng Nhaân döï leã hoäi. Ñeå roài ñeán moàng 8 thaùng 4 AÂm lòch daân laøng Ñoàng Nhaân laïi toå chöùc sang Phuïng Coâng döï hoäi laøng, ñöôïc toå chöùc theo nghi leã coå truyeàn, taùi taïo thôøi kyø lòch söû oai huøng thôøi Hai Baø Tröng khôûi nghóa. Truyeàn thoáng vaên hoùa aáy ñöôïc gìn giöõ ñeán ngaøy nay, goùp phaàn giaùo duïc loøng tinh thaàn ñoaøn keát vaø truyeàn thoáng yeâu nöôùc cho nhaân daân, nhaéc nhôû theá heä treû ñaïo lí “Uoáng nöôùc nhôù nguoàn” cuûa daân toäc. Truyeàn thoáng yeâu nöôùc vaø ñaïo lí aáy coøn ñöôïc nhaân daân Phuïng Coâng phaùt huy trong coâng cuoäc xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác, laøm troøn nghóa vuï cuûa moät ñòa phöông ñoái vôùi ñaát nöôùc. Trong cuoäc khaùng chieán tröôøng kyø choáng thöïc daân Phaùp vaø cuoäc khaùng chieán choáng Myõ cöùu nöôùc, nhieàu theá heä thanh nieân ñaõ leân ñöôøng chieán ñaáu choáng quaân xaâm löôïc. 93 anh huøng lieät só Phuïng Coâng ñaõ hi sinh xöông maùu cuûa mình goùp phaàn cho ñaát nöôùc nôû hoa ñoäc laäp, keát traùi töï do. Ñaûng boä vaø nhaân daân Phuïng Coâng ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc taëng thöôûng 2 huaân chöông khaùng chieán haïng Hai, haïng Ba. 8 baø meï döôïc truy taëng laø baø meï Vieät Nam anh huøng cuøng 387 huaân huy chöông caùc loaïi… Neáp soáng cuûa daân laøng ôû ñaây cuõng ñoåi môùi raát sôùm, nhöõng huû tuïc laïc haäu ma chay, cöôùi xin, khao voïng… nhieâu kheâ, toán keùm ñaõ ñöôïc baøi tröø ngay sau caùch maïng thaùng 8/1945, chuyeån sang thöïc hieän neáp soáng môùi vaên minh, thöïc haønh tieát kieäm, khoâng laõng phí. Naèm ngay saùt caïnh vôùi Thuû ñoâ oàn aøo naùo nhieät, Phuïng Coâng bieát tieáp nhaän hôi thôû vaên minh cuûa thôøi ñaïi veà vôùi mình ñeå naâng cao ñôøi soáng vaät chaát nhöng vaãn giöõ ñöôïc baûn saéc cuûa moät laøng queâ giaøu truyeàn thoáng vaên hoùa, ngöôøi daân vaãn soáng vôùi nhau ñaäm chaát tình laøng nghóa xoùm. Ñeán Phuïng Coâng laø nhö laïc vaøo moät vuøng trôøi khaùc, thanh bình, yeân aû vaø trong laønh. Phuïng Coâng maûnh ñaát anh huøng. ECoLIFE

SOÁ 3-2011

37


Ecopeople

eCoPArk CuûA Chuùng TA:

Chung moäT nIEàM tIn hoï ñaõ ñeán, laøm vieäc vaø ñang cuøng chung tay xaây döïng leân thaønh phoá Ecopark. haõy laéng nghe taâm söï cuûa hoï ñeå hieåu hôn veà söùc huùt cuûa Khu ñoâ thò sinh thaùi naøy. thanh Xuaân

NguyeãN MaïNh LaâN Anh haõy töï noùi veà mình?

Ñam meâ theå thao vaø traùch nhieäm vôùi coâng vieäc.

Anh ñaõ ruùt ra cho mình kinh nghieäm quyù gì khi ñaõ kinh qua nhieàu lónh vöïc nhö vaäy?

Muoán thaønh coâng baát keå vieäc gì cuõng caàn coù loøng ñam meâ vaø traùch nhieäm vôùi coâng vieäc mình ñöôïc giao. Toâi khoâng gioûi nhöng toâi yeâu coâng vieäc mình laøm. Caøng khoù caøng thích laøm ñeå khaúng ñònh baûn thaân, tuoåi treû maø! (Cöôøi raát duyeân)

Ñam meâ laø queân thôøi gian, vaäy thôøi gian naøo anh daønh cho gia ñình?

Tröôùc kia laøm GPMB raát ít coù thôøi gian daønh cho gia ñình, caû Thöù baûy, CN cuõng khoâng nghæ. Baây giôø laøm caây xanh cuõng… chaû coù nhieàu thôøi gian, thöôøng thì buoåi toái muoän môùi veà ñeán nhaø vaø thôøi gian chôi vôùi con raát ít. Laøm caây xanh cuõng nhö nuoâi con moïn vaäy, chæ sô seånh laø saâu beänh ngay. Möa thì sôï ngaäp uùng, naéng thì sôï caây cheát khoâ. Nhöng sôï nhaát laø khi trôøi baõo gioù, gaàn nhö khoâng aên khoâng nguû ñeå phoøng choáng caây khoâng ñoå, gaõy caønh ruïng laù, khoâng bò ngaäp uùng nöôùc… Hôn moät naêm nay, noùi thaät laø phaàn vì vôï cuõng doïa boû, phaàn vì lo cho hoïc haønh con caùi neân toâi ñaõ coá gaéng saép xeáp ñeå coù theå veà sôùm ñeå chôi vôùi con, 1 tuaàn cuõng daønh cho ngaøy CN ñeå ñöa vôï con ñi thaêm oâng baø.

Kyû nieäm nhôù nhaát cuûa anh ôû Ecopark?

Laø nhöõng ngaøy ñaàu nhaän ñaát, ñoàng thôøi cuõng chuyeån sang lónh vöïc quaûn lyù veà caây xanh, gaëp ngay traän baõo, caây bò ñoå haøng loaït. Laàn ñoù oâng Chuû tòch cuøng caû ban giaùm ñoác cuøng haøng traêm coâng nhaân ñi troàng laïi töøng caây. Möa vöøa xong, nöôùc vaø ñaát coøn quyeän chaët vaøo nhau, ai naáy buøn ñaát ñaép khaép ngöôøi, laám beâ beát caû leân maët. Buoåi chieàu toái hoâm ñoù, oâng Chuû tòch ñaõ noùi chuyeän vôùi chuùng toâi raát nhieàu vaø ñoù laø baøi hoïc ñaàu tieân veà yù thöùc baûo veä moâi tröôøng vaø caây xanh. Söï kyõ löôõng vaø tính quyeát lieät cuûa oâng ñaõ keùo chuùng toâi vaøo toác ñoä phaùt trieån cuûa döï aùn.

38

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

anh trôû thaønh thaønh vieân cuûa Vihajico töø naêm 2005. toát nghieäp Quaûn trò kinh doanh, ñöôïc tuyeån duïng laøm taøi chính keá toaùn nhöng nguyeãn Maïnh Laân saün saøng nhaän nhieäm vuï khoù khaên treân maët traän giaûi phoùng maët baèng. Voán tính khoâng ngaïi khoù, ngaïi khoå neân Laân cuõng ñaõ tröôûng thaønh treân cöông vò phoù Ban GpMB, chaéc cuõng do cô duyeân vôùi ñaát neân anh laïi muoán thöû söùc vôùi… caây xanh. tröôûng phoøng caây xanh, roài phoù GÑ Ban quaûn lyù vaø dòch vuï ñoâ thò. anh ñaõ vaø ñang goùp phaàn bieán Ecopark thaønh moät ñoâ thò xanh coù moät khoâng hai ôû Vieät nam.


NguyeãN Thò PhöôNg DuNg Chò coù laø ngöôøi may maén?

Raát may maén vì ñöôïc laøm coâng vieäc ñuùng chuyeân ngaønh ñaøo taïo. Cuï theå nhö laø: quaûng baù thöông hieäu, toå chöùc söï kieän, saûn xuaát aán phaåm marketing, hoã trôï baùn haøng… Noùi toùm laïi laø nhöõng coâng vieäc marketing cho döï aùn laøm sao ñeå moïi ngöôøi nhaän bieát ñöôïc nhanh nhaát thöông hieäu cuûa Ecopark vaø tin yeâu Ecopark.

Vaø chò coù yeâu coâng vieäc hieän taïi khoâng?

Giaù trò coát loõi taïo döïng leân thöông hieäu Ecopark laø Thieân nhieân, Con ngöôøi vaø Vaên hoùa. Thöïc söï toâi coù nhieàu cô hoäi ñeå laøm vieäc, kieám tieàn keå caû ôû Vieät Nam, ôû Nga hay Ukraina nhöng khi “thöû” vôùi Ecopark thì hoaøn toaøn bò cuoán huùt bôûi höôùng ñi ñuùng ñaén cuûa döï aùn. Cô hoäi ñeå tieáp caän vôùi nhöõng coâng vieäc nhö theá naøy khoâng nhieàu.

Caûm nhaän cuûa chò veà Ecopark?

Con ngöôøi: Naêng ñoäng, gaàn guõi, thaân thieän, côûi môû. Moâi tröôøng laøm vieäc: chuyeân nghieäp. Nôi laøm vieäc nhö coâng vieân, khoâng khí trong laønh vöøa toát cho söùc khoûe, vöøa ñeïp da treû laâu (cöôøi). Ngoaøi kinh nghieäm trong coâng vieäc, nôi ñaây cuõng löu giöõ cho toâi nhieàu kyû nieäm, töø luùc môùi veà Vieät Nam, khoâng bieát nhieàu ca dao tuïc ngöõ vaø tieáng “loùng” thì nay toâi ñaõ bôùt “ngoá” vì ñöôïc moïi ngöôøi “chæ baûo taän tình”. Ñaëc ñieåm baûn thaân: Hoàn nhieân, voâ tö, nghieàn shoping, naáu aên, du lòch, xem phim, nghe nhaïc, ñoïc saùch, belly dance, erobic…

Laøm ngheà phaùt trieån thöông hieäu, chò thích Slogan cuûa nhaõn hieäu naøo?

Toâi thích 2 Slogan, cuûa Vietel laø “Haõy noùi theo caùch cuûa baïn” noù theå hieän ñöôïc caù tính cuûa thöông hieäu ñoù. Thöù hai laø cuûa Phuù Myõ Höng: “Xaõ hoäi vaên minh, Coäng ñoàng nhaân vaên”. Moät cuoäc soáng vaên minh vaø coäng ñoàng nhaân vaên laø caùi maø xaõ hoäi höôùng tôùi, coøn gì hay hôn ñöôïc nöõa. Caùc anh chò aáy gioûi quaù. Maø toâi cuõng raát thích Slogan “Thaønh phoá xanh töôi, cuoäc ñôøi troïn veïn”, moät thaønh phoá sinh thaùi vôùi caây coû vaø soâng nöôùc, moät cuoäc soáng haïnh phuùc ñaày ñuû tieän ích seõ trôû neân troïn veïn hôn. Ñoù coù phaûi laø caùi ñích cuoái cuøng cuûa cuoäc soáng ñoù sao?!

Chò coù slogan cho baûn thaân mình khoâng?

Cuoäc ñôøi nhö chieác xe ñaïp, phaûi tieán tôùi ñeå khoûi maát thaêng baèng. Maø toâi thích ñi xe ñaïp ñoâi voøng quanh coâng vieân Ecopark laém nheù! (Cöôøi)

Xin chuùc Phöông Dung tìm ñöôïc cho mình ngöôøi ñaïp xe cuøng vaøo moãi dòp cuoái tuaàn.

toát nghieäp tröôøng Ñaïi hoïc Vuõ truï haøng khoâng Kharkov (ukraina), leõ ra phöông Dung phaûi vaøo laøm vieäc ôû saân bay nhöng khoâng döøng ôû ñoù, chò tieáp tuïc laáy luoân taám baèng thaïc só chuyeân ngaønh Marketing tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác gia Kharkov (ukraina). tröôùc khi ñaàu quaân cho Ecopark trong vai troø Chuyeân vieân Marketing, phöông Dung ñaõ sinh soáng taïi nga 11 naêm vôùi ñaày aép kyû nieäm veà ñaát nöôùc nga xinh ñeïp, nhöng giôø ñaây khi ñöôïc hoûi, chò coù muoán quay laïi nöôùc nga nöõa khoâng, caâu traû lôøi laø: Khoâng, vì toâi thích ñoà aên Vieät nam, con ngöôøi Vieät nam vaø ñaëc bieät laø Vieät nam raát soâi ñoäng, beân nga cuoäc soáng bình yeân laém…

ECoLIFE

SOÁ 3-2011

39


Ecopeople

toát nghieäp tröôøng Ñaïi hoïc Moû - Ñòa chaát, huøng thuoäc theá heä ñaàu cuûa gia ñình Ecopark. Laø tröôûng phoøng Giaûi phoùng maët baèng vaø Quaûn lyù ñaát ñai, huøng luoân taän tuïy vaø nhieät huyeát vôùi coâng vieäc. Vôùi veû maët haøo hoa, neùt tính caùch “warmly”, vôùi bieät danh “huøng coøi” nhöng anh chaúng coøi chuùt naøo.

hoaøNg VieäT huøNg Xin hoûi anh bao nhieâu kyù loâ aï? Coù 85 kg thoâi.

Sôû thích cuûa anh laø gì?

Ñaùnh côø töôùng vaø troø chuyeän vôùi caùc baäc cao nieân vì moãi ngöôøi laø moät kho taøng veà daân gian. Cuõng do beänh ngheà nghieäp neân coù theâm caùi sôû thích chaû gioáng ai laø thích nghieân cöùu phaùp luaät, caøng loaèng ngoaèng caøng thích ñoïc. Maø chính saùch phaùp luaät cuûa mình thì cuõng loaèng ngoaèng thaät.

·Nghe noùi anh ñaùnh côø töôùng raát hay, vaäy ôû coâng ty anh ñaõ thua ai chöa? Toâi thua oâng Chuû tòch, nhöng chaéc laø do thua veà maët taâm lyù ?! (Cöôøi)

Coâng vieäc chính cuûa anh laø gì?

Thöïc hieän caùc thuû tuïc veà cheá ñoä chính saùch, giaûi phoùng maët baèng. Laø ñaàu moái ñeå tieáp nhaän vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà ñaát ñai, nhaø ôû, taøi saûn gaén lieàn vôùi ñaát cho cö daân khu ñoâ thò.

Xin caûm ôn anh veà cuoäc troø chuyeän.

40

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

Töø Baùch chieáN Anh coù töï nhaän xeùt veà mình?

Trong coâng vieäc vaø cuoäc soáng, toâi luoân laø ngöôøi nhieàu ñam meâ vaø traùch nhieäm.

Taïi sao anh laïi “nhaûy” nhieàu lónh vöïc vaäy?

Thöïc ra ngheà naøo toâi cuõng coù kinh nghieäm nhaát ñònh vaø cuõng ñeàu yeâu thích nhöng phaàn vì söï phaân coâng cuûa coâng ty, mình coù theá maïnh veà lónh vöïc naøo thì thöû söùc ôû lónh vöïc ñoù thoâi. Vieäc laøm coâng taùc keá hoaïch giuùp mình coù ñöôïc söï toång quaùt veà döï aùn, tham möu vaø giuùp Ban giaùm ñoác trieån khai keá hoaïch haøng ngaøy. Nhöng Quaûn lyù quy hoaïch vaø thieát keá, ñoøi hoûi söï hieåu bieát veà quy hoaïch vaø thieát keá töøng lónh vöïc. Seõ laø thaùch thöùc môùi ñaây.

Ñieàu thuù vò nhaát trong coâng vieäc môùi naøy laø gì?

tröôùc khi toát nghieäp tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá Quoác daân vôùi taám baèng thaïc só Kinh teá naêm 2009, Baùch Chieán laø kyõ sö xaây döïng vaø töøng tham döï caùc khoùa ñaøo taïo ngaén haïn taïi Mó vaø nhaät. anh cuõng kinh qua khaù nhieàu vò trí cuûa coâng ty nhö tröôûng phoøng Quaûn lyù hôïp ñoàng, tröôûng phoøng keá hoaïch vaø baây giôø laø tröôûng phoøng Quaûn lyù quy hoaïch vaø thieát keá. Veû beà ngoaøi raén roûi, lôøi noùi nhö coù “theùp” ñaõ taïo ra söï khaùc bieät cuûa töø Baùch Chieán.

Veà lyù thuyeát, Quy hoaïch ñoâ thò laø boä moân khoa hoïc kyõ thuaät , xaõ hoäi, nhaân vaên, laø ngheä thuaät veà toå chöùc khoâng gian soáng, khoâng gian chöùc naêng, cuï theå hoùa chính saùch phaùt trieån vaø höôùng tôùi söï phaùt trieån beàn vöõng. Ñeå trieån khai töø quy hoaïch ra thöïc teá caàn söï hieåu bieát saâu saéc veà kinh teá, xaõ hoäi, moâi tröôøng. Ví duï nhö khu naøo xaây tröôùc, khu naøo xaây sau, coù caàn ñieàu chænh gì cho phuø hôïp khoâng?... Noùi toùm laïi, coâng vieäc naøy giuùp toâi hoïc ñöôïc nhieàu kieán thöùc toång hôïp vaø ñaëc bieät laø tö duy phaùt trieån ñoâ thò.

Anh nghó sao veà vai troø cuûa gia ñình?

Nieàm vui gia ñình mang laïi nieàm tin cho toâi. Con caùi laø nhöõng “vieân thuoác thaàn döôïc” giuùp caân baèng cuoäc soáng. Söùc eùp coâng vieäc nhieàu maø khoâng coù nhöõng nieàm vui töø gia ñình thì coù theå bò stress naëng (cöôøi).

Anh coù sôï vôï khoâng?

Laø thaèng ñaøn oâng, ai maø chaû sôï vôï. Toâi sôï vôï mình nhaát roài môùi sôï vôï ngöôøi khaùc. (Ñeà nghò khoâng coâng khai)


NguyeãN LaN höôNg Chaøo Höông, nghe noùi chò laø moät trong nhöõng ngöôøi ñaàu tieân gia nhaäp Vihajico?

Ñuùng vaäy ñaáy, mình veà Coâng ty töø thaùng 2/2004 ngay sau khi ra tröôøng. Luùc ñoù vaãn coøn ít ngöôøi laém maø coâng vieäc thì nhieàu, boïn mình cöù phaûi “goàng mình ” leân, vöøa hoïc hoûi vöøa laøm vieäc, daàn daàn cuõng ñôõ hôn.

Chò coù theå chia seû vôùi moïi ngöôøi veà mình moät caùch ngaén goïn nhaát? Thaät loøng vaø thaân thieän

Chò nghó nhö theá naøo veà coâng vieäc cuûa mình taïi Ecopark?

Khi môùi chuyeån vaên phoøng töø trung taâm Haø Noäi veà döï aùn Ecopark laøm vieäc, mình cuõng thaáy hôi naûn vì con coøn nhoû, nhaø thì xa vaø ñaëc bieät laø raát ngaïi ñi oâ toâ. Baây giôø thì raát haøi loøng vì söï chu ñaùo cuûa coâng ty, xe ñöa ñoùn taän cöûa nhaø, mình thích baàu khoâng khí cuûa caû quaõng ñöôøng di chuyeån thuaän lôïi qua raát nhieàu hoà ñeïp nhö Hoà Linh Ñaøm, Hoà Yeân Sôû, caàu Thanh Trì vaø trieàn ñeâ ñeïp nhö trong tranh veõ vaäy. Vaøo döï aùn thì khung caûnh coøn ñeïp hôn nhieàu aáy chöù. Neáu baây giôø maø chuyeån vaên phoøng laøm vieäc veà Haø Noäi chaéc caû coâng ty ñình coâng.

Chò thích moân ngheä thuaät naøo?

Nghe nhaïc ñoàng queâ vaø caùc baøi haùt do Hoà Quyønh Höông theå hieän.

Vuøng ñaát du lòch naøo chò ñaõ ñeán vaø ñeå laïi aán töôïng vôùi chò nhaát?

Mình thích bieån Ñaø Naüng. ÔÛ ñoù thaät tuyeät vôøi vaø con ngöôøi cuõng raát noàng haäu.

toát nghieäp tröôøng Ñh Giao thoâng Vaän taûi, thieäu ñaõ gaén boù taïi phoøng Kyõ thuaät Ecopark 6 naêm, vôùi nhieäm vuï quaûn lyù phaàn kyõ thuaät cuûa toaøn döï aùn. Caån thaän, nghieâm tuùc trong coâng vieäc neân anh nhanh choùng coù nhöõng thaønh coâng ngay töø ngaøy ñaàu, minh chöùng laø thieäu ñaõ ñöôïc nhaän baèng khen cuûa Coâng ty ghi nhaän thaønh tích caù nhaân naêm 2009.

treû trung, thaân thieän laø caûm nhaän ngay töø laàn ñaàu tieân gaëp höông – ngöôøi tay hoøm chìa khoùa thuoäc phoøng Keá toaùn Coâng ty (Moïi ngöôøi thöôøng ñuøa chò: Göûi vaøo thì deã maø laáy ra thì khoù). Caûnh quan töôi treû vaø moâi tröôøng laøm vieäc chuyeân nghieäp taïi Ecopark ñaõ cuoán huùt höông gaén boù vôùi khu ñoâ thò thieân nhieân naøy maø khoâng muoán “bay” sang “vuøng trôøi” khaùc.

TraàN DoaõN Thieäu Anh haõy töï noùi veà mình baèng 2 töø? Thaúng thaén, hoøa ñoàng.

Chuyeán ñi du lòch hay coâng taùc gaàn ñaây nhaát cuûa anh? Du lòch Haï Long cuøng coâng ty. Thaät vui vaø ñaùng nhôù.

Anh coù thöôøng xuyeân la caø quaùn xaù cuøng baïn beø tôùi muoän vaø bò vôï giaän khoâng?

Troâng con ngöôøi mình theá naøy maø la caø aø?! Thôøi ñoù qua roài, hoài coøn laø sinh vieân cô. Baây giôø noù ñaõ laø “moät thôøi ñaõ xa”, ban ngaøy taäp trung heát mình cho maûnh ñaát Ecopark, sau ñoù laø ngöôøi ñaøn oâng ñích thöïc cuûa gia ñình.

Anh coù daùm nhìn moät coâ gaùi treû ñeïp khi ñang ñi caïnh vôï? Daùm nhìn nhöng khoâng daùm noùi.

Anh thích ñoïc saùch, xem ti vi hay chôi theå thao?

Ñoïc saùch vaø xem ti vi, nhaát laø thôøi söï vaø baûn tin taøi chính. Ñam meâ ñaáy! ECoLIFE

SOÁ 3-2011

41


What’snews

bí Thö ThAønh uûy hAø noäi PhAïm QuAng nghò ñeán ThAêm VAø kieåm TrA Tieán ñoä Thi Coâng döï Aùn ñöôøng gTLT hAø noäi – höng yeân

Ñoàng chí Phaïm Quang Nghò troàng caây vaø chuïp aûnh löu nieäm taïi khu ñoâ thò Ecopark

T

rong khuoân khoå chuyeán kieåm tra keát quaû sau 5 naêm thöïc hieän nghò quyeát soá 54-nQ/TW cuûa Boä chính trò veà phaùt trieån kT-xh vaø ñaûm baûo quoác phoøng, an ninh vuøng ñoàng baèng soâng hoàng ñeán 2010 vaø ñònh höôùng ñeán naêm 2020, saùng ngaøy 30/06/2011, ñoàng chí phaïm Quang nghò, uûy vieân Boä chính trò, phoù tröôûng Ban chæ ñaïo toå chöùc ñieàu phoái phaùt trieån caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, Bí thö Thaønh uûy Thaønh phoá haø noäi ñaõ daãn ñaàu ñoaøn coâng taùc ñeán thaêm vaø kieåm tra tröïc tieáp tieán ñoä thi coâng döï aùn ñöôøng giao thoâng lieân tænh haø noäi – höng yeân vaø döï aùn khu ñoâ thò Ecopark. Döï aù n ñöôø n g gTLT haø noä i – höng yeâ n vôù i toå n g chieà u daø i hôn 17km thuoä c ñòa phaä n tænh höng yeâ n , ñeá n nay ñaõ hoaø n thaø n h vaø baø n giao – ñöôï c ñöa vaø o söû duï n g hôn 10km, ñoaï n coø n laï i cuõ n g ñaõ thi coâ n g ñaï t hôn 80% khoá i löôï n g. ñaë c bieä t , caâ y caà u vöôï t soâ n g

Baé c höng haû i vôù i toå n g möù c ñaà u tö hôn 500 tyû ñoà n g cuõ n g ñaõ ñöôï c chính thöù c trieå n khai thi coâ n g bôû i moä t nhaø thaà u chuyeâ n nghieä p ñeá n töø Singapore. ñoàng chí phaïm Quang nghò ñaõ ñaùnh giaù cao nhöõng keát quaû maø tænh höng yeân vaø vihajico ñaõ ñaït ñöôïc vôùi hai döï aùn lôùn naøy. ñaëc bieät, khi nghe baùo caùo theâm veà tieán ñoä trieån khai döï aùn ñöôøng gTLT haø noäi – höng yeân ñoaïn thuoäc ñòa phaän haø noäi (chieàu daøi 4,2km), moät tuyeán ñöôøng coù quy moâ lôùn keát noái tröïc tieáp thaønh phoá haø noäi vôùi tænh höng yeân (ñoaïn töø caàu Thanh Trì ñeán döï aùn Ecopark), ñoàng chí phaïm Quang nghò raát phaán khôûi vaø nhaán maïnh veà söï phuø hôïp vôùi muïc tieâu “phoái hôïp vuøng” ñaõ neâu trong nghò quyeát 54/nQ-TW cuûa döï aùn, taïo cô sôû toát cho söï phaùt trieån caân ñoái, haøi hoøa giöõa caùc ñòa phöông trong vuøng.

member of The hAnoi CommiTTee of VieTnAmese CommunisT PArTy, h.e. mr. PhAm QuAng nghi VisiTs eCoPArk on An insPeCTion Tour

i

n the morning of June 30th 2011, Member of the vietnamese politburo, Deputy Manager of the administrative office for key economic-zone development, Member of the hanoi committee of vietnamese communist party, Mr. pham Quang nghi had leaded a government task force to visit Ecopark for inspecting the implementation of two projects of hanoi-hung yen interprovincial road and van giang commerce and Tourism urban Township (Ecopark). This was one stop on the inspection tour about 5-year implementation of the circular no. 54-nQ/TW, issued by the vietnamese politburo for assuring national defensive power and security in the red river’s Delta to 2010, and with the aim to 2020. in the 17km section in hung yen province of the hanoi-hung yen highway project, 10km had been

42

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

completed and in use; the remaining section had been completed over 80%. Specially, the work on Bac hung hai Bridge, which has a total investment of over 500 billion, had been started by a Singaporean contractor. Mr. pham Quang nghi had highly appreciated the result achieved by vihajico and hung yen province in these two large-key projects. Especially, after listening to the progress the 4.2km section in hanoi region of the hanoi – hung yen interprovincial road, which will connect hanoi at Thanh Tri Bridge to hung yen province at Ecopark, Mr. pham Quang nghi excitedly emphasized the project’s relevancy to the “province-cooperative” objective of circular 54/nQ-TW, which will create good conditions for comprehensive development in local areas.


What’s news

hoAïT ñoäng ñeàn ôn ñAùP nghóA nhAân ngAøy Thöông binh LieäT só 27-7

S

aùng ngaøy 27/7, kyû nieäm 64 naêm ngaøy Thöông binh - Lieät syõ, höôùng tôùi tinh thaàn ñeàn ôn ñaùp nghóa, uoáng nöôùc nhôù nguoàn, ñaïi dieän Ban laõnh ñaïo coâng ty cp ñaàu tö vaø phaùt trieån ñoâ thò vieät höng (vihajico) - phoù Toång giaùm ñoác vuõ Mai phong, giaùm ñoác nhaân söï nguyeãn vieät khoa cuøng nhieàu caùn boä nhaân vieân vihajico - ñaõ ñeán daâng höông taïi ñaøi töôûng nieäm lieät syõ, caùc nghóa trang lieät syõ, tham döï leã mít-tinh vaø taëng quaø cho caùc gia ñình lieät syõ, caùc baø meï vieät nam anh huøng, caùc thöông beänh binh, ngöôøi coù coâng vôùi caùch maïng taïi 3 xaõ xuaân Quan, cöûu cao vaø phuïng coâng, huyeän vaên giang – höng yeân. nhaân dòp naøy, coâng ty ñaõ trao caùc suaát quaø vôù i trò giaù 270 trieä u ñoà n g (500.000 ñoàng/suaát) cho 539 gia ñình chính saùch treân.

ngoaøi ra coâng ty cuõng ñaõ ñoùng goùp 550 trieäu ñoàng vaøo quyõ xaây döïng ñaøi töôûng nieäm lieät syõ huyeän vaên giang. coâng trình vaên hoùa taâm linh naøy ñöôïc khôûi coâng xaây döïng töø thaùng 2/2009 vaø ñöôïc khaùnh thaønh ngaøy 25/7 vöøa qua ñaõ ñaùp öùng nieàm mong moûi trong suoát nhieàu naêm qua cuûa thaân nhaân lieät só vaø nhaân daân huyeän vaên giang. Taïi buoåi leã, oâng vuõ Mai phong – phoù Toång giaùm ñoác coâng ty chia seû: “Toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân vihajico xin baøy toû söï caûm thoâng vaø taám loøng bieát ôn saâu saéc ñoái vôùi söï hy sinh cuûa caùc theá heä cha oâng ñaõ hy sinh, hieán daâng moät phaàn maùu thòt vaø caû cuoäc ñôøi mình cho ñaát nöôùc. chuùng toâi, nhöõng theá heä tieáp noái xin nguyeän ñem heát söùc mình ñeå xaây döïng ñaát nöôùc ngaøy caøng phaùt trieån”.

VihAjiCo’s ACTiViTies on The dAy of Wounded soLdier And mArTyr – juLy 27Th

o

n the morning of July 27th, to commemorate 64-year-old of the Day of Wounded Soldier and Martyr, on behalf viet hung urban investment and Development co., Ltd (vihajico), Mr. vu Mai phong, Deputy general Director, Mr. nguyen viet khoa, Director of personnel, together with many vihajico’s employees, had lighted incenses at a martyr monument, martyr cemeteries, participated in a meeting, and gave presents to martyr’s families, vietnam heroic mothers, wounded soldiers, and people who had contributed to vietnamese revolution in the three communes of xuan Quan, cuu cao, and phung cong, van giang District, hung yen province. on this July 27th, the company also donated a large sun of 270 million

vnD to 539 families (500,000vnD per family). in addition, the company had contributed 550 million vnD to the fund for building up van giang Martyr Monument. This construction has started since February 2009 and officially inaugurated on July 25th, after many-year waiting of martyr’s relatives and people of van giang commune. at the ceremony, Mr. vu Mai phong, Deputy general Director of vihajico, said: “all members of vihajico would like to express our deepest gratitude to the sacrifice of prior generations who have given their lives and blood to the country. We, the succeed generation, promise to contribute our best for the development of the country.”

eCoPArk höôûng öùng ngAøy Vì nAïn nhAân ChAáT ñoäC dA CAm

n

haân kyû nieäm 50 naêm thaûm hoïa da cam ôû vieät nam vaø höôûng öùng phong traøo “haønh ñoäng vì naïn nhaân chaát ñoäc da cam taïi vieät nam” do uûy ban Trung öông Maët traän Toå quoác vieät nam, TW hoäi chöõ Thaäp ñoû vieät nam phaùt ñoäng, saùng ngaøy 7/8/2011, ñaïi dieän coâng ty vihajico ñaõ tham gia chöông trình ñi boä ñoàng haønh vôùi chuû ñeà “chung tay chaêm soùc söùc khoûe, caûi thieän ñieàu kieän soáng cho naïn nhaân chaát ñoäc da cam” – nhaèm goùp phaàn tuyeân truyeàn veà haäu quaû naëng neà cuûa chaát ñoäc da cam ñoái vôùi söùc khoûe con ngöôøi vaø moâi tröôøng sinh thaùi; chia seû, xoa dòu noãi

ñau vôùi caùc naïn nhaân da cam. ñaây laø moät hoaït ñoäng ñaày yù nghóa theå hieän traùch nhieäm cuûa vihajico ñoái vôùi coäng ñoàng. nhöõng naêm qua, vihajico ñaõ tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng an sinh xaõ hoäi nhö uûng hoä Quyõ xoùa ñoùi giaûm ngheøo, caùc Quyõ vì ngöôøi ngheøo, Quyõ ñeàn ôn ñaùp nghóa, Quyõ khuyeán hoïc v.v… taïi nhieàu ñòa phöông, vôùi toång soá tieàn leân ñeán haøng tyû ñoàng. Taïi leã phaùt ñoäng, vihajico ñaõ vinh döï ñoùn nhaän Baûng vaøng danh hieäu “Taám loøng vaøng” do Laõnh ñaïo ñaûng, nhaø nöôùc vaø chuû tòch Trung öông hoäi trao taëng.

Ñaïi dieän Vihajico leân nhaän danh hieäu "Taám loøng vaøng" ECoLIFE

SOÁ 3-2011

43


What’snews

eCoPArk’s resPond To “The dAy of VieTnAmese dioxin ViCTims”

i

n 50 years anniversary of the dioxin disaster in vietnam, and to respond to the movement of “act for vietnamese agent orange victims” launched by vietnamese Fatherland Front conmittee and vietnamese red cross, in the morning of august 7th 2011, representatives of vihajico have participated in a parade with the subject of “Taking care of health and improving living conditions for agent orange victims”, which is an effort to propagandize the hazardous consequence of agent-orange to people and environment, and partly share the burden of the victims. This is a meaningful action, showing vihajico’s responsibility and commitment to the community. in many years, vihajico has actively participated in social activities such as Fund for Wounded Soldiers and Martyrs, Fund for Study Encouragement, funds for the poor, etc., with total amount up to billions dongs. in the ceremony, vihajico had the honor to receive certification of “The golden heart” for contribution, granted by the vietnamese communist party, the government, and vietnamese red cross.

Continue to act for the community

VihAjiCo kyû nieäm 8 nAêm ngAøy ThAønh LAäP (19/8/2003 – 19/8/2011)

n

gaøy 19/8/2011, coâng ty coå phaàn ñaàu tö vaø phaùt trieån ñoâ thò vieät höng ñaõ kyû nieäm 8 naêm ngaøy thaønh laäp. Leã kyû nieäm ñöôïc toå chöùc trang troïng vaø thaân maät vôùi söï tham döï cuûa nhieàu ñoái taùc, nhaø thaàu cuøng Ban Laõnh ñaïo vaø toaøn theå caùn boä nhaân vieân vihajico. Thay maët Ban Laõnh ñaïo coâng ty, oâng Löông xuaân haø – chuû tòch hñQT ñaõ baøy toû söï tri aân saâu saéc ñeán quyù khaùch haøng, caùc toå chöùc, caù nhaân vaø nhöõng ñoái taùc ñaõ ñoàng haønh cuøng vihajico trong suoát thôøi gian qua. ñöôïc thaønh laäp töø caùc teân tuoåi giaøu kinh nghieäm trong lónh vöïc phaùt trieån ñoâ thò vaø xaây döïng taïi vieät nam vaø treân theá giôùi nhö aa corporation, Thanh nam group, aTa, … vihajico ñaõ keá thöøa vaø khoâng ngöøng tích luõy kinh nghieäm vöôn leân trôû thaønh moät trong nhöõng thöông hieäu uy tín, taïo döïng ñöôïc nieàm tin ñoái vôùi caùc ñoái taùc trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi cuõng nhö söï uûng hoä cuûa khaùch haøng.

Ban laõnh ñaïo vaø caùc thaønh vieân Coâng ty cuøng haùt möøng sinh nhaät

8 naêm chöa phaûi laø chaëng ñöôøng daøi, nhöng coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng bôûi ñaõ ñaùnh daáu töøng böôùc hình thaønh vaø phaùt trieån, xaùc ñònh höôùng ñi, khaúng ñònh taàm nhìn vaø söù meänh xaây döïng leân moät Ecopark hieän ñaïi, naêng ñoäng vaø phaùt trieån beàn vöõng.

VihAjiCo CeLebrATes 8 yeArs of esTAbLishmenT (AugusT 19Th 2003 – AugusT 19Th 2011)

o

n august 19th 2011, at Ecopark, a celebration of 8-year establishment (august 19th 2003 – august 19th 2011) of viet hung urban investment and Development Jsc., vihajico, has taken place. participants in the solemn ceremony were the company’s board of management and staffs, partners and contractors. on the occasion, Mr. Luong xuan ha, chairman of the Board of Management, has expressed the deep gratitude to all esteemed customers, individuals, and partners who has stood by vihajico over the past 8 years.

company’s vision and mission to build up Ecopark as a modern, vibrant, and sustainable city.

Established by experienced urban development and construction companies which have been famous in vietnam and abroad such as aa corporation, Thanh nam group, aTa, etc., vihajico has inherited the experience, grew to become a reputable name, and gained trust from both domestic and oversea partners, and supports from customers. This 8-year period is not so long, but has a special meaning as vihajico has marked its guardians step-by-step development, confirmed the A performance of security

44

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

Playing game together


What’s news

LöïC Löôïng An ninh ñoâ Thò eCoPArk rA mAéT TrAng PhuïC môùi

n

haèm caûi tieán vaø naâng cao hình aûnh cuûa ñoäi nguõ laøm coâng taùc giöõ gìn an ninh an toaøn vaø dòch vuï ñoâ thò, ñaùp öùng yeâu caàu trong giai ñoaïn môùi, vihajico ñaõ toå chöùc “Leã ra maét trang phuïc môùi löïc löôïng an ninh ñoâ thò Ecopark”. ñöôïc thaønh laäp töø nhöõng ngaøy ñaàu trieån khai Döï aùn vôùi con soá khieâm toán chæ hôn 10 caùn boä, ñeán nay, quaân soá ñaõ taêng ñeán haøng traêm nhaân vieân cho thaáy ñoäi an ninh ñang töøng böôùc lôùn maïnh, tröôûng thaønh vaø ngaøy caøng chuyeân nghieäp. Trong nhöõng naêm qua, Löïc löôïng an ninh ñoâ thò Ecopark ñaõ hoaøn thaønh xuaát saéc moïi nhieäm vuï ñöôïc giao beân caïnh söï hoã trôï vaø lieân keát chaët cheõ vôùi löïc löôïng tuaàn tra vaø coâng an khu vöïc. coâng taùc an ninh ñoâ thò luoân ñöôïc ñaûm baûo 24/24h; vieäc phoøng ngöøa töø xa, ñaáu tranh xöû lyù toäi phaïm caû trong vaø ngoaøi döï aùn luoân ñöôïc phoái hôïp chaët cheõ. caùn boä, nhaân vieân phoøng an ninh ñoâ thò luoân reøn luyeän chuyeân moân, phaåm chaát ñaïo ñöùc vaø yù thöùc traùch nhieäm….goùp phaàn xaây döïng ñoâ thò Ecopark an toaøn, vaên minh, saïch ñeïp. ñeán döï buoåi leã coù oâng Löông xuaân haø – chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò vaø toaøn theå Ban giaùm ñoác, caùc phoøng/ban trong coâng ty. Thay maët coâng ty, oâng vuõ Mai phong – phoù Toång giaùm ñoác coâng ty phaùt ñoäng thi ñua trong caùc thaùng cuoái naêm 2011, yeâu caàu Löïc löôïng an ninh caàn taäp trung naâng cao hôn nöõa coâng taùc ñaøo taïo veà nghieäp vuï, yù thöùc taùc phong vaø phaåm chaát ñaïo ñöùc nhaèm xaây döïng hình aûnh thaân thieän, chuyeân nghieäp vaø taïo nieàm tin töôûng vôùi moïi cö daân, moïi ñoái taùc vaø caùc nhaø ñaàu tö, ñaûm baûo söï bình yeân, an toaøn cho ñoâ thò Ecopark – moät thaønh phoá sinh thaùi mang ñaúng caáp quoác teá”.

Leã ra maét trang phuïc môùi Löïc löôïng an ninh ñoâ thò

eCoPArk’s seCuriTy TeAm To LAunCh neW uniform

i

n the morning of august 8th 2011, at Ecopark, vihajico has held a ceremony of “introduce new uniform viet hung of security guardians”. The ceremony aimed to improve the guardian’s image in order to meet requirements of the township’s development. viet hung urban Security Force was established in the early days of the project. Starting from 10, up to now, the viet hung urban Security Force has increased to hundreds of guardians, improved in strength, experience and become more and more professional.

Bieåu dieãn voõ thuaät

over the paùt 8 years, viet hung Security Force has successfully completed all of it missions, and closely cooperated with the police and security patrol in the local area. Security jobs have been performed 24 hours per a day, with special attention to criminal activities both inside and outside of Ecopark. The guardians have always tried their best to improve their skill, personal morality and responsibility, etc., contributing to the safe, modern, and nice image of Ecopark. among the participants are Mr. Luong xuan ha, chairman of the Board of Management, the entire of the Board of Management, and representatives of all departments. on behalf of the company, Mr. vu Mai phong, Deputy general Director, has launched the emulation in the remaining 6 months of 2011, and requested viet hung Security Force to concentrate on improving professional training and awareness, working manner, and professional ethics in order to build up a friendly and professional image for the force, get trust from all citizens, partners, and investors, and ensure security and safe for Ecopark Township, and international-standard ecological township.

Löïc löôïng an ninh ñoâ thò Ecopark chuïp aûnh löu nieäm cuøng laõnh ñaïo coâng ty

ECoLIFE

SOÁ 3-2011

45


What’snews

kieåm TrA Coâng TAùC QuAûn Lyù ChAáT Löôïng CAùC Coâng Trình xAây döïng TAïi döï Aùn eCoPArk

n

gaøy 11/8/2011, ñoaøn coâng taùc cuïc giaùm ñònh nhaø nöôùc veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng (Boä xaây döïng) do oâng Buøi Trung Dung - phoù cuïc tröôûng laøm tröôûng ñoaøn cuøng oâng Buøi vaên ñoáng - giaùm ñoác Sôû xaây döïng vaø caùc caùn boä cuûa Sôû xaây döïng höng yeân ñaõ coù buoåi kieåm tra tröïc tieáp coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng caùc coâng trình ñang ñöôïc xaây döïng taïi khu ñoâ thò Ecopark. Sau hôn 2 naêm trieån khai thi coâng xaây döïng treân giai ñoaïn i, vihajico ñaõ cô baûn hoaøn thaønh xong toaøn boä heä thoáng haï taàng kyõ thuaät vaø ñang tích cöïc ñaåy nhanh tieán ñoä hoaøn thieän caùc coâng trình xaây döïng daân duïng thuoäc caùc döï aùn thaønh phaàn nhö khu 1a01 (khu caên hoä röøng coï), 1a02 (khu bieät thöï vöôøn Tuøng), 1a03 (khu phoá Truùc) vaø khu 1B01 (khu bieät thöï vöôøn Mai). Beân caïnh ñoù, ñeå chuû ñoäng kieåm soaùt chaát löôïng thi coâng caùc coâng trình, chuû ñaàu tö cuõng ñaõ thaønh laäp moät phoøng Las ñoäc laäp xD – 604, vôùi caùc trang thieát bò hieän ñaïi, ñoäi nguõ caùn boä, nhaân vieân nhieàu kinh nghieäm & chuyeân moân cao, tröïc tieáp thöïc hieän coâng taùc kieåm ñònh caùc maãu vaät lieäu tröôùc khi ñöa vaøo thi coâng taïi caùc coâng trình. Qua ñaây, ñoaøn coâng taùc ñaùnh giaù cao vihajico trong vieäc chaáp haønh nhöõng quy trình, höôùng daãn trieån khai, quaûn lyù chaát löôïng caùc coâng trình xaây döïng, baûo ñaûm caùc quy ñònh cuûa

Laõnh ñaïo Vihajico baùo caùo Ñoaøn veà coâng taùc trieån khai

phaùp luaät. oâng Buøi Trung Dung – tröôûng ñoaøn kieåm tra cuõng yeâu caàu, Ecopark laø moät döï aùn coù quy moâ lôùn, thôøi gian trieån khai daøi haïn, vì vaäy caàn phaûi coù chieán löôïc phuø hôïp, nhaát quaùn ñeå giöõ vöõng vaø tieáp tuïc phaùt huy toát hôn nöõa nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc.

eCoPArk ConsTruCTion-QuALiTy insPeCTion

o

n august 11st 2011, an inspecting mission of State authority for construction Quality inspection, lead by Mr. Bui Trung Dung (Deputy Director), had an on-location inspection of the construction quality of Ecopark project. The inspecting mission is accompanied by officers of hung yen Department of construction, including Mr. Bui van Dong, the director.

vaø tröïc tieáp kieåm tra coâng trình

46

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn

after over 2 years of the first phase of Ecopark project, vihajico had basically completed the entire infrastructure, and hastened the completion of civil constructions such as 1a01 (rung co apartments), 1a02 (vuon Tung villas), 1a03 (pho Truc Shophouses), and 1B01 (vuon Mai villas) … in addition, to take initiative in controlling the construction quality, the developer has also established an independent LaS department named xD – 604 with modern equipments and qualified staffs. The department will directly inspect the materials before they are used for construction. The inspecting mission has assessed that vihajico has well followed all instruction and process in construction quality management and the law. Mr. Bui Trung Dung, leader of the mission, requested that as a long and largescale project, Ecopark must maintain a stable and suitable strategy in order to achieve more success in the future.


What’s news

gAëP mAëT Truyeàn Thoáng CAùC Chieán só CAùCh mAïng bò ñòCh bAéT Tuø ñAày Tænh höng yeân LAàn Thöù 2

* S

Chuû tòch nöôùc Tröông Taán Sang göûi thö vaø laüng hoa chuùc möøng.

aùng ngaøy 28/8/2011, hôn 250 ñaïi bieåu ñaïi dieän cho gaàn 1000 chieán syõ caùch maïng bò ñòch baét tuø ñaøy cuûa tænh höng yeân ñaõ hoäi ngoä taïi khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark tham döï hoäi nghò gaëp maët truyeàn thoáng laàn thöù 2 do Ban lieân laïc caùc chieán syõ caùch maïng bò ñòch baét tuø ñaøy tænh höng yeân phoái hôïp vôùi coâng ty cp ñaàu tö & phaùt trieån ñoâ thò vieät höng (vihajico) toå chöùc. ñeán döï hoäi nghò coù oâng nguyeãn vaên cöôøng – Bí thö Tænh uûy, chuû tòch hñnD tænh höng yeân vaø nhieàu ñoàng chí laõnh ñaïo Tænh uûy, hoäi ñoàng nhaân daân, uBnD, Ban tuyeân giaùo tænh höng yeân; laõnh ñaïo caùc huyeän, Thaønh phoá, caùc Sôû ngaønh thuoäc tænh höng yeân vaø ñaïi dieän Ban lieân laïc ñeán töø 7 Tænh, Thaønh phoá: Quaûng ninh, haûi phoøng, haûi Döông, haø nam, Thaùi Bình, Baéc ninh vaø haø noäi. chuû tòch nöôùc Tröông Taán Sang ñaõ göûi thö vaø laüng hoa chuùc möøng. hoäi nghò laø dòp ñeå caùc cöïu tuø binh ñöôïc gaëp gôõ, thaêm hoûi ñoàng ñoäi, caùc baïn chieán ñaáu naêm xöa vaø oân laïi kæ nieäm nhöõng naêm thaùng chieán ñaáu haøo huøng sau khoaûng thôøi gian daøi xa caùch. caùc ñaïi bieåu cuõng ñöôïc nghe baùo caùo veà thaønh tích ñaáu tranh caùch maïng cuûa caùc chieán syõ vaø keát quaû cuï theå trong caùc hoaït ñoäng cuûa Ban lieân laïc keå töø ngaøy thaønh laäp 27/3/1997 vaø nghe nhöõng caâu chuyeän heát söùc caûm ñoäng cuûa caùc chieán syõ caùch maïng khi bò ñòch baét tuø ñaøy naêm xöa. nhaân dòp naøy, coâng ty coå phaàn ñaàu tö vaø phaùt trieån ñoâ thò vieät höng ñaõ trao taëng 30 soå tieát kieäm tình nghóa vôùi toång trò giaù 150 trieäu ñoàng cho 30 chieán syõ caùch maïng bò ñòch baét tuø ñaøy coù hoaøn caûnh khoù khaên hieän ñang sinh soáng taïi tænh höng yeân. Toaøn boä chi phí toå chöùc hoäi nghò gaëp maët truyeàn thoáng naøy cuõng do vihajico – chuû ñaàu tö döï aùn khu ñoâ thò sinh thaùi Ecopark taøi trôï.

Ñoàng chí Nguyeãn Vaên Cöôøng - Bí thö Tænh uûy, Chuû tòch HÑND tænh Höng Yeân phaùt bieåu taïi hoäi nghò

Vuï thi ñua khen thöôûng khoái Kinh teá - xaõ hoäi, Vaên phoøng Chuû tòch nöôùc (beân phaûi) trao thö vaø laüng hoa cuûa Chuû tòch nöôùc

seCond meeTing of hung yen ProVinCe’s reVoLuTionAry soLdiers * President Truong Tan Sang sent a congratulatory letter and flower hung yen, august 28th 2011 – over 250 revolutionary soldiers, representative for nearly 1000 revolutionary soldiers of hung yen province who had been sentenced to prison by enemies, has gathered together in the second meeting conference, hosted by the liaison committee of hung yen province’s revolutionary prisoners and viet hung urban investment and Development JSc., vihajico.

OÂng Nguyeãn Coâng Hoàng, Phoù Toång Giaùm ñoác Coâng ty Vihajico trao soå tieát kieäm cho chieán syõ caùch maïng coù hoaøn caûnh khoù khaên

also participated in the meeting were Mr. nguyen van cuong, provincial communist party secretary, chairman of hung yen people committee, and other leaders of provincial communist party committee, people committee, hung yen province’s department of propaganda and training; leaders of communes, districts, and departments of hung yen provinces; representatives of liaison committees in seven cities and provinces of Quang ninh, hai phong, hai Duong, ha nam, Thai Binh, Bac ninh, and hanoi. president Truong Tan Sang sent a congratulatory letter and flower. at the conference, participants had listened to victorious stories of revolutionary soldiers and detail activity result of the liaison committee from its establishment on March 27th 1997. at the meeting, viet hung urban investment and Development JSc., vihajico, had presented 30 saving books with total value of 150million vnD to 30 former revolutionary prisoners living hung yen, who were meeting difficulties in life. The whole expense for this event was also financed by vihajico, the developer of Ecopark. ECoLIFE

SOÁ 3-2011

47


Eco art

MEÏ ÔI, ÑÔØI MEÏ

ngoài buoàn nhôù meï ta xöa nguyeãn Duy

Baàn thaàn höông hueä thôm ñeâm Khoùi nhang veõ neûo ñöôøng leân nieát baøn Chaân nhang laám laùp tro taøn Xaêm xaêm boùng meï traàn gian thuôû naøo Meï ta khoâng coù yeám ñaøo Noùn meâ thay noùn quai thao ñoäi ñaàu roái ren tay bí tay baàu vaùy nhuoäm buøn aùo nhuoäm naâu boán muøa Caùi coø… sung chaùt ñaøo chua Caâu ca meï haùt gioù ñöa veà trôøi Ta ñi troïn kieáp con ngöôøi Cuõng khoâng ñi heát maáy lôøi meï ru Bao giôø cho tôùi muøa thu Traùi hoàng traùi böôûi ñaùnh ñu giöõa raèm Bao giôø cho tôùi thaùng naêm meï ra traûi chieáu ta naèm ñeám sao Ngaân haø chaûy ngöôïc leân cao quaït mo voã khuùc ngheâu ngao thaèng Bôøm… bôø ao ñom ñoùm chaäp chôøn trong leo leûo nhöõng vui buoàn xa xoâi Meï ru caùi leõ ôû ñôøi söõa nuoâi phaàn xaùc haùt nuoâi phaàn hoàn baø ru meï… meï ru con lieäu mai sau caùc con coøn nhôù khoâng Nhìn veà queâ meï xa xaêm Loøng ta - choã öôùt meï naèm ñeâm möa Ngoài buoàn nhôù meï ta xöa mieäng nhai côm buùng löôõi löøa caù xöông…

huy Caän

Meï ôi, ñôøi meï khoå nhieàu Traùch ñôøi, meï giaän bao nhieâu cho cuøng Maø loøng yeâu soáng laï luøng Meï khoâng phuùt naûn thöông choàng, nuoâi con. “Ñaéng cay ngaäm quaû boà hoøn, Ngaäm laâu hoaù ngoït!” Meï coøn ñuøa vui! Sinh con meï ñaõ sinh ñôøi Sinh ra söï soáng, meï ngoài chaùn sao? Quanh naêm coù nghæ ngaøy naøo! Sôùm khuya laøm luïng ngöôøi hao maët gaày. Reùt ñoâng ñi caáy ñi caøy Noùng heø baõi caùt, ñöôøng laày ñoäi khoai. Baáu chaân khoûi ngaõ doác nhoaøi Nhöõng chieàu gaùnh nöôùc gaëp trôøi ñoå möa. Giaän thaày, meï chaúng noùi thöa, Væa caâu chua chaùt lôøi thô truyeän Kieàu. Caén raêng boû quaù traêm ñieàu Thuyû chung vaãn moät loøng yeâu ñôøi naøy. Meï laø taïo hoaù thaùng ngaøy Laøm ra ngaøy thaùng saâu daøy ñôøi con.

nhÔÙ mEï muØA Vu LAn vuõ Mai PhOng

Laïi moät muøa Vu Lan Con khoâng veà thaêm meï Caùnh ñoàng queâ quaïnh queõ Chôït hieän veà trong mô Nhöõng thaùng ngaøy tuoåi thô Con nhôù töøng ñuïn raï Nhôù gioû ñaày toâm caù Caùn giaäm laèn hai vai Nhôù thaùng möôøi raãy khoai Thaùng möôøi hai boû laïc Caùnh ñoàng queâ xô xaùc Daùng meï gaày hanh hao Ñeâm thaùng baûy ñaày sao Gioù veà theo tay meï Chieác quaït mo nheø nheï Sao rôi vaøo giaác mô Con nhôù tieáng aàu ô Theo con cuøng naêm thaùng Trong raùng chieàu chaïng vaïng Nhôù meï muøa Vu Lan (Vu Lan 2011)

48

SOÁ 3-2011 www.ecopark.com.vn


Savills tự hào là đại diện bán và tiếp thị độc quyền Giai đoạn 1 cho Khu đô thị sinh thái Ecopark

bia 3

SSavills avills Việt Việt Na Nam m cung cu ung cấp cấp ttoàn oàn vẹn vẹn các cá ác dịch dịcch vụ bất động sản: sản: t t t t t t

,JOIEPBOI#̂Uê̜OHT́OOIË̟ ,JOIEPB J OI#̂Uê̜OHT́  ́OOIË̟ $IPUIVÐ5IˑːOHǸJ $IPUIVÐ5IˑːOHǸJ /HIJÐOD̤V5  5ˑ ˑW Ŵ ̂O /HIJÐOD̤V5ˑŴO å̕OIHJÈ/HIJÐOD̤VL   LÍUIJ å̕OIHJÈ/HIJÐOD̤VLÍUIJ %̕DIW̢/HÉOIËOHWË%PBOIOHIJ̓Q %̕DIW̢/HÉOIËOHW WË Ë% %PBOIOHIJ̓Q 5ˑŴO.ÙJHJ̝Jå̃VUˑ 5ˑW ˑŴ ̂O O.ÙJHJ̝Jå  ̃VUˑ ˑ

t t t t t t

5ˑŴO$IPUIVÐ.̋UC̈OHCÈOM̍ 5ˑ ˑW Ŵ ̂O O $IPUI  VÐ.̋UC̈OHCÈOM̍ 2V́OMMâ â â#̂Uê̜OHT́ O 2V́OMâ#̂Uê̜OHT́O 5ˑ ˑW Ŵ ̂O OW WË W Ëå̀JEJ̓O, ,I IÈDIUI VÐ 5ˑŴOWËå̀JEJ̓O,IÈDIUIVÐ 5ˑ ˑW Ŵ ̂O O $IPUI  VÐ.̋UC̈OHDÙOHOHIJ̓Q Q 5ˑŴO$IPUIVÐ.̋UC̈OHDÙOHOHIJ̓Q $IPUIVÐ#̂Uê̜OHT́OOIË̟ $IPUIVÐ#̂Uê̜OHT́ V  OOIË̟ 5J̏QUI̕5IJ̏UL̏TÈOHÙP 5J̏QUI̕ J ̕5IJ̏UL  ̏TÈOHÙP

TThành hành lập tại Vương Vương Q Quốc uốc A Anh nh từ năm 1855

(Ecopark) Ecolife Magazine 2011 3rd edition  

Meet the community

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you