BO_Parental_Control

Page 1

Εφαρμογι Γονικοφ Ελζγχου (Parental Control)

…[Πάνω απ’ όλα, προςπακοφμε να δθμιουργιςουμε «κουλτοφρα» αςφαλοφσ χριςθσ του Διαδικτφου ςτουσ μακθτζσ μασ, δείχνοντάσ τουσ τον ςωςτό τρόπο χριςθσ και αξιοποίθςισ του, μζςα από καλά ςχεδιαςμζνεσ διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ]…

Βαςίλθσ Οικονόμου


Συντάκτθσ: Βαςίλησ Οικονόμου Υπεφθυνοσ Συςτημάτων Πληροφορικήσ Eκπαιδευτηρίων Δοφκα

Σχολικό ζτοσ: 2010-2011

Σελίδα

2

Εκδότθσ: Εκπαιδευτήρια Δοφκα


Περιεχόμενα

1 1. Ειςαγωγι ................................................................................................................................................... 4

2 2. Εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ Γονικοφ Ελζγχου (Parental Control) ................................................................. 4

3 3. Βαςικζσ ρυκμίςεισ ..................................................................................................................................... 5

4 4. Ρυκμίςεισ ςυςτιματοσ .............................................................................................................................. 6

5 5. Καταγραφι ιςρορικοφ πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο .................................................................................... 7

6 6. Οδθγίεσ για αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου για τουσ Γονείσ ................................................................... 8

7 7. Οδθγίεσ για αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου για τουσ Μακθτζσ .............................................................. 9

8 8. Αρμόδιεσ αρχζσ ....................................................................................................................................... 10

9

Σελίδα

3

9. Ποφ μποροφμε να ηθτιςουμε βοικεια; ................................................................................................. 10


Ειςαγωγι Το Δηαδίθησο είλαη αλακθηζβήηεηα τρήζηκο κέζο γηα ηε κάζεζε, ηελ ελεκέρωζε, ηελ επηζηήκε, ηης ηέτλες θαη ποιιές άιιες δραζηερηόηεηες. Αποηειεί όκως, σποτρέωζε όιωλ κας λα διδάξοςμε ζηα παηδηά κας ηελ Υπεύθςνη Σςμπεπιθοπά ζηο Διαδίκηςο. Σηο ζτοιείο οργαλώλοσκε ζε ηαθηά τροληθά δηαζηήκαηα ελεκερωηηθές οκηιίες γηα ηελ Αζθαλή Πλοήγηζη ζηο Διαδίκηςο. Οη εθπαηδεσηηθοί κας, ζε θαζεκερηλή ζτεδόλ βάζε, ζσδεηούλ θαη ζσκβοσιεύοσλ ηοσς καζεηές-ηρηές κας γηα ηοσς θηλδύλοσς ποσ εγθσκολούλ ζηο Δηαδίθησο. Επηπιέολ, εγθαηαζηήζακε ζε όιοσς ηοσς Μαζεηηθούς Υποιογηζηές ηε ιεηηοσργία γοληθού ειέγτοσ “Parental Control”. Η ζσγθεθρηκέλε ιεηηοσργία δίλεη ηε δσλαηόηεηα ζηοσς γολείς λα θαζοδεγήζοσλ δηαθρηηηθά, λα ειέγτοσλ ηελ πρόζβαζε ζηο Δηαδίθησο θαη λα ηα εθπαηδεύοσλ, κέζω ηοσ σποιογηζηή ποσ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε σπερεζία. Σστλά όκως, ηα παηδηά γλωρίδοσλ πηο ποιιά γηα ηοσς σποιογηζηές από ηοσς γολείς κε αποηέιεζκα λα θαηαθέρλοσλ λα βρίζθοσλ ηρόποσς λα «παραβηάδοσλ» ηοσς δηάθοροσς κεταληζκούς αζθαιείας. Εκείς, ζε θάζε εσθαηρία, ειέγτοσκε ηελ ορζή ιεηηοσργία ηοσ “Parental Control”, ηο οποίο όκως, δελ αποηειεί παλάθεηα ζε δεηήκαηα αζθάιεηας. Αρ μην ξεσνάμε όηι και ηο καλύηεπο ζύζηημα αζθάλειαρ μποπεί να αποηύσει όηαν δεν ςποζηηπίζεηαι από ζςζήηηζη, εμπιζηοζύνη, ειλικπίνεια και πειθώ.

Εκκίνθςθ τθσ εφαρμογισ Γονικοφ Ελζγου (Parental Control) Κάτω δεξιά (δίπλα ςτην ημερομηνία τησ οθόνησ του Μαθητικοφ Υπολογιςτή)…

υπάρχει το εικονίδιο:

Με δεξί κλικ του ποντικιοφ πάνω ςτο εικονίδιο αυτό, ανοίγει ζνα «μενοφ» από το οποίο επιλζγουμε «go to master control», ϊςτε να εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ μασ το παρακάτω παράκυρο (Master Controls):

Σελίδα

4

΢το «πεδίο» Password, μζςω του πλθκτρολογίου δίνουμε τον κωδικό ειςόδου και επιλζγουμε «ΟΚ» (κάνοντασ κλικ πάνω ςτο ομώνυμο πλήκτρο).


Μετά τθν είςοδο του κωδικοφ ειςόδου (Password) ςτθν οκόνθ μασ εμφανίηεται το βαςικό «μενοφ» επιλογϊν: Users, System Settings, Custom Filtering, Activity Log, About, τθσ εφαρμογισ Γονικοφ Ελζγχου (Parental Control). Με διπλό κλικ πάνω ςτο «MASTER USER» εμφανίηεται το παρακάτω «παράκυρο»: ΢το «παράκυρο» αυτό (Edit User Information) ζχουμε τθ δυνατότθτα: 1. να αλλάξουμε τον κωδικό ειςόδου ςτθν εφαρμογι (Password). 2. Να επιλζξουμε τθν θλικιακι ηϊνθ ςτθν οποία κα προςαρμοςτεί το φίλτρο (Age). 3. Να ορίςουμε τισ κατθγορίεσ λζξεων που κα φιλτράρει (User is blocked from). 4. Να ορίςουμε το επίπεδο φιλτραρίςματοσ κακϊν λζξεων (Word filtering). Χρειάηεται «τικ» ςτθν ερϊτθςθ: «block sites that contain bad words?», ϊςτε να μασ επιτραπεί να ρυκμίςουμε το επίπεδο μεταξφ κανονικοφ, αυςτθροφ ι λιγότερου αυςτθροφ αποκλειςμοφ ιςτοςελίδων βάςει των λζξεων που περιζχουν.

Σελίδα

5

΢το τζλοσ των ρυκμίςεων κάνουμε κλικ ςτο κουμπί «ΟΚ» ϊςτε να αποκθκευτοφν οι επιλογζσ μασ και να επιςτρζψουμε ςτο κεντρικό «μενοφ» τθσ εφαρμογισ.


Επιλζγοντασ «System Settings» ζχουμε τθ δυνατότθτα να κάνουμε οριςμζνεσ ακόμα ρυκμίςεισ. Αυτό που είναι ςθμαντικό εδϊ, είναι ότι μποροφμε να ενθμερϊςουμε τθ Βάςθ Δεδομζνων τθσ εφαρμογισ με τθ διακζςιμθ νζα ζκδοςθ (Update We-Blocker data now). Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ςφνδεςθ του Μ.Τ. με το Διαδίκτυο (Internet).

Σελίδα

6

Με τθν επιλογι «Custom Filtering» ζχουμε τθ δυνατότθτα να προςκζςουμε κάποια διαδικτυακι διεφκυνςθ (URL), ςτθν οποία δεν κα επιτρζπεται θ πρόςβαςθ από το Μ.Τ. (Add this site>>).


Μια ςθμαντικι δυνατότθτα τθσ εφαρμογισ Γονικοφ Ελζγχου (με την επιλογή Activity Log) είναι θ καταγραφι των επιςκζψεων του Μ.Τ. ςε διαδικτυακζσ διευκφνςεισ. ΢τθν καταγραφι αυτι περιζχεται εκτόσ από τθν ακριβι θλεκτρονικι διεφκυνςθ, θ πλιρθσ θμερομθνία, θ ϊρα επίςκεψθσ και θ ζνδειξθ για το αν επετράπθ τελικά ι όχι θ εμφάνιςθ του περιεχομζνου. Μια διαδικαςία που βοθκά ςτθν ανάπτυξθ κουλτοφρασ κατά τθν πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο.

Με τθν επιλογι «Text Export…», ζχουμε τθ δυνατότθτα:

Σελίδα

7

να εξάγουμε ςε αρχείο κειμζνου (.txt) τθν καταγραφι αυτι, να αρχειοκετιςουμε τθν καταγραφι πριν τθ διαγράψουμε (Clear Log File), ι να τθν επεξεργαςτοφμε περαιτζρω.


Οδθγίεσ για αςφαλι χριςθ του Διαδικτφου προσ τουσ Γονείσ Φροντίςτε να ενθμερωκείτε για το Διαδίκτυο. Αντιμετωπίςτε το Διαδίκτυο ωσ ζνα ςφγχρονο αγακό με πολλζσ κετικζσ πτυχζσ και ςαφϊσ λιγότερεσ αρνθτικζσ. Δείξτε ςτα παιδιά ςασ πϊσ να χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο με αςφάλεια. Συηθτιςτε μαηί τουσ για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ που υπάρχουν. Μάκετε ςτα παιδιά ςασ να μθν δίνουν ποτζ προςωπικά τουσ ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςε αγνϊςτουσ ςτο Διαδίκτυο. Μάκετε ςτα παιδιά ςασ να μθν απαντοφν ποτζ ςε δελεαςτικά μθνφματα. Εξθγιςτε τουσ πωσ αν λάβουν τζτοια μθνφματα ι μθνφματα που δεν κατανοοφν, δεν φταίνε αυτά και ότι κα πρζπει να ςασ ενθμερϊςουν. Προςπακιςτε να δθμιουργιςετε μία οικογενειακι ςυμφωνία για τθ χριςθ του Διαδικτφου ςτο ςπίτι. Σοποκετιςτε τον υπολογιςτι ςε χϊρο του ςπιτιοφ με άμεςθ πρόςβαςθ από όλα τα μζλθ τθσ οικογζνειασ.

Ζργο του μακθτι Δθμοτικοφ Δ. Καβάηθ, από το φυλλάδιο saferinternet.gr

Δθμιουργιςτε μία λίςτα με προτεινόμενουσ δικτυακοφσ τόπουσ και παιδικζσ ιςτοςελίδεσ που ζχετε ελζγξει πριν. Να επιβλζπετε τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρότερα, κατά τθ ςφνδεςι τουσ με το Διαδίκτυο και ειδικά κατά τισ πρϊτεσ προςπάκειζσ τουσ. Ελζγχετε τακτικά τισ ιςτοςελίδεσ που επιςκζπτονται τα παιδιά μζςω των «Αγαπθμζνων» και του «Ιςτορικοφ» του προγράμματοσ φυλλομετρθτι (browser) που χρθςιμοποιείτε. Εγκαταςτιςτε ςτον υπολογιςτι του ςπιτιοφ ςασ κάποιο ειδικό φίλτρο για τον ζλεγχο του περιεχομζνου του Διαδικτφου. Ενθμερωκείτε από τον πάροχο Διαδικτφου (ISP) που χρθςιμοποιείτε για τισ λφςεισ γονικοφ ελζγχου (parental control) που προςφζρει.

Σελίδα

8

Συςτρατευτείτε ςτθν καταπολζμθςθ του παράνομου περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο καταγγζλλοντασ οποιαδιποτε ιςτοςελίδα με παράνομο περιεχόμενο ςτθν Ελλθνικι Γραμμι Αναφοράσ Παράνομου Περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο (www.safeline.gr).


Συμβουλζσ αςφαλοφσ χριςθσ του Διαδικτφου προσ τουσ Μακθτζσ Μθ δίνετε ποτζ προςωπικά ςασ ςτοιχεία και μθν αποκαλφπτετε λεπτομζρειεσ τθσ προςωπικισ ςασ ηωισ ςε άλλουσ χριςτεσ του Διαδικτφου. Μθ γνωςτοποιείτε μζςω του Διαδικτφου τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςασ ςε αγνϊςτουσ. Μθν αποκαλφπτετε τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ (password) που χρθςιμοποιείτε. Μθν επιχειρείτε ςυναλλαγζσ μζςω του Διαδικτφου για τθν αγορά προϊόντων και μθ δίνετε ςτοιχεία που αφοροφν πιςτωτικζσ κάρτεσ. Κατά τθν επίςκεψι ςασ ςτουσ διάφορουσ δικτυακοφσ τόπουσ μθ ςυμπλθρϊνετε φόρμεσ με τα παραπάνω ςτοιχεία, όταν ςασ ηθτοφνται. Σα άτομα που γνωρίηετε ςτο Διαδίκτυο δεν είναι πάντοτε αυτά που ιςχυρίηονται ότι είναι. Μπορεί να λζνε ψζματα για να κερδίςουν τθν εμπιςτοςφνθ ςασ. Μθ δίνετε πλθροφορίεσ που αφοροφν τουσ φίλουσ ςασ, τθν οικογζνειά ςασ ι το ςχολείο ςασ ςε άτομα που γνωρίηετε ςτο Διαδίκτυο. Μθ ςυναντάτε μόνοι ςασ άτομα που γνωρίςατε από το Διαδίκτυο. Η ςυνάντθςθ πρζπει να πραγματοποιείται οπωςδιποτε ςε δθμόςιο χϊρο και οι γονείσ ςασ να είναι παρόντεσ. Να ςυηθτάτε με τουσ δαςκάλουσ ςασ, τουσ γονείσ ςασ και με πρόςωπα που εμπιςτεφεςτε για τισ δραςτθριότθτζσ ςασ ςτο Διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν αντιμετωπίςετε οτιδιποτε περίεργο ι αςυνικιςτο. Να είςτε επιφυλακτικοί ωσ προσ τθν αποδοχι όςων διαβάηετε ςτο Διαδίκτυο ι αυτϊν που ςασ λζνε οι άλλοι χριςτεσ του. Να ζχετε πάντα υπόψθ ςασ ότι τα προϊόντα τθσ πνευματικισ δθμιουργίασ (Μουςική, Λογοτεχνία, Κινηματογράφοσ, Video κ.λ.π.) προςτατεφονται από τουσ νόμουσ και θ διανομι τουσ μζςω του Διαδικτφου είναι παράνομθ πράξθ. Σο ίδιο παράνομθ πράξθ κεωρείται και θ διακίνθςθ προγραμμάτων υπολογιςτϊν, εκτόσ κι αν ανικουν ςτθν κατθγορία του Ελεφκερου Λογιςμικοφ. Μθ χρθςιμοποιείτε άκριτα οποιοδιποτε πρόγραμμα βρίςκεται ςτο Διαδίκτυο. Δεν είναι όλα τα προγράμματα αςφαλι ακόμα και αν εμφανίηονται ωσ παιχνίδια. Ίςωσ περιζχουν προγράμματα Δοφρειουσ Ίππουσ και ιοφσ που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιςτι ςασ. Μθν ανοίγετε e-mail από άγνωςτουσ αποςτολείσ με περίεργα κζματα (subject) ι χωρίσ κζμα. Είναι πολφ πικανό να περιζχουν ιοφσ.

Σελίδα

Πηγή: Ομάδα Δράςησ για την Ψηφιακή Αςφάλεια (Digital Awareness & Response to Threats) - http://www.dart.gov.gr/

9

Προςοχι ςτα επιςυναπτόμενα αρχεία. Πολλά απ’ αυτά είναι ιοί ι Δοφρειοι Ίπποι και μποροφν να προκαλζςουν ςοβαρά προβλιματα ςτον υπολογιςτι ςασ.


Αρμόδιεσ αρχζσ για να προςτατζψουν και να βοθκιςουν τον πολίτθ είναι οι παρακάτω: A.Δ.Α.Ε.: Αρχι Διαςφάλιςθσ του Απορριτου των Επικοινωνιϊν (http://www.adae.gr). Είναι ανεξάρτθτθ αρχι που ζχει ςκοπό τθν προςταςία του απορριτου των επιςτολϊν, τθσ ελεφκερθσ ανταπόκριςθσ ι επικοινωνίασ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο κακϊσ και τθν αςφάλεια των δικτφων και πλθροφοριϊν. Ε.Ε.Τ.Τ.: Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων (http://www.eett.gr). Είναι θ ανεξάρτθτθ αρχι θ οποία αποτελεί τον Εκνικό Ρυκμιςτι που ελζγχει, ρυκμίηει και εποπτεφει: τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται οι εταιρείεσ ςτακερισ και κινθτισ τθλεφωνίασ, αςφρματων επικοινωνιϊν και διαδικτφου και τθν ταχυδρομικι αγορά, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται οι εταιρείεσ παροχισ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν ταχυμεταφοράσ. Επιπλζον, θ ΕΕΣΣ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ ςτισ εν λόγω αγορζσ. Δίωξθ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ. Ερευνά υποκζςεισ που ζχουν ςχζςθ με το Διαδικτυακό Ζγκλθμα. (Γενική Αςτυνομική Διεφθυνςη Αττικήσ, τηλ.: 210 64 76 000)

Ποφ μποροφμε να ηθτιςουμε βοικεια;… To δίκτυο γραμμϊν βοικειασ INHOPE επικεντρϊνεται ςτον εντοπιςμό παράνομου περιεχομζνου ςτο Διαδίκτυο. ΢τθν Ελλάδα ανοιχτι γραμμι επικοινωνίασ και καταγγελίασ είναι θ Safeline http://www.safeline.gr.

Σελίδα

10

Επιπλζον υπάρχει ο Ελλθνικόσ Κόμβοσ Αςφαλοφσ Διαδικτφου http://www.saferinternet.gr και το διεκνζσ δίκτυο κατά του διαδικτυακοφ μίςουσ INACH http://www.inach.net.


11 Σελίδα

Μεςογείων 151, Παράδειςοσ Αμαρουςίου. T.K.:15126, Σθλζφωνο: 210 6186000, Fax: 210 6186020. url: http://www.doukas.gr , e-mail:info@doukas.gr