Page 1

exo:Layout 1

12/18/08

9:51 AM

Page 1


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 1

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

«ΕΙΣ ΤΑ ΕΞ ΩΝ ΣΥΝΤΙΘΕΜΑΙ» Μαρία Οικονόμου

«WHAT I AM COMPOSED OF» Maria Oikonomou

3 - 30 / 12 / 2008

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΜΕΛΙΝΑ» C U L T U R A L C E N T R E «M E L I N Α»


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 2


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 3

Η ύλη και ο άνθρωπος, το μέσο και ο σκοπός, η αρχή και το τέλος, ο δημιουργός και το έργο. Όταν ο ρεαλισμός της ζωής ερωτοτροπεί με την έμπνευση για δημιουργία τότε η απάντηση για το αποτέλεσμα έρχεται μέσα από τον αέναο διάλογο της ζωής με το θάνατο, της πτώσης και της ανάτασης, της συνεχούς μεταβολής των πραγμάτων. Αυτές είναι οι πρώτες σκέψεις που γεννά με την πολύτιμη συνεισφορά του στον προβληματισμό γύρω από την αέναη κίνηση της τέχνης, το έργο της Μαρίας Οικονόμου που έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε στην έκθεση που διοργανώνει ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων. Και η αξία της συγκεκριμένης έκθεσης έρχεται μέσα από τη συνειδητοποίηση της αξίας της τέχνης και της συνάρτησής της με τον κύκλο της δημιουργικότητας του καλλιτέχνη και τον κανονιστικό κύκλο της φυσικής πορείας του ανθρώπου.

Νικήτας Κακλαμάνης Δήμαρχος Αθηναίων

The material and the human being, the means and the purpose, the beginning and the end, the creator and the work. When the realism of life flirts with the creative inspiration, the answer about the result emerges from the perpetual dialogue of life with death, of fall and uplift, of the continuous change of things. These are the first thoughts called to life by the work of Maria Ikonomou and its precious contribution to the issue of the perpetual movement of art - a work that we have the opportunity to admire at the exhibition of the Cultural Organization of the Municipality of Athens. The value of this particular exhibition derives from the appreciation of the value of art and of its interrelation with the artistʼs circle of creation and the prescriptive circle of the natural course of the human being. Nikitas Kaklamanis Mayor of Athens


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 4


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 5

Εναρκτήρια Λήξη Ληξιπρόθεσμη Αρχή είναι η φιλοσοφία της Μαρίας Οικονόμου στην έκθεση των έργων της. Δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι με τις λέξεις αλλά το στίγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, η εγγενής αντίφαση, ο Σίσυφος και ο Τάνταλος μέσα μας, η υπαρξιακή μας αγωνία εν τέλει. Σε αυτό μας παραπέμπουν και οι τίτλοι των εγκαταστάσεών της: ʻΕις τα εξ ων συντίθεμαιʼ, ʻΕπικαλύψεις Γηςʼ, ʻΚυλιόμενες πέτρες/ τα πάντα ρειʼ, ʻΦαίνομαι;ʼ. Δουλειά ανθρωποκεντρική ακόμη και όταν απουσιάζει η ανθρώπινη μορφή. Ο κύκλος της δημιουργίας και της καταστροφής στον μακρόκοσμο της γης, στον μικρόκοσμο της ατομικής μας ζωής. Στο έργο ʻτα πάντα ρειʼ, υπάρχει συνεχής καθοδική κίνηση πετρωμάτων, ανοδική κίνηση λάβας, έκρηξη. Στα επιτοίχια έργα της δημιουργού είναι έκδηλο το αστικό τοπίο σε μια ειλικρινή σχέση με τη φύση. Παρουσιάζεται η αρμονική συνύπαρξη φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και η αλληλεξάρτηση τους για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος. Σχέσεις ελπίδας μέσα από το σεβασμό του ανθρώπου στο περιβάλλον του. Η ανθρώπινη περιπέτεια μέσα από επιτοίχια, κατασκευές και γλυπτική, αποτυπώνουν με σύγχρονο τρόπο αυτό ακριβώς που πιστεύει και η ίδια « Η Τέχνη είναι επικίνδυνη όσο και ο δημιουργός της» . Ο Πολιτισμικός Οργανισμός του Δήμου Αθηναίων ανακαλύπτει τη Μαρία Οικονόμου και καλεί τους Αθηναίους να μοιραστούν μαζί μας την περιπέτεια της τέχνης και της ζωής στο Πολιτιστικό Κέντρο ʻΜελίναʼ. Σόφη Δασκαλάκη Μυτιληναίου Πρόεδρος Πολιτισμικού Οργανισμού Δήμου Αθηναίων

Opening End Due Start is Maria Ikonomouʼs philosophy in this exhibition of her works. It is not just a play with the words; it is the position of the human being, the inborn contradiction, Sisyphus and Tantalus inside us, the fear for our existence eventually. That is what we are referred to by the titles of her installations: “To what Iʼm composed of”, “Earth coverings”, “Rolling stones/ all is fluid”, “Am I visible?” An anthropocentric work even when the human figure is absent. The circle of creation and destruction in the macrocosm of the earth, in the microcosm of our private life. In the work “all is fluid”, there is a continuous downward movement of rocks, an upward movement of lava, an explosion. In the wall works the urban landscape is manifest in a frank relation with nature. We perceive the harmonious co-existence of natural and urban environment and their interdependence for the ensuring of the viability of the system. Relations of hope through the respect of the human being to its environment. The human adventure out of wall works, constructions and sculpture that stamp in a contemporary manner exactly what she also believes: “Art is as dangerous as its creator”. The Cultural Organization of the Municipality of Athens discovers Maria Ikonomou and invites the Athenians to share with us the adventure of art and life at the Cultural Centre “Melina”. Sofi Daskalaki Mytilineou President of the Cultural Organization of the City of Athens


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 6

Γνώρισα την κυρία Μαρία Οικονόμου, όταν το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου ανέλαβε την έκδοση της διδακτορικής της διατριβής με θέμα: «Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1950 - 1970». Μου έδειξε την εικαστική δουλειά της και εντυπωσιάσθηκα από το σθένος και τη δυναμή της να θέλει να εντρυφήσει όλο και βαθύτερα στον χώρο της διδασκαλίας της Τέχνης αλλά και της δημιουργίας. Χαίρομαι που ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει τέτοιες προσπάθειες.

I was acquainted with the work of Mrs Maria Economou through the Ioannis Kostopoulos Foundation which supported the publication of her doctorate thesis entitled “IDEOLOGICAL TRENDS IN FRANCE FROM 1950 TO 1970 AND THEIR EFFECTS ON GREEK ARTISTS”. I was impressed by her strength and tenacity in the service of teaching and promotion of art and creativity. I am pleased that the municipality of Athens supports such endeavours.

Η τέχνη τού… να δίνεις ζωή

The Art of …Life giving

Katerina Koskina

Κατερίνα Κοσκινά

Η Μαρία Οικονόμου εκφράζει την έντονη παλμική εγρήγορση της δημιουργικής εκφοράς, που αναδύεται έντονα μέσα από τα πρωτόγονα, εν πολλοίς άμορφα φυσικά υλικά (δέρμα, άμμος, χώμα, εκρηξιγενή πετρώματα κ.λ.π.), από τα οποία «απαιτεί» η δημιουργός να ζωοποιηθούν, να κινηθούν, να εκφράσουν μνήμες, αλλά και να ξυπνήσουν συνειδήσεις, για να καταδειχθεί χωρίς περιστροφές η υπαρξιακή αναζήτηση της αφετηρίας και του έσχατου του πάσχοντος όντος και του γήινου περιβάλλοντός του. Η γλυπτική πορεία της Μαρίας Οικονόμου μέχρι και σήμερα είναι έντονα αφαιρετική με υπαρξιακή πίστη στη συνάρθρωση και στην επέμβαση επί υλικών, που προέρχεται από τη γη, μέσα από τις αέναες αναδεύσεις τους, της Σισυφικής ανόδου και καθόδου τους από το κεκαυμένο ρευστό των εγκάτων της γης και στερεοποιημένων κάτω από τον ουρανό. Αυτά τα εκρηξιγενή ηφαιστειακά υλικά μέσα από το άμορφο σχηματίζουν έντονες μορφές και η αισθητική ανίχνευση της Μαρίας Οικονόμου επιζητεί να συλλάβει παλμούς ζωής σε κάθε ανεπιτήδευτη έκφραση Η Μαρία Οικονόμου έχει πολύ δρόμο να διανύσει αφού επέλεξε να βαδίσει επί ατραπών συστρεφομένων.

Αθανάσιος Χ. Βαρλάμης

Maria Economouʼs work reflects intense impetus and creativity, transforming rough, largely amorphous, natural materials - hide, sand, soil, lava – of which the artist requires that they live, move, express memories, but also spur consciences with a view to showing, beyond doubt, the search for the beginning and the end of the journey of every suffering being and its earthly surroundings.

Maria Economouʼs evolution in sculpture is distinctly abstractive, signifying a fundamental faith in the conjuncture and existential transformation of the materials of planet earth, alluding to their eternal voyage from the burning fluid interior to the solid crust below the sky. Shapeless lava acquires distinct forms and Maria Economouʼs aesthetic endeavors aim at capturing the beauty and vibration of life. Maria Economou chose to walk this tortuous path and has understandably some good distance to cover.

Athanasios Ch. Varlamis


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 7


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 8

«ΕΙΣ ΤΑ ΕΞ ΩΝ ΣΥΝΤΙΘΕΜΑΙ» 2003

Εκρηξιγενή πετρώµατα, συρµατόσχοινα, άµµος, σίδερο, σύστηµα αυτοµατισµού. Ύψος κατασκευής 2,75 m - 4,50 m Πλάτος » 1,20 m Βάθος » 1,30 m Ύψος γλυπτού 2,10 m Πλάτος » 0,60 m Βάθος » 0,50 m

Το έργο απεικονίζει το πρωτογενές στοιχείο της ανθρώπινης φύσης. Περιγράφει µε την κίνησή του τον φυσικό νόµο της πτώσης και της ανόρθωσης, ωθώντας τον άνθρωπο στη συνειδητοποίηση του µέτρου και στην αυτογνωσία. Ζωντανεύει τη Σισυφική άνοδο και κάθοδο, την κυµατοειδή πορεία της ζωής, τον κύκλο της ύπαρξης. Τα υλικά που επιλέχθηκαν, το χώµα -«Χους ει και εις χουν απελεύσει»- και η λάβα -η «Προµηθεϊκή φωτιά»- είναι ενδεικτικά των στοιχείων της ανθρώπινης υπόστασης.

“WHAT I AM COMPOSED OF” 2003

Volcanic rocks, wire ropes, sand, iron, automatic system. Height of installation: minimum 2,75 m Width of installation: 1,20 m Depth of installation: 1,30 m Height of the sculpture: 2,10 m Width of the sculpture: 0,60 m Depth of the sculpture: 0,50 m

The piece of art represents the basic elements within humans. By its movement, it describes the natural law of the fall and resurrection leading the viewer to the realization of moderation and to self knowledge. It recalls the Sisyphean rise and fall, the wave-like course of life, the cycle of existence. The materials that were used: the earth -“Earth to Earth, Ashes to Ashes”- and the volcanic lava -the “Promethean fire”- are indicative of the elements of human substance.


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 9


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 10


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 11


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 12

«ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ» 2001

Χώµα, εκρηξιγενή πετρώµατα, ασβεστοκονίαµα, χρωστικές, νωπογραφία, σε ξύλο και µέταλλο. Ύψος Πλάτος Βάθος

3,20 m 1,50 m 1,60 m

Έργο τεσσάρων όψεων Στο κεντρικό τµήµα του έργου εναλλάσσονται θεµατικές ενότητες όπως: Σκηνή της κοινωνικής ζωής, χαρακτηριστική των πολιτισµικών σχέσεων µεταξύ Κυκλάδων και Κρήτης τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Απεικονίζεται τοιχογραφία οικίας στη Θήρα. Η δύναµη της έκρηξης του ηφαιστείου που κατέστρεψε τον Κυκλαδικό πολιτισµό αναπαριστάται στην κλίµακα εισόδου οικήµατος. Τέλος, την κύρια όψη του έργου καλύπτει ανάγλυφη εικόνα της ανασκαφής του οικισµού στο Ακρωτήρι της Θήρας. Ωστόσο στο άνω µέρος του έργου διακρίνεται κατερχόµενη η νέα πόλη, που θα γεννηθεί από τα ερείπια. Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν το χωρόχρονο ενιαίο µέσα σε µια συνεχή ανανέωση.

«ANTIQUITIES»

2001

Timber, earth, volcanic rocks, lime, mortar, colors, fresco, on wood and iron. Height length depth

3,10 m 1,50 m 1,60 m

Piece of art consisting of four aspects In the central part of the piece, thematic unities interchange, as the scene of social life, indicative of the cultural relationship between the Cycladic and Minoan civilizations in the 2nd thousand B.C. Fresco. It depicts a mural house in Santorini. The devastating force of the volcanic explosion, which destroyed the Cycladic civilization, is represented by the stairs of the entrance of an edifice in Thira. The central aspect of the piece of art is covered by a bas relief representation of the archaeological excavation of the settlement at the Akrotiri /the Cape of Thira. However, in the upper part of the piece, a new city will be built from the ruins. All these elements make the space-time continuum in a continuous renewal.


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 13


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 14


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 15


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 16

«ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΑΣΤΙΚΗ ΦΥΣΗ» 2008

Ο αέναος κύκλος της ζωής και της δημιουργίας: Γέννηση – Φθορά – αναγέννηση. Η δόμηση της σύγχρονης πόλης σε συνδυασμό και άμεση συσχέτιση με το περιβάλλον. Στην ενότητα αυτή των έργων απεικονίζεται η πόλη στον φυσικό της χώρο, ο οποίος παρουσιάζεται διαφοροποιημένος στις εκάστοτε φάσεις της. Στην πορεία του χρόνου η πόλη ανανεώνεται από τα ερείπιά της. Το δέντρο, σύμβολο ζωής και δύναμης, αναγεννάται μέσα από τη φυσική διαδικασία. Με παρόμοιο τρόπο αναβιώνει και η πόλη στο ίδιο σημείο που πρωτοδημιουργήθηκε. Τα ερείπια των αρχαίων οικισμών, γύρω από τον κορμό του κατάφορτου δέντρου, αποδίδουν συμβολικά τους πεσμένους καρπούς και φύλλα, από τα οποία ξεκινά η αέναη κυκλική διαδικασία.

«MODERN URBAN NATURE» 2008

The cycle of life and creation: birth, decline and rebirth. The structure of a modern town, in conjunction with and direct relationship to the environment. This thematic unity of the pieces represents the city in its natural environment, which presents itself in different forms in its occasional phases. In the course of time the city is renovated from its ruins. The tree, a symbol of life and force, is reborn through the natural process. In a similar way, the city is renewed at the same point, where it is created for the first time. The ruins of ancient habitation on the ground around the trunk of a tree full of fruits, represent symbolically the fallen fruits and autumn leaves from which the eternal circular procedure starts.


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 17


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 18


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 19


OIKONOMOU2:Layout 1

12/18/08

9:48 AM

Page 20

Η Μαρία Οικονόμου γεννήθηκε στην Αθήνα. Τα έτη 1976-1980 σπούδασε στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια έκανε σπουδές Αγγλικής γλώσσας στο Stanton School of English του Λονδίνου και έχει δίπλωμα Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Cambridge. Το 1998 εισάγεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Για ένα χρόνο κάνει σπουδές Ζωγραφικής με καθηγητή τον Τρ. Πατρασκίδη. Το 1999 συνεχίζει στη Γλυπτική με καθηγητή τον Θεόδωρο Παπαγιάννη. Παράλληλα από το 1998 έως το 2004 φοιτά στα εργαστήρια Πολυμέσων, Γραφικών Τεχνών, Νωπογραφίας και Κεραμικής της Α.Σ.Κ.Τ. Το 1999 αρχίζει εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Τα έτη 2002-2004 ζει στο Παρίσι, όπου παρακολουθεί μαθήματα «Αισθητικής και Θεωριών της Τέχνης» στην Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts με καθηγητή τον Alain Bonfand. Αποφοιτά από την Α.Σ.Κ.Τ. το 2004. Το 2005 γίνεται κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εικαστική δραστηριότητα 2002

Εγγράφεται ως μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 2002 Φιλοτέχνηση μαρμάρινης προτομής του Παναγιώτη Κανελλόπουλου κατόπιν παραγγελίας της Εταιρείας φίλων Π. Κανελλόπουλου. 2003 Ατομική Έκθεση στα πλαίσια συνεδρίου Κινητής Τηλεφωνίας, Hotel CARAVEL, Αθήνα. 2005 Ομαδική έκθεση σπουδαστών Α.Σ.Κ.Τ., Θέατρο ALTERA PARS, «Το Καμπαρέ των Σκουπιδιών», Αθήνα. 2006 Ατομική έκθεση, Δημαρχείο Αχαρνών, Αθήνα. 2006 Ομαδική καθώς και Ατομική έκθεση, Καταστήματα ΑΙΩΝ, Κηφισιά, Αθήνα. 2006 Ατομική έκθεση, Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων, Αθήνα. 2006 Ομαδική έκθεση, 4ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό FORUM, πρώην Δυτικός Αερολιμένας Αθηνών, Αθήνα. 2006 Ατομική έκθεση, Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αθηνών, Αθήνα. 2007 Ομαδική έκθεση, Δημαρχείο Αχαρνών, Αθήνα. 2007-ʼ08 Ατομική έκθεση, Sofitel Athens Airport, Αθήνα.

Maria Economou was born in Athens The years 1976 - 1980 she studied in the School of Philosophy, University of Athens, and graduated from the department of French Literature. 1983 she studied the English language in the Stanton School of English, London, Diploma in Proficiency, University of Cambridge. In 1998 she enrolled in the High School of Fine Arts, Athens. She studied painting and drawing with Professor Triandafillos Patrakidis. In 1999 she became a doctorate student in the School of Philosophy - University of Athens. Subject: “Ideological trends in France from 1950 to 1970 and associated effects on Greek artists.” In 1999 - 2004 she studied sculpture in the School of Fine Arts, Athens with Professor Theodore Papagiannis. The years 2002 2004 she lived in Paris and studied “Aesthetics and Art Theory” in the Ecole Nationale Supérieure de Beaux Arts de Paris with Professor Alain Bonfand. In 2004 she graduated from the High School of Fine Arts, Athens, and in 2005 she gained her doctorate in the School of Philosophy, University of Athens. Professional activities 2002 2002 2003 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2007

2007-8

Enrolment as a member of the Guilt of Fine Arts Commission by the Society of Friends of former Prime Minister P.Kanellopoulos, for marble bust of P. Kanellopoulos. Solo Exhibition, Hotel CARAVEL, Athens. Group Exhibition, Theater ALTERA PARS, Athens. Solo Exhibition, Town Hall of Acharnes, Athens. Solo Exhibition, AION stores, Kifissia, Athens. One-man Exhibition, Cultural Center of Thrako makedones, Athens Group Exhibition, 4o European Social FORUM, ex Northern airport of Athens. Solo Exhibition, Tenis Club of Athens. Group Exhibition, Town Hall of Acharnes, Athens. Solo Exhibition, Sofitel Athens Airport, Athens.


exo:Layout 1

12/18/08

9:51 AM

Page 2

What I am composed of  

Maria's Economou art catalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you