Page 1

Fürdık eredményes gazdálkodásának lehetıségei Kihívások és megoldások – költséghatékonyság lehetıségei az önkormányzati gazdálkodásban Kaposvár, 2010. június 2.


Problémák Az elmúlt években az egészségturisztikai kínálat fejlesztése sok esetben nem a keresleti trendek alapján történt A fürdık fejlesztésénél gyakran nem érvényesültek a mőködést és hosszú távú fenntarthatóságot meghatározó szempontok A mőködési költségek, például az energiaárak folyamatos emelkedése egyre nehezebb helyzetbe hozza az üzemeltetıket / fenntartókat Az elmúlt idıszak sokszor párhuzamos (ugyanannak a célcsoportnak szóló, ugyanolyan kínálatot tartalmazó) fejlesztései sok helyen tovább élezték a térségi, regionális versenyhelyzetet

negatív spirálfolyamat / optimálisnál rosszabb hatékonyság


SPAudit Termál-, gyógy-, wellness- és élményfürdık, valamint uszodák veszteségének csökkentése, gazdaságos mőködtetésének biztosítása szervezeti, szervezési, marketing és egyéb, viszonylag alacsony költségő intézkedéssel: Üzemeltetési költségek csökkentése Bevétel-növelési módok meghatározása Jogszabályi-mőszaki megfelelıség biztosítása, Valamint nagyobb beruházási költséggel járó, átfogó, versenyképességet javító, optimálisan üzemeltethetı fejlesztések megalapozása, kidolgozása.


SPAudit szolgáltatás szakterületei épületgépészet épületenergetika megújuló energiahasznosítás fürdıüzemeltetés (mőszaki, HR területek) építészeti tervezés, belsıépítészet hidrogeológia turizmus, közgazdaságtan marketing Hozzáadott érték: rendszerszemlélet és függetlenség!


A SPAudit részei, munkafázisai 1. SPAudit check-up: gyors állapotfelmérést követıen költségcsökkentési lehetıségek feltárása kiadáscsökkentés elvi lehetıségeinek meghatározása megtakarítás nagyságrendi mértékének meghatározása 2. SPAudit intézkedési terv, fejlesztési javaslat rövidtávon megvalósítható, alacsony költségigényő, de számottevı eredményeket biztosító konkrét intézkedéssor hosszú távú versenyképességet megalapozó fejlesztési feladatok ütemezett fejlesztési prioritáslista


1. Fázis = SPAudit check-up Gazdasági teljesítmény vizsgálata A célcsoport-képzés realitása, a célcsoportok igényeinek elemzése A kínálat illeszkedése a célcsoportok igényeihez A fürdı szolgáltatásstruktúrájának elemzése, értékelése Kapacitások realitásának vizsgálata Vendégáramlási feltételek elemzése A kínálat egyediségének, a fürdı arculatának értékelése Kiegészítı szolgáltatások, háttér-infrastruktúra értékelése Üdülıhelyi környezet vizsgálata A termálvíz, termálenergia kihasználásának hatékonysága Üzemeltetés szervezeti, munka- és folyamatszervezési kérdéseinek elemzése Az üzemeltetés költségszerkezetének, költségeinek átvilágítása Marketingtevékenység értékelése Együttmőködések, üzleti kapcsolatok értékelése


2. Fázis = SPAudit intézkedési terv Rövidtávú intézkedések meghatározása Üzemeltetés mőszaki feltételeinek javítása, például Vegyszeradagolás, vegyszerhasználat Mőszaki, energetikai megoldások fejlesztése (párátlanítás, termálvízmennyiség szabályozása, csurgalékvíz hasznosítás, stb.) Információs rendszerek fejlesztése Primer adatgyőjtések (pl. fogyasztási adatok mérése) Marketing információs rendszerek fejlesztése Épületfelügyeleti rendszerek Humán erıforrás menedzsment javítása Létszám racionalizáció Humán erıforrással összefüggésben lévı szolgáltatásminıség javítása


2. Fázis = SPAudit intézkedési terv Rövidtávú intézkedések meghatározása Alacsony költségigényő termék- ill. szolgáltatásfejlesztés Marketingtevékenység hatásfokának javítása Megfelelı árképzés (ár- és belépıstruktúra, kedvezményrendszer, stb.) Értékesítési politika javítása (értékesítési csatornák, csomagajánlatok) Piacbefolyásolás hatékonyságának növelése, arculatépítés Folyamatok standardizálása (egységes minıség) Humán erıforrás fejlesztése (minıségi vendégkezelés)


SPAudit intézkedési terv Hosszú távú versenyképességet megalapozó intézkedések Termék- és szolgáltatáskör fejlesztése Szolgáltatáskör egyediségének, vonzerıértékének fokozása Kiválasztott célcsoportok igényei szempontjából komplexitás biztosítása Kapcsolódó üdülıhely-fejlesztési kérdések Információs rendszerek fejlesztése Marketing információs rendszerek fejlesztése Vendég adatbázis létrehozása Üzemeltetés mőszaki feltételeinek javítása Nagyobb beruházás-igényő energetikai fejlesztések Alternatív energiahasznosítás Marketingtevékenység hatásfokának javítása Piacbefolyásolás hatékonyságának növelése (promóciós mix) Humán erıforrás fejlesztése (folyamatos képzés, ösztönzés)


SPAudit - példa Megnevezés

Páraérzékelık elhelyezése, légkezelık szabályozása, 5 rendszer Hıvisszanyerık glikolos körének főtése, hıcserélık beépítése, 5 rendszer Frekvenciaváltó beépítése Gáztalanító létesítése Termálmedencék csurgalékvizének hasznosítása Élményfürdı medencék hımérsékletének csökkentése Összesen

Becsült beruházási költség, millió Ft

Légmennyiség/ Főtési Becsült Becsült csurgalékvíz teljesítmény energiaenergiamennyiség, igény, felhasználás, megtakarítás, m3/h kW kWh/év kWh/év

Becsült költségcsökkenés, Ft/év

Becsült megtérülési idı, év

0,5

83 300

826

991 061

49 553

693 743

0,72

3,5

83 300

826

991 061

297 318

4 162 456

0,84

2,5

-

-

131 400

26 280

840 960

2,97

6,0

-

-

-

-

-

-

15,0

7

163

363 414

363 414

5 087 799

2,95

27,5

-

448

3 300 000

264 000

10,8

-

Közvetett hatások

Tőzvédelem

3,7 m Ft gázenergia kiváltásának lehetısége


SPAudit - példa Fejlesztési elem

Bekerülési költség / díj -

Közvetlen megtakarítás 6 780 000Ft 10 090 000Ft

-

-

700 000Ft

3 750 000Ft –

WITO-MAT meghibásodott berendezés cseréje Üzemviteli Napló vezetése (munkatársak munkaköri feladatainak része)

150 000 Ft

800 000Ft

Felmérések, kutatások végzése (évente 1 alkalom)

800 000Ft

Belsı forgalmi adatok információs rendszerének mőködtetése (munkatársak munkaköri feladatainak része) Medencefertıtlenítés klórtabletta helyett nátrium-hypoklorittal Medencék PH-értékének szabályozása sósav helyett kénsavval

-

274 626Ft

Karbantartási, kertész munkák kiszervezése Fürdıszolgáltatói munkakörök kiszervezése Fürdıházban dolgozó masszırök feladatellátása az Élményfürdıben is Ajándékbolt bérbe adása Mérık beszerelése

Közvetett eredmények Feladatellátás minıségének javulása, üzembiztonság Feladatellátás minıségének javulása, vendégelégedettség fokozása Feladatellátás minıségének javulása, vendégelégedettség fokozása Szolgáltatási színvonal javulása Gazdaságos üzemeltetés alapfeltétele a fogyasztási adatok folyamatos mérése, értékelése; gyors reakció a hibákra – ezzel (esetenként) jelenıs közvetett költségmegtakarítás érhetı el Vízforgató szivattyúk motorjainak teljesítménymérésével gazdaságosabb üzemeltetés biztosítható Napi vezetése a felhasznált vegyszer- és energiamennyiségek pontos követését és kontrollálását biztosítja – ezzel jelenıs közvetett költségmegtakarítás érhetı el Pontosabb információk a vendégigényekrıl, versenypozícióról, stb., amelyek a tudatosabb marketingtevékenységhez nélkülözhetetlenek Pontosabb információk a vendégforgalomról, igényekrıl, elégedettségrıl, stb., amelyek a tudatosabb marketingtevékenységhez nélkülözhetetlenek Könnyebben szabályozható vegyszeradagolás A sósav gızének a gépházak és vezetékek fémszerkezeteire gyakorolt rendkívül korrozív hatásának kiküszöbölése, karbantartási és pótlási költségmegtakarítás Üzembiztonság fokozása


SPAudit - példa Fejlesztési elem Az analizátorok felülvizsgálata és javítása, kalibrálása Szőrıhengerek visszamosatása levegıöblítéssel Páraérzékelık elhelyezése, légkezelık szabályozása, 5 rendszer Hıvisszanyerık glikolos körének főtése, hıcserélık beépítése, 5 rendszer Frekvenciaváltó beépítése Gáztalanító létesítése Termálmedencék csurgalékvizének hasznosítása Élményfürdı medencék hımérsékletének csökkentése Összesen

Bekerülési költség / díj 1 000 000Ft

Közvetlen megtakarítás –

500 000Ft

693 743Ft

Közvetett eredmények A szolgáltatási színvonal tartása, a mindig megfelelı vízminıség megköveteli a szondák javítását, cseréjét, rendszeres kalibrálását A mosatási idı csökkenése, a víztakarékosabb üzemeltetés közvetett megtakarítást eredmény, emellett a mindig megfelelı vízminıség biztosításával a szolgáltatási színvonal is javul Gépek, berendezések élettartalmának növekedése, karbantartási költségek csökkenése Gépek, berendezések élettartalmának növekedése, karbantartási költségek csökkenése

3 500 000Ft

4 162 456Ft

2 500 000Ft 6 000 000Ft

840 960Ft -

15 000 000Ft

5 087 799Ft

30 150 000Ft

32 479 584Ft

Kútszivattyúk motorjának optimális üzemponton történı mőködtetése Tőz- és robbanásveszély elhárítása

A felhasznált termálenergia mennyiségének csökkenésével a többletkapacitás más célokra hasznosítható, ezzel közel 3,7 millió Ft értékő gázenergia váltható ki.


SPAudit - példa Szolgáltatás Játszószoba Új játékok beszerzése, beüzemelése Gyerekfoglalkoztató eszközbeszerzése Mini játszótér kültérre Berendezések Pihenıszék Pihenıágy Játékok a medencékbe Trambulin Egyéb Illóolajok a szaunába Dekorációs elemek (szauna, rendezvények) Étterem hangszigetelése

Egység

Egységár

Szükséges menny.

Becsült bekerülési költség 3 410 000Ft 2 000 000Ft 1 200 000Ft

szett

210 000 Ft

1

db db db db

20 000 Ft 78 000 Ft különbözı 85 000 Ft

30 50 15 1

szett

12 000 Ft

2

fm

100 000 Ft/m2 + szerelés 500 000 Ft

40

210 000Ft 4 625 000Ft 600 000Ft 3 900 000Ft 40 000Ft 85 000Ft 5 024 000Ft 24 000Ft 500 000Ft 4 500 000Ft


SPAudit - példa Szolgáltatás

Egység

Egységár

Szükséges menny.

Egyéb egyszeri költségek

Becsült bekerülési költség 13 850 000Ft

Vállalatirányítási rendszer bevezetése

db

4 500 000Ft

1

3 500 000Ft

Marketingkoncepció és stratégia kidolgozása

db

8 000 000 Ft

1

6 500 000Ft

Szóróanyagok és ajándéktárgyak tervezése, kivitelezése

db

4000Ft

600

2 400 000Ft

Fı arculati elemek újragondolása és -tervezése

db

400 000Ft

1

400 000 Ft

Honlapfejlesztés

db

1 100 000Ft

1

900 000 Ft

fı/ tanfolyam

75 000 Ft

2

150 000Ft

Szaunamesteri tanfolyam

Mindösszesen

30 959 000Ft


SPAudit - példa Javasolt változtatások mőködési költségtöbblete: Szolgáltatás 2 új alkalmazott felvétele (részmunkaidıs)

Egység

Egységár

Szükséges mennyiség

éves munkabé r

2 100 000 Ft

2 fı

Alkalmazotti tréning

Becsült mőködési költség 4 200 000Ft

700 000Ft

Szolgáltatásorientáltság növelése, upselling program

Fı/ tanfolyam

50 000 Ft

6

300 000Ft

Nyelvtanfolyam

Fı/ tanfolyam

50 000 Ft

5

250 000Ft

Szaunamesteri tanfolyam

Fı/ tanfolyam

75 000 Ft

2

150 000Ft

Programszervezési költségei (átlagosan)

program

150 000Ft

25

3 750 000Ft

Vállalatirányítási rendszer auditok

alkalom

130 000 Ft

1

130 000Ft

Marketingkommunikáció

év

5 000 000Ft

1

5 000 000Ft

Mindösszesen

13 780 000Ft


SPAudit - példa Várható eredmények Egyszeri bekerülési költség

Éves mőködési többletköltség

Közvetlen megtakarítás

Megtérülés

27,5 millió Ft

évi 10,8 millió Ft + 3,7 millió Ft értékő gázenergia kiváltás

2 éven belül

Mőszaki, munkaszervezési feladatok

30 millió Ft

32,5 millió Ft

1 éven belül

Termékfejlesztés és marketingaktivitás

31 millió Ft

14 millió Ft

30 millió Ft/év többletbevétel

2 év+ 16 millió/év többletbevétel

Intézkedési területek

Energetikai intézkedések


SPAudit - példa Hosszú távú intézkedések Élményfürdı átalakítása (profiltisztítás) Fürdı bıvítése (kiválasztott célcsoportok igényeinek teljes körő kielégítése) Megkülönböztetı arculat, tematika kialakítása Fürdıhöz kapcsolódó szálláshely- és szolgáltatásfejlesztés Energetikai rendszer fejlesztése Hévíztározó kiépítése Visszasajtoló termálkút létesítése Távvezetékhálózat kiépítése, hıközpontok átalakítása Marketingtevékenység fejlesztése Árpolitika átalakítása Aktívabb, tudatosabb értékesítési politika Kommunikáció, arculat fejlesztése


SPAudit - példa Hosszú távú intézkedések várható eredményei Javasolt energetikai fejlesztések hatása: az éves gázenergia igény felére csökken (megnövekedett terek ellenére) Termék- és szolgáltatásfejlesztés, marketingtevékenység fejlesztésének várható eredményei jelentıs kínálatbıvülés (minimális területi bıvítéssel) fürdın belül, a létesítmény újrapozícionálása a fürdıpiacon, fürdı = üdülıhelyi központ, megfelelı, kapcsolódó üdülıhelyi szerkezet és szolgáltatáskör


SPAudit – további információk

 SPAgetti. Fürdık sikeréhségére a Napi Turizmus Különkiadása, havonta www.econoconsult.hu személyes konzultáció


KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Bakos Boglárka, vezetı tanácsadó, partner

+36 1 214 6714 econoconsult@econoconsult.hu www.econoconsult.hu

Furdok racionalis uzemeltetese  

Hogyan racionalizalhatjuk a vesztesegesen mukodo termal- es gyogyfurdok mukodeset.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you