Page 1

Önkormányzatok költségracionálázási lehetıségei Schmidt Jenı


Probléma halmaz  A hazai fosszilis energiahordozó készlet

kimerülıben van: kıolajból 2025 körüli idıszakra kalkulálják a szakemberek a termelés befejezését.  Földgázból napjainkra 2,4 milliárd m3-re csökkent az éves kinyert mennyiség. Vagyis az elıbbibıl hamarosan 100 %-os, az utóbbiból is közel 90 %-os lesz az importfüggıségünk.


Fogyasztás szempontjai Fogyasztói szempontból további nehézséget jelent, hogy a fosszilis energiahordozók hazai beszerzési költsége az elmúlt öt évben gyakorlatilag megduplázódott és még most sem éri el az EU átlagot. Tehát ha külföldi segítséggel mégis gazdagok leszünk földgázból, a szolgáltatás díjainak mármár elviselhetetlen terhe számottevıen nem tud mérséklıdni.


A lokális, környezetbarát és megújulni képes energiaforrások  Ezek a nap, a szél, a folyók helyzeti energiája, illetve a biomassza és a geotermia. Az elıbbi kettı nélkülözhetetlen kiegészítı források, a vízerımővek politikai csatározások célpontjai, így alap energiahordozóként inkább az utóbbi kettı kerülhet szóba. A biomasszának a „felszabaduló” földeken telepíthetı energiaerdık és az erdıgazdasági, faipari hulladékokból elıállított fa apríték, pellet, mezıgazdasági melléktermékek (szalma) komoly jövıt ígérhetnek, de nyőgös és mindenképpen költséges lesz az összegyőjtés, beszállítás, tárolás és bizony még e technológiának sem zéró az emissziós mérlege.


Termálenergia 

A termálvíz a szabadba elengedve önmagában szennyezı forrás: minél mélyebbrıl kerül kinyerésre, annál magasabb a különféle sótartalma és hı terhelése, esetleg felszabaduló gáztartalma, valamint kinyerése villamos energiát igényel. Azonban, ha a „segéd” energiát Paks (vagy egy megújuló energia bázisú erımő) adja, és a használt fluidumot visszatáplálják a mélységi rétegekbe, ideális energiaforrással állunk szemben.


Energia felhasználás arányai

Főtési energia felhasználás Világítás Közlekedés Fızés, mosás, egyéb

EU 30 2 35 33

% Hazai 52 1 26 21


Hıenergia veszteség fıbb okozói

Külsı nyílászárók Külsı homlokzati falak Padló, pince, lábazat Tetık, födémek

30-35% 25-30% 10-20% 20-25%


Önkormányzatok részesedése Magyarország energiafelhasználásból

Magyarország összes energia fogyasztásából az önkormányzatok, 6-8 %-al részesednek. az energiaköltség, az önkormányzatok mőködési költségeinek átlagosan 10-15 % -át teszik ki.


2./Termelı csı 3/4” 3/ Győrős tér szellıztetı vezeték 2” 4./ Termelı csı elzáró szelep 5./ Gáz mintavételi szelep ½ ” 6./ Nyersvíz mintavételi szelep ½ ” 7./ Gáztalanított, szőrt víz mintavevı szelep ½ ” 8./Gáztalanító, szőrı tartály 1,7 m3 9./ Vízóra 3” 10./Kezelt víz elzáró szelep 3” 11./ Visszatérı vezeték elzáró-torló szelep 12./ Szigetelt földalatti nyomó vezeték D 80mm 13.6 Szigetelt föld alatti visszatérı vezeték D 80mm 14./ Vízszint érzékelı 15./Kútház felsı szellıztetı 16./ Kútház alsó szellıztetı 17./ Gáz kiszellıztetı kürtı 18./Tömegáram érzékelı nyomásmérı 19./ Átemelı szivattyú 20./ Leszívás nyomás mérı 21./ Leszívás szabályozó szelep

15 14

8

9

7

6

255

5 4 4 18 23 2 3

21

19 3 16

1

A a A

2

2

10

1 1

55


Geotermikus és a hagyományos gázfőtés a Tabi tanuszodánál Az épület hı ellátása megújuló energia hordozó bevonásával, kombinált módon került megoldásra. A tanuszoda hıigénye: Medencék felfőtése és hın tartása Padlófőtés Használati melegvíz hıigénye Pára mentesítés és szellızés hıigénye


Medencék felfőtése és hıntartása: A tanuszodában az alábbi medencék kerültek kialakításra: - Úszómedence: 25 x 11 m, 412m3-es víztérfogattal a vízhıfok 28 C° - Tanmedence: 12,5 x 6 m, 72m3-es víztérfogattal a vízhıfok 30 C° A két medence napi szükséges töltı-,és pótvíz mennyisége 27,5 +6,2 = 27 m3 A medencék felfőtése és hın tartása lemezes hıcserélıvel történik. Tanmedence hıigénye: 170 KW Úszómedence hıigénye: 240KW


; KOPPÁNY – VÖLGYE USZODA GÉPÉSZET 4 A

C 5 3

6 D

B 2

1

KIS MEDENCE HİCSERÉLİ

HCS 1 VEZÉRELT HÁROMUTAS MOTOROS SZELEP

NAGY MEDENCE HİCSERÉLİ

HCS2

VEZÉRELT HÁROMUTAS MOTOROS SZELEP

PRIMER I /TERMÁL ENERGIA KÚT ÁRAMLÁSI IRÁNYOK/: NYITOTT ZÁRT A A A 3; 6;

B D C

1; 4; 2; 1; 4; 6; 4; 5;

3; 5; 6; 2; 3; 5; 1; 2;


A hımennyiséget 3 C°h ı eséssel számolva a medence hıcserélıin 225 m3 vízzel tudjuk biztosítani. A mőködéshez szükséges 20 m3/ó tömegáramot biztosító 11 KW teljesítményő szivattyú elektromos teljesítménye 123 KW.

A mőködtetési költsége 5650 FT/nap. A fenti esetben folyamatosan min. 37 C°-os vizet tételezünk fel, a felhasznált víz vissza kerül a kútba.

A költségeket nagyban befolyásoló tényezık: szivattyú teljesítmény, víz hıfok.

Mőködési költség a hagyományos gázfőtés 66%-a.


Évi energia igény gázfőtés esetén Összesen: 24.295.688 Ft Gáz m3

Medencék felfőtése és hıntartása

46 800

Szivattyúk elektromos telj. Ft

4 960 800

kW

Ösz.Ft

Ft

25 920

1 192 320

6 153 120

Hıigény:1200 kW/nap

Padlófőtés

23 400

2 480 400

4 320

198 720

2 679 120

32 760

3 472 560

8 640

397 440

3 870 000

19 200

2 035 200

111 000

5 106 000

7 141 200

Világítás,egyébb el.gép

27668

1 272 728

1 272 728

Vízgépészet

69120

3 179 520

3 179 520

Hıigény:1270 kW/nap (180 nap)

Használati melegvíz hıigénye Hıigény:840 kW/nap

Pára mentesítés és szellızés hıigénye


2009 évi energia igény kombinált gázgeotermikusfőtés esetén Összesen: 16.115.048 Ft Szivattyúk elektromos telj.

Gáz m3

Ft

KW

Ft

Medencék felfőtése és hıntartása

GEO

Szivattyúk elektromos telj.

Ösz.Ft

kW

Ft

kW

Ft

Ft

0

0

60 480

2 782 080

2 782 080

0 331 200

4 320

198 720

529 920

0 331 200

8 640

397 440

1 209 600

Hıigény:1200 kW/nap

720 Padlófőtés Hıigény:1270 kW/nap (180 nap)

720 Használati melegvíz hıigénye

3 600

381 600

2 160

99 360

19 200

2 035 200

111 000

5 106 000

7 141 200

27 668

1 272 728

1 272 728

69120

3 179 520

3 179 520

Hıigény:840 kW/nap ( 672+96 )

Pára mentesítés és szellızés hıigénye

Világítás,egyébb el.gép

Vízgépészet


Kรถszรถnรถm a figyelmet !

Schmidt Jenő  

Ö Ö nkorm nkorm á á nyzatok nyzatok k k ö ö lts lts é é gracion gracion á á l l á á z z á á si si lehet lehet ı ı s s é é gei gei Schmidt Je...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you