Page 1

จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 3: สิงหาคม 2555

เศรษฐ ศา ส ต ร์ ส ั ม พ ั น ธ์ กิจกรรมสัมพันธ์ (สิงหาคม) คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบ รอบ 42 ปีของการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555

• • • • • • • • • • •

กิจกรรมสัมพันธ์ ความร่วมมือทางวิชาการ งานสัมมนาและประชุมวิชาการ งานวิจัยคณาจารย์ การเสนอผลงาน บริการวิชาการ บริการสังคม กิจกรรมบุคลากร กิจกรรมนิสิต เกร็ดเบ็ดเตล็ด กิจกรรมในอนาคต (สิงหาคม) สมาคมเศรษฐศาสตร์จุฬาฯ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ศาลาพระเกี้ยว

1


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบั ฉบั บบ ที่ที2:่ 3:กรกฎาคม สิงหาคม 2555

(สิงหาคม) คณาจารย์และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น ศาสตราจารย์กิตติคุณ

ความร่วมมือทางวิชาการ (สิงหาคม) ทีมบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ประชุม ร่ ว มกั บ ที ม บริ ห ารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ และทีมบริหารคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือกันในอนาคต

งานสัมมนาและประชุมวิชาการ (สิงหาคม) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นทางวิชาการเรื่อง “Technology Choice, Learning Dynamics and Financial Development” บรรยาย โดย คุ ณ ฐานิ ด า อารยเวชกิ จ จาก University of Pennsylvania ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 ถึง 14.00 น.

(สิงหาคม) คณบดี รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี ได้ลงนามใน การทำงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ประเมิ น มู ล ค่ า ความถี ่ ใ นกิ จ การกระจายเสี ย งและกิ จ การ โทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยมี รศ.ดร.ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการ

2


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 3: สิงหาคม 2555

งานสัมมนาและประชุมวิชาการ (สิงหาคม) ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด บรรยายทางวิ ช าการเรื ่ อ ง Lessons of the European Crisis for Regional Monetary and Financial Integration in East Asia โดย Dr. Ulrich Volz, Senior Economist German Development Institute (DIE) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น.

(สิงหาคม) สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน Dinner Talk ในหัวข้อ "พลวัตเศรษฐกิจไทย ภาย ใต้การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก" โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย และ นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เป็นองค์ปาฐก ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 - 21.00 น. (สิ ง หาคม) ศู น ย์ ศ ึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง คณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อการ เสนอผลงานวิจัย "สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้าง ความมั ่ ง คั ่ ง และโครงสร้ า งอำนาจเพื ่ อ การปฏิ ร ู ป " ทุ น ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สนับสนุนโดยสกว. สกอ. และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร เป็นหัวหน้า โครงการวิจัย

(สิ ง หาคม) ศู น ย์ ว ิ จ ั ย เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นทางวิชาการเรื่อง “Conditional Cooperation, Heterogeneity of Beliefs and the Decay in Contributions in Linear Public Goods Game: Experimental Evidence” บรรยายโดย Tirnud Paichayontvijit จาก University of Auckland ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 12.00 - 14.00 น. หลังจบการบรรยาย อ.ดร.นิพิฐ วงศ์ปัญญา ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้มาบรรยายใน ครั้งนี้ด้วย

3


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยคณาจารย์ (สิงหาคม) งานวิจัยคณาจารย์ที่ได้รับแหล่งทุนจากภายนอก ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีดังนี้ ชื ่ อโครงการ

ผู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบ โครงการ

แหล่ ง ทุ น

การศึกษาผลกระทบ การเคลื่อนย้ายแรงงาน ระหว่างประเทศจากการ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ AEC

อ.ดร.ดนุพล อริยสัจจากร

สำนักงาน กองทุน สนับสนุนการ วิจัย (สกว.)

บทบาทการสะสมสต๊อก อ.ดร.นิพิฐ วงศ์ สำนักงาน ทุนมนุษย์และการหลุด ปัญญา กองทุน ออกจากกับดักรายได้ สนับสนุนการ ปากกลางของไทย วิจยั (สกว.) ผลกระทบของการใช้ จ่ายภาครัฐต่อการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกัน และความหนาแน่นของ ประชากร

อ.ดร.จันทร์ ทิพย์ บุญ ประกายแก้ว

สำนักงาน กองทุน สนับสนุนการ วิจัย (สกว.)

บริการวิชาการ (มิถุนายน) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. แต่งตั้ง รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ เป็นคณะทำงานตรวจสอบ ทางวิชาการ เพื่อให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยในข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การ สถาปนา "ระบอบ-ทักษิณ" : อำนาจของภาษา การตีความ และการเชื่อมต่อความหมายทางการเมือง" ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555 (กรกฎาคม) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา วิชาการเงินเชิงปริมาณ ขอเชิญ อ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงศ์ เป็นผู้สอนในวิชาการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ จุลภาค (Microeconomic Analysis and Applications) ในทุกวันเสาร์ของเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม เวลา 9.00 - 12.00 น.

ฉบับที่ 3: สิงหาคม 2555

(กรกฎาคม) สำนับงาน ป.ป.ช. ประกาศแต่งตั้ง ผศ.นพ นันท์ วรรณเทพสกุล เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการประจำกอง บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 6 ตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 (สิงหาคม) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่าย มัธยม ขอเชิญ อ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นวิทยากรบรรยายให้ นักเรียนในหัวข้อเรื่อง "อาเซียนกับนักเรียนชั้นมัธยม" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เวลา 13.50 - 16.20 น. (สิงหาคม) สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ เกษตร ได้จัดสัมมนาวิชาการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา ด้านอารักขาพืช ปี 2555 ภายใต้หัวข้อเรื่อง"ศัตรูพืชหมด ปัญหา เมื่ออารักขาถูกวิธี" และเชิญ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางข้อตกลงการค้าโลก" ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ โรง แรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (สิงหาคม) ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ รศ. ดร.พุทธกาล รัชธร เป็น วิทยากรบรรยายประกอบการศึกษารายวิชา “ญี่ปุ่นในปัจจุบัน” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ "ปรัชญาและพัฒนาการ ของระบบบริหารธุรกิจการค้าแบบญี่ปุ่น" (สิงหาคม) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอเชิญ ผศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การ จัดการชายแดนในบริบทที่เปลี่ยนแปลง” ในหัวข้อ "แผน พัฒนาและนโยบายการจัดการเมืองชายแดน" ในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 รวมทั้งร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าผล งานวิจัยของนักวิจัย สกว. ในหัวข้อ การจัดการการค้าการ ลงทุนและเศรษฐกิจชายแดน, การจัดการคนและพื้นที่ทาง วัฒนธรรม, บทสังเคราะห์เบื้องต้นปฏิบัติการชายแดนสี่ภาค (สิงหาคม) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล ขอเชิญ อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ เป็นกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ ของ Mrs. Hoang Hoa Tu นักศึกษาจาก ประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “Social Characteristics, Risk Behaviors and Condom Use among MSM in Ba RiaCung Tau Province of Vietnam” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.

4


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการวิชาการ (ต่อ) (สิงหาคม) สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ขอเชิญ รศ. ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา เป็น วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมเพื่ออนาคตที่ สดใส" ในวิชา บัณฑิตอุดมคติไทย ภาคการศึกษาต้น ปีการ ศึกษา 2555 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 15.30 น. (สิงหาคม) กองพัฒนาการเรียนรู้ภายในองค์กร ฝ่ายฝึก อบรมการบริหาร บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เชิญ อ.ดร.รติดนัย หุ่นสวัสดิ์ เป็นวิทยากร บรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วม การอบรมพนักงานระดับผู้จัดการ ในหัวข้อเรื่อง "Economic and Business Focus" ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. (สิงหาคม) มูลนิธิสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่ง ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) จัดการประชุมวิชาการประจำปี ในเรื่อง ผ่าวิกฤตอุดมศึกษา และเชิญ รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย หัวข้อ ขีดความสามารถในการแข่งขัน "ด้านการศึกษา" เมื่อ เข้าสู่ AEC ปี 2558 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 15.00 น. (สิงหาคม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอ เชิญ รศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Integrating the Regional Economy: ASEAN Economic Community & Its Challenges" ในวิชา ประเด็นคัดสรรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (อาเซียน) ของหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. (สิ ง หาคม) คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการอบรม "Executive Financial Management" สำหรับผู้บริหารระดับสูง บมจ.เซ็นทรัล พัฒนา และขอเชิญ ผศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ เป็น วิทยากร ในหัวช้อ "ภาวะปัจจุบัน แนวโน้ม และอนาคตของ เศรษฐกิจไทย ภายใต้ความท้าทายของเศรษฐกิจโลก" ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องราช ประสงค์ ชั้น 33 อาคารดิออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ฉบั ฉบั บบ ที่ที2:่ 3:กรกฎาคม สิงหาคม 2555

(สิงหาคม) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ ผศ. ดร.จูน เจริญเสียง และ รศ. ดร.พรกมล มานะกิจ เป็นอาจารย์ผู้สอน (วิทยากร) ใน หัวข้อ "พืชเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ" ซึ่งเป็นหัวข้อใน วิชา พืชกับมนุษยชาติ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13.15 - 16.00 น.

บริการสังคม (สิงหาคม) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ขอเชิญ รศ. ดร.พุทธกาล รัชธร เป็นกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อ ทำการประเมิน มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2555

กิจกรรมบุคลากร (สิงหาคม) เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการ สถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 หน่วยอาคารสถานที่ฯ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมใจ พัฒนาคณะด้วยการทำความสะอาดบริเวณภายใน-ภายนอก อาคาร และภูมิทัศน์รอบคณะ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการ ปฏิบัติงานแก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้มาติดต่อ ประสานงาน ให้อยู่ในสภาพสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงามตลอดไป

(สิงหาคม) นางสาวเพียงพิศ นิมมาณวัฒนา ได้รับอนุมัติ ให้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ความรู้ทางเศรษฐกิจ การ เงิน และการพัฒนาคนสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ" จัดโดย ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย 5


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมนิสิต (สิงหาคม) คณบดีร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา "The 2012 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship" ให้ แก่นิสิตระดับปริญญาตรี โดย Mr. Motoi Mitsuishi, General Manager,The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bangkok Branch

ฉบั ฉบั บบ ที่ที2:่ 3:กรกฎาคม สิงหาคม 2555

(สิงหาคม) ขอแสดงความยินดีกับทีมโต้วาทีของนิสิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ(EBA Debate Club) ที ่ ช นะเลิ ศ การแข่ ง ขั นโต้ ว าที The Debate tournament on Youth and Rio Plus 20 ที่จัดขึ้นโดย องค์ ก ารสหประชาชาติ เนื ่ อ งในโอกาสวั น เยาวชนสากล International Youth Day 2012 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบไปด้วย Mr. Yuttana Saisangkagomon Miss Athittaya Jirapanasom Mr. Jaturong! Amarit Mr. Peeratat Nganthavee Mr. Kasif Ahsan Mr. Worachit Sirikajornkij Miss Apisara Sriphan และ Mr. Napat Jariyaworakul

(สิงหาคม) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดโครงการ Job Market Training ให้นิสิตในหลักสูตร

(สิงหาคม) สำนักงานเศรษฐกิจการคลังประกาศผลราย ชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน FPO Junior Camp 2012 ในระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2555 ดังนี้ 1. นายเจษฎา ทิพย์วาทีอมร 2. นายชานนท์ ศิรธา นนท์ 3. นางสาวพนิดา แซ่อึ้ง 4. นายภาวัต อุนะพำนัก 5. นายเมธี มหาบุณ 6. นายสุเมธ เปรมนิรันดร 7. นายณภัทร จริยะวรกกุล 8. นางสาวจุไรรัตน์ งามลิขิตเลิศ โดยที่นิสิตได้ เข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่ 9 สิงหาคม 2555

(สิงหาคม) นายปิยะฤทธิ์ อิทธิชัยวงศ์ ผ่านการคัดเลือก ของมูลนิธิ สอวน. (มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการ พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา) เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Asian Science Camp 2012 ณ มหาวิทยาลัยฮิบรู เมืองเยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล ระหว่าง วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2555 (สิงหาคม) สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ คัดเลือกนิสิตคณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ นายเกียรติกร อัตรสาร นิสิตชั้นปีที่ 2 เข้า ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-จีน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2555 ณ กรุงปักกิ่ง เมืองฉงชิ่ง และ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

6


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบั ฉบั บบ ที่ที2:่ 3:กรกฎาคม สิงหาคม 2555

กิจกรรมนิสิต (ต่อ) (สิงหาคม) เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2555 นิสิตคณะ เศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า สร้างฝาย ณ ชุมชนบ้าน ช่องแคบ ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีเป้าหมาย สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้นิสิตได้ เรี ย นรู ้ ท ี ่ จ ะทำกิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื ่ อ สั ง คม และสร้ า งความ สัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันให้แก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และทั้งนี้ ได้มี อ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล รองคณบดี เข้าร่วมดูแล กิจกรรมดังกล่าวด้วย (สิงหาคม) หลังจากที่ได้มีการประชุมคณาจารย์หารือเรื่อง การปรับปรุงอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ปัจจุบันมีสิ่งที่ได้ดำเนิน การไปแล้ว ดังนี้ การปรึกษาผู้เชียวชาญทางโครงสร้างจาก คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ การปรึ ก ษาผู ้ เ ชี ย วชาญทางด้ า น สถาปัตยกรรมศาสตร์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การ ปรับปรุง (เบื้องต้น) ในเรื่องห้องถ่ายเอกสารรวม และ การ ปรับปรุง (เบื้องต้น) เกี่ยวกับ Common Room และสิ่งที่จะดำเนินการต่อในปีงบประมาณปีต่อๆ ไป มี ดังนี้ การดำเนินการเรื่องแบบเพื่อการปรับปรุงภายในและ ภายนอกอาคาร การปรับปรุงห้องเรียน การปรับปรุงห้อง สำนักงานหลักสูตรรวม ระบบจัดเก็บน้ำสะอาด/ระบบการ ถ่ายเทอากาศภายในห้องทำงาน การปรับระบบสาธารณูปโภค ในอาคาร และ การทาสีภายใน/ภายนอกอาคาร

กิจกรรมในอนาคต

เกร็ดเบ็ดเตล็ด (สิงหาคม) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ ประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน (รศ.ดร.รั ช นา ศานติ ย านนท์ รศ.ดร.เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย ผศ.ดร.อัษฎาพร ทรัพย์ สมบูรณ์) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555

(กันยายน) The Regional Institute Economic Planning of Tuscany (IRPET, Italy) ขอเชิญ ผศ.ดร.สม ประวิณ มันประเสริฐ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ (The 20th Inforum World Conference) ระหว่างวันที่ 2 - 9 กันยายน 2555 ที่ เมือง Florence ประเทศอิตาลี (กั น ยายน) หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต /ดุ ษ ฎี บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา/ หลั ก สู ต รนานาชาติ ) บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ขออนุ ม ั ต ิ เ ชิ ญ รศ.ดร.พงศา พรชัยวิเศษกุล ร่วมการประชุมทางวิชาการและ เสนอผลงานในการประชุม IAME 2012 ระหว่างวันที่ 5 - 10 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 7


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมในอนาคต (ต่อ) (กันยายน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญ อ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "อาเซียนกับ คนรุ่นใหม่" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ห้อง เกษมสันต์ ชั้น 9 โรงแรมโกลเด้นส์คราวน์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (กันยายน) ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาฯ ร่วมกับเครือข่าย จุฬานานาชาติ ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาฯ สถานทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย และ Research and Information for Developing Countries (RIS) กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ นานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์ อาเซียน - อินเดีย ในหัวข้อ "Sealess Integration into the Third Decade-Building on Two Decades of ASEANIndia Partnership" โดยในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งนี้ อ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม และ อ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ นำ เสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ ใน session: Trade, investment and Economic Cooperation ในวันที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 10.00 12.00 น. โดยมี รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็น Chair and Discussant (กันยายน) อ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม ได้รับเชิญจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้วิจารณ์บทความเรื่อง หลักการ และบทบาทของธนาคารกลาง ในงานสัมมนาประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2555 (กันยายน) อ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกูลพงษ์ ได้รับเชิญจาก United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ให้นำเสนอผลงานเรื่อง "Trade facilitation and microfinance for poverty reduction in the GMS: The case study of Thailand" ในการประชุม The 6th China-ASEAN Forum on Social Development and Poverty Reduction ที่ Liuzhou City, Guangxi, China ระหว่างวันที่ 26 - 27 กันยายน 2555 (ตุลาคม) อ.ดร.พิธุวรรณ ปรมาพจน์ ได้รับการตอบรับให้ ไปเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Determinants of the Probability of Good Corporate Governance: Evidence from Thailand ซึ่งจัดโดย Academic and

ฉบั ฉบั บบ ที่ที2:่ 3:กรกฎาคม สิงหาคม 2555

Business Research Institute ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2555 ที่ Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตุลาคม) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตอบรับนางสาวภมรรัตน์ ยั่งยืน นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปี ที่ 3 เข้าฝึกงานที่ ธ.ก.ส. สาขาปัตตานี (ตุลาคม) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบรับนิสิต เข้าฝึกงาน จำนวน 2 ราย ในระหว่างวันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2555

คณะทำงาน รศ.ดร. ชโยดม สรรพศรี (ที่ปรึกษา) ผศ. ศิริมา บุนนาค อ.ดร. พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม อ.ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ คุณดุสิต จิตพิทักษ์ คณาจารย์ที่ประสงค์จะร่วมเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุณาส่งข่าวมาได้ที่ อาจารย์ ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ (Nopphol.W@Chula.ac.th)

8

เศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับที่ 3  

เศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2555