Page 1

จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

เศรษฐ ศา ส ต ร์ ส ั ม พ ั น ธ์ ความร่วมมือทางวิชาการ (มิถุนายน) คณาจารย์จาก Faculty of Medicine and Health Science, University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมคณะ เศรษฐศาสตร์ แ ละศึ ก ษาดู ง านของศู น ย์ เ ศรษฐศาสตร์ ส าธารณสุ ข โดยมี รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดี และ รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ ผู้อำนวยการ ศูนย์เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 407 คณะเศรษฐศาสตร์ • • • • • • • • •

ความร่วมมือทางวิชาการ งานสัมมนาและประชุมวิชาการ บริการวิชาการ กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย กิจกรรมนิสิต เกร็ดเบ็ดเตล็ด เรื่องน่ายินดี กิจกรรมในอนาคต AEMI Project Briefing

(มิถุนายน) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ พร้อมผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ 14 แห่ง และ NECTEC ร่วมลงนามบันทึก ความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านตลาดทุนระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี 2556 กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ร่วมลงนามในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

งานสัมมนาและประชุมวิชาการ (มิ ถ ุ น ายน) ศู น ย์ ศ ึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง คณะ เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นฯ สหพันธ์ เกษตรกรภาคใต้ และคณะกรรมสิทธิ์ฯ สภาทนายความ จัด งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ..ผิดที่” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.

(กรกฎาคม) ศู น ย์ ศ ึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ ก ารเมื อ ง คณะ เศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานปาฐกถา สุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2556 เรื่อง "แนวคิดทุนนิยมไทย" โดยมีคุณพิทยา ว่องกุล เป็นผู้บรรยาย ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห้องประชุม 209 คณะเศรษฐศาสตร์

(มิถุนายน) เครือข่ายจุฬาฯ นานาชาติ และศูนย์อาเซียน ศึ ก ษาแห่ ง จุ ฬ าฯ ร่ ว มกั บ กั บ ศู น ย์ ศ ึ ก ษาเศรษฐกิ จ ระหว่ า ง ประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จั ด สั ม มนาวิ ช าการเรื ่ อ ง "Fostering ASEAN-Korea Relations: Prospects and Challenges" โดยได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Hae Moon CHUNG (เลขาธิการศูนย์อาเซียน-เกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี) เป็นผู้นำเสนอหลัก และ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 209 คณะเศรษฐศาสตร์

(กรกฎาคม) ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาฯ จัดโครงการ “สัปดาห์ จุฬาฯ อาเซียน” ระหว่างวันที่ 15 – 21 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี และศาลาพระเกี้ยว โดย รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดี และ Dr. Nawal Kamel อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมเป็นผู้ ดำเนินรายการ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาฯ

2


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

งานสัมมนาและประชุมวิชาการ (กรกฎาคม) ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญ ผศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ เป็นผู้ร่วมเสวนาในงานสัมมนา BOT Research Workshop ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2556 ในหัวข้อ "งานวิจัยช่วยเกื้อหนุนการดำเนินนโยบายมากน้อย เพียงใด" ณ โรงแรมอมารี ออร์คิด พัทยา จ. ชลบุรี (กรกฎาคม) ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญ อ.ดร.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม นำเสนอผลงานเรื่อง "Inflation Expectations and Monetary Policy in Thailand" ในงานสัมมนา BOT Research Workshop ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอมารี ออร์คิด พัทยา จ. ชลบุรี

บริการวิชาการ

(กรกฎาคม) สำนั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ต ิ ธ รรม ขอเชิ ญ อ.ดร. ปิติ ศรีแสงนาม เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "การเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน" ภายใต้หลักสูตร "กระทรวงยุติธรรมกับ ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (กรกฎาคม) คณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ สายปฏิบัติการ วิชาชีพทะเบียนและประมวลผล ขอเชิญ อ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การเตรียม ความพร้อมของบุคลาการงานทะเบียนเพื่อเข้าสู่ประชาคม อาเซียน" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาธีราชานุสรณ์

(มิถุนายน) จังหวัดเพชรบุรีกำหนดจัดการฝึกอบรมโครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดเพชรบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอเชิญ อ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเข้า สู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง ประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด เพชรบุรี (กรกฎาคม) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ขอ เชิญ อ.ดร.สวรัย บุณยมานนท์ เป็นวิทยากรดำเนินรายการใน หัวข้อ "ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ การจั ด ทำภาพรวมผลการศึ ก ษาและการกำหนดกรอบ นโยบาย" ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 8.30 16.00 น. (กรกฎาคม) ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ขอเชิญ อ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ เป็นวิทยากรดำเนินรายการอภิปรายในหัวข้อ "ไปให้ ไกลกว่า AEC 2015: เพื่อรองรับกระแสโลกและภูมิภาคที่ กำลังเปลี่ยนแปลง" ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคาร ประชาธิปก-รำไพพรรณี

3


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรมบุคลากร

(มิถุนายน) ผศ.สมบูรณ์ รัตนพนากุล รองคณบดี เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม “จุฬาฯ รักษ์โลก” ปี 2556 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การปลูก ต้นไม้ การรณรงค์การใช้จักรยานลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าว เปิดงาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (CU Sports Complex)

(มิถุนายน) นางสาววลีทิพย์ เชื้อขาว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมหล่อเทียนจำนำ พรรษาและถวายเครื ่ อ งปั จ จั ยไทยธรรม แก่ ธ รรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปถวายวัดมกุฏคีรีวัน และ วัดเขาแผงม้า จ.นครราชสีมา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

กิจกรรมนิสิต (พฤษภาคม) คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 103 อาคารเปรมบุรฉัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตใหม่รับทราบถึงกฎระเบียบต่างๆ ของ คณะฯ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียน (มิถุนายน) คณะเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการ ศึกษา 2556 โดยมี   รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในวันที่ 13 มิถุนายน 2556   เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศร

(กรกฎาคม) พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการ ศึกษา 2555 ถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 11 และ 12 กรกฎาคม 2556 โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีกำหนดให้ขึ้นรับพระราชทาน ปริญญาบัตรในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (รอบเช้า)) (มิถุนายน) นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการคัดเลือกรับ ทุนการศึกษา "Unischolar 2013" จาก บจก. ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้แก่ 1. นายยอดฉัตร นำสินธุชัย (บอส) นิสิตชั้นปีที่ 3 2. นางสาวชฎาวรรณ แพรุ่งโรจน์ทวี (ฟิล์ม) นิสิตชั้นปีที่ 3 โดยนิสิตทั้งสองคน ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยใน การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ ผู้มอบทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาที่ได้รับ รวมค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา และยังได้รับโอกาสให้เข้าฝึก ปฏิบัติงานกับ ยูนิโคล่ ประเทศไทยต่อไป ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00 ณ ห้อง VIP Room บจก. ยูนิ โคล่ ประเทศไทย

5


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมนิสิต (กรกฎาคม) นิ ส ิ ต คณะเศรษฐศาสตร์ ร ่ ว มการ ประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 12 “เส้นทางสู่ อนาคต: บทบาทของอาเซี ย นในเวที เ อเชี ย และเศรษฐกิ จ โลก” (The Road Ahead: ASEAN’s Role in Asia and the Global Economy) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานฯ และได้ฟังการ บรรยายพิเศษจากนักธุรกิจและนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับ อาเซียน ในหัวข้อ “เครือข่ายระหว่างประเทศ: พลังขับเคลื่อน ของการแข่งขันของอาเซียน (Connectivity: The driver of ASEAN competitiveness)”นอกจากนี้ นิสิตยังร่วมแลก เปลี่ยนทัศนะกับผู้นำเยาวชนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (จากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) อีกด้วย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

เกร็ดเบ็ดเตล็ด (มิถุนายน) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ รอบ 41 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556

(มิ ถ ุ น ายน) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดี ผศ.ศิริมา บุนนาค รองคณบดี และนางสาววลีทิพย์ เชื้อขาว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมมอบดอกไม้ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปีแห่งการก่อตั้ง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

6


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

เกร็ดเบ็ดเตล็ด (กรกฎาคม) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 17 ปีแห่งการสถาปนาคณะจิตวิทยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

(กรกฎาคม) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 48 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

(กรกฎาคม) รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี คณบดีคณะ เศรษฐศาสตร์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 56 ปีแห่งการสถาปนาคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

เรื่องน่ายินดี (มิถุนายน) ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ ได้รับการยกย่อง เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ นฐานะผู ้ ท ำคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ก ระทรวง ศึกษาธิการ ประจำปี 2556 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม)

กิจกรรมในอนาคต (สิงหาคม) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญ อ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดวิชาเพื่อรองรับ อาเซียน" ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (กันยายน) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญ ผศ.ดร. จูน เจริญเสียง และ รศ.ดร.พรกมล ไตรวิทยางกูร เป็น วิทยากรบรรยาย เรื่อง "พืช เศรษฐกิจและการค้าของประเทศ" ในวันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 302 อาคารมหามกุฎ คณะ วิทยาศาสตร์

7


จดหมายข่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉบับที่ 12: มิถุนายน-กรกฏาคม 2556

ASEAN ENERGY MARKET INTEGRATION (AEMI) PROJECT BRIEFING

AEMI Delegation at the Senior Officials Meeting on Energy (SOME) in Bali on June 25, including Associate Professor Chayodom Sabhasri, Dean of the Faculty of Economics, Chulalongkorn University (Head of the Delegation); Professor Leong Yow Peng, Director of the Institute of Energy Policy and Research at Universiti Tenaga Nasional in Malaysia; Professor Tri Widodo, Head of the Faculty of Economics and Business, in Gajah Mada University, Indonesia; and Dr. Nawal Kamel, Visiting Professor at the faculty of Economics, Chulalongkorn University, and until recently a Director at the World Bank.

The ASEAN Energy Market Integration (AEMI) project AEMI Project makes the case for energy market integration across ASEAN, in the framework of the forthcoming ASEAN Economic Community (AEC). It develops the rationale for such an approach, assesses the benefits it would deliver, designs its architectural structure, and draws a strategy to deliver it. The purpose is to formulate an Energy Blue Print and develop a strategy for its gradual implementation through 2030. The AEMI Project has been designed and conducted under the auspices of the ASEAN Studies Center, the Faculty of Economics and the Energy Research Institute (ERI) at Chulalongkorn University, with the Dean of the Faculty of Economics acting as the leader of the project The ASEAN Secretariat put the AEMI project on the Agenda for the ASEAN Senior Officials Meeting on Energy (SOME), held in Bali June 24-28, 2013. The purpose was to inform SOME of this initiative, and to seek their support for its further development. The SOME Agenda referred to the project (Item 10.2) as follows: “ASEAN Energy market Integration(AEMI) Project: The meeting may wish to be briefed on a Track Initiative on the ASEAN Energy Market Integration (AEMI) Project initiated by Chulalongkorn University”. As the head of the AEMI Group delegation, Associate Professor Chayodom Sabhasri made a presentation and answered the questions. The SOME endorsed the AEMI project, congratulated Chulalongkorn and all involved for the initiative; and expressed the wish to see the project develop further to be presented to the ASEAN Ministers of Energy Meeting in Bali next September. The ASEAN Secretariat will facilitate the work by acting as a link between the AEMI Group and ASEAN energy officials.

8

เศรษฐศาสตร์สัมพันธ์  

เศรษฐศาสตร์สัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2556