Page 1

 #$&%'#)()!""*

, -

   !""!

. )

" #$ % )

%

"/

*

! 8

7* , " ;

. &

% 0

9

1

%!

! 1

"9 ! % "

'" ! 0 !

5

" #

1

.

* ) *4 *2

: '

"

3

"

&! !

"

% <

!

1

? 55# !

A

% ' "

"! % &

#

&

" " "( )

' '

!

*

" $

"

% $ % ' )

$& * * + !)# ,

$ ' / &*

' -

.

2 "

0

0 ' 3

&

) 4

1

2

% 562

0

*

) #

!

3 6

7

!

6

&

'

> B "C

(

'

" #$ %

+.@

" ! $

= %

>

)

!)

D "

" ( +

&" " " "

*


38

E +

&

8

&

+

' "

*

) <

'

= )

!

& "

'

&

'" ! %

% ' '

' ! D

.

&

D

" D !

&

%

) !

"

*

" E

) ) )

) !

)

)

. & ' & 9 >1

#G (

) #F ' A ". !

" )

"H

) "9

) '

&

)%

! ! )

)

"

I ": ' D "( )

"

.

! ' )%

J "

E) &

'

"A

D '":

& *

"K

!

9,

: *

"


)!

!

6

! ;!

<<=

38

2

D

"

'

9

D

*

#66M )

2

* *

*

+

"

#

! , -

& ' 9

. )

%

&

$

> '

",

$? #? 5 &

%

IA " ( .

""

&

!!

.

! 2

&

&

2

' L

!

&

9

1 )

, (

) N )

& 9

1O( -( @

&

1 "

M茅s informaci贸 http://almassorateveu.blogspot.com/

!

" # "

!

! "

#

)

$

D

'& ! 9 *

-

J

' ' >

% &

.

" ' '

'" # !

"

?

7 ,

7

"( * '

@

*@

7* , A

B

& "


38

$ % 7

1 +

!

! '" 9 ! 2 " 9 * * > P6 #66M 9@K+ 9 @ ) Q '! *

! .

!

D

A O 1 )

+

"

'

* ' "

< ,

) ? 5MFMG

"""= " 8 1

+

> )

)

%S D

1 " ) ! : .

&

B 1

"2

) ' E& """

&

"

.

> * '

!

&

& &* *

& 0 !

" ; 0

" )

*

&

9,

" .

: *

!

"##$%

M茅s informaci贸 http://almassorateveu.blogspot.com/

!

!

)

E ,

1

" 1 '

A

-

(

&

N

D

D

!

%

" (

&

R C

! "

"

)

9

"C SC

)

9 +

! ! >

!

*

!

'

! *

)

" .

"&D


'

(

38

5

&

1 )

9 7 9@K+ 9 E %

& 9

S N ' D 9 *3 * "

L’immoble situat en el número 11 del carrer de sant M ateu d’A lmassora és un d’aquells edificis que formen part del nostre paisatge urbà més típic i que si,per alguna raó no estiguera, la ciutat seguiria existint però hau9 9 ria perdut bona part de la seua identitat (com ha passat 1 amb altres edificis que ja hem comentat en altres oca9 ' sions). N o de bades, aquesta vivenda unifamiliar d’estil " eclèctic, la construcció de la qual es remunta als anys trenta del segle passat,figura (o figurava,perquè li hem * perdut la pista) en la fitxa núm.46 del Catàleg de Bens i "9 TE Espais Protegits de A lmassora. U Fins principis de 2004, el seu estat de conservació era ) immillorable i,fins i tot,M argarita Serra,metgessa jubi' ! L lada i filla del que va ser durant 30 anys jutge de pau ' 9 9 d’A lmassora,R oberto Serra,encara hi viu. ! &" En veritat,si bé per fora té un excel·lent aspecte,quan & ) ! ' el visitant hi entra es desplaça a altres èpoques, en un ". ambient ben cuidat,acollidor i,fins i tot,fantasiós.És la % mateixa sensació que quan entres en una casa – museu @ Q + ' d’algun personatge famós. D e fet, el paviment, la fuste" ria, les vidrieres, les escaioles tallades, els sostres y la % & escala conserven,si més no,el seu aspecte original. ' &" 7 ! ! Però,passant per sobre de la propietària,per sobre del que deia el Col·legi d’A rquitectes,institució encarregada ": ; de redactar el Catàleg (“se considera importante la pervivencia del jardín en su conjunto”) i fent cas omís al clamor de la gent i al sentit comú,l’A juntament d’A lmassora va tirar endavant el Pla de R eforma Interior de la Sèquia Parra i va enderrocar la paret sud del jardí,va mutilar la casa i, de passada, va atemptar novament contra el Patrimoni del poble,el de tots! * A ra, afortunadament la justícia li ha donat la raó a """ " M argarita. D e vegades, la justícia ens sorprèn amb sen4 ) tències justes.Suposem que a l’A juntament haver perdut una altra vegada un judici contra el veïnat no li importa; > ' ja està acostumat a perdre. En fi.A propòsit d’aquest afer es va intentar crear una > Plataforma en defensa del Patrimoni d’A lmassora; els ànims i la passió de la gent, però, es van anar gelant. I no va anar enlloc. La propietària, M argarita Serra, no obstant,va lluitar i va triomfar.Enhorabona per lluitar i dignificar part del Patrimoni col·lectiu. Potser, per passar pàgina, podrien incloure la Casa del Sucrer dins dels recorreguts de l’O ficina de Turisme.Seria m assa! M és in form ació http://alm assorateveu.blogspot.com /

!

& C 7*D @ @

4 &

&? E


38

(

& I

) *+

, - . !

% ! )

) &

. )

'

!

/

>

) !

W T" '

)

) !

! & -

) .

' )

* ) - 0

0

#66M65 #665 ) ! >

!

*

&

,

D

) N &

!

)

&

' . ) .

% "

% "

'

&

8" (

' '

!

D

D )

) .

"8 0

1

D

& 2

&

!

& " . * ( 3!4 ? 556 ! N

) !

? 5G6 .+O " A

2

& +

&

& )

>

+ 2

X

& ) ! & '

.

* * 7

#665 )

-

", ! ! *

% ".

A

7 ! 3

2

) !

)

.

'

"

*

+

! = ", E

!

* ( &

.

2

) (

! !

".

<

! 7 * !

#66M

1

1

20 2. 1

:

% > &

( 4 !

, .

0

) ! *+

A %" . ! )

D "C !

!

* #66Y

) % ) !

! ')

0 "

M茅s informaci贸 http://almassorateveu.blogspot.com/

) DV .

4 "

"-

0 ) ! &5 6

) !

"8

! > *&

!

9,

: *

&

)


)!

!

6

! ;!

<<=

38

' &

(

#

*

,

&) 0 1

D

'

-

N )

#66FZ#66G ' 0 9

L L > ) .

!

* "

,

0 )

'

"

%" A E )

' ) % )

"

) '

0 !

B

' L .

"

&

L "

, L D

* ". N!

)

*

)

0

D

D "

&

)

D N!

L '

)

) )

'

* )

B *

D

B D > "

D L 0

""" ,

D )

"

0&

'[ )

". )

'

E) B %

% "

% )> ",

"

-

0

N

)

* & )

D "

)

N! '

) )

/

)

% "

)

D & L D '

' E D

) ' 4!7' (

) !

& *

(

"& ) !

) N % )

+

%

%" 8 - "4

& #40&"49' ( 3' '34 ( 3' -

.


! Z Z ^^^" ! Z Z

$6" "

Z Z " Z

6M_

"

3

2 !

P odeu enviar la vostra denúncia a : ecologistesalmassora08@gmail.com

#

titular d’un article publicat a: http://w w w .redm editerraneo.com /alm assora/noticias/noticia.asp?pkid=2068

\

* *

&

0 ? 5P? -D T2

" 9 D 2

!

1

" 9 D

+

" 7

! ! *

" !

T2

, : E

.

' 9

& ! * !

*

D > ". !

&

I !

!

9 *

C + D !

T, A & " 9 * & ! D

] 1

•, •

( ( N

I

7

.

!

"\ &" E "(

! !" : ! !! &

" : ; :

< 8

1

T2

T2

"

!

T2 L

H

T

. D

T2 ;

C @ *D

H

>

@ !& * S ! &

*

,

! ' S

D

EG

@

"T H

1

&

"

2 *

?

*

"

F

!

-

& ? 555 #66P -

A

' 1 T2 &

* 0 '

"(

#66#

T2 I

;

'

' I N

@

2 & *

(

I D T2

& *

9

! ! ! " .

!

1

T2

&

D

-

,

- <-

%

@

@? I & C " * ? H

4

ACCIÓ, revista dels ecologistes d'Almassora (setembre de 2009)  

Butlletí d'informació i d'opinió dels ecologistes d'Almassora (Colla Ecologista d'Almassora). Parlem d'assumptes referents a Almassora / Alm...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you