Page 1


www. ec oi ndus t r i a l . mx

ME S ASDECE NT RO ME S AI NDUS T RI AL

$3, 950. 00MXN. Mes aes t i l oi ndus t r i a l c onc ubi er t adec r i s t a l

ME S ABL UE S

$5, 900. 00MXN. L ac ubi er t as ea br epa r ar ev el a run

ME S AMAPL E

ME S AE CO

ME S AGAI A

ME S AL OF T

$3, 000. 00MXN.

$1, 820. 00MXN.

L aes t r uc t ur adea c er odees t ames a

Mes adec ent r oc ondobl ec ubi er t ade

E l di s eñomi ni ma l i s t adees t a pi ez a

L ac ombi na c i óndel aes t r uc t ur adea c er o

$2, 800. 00MXN.

$3, 200. 00MXN.

c l a r ode6mm y2c a j onespa r aa l ma c ena j e.

es pa c i oes c ondi dopa r aa l ma c ena j e.

dec ent r oes t ac ubi er t ac onma der a

ma der ac ons uc i ent ees pa c i opa r aa l -

c ons uspa t a sdea c er oes t i l o“ ha i r -

c ons usc ubi er t a sdema der ayc r i s t a l c l a r o

F a br i c a dac onma der adepi noyc uer pode

F a br i c a dac onma der as ól i dadepi no

s ól i dadepi no. Undi s eñomi ni ma l i s -

ma c ena j e, i dea l pa r ac ua l qui ers a l ade

pi n”l eda r áunt oquemoder noat us

l epr opor c i ona nunes t i l oel ega nt eaes t a

a c er onegr o.

yba s edea c er onegr o.

t aquec ombi nac onc ua l qui eres t i l o.

es t a roa r eadeent r et eni ment o.

es pa c i os .

mes adec ent r o.

Medi da s :1. 10mt sl a r gox70c msa nc hox45

Medi da s : 1. 10mt sl a r gox70c ms

Medi da s : 90c msl a r gox65c ms

Medi da s : 90c msl a r gox65c msa nc hox

Medi da s : 90c msl a r gox70c ms

Medi da s : 1. 10mt sl a r gox65c msa nc hox

c msa l t o.

a nc hox45c msa l t o.

a nc hox45c msa l t o. .

45c msa l t o.

a nc hox45c msa l t o.

45c msa l t o.


www. ec oi ndus t r i a l . mx

S OF ÁDUAL

S OF ÁT OS CANA 2Pl a z a s

S OF ÁANDAL UCI A

S I L L ÓNRUS T I CO

$3, 850. 00MXN.

$9, 550. 00MXN.

$10, 600. 00MXN.

$2, 750. 00MXN.

2PL AZASMedi da s: 1. 35mtl a r gox90 c msf ondo

$5, 700. 00MXN. 3PL AZASMedi da s: 1. 95mtl a r gox90 c msf ondo

Per f ec t oequi l i br i oent r emoder no yr ús t i c o. I dea l pa r ar ec i bi rat us v i s i t a spors ugr a nc onf or t . Medi da s : 1. 85mt sl a r gox90c ms f ondo.

E s t es of ál uc i r áper f ec t oenc ua l qui er pa r t edet uhoga r . Cuent ac onuna es t r uc t ur as ól i dayl i nea sel ega nt es . Medi da s: 2. 05mt sdel a r gox90c ms f ondo.

F a br i c a doc onma der ar ec i c l a da , es t es of ál eda r áunt oqueúni c oa t uhoga r . Medi da s: 75c msa nc hox90c ms f ondo.

S I L L ÓNT OS CANA 1Pl a z a

$3, 350. 00MXN. S of áj a z zde1pl a z a . E x c el ent e pa r aunabuenat a r dedel ec t ur a . Medi da s : 80c msl a r gox90c ms f ondo.

S I L L ÓNCUBO

$3, 450. 00MXN. Gr a npi ez aqueda r áv i dayf or maa t uha bi t a c i ón. Medi da s : 80c msl a r gox90c ms f ondo.


www. ec oi ndus t r i a l . mx

BURÓBAL BÓA

$2, 850. 00MXN.

BURÓS PA

$1, 350. 00MXN.

BURÓVE NT URA

BURÓARABE L A

BURÓMAPL E

$2, 900. 00MXN.

$3, 000. 00MXN.

$1, 350. 00MXN.

BURÓDAKOT A

$1, 350. 00MXN.

Bur óc ondi s eñoI ndus t r i a l , f a br i c a doc on

Cons usc a r a c t er i s t i c a spa t a ses t i l oHa i r pi n

F a br i c a doenma der adeOk ume,

E l es t i l o, f unc i ona l i da dydi s eñoenuna

Conl i nea ss i mpl esya t r a c t i v a sl o

Ponl oa l l a dodec a maodet us a l a , s egur o

c uer podea c er onegr o. Ca j oner ayc ubi er t a

es t api ez ami ni ma l i s t adec or a r ác ua l qui er

c uent ac ons uc i ent ees pa c i ode

s ol api ez a .

podr á sus a rc omomes a l a t er a l o

r oba r ámi r a da s .

s uper i orenma der adeOk ume.

es pa c i odet uhoga r .

a l ma c ena mi ent o

Medi da s :

bur ó.

Medi da s :

Medi da s :

Medi da s :

Medi da s :

60c msl a r gox40c msf ondox55c ms

Medi da s :

40c msl a r gox40c msa nc hox60c ms

50c msl a r gox40c msf ondox55c msa l t o.

50c msl a r gox40c msf ondox55c ms

60c msl a r gox40c msf ondox55

a l t o.

40c msl a r gox40c msa nc hox50

a l t o.

a l t o.

c msa l t o. .

c msa l t o.


www. ec oi ndus t r i a l . mx

RACKCOPPE R

RACKT ORRE

$900. 00MXN.

$900. 00MXN.

Ra c kpa r abot el l a sdev i nof a br i c a doaba s e

RACKS I E RRA

RACKMONT E RRE Y

$900. 00MXN.

$1, 200MXN. Ra c kpa r abot el l a syc opa s .

RACKBAS E4

$725. 00MXN. Ba s epa r a4bot el l a s .

RACKBAS E3

$850. 00MXN. Ba s epa r a3bot el l a s .

Ra c kpa r apot el l a sdev i not i pot or r e.

F a br i c a doenma der adePi noc uent ac on

dema der adet a r i mar ec i c l a dayt r a t a da .

Medi da s :

es pa c i opa r a5bot el l a sdev i no.

Medi da s :

Medi da s :

Medi da s :

Ca pa c i da d: 6bot el l a sy5c opa s .

20c msa nc hox67c msa l t o.

Medi da s :

60c msl a r gox55c msa l t o.

50c msl a r gox15c msa nc ho

40c msl a r gox10c msa nc ho.

Medi da s : 57c msl a r gox55c msa l t o.

20c msa nc hox67c msa l t o. .

Catalogo Eco Industrial  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you