Page 1


BERETNING 2017

KÆRE MEDLEMMER

Af Dorthe Ryom Fisker & Jesper Skorstengaard

I sidder nu med Århus Lærerforenings beretning 2017 i hånden.

vurderes, ud fra en vægtning af det, vi opnåede og det, der ikke lykkedes.

Den skriftlige beretning er en ’regnskabsaflæggelse’ for foreningens politiske arbejde og den service, Århus Lærerforening har ydet siden sidste generalforsamling i 2016.

Det gælder fx i forhold til lærernes arbejdstid. Århus Lærerforenings styrelse, formandskab og flere konsulenter har i 2016 kastet meget arbejde i det, der endte med at blive en justeret Aarhusaftale. Med aftalen tog vi endnu et lille skridt frem mod en arbejdstidsaftale, der passer til lærerjobbet. Men desværre lykkedes det ikke i denne omgang at få aftalte rammer om prøveafvikling, kompetenceudvikling og tydeligere rammer for lærernes mulighed for fleksibilitet. Et andet eksempel er arbejdet med MinUddannelse og begrebet læringsmålstyret undervisning. Det er et komplekst arbejde, hvor de lokale tiltag på skolerne, den kommunale linje og den nationale dagsorden skal spille sammen. Foreningen har i efteråret 2016 arbejdet på at samle trådene og få de vigtige og rigtige informationer ud til jer, men anerkender, at der fortsat er mange uafklarede spørgsmål, der skal besvares.

Vi har i lighed med de seneste år forsøgt at holde informationsmængden i beretningen nede, men samtidig bevaret et skrift, der inviterer indenfor i arbejdet i jeres forening. Denne gang har vi valgt at bringe nedslag i tre områder af Århus Lærerforenings virke: Det politiske arbejde, indsatser i forhold til grupper af medlemmer og endelig den daglige, individuelle rådgivning. Vi guider med link og QR koder videre til artikler eller videofilm på vores hjemmeside for en bredere indsigt i beretningens artikler. Den skriftlige beretning danner baggrund for debatten og afstemningen på generalforsamlingen. Som I kan læse flere steder, er vi ikke nået igennem med alle vores krav eller har fået opfyldt alle intentioner på jeres vegne. Det er en del af spillet. Resultaterne skal som oftest

2 BERETNING 2017

Vi glæder os til at diskutere beretningen og de tre emner, vi har sendt ud til jer via postkort, når vi mødes til Århus Lærerforenings generalforsamling 17. marts.


POLITIK

AARHUS FOR VELFÆRD På Århus Lærerforenings generalforsamling den 11. marts 2016 blev det enstemmigt vedtaget, at foreningen skulle bakke aktivt op om de initiativer, som Velfærdsalliance DK havde igangsat og arbejde for, at Regeringens omprioriteringsbidrag blev afskaffet. Der viste sig dog uoverensstemmelser i måden at iværksætte initiativerne på, så Århus Lærerforening og aarhusianske fagforeninger besluttede selv at arbejde aktivt for, at den langsomme kvælning af det kommunale selvstyre stoppede. Organisationerne rettede henvendelse til byens borgmester Jacob Bundsgaard for at skaffe forståelse for initiativet, indkaldte til fællesmøde for tillidsvalgte på tværs af organisationer den 9. maj og arrangerede en større demonstration den 12. maj på Rådhuspladsen.

Blandt talerne var Århus Lærerforenings formand, der kritiserede, at kommunerne med omprioriteringsbidraget skulle betale penge tilbage til staten, for senere måske at få færre millioner retur: - Det gør jo, at vi kan stå og sige farvel til nogle medarbejdere, som vi så skal ansætte igen nogle måneder senere. Hørte jeg nogen sige tryghed? Nej vel, fastslog han. Ved årets økonomiaftale mellem KL og regeringen i juni måned blev omprioriteringsbidraget afskaffet. De aarhusianske fagforeninger ønskede dog fortsat at deltage aktivt i debatten om den fælles velfærd. Derfor dannede Århus Lærerforening sammen med mange andre fagforeninger Aarhus for Velfærd med det mål, via en række folkemøder i Aarhus, at tegne et billede af aarhusianernes velfærdsforventninger op til kommunalvalget i november 2017.

AARHUS KOMMUNES BUDGET 2017 Med afskaffelsen af omprioriteringsbidraget og indførelsen af et såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram , blev der i 2016 i første omgang sat en prop i den nærmest uendelige strøm af besparelser og effektiviseringer i Aarhus Kommune. Århus Lærerforenings drøftelser med de politiske partier op til budgetforhandlingerne for 2017 havde et klart hovedbudskab: Undgå besparelser på skolerne, der kan risikere at medføre et forøget undervisningstimetal, men prioriter bedre rammevilkår. Både op til og efter budgetforhandlingerne kom Århus Lærerforening med indspark i forhold til de indsatser, som et flertal i byrådet endte med at beslutte.

Foreningen •

bakkede op om en investering i nye computere på skolerne, men påpegede, at det er uambitiøst kun at anskaffe til halvdelen af eleverne og et paradoks, at skolerne ikke har råd til vedligeholdelse og udskiftning af de nye computere. Århus Lærerforening foreslog derfor, at der fremadrettet blev afsat midler her til,

fandt forslaget om læringsparathed på mellemtrinnet for snævert og tog i samarbejde med Børn og Unge initiativ til, at der blev tale om et bredere læringsbegreb, og at det blev udbredt til udskolingen,

gjorde tydeligt opmærksom på, at den del, skolerne selv skal finansiere i forbedrede toiletforhold for eleverne i de aarhusianske folkeskoler, ikke måtte tages ud af de driftsmidler, der går til undervisning.

Århus Lærerforening glæder sig over, at Stensagerskolen renoveres men venter stadig på, at kredsen bag skolestrukturforliget lever op til sit løfte om penge til inklusion fra de

79 millioner kr.

salget af Vejlby Skole indbragte i 2016

3


POLITIK

BYRÅDET LUKKER CENTER 10 På baggrund af byrådets beslutning om lukning af Center 10 har Århus Lærerforening efterlyst en samlet vision for 10. klasse og arbejdet på at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår. Derfor har foreningen blandt andet deltaget i møder på Center 10 med henblik på at opsamle medlemmernes kritik og frustrationer og at viderebringe dem til arbejdsgiver og byrådspolitikkerne. Foreningen har desuden tilbudt konsulentbistand i forhold til den vanskelige situation, som medlemmerne har stået i.

blandt andet giver lærerene på Center 10 fortrinsret, når det gælder omplacering frem mod skoleåret 2017/2018. Foreningen forsøgte også at forhandle et fastholdelsestillæg, men desværre uden resultat. Ligeledes har foreningen i flere omgange forsøgt at skabe en afklaring for de lærere, der underviser i modtageklasserne. I skrivende stund er det ikke afklaret, hvad der skal ske med de modtageklasser, der er placeret på Center 10, når skolen lukker ved udgangen af dette skoleår.

Udover den individuelle rådgivning har Århus Lærerforening forhandlet en aftale med Børn og Unge, der

SPROGSTØTTEN NEDLÆGGES Byrådet besluttede i 2015, at der skulle sparres ved at sløjfe den centrale finansiering af sprogstøtte til to-sprogede elever. Det får store konsekvenser for 28 ansatte på skolerne i Aarhus. Århus Lærerforening har arbejdet med at sikre de bedst mulige vilkår, inden for de givne rammer, for de

berørte medlemmer og at give denne gruppe af medlemmer individuel vejledning. Gennem hele forløbet har Århus Lærerforenings tilgang været, at de kompetencer, disse medarbejdere har, bør anvendes i Aarhus Kommune. Foreningen har derfor arbejdet for, at medarbejderne bliver tilbudt omplacering.

AARHUSAFTALEN JUSTERES Et langt forhandlingsforløb med Børn og Unge om lærernes arbejdstid endte med en justering af den eksisterende Aarhusaftale.

215 timer

til lærernes egen planlægning fastholdes i Aarhusaftalen. Dermed er det fra næste skoleår klart, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem fuld tilstedeværelsestid og kvalitet i opgaveløsningen.

Det har været vigtigt for Århus Lærerforening • at fastholde lærernes mulighed for professionelt at tilrettelægge og anvende puljen på de 215 timer til egen planlægning og forældresamarbejde, • at give mulighed for lokale rammer for øget fleksibilitet, • at der bliver en mere jævn fordeling af undervis ningen mellem lærerne. Det tilstræbes som noget nyt en jævn fordeling af undervisningsopgaven, så de lærere, der får den største undervisningsopgave, kommer så tæt som muligt på det gennemsnitlige undervisningstimetal på skolen. Samtidig skal de øvrige opgaver tilstræbes jævnt fordelt. Målet har været at undgå, at der er en række lærere, der får et højt antal ugentlige lektioner med de store belastninger og den minimale forberedelsestid, det medfører. Læs aftaletekst gældende fra august 2017

4 BERETNING 2017


POLITIK ONDT I ARBEJDSLIVET Som det fremgår af artiklen vedr. medlemssamtaler (side 10), er presset på det psykiske arbejdsmiljø det tema, flest medlemmer henvender sig til Århus Lærerforening med.

Jeg er gået fra, at det var en stor udfordring at nå rundt til alle til, at jeg bare håber at nå rundt til nogle få. Det udfordrer i den grad min motivation og arbejdsglæde.

Det samme kom til udtryk i APV’erne, hvor lærerne blinkede alarmerende rødt sammenlignet med andre faggrupper, når det kom til mængden af opgaver sammenholdt med mængden af tid til løsningen af dem. Det kan være et hårdt arbejde at være folkeskolelærer – også i Aarhus. Århus Lærerforenings vigtigste opgave ligger i arbejdet for en bedre sammenhæng mellem tid og opgaver, så flere lærere igen kan opleve at kunne lykkes med opgaven.

Læringsplatformen MinUddannelse skal være fuldt implementeret august

2018

MINUDDANNELSE Efter et længere tilløb fik Aarhus Kommune i efteråret 2016 valgt læringsplatform. Valget faldt på MinUddannelse. Århus Lærerforening har siddet med i dialog- og følgegrupper i Børn og Unge. Foreningen har forholdt sig til implementering af platformen og har blandt andet arbejdet for en kvalificeret forventningsafstemning mellem Børn og Unge, skolernes ledelser og medarbejdere.

Århus Lærerforening har •

haft indflydelse på udarbejdelsen af forventningsrammen for MinUddannelse og påpeget vigtigheden af, at der på skolerne skal være løbende dialog mellem ledere og medarbejdere om den lokale implementering,

taget initiativ til, at der foråret 2017 udsendes en yderligere vejledning for implementering af MinUddannelse til skolerne – herunder en opfordring til drøftelser af emner som etik og

Århus Lærerforening understreger, at resten af indeværende og hele det kommende skoleår er beregnet til, at medarbejderne udforsker, tester og bliver fortrolige med MinUddannelse.

generelle arbejdsmiljøudfordringer i forbindelse med brug af platformen, • fået tydeliggjort, at Aarhus Kommune ikke har besluttet, at lærerne i Aarhus skal arbejde med læringsmålstyring som metode. Anbefalingen fra Børn og Unge er, at lærerne og skolerne indsamler data, der kan kvalificere arbejdet med elevernes progression og danne grundlag for datainformeret ledelse.

mange computere - i værste fald har skolerne med de 20 millioner fået en gave, de ikke har råd til at bruge.

Læs også på aalf.dk:

Hardware

Det mener ÅLF om

Læringsplatformen: Reformgennem-

Århus Lærerforening har haft særlig opmærksomhed på skolernes hardwaresituation. Byrådet har bevilliget 20 millioner kroner til elevcomputere. Foreningen har påpeget, at det er nødvendigt med en kritisk analyse af, hvordan skolerne kan vedligeholde og opdatere de

læringsplatformen

brud eller en Aarhushistorie?

5


POLITIK

DER ER ET STYKKE VEJ TIL MÅL Kompetencedækningen i folkeskolen skal frem mod 2020 løbende øges. Målet er, at 95 procent af eleverne i 2020 undervises af lærere med undervisningsfagskompetence eller tilsvarende kompetencer. KOPRA har siden 2014 været den aarhusianske uddannelsesmodel for målet om fuld kompetancedækning. Århus Lærerforening arbejder til stadighed for at rammevilkårene for KOPRA skal forbedres. Foreningen har også i 2016 været i kontakt med medlemmer, der har været udfordret af vilkårsrammen for uddannelsen.

1.500

æbler delte styrelsen i Århus Lærerforening ud på Banegårdspladsen 5. oktober 2016

Medlemmerne fortæller, at der ikke er overensstemmelse mellem krav i uddannelsen og den tid, der er afsat til forberedelse og opgaveløsning. Det har desværre betydet, at en del lærere har fravalgt at afslutte KOPRA uddannelsen med kompetencemålsprøven. Konsekvensen er, at de lærere ikke får uddannelsesbeviset og derved den formelle undervisningsfagskompetence. I forbindelse med den justerede Aarhusaftale er parterne bag aftalen enige om, at flere temaer skal til videre drøftelse, herunder vilkår for efter- videreuddannelse.

LÆRERENS DAG I over 100 lande markeres Lærerens Dag 5. oktober. Her fejres lærerens rolle både som underviser og som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. Århus Lærerforening har i en årrække fejret lærerens dag ved at dele æbler ud til byens borgere og derved samtidig komme i dialog med dem. Det er en fantastisk dag med fokus på den opgave, lærerne løser hver eneste dag. En borger sagde: Tak. Ikke for æblet, men fordi du er lærer! Se video fra Lærerens Dag 2016 her.

FÆLLES RETNINGSLINJER OMKRING ANMELDELSE AF VOLD OG TRUSLER Århus Lærerforening var i 2016 med i en arbejdsgruppe på tværs af Aarhus Kommune vedrørende politianmeldelse af vold på arbejdspladsen som forudsætning for erstatning fra Erstatningsnævnet. Arbejdsgruppen blev nedsat – blandet andet efter henvendelse fra Århus Lærerforening – i forbindelse med ny praksis fra Erstatningsnævnet. Arbejdsgruppens arbejde har udmøntet sig i, at der er skabt fælles retningslinjer for ledere og medarbejdere i forbindelse med registrering og eventuel politianmeldelse af vold mod medarbejdere. Retningslinjerne vedrører alene hvordan den medarbejder, der er udsat

6 BERETNING 2017

for vold eller grove trusler, sikrer sig i forhold til en eventuel erstatning fra Erstatningsnævnet. Udover erstatningsdelen ligger den principielle drøftelse om politianmeldelse af grov vold. Her anbefaler Århus Lærerforening fortsat, at der ved grov vold eller trusler sker politianmeldelse. Herunder at det altid er skoleledelsen, der står bag anmeldelsen, så det ikke bliver et mellemværende mellem lærer og elev/forældre, men at det derimod er skolens ledelse, der står som ansvarlig.


INDSATSER

EN MANGFOLDIG FORENING Ved siden af lærerne ansat i de aarhusianske folkeskoler, er Århus Lærerforening også lokal fagforening for medlemmer, der er ansat på andre skoler og arbejdspladser. Mellemgruppen har i daglig tale heddet de små medlemsgrupper. I årets løb har foreningen og de tillidsvalgte fra de små medlemsgrupper blandt andet drøftet, hvordan Århus Lærerforening bedst understøtter deres lokale arbejde med respekt for deres forskellighed. Temaet var også på dagsordenen på årets TR/TRS kursus i november. På kurset drøftede deltagerne gruppens placering i foreningen - herunder de enkelte fagområders mulighed for netværk i det forpligtende kredssamarbejde og på nationalt niveau, forankret i DLF. Også navnet blev drøftet og forslaget landende, efter gode drøftelser af de opgaver der løses, meget tæt på

det oprindelige: DMM som forkortelse af De Mindre Medlemsgrupper. Forslaget er sendt til hovedstyrelsen. Århus Lærerforening vil i foråret 2017 arbejde for, at der dannes netværk på tværs af grupperne og i arbejdet søge inspiration ved de allerede etablerede netværk, som fx findes for de tillidsvalgte i PPR. Se videoer fra Århus Lærerforenings TR kurser 2016: Selv små hunde kan bide TR efterlyser netværk for regionsansatte

8%

af Århus Lærerforenings medlemmer er beskæftiget udenfor folke- og specialskoler

FUSION OG FÆRRE STUDERENDE UDFORDRER SOSU-SKOLERNE Et turbulent 2016 med fusionen af SOSU Aarhus og SOSU Silkeborg som et foreløbigt punktum har været situationen for medlemmerne på Social og Sundhedsskolerne. Det har endvidere givet bekymringer for medlemmerne på SOSU-skolerne, at der som konsekvens af den såkaldte dimensioneringsaftale er et samlet fald på cirka 5.000 praktikpladser på landsplan – 39 procent – og dermed færre studerende på sigt.

Antal praktikpladser på SOSU-uddannelserne og den pædagogiske assistent-uddannelse 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Århus Lærerforening har deltaget i møder og rådgivet enkeltmedlemmer om, hvordan denne situation kan håndteres.

1000 0

2013

2014

Pædagogiske assistenter Social og sundhedshjælpere Social og sundhedsassistenter

Den 31. august faldt en ny aftale mellem Regeringen, KL, Danske Regioner og LO om dimensionering på SOSU-området plads.

2015

2016

2017

(Kilde: Sosu.dk)

Aftalen udstikker minimumantallet af praktikpladser, på social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse.

7


127 TR og TRS

INDSATSER

UDDANNELSEN AF TR OG TRS De tillidsvalgte er foreningens vigtigste bindeled til medlemmerne. TR og TRS er bærere af foreningens politik, og det forudsætter, at de drages med ind i arbejdet med lokalaftaler, politik og arbejdsmiljøspørgsmål mv. Derfor er uddannelse og videreuddannelse af TR og TRS højt prioriteret i Århus Lærerforening. Århus Lærerforening uddanner løbende TR og TRS gennem deltagelse i mødefora og ved skriftlig information. En gang om året samles styrelse og tillidsvalgte på Danmarks Lærerforenings kursusejendom, Skarrildhus for at modtage ny fælles viden og erfaringsudveksle. På årets kursus var omdrejningspunkterne en involverende fagforening, statens styring af den offentlige sektor og arbejdet forud for den justerede Aarhusaftale.  Som traditionen byder, fik de tillidsvalgte på kursets anden dag besøg af deres skoleledelser. Efter et fælles oplæg omkring offentlig styring indledte ledelser og tillidsvalgte planlægningen af det kommende skoleår og drøftede blandt andet, hvordan skolens medarbejdere skulle inddrages i den proces. Århus Lærerforening optog en række en række små videoer, som fanger essensen af kursets indhold og form. Se videoerne her.

HØJESTE ANTAL DELTAGERE I FLERE ÅR Børn som går i 3.-6. klasse i Aarhus kan søge om 12 dages gratis ferieophold på Aarhuskolonien AHL. Tilbuddet henvender sig primært til børn, der ellers ikke ville få en sommerferieoplevelse. Kolonien havde i 2016 det højeste antal deltagende børn i flere år. Alle 5 hold var fyldt op med børn fra de aarhusianske skoler. Som noget nyt var der i 2016 flygtningebørn med. Det var en stor og ikke mindst lærerig oplevelse for både børn og voksne, som erfarede, at spil og leg kan have sit eget universelle sprog. Århus Lærerforening har en plads i AHL – Aarhuskoloniens bestyrelse og er med til at med til at vedligeholde, tænke nyt og ikke mindst fastholde kendskabet til AHL, så det fortsat er muligt for en særlig gruppe børn også at få en sommerferieoplevelse. Århus Lærerforenings Solidaritetsfond yder hvert år et tilskud på 10.000 krone til AHL – Aarhuskolonien. Besøg Aarhuskoloniens hjemmeside her

8 BERETNING 2017

deltager årligt i 8 fælles møder og 7 møder regionsvis samt et tredageskursus på Skarrildhus. TRerne deltager også i kurser i det østjyske kredssamarbejde

Århus Lærerforening har i 2016 støttet Sommerskolen i Gellerup med

5.000 kr.

ASIEN I BØRNEHØJDE Hvert år arrangerer Mellemfolkeligt Samvirke en sommerskole i Gellerup, hvor børn fra hele Aarhus og omegn kan deltage. Formålet med sommerskolen er både at lære børn om verden uden for Danmark og at skabe venskaber og forståelse blandt børn med forskellige baggrunde. I 2016 var temaet ’Asien i børnehøjde’, hvor der var 4 forskellige værksteder: Indien, Sydkorea, Bangladesh og Kina. Cirka 50 børn deltog.

Århus Lærerforenings solidaritetsfonds formål er blandt andet, at give kredsen mulighed for at yde økonomisk støtte til konfliktramte organisationer men også enkeltpersoner eller organisationer, som yder en særlig indsats af kulturel eller almen karakter.

240

børn fik i 2016 en kærkommen sommerferie på AHL - Aarhuskolonien


LØNFORHANDLINGER FOR UU-VEJLEDERNE På trods af at Social og Beskæftigelse havde opsagt den lokale lønaftale for foreningens medlemmer ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø lykkedes det i 2016 at indgå en ny lokal lønaftale. Lønaftalen medfører mindre kollektive lønstigninger, idet UU-vejledertillægget og tillæg for gennemført diplomuddannelse begge er blevet forøget. I slutningen af 2016 blev der desuden udmøntet mindre tillæg til 10 UU-vejledere, men denne gang kunne foreningen desværre ikke komme igennem med ønsket om yderligere tillæg nedfældet i en kollektiv aftale.

INDSATSER

Der blev heller ikke opnået enighed om vilkårene for at gennemføre en diplomuddannelse, men der blev til gengæld indgået en ny arbejdstidsaftale, hvoraf det fremgår, at arbejdstiden i videst muligt omfang skal tilrettelægges jævnt i løbet af året og under hensyntagen til et forsvarligt arbejdsmiljø.

700

deltog i Århus Lærerforenings medlemsarrangementer i 2016*

MEDLEMSARRANGEMENTER Film om inklusion, foredrag med Peter A.G., rundvisning på MOMU og juletræsfest er blot et udpluk af de medlemsarrangementer, som Århus Lærerforening medlemmer kunne deltage i i 2016. Århus Lærerforenings formål med arrangementerne er at give medlemmerne de bedste muligheder for

at deltage aktivt i foreningen og at styrke sammenholdet. Det høje deltagerantal svarer til 21 procent af medlemsskaren, og tilbagemeldingerne viser blandt andet, at indholdet i de forskellige tilbud har haft en passende variation. Se også Video fra juletræsfesten 2016 * Generalforsamling ikke medregnet

DANSK SOM ANDETSPROG Århus Lærerforening er bekymret for, at der i en årrække er udbetalt for lidt i løn til lærere og børnehaveklasseledere, der har undervist i dansk som andetsprog. Foreningen har i løbet af 2016 været i dialog med Børn og Unge med henblik på at opnå en forhandlet løsning. Det lykkedes imidlertid ikke, da foreningen blev mødt med det synspunkt, at sådanne henvendelser skulle gå til hver enkelt skole. Derfor afsendte Århus Lærerforening kravskrivelser til næsten samtlige skoler i Aarhus i 2016. På baggrund af disse kravskrivelser er der nu igangsat et udrednings

arbejde med områdecheferne som tovholdere i forhold at undersøge, hvordan undervisningen i dansk som andetsprog har været tilrettelagt på de aarhusianske skoler og ikke mindst i hvilket omfang, der er udbetalt overenskomstsikrede lønkroner. Når dette udredningsarbejde inden for de kommende måneder er tilendebragt, mødes repræsentanter fra Børn og Unge og Århus Lærerforening igen. Århus Lærerforening forfølger således fortsat kravet om, at der også i det bagudrettede perspektiv skal betales tillæg for de timer, hvor der er undervist i dansk som andetsprog.

De fem skoler i Aarhus med den største tildeling af ressourcer til DSA-opgaven:

kr.

kr.

kr.

kr.

kr.

1.529.671

1.491.006

1.384.678

1.347.222

1.310.974

Søndervangskolen

Tovshøjskolen

Tilst Skole

Sødalskolen

Hasle Skole

Gennemsnit på folkeskolerne i Aarhus: 584.135 kr.

27 mio. kr.

er der afsat i Aarhus Kommunes budget 2017 til skolerne i Aarhus med elever med dansk som andetsprog

Kilde: Børn og Unge aarhus Kommune

9


RÅD OG VEJLEDNING

NÅR ARBEJDSLIVET ER PRESSET Samtaler med medlemmer

Over

50%

af Århus Lærerforenings konsulenters samtaler med medlemmerne vedrører udfordringer med at få mængden af tid og opgaver til mødes 337

443

469

401

384

2012

2013

2014

2015

2016

( I tallene er ikke medregnet samtaler om løn, pension o.a. Kilde Århus Lærerforening)

En af Århus Lærerforenings vigtigste opgaver er samtalerne med medlemmerne. Både som indgang til at understøtte et bedre arbejdsmiljø for den enkelte samt i et større perspektiv som vores direkte adgang til de arbejdsmiljøproblemer, der presser lærerne på skolerne. Mere end halvdelen af alle samtalerne vedrører udfordringer med at få mængden af tid og opgaver til at mødes. Lærerne oplever at være så pressede på deres mulighed for at kunne lykkes med opgaven, at de har svært ved at få deres arbejdsliv til at hænge sammen. Langt hovedparten af de, der kontakter foreningen, er enten allerede sygemeldte eller på vej til at blive det. Århus Lærerforening oplevede før skolereformen, at indholdet i disse samtaler ofte drejede sig om, hvordan man kunne lykkes med opgaven for alle børn. I dag er omdrejningspunktet i højere grad, hvordan man går på arbejde velvidende, at det ofte er uforberedt og med ringe mulighed for at gennemføre en undervisning, man oplever at kunne stå inde for. Samtalerne er meget rettet mod, hvordan man som

Århus Lærerforening var i 2016 med til at få etableret • 6 aftalebaserede job på særlige vilkår, • 4 fleksjob, • 2 førtidspensioner til medlemmer.

10 BERETNING 2017

medarbejder kan finde motivationen i en presset hverdag.

Andre samtaler Fysisk sygdom og konsekvenserne heraf for ansættelsen er temaet i næstflest samtaler. Det kan være i forbindelse med tilbagevenden efter længere sygefravær, tilkendelse af fleksjob ved kronisk nedsat arbejdsevne eller rådgivning til en god afslutning på arbejdslivet, hvis læreren helt må forlade arbejdsmarkedet. Udover personlige samtaler rådgiver konsulenterne i Århus Lærerforening også dagligt en langt række medlemmer i krise over telefonen.

Vidste du, at Århus Lærerforening har åbent

hele året for rådgivning og samtaler – også hele sommeren og mellem jul og nytår.

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN I længerevarende sygeforløb bistår Århus Lærerforening også i kontakten med sygedagpengesystemet. Det kan både være i tilfælde, hvor der er problemer med at få forlænget sygedagpenge, der skal igangsættes et forløb om fleksjob, ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller hvis medlemmet helt har mistet arbejdsevnen og skal igennem nåleøjet for at få en førtidspension. I alle tilfælde kan det være en rigtig stor hjælp at have fagforeningen med enten på banen eller sidelinjen, når man skal navigere i system med sine egne regler og sit eget sprog.


RÅD OG VEJLEDNING

NÅR FAMILIEN VOKSER Far og mor, mor og medmor, adoptivbarn, donorbarn… Århus Lærerforening støder på, rådgiver og vejleder om alle aspekter af barselsloven og barselsaftalen uanset om to bliver til tre eller flere. I Århus Lærerforening kan medlemmerne booke tid til et møde med en af konsulenterne, så de kan få hjælp til at planlægge en barselsorlov. Det tilbud benytter mange medlemmer sig af, og de henvender sig igen, når familien endnu en gang vokser. På møderne i Århus Lærerforening tager samtalen og planlægningen af orloven udgangspunkt i medlemmets situation. Målet med rådgivningen er, at foreningen hjælper med regler og paragraffer, så medlemmet kan bruge sin tid på det vigtigste, det nye familiemedlem. I forbindelse med barselsorlov kan der desværre opstå problemer med fx Udbetaling Danmark, en indlæggelse,

SUCCES Mobilitetsdagene bliver i stadigt større omfang benyttet af fastansatte lærere og børnehaveklasseledere. Der er mange forskellige begrundelser for at søge til en anden skole, men muligheden for selv at opsøge og indgå en aftale om skift af tjenestested i starten af april er blevet en succes. Og den gentages i 2017!

sygdom eller vise sig andre uventede udfordringer, hvor foreningen også kan hjælpe med at rede trådene ud.

Delvis barsel Århus Lærerforening oplevede i 2016 en tendens til, at flere og flere gemmer noget barsel, så de kan få et skoleår på nedsat tid og gå på barselsdagpenge i den resterende tid. Foreningens medlemmer vil som regel gerne afholde barsel en dag om ugen i skoleugerne eller som nedsat arbejdstid spredt ud på alle ugens fem arbejdsdage. Den delvise barsel er en god mulighed for at få familie- og arbejdsliv til at hænge sammen, men der er desværre nogle skoler, der har svært ved at finde ud af reglerne. Derfor har Århus Lærerforening og Aarhus Kommune i fællesskab udarbejdet en vejledning til brug på skolerne.

22 lærere og 2 børnehaveklasseledere skiftede tjenestested i mobilitetsdagene i april 2016

11


DEN HELT STORE MÅNEDSLØN En månedsløn på 306.669,84 kroner før skat - 149.558 udbetalt samt 41.958,54 indsat på pensionsordningen. Det stod der på Mie Wejdlings lønseddel december 2016, efter at hun havde fået tjekket sine lønsedler i Århus Lærerforening tidligere på året 1. marts 2016 lå der en telefonbesked til konsulent Michael Rønne i Århus Lærerforening. Han skulle ringe til Mie. - Jeg kunne ikke selv gennemskue lønsedlerne og min løn, fortæller Mie Wejdling, som efter en længere telefonsamtale med konsulenten fik som hjemmearbejde at fremskaffe lønsedler fra marts 2011 og frem til marts 2016.

Foreningens konsulenter kontrollerer langt flere lønsedler nu end for fire år siden og besøger hvert år 16 til 20 skoler/arbejdspladser som en del af det årlige løntjek. Dertil kommer en stor del direkte medlemshenvendelser til foreningen. - Det er lidt som om, at hver lønhistorie øger interessen for vores arbejde, bemærker Michael.

Dagen efter lå der 68 lønsedler i konsulentens indbakke.

Djævlen i detaljen - Når jeg modtager alle oplysningerne omkring en lønsag, så starter detektivarbejdet, forklarer Michael. - Vi gennemgår minutiøst samtlige dokumenter. Vi sammenholder det med den gældende overenskomst på tidspunktet for lønnens udbetaling, og vi sammenholder det med de gældende lokale aftaler. Djævlen ligger oftest i detaljen, pointerer Michael og fortæller, at det hurtigt blev konstateret, at Mie havde modtaget for lidt i løn – en hel del, faktisk – siden marts 2012. Når Århus Lærerforening kender det samlede regnestykke i forbindelse med en lønsag, rejser foreningen et lønkrav overfor arbejdsgiveren om efterbetaling af den manglende løn og pension samt, at lønkravet bliver pålagt morarenter. - Når vi har sendt kravet, får arbejdet mere juridisk og forhandlende karakter. Det skal afgøres, om der er et reelt krav, er der forældelse, og hvad med renterne? I så store lønsager som Mies holder vi fysiske møder og har oftest en ret omfattende mailkorrespondance med arbejdsgiver, siger Michael, for det er jo ikke småpenge, vi taler om.

Århus Lærerforenings konsulenter har set fejl i ATP, pension, erfaring, UV-tillæg, vejledertillæg etc. I de lidt mere komplicerede sager, eller hvis skolens ledelse ønsker det, holder Århus Lærerforening et møde med skolens ledelse efter løntjekket er afsluttet. - Vi oplever, at lederne er glade for vores besøg og ser det som en hjælp, hvor vi kan få samlet op på eventuelle fejl, siger Michael.

Sekscifrede beløb I 2016 spændte lønfejlene fra få kroner til sekscifrede beløb, men Århus Lærerforening stødte på færre fejl end året før. - 99 procent af medlemmer til løntjek har som indgangsreplik ’Jeg tror ikke, der er fejl med min lønseddel’, fortæller Michael, men vi oplever dog en fejlrate på noget mere end 1 procent, fastslår han og kalder det en rigtig god ide at få lønsedlen tjekket, når Århus Lærerforenings konsulenter er på besøg. - Vi har aldrig oplevet en skole med 0 fejl!

Det fik Mette ud af et løntjek

35.000 kroner i renter Mies lønsag endte efter et længere forløb med, at hun fik udbetalt den helt store månedsløn og dertil 35.000 kroner i renter plus den manglende pension. - Havde Århus Lærerforening ikke været der, havde jeg aldrig fået de penge. De regnede det hele igennem, lyder det lettet fra Mie.

Årligt løntjek Mies historie er ikke enestående, og er heller ikke den største lønfejl, som Århus Lærerforening har fanget de senere år.

306.669,84 kr. Det stod der på Mie Wejdlings lønseddel december 2016 efter løntjek hos Århus Lærerforening.

Århus Lærerforening Skriftlig Beretning 2017  

Skriftlig beretning for Århus Lærerforening 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you