Page 1

Supplement 2011

Deque

Gentle

IMO

Ambiance Tuning Technique


Contents

Editorial

page 4 — Deque

На вопрос о том, какое значение имеет тактильность с точки зрения поверхностей и формы, Майк Мэйре отвечает следующим образом: «Физическое восприятие (...) является компенсацией за дигитализацию нашей жизни. В каждодневном управлении информационными потоками мы находимся в поиске баланса в тоске по ощутимому» (стр. 61). В особенности учитывая, что коммуникация протекает в условиях Всемирной Паутины, я хотел бы в контексте этой реальной среды показать, что ныне волнует марку Dornbracht. Поскольку «Реальное переживание представляет собой трудно переоценимую ценность». Supplement 2011 – это одновременно дополнение и побуждение. В этой брошюре представлены Ambiance Tuning Technique, наши новые краны DEQUE, GENTLE и IMO, а также отображены культурные и технологические подоплеки, обусловившие форму наших новинок.

page 38 — Gentle

page 60 — “The hand is faster than the head.”

Interview Matteo Thun and Mike Meiré

page 64 — Extra /Ordinary

A further dimension on the rise of New Normal

page 68 — IMO

page 84 — Stimulating energy

Culture-driven innovations

page 88 — Ambiance Tuning Technique

Na pytanie, jakie znaczenie posiada zmysł dotyku w odniesieniu do powierzchni i jej formy, Mike Meiré odpowiada: „Postrzeganie fizyczne (...) pełni funkcję kompensacji dla digitalizacji naszego życia. W codziennym przetwarzaniu informacji szukamy równowagi tęskniąc za czymś namacalnym“ (s. 62). Ze względu na to, że nasza komunikacja coraz częściej odbywa się za pośrednictwem sieci, chciałbym za pomocą namacalnego medium zaprezentować Państwu, to co aktualnie ożywia markę Dorbracht. Gdyż „rzeczywiste przeżycie nie jest pomijalną wartością.“ Supplement 2011 jest jednocześnie

uzupełnieniem i impulsem. Prezentuje Ambiance Tuning Technique, przed­s­tawia nasze armatury DEQUE, GENTLE oraz IMO i wskazuje kulturalne i technologiczne podstawy, które doprowadziły do ukształtowania naszych nowości. Na otázku, jaký význam má hmat s ohledem na povrchy a jejich tvary odpověděl Mike Meiré: „Fyzické vnímání (...) slouží ke kompenzaci digitalizace našeho života. Při každodenním managementu informací hledáme vyváženost v touze po uchopitelném“ (s. 63). Právě proto, že naše komunikace stále častěji probíhá na World Wide Webu, bych Vám chtěl pomocí uchopitelného média ukázat, co aktuálně hýbe značkou Dornbracht. Protože „Reálný zážitek je nepřekonatelnou hodnotou.“ Supplement 2011 je doplňkem a podnětem současně. Představuje Ambiance Tuning Technique, ukazuje naše nové baterie DEQUE, GENTLE a IMO a odkazuje na kulturní a technologické pozadí, které vedlo k určení tvaru našich novinek. Andreas Dornbracht


Минималистская форма арматуры как источник мягкого преподнесения воды. Вас ждет увлекательное путешествие по различным возможностям водных процедур серии по «стопам» архитектуры естественного движения воды. Точные геомет­ рические формы являются отличительным признаком моно­ литного ландшафта из хрома и матового черного цвета. Вода становится оживляющим моментом этого техноидного дизайна, поверхность воды – частью архитектуры. Minimalistyczna forma armatury jako źródło łagodnego oddział­y­ wania wody. Gdy z architekturą podążamy za naturalnym ruchem wody, udajemy się w podróż odkrywającą różne zastosowania serii. Precyzyjne, geometryczne kształty tworzą monolityczny krajobraz z chromu i matowej czerni. Woda staje się ożywiającym elementem sprawiającej technoidalne wrażenie formy, a jej powierzchnia staje się częścią architektury. Minimalistický tvar baterie jako klidný zdroj výstupu vody. Násle­ dujeme-li přirozený pohyb vody v této architektuře, vydáváme se na cestu přes různé aplikace série. Precizní geometrické tvary rýsují monolitickou krajinu v chromu a matně černé barvě. Voda se stává oživujícím momentem tohoto technicky půvabného uspořádání, vodní povrch součástí architektury.

Product Design Sieger Design Architecture Mike Meiré


Широкий, естественный поток воды в намеренном контрасте с формальной строгостью арматуры. Формы преподнесения воды – вал или мягкие отдельные струи в раковине – образуют исходную точку пространственной инсценировки и индивидуальных водных процедур. Szeroki, naturalny bieg wody pozostaje w świadomym kontraście do formalnej siły armatury. Formy oddziaływania wody – silny prąd lub łagodne, pojedyncze strumienie na umywalce – tworzą punkt wyjściowy przestrzennej inscenizacji oraz indywidualnych zasto­ sowań w łazience. Široký, přirozený tok vody v účelovém kontrastu k formální příkrosti baterie. Formy výstupu vody – silný proud nebo jemný paprsek vody v umyvadle – tvoří výchozí bod prostorové inscenace a individuálních aplikací v koupelně.

20 — Deque


34 — Deque


Особенное в повседневном – Gentle воплощает качество функции в безыскусности форм. Результат получается элегантным, прагматичным, безвременным. Мягкий, естественный дизайн, ненавязчиво сопровождающий Вас на протяжении дня. Одним словом: Gentle. Istota codzienności – Gentle zatapia jakość działania w stoickim spokoju kształtu. Rezultat jest elegancki, pragmatyczny i ponadcza­ sowy. Miękki, naturalny projekt, który towarzyszy nam przez cały dzień bez narzucania się. Jednym słowem: Gentle. Jedinečnost uprostřed všednosti – Gentle ztělesňuje kvalitu funkce v  jednoduchém tvaru. Výsledek působí elegantně, pragmaticky, nadčasově. Jemný, přirozený design, který nevtíravě provází celým dnem. Jedním slovem: Gentle.

Product Design Matteo Thun & Partners


morning

40 — Gentle


afternoon


48 — Gentle


“Gentle can be incorporated  perfectly into a light, open architectural  language defined by clear-cut lines  and haptic materials such as wood, fabric,  glass and ceramics.”


evening


54 — Gentle

55


“The fitting as a  sensuous tactile item that  asks to be touched.”


59


“The hand is faster than the head.” Interview Matteo Thun and Mike Meiré

Маттео Тун, Вы предложили свои архи­ текторские услуги компании Dornbracht – предложив одновременно и конкретное видение арматуры. Какая идея кроется за GENTLE? Маттео Тун: Основная идея разработки заключалась в простоте, легкости, скорости и непреходящести. В GENTLE заложено отличное соотношение между ценой и качеством при достаточном просторе для индвидуализации. Новая серия идеальна для оборудования гостиниц, однако может быть быстро и просто реализована также и в частном жилом помещении.

стоящий момент времени в меньшей степени занимаются поиском традиционных представлений о роскоши, но скорее заняты поиском смысла. Дизайн в нынешнее время уже больше не является роскошью и самоотличительным признаком, но в большей степени является само собой разумеющимся качеств­ енным аспектом убеждающего своей фун­к­ циональностью продукта. Нормальность, аутентичность, постоянство пользуются сего­ дня как никогда большим спросом. Dornbracht открывает канон формы, не уходя, однако, и от таких базовых ценностей и принципов как «выразительность, пропорции и точность».

Как можно охарактеризовать арматуру и частных потребителей, на которых она рас­ считана, какими представлениями Вы руко­ водствовались при разработке дизайна? MT: GENTLE лишена натянутости и не требует дополнительных пояснений. Частные потребители ценят эту простоту и четкость линий, которые оставляют достаточно простора для собственной индивидуальности.

Вопрос к Вам обоим: Какое значение имеет тактильность с точки зрения поверхности и формы? Как обстоит дело с вещами, которые не обязательно можно видеть, но которые можно почувствовать при прикосновении? И какую роль это играет в GENTLE? MT: Еще Гете сказал: «Хватать глазами, видеть руками.» Материал и форма имеют необычайное значение в моей работе – они непосредственно обращаются к нашим органам чувств и немедленно вызывают приятное ощущение. Для меня не может быть архитектуры и дизайна без древесины, древесина отражает стремление человека к материалам, которые вызывают не столько ощущение «High-Tech», сколько ощущение «High-Touch». MM: Мы все больше отходим от индустриаль-

Майк Мэйре, Вы как бренд-директор наложи­ ли существенный отпечаток на образ марки Dornbracht. Насколько такая разработка как GENTLE вписывается в общий образ, в канон продукции Dornbracht и ее историю? Майк Мэйре: Люди, внимательно рассматривающие нашу повседневную культуру, в на-

60 — “The hand is faster than the head.”

ного общества. С каждым новым днем мы все в большей степени ощущаем себя участниками общества знаний. Информация превращается в сырье для экономики внимания. В этом каждодневном управлении информационными потоками мы находимся в поиске необходимого баланса в тоске по ощутимому. Физическое восприятия и его видимая форма как компенсация за дигитализацию нашей жизни. В отношении GENTLE силу имеет: рука быстрее головы. Реальное переживание представляет собой трудно пере­ оценимую ценность. Арматура как приятное ощущение в руке, к которому хочется присовокупиться. Арматура, которая голубит и придает мягкость архитектурному контексту, каковым является ванная комната. В какой архитектуре, в каком контексте Вы рассматриваете отношение к GENTLE? Какие актуальные течения в архитектуре вписываются в GENTLE? MT: У нас много опыта в гостиничном бизнесе, и в настоящий момент времени мы работаем над различными концепциями гостиниц. Наряду с различными концепциями класса «люкс» мы работаем над проектом, который отличается особым напором в ценовой политике: над студенческим общежитием в Германии, построенным по контейнерному принципу. Такой способ строительства несет в себе целую небольшую революцию, т.к. продолжительность строительства сокращается с двух лет до нескольких месяцев. Одновременно здание в будущем может подвергаться расширению и – при условии изменений потребностей в месте – может быть в любой момент времени пере­ несено в другое место. Кроме того, на выбор студента предоставляются различные кон­ц­епции интерьера. В этом отношении серия GENTLE непревзойденна – ее можно интегрировать быстро, просто и в соответствии с индивидуальными пожеланиями.­ MM: GENTLE отлично вписывается в светлый, открытый архитектурный язык, отличающийся

четкими линиями и материалами с особыми тактильными свойствами, как напр., древесина, текстиль, стекло и керамика. Урбанистские ­типологии, взывающие к коллективной памяти. GENTLE способствует тому, чтобы коллективная память обрела современное окружение.

Matteo Thun, rozpoczął Pan pracę w firmie Dornbracht jako architekt odpowiedzialny za konkretny projekt armatury. Jaka idea przyświeca GENTLE? Matteo Thun: Wiodącą ideą, która przyświecała projektowi, była prostota, lekkość, prędkość oraz trwałość. GENTLE oferuje znakomity stosunek jakości do ceny i pozostawia odpowiednią prze­s­trzeń na indywidualność. Nowa seria idealnie nadaje się do zastosowania w hotelach, można ją jednak szybko i w nieskomplikowany sposób realizować również w prywatnej łazience. W jaki sposób można scharakteryzować arma­ turę? Kim są wspomniani przed chwilą prywatni użytkownicy? Jakie wyobrażenie poruszyło Pana podczas tworzenia zasad? MT: GENTLE nie wymaga dużych nakładów ani dodatkowego wyjaśnienia. Prywatny użytkownik ceni jej stoicki spokój i jasne linie, które niczym nie krępują indywidualności. Panie Meiré, jako Brand Director wywarł Pan decydujący wpływ na obraz marki Dornbracht. W jaki sposób taki projekt, jak GENTLE łączy się z obrazem ogólnym, z kanonem produkcji Dornbracht oraz z historią produktów? Mike Meiré: Obecnie ludzie, którzy odzwierciedlają kulturę dnia codziennego w mniejszym stopniu poszukują tradycyjnego wyobrażenia luksusu, coraz częściej natomiast poszukują sensu. Dziś design nie oznacza wyłącznie luksusu i kreacji autoprezentacji. W coraz większym stopniu jest naturalnym, jakościowym aspektem funkcjonalnie przekonywującego produktu. Normalność, wiarygodność, trwałość stanowią dziś cechy

61


pożądane w znacznie większym stopniu niż kiedyś. Dornbracht otwiera kanon formy bez konieczności rezygnacji z podstawowych wartości i zasad „trafności, proporcji, precyzji“. Jedno pytanie do obu Panów: Jakie znaczenie posiada dla Panów zmysł dotyku w odniesieniu do powierzchni i jej formy? Co z elementami, które niekoniecznie są widoczne, ale które można poczuć dotykiem? I jaką rolę ten aspekt odgrywa w przypadku GENTLE? MT: Już Goethe mówił: „Wzrokiem obejmować, rękoma widzieć.“ Materiał i forma są ogromnie ważne w mojej pracy, gdyż przemawiają bezpośrednio do zmysłów i natychmiast wycza­ rowują dobre samopoczucie. Dla mnie drewno w architekturze i projektowaniu nie jest już mate­ri­ałem zapomnianym, gdyż to właśnie ono wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi, którzy poszukują materiału zdolnego zastąpić „HighTech“ „uczuciem High-Touch“. MM: Coraz bardziej dystansujemy się od społeczeństwa przemysłowego. Z każdym dniem w coraz większym stopniu postrzegamy siebie jako uczestników społeczeństwa wiedzy. Infor­ macje stają się surowcem dla ekonomii uwagi. W codziennym przetwarzaniu informacji szukamy równowagi tęskniąc za czymś namacalnym. Fizyczne postrzeganie oraz jego widoczna quasi forma ma stanowić kompensację digitalizacji naszego życia. Dla GENTLE oznacza to, że: ręka jest szybsza, niż głowa. Rzeczywiste przeżycie nie jest pomijalną wartością. Armatura jako zmysłowy obiekt wypełniający dłoń, który chętnie dotykamy. Armatura, którą chce się objąć i która nadaje miękkości architektonicznemu kontekstowi, w tym przypadku łazience. W jakiej architekturze, w jakim kontekście widzi Pan odniesienia do GENTLE? Jakie aktualne nurty w architekturze pasują do GENTLE? MT: Posiadamy duże doświadczenie w budo­ wnictwie hotelowym i obecnie pracujemy również nad różnymi konceptami hoteli. Oprócz różnych luksusowych pomysłów opracowujemy bardzo

62 — “The hand is faster than the head.”

agresywny cenowo projekt – dom studencki w Niemczech, który bazuje na konstrukcji kontenerowej. W tym przypadku taki sposób działania oznacza małą rewolucję, ponieważ okres budowy zostaje skrócony z dwóch lat do kilku miesięcy. Ponadto budynek można będzie rozbudować, a gdy zaistnieje taka konieczność można go będzie w każdej chwili przetra­n­ sportować w inne miejsce. Oprócz tego student może wybierać spośród różnych konceptów wnętrz.­Tutaj GENTLE znajduje perfekcyjne za­ s­tosowanie, gdyż daje się w szybki i łatwy sposób zintegrować i dopasowuje się do indywidualnych potrzeb. MM: GENTLE perfekcyjnie wpasowuje się w jasny, otwarty język architektury, ukształtowany przez wyraźne linie i haptyczne materiały, takie jak drewno, materiał, szkło i ceramika. Urbanistyczne typologie o jakości wspomnień. GENTLE pomaga kolektywnej pamięci w nowoczesnym domu.

Matteo Thune, přišel jste k Dornbracht jako architekt – s konkrétním návrhem baterie. Jaký nápad se skrývá za GENTLE? Matteo Thun: Naší hlavní myšlenkou u  návrhu byla jednoduchost, lehkost, rychlost a  stálost. GENTLE nabízí vynikající poměr ceny a kvality a  přesto ponechává dostatek prostoru pro individualizaci. Nová série je ideální pro hotelovou oblast, lze ji však rychle a  snadno umístit i v soukromé koupelně. Jak by se dala charakterizovat baterie a oslovení soukromí spotřebitelé, jaká představa Vás provázela při úpravě? MT: Série GENTLE není namáhavá a vysvětluje sama sebe. Soukromý spotřebitel ocení tuto klidnost a  čisté linie, které ponechávají dostatek prostoru pro jeho vlastní individualitu. Mike Meiré, jako Brand Director jste rozhodujícím způsobem utvářel obraz značky Dornbracht.

Jak zapadá návrh jako GENTLE do celku, mezi pravidla výrobků Dornbracht a do jejich historie? Mike Meiré: Lidé, kteří bedlivě odrážejí naši kulturu všedních dnů, nyní tolik nevyhledávají tradiční představu luxusu, nýbrž ve stále větší míře hledají smysl. Design v těchto dnech již nezna­mená výhradně luxus a  ukazatel sebe­ realizace, ale stále více samozřejmý, kv­a­lita­ tivní aspekt funkčně přesvědčivého výrobku. Normalita, věrohodnost, stálost dnes více než kdy předtím vyvolávají žádostivost. Dornbracht otevírá kánon tvarů, aniž by se oprostil od základních hodnot a  principů „výstižnosti, proporcí, přesnosti“. Jedna otázka pro Vás oba: Jaký význam má pro Vás hmat s ohledem na povrch a jeho tvar? Co je s věcmi, které člověk třeba nemusí bezpodmínečně vidět, ale které cítí při dotyku? A jakou roli to hraje u GENTLE? MT: Již Goethe řekl: „Uchopit očima, uvidět rukama.“ Materiál a tvar jsou v mé práci enormně důležité – mluví přímo k našim smyslům a okamžitě evokují pocit blaha. Dřevo je pro mě v architektuře a designu již neodmyslitelným prvkem, odpovídá touze lidí po materiálech, které namísto „hightech“ zprostředkovávají spíše pocit „high-touch“. MM: Stále více se vzdalujeme od průmyslové společnosti. S každým dalším dnem se v rostoucí míře chápeme jako součást vědecké společnosti. Informace se stávají surovinou pro ekonomii pozornosti. Při tomto každodenním managementu informací hledáme potřebnou vyváženost v touze po uchopitelném. Fyzické vnímání a jeho viditelná forma jsou do jisté míry kompenzací digitalizace našeho života. Pro GENTLE platí: Ruka je rychlejší než hlava. Reálný zážitek je nepře­ konatelnou hodnotou. Baterie jako smyslový poutač, kterého se chceme dotknout. Baterie, která se tulí a  propůjčuje jemnost architektonickému kontextu koupelny.

MT: Máme mnoho zkušeností ve výstavbě hotelů a rovněž i nyní pracujeme na různých hotelových koncepcích. Vedle rozličných luxusních koncepcí pracujeme na jednom cenově velmi agresivním projektu, studentské koleji v Německu, jehož princip je založen na kontejnerové konstrukci. Na tomto místě znamená tato konstrukce malou revoluci, protože doba výstavby se zkrátí ze dvou let na několik měsíců. Budova současně zůstává rozšiřitelná a lze ji, pokud by se měla změnit potřeba místa, kdykoli přemístit jinam. Studenti si kromě toho mohou vybrat z různých koncepcí interiérů. A zde může být perfektně použita série GENTLE – dá se rychle, snadno a na míru integrovat. MM: GENTLE výborně zapadá do světlé, otevřené řeči architektury, určované čistými liniemi a  haptickými materiály, jako je dřevo, textil, sklo a keramika. Nezapomenutelné městské typologie. GENTLE dopomáhá kolektivní paměti k modernímu domovu.

For more information visit:

dornbracht.com/gentle

V jaké architektuře, v jakém kontextu vidíte vztah k GENTLE? Jaké aktuální směry v architektuře se k GENTLE hodí?

63


Extra/Ordinary Dornbracht Conversations 3 A further dimension on the rise of New Normal

Если посмотреть на актуальные дискуссии, журнальные статьи и новинки книжного рынка по теме дизайна, то бро­ сается в глаза: одним из центральных вопросов является, как кажется, постоянно меняющийся взгляд на формы. «Дух времени» и «стиль жизни» во многом уступают место новой нормальности: «The New Normal». Что это значит? Неподверженность времени, безыскусность, исконность и пристальность как новые знаки времени? «По моему личному убеждению, нас ожидает перемена ценностей, которую воспримет во всяком случае некая определенная прослойка покупателей», говорит дизайнер продуктов Штефан Диц (участник Dornbracht Conversations 1). «Мы будем рассматривать в качестве представляющих особую ценность не только

64 — Extra/Ordinary

продукты, имеющие безупречное с точки зрения ремесла исполнение, мы будем значительно более пристально рассматривать понятие КАК». Экономист и автор Ричард Флорида даже считает, что для потребителя начинается новая эра: выражением статуса больше не будет излишество, его сменит продуманное ­потребительство. Тенденция в этом направлении прослеживается уже длительное время. Некоторое время назад заставила говорить о себе выставка на тему Бидермейер, проходившая под на­з­ванием «Die Erfindung der Einfachheit» («Изобре­тение простоты»). Выставка самым впечатляющим образом выразила опять проснувшееся стремление широких слоев общества к новой ясности, новой чистоте и добродетельности. Под воздействием раз-

личных кризисов и все возрастающей степени сложности. В «Dornbracht Conversations (DC)» связанные с этим вопросы были затронуты под эгидой «Extra/Ordinary. A further Dimension on the rise of New Normal» («Экстра/Ординарность. Еще одно измерение на пути к Новой Нормальности»). Dornbracht Conversations регулярно становится форумом для личностей из области архитектуры, дизайна и искусства, с целью затронуть основные вопросы тех или иных тенденций развития, рассказать о собственном опыте и начинаниях, а также побеседовать с публикой. Третье мероприятие из серии Dornbracht Conversations было нацелено на принципиальное рассмотрение взаимосвязей между актуальными течениями в обществе и их значимостью для развития дизайнерских стратегий, дизайна продукции и архитектуры. Речь шла, например, об изменившемся глубоком взгляде на дизайн – не только в среде теоретиков дизайна или социологов, но и в среде широкой публики, потребителей дизайна. В обсуждении участвовали Матео Крис, куратор и программный директор Музея дизайна Vitra Design в Вайле-ам-Райн, дизайнер Михаэль Зигер, архитектор Маттео Тун, автор Томас Вагнер, креативный директор Майк Мэйре и Андреас Дорнбрахт. Ведущим дискуссии выступал Маркус Фэрс, журналист и основатель архитектурно-дизайнерской платформы «dezeen». Четко прозвучало притязание на то, чтобы в качестве субъекта предпринимательской деятельности непрерывно

заниматься актуальными вопросами из об­ ласти дизайна, культуры и архитектуры. И успешно разрабатывать продукты, в которых был бы заложен как широкий канон форм, так и такие отличительные особенности, как выразительность, пропорции и точность. Поскольку составной частью сущности марки является сохранение духовной открытости и содействие эволюции ванной комнаты.

Gdy zaczniemy przeglądać najnowsze dyskusje, arty­ kuły w czasopismach oraz książki dotyczące tematu designu, zauważamy, że jednym z głównych zaga­ dnień jest zmieniające się postrzeganie kształto­wania. „Duch czasu“ oraz „life­ style“ ustępują w wielu miejscach nowej normal­ ności: „The New Normal“. Co to oznacza? Czy pona­d­ czasowość, stoicki spokój, zdrowy rozsądek i uważność są nowymi znakami czasu? „Moim zdaniem będziemy przeżywać przemianę war­t­ości, która znajdzie zro­ zumienie przynajmniej u pewnej grupy nabywców“, mówi designer produktów Stefan Diez (uczestnik Dornbracht Conver­sations 1). „Będziemy uważać za szczególnie wartościowe nie tylko perfekcyjne wykonanie rzemieślnicze, ale również coraz większą uwagę będziemy skupiać na pytaniu »Jak«.“ Dla ekonomisty i autora Richarda Floridy rozpoczyna się całkiem nowa era konsumpcji. Status nie będzie już demonstrowany przez nadmiar, lecz przez przemyślaną konsumpcję. Jeden z trendów podążających w tym kie­r­unku jest widoczny już od dłuższego czasu.

65


Już jakiś czas temu wys­tawa dotycząca ery Bieder­meier pod tytułem „Die Erfindung der Einfachheit“ („Wynalezienie prostoty“) mówiła sama za siebie. Wystawa wyraźnie podkreśliła ponownie przebudzoną tęsknotę szerokich mas społeczeństwa za nową przejrzystością, nową wyrazistością oraz moralnością. Wyzwoloną przez różne kryzysy i permanentnie rozszerzający się wymiar złożoności. „Dornbracht Conversations (DC)“ były poś­w ięcone zagadnieniom związanym z tym pro­blemem i zostały zaty­tułowane „Extra/Ordi­ nary. A further Dimension on the rise of New Normal“ („Kolejny wymiar pow­sta­ nia Nowej Normalności“). Format Dornbracht Conver­ sations pozwala na regu­larne spotkania osobowości z branży architektury, projek­ towania i sztuki. Umożliwia omówienie najważniejszych kwestii związanych z zaga­d­ nieniami wyz­n acza­j ącymi kierunki. Stwarza także szansę przedstawienia włas­ nych doświadczeń i uwag oraz pozwala wejść w dialog z publicznością. Celem trze­ ciej już imprezy z serii Dornbracht Conversations była zasadnicza dyskusja nad związkiem pomiędzy aktualnymi trendami w społeczeństwie oraz ich znaczeniem dla rozwoju strategii projektowych, designu produktów i architektury. Omówiono na przykład nowe, głębsze spojrzenie na design – nie tylko u teoretyków designu czy też socjologów, lecz również u szerszej publiczności, konsumenta designu. W dyskusji wzięli udział Mateo Kries, kurator i kierownik programu Vitra Design Museum w Weil nad Renem, projektant Michael

66 — Extra/Ordinary

Sieger, architekt Matteo Thun, autor Thomas Wagner, dyrektor kreatywny Mike Meiré oraz Andreas Dornbracht. Dyskusję prowadził Marcus Fairs, dziennikarz i założyciel platformy architektury i designu „dezeen“. Wyraźnie widać było chęć firmy do całościowego zaangażowania się w aktualne zagadnienia w kontekście designu, kultury, architektury. Można było także zaob­ serwować chęć tworzenia produktów odnoszących sukcesy, które otwierałyby szeroki kanon kształtów oraz posiadałyby odpowiednie cechy, takie jak trafność, proporcję i precyzję. Wszystko dlatego, że podstawą filozofii marki jest zachowanie duchowej otwartości i dążenie do ewolucji łazienki.

Pokud v poslední době sle­ dujeme diskuse, přís­pěvky v časopisech a knižní no­ vinky na téma designu, napadne nás: Jeden ze stěže­ jních bodů představuje zdánlivě zásadně se měnící pohled na určování tvaru. „Duch doby“ a „životní styl“ ustupují na mnoha místech nové normalitě: „The New Normal“. Co to znamená? Jsou nadčaso­ vost, klidnost, smysl pro pospolitost a pozornost novými znaky doby? „Mým osobním přes­vědčením je, že zažijeme změnu hodnot, kterou pochopí přinejmenším určitý okruh zákazníků,“ řekl designér výrobků Stefan Diez (účastník Dornbracht Conver­sations 1). „Za obzvláště cenné nebudeme pokládat pouze řemeslně dokonalé provedení, ale stále silněji si budeme všímat také způsobu „Jak“.“ Pro ekonoma a autora Richarda Floridy nastává úplně nová konzumní éra: Stav již nebude demonstrován

nadbytkem, nýbrž pro­s­třednictvím promyšlené spotřeby. Vypadá to, že jeden tímto směrem jdoucí trend se již delší dobu projevuje. Již před nějakou dobou zaujala výstava o biedermeierovské éře s titulem „Die Erfindung der Einfachheit“ (Objev jednoduchosti). Výstava působivě vyjádřila opět probuzenou touhu dalších částí společnosti po nové přehlednosti, nové čistotě a také ctnostnosti. Byla vyvolána různými krizemi a stále se zvyšující mírou komplexnosti. „Dornbracht Conversations (DC)“ se věnovala souv­i­ sejícím otázkám pod titulem „Extra/Ordinary. A further Dimension on the rise of New Normal“ (Extra/ordi­ nérní. Další dimenze na vzestupu nové normality). Formát Dornbracht Con­ver­sations pravidelně svádí dohromady osobnosti z oborů architektury, designu a umění, aby odpovídaly na centrální otázky k tématu, které určuje směr, a aby představily své vlastní zku­­š­enosti a přístupy a ­dis­­­kutovaly s publikem. Stanoveným cílem mezitím třetího pořadu v řadě Dornbracht Conversations byl zásadní rozbor souvis­ losti mezi aktuálními směry ze společnosti a jejich re­ levancí pro vývoj de­sig­­­no­­ vých strategií, de­s ig­n u výrobků a architektury. Jednalo se například o změněný, hlouběji jdoucí pohled na design – nejen mezi teoretiky designu nebo mezi sociology, ale v širším publiku, mezi spotřebiteli designu. Diskuse se zúčastnili Mateo Kries, kurátor a vedoucí programu muzea Vitra Design ve Weil am Rhein, designér Michael Sieger, architekt Matteo Thun, autor Thomas Wagner, Creative Director Mike Meiré a Andreas Dornbracht. Moderátorem diskuse byl Marcus Fairs, novinář a

zakladatel architektonické a designové platformy „dezeen“. Zřejmý byl poža­davek zabývat se jako podnik neustále aktuálními otázkami v kontextu designu, kultury, architektury. A vyvíjet úspěšné výrobky, které se otevřou širokému spektru tvarů a budou také zároveň zahrnovat relevantní vlastnosti výstižnost, proporce a přesnost. Protože k jádru značky patří zachování duševní otevřenosti a určování evoluce koupelny.

View the documentation at:

dornbracht.com /dc

67


IMO by Dornbracht

WELCOME to your bathroom

Product Design Sieger Design


CREATIVE Natural 9.5 qm vibrant Family


MASCULINE INDEPENDENT 8.5 qm GentEEl STYLE


Feminine Sensual 9.5 qm Confident Beauty


Quality Time sophistication 11 qm COMFORT


casual Sports 4.5 qm graduate urban design


FASHION GIRL SPONTANEOUS 3 qm :–) FUN


Stimulating energy Culture-driven innovations

Вдохновение и импульсы для людей, рынков и продуктов благодаря обмену с представите­ лями искусства и людьми с творческими со­ зидательными способностями. Как рождаются инновации? Возможно, на чертежной доске, в лаборатории идей, в нау­ч­ но-­исследовательских группах. Или же в результате гениальной идеи. Мы убеждены в том, что, кроме того, в новинку выливается непосредственное, интенсивное занятие искусством и культурой. Выливается в новые идеи, образы мышления, пути и стратегии. Начиная с 1996 г. мы запускаем собственные проекты и поддерживаем избранные выставки – первоначально мы стали заниматься этим с целью углубления идеи «культуры в ванной комнате», придания ей большой сложности и содержательности. Мы в качестве инициатора разрабатываем собственные серии проектов, в которых мы задействуем под эгидой марки Dornbracht художников, музыкантов, дизайнеров и архитекторов. Сюда относятся Statements, Performances, Edges и Conversations. Как компания, последовательно продвигающая искусство, выставки и музеи, Dornbracht, кроме того, преследует убеждение, что фирмы должны обладать чрезмерным чувством ответственности за жизнь общества. В отношении Dornbracht это проявляется в Installation Projects и Sponsorships. Так родился последовательный обмен между художниками, музыкантами, архитекторами, дизайнерами и компанией. Для нас это шанс посмотреть на мир иными глазами и напи-

84 — Stimulating energy

таться новой энергией. Или, если выражаться упрощенно: искусство и культура как своего рода внешняя научно-исследовательская лаборатория. Результат: сегодня марка Dornbracht является олицетворением знания, идей и вдохновения применительно к элементу вода. При этом фундаментом являются такие области как архитектура, стиль жизни, дизайн, технология и культура. Performance 1 »Dendron« Choreography: Mark Jarecke, Photography: Mike Meiré, Milan, 2005

Inspiracja i impulsy dla ludzi, marki i produktów poprzez wymianę z artystami i twórcami. W jaki sposób powstają innowacje? Na desce kreślarskiej, w Think Tankach, w grupach badawczych. Lub też jako genialne pomysły. Jesteśmy przekonani, że bezpośrednia i intensywna wymiana poglądów ze sztuką i kulturą prowadzi do powstania czegoś nowego. Do nowych myśli, punktów widzenia, dróg, strategii. Od roku 1996 inicjujemy własne projekty i wspieramy wybrane wystawy. Początkowo robiliśmy to, aby pogłębiać ideę „kultury w łazience“ i wydobywać jej złożoność i treść. Inicjujemy też własne serie projektowe, w których artyści, muzycy, projektanci i architekci działają na podstawie zadawanych pytań łączących się kontekstowo z marką Dornbracht. Należą do nich Statements, Performances, Edges i Conversations. Jako stały mecenas artystów, wystaw i muzeów firma Dornbracht jest przekonana, że ciąży na niej wyjątkowa społeczna odpowiedzialność. Jest ona uwidaczniana poprzez Installation Projects oraz Sponsorships.

Performing Shower Photography: Jesse Frohman, New York, 2009

Transforming Water, Introduction Ambiance Tuning Technique Choreography and video still: Daniel Askill, Sydney, 2009

85


“Nothing exceeds the innovative  power of art. This is why we strive  to learn from it.”

Trwa ciągła wymiana pomiędzy artystami, muzykami, architektami, projektantami i przed­ siębiorstwem. Dla nas jest to szansa na spojrzenie na świat innymi oczyma, uzyskania nowej energii. Mówiąc prościej: sztuka i kultura stanowią dla nas rodzaj zewnętrznego laboratorium badawczego. Rezultat: obecnie marka Dornbracht oznacza wiedzę, idee i inspiracje związane z żywiołem wody. Archi­tektura, styl życia, design, technologia i kultura stanowią dla nas fundament.

Inspirace a impulzy pro lidi, značku a výrobky díky komunikaci s umělci a kreativci. Jak vznikají inovace? Možná že na kreslicím prkně, v  think tanks, ve vědeckých skupinách. Nebo také ve formě geniálního nápadu. Jsme přesvědčeni o tom, že k novému kromě toho vede přímé a intenzivní střetnutí s uměním a kulturou. K  novým myšlenkám, rozhledům, cestám, strate­ giím. Od roku 1996 iniciujeme vlastní projekty a  podporujeme vybrané výstavy  – původně kvůli prohloubení myšlenky „kultury v  koupelně“, aby získala na komplexnosti a  obsahu. Jako iniciátor rozvíjíme vlastní projektové řady, ve kterých umělci, hudebníci, designéři a  architekti fungují na základě kladených dotazů v  kontextu značky Dornbracht. Patří sem Statements, Performances, Edges a Conversations. Jako kontinuální příznivec umělců, výstav a  muzeí kromě toho Dornbracht následuje své přesvědčení, že podniky mají nadřa­zenou společenskou odpovědnost. To je doku­men­

továno formou Installation Projects a Sponsorships. Vznikla kontinuální komunikace mezi umělci, hudebníky, architekty, designéry a podnikem. Pro nás je to šance vidět svět jinýma očima, přijímat novou energii. Jednoduše vyjádřeno: Umění a  kultura jako druh externí vědecké laboratoře. Výsledek: Značka Dornbracht dnes znamená vědomosti, nápady a inspirace ohledně elementu vody. Základ přitom tvoří oblasti architektury, životního stylu, designu, technologie a kultury.

Deque Sculpture, Installation view Architecture: Mike Meiré; Photography: Thomas Popinger, Hamburg, 2010

For more information visit:

cultureprojects.com

Dornbracht Edges, Noises for Ritual Architecture

86 — Stimulating energy

Concept and installation: Mike Meiré; Photography: Filippo Bamberghi, Milan, 2008

87


Вода как источник духовных сил и энергии, вода для очищения духа. AMBIANCE TUNING TECHNIQUE компании Dornbracht – это уникальное ощущение воды. Три сценария – BALANCING, ENERGIZING и DE-STRESSING – образуют симбиоз эмоций и переживаний, эстетики архитектуры, минималистского дизайна, удобства в обслуживании и инновативной техники регулирования, заставляющей полностью пере­ осмыслить само действо принятия душа.

Balancing

Energizing

De-Stressing

Woda jako źródło duchowej siły, woda jako dawca energii, woda katalizatorem ducha. Dzięki AMBIANCE TUNING TECHNIQUE Dornbracht tworzy nowoczesne przeżycie prysznica. Trzy scenariusze BALANCING, ENERGIZING i DE-STRESSING tworzą symbiozę przeżycia wody, estetycznej architektury, minimalistycznego projektu, komfortu obsługi i innowacyjnej technologii regulacji, która na nowo definiuje kąpiel pod prysznicem. Voda jako zdroj duchovní síly, voda jako dárce energie, voda k očištění mysli. S AMBIANCE TUNING TECHNIQUE přináší Dornbracht nový zážitek ze sprchování. Tři scénáře BALANCING, ENERGIZING a DE-STRESSING tvoří symbiózu zážitku z vody, estetické architektury, minimalistického designu, komfortu obsluhy a inovativní technologie obsluhy, která zcela nově definuje sprchování.

Product Design Sieger Design Scenario Design Schienbein + Pier


90 — Ambiance Tuning Technique


eTool На панели управления можно управлять точками выхода воды и запускать сценарии. Световой ореол вокруг соответствующих кнопок интуитивно указывает на изменения силы струи и температуры воды. // Za pomocą panelu obsługi można sterować punktami wylotu i uruchamiać scenariusze. Świetlna aura wokół przycisków stanowi intuicyjny feedback. // Pomocí ovládacího panelu lze regulovat výtoky vody a spouštět scénáře. Světelná aura kolem tlačítek poskytuje intuitivní feedback.


From localising water to experiencing it.

94 — Ambiance Tuning Technique


Photography Filippo Bamberghi, Jesse Frohman, Mike Meiré, Thomas Popinger, Fotostudio Tölle stills Daniel Askill (Video), Andreas Muxel & Jakob Penca (Software) Concept / Creation Meiré und Meiré, Cologne Printing M+E Druckhaus, Belm bei Osnabrück

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в модели и ассортимент товара, а также на внесение технических изменений. // Zastrzega się możliwości zmian modelu i pro­ gramu oraz zmian technicznych, jak również pomyłki drukarskie. // Změny modelů, programu, technické změny a omyly vyhrazeny. TRANSFORMING WATER – это преобразующее действие воды с возможностью комбинирования в сценариях. // TRANSFORMING WATER opisuje transformujące oddziaływanie wody wykorzystywane w ramach technologii tworzących scenariusze. // TRANSFORMING WATER popisuje proměnlivý účinek vody, kterého je využíváno v rámci technologií umožňujících různé scénáře.

For more information visit:

dornbracht.com/transforming-water

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik Köbbingser Mühle 6 D-58640 Iserlohn www.dornbracht.com


01 33 11 000 41

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik KĂśbbingser MĂźhle 6 D-58640 Iserlohn Telefon +49 (0) 2371 433-0 Fax + 49 (0) 2371 433-232 E-Mail mail@dornbracht.de www.dornbracht.com

Supplement the spirit of water ru pl cz  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you