Page 1

stedelijk watermanagement

Optimaal beheer van rioolstelsels De taak van een rioolbeheerder is vandaag de dag geen sinecure. Zowel op regelgevend vlak als qua dienstverlening worden er steeds hogere eisen gesteld. Zo verplicht de Europese Kaderrichtlijn Water dat tegen 2015 het oppervlaktewater en het grondwater van een goede kwaliteit moeten zijn. De rioolbeheerder is bijgevolg genoodzaakt de vuiluitworp uit het rioolstelsel zo veel mogelijk te beperken. Dit terwijl de toenemende mate van verstedelijking voor een steeds zwaardere belasting van de bestaande rioolstelsels zorgt. Daarnaast wordt er bij wateroverlast steeds vaker met de vinger naar de rioolbeheerders gewezen: “De riolen konden het water niet meer slikken”. Hiervoor een oplossing uitwerken is niet altijd evident. Het is evenmin gemakkelijk om de nodige budgetten vrij te maken voor noodzakelijke werken aan het rioolstelsel. Bovendien leidt de onvermijdelijke hinder bij rioleringswerken steeds tot meer weerstand bij de bevolking.

worden die in situ moeilijk te realiseren is en kan de investering een maximaal rendement halen.

Eco Gate overstortstuw De ECO Gate is een hydro-mechanische overstortstuw die de waterhoogte opwaarts van de overstortdrempel op een constant peil houdt, met name op de ontwerpwaterhoogte. Wanneer het waterpeil tot boven de ontwerp-waterhoogte stijgt, opent de ECO Gate overstortstuw en wordt het teveel aan water, evenredig met de stijging van de waterhoogte, over de overstortdrempel geloosd. De ECO Gate overstortstuw werkt volledig autonoom en vraagt geen elektrische energie. Hierdoor is de ECO Gate overstortstuw overal inzetbaar (ook in afgelegen gebieden).

De grote uitdaging voor de rioolbeheerder is dan ook het op een kost-efficiënte manier beheren en beheersen van de hydraulische belasting en de vuiluitworp van rioolstelsels en dit met zo weinig mogelijk hinder als gevolg. Wetenschappelijke kennis gekoppeld aan moderne betontechnologie, internationaal verzamelde praktijkervaring, inventiviteit en professionele expertise maken dat ecobeton water technologies inzake stedelijk watermanagement een uitgebreid gamma aan producten en diensten kan aanbieden. Het unieke aan de door ecobeton water technologies aangeboden oplossingen is dat ze zoveel mogelijk als een volledig geprefabriceerde constructie worden aangeboden. Hierdoor kan er op de werf tijd en geld bespaard worden, kan een kwaliteit en nauwkeurigheid behaald

Eco Flush spoelsysteem Het met een spoelgolf reinigen is de oudste, meest economische en effectieve methode om vervuiling en bezonken deeltjes uit riolen en bergingsbekkens te verwijderen. Door een opgespaarde hoeveelheid water plots vrij te laten, wordt een spoelgolf gecreëerd die de bezonken deeltjes opwoelt en transporteert naar het


lozingspunt of naar een punt verder afwaarts in het riool. Het is op dit principe dat het ECO Flush spoelsysteem geënt is. Het ECO Flush spoelsysteem is beschikbaar in drie verschillende uitvoeringen: de ECO Flush Tipping Bucket (systeem met kantelbak), de ECO Flush Gate (systeem met klep) en de ECO Flush Sluice (systeem met schuif). Welk type wordt ingezet is afhankelijk van de toepassing. Het gebruik van een automatisch ECO Flush spoelsysteem maakt dat riolen op een continue manier gespoeld worden waardoor een ophoping van vuil en zwaar vervuilende “first flush events” vermeden worden. De nood aan hogedruk- en manuele reiniging wordt zo tot een minimum herleid.

Eco Mat debietregelaar De capaciteit van een zuiveringsinstallatie is beperkt. Daarom moet bij regenweer de toevoer naar de zuiveringsinstallatie beperkt worden. ECO Mat debietregelaars zijn de meest accurate en betrouwbare regelaars die vandaag de dag beschikbaar zijn. Bij de ECO Mat debietregelaars wordt er gebruikt gemaakt van standaard schuifafsluiters, kleppen en debietmeters om het debiet op een constante waarde te houden. Met behulp van speciaal voor dit doel ontwikkelde software wordt de grootte van de doorstroomopening van een afsluiter of klep gestuurd op basis van een opgemeten opwaarts waterpeil (ECO Mat-H) of een opgemeten debiet (ECO Mat-Q).

Eco Skim duikwand Drijvend vuil is de moeilijkst beheersbare en de meest zichtbare vervuiler van het oppervlaktewater bij overstortgebeurtenissen. Bij systemen met sterk fluctuerende waterhoogtes houden vaste duikwanden het drijvend vuil dat zich ophoopt net voor de overstortdrempel niet tegen. Drijvende ECO Skim duikschotten daarentegen verzekeren een volledige retentie van drijvend vuil. Roterende (ECO Skim-r) of vertikaal bewegende (ECO Skim-v) ECO Skim duikwanden sluiten de ruimte tussen de overstortdrempel en de duikwand volledig af totdat het stijgende waterpeil de duikwand doet opdrijven tot de maximale positie. Dit zorgt ervoor dat er geen drijvend vuil het rioolstelsel verlaat wanneer de overstort in werking treedt.

Hasseltsesteenweg 111 ▪ B-38OO Sint-Truiden ▪ Belgium ▪ Tel.: +32 (O)11/68 OO 92 ▪ Fax: +32 (O)11/68 39 32

Stedelijk watermanagement  
Stedelijk watermanagement  

stedelijk watermanagement

Advertisement