Page 9

Primer izbire potrebnih gasilnikov po enotah gasila EG Tabela 1 Požarna varnost Prostori

Majhna

Srednja

Velika

Industrijski

Opekarne in betonarne, proizvodnja stekla in keramike, proizvodnja v mokrih delih tovarn papirja, proizvodnja konzerv, proizvodnja elektronskih aparatov, proizvodnja pijaè, strojegradnja in podobno.

Proizvodnja kruha, predelave in obdelave usnja, tekstila in umetnih snovi, proizvodnja gumenih izdelkov, za tlaèno litje plastiène mase, proizvodnja kartona, za sestavljanje vozil in gospodinjskih aparatov in podobno.

Proizvodnje pohištva in vezanih plošè, tkalnic, predilnic, proizvodnja papirja, mlinov žit in krmil, proizvodnja strešne lepenke in penastih snovi, predelava gorljivih lakov, barv in lepil, lakirnic in prašnih lakirnic, rafinerij, tiskarn, petrokemijskih naprav, oljnih kalilnic in podobno.

Prodajni, trgovinski in skladišèni

Z negorljivimi snovmi, z majhnim deležem gorljive embalaže, (npr. skladišèe keramike) z negorljivimi prodajnimi artikli (npr. prodajalna pijaè) in podobno.

Z gorljivimi snovmi (npr. skladišèe lesa, odpadne embalaže, gum), z gorljivimi prodajnimi izdelki (npr. knjigarne, trgovine z zabavno elektroniko, trgovine z živili, tekstilom, kemiènimi èistili, fotografsko opremo, pekarne), s pohištvom, skladišèni prostori za spravilo pridelka in podobno.

Za lahko vnetljive snovi (npr. barve in lake, odpadni papir, embalažo, bombaž, les in podobno).

Upravni, pisarniški, namestitveni in prireditveni

Pred prostori in sprejemnicami (èakalnice) gledališèa, kinodvorane, upravniške zgradbe, zdravniške ambulante, odvetniške pisarne, raèunalniški prostori, (brez papirja), pisarniški prostori brez mest za odlaganje dokumentov, knjižnice in podobno.

Raèunalniški prostori s papirjem, kuhinje, deli hotelov, gostišèa, penzioni, gostinski obrati, kjer se zadržujejo gostje, internati, dijaški in študentski domovi, pisarniški prostori z mesti za odlaganje dokumentov, arhivi in podobno.

Kinodvorane, diskoteke, gledališke dvorane, javna mesta in druga mesta, kjer potekajo prireditve in podobno.

Obrtni

Galvanizacija, obdelava kovin z odrezavanjem, mehanske obdelave kovin, frizerstev, vrtnarije, reja živali in podobno.

Kljuèavnièarstvo, vulkanizerstvo, elektrodelavnice in podobno.

Delavnice za vzdrževanje in popravila motornih vozil, mizarske delavnice, tapetništva in podobno.

www.webo.si

9

Webo - požarna varnost  

Gasilniki TOTAL, gasilniki na prah, vodo, plin CO2, peno, specialni gasilniki, prevozni gasilniki, rating gašenja, hidranti, sistemi gašenja...

Webo - požarna varnost  

Gasilniki TOTAL, gasilniki na prah, vodo, plin CO2, peno, specialni gasilniki, prevozni gasilniki, rating gašenja, hidranti, sistemi gašenja...